Θέματα Εργασίας > Εργασία στον ιδιωτικό τομέα (αυτοαπασχόληση)

Μια επανάσταση στην συστέγαση ιδιωτικών Ιατρείων στην Ελλάδα.

(1/1)

Argirios Argiriou:
Του Αργύρη Αργυρίου, ιδιώτη Γενικού - Οικογενειακού Ιατρού,  Καβάλα.

Κάτι που δεν έχει συνειδητοποιήσει η μεγάλη πλειοψηφία των Ιατρών στην Ελλάδα είναι ότι μέσα στο 2021 πραγματοποιήθηκε μια επανάσταση στο θέμα της συστέγασης ιδιωτικών Ιατρείων:

Τώρα πλέον μπορούν να συστεγαστούν ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΙΑΤΡΟΙ ΙΔΙΩΝ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ μέσα στο ίδιο εξεταστήριο (προσοχή όχι σε διαφορετικά δωμάτια αλλά ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟ), (σε διακριτές ημέρες και ώρες φυσικά). Η επίσημη ορολογία, σε αυτή την περίπτωση, είναι: Κοινό Ιατρείο ή για την ακρίβεια, Κοινή Βεβαίωση Λειτουργίας Ιατρείου. Ενώ η επίσημη ορολογία όταν δύο Ιατροί έχουν το δικό τους δωμάτιο ο καθένας σε ένα διαμέρισμα είναι: Συστέγαση. Π.χ. σε ένα Ιατρείο που έχει ένα χώρο αναμονής, ένα επιπλέον δωμάτιο και μια τουαλέτα (και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για το εμβαδόν της αναμονής, του δωματίου και της τουαλέτας ώστε να γίνει Ιατρείο) μπορούν να έχουν Κοινό Ιατρείο (σε διακριτές ημέρες και ώρες) έως και 5 Ιατροί της ίδιας ειδικότητας ή διαφορετικών κλινικών ειδικοτήτων. Εάν όμως έχουμε π.χ. κάποιο διαμέρισμα με ένα χώρο αναμονής, δύο επιπλέον δωμάτια καθώς και μία τουαλέτα (και εφόσον πάντα πληρούνται οι προϋποθέσεις για το εμβαδόν της αίθουσας αναμονής, των δωματίων και της τουαλέτας) γίνεται να έχουν στο ένα δωμάτιο κοινό Ιατρείο έως 5 Ιατροί της ίδιας ή διαφορετικών κλινικών ειδικοτήτων (σε διακριτές ημέρες και ώρες φυσικά) και αυτοί να συστεγάζονται με κάποιον άλλο Ιατρό που χρησιμοποιεί το άλλο δωμάτιο (ο οποίος, θεωρητικά τουλάχιστον, θα μπορούσε να μοιράζεται το δωμάτιό του, να έχει δηλαδή Κοινό Ιατρείο, με άλλους έως 4 Ιατρούς της αυτής ή άλλης κλινικής ειδικότητας, με λίγα λόγια σε ένα τέτοιο διαμέρισμα με μία αίθουσα αναμονής, δύο δωμάτια και μια τουαλέτα, θα μπορούσαν να έχουν ιδιωτικό Ιατρείο (πάντα σε διακριτές ημέρες και ώρες) έως και 10 !!! Ιατροί της ίδιας ή διαφορετικών κλινικών ειδικοτήτων.

Ιδού το νομικό πλαίσιο:

Κοινό ιατρείο ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και άλλα θέματα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4771/2021 ΦΕΚ 16/Α/1-2-2021


Άρθρο τριακοστό όγδο

Ζητήματα λειτουργίας Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

1.Για κάθε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του π.δ. 84/2001 (Α' 70), όπως ιατρείο, πολυϊατρείο, οδοντιατρείο, πολυοδοντιατρείο, διαγνωστικό εργαστήριο και εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ανεξαρτήτως δικαιούχου, ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας ή οδοντίατρος, που χρησιμοποιεί νομίμως ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις και από το π.δ. 84/2001. Η παρουσία του επιστημονικά υπευθύνου ή του νομίμου αντικαταστάτη του κάθε φορέα ή τμήματος φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι υποχρεωτική καθ' όλο το ωράριο λειτουργίας του.

2.Η χορήγηση κοινής βεβαίωσης λειτουργίας, πέραν των αναφερομένων στην περ. ε' του άρθρου 4 του π.δ. 84/2001, είναι δυνατή και στην περίπτωση ιατρών διαφορετικής ειδικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, ορίζονται οι ιατρικές ειδικότητες, για τις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση κοινής βεβαίωσης λειτουργίας.

3.Οι φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως αυτοί ορίζονται στο π.δ. 84/2001, πρέπει να έχουν επαρκή αερισμό και φωτισμό για την καλή λειτουργία τους, που πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανικού. Είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας στους ως άνω φορείς, όταν υφίσταται παρέκκλιση έως είκοσι τοις εκατό (20%) στα μετρικά στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στα παραρτήματα Α' και Β' του π.δ. 84/2001.

4.Οι αρμόδιοι ιατρικοί σύλλογοι οφείλουν να προβαίνουν, πέραν του αρχικού ελέγχου για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας του φορέα, και σε δειγματοληπτικό έκτακτο έλεγχο του δέκα τοις εκατό (10%) των φορέων που εδρεύουν στην περιοχή της χωρικής τους αρμοδιότητας κατ' έτος. Όλοι οι φορείς πρέπει να έχουν ελεγχθεί τουλάχιστον μία (1) φορά εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Και σχεδόν 3 μήνες μετά έρχεται και η απόφαση του Υπουργού Υγείας:

Κοινή βεβαίωση λειτουργίας Ιατρείου για έως 5 διαφορετικές κλινικές ειδικότητες

19/05/2021 ΦΕΚ 2030

Δυνατότητα χορήγησης κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου για έως πέντε (5) διαφορετικές ιατρικές κλινικές ειδικότητες, εξαιρουμένων των εργαστηριακών ειδικοτήτων.

Ο ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η κάθε ειδικότητα τοποθετείται σε διακριτό χώρο.

Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Υγείας που αναφέρεται στο υπ’ αρ. (7) σχετικό.

Το κοινό ιατρείο χρησιμοποιείται σε διακριτές ημέρες και ώρες.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Περισσότερες λεπτομέρειες με το άρθρο 4 του π.δ. 84/2001 για την έκδοση  Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Ιατρείου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και το ΦΕΚ 713 από τις 13 Μαρτίου 2012 κτλ σε αυτό το thread:

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση