Γενικά > Νομικά θέματα

Παράνομη υπερωριακή απασχόληση

(1/3) > >>

vasiliki:
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008Αγαπητέ κ. Βαρνάβα,

Όπως είναι γνωστό, η Οδηγία 93/104/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2000/34/ΕΚ και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο από την Οδηγία 2003/88/ΕΚ, έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό μας δίκαιο από το Π.Δ.88/1999 και το Π.Δ.76/2005.
Με την μεταφορά αυτή, οι σχετικοί κανόνες δικαίου έχουν αποκτήσει αυξημένη τυπική ισχύ και επικρατούν οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης Νόμου, εφαρμοζόμενοι έναντι πάντων.
Πέραν της ως άνω μεταφοράς τους, οι παραπάνω Οδηγίες, έχουν μεταφερθεί αυτοδίκαια στο εσωτερικό μας δίκαιο και με την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας ενσωμάτωσής τους και την συνακόλουθη γνωστοποίησή τους στους ενδιαφερόμενους.
Συνεπώς, από το έτος 1999 και εφεξής, οι ως άνω κανόνες δικαίου και ιδιαίτερα ο ανώτατος επιτρεπόμενος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, τόσο για τους Ειδικευμένους (48ωρο) όσο και για τους Ειδικευόμενους Γιατρούς (56ωρο), τυγχάνουν απόλυτης εφαρμογής χωρίς την παραμικρή εξαίρεση.
Όμως, η Ελληνική Πολιτεία, ενεργώντας προσχηματικά, παρελκυστικά και καταχρηστικά, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να παραβιάζει απροκάλυπτα το ως άνω ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εβδομαδιαίας εργασίας των Γιατρών συμπεριλαμβανομένων των εφημεριών τους. Η τακτική αυτή έχει ως συνέπεια, οι εργαζόμενοι Γιατροί να εξαναγκάζονται ουσιαστικά να πραγματοποιούν εφημερίες καθʼ υπέρβαση του ως άνω ανώτατου ορίου και να πραγματοποιούν επί της ουσίας παράνομη υπερωριακή απασχόληση, η οποία, ατυχώς, δεν αποζημιώνεται ως τέτοια, αλλά ως απλή εφημερία.
Κατά συνέπεια, ο κάθε Γιατρός, ο οποίος επραγματοποίησε εφημερίες καθʼ υπέρβαση των ως άνω τιθέμενων ορίων εβδομαδιαίας εργασίας την τελευταία πενταετία, νομιμοποιείται με σχετική Αγωγή να αξιώσει την αντίστοιχη αποζημίωση και μάλιστα εντόκως, για παράνομη υπερωριακή απασχόληση.

Πέραν αυτού, με την ίδια Αγωγή νομιμοποιείται ο κάθε Γιατρός να ζητήσει σωρευτικά και αποζημίωση για ηθική βλάβη, λόγω του εξαναγκασμού του στην ως άνω μορφή εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), με όλες τις συνέπειες που η πραγματοποίησή της έχει στην υγεία του, στη προσωπική και οικογενειακή του ειρήνη, στην επιστημονική του ανέλιξη και στην εν γένει προσβολή που έχει υποστεί στη προσωπικότητά του, ως Άνθρωπος και Επιστήμονας, υποχρεούμενος σε αναγκαστική εργασία κατά παράβαση του Συντάγματος.
Με συντηρητικούς υπολογισμούς, Γιατρός ο οποίος επραγματοποίησε κατά την τελευταία 5ετία και κατά μέσο όρο δέκα (10) εφημερίες το μήνα, δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση για παράνομη υπερωριακή απασχόληση, που μπορεί να κυμανθεί από 40-45.000 Ευρώ.
Περαιτέρω, η αποζημίωση για ηθική βλάβη, μπορεί να κυμανθεί από 40-50.000 Ευρώ.

Με εκτίμηση
Δρ Μιχαήλ Δ. Μιχαήλ
Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

D-Michalis:
Προτείνω μαζική αγωγή για την διεκδίκηση της εν λόγω αποζημίωσης και την απαίτηση μέσω δικαστικής απόφασης για αποζημίωση πραγματική της υπερωρίας.
Όσοι πιστοί προσέλθετε. εγώ, από καιρό, σκέφτομαι να το κάνω, αλλά αν το κάνω μόνος μου θα είναι μεγάλο το κόστος. 

vasiliki:
Γι'αυτό το δημοσίευσα. Κι εγώ θέλω να κάνω αγωγή, έστω και μόνη μου!

Σπ. Α. Μάρκου:
Εχω ήδη έρθει σε συννενοήση με τον κ. Μιχαήλ. Το κόστος είναι 450 Ε + 10% επι της τελικής αποζημίωσης. Επιπλέον θα απαιτήσω όλα τα οφειλόμενα ρεπό. Σε περιπτωση άρνησης θα εγκαλέσω κάθε υπεύθυνο για παράβαση καθήκοντος.

D-Michalis:
Σχετικά με το θέμα του εξαναγκασμού μας σε παράνομη υπερωριακή εργασία, προσωπικά ζήτησα την εκτίμηση του γνωστού για την εντρύφησή του στα θέματα αυτά δικηγόρου κ. Μ. Μιχαήλ, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε ότι:
1. …Όπως είναι γνωστό, η Οδηγία 93/104/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2000/34/ΕΚ και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο από την Οδηγία 2003/88/ΕΚ, έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό μας δίκαιο από το Π.Δ.88/1999 και το Π.Δ.76/2005.
Με την μεταφορά αυτή, οι σχετικοί κανόνες δικαίου έχουν αποκτήσει αυξημένη τυπική ισχύ και επικρατούν οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης Νόμου, εφαρμοζόμενοι έναντι πάντων.

2. …. Συνεπώς, από το έτος 1999 και εφεξής, οι ως άνω κανόνες δικαίου και ιδιαίτερα ο ανώτατος επιτρεπόμενος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών, τόσο για τους Ειδικευμένους (48ωρο) όσο και για τους Ειδικευόμενους Γιατρούς (56ωρο), τυγχάνουν απόλυτης εφαρμογής χωρίς την παραμικρή εξαίρεση.

3. …Κατά συνέπεια, ο κάθε Γιατρός, ο οποίος επραγματοποίησε εφημερίες καθ’ υπέρβαση των ως άνω τιθέμενων ορίων εβδομαδιαίας εργασίας την τελευταία πενταετία, νομιμοποιείται με σχετική Αγωγή να αξιώσει την αντίστοιχη αποζημίωση και μάλιστα εντόκως, για παράνομη υπερωριακή απασχόληση.

4. … Πέραν αυτού, με την ίδια Αγωγή νομιμοποιείται ο κάθε Γιατρός να ζητήσει σωρευτικά και αποζημίωση για ηθική βλάβη, λόγω του εξαναγκασμού του στην ως άνω μορφή εργασίας (παράνομη υπερωριακή απασχόληση), με όλες τις συνέπειες που η πραγματοποίησή της έχει στην υγεία του, στη προσωπική και οικογενειακή του ειρήνη, στην επιστημονική του ανέλιξη και στην εν γένει προσβολή που έχει υποστεί στη προσωπικότητά του, ως Άνθρωπος και Επιστήμονας, υποχρεούμενος σε αναγκαστική εργασία κατά παράβαση του Συντάγματος.

Είναι σαφές ότι υπάρχει νομικό έρεισμα για τη διεκδίκηση αυτή και προσωπικά θα ενεργήσω, γιατί, πέρα από δίκαιο, το θεωρώ και ηθική μου υποχρέωση να «υποχρεώσω» την πολιτεία να «δεχθεί» ότι αυτό που κάνει με τις εφημερίες είναι απάνθρωπο.
Πολύ δε περισσότερο τώρα που είναι πιά φανερό ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση από την πολιτεία για διευθέτηση του θέματος.

Επισημαίνω ότι τα ποσά που ανέφερε σε προηγούμενη καταχώρηση ο κ. Μάρκου είναι πραγματικά, αλλά αφορούν το κόστος σε περίπτωση μεμονωμένης προσφυγής.
Σε περίπτωση ομαδικών προσφυγών, το κόστος μειώνεται, γι΄ αυτό και προτιμούνται.

Όμως για ομαδική προσφυγή πρέπει να πρόκειται για εργαζόμενους που έχουν τον ίδιο εργοδότη.
Πρέπει δηλαδή η «ομάδα» να είναι όλοι γιατροί του τάδε νοσοκομείου, αφού η αγωγή θα γίνει για κάθε ομάδα εναντίον της διοίκησης του νοσοκομείου και του υπουργείου.
Μια αγωγή δηλαδή για κάθε νοσοκομείο (από έναν έως όσους γιατρούς συμμετέχουν σε αυτή).

Προτείνω λοιπόν, όσοι το σκέφτεστε, να συζητήσετε με άλλους συναδέλφους σας, ώστε, αν υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι, να προσφύγετε ως ομάδα.

Επειδή δεν προτίθεμαι να διαφημίσω κανέναν, δεν δημοσιεύω εδώ όλη την απάντηση ή άλλα δεδομένα, πέραν των ανωτέρω που είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για μία σφαιρική ενημέρωση.

Είμαι όμως στην διάθεση του καθ’ ενός που θα επιθυμούσε περισσότερα., γιατί εγώ προσωπικά θα προχωρήσω, αλλά περιμένω να μαζέψω «ομάδα» από το χώρο εργασίας μου.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση