ΠΦΥ -Εκπαίδευση > Συζητήσεις πάνω σε νοσηλευτικά θέματα

Τι προβλέπει για τις προσλήψεις Νοσηλευτικού προσωπικού το νέο νομοσχεδιο Υγείας

(1/1)

Αγωνιστική Παρέμβαση:
Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις-Τι προβλέπει για το νοσηλευτικό προσωπικό


Σύμφωνα με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑΣΟΝΟΠ ) το κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας προβλέπει τα παρακάτω για τις προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού....ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 8


Διατάξεις για το νοσηλευτικό προσωπικό


1. Τα νοσοκομεία και λοιπές νοσηλευτικές μονάδες του ΕΣΥ επιτρέπεται, κατ' εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων, να προσλαμβάνουν το νοσηλευτικό προσωπικό, κατόπιν προκήρυξης. Το περιεχόμενο της προκήρυξης και τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων για πρόσληψη καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου νοσοκομείου ή του αρμόδιου οργάνου της νοσηλευτικής μονάδας, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων του ν.2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει και εγκρίνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

2. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού για την πρόσληψη προσωπικού με την εξαιρετική αυτή διαδικασία γίνεται σε επίπεδο Υγειονομικής Περιφέρειας. Ο συντονισμός και η εποπτεία των διαγωνιστικών διαδικασιών ασκούνται από τη Διοίκηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε δύο μόνο μονάδες του ΕΣΥ της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού. Για τον σκοπό αυτό, καταθέτουν σχετική δήλωση κατά την υποβολή της υποψηφιότητας τους. Αν υποβάλουν υποψηφιότητα σε περισσότερες από δύο νοσηλευτικές μονάδες της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, εκπίπτουν από τη θέση τους, εφόσον επιλεγούν, και αποκλείονται για μία διετία από κάθε διαγωνισμό πρόσληψης προσωπικού του ΕΣΥ οποιασδήποτε κατηγορίας και ανεξάρτητα από τον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό

3. Οι προσλαμβανόμενοι κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 καλύπτουν αποκλειστικά κενές οργανικές θέσεις. Εξομοιώνονται μισθολογικά, ασφαλιστικά και ως προς την εξέλιξη τους, με το προσωπικό που υπηρετεί στις αντίστοιχες θέσεις.

4. Από την ημερομηνία πρόσληψης τους και για μία πενταετία, οι υπάλληλοι που προσλαμβάνονται με την εξαιρετική διαδικασία του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τη θέση για την οποία προσλήφθηκαν, για οποιοδήποτε λόγο, και με οποιαδήποτε διαδικασία, όπως απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση.

Όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 και δεν προσέλθουν να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης τους, απαγορεύεται να συμμετάσχουν για μία διετία σε διαγωνισμούς πρόσληψης προσωπικού του ΕΣΥ, οποιασδήποτε κατηγορίας, ανεξάρτητα από τον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό.

5 Η διαδικασία πρόσληψης των προηγουμένων παραγράφων ισχύει, κατ' εξαίρεση, για μία τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την εξαιρετική διαδικασία δύνανται συνολικά να προσληφθούν έως πέντε χιλιάδες πεντακόσιοι (5.500) νοσηλευτές. Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς την εκκρεμή διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ και μέχρι να συμπληρωθούν οι κενές οργανικές θέσεις της νοσηλευτικής μονάδας που προκηρύσσει τον διαγωνισμό.

6 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, τα βασικά σημεία των διακηρύξεων και τα κριτήρια αξιολόγησης, τις σχετικές προθεσμίες εφαρμογής και την άσκηση εποπτείας και συντονισμού από τις Υγειονομικές Περιφέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

7 Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 3252/2004 (ΦΕΚ Α* 132), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η επαγγελματική αναγνώριση μεταπτυχιακών προγραμμάτων και των αντιστοίχων τίτλων σπουδών, η πραγματοποίηση υπό την αιγίδα της εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επιστημονικών εκδηλώσεων που αφορούν τη νοσηλευτική επιστήμη και τέχνη και η μοριοδότηση για επαγγελματικούς σκοπούς των προγραμμάτων αυτών με μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές μονάδες.»


Αρθρο 9


Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
ΣΧΟΛΙΑ.

1. Οι 5500 προσλήψεις κατανέμονται σε βάθος ...τριετίας. Πουθενά δεν αναφέρεται πόσες το 2009, πόσες το 2010, πόσες το 2011!!! Ούτε και βεβαίως το κονδύλιο κατά έτος!!!


2. Οι 5500 προσλήψεις είναι για την ακρίβεια ...έως 5500 προσλήψεις.!

Δηλαδή μπορεί να είναι και... 2000!!!


3.Τα σχετικά με τις προσλήψεις, όπως βασικά κριτήρια διακηρύξεων , κριτήρια αξιολόγησης, σχετικές προθεσμίες εφαρμογής κλπ ΘΑ ρυθμιστούν με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών και Υγείας που ΘΑ εκδοθεί ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ από την έναρξη ισχύος του κατατεθέντος νόμου!!!


4.Συμπέρασμα:

Νομοσχέδιο προς άγραν ψήφων (οι προσλήψεις θα γίνουν από τις Υγειονομικές περιφέρειες άρα θα πάρουν φωτιά... τα Βουλευτικά γραφεία ), προσλήψεις φούσκα, αφού ορίζονται γενικώς και αορίστως σε βάθος τριετίας και έως ...5500 και πουθενά δεν γίνεται συγκεκριμενοποίηση κατά έτος, καθώς και του προβλεπόμενου κονδυλίου κατά έτος .


Ακόμα μια επικοινωνιακή φούσκα της κυβέρνησης της ΝΔ και του Αβραμόπουλου.


ΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ

flone:
Επιπλέον, Οι προσλαμβανόμενοι κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 καλύπτουν αποκλειστικά κενές οργανικές θέσεις

'Αλλο ένα τεμάχιον άνθρακος
Σε εξωυπηρεσιακή κουβέντα με Διοικητή νοσοκομείου, είπε: 'Εμείς φαινόμαστε πλήρεις από νοσηλευτές. Ζητήσαμε πριν από 1.5 χρόνο προσθήκη νέων θέσεων αλλά...' (ήθελε να πει μας εγγράψανε εις τα παλαιότερα των υποδημάτων τους, αλλά δεν μπορούσε και να το πει).

Τι ίδιο σημείο είχε παραμείνει θολό στο memorandum. Προσλήψεις νέων επιμελητών σε οργανικές θέσεις. Όχι σε νέες οργανικές θέσεις.

Αγωνιστική Παρέμβαση:
«Πολυνομοσχέδιο για την Υγεία: Απαύγασμα πολιτικής εξαπάτησης, ή αλλιώς… τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα…»
Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας Νοσηλευτικού Προσωπικού (ΠΑΣΟΝΟΠ).

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Για τι ακριβώς «δεσμεύτηκε» ο κ. Αβραμόπουλος στην κοινή Συνέντευξη Τύπου με την Ομοσπονδία μας στις 04/12/2008 κατά τη διάρκεια της κατάληψης του ΥΥΚΑ, και τι υλοποιεί σήμερα, δύο μήνες μετά:


1) 5500 εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεις Νοσηλευτικού Προσωπικού άμεσα, το 2009.


- 5500 προσλήψεις τα επόμενα τρία χρόνια.


2) Άμεση έκδοση των σχετικών προκηρύξεων, και υποβολή των σχετικών αιτήσεων από 01/01/2009.


- Έκδοση σχετικής κοινής Υπουργικής απόφασης εντός έξι μηνών και προκηρύξεις μετά, δηλαδή μετά έξι μήνες, πιθανόν μετά τις εκλογές, πιθανόν ποτέ!!!!


3) Καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ.


- Τίποτα!!!!


4) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για το Νοσηλευτικό Προσωπικό.


- Τίποτα!!!!


- Αντί να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του, που για άλλη μια φορά αποδεικνύονται κάλπικες, επιχειρεί να στήσει βιομηχανία μεταπτυχιακών παρακάμπτοντας το Υπ.Ε.Π.Θ. ως καθ’ ύλην αρμόδιο, για εξυπηρέτηση μικροκομματικών συμφερόντων.

- Ρίχνει στάχτη στα μάτια της Νοσηλευτικής Κοινότητας, για την οποία δήθεν ενδιαφέρεται, αλλά και της Ελληνικής Κοινωνίας που καθημερινά στενάζει στους διαδρόμους των Νοσοκομείων !!!!

-Αφού θεωρεί πως έκλεισε τον κύκλο του στο χώρο της Υγείας, ανοίγει νέους κύκλους στα ζητήματα της Οικονομίας αλλά και στα τηλεοπτικά παράθυρα γενικότερα, εκφράζοντας άποψη επί παντός επιστητού.

- Ο κ. Αβραμόπουλος πιθανόν να είναι καλά στην Υγεία του, σύμφωνα και με τα λεγόμενα του κ. Σουφλιά, η Δημόσια Υγεία όμως, δυστυχώς, έχει περιέλθει σε βαθύ κώμα πιθανότατα μη αναστρέψιμο!!!Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΝΟΠ

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση