Γενικά > Νομικά θέματα

Προσαύξηση της άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές.

(1/1)

Argirios Argiriou:
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
PANHELLENIC FEDERATlON OF PUSLIC HOSPITALS WORKERSΜΕΛΟΣ ΑΔΕΔγ • MEMBER OF ΑΟΕογ
ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ
Το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με το θέμα κανονικών αδειών για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές εξέδωσε την ακόλουθη απόφαση η οποία θα δημοσιευθεί στο ΦΕΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Θέμα: Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ. 3 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/9-2-07 τ Α').
2. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-6-07 τ Α').
3. Την αρίθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ51/261/26452/1O-12-99 (ΦΕΚ 2173/Β/17-12-1999) Απόφαση του Υ πουργού Εσωτερικών «Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των σΤ.Α
Αποφασίζουμε
Προσαυξάνουμε την κανονική άδεια των υπαλλήλων του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των σΤ.Α α' και β' βαθμού που υπηρετούν σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών ως ακολούθως
1. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο νομό Κυκλάδων κατά δύο (2) ημέρες.
2. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Θεσπρωτίας, Ιωαwίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας κατά τρεις (3) ημέρες.
3. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και Κέρκυρας κατά τέσσερις (4) ημέρες.
4. Προκειμένου για νεοδιόριστους υπαλλήλους, η ανωτέρω προσαύξηση της κανονικής άδειας μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δύο μηνών πραγματικής υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.
5. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται και στο προσωπικό που υπηρετεί στο Δημόσιο, Ν.Ω.Δ.Δ. και σΤ.Α α' και β' βαθμού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
6. Η ΔΙΔΑΔ/Φ511261126452/1O-12-1999 (ΦΕΚ 2173/Β/17-12-1999) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπαλλήλων που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές» καταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ο Υπουργός
Προκόπιος Παυλόπουλος
Αριστοτέλους 22,10433 Αθήνα Τηλ. 210 .52,36.094 - 210.52.24,604, Fax 210.52.34.589
22 Aristotelou5 5tr, GR-10433 Athens, Greece ΤεΙ (30) 2'10 .52.36.094 - (30) 210.52.24,604, Fax (30) 210.52.34.589 e-rnail: poedlln@otenet.gr, Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος


Την παραπάνω διαταγή την βρήκα στο φόρουμ της Ένωσης Γενικών Ιατρών ( Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος ) από ανάρτηση εκεί του συναδέλφου κ.΄Άκη Ζειμπέκη.

Αδαμάντιος Σκούφαλος:
Δεν βλέπω όμως κανένα στοιχείο ταυτοποίησης του εγγράφου (ημερομηνία, αριθμό πρωτοκόλλου κλπ)...

Argirios Argiriou:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή ΕίσοδοςΔεν βλέπω όμως κανένα στοιχείο ταυτοποίησης του εγγράφου (ημερομηνία, αριθμό πρωτοκόλλου κλπ)...

--- Τέλος παράθεσης ---

Όντως.

Αγωνιστική Παρέμβαση:
Την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση μπορείτε να τη διαβάσετε  στο:Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Αδαμάντιος Σκούφαλος:
Αρχικά όταν το διάβασα νόμισα ότι αυξάνεται κι άλλο η άδεια σε όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο. Όμως ουσιαστικά αποτελεί τροποποίηση του παλαιότερου νόμου.
Οι υπάλληλοι στις Κυκλάδες παίρνουν +2 μέρες (δεν αναφέρονταν καθόλου στον παλιό νόμο).
Οι υπάλληλοι στους νομούς Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών παίρνουν ακόμη 1 μέρα και από τις +2 πάνε στις +3.
Για τους νομούς Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας Καστοριάς, Φλώρινας, Δράμας δεν αλλάζει κάτι (παραμένουν στις +3 μέρες).
Το ίδιο και για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κέρκυρας, Δωδεκανήσου (παραμένουν στις +4 μέρες).

Τι έλεγε ο παλιός νόμος μπορείτε να το δείτε στο συνημμένο ή στα ακόλουθα link:

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση