Θέματα Εργασίας > ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις

(1/139) > >>

Ορθοπαιδικός:
   Μα είναι φοβεροί! Κάνουν έκκληση για σύμβαση χωρίς να λένε με ποιον και πως κάνεις σύμβαση! Δεν ξέρω σε τι καθεστώτα παραπέμπει αυτό. Μένει μόνο να πούνε "εντέλλεσθε όπως συμβληθήτε":
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απεςθύνει ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πποκειμένος να
ζςνάτει ζςμβάζειρ με Οικογενειακούρ Ιαηπούρ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν
άπθπυν 6, 7 και 11 ηος νόμος 4486/2017.
Ο απιθμόρ ηυν ζςμβάζευν πποκύπηει από ηιρ ανάγκερ ηος ζςνόλος ηος πληθςζμού
εκάζηος Τοπικού Δικηύος Υπηπεζιών Ππυηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ Υγείαρ (ΤοΠΦΥ), με
βάζη ηιρ αποθάζειρ ηυν Υγειονομικών Πεπιθεπειών ηηρ σώπαρ.
Οι ενδιαθεπόμενοι ιαηποί για ηη ζύνατη ηυν ζςμβάζευν καλούνηαι, εθόζον
καηέσοςν ηα γενικά και ςποσπευηικά πποζόνηα, να ςποβάλοςν «ΑΙΤΗΣΗ –
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώρ και ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά, ζύμθυνα με ηην ςπ’
απιθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017/ 15-1-2018 ςποςπγική απόθαζη και ηοςρ όποςρ ηηρ
παπούζαρ, μέζυ ειδικήρ εθαπμογήρ ηος Οπγανιζμού ζηη διεύθςνζη:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος, όπος και καλούνηαι να ακολοςθήζοςν ηιρ
αναλςηικέρ οδηγίερ καηασώπηζηρ αίηηζηρ. Σηη ζςνέσεια, με ηλεκηπονικό μήνςμα θα
ενημεπώνονηαι για ηην ποπεία ηηρ αίηηζήρ ηοςρ.
Για πληποθοπίερ, ηηλ: 210 8110619-623, email: d9.t3@eopyy.gov.gr.
Για ηεσνική ςποζηήπιξη ηηρ εθαπμογήρ email: eopyynet.support@eopyy.gov.gr.

(ΦΥΣΙΚΑ είναι ανυπόγραφο ως είθισται. Δυστυχώς οι χαρακτήρες δεν μεταφέρονται καλά αλλά διαβάζεται λίγο περίεργα - όποιος θέλει μπορεί να δει το πρωτότυπο) Αν κάνει κανείς προσπάθεια σύμβασης ας μας ενημερώσει αν του εξηγεί που και πως (με ποιους όρους) συμβάλλεται...
   Ο νόμος Νόμος 4486/2017 - ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017 λέει τα γενικά περί συμβάσεων. Δεν βρήκα την ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017/ 15-1-2018 που ίσως εξηγεί κάτι.

ΥΓ: Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

DrGuni:
Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε!!!!!

Argirios Argiriou:
Ρε παιδιά σε πιο μέρος του κόσμου σου ζητούν να κάνεις σύμβαση για δουλειά χωρίς να σου πουν τι αμοιβή προσφέρουν και πιο θα είναι το ωράριό σου. Οι άνθρωποι είναι ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΑΤΟΙ.

fanisgp:
Επεσε η σελίδα απ'τις αιτήσεις... μην σπρώχνεστε...!

Argirios Argiriou:
Να και κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως υπάρχουν αρκετά κενά ακόμη. Π.χ. Θα δικαιούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί διακοπές; Υπάρχει ανώτατος αριθμός ασθενών που μπορεί να βλέπουν ανά ώρα;


18/01/2018

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση