ΠΦΥ -Εκπαίδευση > Συνέδρια - Εκπαιδευτικές συναντήσεις

Μετεκπαίδευση ιατρών στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική.

(1/1)

Argirios Argiriou:
Από σημερινό μήνυμα της "Αγωνιστικής Παρέμβασης":

--------------------------------------------------------------------------------
Από το Diorismos.gr:http://www.diorismos.gr/Dpages/learning/viewlearning.php?lid=171

Το ΕΚΑΒ ανακοίνωσε την έναρξη του 15ο Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (Ε.Π.Ι. ).

Το Πρόγραμμα παρέχεται αποκλειστικά από το Μετεκπαιδευτικό Κέντρο στην Ε.Π.Ι. που ιδρύθηκε και λειτουργεί στο ΕΚΑΒ (Ν. 2345/12-10-95) και θα υλοποιηθεί για την εκπαιδευτική περίοδο 2009 στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη ,Ηράκλειο και Ιωάννινα.

Διαρκεί ένα έτος και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση.

Στο τέλος του προγράμματος και μετά από επιτυχή αξιολόγηση χορηγείται στους αποφοιτήσαντες, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πιστοποιητικό Επάρκειας στην Ε.Π.Ι.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν, παρακαλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας (το έντυπο χορηγείται από το ΕΚΑΒ) από 15/10/2008 μέχρι 10/11/2008, συνοδευόμενη από:

Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής, ημεδαπής ή αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένης
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας, εφόσον υπάρχει. Αντί των δικαιολογητικών με αύξοντα αριθμό 1,2,3 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν "Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου"
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Βιογραφικό σημείωμα
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις κατά τόπους γραμματείες του ΕΚΑΒ :

ΕΚΑΒ Αθήνας: τηλ.               2107460136        &               2107460138       
ΕΚΑΒ Ηρακλείου: τηλ.           2810377213       
ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: τηλ.      2310397113       
ΕΚΑΒ Ιωαννίνων: τηλ.           2651054375        &               2651054335       

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση