Θέματα Εργασίας > ΕΟΠΥΥ

Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)

(1/93) > >>

Ορθοπαιδικός:
Ο καλός υπουργός, απογοητευμένος σφόδρα απο το ΣτΕ νομοθετεί σήμερα σε ντροπολογία νέο πλαφόν για άπαντες (κλινικούς, εργαστριακούς κλπ):Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
   Επανέρχεται το πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων με την τροπολογία που έφερε ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης και αναμένεται να κατατεθεί  προς ψήφιση την Τρίτη 6 Μαίου, μετά την συζήτησης της στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
   Η τροπολογία περιλαμβάνει εκτός από την θεσμοθέτηση του  πλαφόν συνταγογράφησης, και ρύθμιση για τον αυτόματο μηχανισμό επιστροφής, σε περίπτωση υπερβάσεων (claw back).
   Συγκεκριμένα στην αιτιολογική έκθεση και στο γενικό περιεχόμενο της τροπολογίας αναφέρονται τα εξής:
       1. Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και την ορθολογικότερη χρήση των φαρμάκων με στόχο την προαγωγή της ποιότητας και της ασφάλειας της φαρμακευτικής φροντίδας και την αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας δύναται ο Υπουργός να θέτει στόχους η περιορισμούς σύμφωνα με την διεθνή πρακτική. Οι στόχοι αυτοί δύναται να είναι γενικότεροι ή ειδικότεροι σε επίπεδο ιατρού. Για την αποτελεσματικότερη και ορθότερη εφαρμογή των μέτρων, αυτά πρέπει να εξειδικεύονται ανάλογα με την ειδικότητα των ιατρών, τα φάρμακα που έχουν στην διάθεση τους, την εποχικότητα, την γεωγραφική τους θέση, την μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας του ιατρού και το παραγόμενο έργο του. Επίσης πρέπει να προβλέπονται ειδικότεροι μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων αυτών και περιπτώσεις εξαιρέσεων ειδικοτήτων, ή μεμονωμένων περιπτώσεων ιατρών, ή φαρμάκων, ή μονάδων από την εφαρμογή των ρυθμίσεων και μέτρων. Επιπλέον, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να μεταβάλλονται συνεχώς ανάλογα με τις μεταβολές στους άνω ρυθμιστικούς παράγοντες. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση των διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων και λοιπών υπηρεσιών υγείας.
        2. Στον νόμο 4052/2012 και στις μετέπειτα ρυθμίσεις προσδιορίζεται ο τρόπος επιβολής μηχανισμού επιστροφών (claw back) στην περίπτωση υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με τον προκαθορισμένο στόχο στον προϋπολογισμό τους ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, ο νόμος δεν προβλέπει ακριβώς τον τρόπο υπολογισμού και επιμερισμού της υπέρβασης σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Η προτεινόμενη διάταξη δίνει την δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να προσδιορίζει με Απόφασή του τη μεθοδολογία υπολογισμού τόσο της υπέρβασης όσο και του επιμερισμού ανά φαρμακευτική επιχείρηση. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να καθορίζονται και να εξειδικεύονται οι στόχοι δαπάνης και να συμψηφίζεται τυχόν υπέρβαση της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ σε σχέση με τον προϋπολογισμό, με τυχόν υστέρηση της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων σε σχέση με τον προϋπολογισμό.
 
Νόμος:
     1. Στο τέλος της παραγράφου 5 εδ α΄ του άρθρου 21 του ν. 4052/2012 προστίθενται εδάφια β΄ και γ΄ως εξής:
 Β΄. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να τίθενται κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορισμοί και προϋποθέσεις στην συνταγογράφηση φαρμάκων και λοιπά αναγκαία μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Με όμοια απόφαση μπορεί ο προϋπολογισμός, οι στόχοι, οι περιορισμοί, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα να διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθμό των ασθενών που θεραπεύει και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, την γεωγραφική περιοχή και τα δημογραφικά δεδομένα της, τον μήνα του έτους (εποχικότητα), τις τυχόν μεταβολές των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, την εισαγωγή νέων φαρμάκων (πρωτοτύπων ή γενοσήμων) στο θετικό κατάλογο συνταγογράφησης και τέλος την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους. Επίσης δύναται η συνταγογράφηση των φαρμάκων να συνδέεται με την πάθηση του ασθενούς όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το International Classification of Disease. Οι ειδικότεροι στόχοι, τα όρια και οι προϋπολογισμοί συνταγογράφησης δύναται να ενσωματώνονται σε συμβόλαια απόδοσης που συνάπτονται μεταξύ του ΕΟΠΥΥ των ιατρών που συνταγογραφούν σε ασφαλισμένους του οργανισμού και να τίθενται κίνητρα (μπόνους) και ποινές ανάλογα με την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των ορίων και προϋπολογισμών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται επιπρόσθετα οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες εξαιρέσεων από τις άνω ρυθμίσεις, συγκεκριμένων κατηγοριών ιατρών, φαρμάκων, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, ομάδων ασθενών ή μεμονωμένων περιπτώσεων ιατρών και επίσης ο τρόπος ενσωμάτωσης των άνω ρυθμίσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η μεθοδολογία ελέγχου, ο τομέας εφαρμογής τους (ιδιωτικός ή και δημόσιος), καθώς και κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.
 
Γ΄. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να τίθενται παρόμοια μέτρα, περιορισμοί και προϋποθέσεις ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης εργαστηριακών, διαγνωστικών και λοιπών υπηρεσιών εκάστου ιατρού και παρόχου υπηρεσιών υγείας. Στα άνω εμπίπτουν μέτρα όπως κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορισμοί και προϋποθέσεις, rebates, claw back, διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, κλινικός και οικονομικός έλεγχος, προέγκριση, δεύτερη γνώμη, αξιολόγηση υποδομών και ποιότητας, αποζημίωση με βάση στόχους και απόδοση, θετικό κατάλογο, τιμές αναφοράς, εκπτώσεις, συμφωνίες τιμής όγκος και επιμερισμός κινδύνου και άλλα παρεμφερή. Με όμοια απόφαση μπορεί τα μέτρα να διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την ιδιότητα και χαρακτηριστικά του παρόχου, τον αριθμό των ασθενών και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δημογραφικά δεδομένα της, τον μήνα του έτους (εποχικότητα), τις μεταβολές στις τιμές των αναλωσίμων και της τεχνολογίας, και τέλος την εξέλιξη της δαπάνης σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους. Επίσης δύναται η συνταγογράφηση και εκτέλεση των εξετάσεων και των συναφών υπηρεσιών να συνδέεται με την πάθηση του ασθενούς όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το International Classification of Disease. Οι ειδικότεροι στόχοι, τα όρια και οι προϋπολογισμοί δύναται να ενσωματώνονται σε συμβόλαια απόδοσης που συνάπτονται μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιατρών που συνταγογραφούν ή των παρόχων υπηρεσιών υπηρεσιών υγείας σε ασφαλισμένους του οργανισμού και να τίθενται κίνητρα (μπόνους) και ποινές ανάλογα με την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των ορίων και προϋπολογισμών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται επιπρόσθετα οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες εξαιρέσεων από τις άνω ρυθμίσεις συγκεκριμένων κατηγοριών ιατρών, η παρόχων, εξετάσεων, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, ομάδων ασθενών ή μεμονωμένων περιπτώσεων ιατρών και επίσης ο τρόπος ενσωμάτωσης των άνω ρυθμίσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η μεθοδολογία ελέγχου, ο τομέας εφαρμογής τους (ιδιωτικός ή και δημόσιος), καθώς και κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

   2. Στο τέλος της παραγράφου α΄ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 Επιπροσθέτως με Απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού της υπέρβασης, καθώς και η μεθοδολογία επιμερισμού του ποσού επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών, σε περιπτώσεις υπέρβασης των φαρμακευτικών δαπανών του ΕΟΠΥΥ από τους προκαθορισμένους στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό του στόχους. Για τον υπολογισμό της υπέρβασης ή τον επιμερισμό του ποσού επιστροφής δύναται να χρησιμοποιείται η καθαρή δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτή προκύπτει αφότου αφαιρεθούν ο ΦΠΑ, οι συμμετοχές των ασθενών, οι εκπτώσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και φαρμακείων, το rebate εισαγωγής στον θετικό κατάλογο και το rebate όγκου των φαρμακευτικών εταιρειών, η δαπάνη για φάρμακα της λίστας 1Α του νόμου 3816/2010, το ποσοστό χονδρεμπορικού κέρδους που επιστρέφουν οι φαρμακευτικές εταιρείες όταν πωλούν απευθείας στα φαρμακεία, και άλλα ποσά τα οποία προσδιορίζονται στην σχετική απόφαση. Με όμοια απόφαση δύναται να τίθενται στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανά έτος σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Επιπλέον δύναται να προσδιορίζεται διαδικασία συμψηφισμού του ποσού τυχόν υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, εν γένει με το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των δημοσίων νοσοκομείων, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. Επίσης δύναται να προσδιορίζονται μηνιαίοι στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανάλογα με την εξέλιξη των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής σε σχέση με τους ετήσιους στόχους, και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.


Παρατήρηση: Εν μεσω γενικοτήτων και ασαφειών δίνει εν λευκώ ο παρών νόμος στον εκάστοτε ΥΥ να βγάζει αποφάσεις κατά το δοκούν για τη συνταγογράφηση αλλά και επι παντός επιστητού....  Έτσι προσπερνά και το πιθανό σκόπελο της βουλής... Υππουργάρα μας, είμαστε στο έλεος σου...
   Για να μην τον αδικώ, ίσως βγει και τίποτα καλό απο αυτό. Η ελπίς πεθαίνει τελευταία...

Argirios Argiriou:
07/05/2014
Βαρνάβας: "αδίστακτο συμβόλαιο θανάτου" το πλαφόν.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επαναφέρει το πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων, με τροπολογία που κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ένα αντιεπιστημονικό και αντιδεοντολογικό μέτρο το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στον κλάδο της υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Mega ανέφερε το εξής τρομερό: "Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο γράφουμε και καταναλώνουμε πάρα πολλά φάρμακα." Για το επείγον της τροπολογίας με τη σχετική νομοθετική διαδικασία στην Βουλή, ο Υπουργός Υγείας, έκανε λόγο για υπέρβαση κατά 21 εκατ. ευρώ τον περασμένο Απρίλιο, στην φαρμακευτική δαπάνη. Το νέο πλαφόν θα καθορίζεται κατά μέσο όρο στο 20% μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητητα συνταγογράφησης για το 2013

 Στην τροπολογία για την επαναφορά του πλαφόν περιλαμβάνεται και η ρύθμιση για το νέο τρόπο υπολογισμού του clawback (μηχανισμό αυτόματης επιστροφής υπερβάσεων) για τις φαρμακευτικές εταιρείες, μετά από αντιδράσεις του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την αντίθεση του στις κινήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη αναφέροντας πως το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει διατάξει την αναστολή εφαρμογής του μέτρου.

«Είμαστε υπέρ του ελέγχου και της εξοικονόμησης των δαπανών με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και όχι με το απαράδεκτο μέτρο του πλαφόν που δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, ταλαιπωρεί τους γιατρούς και δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των ασθενών. Ζητούμε να εφαρμοστούν άμεσα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και να σταματήσουν τα οριζόντια μέτρα που πλήττουν τη Δημόσια υγεία», τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βαρνάβας με γραπτή δήλωση την οποία εξέδωσε,  αναφέρεται μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά ότι το μέτρο του πλαφόν αποτελεί "αδίστακτο συμβόλαιο θανάτου", καθώς είναι "ένα παράλογο και εξοντωτικό μέτρο που προκάλεσε τεράστια προβλήματα, αφήνοντας χιλιάδες ασθενών χωρίς φάρμακα".

Διαβάστε περισσότερα: Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Ορθοπαιδικός:
   Το νέο (αλλά άγνωστο προς το παρόν) πλαφόν ψηφίστηκε χθες. Δεν μάθαμε αν το ψήφισε ο τέως ΑνΥΥ Σαλμάς ΄έκανε την επαναστασή του λέγοντας ότι δεν θα ψοφήσει): Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
   Ψηφίστηκε τελικά χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις η τροπολογία για το νέο πλαφόν στη συνταγογράφηση. Πως θα το εφαρμόσει ο Άδωνις
 Της Δήμητρας Ευθυμιάδου - ΙΑΤROPEDIA

    Με μια υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες (μην υπερβάλλουμε, μετά απο αρκετές μέρες και σίγουρα μετά τις εκλογές) ο Άδωνις Γεωργιάδης θα επαναφέρει το ανώτατο όριο στη συνταγογράφηση που προκαλεί αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο.
    Ένα πλαφόν όμως που πλέον θα έχει τη νομιμοποίηση της Βουλής και θα έχει διαφορετικές παραμέτρους.
    Ειδικότερα η υπουργική απόφαση θα αποσαφηνίζει ότι τα ανώτατα οικονομικά όρια συνταγογράφησης που θα έχουν οι γιατροί θα είναι ανά ΑΜΚΑ- ανά ασθενή δηλαδή- και με βάση την πάθηση από την οποία πάσχει. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών του γιατρού τόσο θα αυξάνεται και το πλαφόν του και αντίστροφα.
    Το πλαφόν θα προκύπτει από τον μέσο όρο της ειδικότητας του γιατρού, τον αριθμό των ασθενών αλλά και τις παθήσεις οι οποίες επίσης θα έχουν συγκεκριμένο όριο.
    Για τον προσδιορισμό του ορίου της πάθησης αναμένεται να αξιοποιηθούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα τα οποία όμως θα πρέπει άμεσα (ζήσε Μάη - καλη ώρα Μάης είναι- να φας τριφύλλι) να ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
    Πάντως ο Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε για άλλη μια φορά μιλώντας στο 1ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) ότι και με τα νέα μέτρα του πλαφόν όποιος γιατρός υπερσυνταγογραφεί θα βγαίνει εκτός συστήματος. Μάλιστα αναμένεται να υιοθετηθεί ένα αυστηρότερο σύστημα ελέγχου των συνταγών ώστε όποιος εντοπίζεται να ξεπερνά το όριο του να έχει λίγες ημέρες δυνατότητα να απολογηθεί και αμέσως μετά αν η επιχειρηματολογία του δεν ευσταθεί θα εξοβελίζεται (τελικά εκτός συστήματος προσωρινά; εκτός ΕΟΠΥΥ μόνιμα; εκτός συνταγογράφισης μόνιμα; εκτέλεση εν ψυχρό; τι θα ισχυεί  ;D) από τον ΕΟΠΥΥ.

Αντε να δούμε τις ΥΑ να κρίνουμε....

ioannis thessaloniki:
Tο μόνο βέβαιο είναι πως το νέο πλαφόν δεν θα έχει καμιά σχέση με το παλιό. Τώρα τι είδους λογισμικό έφτιαξαν, ώστε να υπολογίζει αριθμό ασθενών και πλήθος παθήσεων, ο Θεός κι η ψυχή τους! Και δεν κατάλαβα, αυτό το πλαφόν θα ανεβοκατεβαίνει κάθε μέρα ανάλογα με τις επισκέψεις; Ή θα προβλέπει μαγικά τους ασθενείς του μέλλοντος και τις νόσους από τις οποίες θα πάσχουν;

DrGar:
Ζητώ  συγνώμη εκ των προτέρων   για  την ανάρτηση  εδώ  , αλλά δεν  ήξερα πού να την κάνω . Προ  ολίγων ημερών έμαθα  ( και κατόπιν το  διαπίστωσα μέσω  του ιστορικού στο  e-syntag)  ότι  διατηρεί  ιδιωτικό ιατρείο  ακτινοθεραπευτής -ογκολόγος  που συνταγογραφεί  ως παθολόγος /γενικός ιατρός. Επιτρέπεται  αυτό?

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση