Γενικά > Νομικά θέματα

Αλλαγές στη συνταγογράφηση ναρκωτικών

(1/5) > >>

Ορθοπαιδικός:
   Με το Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος  (ή Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος ) γίνονται (από 2/5/19) αλλαγές στη συνταγογράφηση ναρκωτικών. Αντιγράφω το άρθρο 90 (όρεξη να έχετε για διάβασμα):


Άρθρο 90
Διατάξεις για συνταγογράφηση ναρκωτικών
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3892/2010 (Α΄ 189) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η συνταγή αφορά στη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α΄ - Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α΄ 103) και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 (Α΄ 191), η συνταγή καταχωρίζεται ηλεκτρονικά (**) και φέρει ειδική σήμανση με αναγραφή της φράσης «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ». Σε κάθε συνταγή περιλαμβάνονται αποκλειστικά ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α΄ - Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α΄ 103) και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007. Κάθε συνταγή περιλαμβάνει μόνο ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες του ίδιου πίνακα.».
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3892/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν η συνταγή αφορά τη χορήγηση ιδιοσκευασμάτων ή σκευασμάτων που περιέχουν τις ουσίες που περιέχονται στους πίνακες Α΄ - Δ΄ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 και της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, οι ιατροί εκτυπώνουν αντίγραφο της συνταγής, το οποίο φυλάσσουν επί τριετία από την καταχώρισή της.». (**)
3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 του ν. 3892/2010 οι λέξεις: «Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» αντικαθίστανται από τις λέξεις: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η μέγιστη ημερήσια δόση για τις κατωτέρω ουσίες είναι:
ΚΟΚΑΪΝΗΣ υδροχλ. Σκόνη 30 MG
ΟΠΙΟΥ σκόνη 500 MG
ΟΠΙΟΥ βάμμα απλό 5 ML
ΟΠΙΟΥ βάμμα καμφορούχο 100 ML
ΟΠΙΟΥ βάμμα κροκούχο (Λαύδανο) 5 ML
ΟΠΙΟΥ εκχύλισμα 250 MG
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. σκόνη 250 MG
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. δισκία 50 MG 5
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ) 100 MG 3
ΠΕΘΙΔΙΝΗΣ υδροχλ. φύσιγ) 50 MG 5
ΔΕΞΤΡΟΠΡΟΠΟΞΥΦΑΙΝΗΣ υδρ. Σκόνη 260 MG
ΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΟΝΗΣ (υδροκωδόνης) σκόνη 60 MG
ΔΙΦΑΙΝΟΞΥΛΑΤΗΣ σκόνη 20 MG
ΜΕΟΥΛΟΦΑΙΝΙΔΑΤΗΣ σκόνη 60 MG
ΠΕΝΤΑΖΟΚΙΝΗΣ σκόνη 450 MG».
5. Στο άρθρο 1 του π.δ. 148/2007 προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:
«5. Α) Για την αντιμετώπιση του πόνου νεοπλασματικής αιτιολογίας επιτρέπεται η συνταγογράφηση οπιοειδών, όπως κωδεΐνης, διυδροκωδεΐνης, τραμαδόλης, οξυκωδόνης, μορφίνης, φαιντανύλης, ταπενταδόλης, από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας σε μέγιστη δόση που προσδιορίζεται με βάση την κλινική εικόνα του ασθενούς και την εμπειρία του ιατρού. Σε κάθε συνταγή αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαίων αναγκών του ασθενών. Αν κριθεί απολύτως αναγκαίο από τον ιατρό, μπορεί να εκδοθεί τρίμηνη συνταγή με μηνιαία εκτέλεση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι ανάγκες του ασθενούς σε αναλγησία μεταβάλλονται μέσα στο μήνα και δεν καλύπτονται από την αγωγή που έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να συνταγογραφείται ως συμπληρωματική θεραπεία επιπλέον ποσότητα οπιοειδών, με αιτιολογημένη διάγνωση που συμπληρώνεται στο πεδίο «σχόλια» της συνταγής.
β) Για την αντιμετώπιση του πόνου νεοπλασματικής αιτιολογίας από ιατρό άλλης ειδικότητας, πλην της ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας, επιτρέπεται η συνταγογράφηση των κατωτέρω ουσιών με μέγιστη ημερήσια δόση:
Κωδεΐνη έως 240 mg
Διυδροκωδεΐνη έως 240 mg
Τραμαδόλη έως 400 mg
Οξυκωδόνη έως 20 mg
Μορφίνη έως 30 mg
Διαδερμική φαιντανύλη έως 12μg/h/72h
γ) Η συνταγογράφηση οπιοειδών της περίπτωσης β΄ σε μεγαλύτερες δόσεις γίνεται με επανάληψη συνταγής (δεν διευκρινίζει, μου φαίνεται, ποιος ιατρός συνταγογραφεί) που έχει εκδοθεί από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας. Σε κάθε συνταγή αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαίων αναγκών του ασθενών. Η επανάληψη της συνταγής με έκδοση μηνιαίων συνταγών γίνεται για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν οι ανάγκες του ασθενούς σε αναλγησία μεταβάλλονται μέσα στο μήνα και δεν καλύπτονται από την αγωγή που έχει συνταγογραφηθεί, μπορεί να συνταγογραφείται ως συμπληρωματική θεραπεία επιπλέον ποσότητα οπιοειδών, με αιτιολογημένη διάγνωση που συμπληρώνεται στο πεδίο «σχόλια» της συνταγής. Η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να χορηγηθεί ως συμπληρωματική θεραπεία δεν μπορεί να ξεπερνά σε ημερήσια δόση το 25% της ημερήσιας δόσης που έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας και σε συνολική ποσότητα την αναγκαία για την κάλυψη επτά (7) ημερών.
δ) Για την αντιμετώπιση νοσημάτων μη νεοπλασματικής αιτιολογίας από ιατρό άλλης ειδικότητας, πλην της ειδικότητας αναισθησιολογίας, επιτρέπεται η συνταγογράφηση των κατωτέρω ουσιών με μέγιστη ημερήσια δόση:
Κωδεΐνη έως 240 mg
Διυδροκωδεΐνη έως 240 mg
Τραμαδόλη έως 400 mg
Οξυκωδόνη έως 20 mg
Μορφίνη έως 30 mg
Διαδερμική φαιντανύλη έως 12μg/h/72h
ε) Για την αντιμετώπιση νοσημάτων μη νεοπλασματικής αιτιολογίας από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας, επιτρέπεται η συνταγογράφηση των κατωτέρω ουσιών με μέγιστη ημερήσια δόση:
Κωδεΐνη έως 240 mg
Διυδροκωδεΐνη έως 240 mg
Τραμαδόλη έως 400 mg
Ταπενταδόλη έως 200 mg
Οξυκωδόνη έως 20 mg, που, ύστερα από λήψη αγωγής
για έναν (1) τουλάχιστον μήνα σε αυτή τη δόση και μη ανταπόκριση, μπορεί να αυξηθεί έως 30 mg με επανεκτίμηση της αναγκαιότητας και της δόσης χορήγησης μηνιαίως.
Μορφίνη έως 30 mg που ύστερα από λήψη αγωγής για έναν (1) τουλάχιστον μήνα σε αυτή τη δόση και μη ανταπόκριση, μπορεί να αυξηθεί έως 90 mg με επανεκτίμηση της αναγκαιότητας και της δόσης χορήγησης μηνιαίως.
Διαδερμική φαιντανύλη έως 12 μg/h/72h που ύστερα από λήψη αγωγής για έναν (1) τουλάχιστον μήνα σε αυτή τη δόση και μη ανταπόκριση, μπορεί να αυξηθεί έως 25 μg/h/72h με επανεκτίμηση της αναγκαιότητας και της δόσης χορήγησης μηνιαίως.
στ) Σε κάθε συνταγή των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ αναγράφεται ποσότητα για την κάλυψη μόνο των μηνιαίων αναγκών του ασθενούς.
ζ) Χορήγηση ισχυρών οπιοειδών με υποδόρια, ενδοφλέβια, υπαραχνοειδή ή επισκληρίδια οδό χορήγησης επιτρέπεται μόνο από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας.
η) Η συνταγογράφηση βουπρενορφίνης, μεθαδόνης και φαιντανύλης άμεσης απελευθέρωσης για υπογλώσσια, διαπαρειακή ή διαρρινική χορήγηση επιτρέπεται μόνο από ιατρό δημόσιας δομής ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας για τον πόνο νεοπλασματικής αιτιολογίας ή από ιατρό δημόσιας δομής ειδικότητας αναισθησιολογίας για τον πόνο μη νεοπλασματικής αιτιολογίας. Βουπρενορφίνη και μεθαδόνη μπορεί να συνταγογραφούνται μόνο: αα) για τον πόνο νεοπλασματικής αιτιολογίας σε περίπτωση ανάπτυξης ανοχής στα οπιοειδή, ββ) για τον πόνο μη νεοπλασματικής αιτιολογίας μόνο όταν γίνεται προσπάθεια απεξάρτησης από οπιοειδή, γγ) για ασθενείς με σοβαρού βαθμού νεφρική ανεπάρκεια, σύνδρομο άπνοιας ύπνου, διαταραχές συμπεριφοράς και σοβαρές χρόνιες παθήσεις που σχετίζονται με την πιθανότητα αναπνευστικής καταστολής. Φαιντανύλη άμεσης απελευθέρωσης για υπογλώσσια, διαπαρειακή ή διαρρινική χορήγηση μπορεί να συνταγογραφείται μόνο σε περιπτώσεις μη ανταπόκρισης στα χορηγούμενα οπιοειδή ως συμπληρωματική θεραπεία για παροξυσμικό πόνο.
θ) Ισχυρά οπιοειδή αναλγητικά εκτός αυτών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄ και η΄ χορηγούνται μόνο από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας για τον πόνο μη νεοπλασματικής αιτιολογίας και από ιατρό ειδικότητας αναισθησιολογίας ή παθολογίας-ογκολογίας για τον πόνο νεοπλασματικής αιτιολογίας, σε δόσεις ισοαναλγητικές με την από του στόματος μορφίνη.
ι) Σε κάθε περίπτωση, ο ιατρός που συνταγογραφεί οπιοειδή είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ασθενούς για τη δοσολογία, τη σωστή χρήση, τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τους κινδύνους από τη χορήγηση οπιοειδών.
ια) Κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση των οπιοειδών αναλγητικών, αναγράφεται στη συνταγή η συγκεκριμένη νόσος (βάσει κωδικοποίησης ICD-10), για την οποία κρίνεται αναγκαία η χορήγηση της αγωγής με οπιοειδή.».
6. Καταργούνται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6, οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και ε΄ της παρ. 7 και
οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007. (**)
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 6 του παρόντος αρχίζουν να ισχύουν από τη 2α.5.2019.


(**)   Τα συγκεκριμένα εδάφια μας λένε ότι καταργούνται τα συνταγολόγια ναρκωτικών με τη διπλή κόκκινη γραμμή (ειδικά η παράγραφος 6 που καταργεί την παράγραφο 7 του άρθρου 1 Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδοςπου περιγράφει το ιατρικό "συνταγολόγιο ναρκωτικών"). Θα τυπώνουμε τη συνταγή της ΗΔΙΚΑ (μάλλον θα γίνουν κάποιες προσαρμογές στο πρόγραμμα) και (ωχ αμάν) θα την αποθηκεύουμε 3 χρόνια (λες και δεν μένει για "πάντα" στο ιστορικό του ασθενούς). Πρέπει να προσέχουμε και τις δοσολογίες.... όποιος καταλαβαίνει τι διαφορετικό ή έχει άλλη πληροφόρηση ας το μοιραστεί μαζί μας.

Argirios Argiriou:
Η Παρηγορητική Ιατρική γυρνά δεκαετίες πίσω.

Έχει συμβεί κάτι πολύ σοβαρό το οποίο αν δεν αλλάξει θα υποβαθμίσει απίστευτα τους Γενικούς Ιατρούς στην Ελλάδα αλλά πάνω από όλα είναι εις βάρος των ασθενών ειδικά αυτών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, νησιά κτλ.

Ως γνωστόν, στις αναπτυγμένες χώρες της Γης, το κύριο βάρος για τους ασθενείς που πεθαίνουν στα σπίτια τους με καρκίνο, το επωμίζονται οι Γενικοί – Οικογενειακοί Ιατροί. Και όταν πεθαίνουν αυτοί οι Ασθενείς με καρκίνο τελικού σταδίου έχουν συχνά φρικτούς πόνους και χρειάζεται να δώσεις και οπιοειδή σε υψηλή δόση που συχνά πρέπει να την αυξήσεις γρήγορα.

Η Μορφίνη στην Ελλάδα είναι δυσεύρετη έως ανύπαρκτη και το πιο κοντινό σε αυτήν είναι τα αυτοκόλλητα Φεντανύλης.
Σύμφωνα με το νέο  Νόμο 4600/2019 (ΦΕΚ Α 45/9-3-2019) οι Γενικοί Ιατροί (αλλά και οι άλλες ειδικότητες πλην Αναισθησιολόγων και Παθολόγων – Ογκολόγων) επιτρέπεται να συνταγογραφούν Διαδερμική φαιντανύλη έως 12μg/h/72h

Έχω εργαστεί στο παρελθόν ως Ιατρός σε hospice στην Σουηδία, αλλά και ως Γενικός Ιατρός στην Ελλάδα έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με την Παρηγορητική Ιατρική. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι ο παραπάνω νόμος ουσιαστικά θα επιτρέπει να εφαρμόζουν την Παρηγορητική Ιατρική στην Ελλάδα μόνο οι Αναισθησιολόγοι και οι Παθολόγοι – Ογκολόγοι. Και αυτό διότι η Φαιντανύλη  12μg/h/72h που επιτρέπεται να συνταγογραφούν οι άλλες ειδικότητες συνήθως δεν φτάνει για να καλμάρει τον πόνο ούτε για το πρώτο 24ωρο.

Έχουμε συναίσθηση τι σημαίνει αυτός ο νόμος; Αντί να πάμε την Παρηγορητική Ιατρική στην Ελλάδα μπροστά την πάμε δεκαετίες πίσω.

Αν το μάθουν αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα τραβούν τα μαλλιά τους.

Οι Γενικοί Ιατροί πρέπει να κινηθούμε ΑΜΕΣΑ.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

samsok:
δυστυχως εχει χρειαστει  να ασχοληθω με παρηγορητικη θεραπεια  και οντως τα 12μg ειναι  ανεπαρκης ποσοτητα....επισης συχνα-πυκνα  χρειαζεται  αναπροσαρμογη δοσης. Αντε τωρα στην επαρχια να βρεις αναισθησιολογο  ή παθολογο ογκολογο...η διαταξη πλητει κυριως τους ογκολογικους ασθενεις και επειδη εμας τους ιατρους μας γραφουν στα παπακια τους οι κυβερνωντες ,μαλλον πρεπει να κοινοποιησουμε-ενεργοποιησουμε τους συλλογους των ασθενων.Προσωπικα λοιπον νομιζω οτι οι  ενωσεις μας πρεπει να κινηθουν αμεσα( και προεκλογικα)  προς αυτη την κατευθυνση ...οποιος εχει προσβαση στα ...υψηλα κλιμακια μας (εγω οχι) ας σπρωξει προς αυτην την κατευθυνση αν μπορει...

Argirios Argiriou:
Για να πάρετε μία ιδέα, πρόσφατα πέθανε 80χρονη ασθενής μου που βασανίζονταν επί δύο χρόνια με εκτεταμένες οστικές μεταστάσεις από Καρκίνο του Μαστού ! Επί δύο χρόνια έβαζε αυτοκόλλητα Φεντανύλης. Είχαμε φτάσει τα 150 μg και δεν την έφθαναν παρόλο που είχα εξαντλήσει ταυτόχρονα και όλη την υπόλοιπη Αναλγητική Κλίμακα του Π.Ο.Υ.

Όποιος δεν πιστεύει έχω μάρτυρα την κόρη της.

( Αυτή θα σας πει και για τις εμπειρίες της από κάποιο Ιατρείο Πόνου που είχε απευθυνθεί... )

Denominator:
Η παρηγορητική ιατρική τις περισσότερες φορές ασκείται παρά τη κλίνη του ασθενούς.
Φανταζόμαστε ότι θα έχουμε την πολυτέλεια του Ογκολόγου ή του Αναισθησιολόγου για αυτό;
Εκτός και αν πιστεύουμε ότι επαρκεί ένα ιατρείο πόνου σε επίπεδο Νοσοκομείου, με όποιες δυσκολίες μπορεί να έχει κανείς όσον αφορά την άμεση πρόσβαση (ο πόνος δεν περιμένει για ραντεβού).
Και, φυσικά, η δόση φαιντανύλης των 12μg/h/72h μοιάζει τρομακτικά μικρή σε πολλά περιστατικά.

Πλοήγηση

[0] Λίστα μηνυμάτων

[#] Επόμενη σελίδα

Μετάβαση στην πλήρη έκδοση