Θέματα Εργασίας > Εργασία στον ιδιωτικό τομέα (αυτοαπασχόληση)

Μια επανάσταση στην συστέγαση ιδιωτικών Ιατρείων στην Ελλάδα.

(1/2) > >>

Argirios Argiriou:
Του Αργύρη Αργυρίου, ιδιώτη Γενικού - Οικογενειακού Ιατρού,  Καβάλα.

Κάτι που δεν έχει συνειδητοποιήσει η μεγάλη πλειοψηφία των Ιατρών στην Ελλάδα είναι ότι μέσα στο 2021 πραγματοποιήθηκε μια επανάσταση στο θέμα της συστέγασης ιδιωτικών Ιατρείων:

Τώρα πλέον μπορούν να συστεγαστούν ΕΩΣ ΚΑΙ 5 ΙΑΤΡΟΙ ΙΔΙΩΝ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ μέσα στο ίδιο εξεταστήριο (προσοχή όχι σε διαφορετικά δωμάτια αλλά ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΔΩΜΑΤΙΟ), (σε διακριτές ημέρες και ώρες φυσικά). Η επίσημη ορολογία, σε αυτή την περίπτωση, είναι: Κοινό Ιατρείο ή για την ακρίβεια, Κοινή Βεβαίωση Λειτουργίας Ιατρείου. Ενώ η επίσημη ορολογία όταν δύο Ιατροί έχουν το δικό τους δωμάτιο ο καθένας σε ένα διαμέρισμα είναι: Συστέγαση. Π.χ. σε ένα Ιατρείο που έχει ένα χώρο αναμονής, ένα επιπλέον δωμάτιο και μια τουαλέτα (και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για το εμβαδόν της αναμονής, του δωματίου και της τουαλέτας ώστε να γίνει Ιατρείο) μπορούν να έχουν Κοινό Ιατρείο (σε διακριτές ημέρες και ώρες) έως και 5 Ιατροί της ίδιας ειδικότητας ή διαφορετικών κλινικών ειδικοτήτων. Εάν όμως έχουμε π.χ. κάποιο διαμέρισμα με ένα χώρο αναμονής, δύο επιπλέον δωμάτια καθώς και μία τουαλέτα (και εφόσον πάντα πληρούνται οι προϋποθέσεις για το εμβαδόν της αίθουσας αναμονής, των δωματίων και της τουαλέτας) γίνεται να έχουν στο ένα δωμάτιο κοινό Ιατρείο έως 5 Ιατροί της ίδιας ή διαφορετικών κλινικών ειδικοτήτων (σε διακριτές ημέρες και ώρες φυσικά) και αυτοί να συστεγάζονται με κάποιον άλλο Ιατρό που χρησιμοποιεί το άλλο δωμάτιο (ο οποίος, θεωρητικά τουλάχιστον, θα μπορούσε να μοιράζεται το δωμάτιό του, να έχει δηλαδή Κοινό Ιατρείο, με άλλους έως 4 Ιατρούς της αυτής ή άλλης κλινικής ειδικότητας, με λίγα λόγια σε ένα τέτοιο διαμέρισμα με μία αίθουσα αναμονής, δύο δωμάτια και μια τουαλέτα, θα μπορούσαν να έχουν ιδιωτικό Ιατρείο (πάντα σε διακριτές ημέρες και ώρες) έως και 10 !!! Ιατροί της ίδιας ή διαφορετικών κλινικών ειδικοτήτων.

Ιδού το νομικό πλαίσιο:

Κοινό ιατρείο ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και άλλα θέματα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4771/2021 ΦΕΚ 16/Α/1-2-2021


Άρθρο τριακοστό όγδο

Ζητήματα λειτουργίας Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

1.Για κάθε ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του π.δ. 84/2001 (Α' 70), όπως ιατρείο, πολυϊατρείο, οδοντιατρείο, πολυοδοντιατρείο, διαγνωστικό εργαστήριο και εργαστήριο φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ανεξαρτήτως δικαιούχου, ορίζεται ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας ή οδοντίατρος, που χρησιμοποιεί νομίμως ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις και από το π.δ. 84/2001. Η παρουσία του επιστημονικά υπευθύνου ή του νομίμου αντικαταστάτη του κάθε φορέα ή τμήματος φορέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι υποχρεωτική καθ' όλο το ωράριο λειτουργίας του.

2.Η χορήγηση κοινής βεβαίωσης λειτουργίας, πέραν των αναφερομένων στην περ. ε' του άρθρου 4 του π.δ. 84/2001, είναι δυνατή και στην περίπτωση ιατρών διαφορετικής ειδικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥ, ορίζονται οι ιατρικές ειδικότητες, για τις οποίες είναι δυνατή η χορήγηση κοινής βεβαίωσης λειτουργίας.

3.Οι φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως αυτοί ορίζονται στο π.δ. 84/2001, πρέπει να έχουν επαρκή αερισμό και φωτισμό για την καλή λειτουργία τους, που πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση διπλωματούχου μηχανικού. Είναι δυνατή η χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας στους ως άνω φορείς, όταν υφίσταται παρέκκλιση έως είκοσι τοις εκατό (20%) στα μετρικά στοιχεία, όπως αυτά ορίζονται στα παραρτήματα Α' και Β' του π.δ. 84/2001.

4.Οι αρμόδιοι ιατρικοί σύλλογοι οφείλουν να προβαίνουν, πέραν του αρχικού ελέγχου για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας του φορέα, και σε δειγματοληπτικό έκτακτο έλεγχο του δέκα τοις εκατό (10%) των φορέων που εδρεύουν στην περιοχή της χωρικής τους αρμοδιότητας κατ' έτος. Όλοι οι φορείς πρέπει να έχουν ελεγχθεί τουλάχιστον μία (1) φορά εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Και σχεδόν 3 μήνες μετά έρχεται και η απόφαση του Υπουργού Υγείας:

Κοινή βεβαίωση λειτουργίας Ιατρείου για έως 5 διαφορετικές κλινικές ειδικότητες

19/05/2021 ΦΕΚ 2030

Δυνατότητα χορήγησης κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου για έως πέντε (5) διαφορετικές ιατρικές κλινικές ειδικότητες, εξαιρουμένων των εργαστηριακών ειδικοτήτων.

Ο ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η κάθε ειδικότητα τοποθετείται σε διακριτό χώρο.

Σε περίπτωση χρήσης επιστημονικού εξοπλισμού εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Υγείας που αναφέρεται στο υπ’ αρ. (7) σχετικό.

Το κοινό ιατρείο χρησιμοποιείται σε διακριτές ημέρες και ώρες.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Περισσότερες λεπτομέρειες με το άρθρο 4 του π.δ. 84/2001 για την έκδοση  Άδειας Λειτουργίας Ιδιωτικού Ιατρείου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και το ΦΕΚ 713 από τις 13 Μαρτίου 2012 κτλ σε αυτό το thread:

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Argirios Argiriou:
23/12/2022

Με παρέμβαση του ΙΣΑ, διευρύνεται η δυνατότητα συστέγασης των ιατρείων με άλλους φορείς

Σε μία ακόμα σημαντική παρέμβαση, δικαιώθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Μετά από επίμονες προσπάθειες του Προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη, με τροπολογία που ψηφίστηκε στο Νομοσχέδιο, «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας - Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 4208/2013 (Α' 252), περί συστέγασης των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), και πλέον διευρύνεται η δυνατότητα συστέγασης των ιατρείων με άλλους φορείς όπως εργαστήρια αισθητικής, εργαστήρια φυσικοθεραπείας, οπτικά καταστήματα, διαιτολογικά γραφεία και πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες.

Έτσι άρθηκαν περιορισμοί που μέχρι σήμερα δεν επέτρεπαν τη συστέγαση ενός ιατρείου με άλλο επαγγελματία υγείας που ασκούσε συναφές έργο, όπως για παράδειγμα ενός ψυχιάτρου με έναν ψυχολόγο ή ενός δερματολόγου με έναν κέντρο αισθητικής.

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΣΑ

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Argirios Argiriou:
Από Σχέδιο Νόμου που ψηφίστηκε στην Βουλή στις 21/12/2022 (Δυστυχώς δεν μπορώ να επισυνάψω το Σχέδιο Νόμου γιατί το αρχείο είναι πολύ μεγάλο. Θα βγει όμως σύντομα το σχετικό ΦΕΚ). Έχει ενδιαφέρον ότι, ενώ η σχετική ανακοίνωση του ΙΣΑ, που την παρέθεσα στην προηγούμενη ανάρτηση μιλά και για συστέγαση με Φυσικοθεραπευτές στο Σχέδιο Νόμου γράφει ότι απαγορεύεται.

Στην σελίδα 27 από 73

Άρθρο 82
Συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας -
Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4208/2013
1. Στο άρθρο 1 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252), περί συστέγασης των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται τίτλος, β) οι
παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, γ) προστίθεται παρ. 4, και
το άρθρο 1 διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 1
Συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών
Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας
1. Εφόσον τηρούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι
προδιαγραφές που διέπουν τη λειτουργία εκάστου ιδιωτικού φορέα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δύνανται να συστεγάζονται:

α) οι ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του π.δ. 84/2001 (Α΄ 70) µε τους
λοιπούς ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, όπως εργαστήρια αισθητικής,
καταστήµατα οπτικών ειδών, διαιτολογικά γραφεία και
πολυδύναµες διαιτολογικές µονάδες, καθώς και
β) οι λοιποί ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της περ. α) µεταξύ τους.

2. Απαγορεύεται η συστέγαση, µε τους λοιπούς ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της περ. α) της παρ. 1:
α) οδοντοτεχνικών εργαστηρίων,
β) Μονάδων Χρόνιας Αιµοκάθαρσης (Μ.Χ.Α.), εκτός
νοσοκοµείων και κλινικών,
γ) αυτοτελών Μονάδων Ηµερήσιας Νοσηλείας
(Μ.Η.Ν.),
δ) διαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων φυσικοθεραπείας.

3. Χορηγείται χωριστή βεβαίωση λειτουργίας από την
καθ΄ ύλην και κατά τόπον αρµόδια αρχή ή υπηρεσία για
καθέναν από τους συστεγαζόµενους φορείς, εργαστήρια, γραφεία, καταστήµατα, τηρουµένων των τεχνικών
προδιαγραφών, πολεοδοµικών διατάξεων, κτιριακών κανονισµών, όρων και προϋποθέσεων. Με αποφάσεις του
Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο ελάχιστος χώρος αναµονής στις περιπτώσεις συστέγασης της παρούσας νοµοθετικής διάταξης, κάθε τεχνική, τεχνολογική, κτιριακή
λεπτοµέρεια, µετρικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στους βοηθητικούς χώρους.

4. Απαγορεύεται η συστέγαση όλων των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µε ιδιωτικούς φορείς οικονοµικών δραστηριοτήτων
που δεν σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.»

2. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού
Υγείας της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4208/2013, όπως
τροποποιείται µε την παρ. 1 του παρόντος, εξακολουθεί
να εφαρµόζεται η υπό στοιχεία Γ.Π./οικ. 4963/25.8.2014
απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β΄ 2308), περί των τεχνικών προδιαγραφών για τη συστέγαση ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.

Argirios Argiriou:
Ενδιαφέρον σχετικός διάλογος από Ιατρική ομάδα του facebook στις 23/12/2022:

- Να ευχαριστησουμε δηλ τον ΙΣΑ για αλλη μια νομοθετικη ταφοπλακα για το ιδιωτ.ιατρειο....

- Για ποιο λόγο είναι ταφόπλακα για το ιδιωτικό Ιατρείο το να μπορεί ένας ιδιώτης Ιατρός να μοιράζεται τα έξοδα του Ιατρείου του π.χ. με έναν Διαιτολόγο;

- γιατι θα γινει πολυ περισσοτερο να βαλει η καθε Πρινου & επισημα γιατρους,με συμβαση κιολας καθε ειδους,μεσα στα κεντρα της παρά να δουλεψεις εσύ με τον διαιτολογο...Αντιστοιχα πολυ περισσοτερο leverage θα εχει το κεντρικό οπτικο υπερκαταστημα που θα βαλει μεσα οφθαλμιατρο,παρά το ιατρειο που θα ηθελε να βαλει μεσα εναν οπτικό ....

- ΟΚ, είναι και αυτό μια οπτική γωνία. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα ικανοποιηθούν από το να επισκεφτούν Ιατρό με τον τρόπο που περιγράφεις. Σίγουρα θα κλείσουν κάποιοι Οφθαλμίατροι που ζούσαν μόνο από το να γράφουν συνταγές γυαλιών ή κάποιοι Παθολόγοι/Γ.Ι. που ζούσαν μόνο από το παραγγέλνουν παραπεμπτικά για Διαιτολόγους αλλά όμως είναι προδιαγεγραμμένο ότι τέτοια Ιατρεία κάποια στιγμή θα κλείναν. Από την άλλη θα βοηθηθούν να επιβιώσουν κάποιοι Ιατροί που κάνουν σωστή Ιατρική, ενδεχομένως να συμπληρώνουν και με κανένα locum στο εξωτερικό, και δυσκολεύονται να κρατήσουν το ιδιωτικό τους Ιατρείο στην Ελλάδα λόγω υψηλών πάγιων εξόδων. (Αυτοί οι τελευταίοι ιδιώτες Ιατροί που σου περιγράφω δεν είναι και τόσο λίγοι πλέον, μόνο στην μικρή πόλη που ζω των 50.000 κατοίκων, μπορώ να σου μετρήσω 4-5).

Argirios Argiriou:
22/12/2022

Ανεξάρτητα από το τι λέει η ανακοίνωση του ΙΣΑ, στο Σχέδιο Νόμου γράφει ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η συστέγαση με Φυσικοθεραπευτές. Διαβάστε εδώ για το παρασκήνιο:

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση