Καλώς ήρθατε στην διαδικτυακή μας κοινότητα.
Εδώ μπορείτε να συζητήσετε και να ενημερωθείτε για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
Για να συμμετέχετε και να μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία και εικόνες που βρίσκονται στα μηνύματα πρέπει να εγγραφείτε.
Η εγγραφή είναι δωρεάν και θα σας αποσταλεί άμεσα ένα e-mail για την ενεργοποίηση της εγγραφής σας.
Εάν δεν το λάβετε σε λίγα λεπτά ελέγξετε το φάκελο ομαδικής αλληλογραφίας ή το φάκελο SPAM ή το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας καθώς μπορεί να βρεθεί εκεί από λάθος του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας ξανασταλεί από εδώ.
8 Απριλίου 2020, 21:19:24

Αποστολέας Θέμα: Ποιες ιατρικές εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι Μετανάστες / Πρόσφυγες;  (Αναγνώστηκε 1535 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

13 Φεβρουαρίου 2020, 21:32:47
Αναγνώστηκε 1535 φορές
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Ποιες ιατρικές εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι Μετανάστες / Πρόσφυγες;
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

13 Φεβρουαρίου 2020, 21:34:04
Απάντηση #1
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Published: 28 August 2018

Infectious disease testing of UK-bound refugees: a population-based, cross-sectional study

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

13 Φεβρουαρίου 2020, 21:37:30
Απάντηση #2
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Αντιγράφω από την σελίδα του Σουηδικού Υπουργείου Υγείας ( Socialstyrelsen):

Provtagning
Provtagning för vissa smittsamma sjukdomar är en viktig del av hälsoundersökningen. Syftet är dels att kunna behandla den enskilde för sjukdomar, dels att förhindra vidare spridning bland befolkningen i Sverige.
Smittskyddsläkarföreningen, liksom barn- och skolläkarföreningarna, har preciserat vad som bör ingå i provtagningen. Urvalet har gjorts på grundval av beprövad erfarenhet och har stöd inom internationell medicinsk litteratur.

Ytterligare vägledning om provtagning med anledning av flyktingsituationen finns läsa hos Folkhälsomyndigheten via länk nedan.

Provtagning för alla vuxna

Hiv (combotest)
Hepatit B (HBsAg)
Hepatit C (anti-HCV)

Provtagning för vissa vuxna

Rubella-serologi (röda hund) för flickor/kvinnor i fertil ålder
MRB-prov. Bärarskap av multiresistenta bakterier, MRSA, ESBL och VRE. (I samband med heldygnsvård och vid besök inom MVC.)

Erbjudande om vaccin till vuxna

MRP
Difteri-Tetanus (DT)
Polio (IPV)

Provtagning för alla barn upp till 18 år

Hiv (combotest)
Hepatit B (HBsAg och antiHBs)
Hepatit C (antiHCV)
Hb
F-cystor och maskägg/giardiainfektion (barn upp till 6 år)
PKU (barn upp till 8 år)

Provtagning för vissa barn upp till 18 år
MRB-prov. Bärarskap av multiresistenta bakterier, MRSA, ESBL och VRE. (I samband med heldygnsvård.)
Socialstyrelsen fortsätter att rekommendera att barn upp till 8 år ska genomgå PKU-prov. PKU-laboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna har följt upp provtagningen av äldre barn och kommit fram till att åldersintervallet upp till 8 år är rimligt. Resultaten från deras uppföljning visar att incidensen för äldre barn är något mer än dubbelt så stor som för nyfödda barn. Bland de barn med PKU-provsvar som indikerade en sjukdom var 41 procent över 3 år. Av dessa var ca 30 procent över 6 år och drygt 17 procent över 7 år.

Erbjudande om vaccin till barn upp till 18 år

MRP
DTaP
Polio (IPV)
Hib
Hepatit B

Provtagning efter individuell bedömning

Många nyanlända kommer från områden i världen där en stor del av befolkningen exponeras för infektionssjukdomar som är ovanliga i Sverige. Vilka prover som behöver tas varierar med personens ursprungsland.

Ytterligare provtagning av både vuxna och barn kan därför vara aktuellt efter individuell bedömning av läkare utifrån de uppgifter som framkommer vid hälsosamtalet. Exempel på ytterligare provtagningar:

Blodstatus
Blodsocker
Urin
F-odling
F-mikro
PKU
S-ALAT
Hepatit A
Cystor och maskägg (barn upp till 18 år)
Syfilis (vuxna)

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

13 Φεβρουαρίου 2020, 21:39:55
Απάντηση #3
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Και μετάφραση του παραπάνω κειμένου από το Σουηδικό Υπουργείο Υγείας, στα Αγγλικά:


Sampling

Sampling for certain infectious diseases is an important part of the health survey. The purpose is partly to be able to treat the individual for illnesses and partly to prevent further spread among the population in Sweden.
The Infectious Diseases Association, as well as the children's and school doctors' associations, have clarified what should be included in the sampling. The selection was made on the basis of proven experience and has support in international medical literature.

Further guidance on sampling due to the refugee situation can be found at the Public Health Authority via the link below.

Sampling for all adults

HIV (Combot Test)
Hepatitis B (HBsAg)
Hepatitis C (anti-HCV)

Sampling for some adults

Rubella serology (red dog) for girls / women of childbearing age
MRB sample. Carriers of multi-resistant bacteria, MRSA, ESBL and VRE. (In connection with 24-hour care and when visiting MVC.)

Offer adult vaccine

MRP
Diphtheria-Tetanus (DT)
Polio (IPV)

Sampling for all children up to 18 years

HIV (Combot Test)
Hepatitis B (HBsAg and antiHBs)
Hepatitis C (antiHCV)
Hb
F-cysts and worm eggs / giardia infection (children up to 6 years)
PKU (children up to 8 years)

Sampling for some children up to 18 years

MRB sample. Carriers of multi-resistant bacteria, MRSA, ESBL and VRE. (In connection with 24-hour care.)
The National Board of Health and Welfare continues to recommend that children up to 8 years of age undergo PKU tests. The PKU laboratory at Karolinska University Hospital in Solna has followed up on the sampling of older children and concluded that the age range up to 8 years is reasonable. The results from their follow-up show that the incidence for older children is slightly more than twice as high as for newborn children. Among the children with PKU test responses who indicated a disease, 41 percent were over 3 years. Of these, about 30 percent were over 6 years and just over 17 percent over 7 years.

Offer of vaccine for children up to 18 years

MRP
DTaP
Polio (IPV)
Hib
Hepatitis B

Sampling according to individual assessment

Many new arrivals come from areas of the world where a large proportion of the population is exposed to infectious diseases that are unusual in Sweden. The samples that need to be taken vary with the person's country of origin.

Further sampling of both adults and children may therefore be relevant following individual assessment by physicians based on the information provided at the health interview. Examples of additional samples:

blood Status
Blood sugar
Urine
F-culture
F-micro
PKU
ALT
Hepatitus A
Cysts and worm eggs (children up to 18 years)
Syphilis (adult)

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 15 Φεβρουαρίου 2020, 13:41:22 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

14 Φεβρουαρίου 2020, 07:24:26
Απάντηση #4
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Γνωρίζει κανείς εάν οι Ελληνικές ΜΚΟ ακολουθούν κάποιο standard πλάνο εργαστηριακών εξετάσεων που κάνουν στους νεοαφιχθέντες πρόσφυγες στα Ανατολικά μας σύνορα;

Και αν ναι τα καταγράφουν όλα αυτά σε κάποια κοινή βάση δεδομένων;

Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

15 Φεβρουαρίου 2020, 14:46:29
Απάντηση #5
Αποσυνδεδεμένος

Argirios Argiriou

Moderator
Ρώτησα συνάδελφο Γενικό Ιατρό που δούλεψε το 2017 σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν σε επαρχιακή πόλη της Ελληνικής Ενδοχώρας και περιέθαλπτε κάποιους πρόσφυγες/μετανάστες. Μου είπε ότι ο ίδιος προσπαθούσε μέσω του τοπικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου να τους περνά όλους από Α/α θώρακος και Mantoux αλλά κάποιοι από αυτούς τους πρόσφυγες/μετανάστες τους είχαν κάνει και κάποιες άλλες αιματολογικές εξετάσεις π.χ. HIV άλλοι Έλληνες Ιατροί στα σύνορα και τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών τα είχαν στα χέρια τους οι πρόσφυγες εκτυπωμένα σε χαρτί.

Και ένα σχετικό άρθρο:

How Reliable is the Tuberculin Test (Mantoux) ?

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
« Τελευταία τροποποίηση: 15 Φεβρουαρίου 2020, 14:54:22 από Argirios Argiriou »
Before ordering a test decide what you will do if it is (1) positive, or (2) negative. If both answers are the same, don't do the test. Archie Cochrane.

Λέξεις κλειδιά:
 

Σχετικά θέματα

  Τίτλος / Ξεκίνησε από Απαντήσεις Τελευταίο μήνυμα
28 Απαντήσεις
26175 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 7 Δεκεμβρίου 2013, 12:10:56
από Γιώργος Κανελλόπουλος
0 Απαντήσεις
5158 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 21 Μαρτίου 2009, 00:32:04
από Argirios Argiriou
1 Απαντήσεις
4933 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 11 Δεκεμβρίου 2009, 19:32:51
από D-Michalis
26 Απαντήσεις
20902 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 15 Ιανουαρίου 2018, 06:30:49
από Argirios Argiriou
5 Απαντήσεις
2299 Εμφανίσεις
Τελευταίο μήνυμα 5 Οκτωβρίου 2016, 07:52:30
από GirousisN