Θέματα Εργασίας > Αποσπάσματα από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

Σχετικά με το ΕΚΑΣ

<< < (43/43)

Argirios Argiriou:
Θα λυθεί με φυσικό τρόπο και αυτό το πρόβλημα...

21/12/2022

Όσοι χάσαν το ΕΚΑΣ, θα συνεχίσουν να παίρνουν τα φάρμακά τους με 0% συμμετοχή έως το τέλος του 2023 ...

Από Σχέδιο Νόμου που ψηφίστηκε στην Βουλή στις 21/12/2022 (Δυστυχώς δεν μπορώ να επισυνάψω το Σχέδιο Νόμου γιατί το αρχείο είναι πολύ μεγάλο. Θα βγει όμως σύντομα το σχετικό ΦΕΚ).
Στην σελίδα 27 από 73


Άρθρο 80 Απαλλαγή πρώην δικαιούχων Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από τη συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 άρθρου δεύτερου ν. 4655/2020 1. Η παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 4655/2020 (Α΄ 16), περί ρυθµίσεων για τους πρώην δικαιούχους του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ηµεροµηνία εφαρµογής του αντισταθµιστικού µέτρου της πλήρους απαλλαγής των δικαιούχων από τη συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη, και διαµορφώνεται ως εξής: «1. Σε όσους, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), στερήθηκαν σταδιακά την παροχή του Ε.Κ.Α.Σ. µε ηµεροµηνία οριστικής κατάργησής του την 31η.12.2019, εφαρµόζεται ως αντισταθµιστικό µέτρο για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2020 µέχρι τις 31.12.2023, η πλήρης απαλλαγή τους από τη συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη.» 2. Στην παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4655/2020, µετά από τη φράση «Η δαπάνη που προκαλείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την εφαρµογή της παρ. 1» και πριν από τη φράση «καλύπτεται µε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», προστίθεται η φράση «δύναται να» και η παρ. 3 του άρθρου δεύτερου διαµορφώνεται ως εξής: «3. Η δαπάνη που προκαλείται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την εφαρµογή της παρ. 1 δύναται να καλύπτεται µε έκτακτη οικονοµική ενίσχυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον κρατικό προϋπολογισµό και δεν συνυπολογίζεται στο συνολικό όριο της φαρµακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41).».

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[*] Προηγούμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση