Forum Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Θέματα Εργασίας => ΕΟΠΥΥ => Μήνυμα ξεκίνησε από: Ορθοπαιδικός στις 17 Ιανουαρίου 2018, 21:29:45

Τίτλος: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 17 Ιανουαρίου 2018, 21:29:45
   Μα είναι φοβεροί! Κάνουν έκκληση για σύμβαση χωρίς να λένε με ποιον και πως κάνεις σύμβαση! Δεν ξέρω σε τι καθεστώτα παραπέμπει αυτό. Μένει μόνο να πούνε "εντέλλεσθε όπως συμβληθήτε":
 Μαπούζι 17/01/2018   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%A8%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9D%2017-01-2018.pdf)

Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απεςθύνει ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ πποκειμένος να
ζςνάτει ζςμβάζειρ με Οικογενειακούρ Ιαηπούρ, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηυν
άπθπυν 6, 7 και 11 ηος νόμος 4486/2017.
Ο απιθμόρ ηυν ζςμβάζευν πποκύπηει από ηιρ ανάγκερ ηος ζςνόλος ηος πληθςζμού
εκάζηος Τοπικού Δικηύος Υπηπεζιών Ππυηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ Υγείαρ (ΤοΠΦΥ), με
βάζη ηιρ αποθάζειρ ηυν Υγειονομικών Πεπιθεπειών ηηρ σώπαρ.
Οι ενδιαθεπόμενοι ιαηποί για ηη ζύνατη ηυν ζςμβάζευν καλούνηαι, εθόζον
καηέσοςν ηα γενικά και ςποσπευηικά πποζόνηα, να ςποβάλοςν «ΑΙΤΗΣΗ –
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώρ και ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά, ζύμθυνα με ηην ςπ’
απιθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017/ 15-1-2018 ςποςπγική απόθαζη και ηοςρ όποςρ ηηρ
παπούζαρ, μέζυ ειδικήρ εθαπμογήρ ηος Οπγανιζμού ζηη διεύθςνζη:
https://familydoctors.eopyy.gov.gr, όπος και καλούνηαι να ακολοςθήζοςν ηιρ
αναλςηικέρ οδηγίερ καηασώπηζηρ αίηηζηρ. Σηη ζςνέσεια, με ηλεκηπονικό μήνςμα θα
ενημεπώνονηαι για ηην ποπεία ηηρ αίηηζήρ ηοςρ.
Για πληποθοπίερ, ηηλ: 210 8110619-623, email: d9.t3@eopyy.gov.gr.
Για ηεσνική ςποζηήπιξη ηηρ εθαπμογήρ email: eopyynet.support@eopyy.gov.gr.

(ΦΥΣΙΚΑ είναι ανυπόγραφο ως είθισται. Δυστυχώς οι χαρακτήρες δεν μεταφέρονται καλά αλλά διαβάζεται λίγο περίεργα - όποιος θέλει μπορεί να δει το πρωτότυπο) Αν κάνει κανείς προσπάθεια σύμβασης ας μας ενημερώσει αν του εξηγεί που και πως (με ποιους όρους) συμβάλλεται...
   Ο νόμος Νόμος 4486/2017 - ΦΕΚ 115/Α/7-8-2017 λέει τα γενικά περί συμβάσεων. Δεν βρήκα την ΥΑ ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017/ 15-1-2018 που ίσως εξηγεί κάτι.

ΥΓ: Περισσότερες πληροφορίες (μόνο καθήκοντα και υποχρεώσεις, λέξη περί αμοιβής) εδώ... (https://familydoctors.eopyy.gov.gr/Help.aspx)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: DrGuni στις 17 Ιανουαρίου 2018, 21:46:59
Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε!!!!!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 17 Ιανουαρίου 2018, 22:01:32
Ρε παιδιά σε πιο μέρος του κόσμου σου ζητούν να κάνεις σύμβαση για δουλειά χωρίς να σου πουν τι αμοιβή προσφέρουν και πιο θα είναι το ωράριό σου. Οι άνθρωποι είναι ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΑΤΟΙ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 17 Ιανουαρίου 2018, 23:32:14
Επεσε η σελίδα απ'τις αιτήσεις... μην σπρώχνεστε...!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 18 Ιανουαρίου 2018, 10:59:17
Να και κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες. Πάντως υπάρχουν αρκετά κενά ακόμη. Π.χ. Θα δικαιούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί διακοπές; Υπάρχει ανώτατος αριθμός ασθενών που μπορεί να βλέπουν ανά ώρα;


18/01/2018

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27903 (https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27903)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GirousisN στις 18 Ιανουαρίου 2018, 12:04:20
Αντικρουόμενες πληροφορίες ή παραπληροφόρηση ?

Υποχρεωτική θα είναι από την 1η Μαρτίου η εγγραφή των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σε έναν από τους 2.800 οικογενειακούς γιατρούς του Οργανισμού, οι θέσεις των οποίων προκηρύχθηκαν την Τετάρτη.
Η παρέμβαση αφορά όσους δεν έχουν κοντά στον τόπο διαμονής τους Τοπική Ομάδα Υγείας (ΤΟΜΥ), δηλαδή περίπου 6 εκατομμύρια πολίτες.
Οι υπόλοιποι θα πρέπει να εγγραφούν σε οικογενειακό γιατρό της ΤΟΜΥ, όπως προβλέπει ο νόμος 4486/2017, ο οποίος παρατίθεται πιο κάτω.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΕΟΠΥΥ, ο νέος θεσμός θα λειτουργήσει στις αρχές Μαρτίου, βασιζόμενους σε παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδιάτρους.
Οι γιατροί θα έχουν πληθυσμό αναφοράς: 2.250 πολίτες οι παθολόγοι και γενικοί γιατροί και 1.500 άτομα οι παιδίατροι και πάγια αντιμισθία 1.600 ευρώ τον μήνα.
Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακοί γιατροί θα παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας (εξωνοσοκομειακής) φροντίδας στα ιατρεία τους και κατ’ οίκον, με άμεση διασύνδεση με τις υπηρεσίες του τοπικού δικτύου ΤΟΜΥ.
Ποιες είναι οι διαφορές του νέου θεσμού με τον ισχύοντα; Οι αλλαγές αφορούν πολίτες και γιατρούς και έχουν ως εξής:

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των οικογενειακών γιατρών (πιθανότατα στα μέσα Φεβρουαρίου) και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να επιλέξουν έναν ως “οικογενειακό γιατρό”.
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν οικογενειακό γιατρό, ο οποίος θα έχει το ιστορικό του και θα αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του με την πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας.
Κατά πάσα βεβαιότητα, δεν θα παραπέμπει σε ειδικούς γιατρούς, όπως αναφέρεται στον νόμο 4486/2017 (λεπτομέρειες πιο κάτω).
Σε περίπτωση που ο πολίτης έχει – για παράδειγμα – κάποιο πρόβλημα στο στομάχι του, θα επισκέπτεται απευθείας γαστρεντερολόγο.
Οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακό γιατρό, εφόσον δεν μπορούν να καλυφθούν από οικογενειακό ιατρό των δημόσιων μονάδων.
Μετεγγραφή σε οικογενειακό γιατρό άλλης ΤΟΜΥ ή δημόσιας μονάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας επιτρέπεται μία φορά ανά έτος και μετεγγραφή σε οικογενειακό γιατρό ΤΟΜΥ ή άλλης δημόσιας μονάδας άλλης περιοχής δύο φορές ανά έτος.
Μέχρι σήμερα, λειτουργούν 5.000 συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο αριθμός αυτός θα φτάσει τους 7.000: οι 2.800 έως 3.000 θα είναι οικογενειακοί γιατροί και οι 4.000 ειδικοί.
Από κάθε γιατρό, ο ΕΟΠΥΥ ζητεί “προαγορά επισκέψεων”. Αυτό σημαίνει πως κάθε συμβεβλημένος θα διαθέτει σε ασφαλισμένους του Οργανισμού τέσσερα πεντάωρα την εβδομάδα, με 15λεπτες επισκέψεις (slots). ;D
Μέχρι να καθοριστεί ο πληθυσμός αναφοράς, το σύνολο των γιατρών θα λαμβάνουν την ίδια πάγια αντιμισθία (1.600 ευρώ).
Στις περιπτώσεις γιατρών που δεν ανανεώνουν τη σύμβασή τους με τον ΕΟΠΥΥ, ο πληθυσμός ευθύνης τους μετεγγράφεται στους οικογενειακούς ιατρούς των ΤΟΜΥ.
;D
http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/44331/eopyy-ti-allazei-apo-ton-martio-me-ton-oikogeneiako-giatro.html
 (http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/perithalpsi-asfalisi/news/44331/eopyy-ti-allazei-apo-ton-martio-me-ton-oikogeneiako-giatro.html)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 18 Ιανουαρίου 2018, 12:50:53
Tα πεντάωρα ειναι 5 οχι 4.Εικοσιτετράωρο την εβδομάδα λέει η εγκύκλιος...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 18 Ιανουαρίου 2018, 12:54:32
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αντικρουόμενες πληροφορίες ή παραπληροφόρηση ?

...
Οι γιατροί θα έχουν πληθυσμό αναφοράς: 2.250 πολίτες οι παθολόγοι και γενικοί γιατροί και 1.500 άτομα οι παιδίατροι και πάγια αντιμισθία 1.600 ευρώ τον μήνα.
... κατ’ οίκον, με άμεση διασύνδεση με τις υπηρεσίες του τοπικού δικτύου ΤΟΜΥ.
....Κατά πάσα βεβαιότητα, δεν θα παραπέμπει σε ειδικούς γιατρούς, ....
....Σε περίπτωση που ο πολίτης έχει – για παράδειγμα – κάποιο πρόβλημα στο στομάχι του, θα επισκέπτεται απευθείας γαστρεντερολόγο.
Οι ανασφάλιστοι έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακό γιατρό....
...
Μέχρι σήμερα, λειτουργούν 5.000 συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο αριθμός αυτός θα φτάσει τους 7.000: οι 2.800 έως 3.000 θα είναι οικογενειακοί γιατροί και οι 4.000 ειδικοί.
.... Αυτό σημαίνει πως κάθε συμβεβλημένος θα διαθέτει σε ασφαλισμένους του Οργανισμού τέσσερα πεντάωρα την εβδομάδα, με 15λεπτες επισκέψεις (slots). ;D
... περιπτώσεις γιατρών που δεν ανανεώνουν τη σύμβασή τους με τον ΕΟΠΥΥ, ο πληθυσμός ευθύνης τους μετεγγράφεται στους οικογενειακούς ιατρούς των ΤΟΜΥ.
;D
   Θα μείνω στην άνω ΥΑ και όχι στο ρεπορτάζ:
   Αμοιβή μέγιστη για τους παιδιάτρους τα 1620 (1500*1,08) για π/θ-ΓΙ τα 2000.
   Κατ' οίκον πότε και πως; Με τα πόδια; πληρώνουν το taxi; Για σύνδεση του ιατρείου με ΤομΥ, έχει πλάκα (μάλλον δεν ξέρουν τι εννοούν).
   Η βεβαιότητα ότι δεν θα παραπέμπει απο που προκύπτει; Από το ΦΕΚ; Έβαλαν κάποια κριτήρια ποιότητας ή απλά το λέμε για να το λέμε; Με τόσα χρήματα μόνο γραφείς (για να θυμιθούμε το Στρατό) ιατρούς ή τροχονόμους....
   Έχω σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο μου (με πόνεσε όταν κοιμόμουν και είδα κακό όνειρο). Να πάω απευθείας σε ορθοπαιδικό; Αν είναι το σοβαρό να το κρίνει ο ασθενής τότε μάλλον παύει η σοβαρότητα στη συζήτηση... (Βέβαια αυτό το περί σοβαρού με βολεύει αν συμβληθώ, αλλά ας είμαστε σοβαροί).
   Κλαίω τους συναδέρφους (χωρίς απόλυτα ρατσιστική διάθεση) που θα κάνουν σύμβαση και θα είναι δίπλα σε ...γυφτομαχαλά. Γενικά οι φανατικοί ανασφάλιστοι (όχι αυτοί που έχασαν πρόσφατα τη δουλειά τους, οι υπόλοιποι) είναι καλοί ασθενείς. Κλαίω να ακούσω το "Εγώ σε πληρώνω"...
   Οι άνοδος των συμβεβλημένων κατα 2000 είναι μάλλον ευσεβείς πόθοι. Μήπως τελικά έχουμε μείωση (Ειδικά μετά τους πρώτους μήνες που θα το δοκιμάσουν κάποιοι);
   Τα πεντάωρα είναι άγνωστο πως πρόκυψαν. Η ΥΑ λέει "Ελάχιστο τετράωρο εργασίας ανά ημέρα εργασίας. - Ελάχιστο εικοσιτετράωρο εργασίας ανά εβδομάδα."
   Αυτό με την μη ανανέωση είναι περίεργο, μάλλον δεν ξέρουν τι γράφουν. Αν δηλαδή παραιτηθούν μετά 3-4 γιατροί θα πλακώσουν ακόμα 8000 ασθενείς στις ΤοΜΥ. Θα γίναι γυφτο-πάζαρο...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 18 Ιανουαρίου 2018, 13:04:36
το 5ωρο είναι στην περίπτωση που κάποιος δεν δουλεύει Σάββατο διαφορετικά ειναι 6 τετράωρα
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 18 Ιανουαρίου 2018, 13:08:09
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
το 5ωρο είναι στην περίπτωση που κάποιος δεν δουλεύει Σάββατο διαφορετικά ειναι 6 τετράωρα
   Όχι, διαφωνώ. Δύσκολο να μαλώνεις (γιατί θα μαλώνεις) 5 ώρες συνέχεια. Έχεις άνετα 3 6ωρα σπαστά (Πρ-Απ) και δύο τρίωρα... Καλή τύχη (σε όλους μας).
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: DrGuni στις 18 Ιανουαρίου 2018, 13:11:51
 Απορίες...
 1)  Τα ποσά  είναι καθαρά;  Δε  διευκρινίζεται πουθενά.
2)  Ποιες  είναι οι ενδείξεις για κατ'οίκον επίσκεψη;  <<Γιατρέ, έφαγα 2 πιτόγυρα  και έχω καούρες. Έλα να με δεις>> . Θα είμαι στο δρόμο 24/7 διαθέσιμος για κατ' οίκον επισκέψεις;
3)  Οι παλιές  συμβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν; Θα υπάρχουν οικογενειακοί ιατροί 2 ταχυτήτων; Τα  πρόσθετα χρήματα  που απαιτούνται για  3000 επιπλέον συμβασιούχους  , πού θα βρεθούν , αφού τα  συνολικά κονδύλια για τις  επισκέψεις μειώνονται; Μήπως ετοιμάζουν διακοπή συμβάσεων στις λοιπές ειδικότητες πλην οικογενειακών;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 18 Ιανουαρίου 2018, 13:25:01
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Απορίες...
 1)  Τα ποσά  είναι καθαρά;  Δε  διευκρινίζεται πουθενά.
2)  Ποιες  είναι οι ενδείξεις για κατ'οίκον επίσκεψη;  <<Γιατρέ, έφαγα 2 πιτόγυρα  και έχω καούρες. Έλα να με δεις>> . Θα είμαι στο δρόμο 24/7 διαθέσιμος για κατ' οίκον επισκέψεις;
3)  Οι παλιές  συμβάσεις εξακολουθούν να ισχύουν; Θα υπάρχουν οικογενειακοί ιατροί 2 ταχυτήτων; Τα  πρόσθετα χρήματα  που απαιτούνται για  3000 επιπλέον συμβασιούχους  , πού θα βρεθούν , αφού τα  συνολικά κονδύλια για τις  επισκέψεις μειώνονται; Μήπως ετοιμάζουν διακοπή συμβάσεων στις λοιπές ειδικότητες πλην οικογενειακών;
   Εύκολο, τα 3 όχι
   Καθαρά ποσά δεν υπάρχουν πουθενά. Θα έχεις 20% κράτηση εφορίας. Φυσικά θα κόβεις τιμολόγιο. Αυτά (υπάρχει ελάχιστη ελπίδα να έχεις παραπάνω κρατήσεις 7% για ΕΦΚΑ -και να πληρώνει και ο εργοδότης- αλλά μάλλον απίθανο)
   Το κατ' οίκον αναφέρεται πάντα στις συμβάσεις. Φαντάζομαι και στους ΙΚΑτζήδες (όταν υπέγραφαν) θα γραφόταν. Είναι για την ανύπαρκτη κοινωνική πολιτική...
   Παλιές συμβάσεις πάπαλα (αν γίνουν τελικά οι νέες - αν βρεθούν αρκετοί ενδιαφερόμενοι).
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 18 Ιανουαρίου 2018, 14:33:29
Με όσους μίλησα μέχρι στιγμής κανένας ουτε κάν συζητά το ενδεχόμενο να μπεί σε αυτό το σύστημα.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 18 Ιανουαρίου 2018, 15:17:23
Λοιπόν, εγώ θα διαφωνήσω. Πιστεύω ότι αυτή η σύμβαση είναι καλή και δημιουργεί μια καλή αρχή. Και θα το αιτιολογήσω:
α) Μπορείς να επιλέξεις να παρέχεις το ιατρείο σου στον ΕΟΠΥΥ σαν οικογενειακός ιατρός για 4 ώρες τη μέρα και μέχρι 24ώρες τη βδομάδα, ανεξαρτήτως αριθμού πολιτών που θα σε επιλέξουν. Συνεπώς, μένει χώρος και για ιδιωτικό ιατρείο.
β) Εκτός του 4ωρου ωραρίου που θα δηλώσεις σαφέστατα μπορείς να εισπράττεις χρήματα εάν σε επισκεφτεί ασφαλισμένος που σε επέλεξε. Ότι γινόταν και στο παλαιό ΙΚΑ και συνεπώς δεν έχεις κανένα κίνητρο να εξετάσεις σοβαρά κανένα στο ωράριο του ΕΟΠΥΥ. Όποιος θέλει σοβαρά να τον εξετάσει γιατρός, έρχεται και πληρώνει εκτός ωραρίου.
γ) Αν θέλεις να εξετάσεις ανθρώπινα και στο ωράριο σου, δεν σου απαγορεύει να βάλεις μια ώρα τη μέρα για επείγοντα προβλήματα και τις υπόλοιπες ώρες να δέχεσαι με 15λεπτα ραντεβού μέσα στο ωράριο σου: 3 ωρες χ 4 ραντεβού μας κάνει 12 ραντεβού τη μέρα. Είναι λιγότερα τα χρήματα από την υπάρχουσα σύμβαση αλλά έχεις κύκλο εργασίας από την λίστα σου τις ώρες που θα πληρώνεσαι από τον ασφαλισμένο.
δ) Το κράτος δεν έχει κανένα κίνητρο να φτιάξει άλλα ΤΟΜΥ εκτός από αυτά που απαιτεί το μνημόνιο, δηλαδή τα 100 μέχρι να κλείσει η αξιολόγηση. Ακόμη και μόνο με ιδιώτες οικογενειακούς να κινηθεί, χωρις καθόλου ΤΟΜΥ, δεν ενδιαφέρει το κράτος πόσοι οικογενειακοί ιατροί θα υπάρχουν, έχει κλειστό προϋπολογισμό με 0,75€ μέσος όρος πολίτη επί 12 μήνες επί 10 εκατομμύρια πολίτες μας κάνει 90 εκατομύρια € το έτος. Και χωρίς κανένα επιπλέον έξοδο για τον ΕΟΠΥΥ, όταν τέτοιο ποσό είναι μόνο το μισθολογικό κόστος ΜΟΝΟ των γιατρών στις ΤΟΜΥ για να καλύψει 5 εκατομμύρια πολίτες.
ε) Το αρνητικό της υπόθεσης είναι ότι εάν θέλει να πιέσει τους γιατρούς να μην δουλεύουν μόνο επί πληρωμή από τον πολίτη, πρέπει να ξεχάσει τα περί 3000 ιατρών και να βάλει όσο το δυνατόν περισσότερους. Ούτε θα κοστίσει στον ΕΟΠΥΥ περισσότερο αφου πληρώνει με το κεφάλι και θα έχει και ανταγωνισμό μεταξύ των γιατρών που θα μειώσει τις πληρωμές των πολιτών εκτός ωραρίου.
Τελικά, ίσως αυτή η κυβέρνηση να φτιάξει ΠΦΥ χωρίς να το έχει προγραμματίσει......
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 18 Ιανουαρίου 2018, 15:50:24
Συμφωνώ απόλυτα στο ε).
Είναι κάτι που θα μπορούσε να ζητηθεί και ως προϋπόθεση, όποιος δηλαδή θέλει να πιστοποιηθεί, να συμμετάσχει αυτομάτως στο δημόσιο σύστημα ΠΦΥ αναλαμβάνοντας έναν αριθμό ασφαλισμένων.
Με τον τρόπο αυτό, όποιος θέλει να δουλέψει αποδοτικά στο ελεύθερο χρόνο του ιατρείου του, θα πρέπει να έχει αποδειχθεί συνεπής και στο "δεσμευμένο".
Και εδώ πρέπει να ομολογήσουμε κάτι: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες διαχειριζόμαστε κρατικούς πόρους για φάρμακα και εξετάσεις. Θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να κάνουμε τη σχέση αυτή αμφίδρομη.
Αν κάποιος πάλι θέλει να είναι τελείως ελεύθερος, ας μείνει χωρίς πιστοποίηση.
´Ενα καλό, υγιές σύστημα ΠΦΥ έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα. Μέσα άμως σε ένα τέτοιο σύστημα ελεγχόμενης και ανατροφοδοτούμενης ποιότητας, όλοι όσοι θέλουν να εργασθούν θα έχουν και ατομικό κέρδος.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 18 Ιανουαρίου 2018, 16:27:39
Από πού προκύπτουν τα ραντεβού; 24 ωρες ειναι 5ωρο σε πενθήμερη εργασία. Θα μπορούν να έρχονται όποτε θέλουν.Δηλαδή φίλε μου δημήτρη για να καταλάβει ο ασθενής ότι πρέπει και εγώ να ζήσω να αρχίσω το δούλεμα του τύπου ά τι βήχας είναι αυτός έλα το απόγευμα αλλιώς γρήγορα στον πνευμονολόγο (  που σημαίνει 50 ή60 ευρωπουλα) .Πονάει η κοιλιά σας; Το απόγευμα δουλεύει ο υπέρηχος γρήγορα στον γάστρο.Όχι δεν έχω πλέον την υπομονή την αντοχή ούτε την ηλικία να τσακώνομαι με τον κόσμο.Όπως δουλεύουν οι υπόλοιποι γιατροί χωρίς ΕΟΠΥΥ θα δουλέψουμε και εμείς.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 18 Ιανουαρίου 2018, 16:52:14
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Από πού προκύπτουν τα ραντεβού; 24 ωρες ειναι 5ωρο σε πενθήμερη εργασία. Θα μπορούν να έρχονται όποτε θέλουν.

Δεν θα μπορούν να έρχονται όποτε θέλουν.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμης μας ζητήσει παλαιότερα να μην συνταγογραφούμε πιο συχνά από 15λεπτο/ασθενή.

( Δείτε εδώ:  http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%95%CE%92%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3%2023-06-2017.pdf (http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20-%20%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%95%CE%92%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A5%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%99%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3%2023-06-2017.pdf)

και εδώ:

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%A6%CE%A5%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%92%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%95%CE%92%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%2022-08-2017.pdf (http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%A0%CE%A6%CE%A5%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A1%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%95%CE%92%CE%9F%CE%A5%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%95%CE%92%CE%9B%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%A9%CE%9D%2022-08-2017.pdf)

Αυτό σημαίνει μέγιστο αριθμό 4 ασθενών ανά ώρα και πρέπει να βάζουμε ραντεβού, όπως κάνουν και στα ΠΕΔΥ, για να μην παίζουν μπουνιές μεταξύ τους οι ασθενείς.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 18 Ιανουαρίου 2018, 17:04:58
Α εντάξει τότε.Θα προσλάβω επιτέλους και εγώ γραμματέα με τα λεφτά που θα μας δίνουν να μου κλείνει τα ραντεβού.Συγνώμη για την ειρωνεία αλλά δεν το λέω προσωπικά ούτε σ' εσένα Αργύρη ούτε στον Δημήτρη που σας εκτιμώ βαθύτατα. Απλώς θεωρώ οτι είναι το καινούργιο ΤΕΒΕ χωρίς να έχεις την δυνατότητα για κάτι άλλο αν υποκύψεις
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 18 Ιανουαρίου 2018, 17:10:28
18/01/2018

Επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Γενικής Ιατρικής (επισυνάπτεται).
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: silvertaur στις 18 Ιανουαρίου 2018, 19:29:38
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Λοιπόν, εγώ θα διαφωνήσω. Πιστεύω ότι αυτή η σύμβαση είναι καλή και δημιουργεί μια καλή αρχή. Και θα το αιτιολογήσω:
α) Μπορείς να επιλέξεις να παρέχεις το ιατρείο σου στον ΕΟΠΥΥ σαν οικογενειακός ιατρός για 4 ώρες τη μέρα και μέχρι 24ώρες τη βδομάδα, ανεξαρτήτως αριθμού πολιτών που θα σε επιλέξουν. Συνεπώς, μένει χώρος και για ιδιωτικό ιατρείο.
β) Εκτός του 4ωρου ωραρίου που θα δηλώσεις σαφέστατα μπορείς να εισπράττεις χρήματα εάν σε επισκεφτεί ασφαλισμένος που σε επέλεξε. Ότι γινόταν και στο παλαιό ΙΚΑ και συνεπώς δεν έχεις κανένα κίνητρο να εξετάσεις σοβαρά κανένα στο ωράριο του ΕΟΠΥΥ. Όποιος θέλει σοβαρά να τον εξετάσει γιατρός, έρχεται και πληρώνει εκτός ωραρίου.
γ) Αν θέλεις να εξετάσεις ανθρώπινα και στο ωράριο σου, δεν σου απαγορεύει να βάλεις μια ώρα τη μέρα για επείγοντα προβλήματα και τις υπόλοιπες ώρες να δέχεσαι με 15λεπτα ραντεβού μέσα στο ωράριο σου: 3 ωρες χ 4 ραντεβού μας κάνει 12 ραντεβού τη μέρα. Είναι λιγότερα τα χρήματα από την υπάρχουσα σύμβαση αλλά έχεις κύκλο εργασίας από την λίστα σου τις ώρες που θα πληρώνεσαι από τον ασφαλισμένο.
δ) Το κράτος δεν έχει κανένα κίνητρο να φτιάξει άλλα ΤΟΜΥ εκτός από αυτά που απαιτεί το μνημόνιο, δηλαδή τα 100 μέχρι να κλείσει η αξιολόγηση. Ακόμη και μόνο με ιδιώτες οικογενειακούς να κινηθεί, χωρις καθόλου ΤΟΜΥ, δεν ενδιαφέρει το κράτος πόσοι οικογενειακοί ιατροί θα υπάρχουν, έχει κλειστό προϋπολογισμό με 0,75€ μέσος όρος πολίτη επί 12 μήνες επί 10 εκατομμύρια πολίτες μας κάνει 90 εκατομύρια € το έτος. Και χωρίς κανένα επιπλέον έξοδο για τον ΕΟΠΥΥ, όταν τέτοιο ποσό είναι μόνο το μισθολογικό κόστος ΜΟΝΟ των γιατρών στις ΤΟΜΥ για να καλύψει 5 εκατομμύρια πολίτες.
ε) Το αρνητικό της υπόθεσης είναι ότι εάν θέλει να πιέσει τους γιατρούς να μην δουλεύουν μόνο επί πληρωμή από τον πολίτη, πρέπει να ξεχάσει τα περί 3000 ιατρών και να βάλει όσο το δυνατόν περισσότερους. Ούτε θα κοστίσει στον ΕΟΠΥΥ περισσότερο αφου πληρώνει με το κεφάλι και θα έχει και ανταγωνισμό μεταξύ των γιατρών που θα μειώσει τις πληρωμές των πολιτών εκτός ωραρίου.
Τελικά, ίσως αυτή η κυβέρνηση να φτιάξει ΠΦΥ χωρίς να το έχει προγραμματίσει......
Συναδελφε μιλαμε για 2000 μικτα αν δεις 2250 ασθενεις. Εσυ αν απασχολεισαι 5 ωρες Χ 5 μερες (σχεδον) και αν ισχυει το 15λεπτο ανα ασθενη, αυτο σημαινει: 20 ασθενεις/ημερα ,δηλ. 100/εβδομαδα, δηλ. 400/μην ,δηλ. 400 ευρω μικτα (αν ολοι οι ασθενεις ειναι ανω των 65).Αξιζουν για 96 ωρες/μηνα εργασιας;
Επισης μη ξεχνας πως εχουν το δικαιωμα να σε καλεσουν για εξεταση στο σπιτι δωρεαν αυτοι που σε εχουν δηλωσει.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 18 Ιανουαρίου 2018, 20:07:47
Οχι σημασία έχει πόσοι θα σε δηλώσουν.Αν βρεις τους 2250 και τα ηλικιακά κριτήρια κτλ. θα πληρωθείς το πλαφόν!!Τέλος πάντων το θέμα για την επαρχία που έχει κέντρα υγείας έληξε πρίν κάν ξεκινήσει.Σε ολόκληρη την Κορινθία οι θέσεις για ιδιώτες παθολογενικούς ειναι ... 2.!!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 18 Ιανουαρίου 2018, 20:59:45
Θα έχει άραγε δικαίωμα ο Ιατρός να πει ότι εγώ θέλω π.χ. να έχω μέχρι 1000 ασθενείς να εγγραφούν στην λίστα μου και να με βλέπουν μέσω ΕΟΠΥΥ (ακόμη και αν θέλουν να εγγραφούν σε μένα περισσότεροι) και ότι τότε θα έχω και ανάλογα μειωμένο ωράριο;

Πάντως συμφωνώ απόλυτα με τον Δημήτρη Κουναλάκη στο ότι σε όσους περισσότερους Οικογενειακούς Ιατρούς μοιραστούν οι επισκέψεις που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ τόσο καλύτερη εξυπηρέτηση θα έχουν οι Ασθενείς. Ο προϋπολογισμός είναι έτσι και αλλιώς κλειστός και δεν πρόκειται να ξεπεραστεί.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: silvertaur στις 18 Ιανουαρίου 2018, 22:17:58
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Οχι σημασία έχει πόσοι θα σε δηλώσουν.Αν βρεις τους 2250 και τα ηλικιακά κριτήρια κτλ. θα πληρωθείς το πλαφόν!!Τέλος πάντων το θέμα για την επαρχία που έχει κέντρα υγείας έληξε πρίν κάν ξεκινήσει.Σε ολόκληρη την Κορινθία οι θέσεις για ιδιώτες παθολογενικούς ειναι ... 2.!!
Αυτό δε διευκρινίζεται. Εσύ πιστεύεις πως αν σε δηλώσουν 2250, αλλά μηνιαίως έρχονται οι 500 θα σου πληρώσει το πλαφόν; Με ποιο σκεπτικό;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 18 Ιανουαρίου 2018, 23:07:26
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Οχι σημασία έχει πόσοι θα σε δηλώσουν.Αν βρεις τους 2250 και τα ηλικιακά κριτήρια κτλ. θα πληρωθείς το πλαφόν!!Τέλος πάντων το θέμα για την επαρχία που έχει κέντρα υγείας έληξε πρίν κάν ξεκινήσει.Σε ολόκληρη την Κορινθία οι θέσεις για ιδιώτες παθολογενικούς ειναι ... 2.!!
Αυτό δε διευκρινίζεται. Εσύ πιστεύεις πως αν σε δηλώσουν 2250, αλλά μηνιαίως έρχονται οι 500 θα σου πληρώσει το πλαφόν; Με ποιο σκεπτικό;
   Όχι, από τους δηλωμένους εξαρτάται. Όχι απο τις επισκέψεις. Έτσι ήταν και στο ΤΕΒΕ. Μπορεί και να μην πατούσε ψυχή (αν και συνήθως ήταν το αντίθετο, σκοτωμός) και πληρωνόσουν ανάλογα με τους δηλωμένους. Η ΥΑ είναι σαφής.
   Βέβαια δεν αντιλέγω ότι μπορεί οποτεδήποτε να αλλάξει και αναδρομικά. Μετά τρέχα σε δικαστήριο να δικαιωθείς για αντισυμβατική συμπεριφορά...
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Θα έχει άραγε δικαίωμα ο Ιατρός να πει ότι εγώ θέλω π.χ. να έχω μέχρι 1000 ασθενείς να εγγραφούν στην λίστα μου και να με βλέπουν μέσω ΕΟΠΥΥ (ακόμη και αν θέλουν να εγγραφούν σε μένα περισσότεροι) και ότι τότε θα έχω και ανάλογα μειωμένο ωράριο;

Πάντως συμφωνώ απόλυτα με τον Δημήτρη Κουναλάκη στο ότι σε όσους περισσότερους Οικογενειακούς Ιατρούς μοιραστούν οι επισκέψεις που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ τόσο καλύτερη εξυπηρέτηση θα έχουν οι Ασθενείς. Ο προϋπολογισμός είναι έτσι και αλλιώς κλειστός και δεν πρόκειται να ξεπεραστεί.
   Η ΥΑ λέει "Ελάχιστο τετράωρο εργασίας ανά ημέρα εργασίας. - Ελάχιστο εικοσιτετράωρο εργασίας ανά εβδομάδα." Δεν νομίζω να προβλέπεται μειωμένο ωράριο απο την υπάρχουσα ΥΑ. Και, επειδή οι θέσεις θα είναι ανάλογα με τον πληθυσμό κάλυψης μάλλον δεν θα σε αφήσουν να βάλεις δικό σου όριο αριθμού στους δηλώνοντες ασθενείς.
   Καλύτερη εξυπηρέτηση είναι αν βλέπουμε τους ασθενείς τζάμπα. Το θέμα μάλλον είναι η δική μας επιβίωση (θα ακολουθήσει σύντομα ανάλογη σύμβαση για τους ειδικούς). Και όπου υπάρχει υπερπροσφορά γιατρών και μεγαλύτερα συνολικά ποσά για οποιδήποτε λόγο (πχ δεν δηλώνουν τις ΤοΜΥ αλλά μόνο συμβεβλημένους) προβλέπω (με κάθε επιφύλαξη) και clawback στα χρήματα αυτά. Οι προϋπολογισμοί αποδεδειγμένα αλλάζουν με ΥΑ αποφάσεις αναδρομικά (αυτές τι μέρες μάλιστα άλλαξε ο Πολλάκις την κατανομή κονδυλίων του 2017...).
   Ας μας πει κάποιος που είχε ΤΕΒΕ αν είχε ασφαλισμένους ΤΕΒΕ εκτός ωραρίου που πλήρωναν....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 18 Ιανουαρίου 2018, 23:36:22
Από την εποχή του ΤΕΒΕ έχουν αλλάξει πολλά. Σήμερα, δεν θυμάμαι κανένας ότι το ΙΚΑ είχε κάποτε οικογενειακούς ιατρούς. Οι ΤΟΜΥ στο Ηράκλειο είναι άδειες.
Η υλοποίηση εάν δεν έχει τις ρυθμίσεις που αναφέρω (να μην αυξάνεται το ωράριο πάνω από 24 ώρες/εβδομάδα, να μπορείς να πάρεις χρήματα από τους ασφαλισμένους που σε δήλωσαν, και να μπορείς να βάλεις ραντεβού στο ωράριο) απλά δεν θα έχει κανένα γιατρό που θα μπει.....
Η αριστερά όμως ήταν πάντα μανούλα στο να πουλάει το κρέας για ψάρι και μπορεί τον οικογενειακό ιατρό που θα πληρώνεις να σε πείθει ότι σου τον προσφέρει δωρεάν.
Το σίγουρο είναι ότι οι σχεδιαστές του υπουργού ξέρουν από ασκήσεις επί χάρτου......
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 19 Ιανουαρίου 2018, 00:54:24
Δυσκολεύομαι να καταλάβω το "καλό" της σύμβασης. Με 1600 max (τα 2000 τα πιάνεις μόνο με ασθενείς 65+) με πρόχειρους υπολογισμούς έχει στην τσέπη max 500-600 ευρώ (αφαιρουμένων λιτών εξόδων και φορολογικών-ασφαλιστικών υποχρεώσεων). Έχεις υποχρέωση για 24 ώρες την εβδομάδα, που σημαίνει ότι δουλεύεις κάθε μέρα περίπου ένα 5ωρο τσάμπα, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ένα γεμάτο 5ωρο. Ξέρω πόσους και πόσους ασθενείς που θα πήγαιναν ευχαρίστως κάθε μήνα (και 2 και 3 φορές το μήνα) στο γιατρό για να κάνουν τη βόλτα τους (τσάμπα φυσικά). Ακόμα κι αν ισχύσει το 15λεπτο (που δεν το βλέπω) 5 ώρες είναι πολλές. Όσοι εργάζονται αλλού το πρωί φινίτο λα μούζικα για το ιδιωτικό ιατρείο εκτός να θέλουν να ζουν εργαζόμενοι νυχθημερόν. Ακόμα και για τους άλλους που δεν εργάζονται, 5ωρο ιατρείο ανά ημέρα σημαίνει πολλή δουλειά ήδη. Πόσο ιδιωτικό θα κάνεις και πόσοι θα έρθουν εκτός ωραρίου αν μπορούν αν έρθουν στο ωράριο.

Η λέξη άδεια δεν αναφέρεται πουθενά στο κείμενο που είδα (δεν ξέρω αν είναι πλήρες), όπως επίσης δεν αναφέρεται τι θα γίνεται (από πλευράς αμοιβής) όταν ο γιατρός κάποια στιγμή (τι να κάνουμε; ) θα λείψει για διακοπές. Όλοι μας υποψιαζόμαστε βέβαια...

Σχετικά με το "άνοιγμα" της σύμβασης με το ίδιο budget σε περισσότερους γιατρούς, δεν βλέπω το "καλό" για τους ασθενείς να είναι ρεαλιστική πιθανότητα αφού οι γιατροί θα έχουν πλήρεις υποχρεώσεις (24 ώρες/εβδομάδα) χωρίς καν την πενιχρή αμοιβή, που προβλέπεται για όσους θα έχουν πλήρες "πελατολόγιο".

Δεν βλέπω τον τρόπο να εργαστεί κάποιος έντιμα και ευσυνείδητα σ'αυτό το σύστημα εκτός αν το κάνει για χόμπυ. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι αλλά για να γίνει αξιοπρεπής η σύμβαση χρειάζεται τουλάχιστον η διπλή αμοιβή, χωρίς να σημαίνει ότι τα άλλα στοιχεία της σύμβασης είναι αξιοπρεπέστερα.

Τέλος είναι να απορεί κανείς πως σε κλινικές θέσεις το διδακτορικό μετράει  περισσότερο από την κλινική εμπειρία λες και ο οικογενειακός ιατρός θα κληθεί να κάνει δημοσιεύσεις στο New England Journal of Medicine.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 19 Ιανουαρίου 2018, 08:12:26
Το μόνο καλό μπορεί να είναι κοινωνικό και όχι αυστηρά ατομικό και αυτό αν συνδεθεί η πιστοποίηση στη συνταγογράφηση με την ανάληψη ενός μέσου όρου ασφαλισμένων, πολύ λιγότερων από τους 2250, με το τιμολόγιο του κράτους.
Με τον πιο πάνω τρόπο μπορεί να λειτουργήσει υγιής ανταγωνισμός αλλά και τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού να πιάσουν τόπο.
Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης ότι κατά λάθος μπορεί να γίνει κάτι. Όχι όμως με τον περιορισμό και τον εξαναγκασμό, αλλά τη συμμετοχή όλων.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 19 Ιανουαρίου 2018, 09:08:16
Έκτακτη είδηση:
Στο υπουργείο υγείας σκέπτονται σοβαρά να βάλουν στους όρους της σύμβασης με τους ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς την υποχρέωση να εκδίδει ο γιατρός κατά μέσο όρο τουλάχιστον 9 συνταγές το έτος ανά πολίτη που τον επέλεξε. Με αυτό τον τρόπο, από τα 1€ ανά συνταγή που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι τώρα, ο ΕΟΠΥΥ θα έχει βγάλει τα 0.75€ ανά πολίτη που θα πληρώνει μέσο όρο το γιατρό το μήνα. Έτσι, δεν θα χρειάζεται πρόσθετος προϋπολογισμός για την πληρωμή των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών και το μέτρο αυτό δεν θα συναντήσει εμπόδια στην αποδοχή από την τρόικα.
Αυτό μετά από ιδέα συναδέλφου γιατρού. Εύγε στο συνάδελφο. Δίνει λύσεις.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GirousisN στις 19 Ιανουαρίου 2018, 09:22:01
Θα ήθελα να εκφράσω μια απορία μου.
Αν κάποιος  ήδη συμβεβλημένος παθολόγος ή Γ.Ι, δεν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για το θεσμό του οικογενειακού ιατρού ή δεν επιλεγεί τελικά σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, θα χάνει την υπάρχουσα σύμβασή του?
Στο νομό Θεσ/νίκης για παράδειγμα υπάρχουν ήδη 198 συμβεβλημένοι παθολόγοι και Γ.Ι . Οι θέσεις οικογενειακών ιατρών όμως είναι 82 σύμφωνα με την προκήρυξη.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GirousisN στις 19 Ιανουαρίου 2018, 09:33:34
Σε όλο τον προβληματισμό που κατατίθεται για τις νέες συμβάσεις παραθέτω ένα σχόλιο ανώνυμου συναδέλφου, ενδεικτικό ίσως του τρόπου σκέψης και αρκετών άλλων.


Εγώ προσωπικά θα κάνω αίτηση και ας είναι μικρή η αμοιβή και ας μην έχουν καθοριστεί επαρκώς οι λεπτομέρειες. Σύμβαση με ΕΟΠΠΥ δεν είχα, στο ιατρείο ο κόσμος είναι λιγοστός,ίσα που βγάζω τα έξοδα,ουσιαστικά δεν έχω τίποτα να χάσω.Και το ιατρείο θα γεμίσει και θα βγουν αρκετές κατ'οίκον και οι φαρμακάδες θα με βλέπουν πλέον με άλλο "μάτι".Καλά τα λέει ο σύλλογος αλλά δεν θα έρθει αυτός να μου πληρώσει το ενοίκιο και τη ΔΕΗ.Δεν το κρύβω ότι μέσα μου εύχομαι να μην υπάρξουν πολλές αιτήσεις ώστε να είμαι σίγουρα μέσα.Και μετά βλέπουμε.Αν σκεφτεί κανείς λογικά με τον ιατρικό πληθωρισμό που υπάρχει, για το νέο ελευθεροεπαγγελματία ιατρό το να χωθεί στο ΤΟΜΥ είναι μονόδρομος.Και τις αντιδράσεις των Συλλόγων τις κατανοώ ως ένα σημείο, αλλά ούτε όλοι οι ιατροί είμαστε στην ίδια μοίρα, ούτε όλοι συμμετείχαμε στο πάρτυ των προηγούμενων ετών.

http://medispin.blogspot.gr/2018/01/blog-post_141.html#more (http://medispin.blogspot.gr/2018/01/blog-post_141.html#more)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 19 Ιανουαρίου 2018, 10:05:04
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Έκτακτη είδηση:
Στο υπουργείο υγείας σκέπτονται σοβαρά να βάλουν στους όρους της σύμβασης με τους ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς την υποχρέωση να εκδίδει ο γιατρός κατά μέσο όρο τουλάχιστον 9 συνταγές το έτος ανά πολίτη που τον επέλεξε. Με αυτό τον τρόπο, από τα 1€ ανά συνταγή που πληρώνουν οι ασφαλισμένοι τώρα, ο ΕΟΠΥΥ θα έχει βγάλει τα 0.75€ ανά πολίτη που θα πληρώνει μέσο όρο το γιατρό το μήνα. Έτσι, δεν θα χρειάζεται πρόσθετος προϋπολογισμός για την πληρωμή των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών και το μέτρο αυτό δεν θα συναντήσει εμπόδια στην αποδοχή από την τρόικα.
Αυτό μετά από ιδέα συναδέλφου γιατρού. Εύγε στο συνάδελφο. Δίνει λύσεις.
Αυτό είναι εξωφρενικό.
Δε μας ενοχλεί η πολυφαρμακία, η τεχνητή ζήτηση, τα... πηγάδια του παρελθόντος;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 19 Ιανουαρίου 2018, 12:16:51
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με
Οικογενειακούς Ιατρούς, απευθύνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Πρόκειται για ατομική σύμβαση παροχής
υπηρεσιών, με χρονική διάρκεια ενός (1) έτους και δυνατότητα ετήσιας
παράτασης / ανανέωσης της σύμβασης έως δύο (2) φορές
.

Οι ειδικότητες των ιατρών που θα συμβληθούν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως
Οικογενειακοί Ιατροί είναι Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής και ο
αριθμός των συμβάσεων προκύπτει από τις ανάγκες του πληθυσμού, στο
πλαίσιο του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).
Συγκεκριμένα, η πρόσκληση αφορά σε 2.152 θέσεις ειδικότητας Γενικής
Ιατρικής – Παθολογίας καθώς και 677 θέσεις Παιδιατρικής, με σκοπό την
καθολική κάλυψη του Οργανισμού, σε συνέργεια με τις Τοπικές Ομάδες Υγείας
(ΤΟΜΥ).
Η αποζημίωση ενός οικογενειακού ιατρού υπολογίζεται με βάση τον
εγγεγραμμένο σε αυτόν πληθυσμό ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.
Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς
ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, είναι δύο χιλιάδες
διακόσιοι πενήντα (2.250) εγγεγραμμένοι ενήλικες. Για τους οικογενειακούς
ιατρούς ειδικότητας παιδιατρικής, είναι χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά.
Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί για τη σύναψη σύμβασης καλούνται, εφόσον
κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα, να υποβάλουν Αίτηση –
Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της ειδικής
εφαρμογής του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://familydoctors.eopyy.gov.gr, όπου και καλούνται να ακολουθήσουν τις
αναλυτικές οδηγίες καταχώρησης αίτησης. Στη συνέχεια, με ηλεκτρονικό
μήνυμα θα ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους. Η προθεσμία
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την 31 Ιανουαρίου
2018 και ώρα 14:00.
Σημειώνεται ότι αίτηση για τη σύναψη σύμβασης θα πρέπει να καταθέσουν και
οι ιατροί που σήμερα είναι συμβεβλημένοι με τον Οργανισμό εφόσον
επιθυμούν την ένταξή τους στο νέο σύστημα και κατέχουν την ειδικότητα
Γενικής Ιατρική ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής. Για λοιπές ειδικότητες, θα
ακολουθήσει το επόμενο διάστημα νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη σύναψη σύμβασης με νέους Ιατρούς.
http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%2018-01-2018.pdf
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: DrGuni στις 19 Ιανουαρίου 2018, 13:17:00
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Θα ήθελα να εκφράσω μια απορία μου.
Αν κάποιος  ήδη συμβεβλημένος παθολόγος ή Γ.Ι, δεν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για το θεσμό του οικογενειακού ιατρού ή δεν επιλεγεί τελικά σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, θα χάνει την υπάρχουσα σύμβασή του?
Στο νομό Θεσ/νίκης για παράδειγμα υπάρχουν ήδη 198 συμβεβλημένοι παθολόγοι και Γ.Ι . Οι θέσεις οικογενειακών ιατρών όμως είναι 82 σύμφωνα με την προκήρυξη.

Πού φαίνονται οι θέσεις  ανά νομό;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GirousisN στις 19 Ιανουαρίου 2018, 14:55:46
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Θα ήθελα να εκφράσω μια απορία μου.
Αν κάποιος  ήδη συμβεβλημένος παθολόγος ή Γ.Ι, δεν επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για το θεσμό του οικογενειακού ιατρού ή δεν επιλεγεί τελικά σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, θα χάνει την υπάρχουσα σύμβασή του?
Στο νομό Θεσ/νίκης για παράδειγμα υπάρχουν ήδη 198 συμβεβλημένοι παθολόγοι και Γ.Ι . Οι θέσεις οικογενειακών ιατρών όμως είναι 82 σύμφωνα με την προκήρυξη.

Πού φαίνονται οι θέσεις  ανά νομό;

familydoctors.eopyy.gov.gr
Κατεβάστε την προκυρηξη.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 19 Ιανουαρίου 2018, 15:14:21
Το αστείο είναι ότι θα αναπολούμε τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥS πού δεν υπογράψαμε ποτέ ...και θα παρακαλούμε  τον μπουμπούκο να τις επαναφέρει.Νομίζω θα είναι και προεκλογική δέσμευση. Συλλογος πρώην συμβεβλημένων ιατρών Εοπυυς.Αντε πάλι για καινουργια σφραγίδα....!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Ιανουαρίου 2018, 17:02:56
Καλούμαστε, ως ιδιώτες Οικογενειακοί Ιατροί, να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να κάνουμε νέα σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ έως το τέλος του μήνα, ενώ υπάρχουν πολλές γκρίζες ζώνες ακόμη (τα περισσότερα από τα παρακάτω ερωτήματα τα πήρα από τον τοίχο του Γενικού Ιατρού Ευάγγελου Φραγκούλη):

Διακοπές θα δικαιούμαστε ;

Ο γιατρός θα μπορεί να βλέπει ιδιωτικά ασθενείς της λίστας του εκτός του υποχρεωτικού ελάχιστου ωραρίου;

Το ελάχιστο ωράριο θα αυξάνεται κλιμακωτά αν οι ασθενείς της λίστας αυξάνονται;

Θα έχει δικαίωμα ο Ιατρός να πει ότι εγώ θέλω π.χ. να έχω μέχρι 1000 ασθενείς να εγγραφούν στην λίστα μου και να με βλέπουν μέσω ΕΟΠΥΥ (ακόμη και αν θέλουν να εγγραφούν σε μένα περισσότεροι) και ότι τότε θα έχω και ανάλογα μειωμένο ωράριο;

Θα μπορούν να εγγράφονται και ανασφάλιστοι στην λίστα του συμβεβλημένου Οικογενειακού Ιατρού;

Πόσο συχνά θα επιτρέπεται να αλλάζει Οικογενειακό Ιατρό ένας ασθενής;

Οι Γενικοί Ιατροί μπορούμε να εξετάζουμε και παιδιά (στην Σουηδία βλέπουν και νεογέννητα, αν και η αλήθεια είναι ότι μέχρι 6 μηνών έχουν την τάση να τα στέλνουν εύκολα σε Παιδίατρο ).  Από ποια ηλικία και μετά θα μπορούν οι άνθρωποι να εγγράφονται στην λίστα ενός Γενικού Ιατρού; (Εδώ, κανονικά, είναι ένα σημείο διαφοροποίησης των Γενικών Ιατρών από τους Παθολόγους).

Ποιο θα είναι το καθεστώς για τις κατ'οίκον επισκέψεις;

Ποια θα είναι η θέση των Ιατρών που δεν θα συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ στο σύστημα υγείας;

κτλ

( Δεν συζητούμε βέβαια, για το ότι οι καθαρές απολαβές από τον ΕΟΠΥΥ του Διοικητικού Υπαλλήλου στα ΤΟΜΥ θα είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες του ιδιώτη συμβεβλημένου Ιατρού... Αυτό δεν είναι γκρίζα ζώνη. Αυτό το γνωρίζουμε.)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 19 Ιανουαρίου 2018, 18:07:47
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Το μόνο καλό μπορεί να είναι κοινωνικό και όχι αυστηρά ατομικό και αυτό αν συνδεθεί η πιστοποίηση στη συνταγογράφηση με την ανάληψη ενός μέσου όρου ασφαλισμένων, πολύ λιγότερων από τους 2250, με το τιμολόγιο του κράτους.
Με τον πιο πάνω τρόπο μπορεί να λειτουργήσει υγιής ανταγωνισμός αλλά και τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού να πιάσουν τόπο.
Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης ότι κατά λάθος μπορεί να γίνει κάτι. Όχι όμως με τον περιορισμό και τον εξαναγκασμό, αλλά τη συμμετοχή όλων.
Αυτό που εννοούσα είναι ότι αν η αμοιβή είναι μη βιώσιμη, οι υπηρεσίες θα είναι ανάλογες. Είτε θα παραπέμπονται οι ασθενείς στο ιδιωτικό ωράριο είτε θα γίνονται άλλα κόλπα (πχ με αχρείαστη συνταγογράφηση). Αν υπήρχε σαν επιλογή (του ιατρού όμως) μικρότερο πελατολόγιο με μικρότερη αμοιβή ώστε να μην καταργείται το ιδιωτικό ιατρείο τότε πιστεύω ότι ίσως θα μπορούσε να είναι μια αξιοποιήσιμη επιλογή.

Τώρα για το "συνάδελφο" που έστειλε το σχόλιο αυτό στο medispin ως ανώνυμος... Μου κάνει εντύπωση πως μοιράζεται όλο αυτό τον πόνο έχοντας κατά νου να αποτρέψει (?) κόσμο από τη σύμβαση. Δεν θα τον/την κρίνω στην ουσία αυτών που λέει. Μπορεί και να είναι πραγματικό σχόλιο, αλλά είναι αξιοπερίεργο...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 20 Ιανουαρίου 2018, 20:56:07
Ερώτηση: Εάν βάλεις 30 ευρώ επίσκεψη και πεις σε όποιο τα πληρώσει ότι μπορεί, αν πληρώσει άμεσα επιπλέον 10 ή 20€, να έρχεται με ραντεβού στις ώρες του ιατρείου μέχρι τέλος του χρόνου όσες φορές θέλει χωρίς να ξαναπληρώσει πως θα του φανεί;
Θα μπορούσε να είναι και 40€ για κάτω των 60 ετών και 60€ για άνω των 60€.
Μου κάνει εντύπωση σε πόσο μεγάλο ρίσκο μπαίνει το υπουργείο προσφέροντας μια σύμβαση που δίνει 9 ευρώ το άτομο το χρόνο στην καλύτερη περίπτωση.
Φορολογικά, η εφάπαξ πληρωμή με κατόπιν δωρεάν παροχή υπηρεσίας όλο το έτος είναι εφικτή με ένα μονοσέλιδο συμφωνητικό και μπορεί να γίνει με το ΑΦΜ αυτού που πληρώνει από την οικογένεια του ασθενή και ηλεκτρονική δήλωση του συμφωνητικού στο taxis στην κατηγορία "Εφαρμογή Παρακρατούμενων Φόρων" και συγκεριμένα "Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16, άρθρου 8, Ν 1882/90" όπου δηλώνεται κάθε σύμβαση που κάνουμε.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 20 Ιανουαρίου 2018, 23:06:34
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ερώτηση: Εάν βάλεις 30 ευρώ επίσκεψη και πεις σε όποιο τα πληρώσει ότι μπορεί, αν πληρώσει άμεσα επιπλέον 10 ή 20€, να έρχεται με ραντεβού στις ώρες του ιατρείου μέχρι τέλος του χρόνου όσες φορές θέλει χωρίς να ξαναπληρώσει πως θα του φανεί;
Θα μπορούσε να είναι και 40€ για κάτω των 60 ετών και 60€ για άνω των 60€.
Μου κάνει εντύπωση σε πόσο μεγάλο ρίσκο μπαίνει το υπουργείο προσφέροντας μια σύμβαση που δίνει 9 ευρώ το άτομο το χρόνο στην καλύτερη περίπτωση.
Φορολογικά, η εφάπαξ πληρωμή με κατόπιν δωρεάν παροχή υπηρεσίας όλο το έτος είναι εφικτή με ένα μονοσέλιδο συμφωνητικό και μπορεί να γίνει με το ΑΦΜ αυτού που πληρώνει από την οικογένεια του ασθενή και ηλεκτρονική δήλωση του συμφωνητικού στο taxis στην κατηγορία "Εφαρμογή Παρακρατούμενων Φόρων" και συγκεριμένα "Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16, άρθρου 8, Ν 1882/90" όπου δηλώνεται κάθε σύμβαση που κάνουμε.

Εγώ λέω ένα άλλο, παρόμοιο, σενάριο που θα έπρεπε να βάλει όλους σε σκέψεις, και πρωτίστως όσους προτείνουν συμβάσεις αυτού του τύπου αδιαφορώντας πώς θα επιβιώσει ένα ιδιωτικό ιατρείο:
Παίρνεις τη σύμβαση του ΕΟΠΥΥ και προτείνεις το εξής deal: Με φιλοδώρημα ένα εικοσάρικο το χρόνο (για πιεις μια μπύρα, γιατρέ) είσαι διατεθειμένος να δέχεσαι τον ασφαλισμένο που υποτίθεται ότι τον καλύπτει το κράτος σε όλο το ωράριο του ιατρείου σου το... πριβέ), και όχι με το λαό. Πώς θα φαινόταν στο κράτος ένα αφορολόγητο ποσό των 2.250 x 20 = 45.000 ευρώ το χρόνο;
Όποιος έχει ηθικούς φραγμούς, δε θα μπει σε αυτή τη λογική. Όποιος δεν έχει, θα σκεφεί και πολλά περισσότερα. Τα ξέρουμε όλοι μας, και το χειρότερο, όσοι τα σιγοντάρουν σφυρίζουν αδιάφορα...

add-on: Αυτό που με προβληματίζει ιδιαίτερα αν συμβληθώ και ακολουθήσω ό,τι προβλέπεται, όπως και θα επιθυμούσα υπό άλλες συνθήκες λόγω της βαθειάς μου πεποίθησης ότι όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα δωρεάν υγείας με αξιοπρέπεια, είναι όχι τόσο ότι θα αφιερώσω πέντε ώρες την ημέρα επί πέντε ημέρες την εβδομάδα επιπλέον με μηδενικές περίπου απολαβές ή και ζημία, αν διαθέσω προσωπικό (να μην το αναλύσουμε ξανά αυτό), όσο το ότι ενδεχόμενο να βρεθώ απολογούμενος πώς μπόρεσα να επιβιώσω, αν τελικά το επιτύχω, χωρίς να έχω κλέψει.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 20 Ιανουαρίου 2018, 23:48:44
Aααα γειά σου.... αυτό προτείνουν οι κυβερνώντες...
Πάρε τη σύμβαση και ότι μπορείς βγαλε.... απλά μη μας ζαλίσουν.....οι πελάτες σου
Δυστυχώς ή ευτυχώς, οι υπόλοιποι ψάχνουμε για κάτι πιο αξιοπρεπές και νόμιμο.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ερώτηση: Εάν βάλεις 30 ευρώ επίσκεψη και πεις σε όποιο τα πληρώσει ότι μπορεί, αν πληρώσει άμεσα επιπλέον 10 ή 20€, να έρχεται με ραντεβού στις ώρες του ιατρείου μέχρι τέλος του χρόνου όσες φορές θέλει χωρίς να ξαναπληρώσει πως θα του φανεί;
Θα μπορούσε να είναι και 40€ για κάτω των 60 ετών και 60€ για άνω των 60€.
Μου κάνει εντύπωση σε πόσο μεγάλο ρίσκο μπαίνει το υπουργείο προσφέροντας μια σύμβαση που δίνει 9 ευρώ το άτομο το χρόνο στην καλύτερη περίπτωση.
Φορολογικά, η εφάπαξ πληρωμή με κατόπιν δωρεάν παροχή υπηρεσίας όλο το έτος είναι εφικτή με ένα μονοσέλιδο συμφωνητικό και μπορεί να γίνει με το ΑΦΜ αυτού που πληρώνει από την οικογένεια του ασθενή και ηλεκτρονική δήλωση του συμφωνητικού στο taxis στην κατηγορία "Εφαρμογή Παρακρατούμενων Φόρων" και συγκεριμένα "Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16, άρθρου 8, Ν 1882/90" όπου δηλώνεται κάθε σύμβαση που κάνουμε.

Εγώ λέω ένα άλλο, παρόμοιο, σενάριο που θα έπρεπε να βάλει όλους σε σκέψεις, και πρωτίστως όσους προτείνουν συμβάσεις αυτού του τύπου αδιαφορώντας πώς θα επιβιώσει ένα ιδιωτικό ιατρείο:
Παίρνεις τη σύμβαση του ΕΟΠΥΥ και προτείνεις το εξής deal: Με φιλοδώρημα ένα εικοσάρικο το χρόνο (για πιεις μια μπύρα, γιατρέ) είσαι διατεθειμένος να δέχεσαι τον ασφαλισμένο που υποτίθεται ότι τον καλύπτει το κράτος σε όλο το ωράριο του ιατρείου σου το... πριβέ), και όχι με το λαό. Πώς θα φαινόταν στο κράτος ένα αφορολόγητο ποσό των 2.250 x 20 = 45.000 ευρώ το χρόνο;
Όποιος έχει ηθικούς φραγμούς, δε θα μπει σε αυτή τη λογική. Όποιος δεν έχει, θα σκεφεί και πολλά περισσότερα. Τα ξέρουμε όλοι μας, και το χειρότερο, όσοι τα σιγοντάρουν σφυρίζουν αδιάφορα...

add-on: Αυτό που με προβληματίζει ιδιαίτερα αν συμβληθώ και ακολουθήσω ό,τι προβλέπεται, όπως και θα επιθυμούσα υπό άλλες συνθήκες λόγω της βαθειάς μου πεποίθησης ότι όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα δωρεάν υγείας με αξιοπρέπεια, είναι όχι τόσο ότι θα αφιερώσω πέντε ώρες την ημέρα επί πέντε ημέρες την εβδομάδα επιπλέον με μηδενικές περίπου απολαβές ή και ζημία, αν διαθέσω προσωπικό (να μην το αναλύσουμε ξανά αυτό), όσο το ότι ενδεχόμενο να βρεθώ απολογούμενος πώς μπόρεσα να επιβιώσω, αν τελικά το επιτύχω, χωρίς να έχω κλέψει.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 21 Ιανουαρίου 2018, 09:37:15
Για να συνοψίσουμε:

Δείτε την αρχική προκήρυξη εδώ:

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9A%CE%9B%CE%97%CE%A3%CE%97%20%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%91%CE%A8%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9D%2017-01-2018.pdf

ένα σχετικό δελτίο τύπο εδώ:

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F%20%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5%2018-01-2018.pdf


εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες: 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/27903

επισυνάπτω επίσης εδώ αρχείο σε μορφή pdf με το αντίστοιχο ΦΕΚ 340 Τεύχος Β’ 39/17.01.2018

Τέλος εδώ είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση για όσους θέλουν τελικά να κάνουν αίτηση (γίνεται ηλεκτρονικά):

https://familydoctors.eopyy.gov.gr
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 21 Ιανουαρίου 2018, 15:30:01
Στο ΦΕΚ 340 Τεύχος Β’ 39/17.01.2018 στην σελίδα 340 γράφει ότι ο ελάχιστος χρόνος για τον οποίο θα δουλεύει όποιος επιλέξει σύμβαση, ως ιδιώτης Οικογενειακός Ιατρός, με τον ΕΟΠΥΥ είναι

4ωρο εργασίας ανά ημέρα εργασίας

και

24ωρο εργασίας ανά εβδομάδα.

Αν θεωρήσουμε ότι θα μας επιτραπεί να ακολουθήσουμε τις πρόσφατες παραινέσεις του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ και να μην βλέπουμε περισσότερους από 4 ασθενείς/ώρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βλέπουμε κατ'ελάχιστον 24 ώρες x 4 ασθενείς = 96 ασθενείς/εβδομάδα = 384 ασθενείς/μήνα για 1624 € μικτά.

Δηλαδή πληρώνουν 4,2 € μικτά/επίσκεψη ασθενούς.

Αν βάλεις έξοδα Ιατρείου, φόρους, ΕΦΚΑ κτλ πρέπει να βγαίνει γύρω στο 1 € καθαρά/επίσκεψη ασθενούς (τώρα που το γράφω γελάω μόνος μου...)

Όσο για την ελπίδα να σου έρχονται κάποιοι που είναι εγγεγραμένοι στην λίστα σου, να εξεταστούν με πληρωμή, ρωτήστε όσους Ιατρούς είχαν ΤΕΒΕ (που είχε παρόμοιο σύστημα με αυτό που προτείνουν τώρα) να σας πουν πόσο εύκολα ερχόταν οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ να εξεταστούν ιδιωτικά... (τότε όμως υπήρχαν και άλλα Ταμεία, άσε που το ΤΕΒΕ, σου πλήρωνε και το ΤΣΑΥ σου. Τώρα πρέπει να πληρώσεις το ΕΦΚΑ σου, μόνος σου. Επίσης, τώρα το 99% των ασφαλισμένων, και ανασφάλιστων..., είναι ΕΟΠΥΥ).

Και αυτό που κάνει το ποτήρι να ξεχειλίζει είναι ότι, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα δικαιούμαστε ούτε διακοπές... (το αυτό ίσχυε και στο ΤΕΒΕ) (Να θέλεις να περάσεις μια εβδομάδα με την οικογένεια σου και να φεύγεις με την ψυχή στο στόμα μήπως σου κάνει αναφορά κανένας ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος... )

Άντε να σου ανανεώσουν και την σύμβαση άλλα δύο χρόνια και μετά από 3 χρόνια συνολικά θα σε πετάξουν από το σύστημα σαν στυμμένη λεμονόκουπα για να προσλάβουν τον επόμενο.

Θα μου πεις θα είναι καλύτερα αν δεν έχεις σύμβαση;

Ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις: Ένας σημαντικός αριθμός των δωρεάν επισκέψεων προς τον Ιατρό γινόταν ακριβώς επειδή ήταν δωρεάν. Δεν θα γινόντουσαν εάν ο ασθενής ήξερε ότι θα πληρώσει. Κατά συνέπεια ας μην έχουμε πολλές ελπίδες ότι θα έχουμε τον ίδιο αριθμό επισκέψεων αν βγούμε εκτός ταμείου. Προσωπικά δεν θα εκπλαγώ εάν τα μικτά μου είναι λιγότερα εκτός ταμείου παρά εντός ταμείου ακόμη και αν το ταμείο πληρώνει τόσο λίγο. Αν τελικά αποφασίσω να βγω από το ταμείο (που μάλλον προς τα εκεί τείνω) δεν είναι γιατί είμαι σίγουρος ότι θα είμαι κερδισμένος οικονομικά αλλά κυρίως για να διαφυλάξω την ψυχική μου υγεία.

Πάντως δεν θέλω να είμαι αφοριστικός διότι κάθε περιοχή και κάθε Ιατρείο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και ο καθένας αποφασίζει με βάση αυτές.

Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 21 Ιανουαρίου 2018, 17:36:17
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αν θεωρήσουμε ότι θα μας επιτραπεί να ακολουθήσουμε τις πρόσφατες παραινέσεις του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ και να μην βλέπουμε περισσότερους από 4 ασθενείς/ώρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βλέπουμε κατ'ελάχιστον 24 ώρες x 4 ασθενείς = 96 ασθενείς/εβδομάδα = 384 ασθενείς/μήνα
Υπάρχει βέβαια και μία άλλη πτυχή του θέματος:
Μέσα στο ωράριο που έχεις δηλώσει (4ωρο και 6ήμερο, π.χ., που αντιστοιχεί σε 16 επισκέψεις/ημέρα με βάση το μέσο όρο που προτάθηκε επισήμως από πλευράς ΕΟΠΥΥ) σου έρχονται δυσανάλογα περισσότεροι ασθενείς.
Δηλώνεις π.χ. το 8-12 το πρωί και πηγαίνοντας το πρωί βλέπεις μία ουρά με 25, 30 ή 40 ασθενείς, πράγμα στατιστικά καθόλου απίθανο αν έχεις επιλεγεί από 2.250 ασφαλισμένους. Εκεί τι κάνεις; Παίρνεις τους πρώτους 16 και οι υπόλοιποι πληρώνουν; Τους στέλνεις άλλη μέρα; Τους στέλνεις σε άλλη δομή; Μήπως έχει να κάνει με τον ορισμό του ελάχιστου και την απροσδιοριστία του μέγστου χρόνου εργασίας;
Οι υπολογισμοί του Αργύρη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάθε ασφαλισμένος κατά μέσο όρο (νά την πάλι η στατιστική) υπολογίεται ότι θα επισκέπτεται το γιατρό 2 και κάτι φορές το χρόνο (λέτε να έχει σχέση με τις 6μηνες;). Πράγματι, 96 επισκέψεις ασθενών/εβδομάδα x 52 εβδομάδες/έτος = 4992 επισκέψεις/έτος, ήτοι περίπου 2,2 φορές/έτος για κάθε ασφαλισμένο.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 21 Ιανουαρίου 2018, 18:19:11
Αυτό που διαχρονικά φτάνει στα όρια της απελπισίας στη σχέση του γιατρού με το κράτος (με τα ταμεία δηλαδή) είναι αυτή η αντιμετώπιση. Σου πετάνε έναν κανονισμό ή σύμβαση που επιδέχεται πολλές ερμηνείες χωρίς να διευκρινίζουν τίποτα κι εσύ πρέπει να αποφασίσεις για το επαγγελματικό σου μέλλον χωρίς πλήρη γνώση και με τη γνωστή πίεση χρόνου. Αν υπήρχε συλλογική συνείδηση τότε θα έπρεπε με συντριπτικό ποσοστό οι συμβάσεις να μείνουν ένα σχέδιο, που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δυστυχώς δεν το βλέπω να γίνεται. Κι ίσως αυτό είναι κάτι που προτρέπει πολλούς να πάνε σε σύμβαση. Θυμάμαι και την εποχή που έγινε η αρχική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Δεν είχα κάνει σύμβαση παρ'ό,τι τότε το ιατρείο δεν είχε την κίνηση που έχει σήμερα, μέχρι την τελευταία στιγμή οπότε δημοσιεύτηκαν οι γιατροί που είχαν κάνει... Και διαπίστωσα ότι γιατροί που είχαν και ΙΚΑ και νοσοκομεία και πελατολόγιο και τα πάντα όλα, όλοι είχαν δηλώσει συμμετοχή. Δεν υπήρχε γιατρός στην περιοχή του ιατρείου μου, που σαν παθολόγος ή γενικός γιατρός δεν είχε κάνει σύμβαση, ενώ και ελάχιστοι άλλων ειδικοτήτων βγήκαν από τη στρούγκα. Αυτό με οδήγησε κι εμένα να υπογράψω τότε κυριολεκτικά με τη λήξη της προθεσμίας. Τώρα έχουμε μπροστά μας μια απαράδεκτη πρόταση, ακόμα κι αν δεν ισχύσουν τα διάφορα εφιαλτικά που κυκλοφορούν (ωράριο λάστιχο, απαγόρευση αδειών, ελάχιστη αμοιβή με πολύ κόπο, κτλ) και βλέπω δυστυχώς ότι θα γίνει κάτι παρόμοιο.

Ένα θέμα που νομίζω είναι σημαντικό είναι η πρόσβαση στη συνταγογράφηση όσων ακολουθήσουν τον ιδιωτικό δρόμο. Υπάρχουν ακόμα οι περιορισμοί που υπήρχαν εξ αρχής, δηλαδή οι 2 συνταγές ανά μήνα;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 21 Ιανουαρίου 2018, 18:36:45
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αυτό που διαχρονικά φτάνει στα όρια της απελπισίας στη σχέση του γιατρού με το κράτος (με τα ταμεία δηλαδή) είναι αυτή η αντιμετώπιση. Σου πετάνε έναν κανονισμό ή σύμβαση που επιδέχεται πολλές ερμηνείες χωρίς να διευκρινίζουν τίποτα κι εσύ πρέπει να αποφασίσεις για το επαγγελματικό σου μέλλον χωρίς πλήρη γνώση και με τη γνωστή πίεση χρόνου. Αν υπήρχε συλλογική συνείδηση τότε θα έπρεπε με συντριπτικό ποσοστό οι συμβάσεις να μείνουν ένα σχέδιο, που δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Δυστυχώς δεν το βλέπω να γίνεται. Κι ίσως αυτό είναι κάτι που προτρέπει πολλούς να πάνε σε σύμβαση. Θυμάμαι και την εποχή που έγινε η αρχική σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Δεν είχα κάνει σύμβαση παρ'ό,τι τότε το ιατρείο δεν είχε την κίνηση που έχει σήμερα, μέχρι την τελευταία στιγμή οπότε δημοσιεύτηκαν οι γιατροί που είχαν κάνει... Και διαπίστωσα ότι γιατροί που είχαν και ΙΚΑ και νοσοκομεία και πελατολόγιο και τα πάντα όλα, όλοι είχαν δηλώσει συμμετοχή. Δεν υπήρχε γιατρός στην περιοχή του ιατρείου μου, που σαν παθολόγος ή γενικός γιατρός δεν είχε κάνει σύμβαση, ενώ και ελάχιστοι άλλων ειδικοτήτων βγήκαν από τη στρούγκα. Αυτό με οδήγησε κι εμένα να υπογράψω τότε κυριολεκτικά με τη λήξη της προθεσμίας. Τώρα έχουμε μπροστά μας μια απαράδεκτη πρόταση, ακόμα κι αν δεν ισχύσουν τα διάφορα εφιαλτικά που κυκλοφορούν (ωράριο λάστιχο, απαγόρευση αδειών, ελάχιστη αμοιβή με πολύ κόπο, κτλ) και βλέπω δυστυχώς ότι θα γίνει κάτι παρόμοιο.

Ένα θέμα που νομίζω είναι σημαντικό είναι η πρόσβαση στη συνταγογράφηση όσων ακολουθήσουν τον ιδιωτικό δρόμο. Υπάρχουν ακόμα οι περιορισμοί που υπήρχαν εξ αρχής, δηλαδή οι 2 συνταγές ανά μήνα;
Η συνταγογράφηση και η πρόσβαση σε αυτή έχει και άλλη ανάγνωση ως έσχατο μέσο.
Αν είχαμε στάλα ευθιξίας απέναντι σε αλλοπρόσαλλες και ισοπεδωτικές τακτικές, εμείς οι ιδιώτες θα γράφαμε μόνο χειρόγραφες.
Θα βλέπαμε τότε ποιος θα παρακαλούσε να συνταγογραφούμε ηλεκτρονικά.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Medicine Man στις 21 Ιανουαρίου 2018, 21:21:57
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Ένα θέμα που νομίζω είναι σημαντικό είναι η πρόσβαση στη συνταγογράφηση όσων ακολουθήσουν τον ιδιωτικό δρόμο. Υπάρχουν ακόμα οι περιορισμοί που υπήρχαν εξ αρχής, δηλαδή οι 2 συνταγές ανά μήνα;

Δεν το είδα πουθενά γραμμένο επίσημα, παρά σε ένα ανεπίσημο χαρτί καποιου τοπικού ΙΚΑ, αν δεν κάνω λάθος. Οι υπόλοιποι θυμάστε;

Τότε αμφιταλαντευτηκα ,αλλά αποφάσισα να κανω τη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Θεωρώ οτι συνολικά ωφεληθηκα.
Οσον αφορα την καινούργια συμβαση ως οικογενειακός γιατρός,με τα ως τώρα δεδομένα δεν έχω καμμιά αμφιβολία για το τι θα κάνω.
Δεν θα συμβληθω, δεν βγαινω οικονομικά στις δεδομένες συνθήκες της περιοχής που δραστηριοποιουμαι.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 21 Ιανουαρίου 2018, 21:25:08
Θα παρακαλούσα τους διαχειριστές του forum να ξεκινήσουν μια ψηφοφορία για το θέμα και αν ειναι εύκολο ενα υπόδειγμα της ιδιωτικής σύμβασης με ασθενή.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 21 Ιανουαρίου 2018, 22:05:49
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Θα παρακαλούσα τους διαχειριστές του forum να ξεκινήσουν μια ψηφοφορία για το θέμα και αν ειναι εύκολο ενα υπόδειγμα της ιδιωτικής σύμβασης με ασθενή.
Βεβαίως συνάδελφε όσον αφορά την ψηφοφορία, η οποία ήδη αναρτήθηκε.
Για να γίνει αυτό εφικτό χωρίς να διαγραφεί η προηγούμενη ψηφοφορία στο νήμα "ΕΟΠΥΥ", έγινε διαχωρισμός θέματος.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GAD2 στις 22 Ιανουαρίου 2018, 08:14:54
πάντοτε και εγω θεωρούσα ότι θα έπρεπε να υπαρχει δωρεάν πρόσβαση σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες , αλλα δυστυχώς με τους όρους της παρούσας συμβασης αυτό γίνεται εις βάρος των ιατρών
επίσης το θέμα του ιστορικού και του ιατρικού φακέλου είναι μια σωστή αρχή, αλλά η πληρωμή αυτής ειδικά της υπηρεσίας είναι τουλάχιστον αστεία κατά τη γνώμη μου
είμαστε όλοι συνηθισμένοι να βρισκόμαστε εντός του συστήματος , και αυτό αποτελεί μια παράμετρο που επηρεάζει την απόφασή μας σχετικά με τον ...απογαλακτισμό αν μου επιτρέπεται η έκφραση
αν όντως επιτρέπεται να γραφουμε μονο 2 συνταγές ως απλά πιστοποιημένοι ειναι ένα θέμα , αλλά πιστεύω μπορεί να παρακαμφθεί
αν δουν ότι βγαίνουμε όλοι εκτός, μπορεί να μας πιέσουν κόβοντας την ικανότητα να γραφουμε πχ εξετασεις στο σύστημα στο μέλλον.....
στο τέλος της συζήτησης όμως είμαστε ανθρωποι πολύ κουρασμένοι από αυτές τις παλινωδίες και ασχολούμαστε με αυτά αντί για τον ασθενή συνεχώς....
νομίζω και εγώ ότι θα πάρω το καπελάκι-ακουστικό μου και θα φύγω, και όσοι ασθενείς θελουν θα ακολουθήσουν.....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 22 Ιανουαρίου 2018, 09:58:01
Γιατί ξεχνάμε οτι οι περισσότεροι ιατροί είναι εκτός ΕΟΠΥΥ;Τους έκοψαν την συνταγογράφηση ή είχαν κάποιο πρόβλημα;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 22 Ιανουαρίου 2018, 11:39:23
Ασχολούμαστε ,και ορθώς, με το θέμα της αμοιβής.
Τα συνδικαλιστικά όργανα των Γενικών Ιατρών (παλαιά και νέα ) έχασαν κάτι πολύ σημαντικό.
Ενώ στην προκήρυξη για τις ΤοΜΥ  εδόθη προτεραιότητα στους ΓΙ έναντι των παθολόγων , δεν συμβαίνει το ίδιο στην προκήρυξη ιδιωτών οικογενειακών ιατρών.
Ύπνος βαθύς " πορτογαλικού τύπου" διαπνέει τα συνδικαλιστικά όργανα των Γενικών Ιατρών.     ;)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 22 Ιανουαρίου 2018, 12:16:07
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ασχολούμαστε ,και ορθώς, με το θέμα της αμοιβής.
Τα συνδικαλιστικά όργανα των Γενικών Ιατρών (παλαιά και νέα ) έχασαν κάτι πολύ σημαντικό.
Ενώ στην προκήρυξη για τις ΤοΜΥ  εδόθη προτεραιότητα στους ΓΙ έναντι των παθολόγων , δεν συμβαίνει το ίδιο στην προκήρυξη ιδιωτών οικογενειακών ιατρών.
Ύπνος βαθύς " πορτογαλικού τύπου" διαπνέει τα συνδικαλιστικά όργανα των Γενικών Ιατρών.     ;)

Και εγώ σου λέω ότι σου δίνουν προτεραιότητα. Θα πάρεις μια τέτοια σύμβαση;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 22 Ιανουαρίου 2018, 12:22:51
Ναι. Με τα οικονομικά δεδομένα της δικής μου εταιρίας είναι σύμβαση που θα ενισχύσει τον ισολογισμός της.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 22 Ιανουαρίου 2018, 12:37:19
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ναι. Με τα οικονομικά δεδομένα της δικής μου εταιρίας είναι σύμβαση που θα ενισχύσει τον ισολογισμός της.
Ανέφερες ένα σημείο κλειδί.
Οι μόνες ενδεχομένως επιχειρήσεις που μπορούν να έχουν όφελος είναι όσες είναι νομικά πρόσωπα.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 22 Ιανουαρίου 2018, 12:43:00
Μοιραία οδηγούμαστε σε consolidation , δεν γίνεται διαφορετικά.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 22 Ιανουαρίου 2018, 12:55:52
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ναι. Με τα οικονομικά δεδομένα της δικής μου εταιρίας είναι σύμβαση που θα ενισχύσει τον ισολογισμός της.

Για το 99% των ιδιωτών Γενικών Ιατρών / Παθολόγων πάντως είναι σκέτη καταστροφή.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 22 Ιανουαρίου 2018, 13:47:49
Δεν διαφωνω , η ερωτηση σου ωστοσο ηταν επι προσωπικου.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 22 Ιανουαρίου 2018, 13:56:44
Εσυ @Gateopener δεν θα "κτυπησεις" σύμβαση ?
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 22 Ιανουαρίου 2018, 14:03:15
Ένα ενδιαφέρον ερώτημα προς τον υπουργό κ. Ξανθό είναι γιατί στις συμβάσεις των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των γιατρών;
Αφού όσοι γιατροί και να γίνουν οικογενειακοί, τα ίδια χρήματα θα πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ για τον προγραμματισμένο αριθμό πολιτών, ποιος ο λόγος να περιορίζεις τον αριθμό των γιατρών σε 2000 ή σε 3000; Δεν θέλουμε ο πολίτης να επιλέγει το γιατρό του; Και 10000 να είναι οι γιατροί, πάλι τα ίδια χρήματα θα δώσει ο ΕΟΠΥΥ, καθώς πληρώνει το γιατρό με βάση τον αριθμό των πολιτών που θα τον επιλέξουν, όσες επισκέψεις κι αν κάνουν στο ιατρείο του; Και με αυτό τον τρόπο πληρωμής, δεν έχει και λειτουργικά κόστη ο ΕΟΠΥΥ όπως έχει με τις ΤΟΜΥ το υπουργείο.
Ο περιορισμένος αριθμός ιατρών μήπως εξυπηρετεί το μάντρωμα των ασθενών σε συγκεκριμένους ιατρούς που θα μπορούν να εκβιάζουν παράνομες αμοιβές αφού ο πολίτης δεν θα έχει επιλογές; Και αφού δεν υπάρχουν λεφτά λόγω μνημονίου γιατί δεν ζητάμε από τους ασφαλισμένους που αρνούνται τις ΤόΜΥ και θέλουν ιδιώτη οικογενειακό ιατρό να πληρώνουν μια συμμετοχή 5€ ως 20€ το χρόνο ανά άτομο ανάλογα με το εισόδημα τους ώστε να λαμβάνει μια αξιοπρεπή αμοιβή ο γιατρός και να μπουν πολλοί γιατροί σε αυτό το σύστημα; Το ίδιο δεν γίνεται και με τις εργαστηριακές εξετάσεις; Και την ίδια στιγμή κυκλοφορεί η άποψη που λέει ότι εκτός του ωραρίου του ΕΟΠΥΥ, ο οικογενειακός ιατρός μπορεί να παίρνει άνετα χρήματα από τους πολίτες που τον επέλεξαν ως οικογενειακό ιατρό.
Επίσης, μήπως θα ήταν καλύτερα να μην υπάρχει μια χρονικά περιορισμένη προκήρυξη αλλά όποτε θέλεις να κάνεις αίτηση, να γίνεται έλεγχος των διπλωμάτων σου και να γίνεσαι άμεσα διαθέσιμος σε όποιο πολίτη θέλει να σε επιλέξει; Μήπως δεν θα βγουν νέοι γιατροί σε 6μήνες, σε 1 χρόνο ή σε 2 χρόνια; Γιατί κλείνει το σύστημα σε περιορισμένο αριθμό ιδιωτών οικογενειακών ιατρών; Στην περίπτωση μας μάλιστα όλα θα ξεκινήσουν να λειτουργούν όταν θα περάσει ο χειμώνας με τις αυξημένες ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας....
Είναι απορίας άξιο αν και χωρίς οικονομικό κόστος για τον ΕΟΠΥΥ, το γιατί υπουργείο επιλέγει την επαναφορά ενός παλαιού συστήματος (του ΙΚΑ) χωρίς τις τροποποιήσεις που θα το κάνουν να λειτουργεί σωστά.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 22 Ιανουαρίου 2018, 14:48:55
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ένα ενδιαφέρον ερώτημα προς τον υπουργό κ. Ξανθό είναι γιατί στις συμβάσεις των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των γιατρών;
Αφού όσοι γιατροί και να γίνουν οικογενειακοί, τα ίδια χρήματα θα πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ για τον προγραμματισμένο αριθμό πολιτών, ποιος ο λόγος να περιορίζεις τον αριθμό των γιατρών σε 2000 ή σε 3000; Δεν θέλουμε ο πολίτης να επιλέγει το γιατρό του; Και 10000 να είναι οι γιατροί, πάλι τα ίδια χρήματα θα δώσει ο ΕΟΠΥΥ, καθώς πληρώνει το γιατρό με βάση τον αριθμό των πολιτών που θα τον επιλέξουν, όσες επισκέψεις κι αν κάνουν στο ιατρείο του; Και με αυτό τον τρόπο πληρωμής, δεν έχει και λειτουργικά κόστη ο ΕΟΠΥΥ όπως έχει με τις ΤΟΜΥ το υπουργείο.
Ο περιορισμένος αριθμός ιατρών μήπως εξυπηρετεί το μάντρωμα των ασθενών σε συγκεκριμένους ιατρούς που θα μπορούν να εκβιάζουν παράνομες αμοιβές αφού ο πολίτης δεν θα έχει επιλογές; Και αφού δεν υπάρχουν λεφτά λόγω μνημονίου γιατί δεν ζητάμε από τους ασφαλισμένους που αρνούνται τις ΤόΜΥ και θέλουν ιδιώτη οικογενειακό ιατρό να πληρώνουν μια συμμετοχή 5€ ως 20€ το χρόνο ανά άτομο ανάλογα με το εισόδημα τους ώστε να λαμβάνει μια αξιοπρεπή αμοιβή ο γιατρός και να μπουν πολλοί γιατροί σε αυτό το σύστημα; Το ίδιο δεν γίνεται και με τις εργαστηριακές εξετάσεις; Και την ίδια στιγμή κυκλοφορεί η άποψη που λέει ότι εκτός του ωραρίου του ΕΟΠΥΥ, ο οικογενειακός ιατρός μπορεί να παίρνει άνετα χρήματα από τους πολίτες που τον επέλεξαν ως οικογενειακό ιατρό.
Επίσης, μήπως θα ήταν καλύτερα να μην υπάρχει μια χρονικά περιορισμένη προκήρυξη αλλά όποτε θέλεις να κάνεις αίτηση, να γίνεται έλεγχος των διπλωμάτων σου και να γίνεσαι άμεσα διαθέσιμος σε όποιο πολίτη θέλει να σε επιλέξει; Μήπως δεν θα βγουν νέοι γιατροί σε 6μήνες, σε 1 χρόνο ή σε 2 χρόνια; Γιατί κλείνει το σύστημα σε περιορισμένο αριθμό ιδιωτών οικογενειακών ιατρών; Στην περίπτωση μας μάλιστα όλα θα ξεκινήσουν να λειτουργούν όταν θα περάσει ο χειμώνας με τις αυξημένες ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας....
Είναι απορίας άξιο αν και χωρίς οικονομικό κόστος για τον ΕΟΠΥΥ, το γιατί υπουργείο επιλέγει την επαναφορά ενός παλαιού συστήματος (του ΙΚΑ) χωρίς τις τροποποιήσεις που θα το κάνουν να λειτουργεί σωστά.

Ακριβώς.
Το είχα πει και κάπως αλλιώς:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Το μόνο καλό μπορεί να είναι κοινωνικό και όχι αυστηρά ατομικό και αυτό αν συνδεθεί η πιστοποίηση στη συνταγογράφηση με την ανάληψη ενός μέσου όρου ασφαλισμένων, πολύ λιγότερων από τους 2250, με το τιμολόγιο του κράτους.
Με τον πιο πάνω τρόπο μπορεί να λειτουργήσει υγιής ανταγωνισμός αλλά και τα χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού να πιάσουν τόπο.
Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης ότι κατά λάθος μπορεί να γίνει κάτι. Όχι όμως με τον περιορισμό και τον εξαναγκασμό, αλλά τη συμμετοχή όλων.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GAD2 στις 22 Ιανουαρίου 2018, 19:01:54
και τώρα που τα λέμε ελπίζω ο φεβρουάριος να πληρωθει και να μη φεσωθούμε προτου χαιρετήσουμε......
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 22 Ιανουαρίου 2018, 19:07:50
Μαλλον δεν εχετε αντιληφθει πως οι συμβασεις με ιδιωτες ΟΙ ειναι εμβαλωματικη λυση μεχρι να καλυψουν οι ΤοΜΥ το 100% του πληθυσμου. Το μνημονιο αυτο αναφερει.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 22 Ιανουαρίου 2018, 19:16:54
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ένα ενδιαφέρον ερώτημα προς τον υπουργό κ. Ξανθό είναι γιατί στις συμβάσεις των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των γιατρών;
Αφού όσοι γιατροί και να γίνουν οικογενειακοί, τα ίδια χρήματα θα πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ για τον προγραμματισμένο αριθμό πολιτών, ποιος ο λόγος να περιορίζεις τον αριθμό των γιατρών
.... Και με αυτό τον τρόπο πληρωμής, δεν έχει και λειτουργικά κόστη ο ΕΟΠΥΥ όπως έχει με τις ΤΟΜΥ το υπουργείο.
...να πληρώνουν μια συμμετοχή 5€ ως 20€ το χρόνο ανά άτομο ανάλογα με το εισόδημα τους ώστε να λαμβάνει μια αξιοπρεπή αμοιβή ο γιατρός ....
Είναι απορίας άξιο αν και χωρίς οικονομικό κόστος για τον ΕΟΠΥΥ, το γιατί υπουργείο επιλέγει την επαναφορά ενός παλαιού συστήματος (του ΙΚΑ) χωρίς τις τροποποιήσεις που θα το κάνουν να λειτουργεί σωστά.
   Νομίζω οι απαντήσεις είναι προφανείς κάνοντας τα ερωτήματα να μοιάζουν ... φιλοσοφικά. Το απαντήσατε ο ίδιος αλλού:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
.... Μπορεί να αλλάζει η συμπεριφορά αλλά ο τρόπος σκέψης δεν θα αλλάξει ποτέ όπως και τα κίνητρα που οδηγούν την συμπεριφορά του.....
Δεν άλλαξε τίποτα στο στόχο τους, η ιδεολογία  είναι απλά το όχημα και αλλάζει.... Τ....
   Ο υπουργός είναι ΙΚΑτζής. Αυτό ξέρει αυτό κάνει. Πιστεύει ότι. λόγω μεταλλαγμένης Αριστεράς, πρέπει να υπάρχει δωρεάν Υγεία (στα χαρτιά βέβαια και το ξέρει). Επίσης πολλοί συμβεβλημένοι λιγότερος κόσμος και απαξίωση των ΤοΜΥ που η δημιουργία τους είναι το ίχνος του υπουργού στην Ιστορία...
   Συμφωνώ με το:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μαλλον δεν εχετε αντιληφθει πως οι συμβασεις με ιδιωτες ΟΙ ειναι εμβαλωματικη λυση μεχρι να καλυψουν οι ΤοΜΥ το 100% του πληθυσμου. Το μνημονιο αυτο αναφερει.
   Αν πετύχει και οργανωθούν οι ΤΟΜΙες (με τι λεφτά; υπάρχουν) πάπαλα κάθε είδους συμβεβλημένοι....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 22 Ιανουαρίου 2018, 19:54:54
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ναι. Με τα οικονομικά δεδομένα της δικής μου εταιρίας είναι σύμβαση που θα ενισχύσει τον ισολογισμός της.
Ανέφερες ένα σημείο κλειδί.
Οι μόνες ενδεχομένως επιχειρήσεις που μπορούν να έχουν όφελος είναι όσες είναι νομικά πρόσωπα.
   Πως γίνεται αυτό; Μπορείτε να μου το εξηγήσετε; Αν γραφούν σε μια εταιρία 20000 πχ ασθενείς και παίρνει, άντε 16 χιλ το μήνα. Θα χρειαστεί για τα αντίστοιχα ωράρια ~8 γιατρούς. Ενοίκιο χώρου, εξοπλισμός, μισθοί ασφαληστρικές εισφορές... βγαίνει; (εκτός αν πληρώνει κανένα 500άρι τους γιατρούς).


   ΥΓ: Εξάλλου λαμβάνοντας υπ' όψιν το παρακάτω ποιος θα ξεκινήσει τέτοια επένδυση;
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μαλλον δεν εχετε αντιληφθει πως οι συμβασεις με ιδιωτες ΟΙ ειναι εμβαλωματικη λυση μεχρι να καλυψουν οι ΤοΜΥ το 100% του πληθυσμου. Το μνημονιο αυτο αναφερει.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 22 Ιανουαρίου 2018, 20:27:36
Κάποιος ιατρός που δεν έχει επαγγελματική έδρα (και δε θέλει να αποκτήσει, περισσότερο λόγω των δυσμενών συνθηκών φορολογίας και ασφάλισης) μπορεί να ενδιαφέρεται να εργαστεί για 500-600 ευρώ για τετράωρη απασχόληση από ΔΕ-ΣΑ. Δυο τέτοιες "δουλίτσες" ξεπερνάν το χιλιάρικο με πληρωμένο ΕΦΚΑ, γεγονός διόλου ευκαταφρόνητο τουλάχιστον για τους πολλούς.
Οι εταιρείες, από τη στιγμή που δε μπουν μέσα από την παροχή ΠΦΥ μέσω ΕΟΠΥΥ, πουλάνε δι' αυτών και άλλες, πολύ ακριβότερες υπηρεσίες. Είναι σα να μπαίνεις σε ένα σούπερ-μάρκετ για να ψωνίσεις ένα-δυο πράγματα και φεύγεις με καρότσι έχοντας χρεώσει την πιστωτική.
Επιπλέον, οι εταιρείες δεν έχουν την υποχρέωση να εμφανίσουν τα κέρδη τους τη χρονιά που τα βγάζουν. Έχουν περιθώριο 5 ετών για να επιλέξουν αν θα επενδύσουν ή θα δώσουν μερίσματα.
Και ένα μικρό αλλά κάποιες φορές σημαντικό σημείο που έχει να κάνει με τη ρευστότητα: Η παρακράτηση στα παραστατικά των εταιρειών είναι 8% και όχι 20%. Το 12% περιθώριο σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας είναι σε πολλές περιπτώσεις μεγάλη ανάσα.
Τα υπόλοιπα σε ΡΜ...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gateopener στις 22 Ιανουαρίου 2018, 20:29:02
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εσυ @Gateopener δεν θα "κτυπησεις" σύμβαση ?

Are you f@cking nuts???
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 22 Ιανουαρίου 2018, 20:58:04
@ ορθοπαιδικος η κερδοφορια μιας επιχειρησης εξαρταται απο το εταιρικο μοντελο και τις παγιες δαπανες του.
Επι τω προκειμενω η κερδοφορια στηριζεται στην διαφοροποιηση των υπηρεσιων . Δεν προσφερει μονο υπηρεσιες ΓΙ αλλα κι αλλες ειδικοτητες , medical consulting σε αλλες εταιριες , medical escort και ειμαστε ετοιμοι να εισελθουμε και στο disability assessment μολις επιτραπει στις ιδιωτικες εταιριες.

Οποτε καθως καταλαβαινεις η συγκεκριμενη συμβαση προσφερει απλως ενα cash buffer.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 23 Ιανουαρίου 2018, 08:33:35
Αφήστε όποιους συναδέλφους θέλουν να κάνουν σύμβαση. Θα καταστραφούν. Με εξαίρεση, ίσως, όσους έχουν εταιρείες με σημαντικά έσοδα από άλλες πηγές.

Μην ακούσω όμως ότι κάποιος παίρνει μαύρα χρήματα από ασθενείς. Θα τον κυνηγήσω με ότι μέσο έχω.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GirousisN στις 23 Ιανουαρίου 2018, 08:46:48
''Γκρίζες ζώνες'' στη σύμβαση των οικογενειακών γιατρών.

Συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη (23/01/2018) και ώρα 8:30 το πρωί μεταξύ της ΕΛΕΓΕΙΑ και του αναπληρωτή γγ του Υπουργείου Υγείας και αρμόδιου για την ΠΦΥ, Σταμάτη Βαρδαρού.Για τους εκπροσώπους του κλάδου οι “γκρίζες ζώνες” στην προκήρυξη αφορούν στις υποχρεώσεις των γιατρών όπως είναι το ωράριο και στην αποζημίωση.

Σε διευκρινιστική εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ γίνεται λόγος για ελάχιστο χρόνο εργασίας ανά ημέρα και ανά εβδομάδα, το οποίο θα δηλώνεται εκ των προτέρων. Ένα ερώτημα που προκύπτει εδώ για τους γιατρούς είναι κατά πόσο οι ελάχιστοι αναφερόμενοι χρόνοι θα είναι δεσμευτικοί για όλους τους οικογενειακούς γιατρούς. Με άλλα λόγια, εάν ένας οικογενειακός γιατρός δεν συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών (ασφαλισμένων) ή έχει πολύ μικρή προτίμηση, θα πρέπει πάλι να διαθέσει τις προαναφερόμενες ελάχιστες ώρες και ημέρες στον ΕΟΠΥΥ ή αυτές θα προσαρμοστούν ανάλογα;

Παρά τις ασάφειες της προκήρυξης και τη δυσαρέσκεια των φορέων εκπροσώπησης των ενδιαφερόμενων γιατρών, όπως η ΕΛΕΓΕΙΑ, δεν είναι λίγοι οι γιατροί που ήδη ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι την Παρασκευή είχαν καταθέσει αίτηση σύμβασης με τον Οργανισμό περισσότεροι από 310 οικογενειακοί γιατροί. Προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία, βέβαια, παραμένει αδιευκρίνιστο πόσοι από αυτούς είναι γενικοί γιατροί, πόσοι παθολόγοι και πόσοι παιδίατροι αλλά και πόσες αιτήσεις αφορούν σε νέες συμβάσεις ή σε ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων (με τους νέους όρους).

https://virus.com.gr/gkrizes-zones-sti-symvasi-ton-ikogeniakon-giatron/ (https://virus.com.gr/gkrizes-zones-sti-symvasi-ton-ikogeniakon-giatron/)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: DrGuni στις 23 Ιανουαρίου 2018, 15:39:57
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αφήστε όποιους συναδέλφους θέλουν να κάνουν σύμβαση. Θα καταστραφούν. Με εξαίρεση, ίσως, όσους έχουν εταιρείες με σημαντικά έσοδα από άλλες πηγές.

Μην ακούσω όμως ότι κάποιος παίρνει μαύρα χρήματα από ασθενείς. Θα τον κυνηγήσω με ότι μέσο έχω.


Συμφωνώ κ.Αργυρίου  , αν και πιστεύω ότι αυτό  θα έπρεπε να το  κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι με σκοπό την προάσπιση του κύρους της  ιατρικής. Αλλά  φευ ...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 23 Ιανουαρίου 2018, 20:52:18
Πάντως, στο ερώτημα εάν θα μπορούν να εγγράφονται και ανασφάλιστοι σε κάποιον ιδιώτη Οικογενειακό Ιατρό, μάλλον βρήκαμε την απάντηση.
Όπως βρήκαμε απάντηση στο πόσο συχνά μπορεί κανείς να εγγράφεται στην λίστα άλλου Οικογενειακού Ιατρού.
Στο ΦΕΚ 115 Τεύχος Α', 07/08/2017 Νόμος 4486, Άρθρο 19, παράγραφος 1, σελίδα 2042 γράφει:

Άρθρο 19
Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, εγγραφή και διαδικασία παραπομπών

1. Ο πληθυσμός ενός Το.Π.Φ.Υ. εγγράφεται υποχρεωτικά στον οικογενειακό ιατρό, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6. Οι ανασφάλιστοι, καθώς και οι άλλοι δικαιούχοι της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται σε οικογενειακό ιατρό συμβεβλημένο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον δεν δύναται να καλυφθούν από οικογενειακό ιατρό των δημόσιων μονάδων Π.Φ.Υ. εντός του Το.Π.Φ.Υ. στον οποίο διαμένουν.
Μετεγγραφή σε οικογενειακό ιατρό άλλης Το.Μ.Υ. ή δημόσιας μονάδας Π.Φ.Υ. εντός του Το.Π.Φ.Υ. επιτρέπεται μια (1) φορά ανά έτος και μετεγγραφή σε οικογενειακό ιατρό Το.Μ.Υ. ή άλλης δημόσιας μονάδας Π.Φ.Υ. άλλου Το.Π.Φ.Υ. εκτός όμορου, επιτρέπεται δύο (2) φορές ανά έτος. Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα εγγραφής μόνο σε έναν οικογενειακό ιατρό.
Στην περίπτωση των ιατρών που δεν ανανεώνουν τη σύμβασή τους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο πληθυσμός ευθύνης από τους μέχρι τότε συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς μετεγγράφεται στους οικογενειακούς ιατρούς των Το.Μ.Υ. επιμελεία των ίδιων των εχόντων δικαίωμα εγγραφής σε Το.Μ.Υ.


http://www.ispatras.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BD-4486_2017-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%86%CF%81/ (http://www.ispatras.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BD-4486_2017-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%AC%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%86%CF%81/)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 23 Ιανουαρίου 2018, 21:40:37
Παράθεση
και μετεγγραφή σε οικογενειακό ιατρό Το.Μ.Υ. ή άλλης δημόσιας μονάδας Π.Φ.Υ. άλλου Το.Π.Φ.Υ. εκτός όμορου, επιτρέπεται δύο (2) φορές ανά έτος.
Μετάφραση; Μπορείς να μετεγγραφείς σε γιατρό σε άλλο Το.Π.Φ.Υ. αλλά όχι όμορο με το αρχικό;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 23 Ιανουαρίου 2018, 22:39:10
(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26906932_1884511258528192_6676127904186859035_n.jpg?oh=7d6390ad4378eba86a9d3ef8d592b6a7&oe=5AE686BE)

(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26992634_1884511275194857_9218954549902557013_n.jpg?oh=1c3c8afb79b384b6f35bdd0bec2ee735&oe=5AE57BCB)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: silvertaur στις 24 Ιανουαρίου 2018, 11:59:07
1) Συνεπως οι ασφαλιστικες εισφορες θα πληρωνονται απο τον ιατρο και οχι απο τον ΕΟΠΥΥ οπως νομιζαν ολοι

2)Ως ερωτηση περι αποκλεισμου απο τη συνταγογραφηση των μη συμβεβλημενων τη βρισκω απλα τραγικη, εκτος και αν ζουμε στη Βορεια Κορεα.Το ρωτησε ιατρος αυτο;;;
   Δηλαδη συναδελφοι Γ.Ι. και Παθολογοι που θα τελειωσουν την ειδικοτητα τους μετα την καταληκτικη ημερομηνια των συμβασεων, θα ανοιξουν ιδιωτικο ιατρειο με αποκλεισμενη τη συνταγογραφηση;;; Προκειται για τρολαρισμα ή καποιοι διασπειρουν τρελα σεναρια για να φοβησουν συναδελφους μηπως και υπογραψουν τη συμβαση;

3)Απο πουθενα δε ξεκαθαριζεται το εξης:αν σε εχουν δηλωσει τους πρωτους μηνες περι τους 400 πολιτες με διαφορετικη ηλικιακη διαστρωματωση και σου ερχονται στο ιατρειο περι τους 200, θα αμοιβεσαι με 2000 μικτα (μετα τους 3 μηνες φυσικα) ή επειδη δεν εχεις πλαφοναρει με το μαξιμουμ αριθμο επισκεψεων/μηνα (με 15λεπτες επισκεψεις) θα υποστεις αναλογικη μειωση; θα μετρησει δηλαδη το γεγονος πως εσυ δηλωσες και αφιερωσες 24 ωρες/εβδ. για αυτους που σε δηλωσαν και θα πληρωθεις το πλαφον ή επειδη οι ωρες που σε αποσχολησαν αυτοι ειναι λιγοτερες θα πληρωθεις ανα ατομο;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 24 Ιανουαρίου 2018, 13:05:38
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

3)Απο πουθενα δε ξεκαθαριζεται το εξης:αν σε εχουν δηλωσει τους πρωτους μηνες περι τους 400 πολιτες με διαφορετικη ηλικιακη διαστρωματωση και σου ερχονται στο ιατρειο περι τους 200, θα αμοιβεσαι με 2000 μικτα (μετα τους 3 μηνες φυσικα) ή επειδη δεν εχεις πλαφοναρει με το μαξιμουμ αριθμο επισκεψεων/μηνα (με 15λεπτες επισκεψεις) θα υποστεις αναλογικη μειωση; θα μετρησει δηλαδη το γεγονος πως εσυ δηλωσες και αφιερωσες 24 ωρες/εβδ. για αυτους που σε δηλωσαν και θα πληρωθεις το πλαφον ή επειδη οι ωρες που σε αποσχολησαν αυτοι ειναι λιγοτερες θα πληρωθεις ανα ατομο;

Ο Οικογενειακός Ιατρός θα πληρώνεται με μισθό ανάλογα με το πόσα άτομα εγγράφηκαν στην λίστα του (για να τον επισκεφτούν ΕΑΝ αρρωστήσουν) και όχι ανάλογα με τον αριθμό των επισκέψεων που κάναν αυτά τα άτομα στον Ιατρό αυτό.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 24 Ιανουαρίου 2018, 13:15:56
Αναλυτικά, μια που ο Αργύρης απάντησε ενόσω ετοίμαζα το post:

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
3)Απο πουθενα δε ξεκαθαριζεται το εξης:αν σε εχουν δηλωσει τους πρωτους μηνες περι τους 400 πολιτες με διαφορετικη ηλικιακη διαστρωματωση και σου ερχονται στο ιατρειο περι τους 200, θα αμοιβεσαι με 2000 μικτα (μετα τους 3 μηνες φυσικα) ή επειδη δεν εχεις πλαφοναρει με το μαξιμουμ αριθμο επισκεψεων/μηνα (με 15λεπτες επισκεψεις) θα υποστεις αναλογικη μειωση; θα μετρησει δηλαδη το γεγονος πως εσυ δηλωσες και αφιερωσες 24 ωρες/εβδ. για αυτους που σε δηλωσαν και θα πληρωθεις το πλαφον ή επειδη οι ωρες που σε αποσχολησαν αυτοι ειναι λιγοτερες θα πληρωθεις ανα ατομο;

Δείτε το ΦΕΚ: 39/τ.Β'/17-01-2018 που μπορείτε να βρείτε αναρτημένο και στο https://familydoctors.eopyy.gov.gr/:

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΆΤΟΜΟ
0-14 ΕΤΩΝ 1,08
15-44 ΕΤΩΝ 0,50
45-64 ΕΤΩΝ 0,86
65+ ΕΤΩΝ 1,00

Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης βάσης ορίζεται σε ένα (1) ευρώ.
Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αποζημίωση βάσης με το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα και τον συντελεστή της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας, και βαρύνει τον οικείο ΚΑΕ του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την ηλικιακή κατανομή του ενήλικου πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η αποζημίωση ενός οικογενειακού ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής ή παθολογίας υπολογίζεται στα 1.623,78€. Κατά το πρώτο τρίμηνο ισχύος της σύμβασης, η αμοιβή του εν λόγω οικογενειακού ιατρού ανέρχεται στα 1.623.78€ και εν συνεχεία προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου σε αυτόν πληθυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000€.

Από τα πιο πάνω συνάγεται ότι αν μας δηλώσουν π.χ. 100 άτομα 15-44 ετών, 150 άτομα 45-64 ετών και 200 άτομα 65+ ετών (σύνολο 450 άτομα), θα έχουμε μηνιαίες απολαβές 100x0,50+150x0,86+200x1,00=379 ευρώ.
Αν μας δηλώσουν 2250 άτομα ηλικίας 15-44 ετών, η μηναία αποζημίωση θα είναι 2250x0,50=1075 ευρώ.
Με κανένα τρόπο δεν μπορεί η μηνιαία αποζημίωση να υπερβεί τα 2000 ευρώ, ακόμη και αν μας δηλώσουν π.χ. 2250 άτομα 65+ ετών.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 24 Ιανουαρίου 2018, 13:38:56
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
1) Συνεπως οι ασφαλιστικες εισφορες θα πληρωνονται απο τον ιατρο και οχι απο τον ΕΟΠΥΥ οπως νομιζαν ολοι

2)...... ιδιωτικο ιατρειο με αποκλεισμενη τη συνταγογραφηση;;; Προκειται για τρολαρισμα ή καποιοι διασπειρουν τρελα σεναρια για να φοβησουν συναδελφους μηπως και υπογραψουν τη συμβαση;....
    Αφού το 3ο απαντήθηκε επαρκέστατα:
1) Ήταν εικασία ή μάλλον ευχή να πληρώνει το ΕΦΚΑ ο ΕΟΠΥΥ. Ήταν μια ελάχιστη πιθανότητα να γίνει η σύμβαση ανεκτή. Τώρα πλέον ο μόνος τρόπος είναι κρύβονται για να μην τους κυνηγήσει ο Αργύρης όσους κάνουν σύμβαση (ο μονος τρόπος επιβίωσης είναι οι τακτικές παλιού ΙΚΑ -της πλάκας Ιατρική το πρωί, περάστε το απόγευμα για τα περεταίρω- ή οι μαύρες χρεώσεις). Για τις εταιρίες, που μπορεί να παρέχουν και φροντιστή σκύλων ή δωρεάν πάρκινγκ και κουπόνια για το S/M, εξακολουθώ να διατηρώ αμφιβολίες (ιδιαίτερα αν χρεωθούν ανασφάλιστους πχ εδώ (http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,8143.msg69003.html#msg69003)). Όποιος το δοκιμάσει, καλή τύχη.
2) Η διακοπή της συνταγογράφησης σε μη συμβεβλημένους θα αυξήσει κατακόρυφα το όγκο δουλειάς σε ΤοΜΥ, ΚΥ, ΠΕΔΥ κλπ μετατρέποντας τους σε γραφείς γιατρούς. Μάλλον "τρολάρισμα" είναι για να πείσει για την υποδούλωση σύμβαση.

   Πάντως, καλύτερη διαφήμιση για τις ΤοΜΥ (ως εργατικό περιβάλλον) δεν μπορούσε να γίνει παρά μόνο με τις εκκολαπτόμενες συμβάσεις...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 24 Ιανουαρίου 2018, 15:18:13
@ Ορθοπαιδικός
Εσυ εχεις σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ?
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 24 Ιανουαρίου 2018, 16:42:37
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

    Αφού το 3ο απαντήθηκε επαρκέστατα:

2) Η διακοπή της συνταγογράφησης σε μη συμβεβλημένους θα αυξήσει κατακόρυφα το όγκο δουλειάς σε ΤοΜΥ, ΚΥ, ΠΕΔΥ κλπ μετατρέποντας τους σε γραφείς γιατρούς. Μάλλον "τρολάρισμα" είναι για να πείσει για την υποδούλωση σύμβαση.


Προσωπικά δεν έχω αμφιβολία πως αν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα. Για να μην είμαι άδικος δεν θα είναι η πρώτη φορά. Ήδη ο περιορισμός των συνταγών των τωρινών μη συμβεβλημένων σε 2 ανά μήνα τι εξυπηρετεί; Όμως η σημερινή κυβέρνηση έχει και κάτι που δεν είχαν οι προηγούμενες... ταξικούς εχθρούς!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: DrGuni στις 24 Ιανουαρίου 2018, 17:17:19
Ισχύει αυτός ο περιορισμός των 2  συνταγών ανά μήνα ανά ασθενή;   Μου έχει τύχει πολλές  φορές  να  συνταγογραφήσω  σε  ασθενείς πριν το τέλος του μήνα , επειδή  αρκετά εμβαλάγια περιέχουν 28  χάπια, αλλά  δεν  είχα  καμία επίπτωση   (τουλάχιστον  ως τώρα).
ΥΓ 1   Η  ερωτηση  αν μπορούν να συνταγογραφούν  ,  είναι απλά τραγική. Πόσο πιο εθελόδουλοι  πια να γίνουμε;  Πάμε και ξυνόμαστε μόνοι μας στην γκλίτσα του τσοπάνη.
ΥΓ 2  Αυτό  το <<κουφετάκι>> με  τις παραπομπές στη δευτεροβάθμια περίθαλψη  (  σε  κάποια   άρθρα μιλούν    και για ιδιώτες  ειδικούς) το είδατε; Άραγε όσοι  μείνουμε έξω από το μαντρί των συμβάσεων ,  θα έχουμε  δικαίωμα παραπομπής;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 24 Ιανουαρίου 2018, 17:27:52
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

ΥΓ 2  Αυτό  το <<κουφετάκι>> με  τις παραπομπές στη δευτεροβάθμια περίθαλψη  (  σε  κάποια   άρθρα μιλούν    και για ιδιώτες  ειδικούς) το είδατε; Άραγε όσοι  μείνουμε έξω από το μαντρί των συμβάσεων ,  θα έχουμε  δικαίωμα παραπομπής;

Ας έχουμε κοινή λογική. 'Εχουμε υποψία για Οξύ Έμφραγμα του Μυοκαρδίου και δεν είμαστε συμβεβλημένοι. Το στέλνουμε επειγόντως στο πλησιέστερο Νοσοκομείο. Θα αρνηθούν να αναλάβουν τον ασθενή, επειδή δεν έχουμε κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 24 Ιανουαρίου 2018, 17:33:18
Ο ΕΟΠΥΥ θελει να χρονομισθωσει καποια ιατρεια ελλεψει ΤοΜΥ.  Αυτο είναι ολο. Μην καταστροφολογουμε.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 24 Ιανουαρίου 2018, 17:42:16
Αφού μπορεί να πάει και μόνος του ο ασθενής.Του εξηγείς το ποίημα που πρέπει να πεί(παναγία μου ένας πόνος με έζωσε στο πέτο μου)  και αν το πεί καλά θα περάσει με προτεραιότητα και θα του κάνουν και αξονική και κολονοσκόπηση
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 24 Ιανουαρίου 2018, 19:35:05
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
@ Ορθοπαιδικός
Εσυ εχεις σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ?
  Nαι, το έχω πει πολλάκις, μάλλον δεν έτυχε να το δεις... Τώρα για το αν είμαι ευχαριστημένος ή όχι είναι άλλο θέμα. Ως πέρυσι -ΠΚ (δλδ προ Κατρούγκαλου)- σίγουρα δεν ήμουν δυσαρεστημένος.
   Αλήθεια εσείς επιστρέψατε στη φτωχή μας χώρα (των ευκαιριών; ) ή μιλάτε αλλαχού;
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ο ΕΟΠΥΥ θελει να χρονομισθωσει καποια ιατρεια ελλεψει ΤοΜΥ.  Αυτο είναι ολο. Μην καταστροφολογουμε.
   Ναι αλλά προσφέρει ψίχουλα. Και επειδή κάπως πρέπει το όλο εγχείρημα να στεφθεί με επιτυχία (μνημονιακή δέσμευση κλπ) αναρωτιέμαι πως θα γίνει αυτό (δεν πιστεύω με τέτοιους όρους να καληφθούν οι θέσεις). Το τι κάνει ο 99% πάροχος Υγείας μας επηρεάζει όλους. Από την άλλη -θα το δεχθώ- ίσως επαναπαυτήκαμε στην υπάρχουσα σύμβαση... Συμφωνώ, η κατάσταση δεν είναι (ακόμα) καταστροφή.
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ισχύει αυτός ο περιορισμός των 2  συνταγών ανά μήνα ανά ασθενή;  ....

ΥΓ 2  Αυτό  το <<κουφετάκι>> με  τις παραπομπές στη δευτεροβάθμια περίθαλψη  (  σε  κάποια   άρθρα μιλούν    και για ιδιώτες  ειδικούς) το είδατε; Άραγε όσοι  μείνουμε έξω από το μαντρί των συμβάσεων ,  θα έχουμε  δικαίωμα παραπομπής;
   Δεν νομίζω ότι καταργήθηκαν οι δύο συνταγές/μήνα. Ήταν μια οδηγία που ξέφτυσε με το πέρασμα του χρόνου και (πολύ σωστά) δεν ελέγχθηκε ποτέ. Υποθέτω όποτε "του καπνίσει" κάποιου ελεγκτή μπορεί να το θυμηθεί.
   Παραπομπές σε ιδιώτες για δωρεάν εξέταση (μέσω ΕΟΠΥΥ) θεωρώ λογικό να μην μπορεί να γίνει από μη συμβεβλημένους. Για δευτεροβάθμιες+ δομές είναι παράλογο όπως το έθεσα και ο Αργύρης.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 24 Ιανουαρίου 2018, 19:59:34
@ Ορθοπαιδικος
1. Εχω επιστρεψει απο τις ΗΠΑ χρόνια τωρα. Δεν σου κρυβω οτι εκει "μυήθηκα" στο εταιρικό επιχειρείν και προσπαθησα να στησω κατι παρόμοιο στην Ελλαδα όταν ακομα οι ΙΚΕ ήταν αγνωστες και πολλές φορές την μπέρδευαν με τα ΙΚΕΑ.
2. Μου προκαλει εντύπωση πως οι "πολέμιοι" της σύμβασης , έχουν ήδη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Μηπως θέλουμε το μαγαζι κλειστό club αλλα ντρεπόμαστε να το φωναξουμε?
3. Ως προς την συμβαση ας κανει ο καθένας ότι νομίζει καλύτερο. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ περαιτερω.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: choullisgeo στις 24 Ιανουαρίου 2018, 20:09:36
Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορεί κάποιος να μου απαντήσει για το μεγαλείο του εοππυ και την λαμωγια που το διακρίνει είμαι ιδιώτης γενικός ιατρός νέος χωρίς σύμβαση με τον εοππυ σε ένα νησί συγκεκριμένα την καλυμνο υπόψην 16.000 κατοίκων ο εοππυ δεν περιέχει την καλυμνο στην σύμβαση άρα είναι καλυμμένη με οικογενειακούς ιατρούς υπόψην αν μπείτε και δείτε στο σάιτ του εοππυ ποιοι γιατροί είναι συμβεβλημένοι θα δείτε έναν παθολόγο και έναν με πιστοποιητικό γενικής ιατρικής πρώην πνευμονολόγο που αποποιήθηκε την ειδικότητα της πνευμονολογιας και είναι κάτοχος πιστοποιητικού γενικής ιατρικής.Αρα ο εοππυ είναι καλημενος ότι προάγετε οικογενειακή ιατρική με έναν παθολόγο και έναν γενικό ιατρό γελάντζι άρα το νησί της καλυμνου με 16.000κατοικους έχει αποκλειστεί από την πρόσκληση για ειδικούς γενικούς ιατρούς και είναι καλημενη με έναν παθολόγο και με έναν γελαντζι γενικό γιατρό αν θέλετε για να διαπιστώσεται την αλήθεια του λόγου μου δείτε την πρόσκληση ενδιαφέροντος δείτε στον εοππυ ποιοι γιατροί είναι συμβεβλημένοι και δείτε ξανά την διευκρινιστική του κυρίου μπερσιμη για τους είδη υπάρχοντες που είχαν σύμβαση πριν δυο χρόνια με τον εοππυ ως Γενικοι ιατροι να ενταχθούν στο θεσμο του οικογενειακού ιατρού που ξεκάθαρα η πρόσκληση ενδιαφέροντος μειλαει για ειδικούς γενικούς ιατρούς και παθολόγους
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 24 Ιανουαρίου 2018, 20:24:54
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
@ Ορθοπαιδικος
1. Εχω επιστρεψει απο τις ΗΠΑ χρόνια τωρα. Δεν σου κρυβω οτι εκει "μυήθηκα" στο εταιρικό επιχειρείν και προσπαθησα να στησω κατι παρόμοιο στην Ελλαδα όταν ακομα οι ΙΚΕ ήταν αγνωστες και πολλές φορές την μπέρδευαν με τα ΙΚΕΑ.
2. Μου προκαλει εντύπωση πως οι "πολέμιοι" της σύμβασης , έχουν ήδη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Μηπως θέλουμε το μαγαζι κλειστό club αλλα ντρεπόμαστε να το φωναξουμε?
3. Ως προς την συμβαση ας κανει ο καθένας ότι νομίζει καλύτερο. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ περαιτερω.
   Νομίζω ότι συχνά τα βλέπεις "μηχανολογιστικά" ή "τεχνοκρατικά" (δεν μπορώ να σκεφτώ τον ακριβή όρο αυτή τη στιγμή) και πολλές φορές διαφωνώ αλλά θα συμφωνήσω στο 3 και αρκετά στο 2. Φοβόμαστε αρκετά για τα κεκτημένα... Εξάλλου μετά απο κάποια ηλικία όλοι φοβούνται την αλλαγή (όχι εκείνη, την παλιά του ...81).

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
...16.000 κατοίκων ο εοππυ δεν περιέχει την καλυμνο στην σύμβαση άρα είναι καλυμμένη με οικογενειακούς ιατρούς υπόψην αν μπείτε και δείτε στο σάιτ του εοππυ ποιοι γιατροί είναι συμβεβλημένοι θα δείτε έναν παθολόγο και έναν με πιστοποιητικό γενικής ιατρικής πρώην πνευμονολόγο που αποποιήθηκε την ειδικότητα της πνευμονολογιας και είναι κάτοχος πιστοποιητικού γενικής ιατρικής....
   Νομίζω άδικα διαμαρτύρεστε για τους συναδέρφους. Λογικά κανείς δεν θα συνεχίσει τη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ αφού δεν προβλέπονται θέσεις. Η κάλυψη θα γίνει απο το υπάρχον Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Καλύμνου και απο τα περιφερειακά ιατρεία (δλδ απο τις δημόσιες δομές).
   Για το θέμα του Πνευμονολόγου, μάλλον έχετε δίκιο, το θίξατε και αλλού (http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,8105.msg68814.html#msg68814). Πάντως η σύμβαση του έχει λογικά (στη χώρα του παραλόγου) σύντομη ημερομηνία λήψης. Οι όροι θα είναι ίδιοι για όλους τους ιδιώτες.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 25 Ιανουαρίου 2018, 08:57:11
Ξεκαθαρίζει τι θέλει να εφαρμόσει το υπουργείο και γνωρίζει ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να καλύψει οικονομικά τις ανάγκες σε υπηρεσίες ΠΦΥ του πολίτη πλήρως. Με 2250 πολίτες, 24 ώρες ωράριο την εβδομάδα (ή περίπου 5 ώρες/ημέρα) και περιορισμένο αριθμό οικογενειακών ιατρών, και πληρώνοντας το ένα τέταρτο από ότι κοστίζει ένας γιατρός σε μια ΤόΜΥ, θέτει τις βάσεις για το Ιρλανδικό μοντέλο ΠΦΥ, που θα φανεί ξεκάθαρα όταν αρχίσουν και οι παραπομπές στους ειδικούς.
Στην Ιρλανδία, ο πολίτης έχει πληρωμένο τον οικογενειακό του ιατρό μόνο εάν ανήκει σε κάποια προστατευόμενη ομάδα: άποροι, παιδιά έως 7 ετών, πολίτες με συγκεκριμένα νοσήματα. Στην χώρα μας το ρόλο αυτό θα τον έχουν οι ΤόΜΥ που χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Όλοι οι υπόλοιποι πολίτες στην Ιρλανδία πληρώνουν τον οικογενειακό τους ιατρό και τους έρχεται αποτελεσματικότερα και οικονομικότερα από το να τρέχουν σε πολλούς διαφορετικών ειδικοτήτων.
Στην χρεοκοπημένη Ελλάδα, ο πολίτης δεν δικαιούται να μάθει ότι πρακτικά το κράτος δεν μπορεί να καλύψει επιπλέον 20€ το χρόνο που πληρώνει η Σλοβακία σε μια τέτοια σύμβαση (ακόμη κι αν τα πληρώνει σήμερα με το παραπάνω σε μια ΤοΜΥ) και το υπουργείο κλείνει το μάτι στο γιατρό ότι μπορεί νόμιμα να τα κερδίσει από τον ασθενή με επισκέψεις εκτός ωραρίου. Μόνο η συνταγογραφία με στοιχειώδη παρακολούθηση σε 2250 άτομα και τα αποτελέσματα εξετάσεων ξεπερνάνε τα 400 ραντεβού το μήνα ακόμη κι αν τα κάνεις 10λεπτα. Σήμερα, για τις επισκέψεις του ΕΟΠΥΥ βάζω 20λεπτα ραντεβού και πάλι δεν φτάνει ο χρόνος για μια σωστή εξέταση. Όσο θα μικραίνει η διάρκεια τους, τόσο ευκολότερο είναι να πληρωθεί ένα ιδιωτικό ραντεβού που θα υπάρχει χρόνος, ηρεμία και διάθεση να πάρεις ιστορικό, να εξετάσεις έναν ασθενή, και να του εξηγήσεις τι προτείνεις.
Προσωπικά, δεν διαφωνώ με το σύστημα, είναι σίγουρα καλύτερο από το υπάρχον αλλά πραγματικά ντρέπομαι για το πως αντιμετωπίζει τους γιατρούς αυτή η χώρα και φυσικά λυπάμαι που οι προτεραιότητες δεν είναι η παροχή της ελάχιστης απαιτούμενης φροντίδας στους ασφαλισμένους που πληρώνουν υγειονομική περίθαλψη ως ποσοστό του ΕΦΚΑ επιπέδου Σουηδίας,
Σίγουρα αξίζουν συγχαρητήρια στην Ένωση Γενικής Ιατρικής για την υπευθυνότητα με την οποία χειρίστηκε μέχρι σήμερα το όλο θέμα.
Μένει να δούμε αν θα μπορεί κανένας γιατρός με αυτή τη σύμβαση που πρακτικά μόνο οι απαιτήσεις του νόμου έχουν κλείσει τα ραντεβού 4 μηνών......
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 25 Ιανουαρίου 2018, 08:59:27
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
@ Ορθοπαιδικός
Εσυ εχεις σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ?
  Nαι, το έχω πει πολλάκις, μάλλον δεν έτυχε να το δεις... Τώρα για το αν είμαι ευχαριστημένος ή όχι είναι άλλο θέμα. Ως πέρυσι -ΠΚ (δλδ προ Κατρούγκαλου)- σίγουρα δεν ήμουν δυσαρεστημένος.
   Αλήθεια εσείς επιστρέψατε στη φτωχή μας χώρα (των ευκαιριών; ) ή μιλάτε αλλαχού;
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ο ΕΟΠΥΥ θελει να χρονομισθωσει καποια ιατρεια ελλεψει ΤοΜΥ.  Αυτο είναι ολο. Μην καταστροφολογουμε.
   Ναι αλλά προσφέρει ψίχουλα. Και επειδή κάπως πρέπει το όλο εγχείρημα να στεφθεί με επιτυχία (μνημονιακή δέσμευση κλπ) αναρωτιέμαι πως θα γίνει αυτό (δεν πιστεύω με τέτοιους όρους να καληφθούν οι θέσεις). Το τι κάνει ο 99% πάροχος Υγείας μας επηρεάζει όλους. Από την άλλη -θα το δεχθώ- ίσως επαναπαυτήκαμε στην υπάρχουσα σύμβαση... Συμφωνώ, η κατάσταση δεν είναι (ακόμα) καταστροφή.
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ισχύει αυτός ο περιορισμός των 2  συνταγών ανά μήνα ανά ασθενή;  ....

ΥΓ 2  Αυτό  το <<κουφετάκι>> με  τις παραπομπές στη δευτεροβάθμια περίθαλψη  (  σε  κάποια   άρθρα μιλούν    και για ιδιώτες  ειδικούς) το είδατε; Άραγε όσοι  μείνουμε έξω από το μαντρί των συμβάσεων ,  θα έχουμε  δικαίωμα παραπομπής;
   Δεν νομίζω ότι καταργήθηκαν οι δύο συνταγές/μήνα. Ήταν μια οδηγία που ξέφτυσε με το πέρασμα του χρόνου και (πολύ σωστά) δεν ελέγχθηκε ποτέ. Υποθέτω όποτε "του καπνίσει" κάποιου ελεγκτή μπορεί να το θυμηθεί.
   Παραπομπές σε ιδιώτες για δωρεάν εξέταση (μέσω ΕΟΠΥΥ) θεωρώ λογικό να μην μπορεί να γίνει από μη συμβεβλημένους. Για δευτεροβάθμιες+ δομές είναι παράλογο όπως το έθεσα και ο Αργύρης.

Νομίζω ότι η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να τις αναβαθμίσει εάν το θέλει, αγαπητέ.... Έχετε να μας πειτε νέα από το μέτωπο;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 25 Ιανουαρίου 2018, 09:42:34
Αυτό που είναι πολύ βασικό για να αντέξει ένας Γενικός Ιατρός μια τέτοια σύμβαση θα είναι αφενός να έχει Γραμματέα (πρέπει όμως να έχει λεφτά για να την πληρώνει κιόλας... ) και αφετέρου να δουλεύει αυστηρά με ραντεβού.

Αν επιτρέπεται σε όποιο άτομο της λίστας του Ιατρού να μπαίνει στο Ιατρείο και να απαιτεί άμεση εξέταση δωρεάν, τότε δεν θα μείνουν πολλοί Οικογενειακοί Ιατροί στο σύστημα. (Άσε, που δεν βλέπω να μπαίνουν και πολλοί έτσι και αλλιώς).
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: DrGuni στις 25 Ιανουαρίου 2018, 11:57:54
Έχετε    ακούσει μήπως μία φήμη που πλανάται , σχετικά  με μη αποζημίωση  από τον ΕΟΠΥΥ συνταγών που θα εκδίδονται  από  μη συμβεβλημένους ιατρούς   ;  Υποψιάζομαι ότι είναι  από τις  γνωστές  <<αρκούδες>> που διαδίδουν κάποιοι  <<δεινόσαυροι>>  , για να δικαιολογήσουν την εισδοχή τους στο σύστημα
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 25 Ιανουαρίου 2018, 16:15:17
 Αυτά είναι αστεία και δεν πρέπει ούτε καν να τα αναπαράγουμε.Δηλαδή οι 40000 λοιποί ιδιώτες χωρίς ΕΟΠΥΥ να μην μπορούν να συνταγογραφήσουν που μπορεί αυτό να σταθεί νομικά και κοινωνικά ;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 25 Ιανουαρίου 2018, 21:52:23
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αυτά είναι αστεία και δεν πρέπει ούτε καν να τα αναπαράγουμε.Δηλαδή οι 40000 λοιποί ιδιώτες χωρίς ΕΟΠΥΥ να μην μπορούν να συνταγογραφήσουν που μπορεί αυτό να σταθεί νομικά και κοινωνικά ;

Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουν πίσω την ελεύθερη συνταγογράφηση γιατί θα χάσουν εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους.

Ο Λαός δεν ξαναμαντρώνεται πάλι σε ΙΚΑ και ΤΕΒΕ, τώρα που γλυκάθηκε.

Άσε που, με την βοήθεια της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, ο ΕΟΠΥΥ μπορεί πλέον πολύ εύκολα να εντοπίζει τους Ιατρούς που ξεφεύγουν συνταγογραφικά.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: DrGuni στις 25 Ιανουαρίου 2018, 23:46:28
Μου τηλεφώνησε  σήμερα   γνωστή , σοβαρή  φαρμακοποιός   ( η μοναδική που έχει διευρυμένο ωράριο στην πόλη) ,  για να  με ρωτήσει   αν  οι  μελλοντικά μη συμβαλλόμενοι ιατροί  θα  έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης. Στην εύλογη  απορία μου πού το άκουσε  αυτό,  απάντησε  ότι το διάβασε   σε δικό  τους    φόρουμ , των  φαρμακοποιών . Εάν  τολμήσουν  να το κάνουν αυτό,   πιστεύω ότι θα πέσει  η κυβέρνηση. 
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 26 Ιανουαρίου 2018, 00:25:52
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μου τηλεφώνησε  σήμερα   γνωστή , σοβαρή  φαρμακοποιός   ( η μοναδική που έχει διευρυμένο ωράριο στην πόλη) ,  για να  με ρωτήσει   αν  οι  μελλοντικά μη συμβαλλόμενοι ιατροί  θα  έχουν δικαίωμα συνταγογράφησης. Στην εύλογη  απορία μου πού το άκουσε  αυτό,  απάντησε  ότι το διάβασε   σε δικό  τους    φόρουμ , των  φαρμακοποιών . Εάν  τολμήσουν  να το κάνουν αυτό,   πιστεύω ότι θα πέσει  η κυβέρνηση. 
Έχετε σκεφτεί τι θα γίνει αν οι ιδιώτες γιατροί όλης της Ελλάδας κάνουν λευκή απεργία όσον αφορά τη συνταγογράφηση;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 26 Ιανουαρίου 2018, 00:45:44
Εκεινο το κουτακι " συνταγογραφηση χωρις χρεωση ΕΟΠΥΥ" άραγε τι σημαινει...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 26 Ιανουαρίου 2018, 01:25:11
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εκεινο το κουτακι " συνταγογραφηση χωρις χρεωση ΕΟΠΥΥ" άραγε τι σημαινει...
Πιθανώς ΜΗΣΥΦΑ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 26 Ιανουαρίου 2018, 12:40:45
(http://www.iatrikospeiraia.gr/wp-content/uploads/2018/01/20180126-00604-page-001.jpg)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 26 Ιανουαρίου 2018, 13:37:30
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εκεινο το κουτακι " συνταγογραφηση χωρις χρεωση ΕΟΠΥΥ" άραγε τι σημαινει...
Πιθανώς ΜΗΣΥΦΑ.
   Αν εννοείτε το: "Εκτός φαρμακευτικής δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ." στη "Καταχώρηση Συνταγής" αυτό αφορά φάρμακα που δεν υπολογίζονται στα 1.93 δις προϋπολογισμού όπως τα εμβόλια.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 26 Ιανουαρίου 2018, 13:59:09
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εκεινο το κουτακι " συνταγογραφηση χωρις χρεωση ΕΟΠΥΥ" άραγε τι σημαινει...
Πιθανώς ΜΗΣΥΦΑ.
   Αν εννοείτε το: "Εκτός φαρμακευτικής δαπάνης Ε.Ο.Π.Υ.Υ." στη "Καταχώρηση Συνταγής" αυτό αφορά φάρμακα που δεν υπολογίζονται στα 1.93 δις προϋπολογισμού όπως τα εμβόλια.
Έχεις δίκιο @Ορθοπαιδικός.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Αρχίατρος στις 26 Ιανουαρίου 2018, 15:53:03
Γκρίνια, γκρίνια, αλλά όλους (σχεδόν) μέσα στο μαντρί σας βλέπω.  ;D
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 26 Ιανουαρίου 2018, 16:30:39
500 αιτησεις πανελλαδικα ως τωρα δεν το λες παντως και επιτυχια .
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 26 Ιανουαρίου 2018, 17:23:28
Και οι περισσότερες είναι από νέους χωρίς ΕΟΠΥΥ.Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 26 Ιανουαρίου 2018, 17:38:49
Για όσους είναι σε εταιρεία, έβαλα κάτω τι πιθανά ερωτήματα μπορούν να υπάρξουν και τα έστειλα:
Επειδή η σελίδα επικοινωνίας στο familydoctors.eopyy.gov.gr δεν λειτουργεί και βγάζει ότι υπάρχει πρόβλημα όταν προσπαθείς να στείλεις ένα μήνυμα, θα ήθελα σας παρακαλώ να μου απαντήσετε στα εξής ερωτήματα

1) Μπορεί ένας γιατρός που δεν εργάζεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας αλλά μέσα από μια εταιρεία πχ ΙΚΕ ή ΕΠΕ να κάνει αίτηση; Χρειάζεται να είναι και μέτοχος στο νομικό πρόσωπο ή αρκεί να είναι επιστημονικός υπεύθυνος; Η αίτηση, η αξιολόγηση και η σύμβαση γίνεται με βάση το άτομο-ιατρό ή με βάση το νομικό πρόσωπο; Αν πχ αλλάξει νομικό πρόσωπο στο μέλλον ή γίνει ελεύθερος επαγγελματίας η σύμβαση τον ακολουθεί ή είναι συνδεμένη με το νομικό πρόσωπο;

2) Δοκιμάζοντας κάποιος να κάνει αίτηση και βάζοντας τα στοιχεία του taxis της εταιρείας βγάζει ένα μήνυμα λάθους μετά την είσοδο στο taxis.

Αν χρησιμοποιηθούν οι ατομικοί κωδικοί του taxis μπορεί να γίνει είσοδος και επιτρέπει μετά να αλλάξεις στα στοιχεία και να βάλεις το ΑΦΜ της εταιρείας. Είναι αυτός ο ενδεδειγμένος τρόπος; Με ποιο τρόπο μπορεί ένας γιατρός που εργάζεται σε εταιρεία να κάνει αίτηση;

3) Εάν μια εταιρεία έχει δύο γιατρούς και θέλουν να κάνουν και οι δύο γιατροί αίτηση, μπορεί να γίνει αυτό ή θα υπάρχει πρόβλημα αργότερα στη σύμβαση; Πρέπει να είναι ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας;

Και η απάντηση που πήρα: πρέπει να τους ζορισα αρκετά:

Σε απάντηση των ερωτημάτων σας, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά ιδιωτικά ιατρεία. Εταιρείες που παρέχουν ιατρική περίθαλψη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ο επιστημονικά υπεύθυνος κατέχει μια από τις 3 ειδικότητες του οικογενειακού ιατρού. Η αίτηση γίνεται με τα στοιχεία της εταιρείας και τα προσόντα, πτυχία, πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά θα αφορούν τον επιστημονικά υπεύθυνο.
Για θέματα που αφορούν την χρήση της εφαρμογής θα απευθυνθείτε στο email: eopyynet.support@eopyy.gov.gr
Η εταιρεία μπορεί να κάνει μία μόνο αίτηση (ένας ΑΦΜ) για έναν επιστημονικά υπεύθυνο.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 26 Ιανουαρίου 2018, 18:56:49
Εν τω μεταξυ ο ΙΣΑ επιμένει.  :P

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και πάλι τον απαράδεκτο περιορισμό του ηλικιακού ορίου των 65 ετών, ειδικά από την στιγμή που τέτοιος περιορισμός δεν υφίσταται ούτε για πρόσληψη στο Δημόσιο
!


http://www.isathens.gr/syndikal/7542-apoxi-apo-ypografi-symbasewn-eopyy.html
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: silvertaur στις 26 Ιανουαρίου 2018, 19:00:55
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
(http://www.iatrikospeiraia.gr/wp-content/uploads/2018/01/20180126-00604-page-001.jpg)
Εσεις του Ι.Σ. Πειραια τι διευκρινησεις ακριβως θελετε;;; η αποζημιωση/ατομο και οι ωρες απασχολησης που ευτελιζουν τους ιατρους δε σας φθανουν;
Θελετε να λειτουργησετε αβανταδορικα σε αυτο τον ευτελισμο;
Ποιοι διασπειρουν ψευδως περι απαγορευσης ηλεκτρονικης συνταγογραφησης στους μη συμβεβλημενους;

Το να παει παντως ο προεδρος του εοπυυ 2 μερες (!!!) πριν ληξει η προθεσμια των αιτησεων δειχνει πως τα νουμερα δε τους βγαινουν με τιποτα.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 26 Ιανουαρίου 2018, 19:57:41
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος


Το να παει παντως ο προεδρος του εοπυυ 2 μερες (!!!) πριν ληξει η προθεσμια των αιτησεων δειχνει πως τα νουμερα δε τους βγαινουν με τιποτα.

Αυτο να λέγεται ...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 26 Ιανουαρίου 2018, 21:37:30
Στρογγυλή σφραγίδα στην ανακοίνωση, εγγύηση!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 26 Ιανουαρίου 2018, 21:49:32
Τελικά ο Νεκτάριος είχε δίκιο. Ακόμα και για εταιρεία χρησιμοποιούνται οι ατομικοί κωδικοί του επιστημονικού υπευθύνου:

Καλησπέρα,
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία. Όπως θα δείτε και στην επιλογή "Τα στοιχεία μου" θα πρέπει να εισάγετε ΑΜΚΑ, Πατρώνυμο κλπ. Οπότε σωστά χρησιμοποιήσατε τους ατομικούς κωδικούς του taxisnet.

Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση όσον αφορά το τεχνικό πρόβλημα στη φόρμα επικοινωνίας. Θα το κοιτάξουμε και θα το λύσουμε άμεσα.

Με εκτίμηση,
Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογών EOPYY.Net
Δ/νση Πληροφορικής Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: gortsos3 στις 26 Ιανουαρίου 2018, 21:50:57
Tadaaaaa!!!!
https://www.e-prescription.gr/e-rv/VAADIN/help/erdv_manual_doctors.pdf (https://www.e-prescription.gr/e-rv/VAADIN/help/erdv_manual_doctors.pdf)
Αυτό το έχετε δεί??? :o
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 26 Ιανουαρίου 2018, 22:05:51
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Για όσους είναι σε εταιρεία, έβαλα κάτω τι πιθανά ερωτήματα μπορούν να υπάρξουν και τα έστειλα:
Επειδή η σελίδα επικοινωνίας στο familydoctors.eopyy.gov.gr δεν λειτουργεί και βγάζει ότι υπάρχει πρόβλημα όταν προσπαθείς να στείλεις ένα μήνυμα, θα ήθελα σας παρακαλώ να μου απαντήσετε στα εξής ερωτήματα

1) Μπορεί ένας γιατρός που δεν εργάζεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας αλλά μέσα από μια εταιρεία πχ ΙΚΕ ή ΕΠΕ να κάνει αίτηση; Χρειάζεται να είναι και μέτοχος στο νομικό πρόσωπο ή αρκεί να είναι επιστημονικός υπεύθυνος; Η αίτηση, η αξιολόγηση και η σύμβαση γίνεται με βάση το άτομο-ιατρό ή με βάση το νομικό πρόσωπο; Αν πχ αλλάξει νομικό πρόσωπο στο μέλλον ή γίνει ελεύθερος επαγγελματίας η σύμβαση τον ακολουθεί ή είναι συνδεμένη με το νομικό πρόσωπο;

2) Δοκιμάζοντας κάποιος να κάνει αίτηση και βάζοντας τα στοιχεία του taxis της εταιρείας βγάζει ένα μήνυμα λάθους μετά την είσοδο στο taxis.

Αν χρησιμοποιηθούν οι ατομικοί κωδικοί του taxis μπορεί να γίνει είσοδος και επιτρέπει μετά να αλλάξεις στα στοιχεία και να βάλεις το ΑΦΜ της εταιρείας. Είναι αυτός ο ενδεδειγμένος τρόπος; Με ποιο τρόπο μπορεί ένας γιατρός που εργάζεται σε εταιρεία να κάνει αίτηση;

3) Εάν μια εταιρεία έχει δύο γιατρούς και θέλουν να κάνουν και οι δύο γιατροί αίτηση, μπορεί να γίνει αυτό ή θα υπάρχει πρόβλημα αργότερα στη σύμβαση; Πρέπει να είναι ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας;

Και η απάντηση που πήρα: πρέπει να τους ζορισα αρκετά:

Σε απάντηση των ερωτημάτων σας, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά ιδιωτικά ιατρεία. Εταιρείες που παρέχουν ιατρική περίθαλψη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ο επιστημονικά υπεύθυνος κατέχει μια από τις 3 ειδικότητες του οικογενειακού ιατρού. Η αίτηση γίνεται με τα στοιχεία της εταιρείας και τα προσόντα, πτυχία, πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά θα αφορούν τον επιστημονικά υπεύθυνο.
Για θέματα που αφορούν την χρήση της εφαρμογής θα απευθυνθείτε στο email: eopyynet.support@eopyy.gov.gr
Η εταιρεία μπορεί να κάνει μία μόνο αίτηση (ένας ΑΦΜ) για έναν επιστημονικά υπεύθυνο.

Εδώ να προστεθεί ότι όπως μου απάντησες Δημήτρη σε σχετική συζήτηση στο facebook, η παραπάνω απάντηση, σου ήλθε από τον ΕΟΠΥΥ/Τμήμα Συμβάσεων Παρόχων ΠΦΥ <d9.t1 at eopyy.gov.gr>
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 26 Ιανουαρίου 2018, 22:22:27
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εν τω μεταξυ ο ΙΣΑ επιμένει.  :P

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και πάλι τον απαράδεκτο περιορισμό του ηλικιακού ορίου των 65 ετών, ειδικά από την στιγμή που τέτοιος περιορισμός δεν υφίσταται ούτε για πρόσληψη στο Δημόσιο
!


http://www.isathens.gr/syndikal/7542-apoxi-apo-ypografi-symbasewn-eopyy.html

( αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να αναλάβουν να κάνουν για λογαριασμό μας και συλλογικές συμβάσεις... )
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 27 Ιανουαρίου 2018, 00:03:22
Από την τελευταία προκήρυξη αγροτικών:
Παράθεση
Ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής με ηλικία άνω των 50 ετών, επιλέγουν θέσεις μόνο σε περιοχές άγονες και προβληματικές Α΄κατηγορίας, όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ.131/1987 (Α΄73).

Θα προτιμούσε αυτό τον όρο ο ΙΣΑ;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: timex στις 27 Ιανουαρίου 2018, 19:32:36
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Από την τελευταία προκήρυξη αγροτικών:
Παράθεση
Ιατροί με τίτλο ειδικότητας Γενικής Ιατρικής με ηλικία άνω των 50 ετών, επιλέγουν θέσεις μόνο σε περιοχές άγονες και προβληματικές Α΄κατηγορίας, όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ.131/1987 (Α΄73).

Θα προτιμούσε αυτό τον όρο ο ΙΣΑ;

Φυσικά και όχι!!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: DrGuni στις 27 Ιανουαρίου 2018, 20:23:05
Όσοι  δε  διαθέτουν ιατρείο    αυτήν τη στιγμή   , μπορούν να κάνουν αίτηση;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 27 Ιανουαρίου 2018, 21:12:04
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Όσοι  δε  διαθέτουν ιατρείο    αυτήν τη στιγμή   , μπορούν να κάνουν αίτηση;
Δε διάβασα πουθενά ότι δεν μπορούν. Εξάλλου στην αίτηση ζητά απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει έδρα ή όχι. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 27 Ιανουαρίου 2018, 21:54:14
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Όσοι  δε  διαθέτουν ιατρείο    αυτήν τη στιγμή   , μπορούν να κάνουν αίτηση;
Δε διάβασα πουθενά ότι δεν μπορούν. Εξάλλου στην αίτηση ζητά απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχει έδρα ή όχι. Αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει κάποιος.
Εδώ κοιτάζουν να εμφανίσουν στην τρόικα οικογενειακούς ιατρούς, αν δεν τους βγει το νούμερο στην προκήρυξη (που δεν βγαίνει όπως φαίνεται) θα βάλουν ερώτηση στις εξετάσεις ειδικότητας τι θα κάνετε μόλις τελειώσετε.....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 28 Ιανουαρίου 2018, 00:12:13
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Όσοι  δε  διαθέτουν ιατρείο    αυτήν τη στιγμή   , μπορούν να κάνουν αίτηση;

Οπως πολυ σωστα τονισε ο  Denominator αίτηση μπορείς να κάνεις χωρις ιατρείο ( * έδρα).
Σύμβαση όμωςδεν μπορείς να υπογράψεις  γιατι απαιτειται αδεια λειτουργίας ιατρείου.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: DrGuni στις 28 Ιανουαρίου 2018, 09:36:59
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Όσοι  δε  διαθέτουν ιατρείο    αυτήν τη στιγμή   , μπορούν να κάνουν αίτηση;

Οπως πολυ σωστα τονισε ο  Denominator αίτηση μπορείς να κάνεις χωρις ιατρείο ( * έδρα).
Σύμβαση όμωςδεν μπορείς να υπογράψεις  γιατι απαιτειται αδεια λειτουργίας ιατρείου.

Σε  κάποιο    σημείο της σύμβασης  , όντως, αναφέρει  ότι μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων  , υποχρεούσαι  να  προσκομίσεις  βεβαίωση  λειτουργίας ιατρείου. Περίεργα πράγματα.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 28 Ιανουαρίου 2018, 17:44:47
Ο πολυχρονεμένος μας υπουργός δεν επικοινωνεί με το γενικό γραμματέα του για το εάν θα επιτρέπονται ραντεβού στο ωράριο των 4-5 ωρων....
Δείτε στο 1:50
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 28 Ιανουαρίου 2018, 17:49:10
Δηλαδή, από την μια ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμης μας καλεί να σεβόμαστε τους κανόνες της ορθής Ιατρικής Πρακτικής και να μην είναι ο χρόνος Ιατρικής επίσκεψης μικρότερος από 15λεπτο.

www.pfy.gr/forum/index.php/topic,8141.msg68947.html#msg68947 (http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,8141.msg68947.html#msg68947)

Κάτι ανάλογο είπε και ο κ. Βαρδαρός στους αντιπροσώπους των Γενικών Ιατρών, στις 23/01/2018.

www.pfy.gr/forum/index.php/topic,8141.msg69050.html#msg69050 (http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,8141.msg69050.html#msg69050)

Και έχουμε από την άλλη τον Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό που στις 27/01/2018 θεωρεί προφανώς ότι πρέπει να εξυπηρετούμε, χωρίς ραντεβού, πληθυσμό 2.250 ατόμων μέσα σε 5 ώρες την ημέρα:

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙ


Αποφασίστε κύριοι! Τι ακριβώς θέλετε; Να δουλεύουμε με ή χωρίς ραντεβού; Πάντως εάν επικρατήσει η άποψη του "χωρίς ραντεβού", τότε από τους ιδιώτες Ιατρούς που πιθανόν να συμβληθούν δεν θα σας μείνει ΚΑΝΕΝΑΣ διότι στο Ιατρείο τους θα μετατραπεί σε χάβρα. Ακόμη και στα πρώην ΙΚΑ, νυν ΠΕΔΥ, με ραντεβού δουλεύουν. Τυχαίο;

Το καλύτερο βέβαια είναι που ο κ. Ξανθός τελειώνει την ομιλία του λέγοντας: Με αποδοχές κατά την άποψή μας αξιοπρεπείς.... (εννοεί τα 1.623,78€ μικτά. Αφαιρέστε κ. Ξανθέ από αυτά ενοίκιο, έξοδα συντήρησης Ιατρείου, ΕΦΚΑ γύρω στο 30% και Φόρους επίσης γύρω στο 30% για να δούμε τι μας μένει. 430 ευρώ/μήνα καθαρά για σχεδόν πεντάωρη εργασία ως Ιατρός ; Πολλά σας λέω ).

Υστερόγραφο: Εδώ σε χώρες όπως στην Σουηδία, που οι Γενικοί Ιατροί έχουν ουσιαστικότατη βοήθεια από Νοσηλεύτριες, και όμως ένας Ιατρός που δουλεύει 8ωρο θεωρείται ότι το ιδανικό είναι να μην έχει πάνω από 1500 άτομα εγγεγραμένα στην λίστα του. Και μας ζητάτε στην Ελλάδα να εγγράψει ο κάθε Γενικός Ιατρός 2.250 άτομα στην λίστα του, που να τα εξυπηρετεί σε λιγότερο από 5ωρο/ημέρα, χωρίς καν γραμματειακή υποστήριξη (γιατί πέστε μας που θα βρεί λεφτά για Γραμματέα με τις αμοιβές που προσφέρετε; )
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 28 Ιανουαρίου 2018, 22:29:29
Ειναι προφανες πως εαν στην συμβαση δεν γίνεται ρητη αναφορα για ραντεβου , προσωπικα δεν προκειται να την υπογραψω .
Ακόμα και οι πεταλουδίτσες με ραντεβου δουλεύουν . ΗΜΑΡΤΟΝ...   >:(
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 28 Ιανουαρίου 2018, 23:10:00
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ειναι προφανες πως εαν στην συμβαση δεν γίνεται ρητη αναφορα για ραντεβου , προσωπικα δεν προκειται να την υπογραψω .
Ακόμα και οι πεταλουδίτσες με ραντεβου δουλεύουν . ΗΜΑΡΤΟΝ...   >:(

Μα και στα πρώην ΙΚΑ, νυν ΠΕΔΥ, με ραντεβού δουλεύουν. Τυχαίο;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 28 Ιανουαρίου 2018, 23:25:44
Έστω και στο παρά 5' θα πρέπει να αναρτηθεί το πρότυπο της σύμβασης που θα κληθούν να υπογράψουν οι ενδιαφερόμενοι γιατροί.
Από πολλούς ακούω: "Μία αίτηση είναι μόνο - ας την κάνω και θα δω αν θα υπογράψω τελικά σύμβαση".
Τι μας ενδιαφέρει, ο αριθμός των αιτήσεων ή η στελέχωση του θεσμού;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 28 Ιανουαρίου 2018, 23:35:12
Ίσως να έχουν και κανέναν εκβιασμό για την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση κατά νου. Για να ερμηνεύσει κανείς τις προθέσεις του πρέπει να θεωρεί ότι έχει να κάνει με γκανγκστερ, όχι με φυσιολογικούς ανθρώπους. Ζήτησα πρότυπο σύμβασης μέσω email από το τμήμα συμβάσεων και μου είπαν ότι θα ανακοινωθεί σύντομα (προ 5 ημερών όμως). Προφανώς θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της προθεσμίας...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 29 Ιανουαρίου 2018, 00:47:11
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ίσως να έχουν και κανέναν εκβιασμό για την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση κατά νου. Για να ερμηνεύσει κανείς τις προθέσεις του πρέπει να θεωρεί ότι έχει να κάνει με γκανγκστερ, όχι με φυσιολογικούς ανθρώπους. Ζήτησα πρότυπο σύμβασης μέσω email από το τμήμα συμβάσεων και μου είπαν ότι θα ανακοινωθεί σύντομα (προ 5 ημερών όμως). Προφανώς θα ανακοινωθεί μετά το πέρας της προθεσμίας...
Δεν έχει καταρτισθεί ακόμη η σύμβαση και ο εξωτερικός συμβουλάτορας τους περιμένει ακόμη μετάφραση την υπουργική απόφαση στα αγγλικά.....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 29 Ιανουαρίου 2018, 10:51:31
Ο εν Μαλεβίζι δήμαρχος νομίζει πως οι ΤοΜΥ θα κανουν διαλογή επειγόντων περιστατικων . Τοσοι αξιωματουχοι του Υπουργειου κανείς δεν μπήκε στον κόπο να τον ενημερώσει.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 29 Ιανουαρίου 2018, 17:06:49
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!.... Η επαγγελματική ένωση Παθολόγων Ελλάδος προτείνει τα εξής:

Να ματαιωθεί η τρέχουσα προκήρυξη και να τεθεί σε διαβούλευση με τον ΠΙΣ και τις Επαγγελματικές Ενώσεις, για τη σύναψη αξιοπρεπών ως προς τις συνθήκες εργασίας και αμοιβές των συμβεβλημένων και μη ιατρών, συλλογικές συμβάσεις.
Να μελετηθούν οι αξιόλογες προτάσεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), που έχουν υποβληθεί από πολλούς εκπροσώπους συλλόγων και ιατρικών εταιρειών.
Να γίνει διαχωρισμός και απεμπλοκή της ειδικότητος του παθολόγου από αυτήν του γενικού γιατρού και να αποδοθεί στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας ο ρόλος και το κύρος που της αξίζει και δικαιούται, ως βασικός πυλώνας κάθε ιδιωτικής ή δημόσιας παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας, λόγω της πολυετούς εκπαίδευσης και εμπειρίας.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 29 Ιανουαρίου 2018, 17:22:03
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Να γίνει διαχωρισμός και απεμπλοκή της ειδικότητος του παθολόγου από αυτήν του γενικού γιατρού και να αποδοθεί στην ειδικότητα της Εσωτερικής Παθολογίας ο ρόλος και το κύρος που της αξίζει και δικαιούται, ως βασικός πυλώνας κάθε ιδιωτικής ή δημόσιας παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας Υγείας, λόγω της πολυετούς εκπαίδευσης και εμπειρίας.
Νομίζω ότι η ανακοίνωση είναι πολύ προσεκτική και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Προσωπικά, δεν έχω τίποτε ενάντιο στο θεσμό των οικογενειακών ιατρών, τον πιστεύω και το στηρίζω. Όμως ο παθολόγος θα έπρεπε να έχει άλλο κύριο ρόλο και επικουρικά (με τον απαραίτητο εναρμονισμό της εκπαίδευσής του ώστε να καλύπτει τα αντικείμενα της Γ.Ι.) και κατά τη δική του κρίση και επιλογή να μπορεί να εργαστεί και ως οικογενειακός ιατρός.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 29 Ιανουαρίου 2018, 20:37:10
Παράθεση
Λήγει η προθεσμία για τη σύμβαση του οικογενειακού γιατρού – Ιατρικός: Μικρό ενδιαφέρον για τις 48 θέσεις στην Πάτρα (http://medispin.blogspot.gr/2018/01/48.html)
     Λήγει σε λίγες ημέρες (31 Ιανουαρίου) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο του οικογενειακού γιατρού. Το ενδιαφέρον στην Πάτρα είναι μικρό μέχρι στιγμής, όπως αναφέρει στο thebest.gr η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Άννα Μαστοράκου, καθώς από τις 48 θέσεις (38 Γενικοί Ιατροί και Παθολόγοι και 10 Παιδίατροι) που έχουν προκηρυχθεί, από τον Ιατρικό Σύλλογο σχετική αίτηση έχουν παραλάβει μόνο 10, ενώ στην Αθήνα και τον Πειραιά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ως τώρα ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει 220 άτομα από τους 1.200 που ζητούνται. Όπως αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ στη σχετική προκήρυξη «πρόκειται για ατομική σύμβαση παροχής υπηρεσιών, με χρονική διάρκεια ενός (1) έτους και δυνατότητα ετήσιας παράτασης / ανανέωσης της σύμβασης έως δύο (2) φορές. Οι ειδικότητες των ιατρών που θα συμβληθούν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Οικογενειακοί Ιατροί είναι Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής και ο αριθμός των συμβάσεων προκύπτει από τις ανάγκες του πληθυσμού, στο πλαίσιο του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.).....
    Ήθελα να ρωτήσω πως γνωρίζουν οι ΙΣ πόσοι έχουν κάνει αίτηση αφού γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Είναι υποχρεωτικό για την αίτηση (προκαταβολικά) πιστοποιητικό από το σύλλογο;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 29 Ιανουαρίου 2018, 20:42:28
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ήθελα να ρωτήσω πως γνωρίζουν οι ΙΣ πόσοι έχουν κάνει αίτηση αφού γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Είναι υποχρεωτικό για την αίτηση (προκαταβολικά) πιστοποιητικό από το σύλλογο;

Πιθανώς αυτοί που κάνουν αίτηση να θέλουν να έχουν πιστοποιητικό από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογό τους, με ημερομηνία πριν από την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης γιατί ίσως να φοβούνται ότι θα ακυρωθεί αλλιώς.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 29 Ιανουαρίου 2018, 20:50:30
Μίλησα στις 29/01/2018 με συνάδελφο (επιμελητή του ΕΣΥ) που εργάστηκε, με απόσπαση,  σε ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ) το 2017.

Μου είπε ότι το ωράριο του ήταν 08.00-14.00 (δηλαδή εξάωρο) και έβλεπε αποκλειστικά με ραντεβού 24 άτομα/ημέρα (1 ασθενή ανά 15λεπτο). Ασθενείς σφήνες απαγορευόταν δια ροπάλου.

Με τις παραπάνω συνθήκες οι Γιατροί που εργάζονται στα ΠΕΔΥ (οι μη ΕΣΥτες) βγάζουν γύρω στα 1.600 ευρώ καθαρά.

Οι ιδιώτες Ιατροί που πρέπει να πληρώσουν ενοίκιο, έξοδα συντήρησης Ιατρείο, το ΕΦΚΑ τους και φόρους ελευθεροεπαγγελματία θα παίρνουν 1.600 μικτά για εξυπηρετούν πληθυσμό 2.250 ατόμων χωρίς ραντεβού σε 24ώρες/εβδομάδα = 4,8 ώρες/καθημερινή ;

Είπαμε ρε παιδιά να μεροληπτείτε υπέρ των κρατικών δομών αλλά μην το ξεφτιλίζετε τόσο.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 29 Ιανουαρίου 2018, 22:32:21
Ανάρτηση συναδέλφου από την Αθήνα στην ομάδα ΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ στις 29/01/2018 αναφορικά με την συνάντηση που είχε σήμερα ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμης με τον Ι.Σ. Αθηνών:


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΙΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ κ.ΜΠΕΡΣΙΜΗ

Θα σας αναφερω τα κυριοτερα και πιο βασικά σημεία, για τα οποία πήραμε πληροφόρηση και λεπτομέρειες που ενδιαφέρουν άμεσα, καθώς η πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ προς τους γιατρούς, δεν αναφέρει κανέναν όρο της συνεργασίας αυτής, παρά μόνο, όπως είπε Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, όταν θα υπογραφούν οι "συμβάσεις"

Εδώ ήταν και το πρώτο παράδοξο, καθώς η πρόσκληση του ΕΟΠΠΥ προς τους παρόχους ιατρούς, είναι κενή από όρους!

Η ημερομηνία λήξης του ενδιαφέροντος λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2018. Συμφωνα με πληροφορίες μας, υπαρχει εκδήκλωση ενδιαφέροντος μόνο από 200 συναδέλφους, ενώ ο στόχος ήταν 1200 τουλαχιστον.

Η πρόσκληση, αφορά σε πρώτη φάση, οικογενειακούς γιατρούς. Δηλαδή Γενικούς Ιατρούς, Παθολόγους και Παιδιάτρους. Αφού ολοκληρωθεί η επιλογή αυτών, θα κληθουν και άλλες ειδικότητες, που θα είναι σαφώς περιορισμένου αριθμού σε σχέση με τους οικογενειακούς γιατρούς.

Περνάω στο "ψητό" . Δηλαδή την αμοιβή και τα ωράρια:

- Η σύμβαση είναι ατομική, βάσει του νόμου 4486/17 και όχι συλλογική. Είναι σύμβαση έργου, όπως έως σήμερα, με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Θα έχει διάρκεια 1(ενός)+2(δύο) χρόνια, μετά τα οποία θα επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις.

- Στην επιλογή των συμβεβλημένων, θα μοριοδοτούνται οι νεότεροι γιατροί, σε σχέση με τους παλαιότερους. Έχει τεθεί και ένα ηλικιακό όριο (65 έτη) το οποίο, είναι συζητήσιμο, είπε,

- Αμοιβή από 1600 ευρώ, μέχρι του πλαφόν 2250 ευρώ το μήνα, μικτά, για 24 ώρες/εβδομάδα. Δηλαδή τέσσερα 5ωρα και ένα 4ωρο. Εάν επιθυμεί ο ιατρός, μπορεί να βλέπει ασθενεις του ΕΟΠΥΥ και για 36 ώρες την εβδομάδα, αλλά δεν προβλέπεται μεγαλύτερη αποζημείωση για αυτό!

- Ο γιατρός υποχρεούται, να πληρώνει κανονικά μόνος του ως ελεύθερος επαγγελματίας, τον ΕΦΚΑ του και τις όποιες κρατήσεις (εφορία κλπ) Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, τα καθαρά χρήματα που θα αποφέρει αυτή η συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ, είναι από 380 έως 500 ευρώ το μήνα καθαρά....

- Ο γιατρός υποχρεούται να δηλώνει στο κεντρικό σύστημα το ωράριο που θα διαθέτει για τους ασθενείς με ΕΟΠΥΥ , όπως και θα υποχρεούται να κάνει επισκέψεις κατ¨οίκον, εάν ζητηθεί, με τον χρόνο αυτό να μην συνυπολογίζεται στο καθημερινό ωράριο, το οποίο θα παίρνει παράταση. Μένει να διαμορφωθεί το ακριβές πλαίσιο, το οποίο δεν εχει καθοριστεί ακόμα.

- Η πληρωμή θα γίνεται σε μάξιμουμ κάτω από 90 ημέρες από την κατάθεση των παραστατικων, με προσπάθεια να πέσει στις 30 ημέρες αυτό το διάστημα αποπληρωμής.

- Ενδιαφέρον για τις συμβάσεις αυτές πρέπει να εκδηλώσουν και όσοι γιατροί έχουν ήδη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς αν δεν το κάνουν, δεν θα ισχύουν οι παλιές συμβάσεις τους, από την ημερομηνία που θα υπογραφούν οι νέες συμβάσεις με παλιούς και νέους συμβεβλημένους γιατρούς.

- Σε περίπτωση που ο συμβεβλημένος γιατρός θελήσει να λείψει από το ωράριο του με άδεια (επιστημονική, ασθένεια, διακοπες κλπ) το δηλωνει στο ηλεκτρονικό σύστημα και υπεχρεουται να αναπληρώσει τις προκαθορισμενες ώρες, σε άλλες ημερομηνίες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 2018, ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ, κατά τι αυξημένος σε σχέση με του 2017.

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΩΣ ΔΣ του ΙΣΑ όπως και δηλώθηκε είναι :

Συστήνουμε στους ιατρούς μέλη του ΙΣΑ να μην αποδεχθούν τους εξευτελιστικούς αυτούς όρους των προτεινόμενων συμβάσεων. Και όσοι το κάνουν, αναλαμβάνουν την προσωπική τους ευθύνη. Θέση του ΙΣΑ ειναι υπογραφή συλλογικής σύμβασης, με όρους αξιοπρέπειας που να βοηθούν την κοινωνία, αλλά και να διατηρούν την αξιοπρεπή διαβίωση των ιατρών.

Για όποια άλλη απορία έχετε, ρωτήστε στα σχόλια, καθως μπορεί να ξέχασα να αναφερω κάτι, αλλά νομίζω πως με τις ερωτήσεις που έθεσα και εγω και άλλοι συνάδελφοι, καλύψαμε τα σημαντικότερα και πιο νευραλγικά σημεία, ενός θολού και καθόλου ξεκάθαρου εγχειρήματος εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 29 Ιανουαρίου 2018, 22:56:06
Συνάδελφε βασίλη την δικιά σου τοποθέτηση βρίσκω ισοροππημένη και στην σωστή κατεύθυνση με τις προυποθέσεις που αναφέρεις.Την ανακοίνωση εγώ προσωπικά την βρίσκω αλαζονική και προκλητική.Η εσωτερική παθολογία ειναι δευτεροβάθμια.Και σε τελευταία ανάλυση η πολυετής εκπαίδευση και εμπειρία απο πού προκύπτει;O ένας χρόνος παραπάνω στη ειδικότητα δικαιολογεί αυτή την έκφραση;Μου ήρθε στο μυαλό γνωστός νευρολόγος που δηλώνει οτι ο γενικός ιατρός ειναι επικίνδυνο να διαχειριστεί  έστω μια κρίση άγχους, (στο ιδιωτικό ιατρείο βέβαια) γιατί όποιος έχει κάνει ειδικότητα σε πανεπιστημιακό  οι νευροψυχίατροι δεν καταδέχονταν κάν να τους ενοχλήσεις για τέτοια περιστατικά.Τότε εμείς είμασταν οι ειδικοί...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 30 Ιανουαρίου 2018, 07:41:43
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ανάρτηση συναδέλφου από την Αθήνα στην ομάδα ΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ στις 29/01/2018 αναφορικά με την συνάντηση που είχε σήμερα ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμης με τον Ι.Σ. Αθηνών:

- Σε περίπτωση που ο συμβεβλημένος γιατρός θελήσει να λείψει από το ωράριο του με άδεια (επιστημονική, ασθένεια, διακοπες κλπ) το δηλωνει στο ηλεκτρονικό σύστημα και υπεχρεουται να αναπληρώσει τις προκαθορισμενες ώρες, σε άλλες ημερομηνίες.


Αν θεωρήσουμε ότι θα μας επιτραπεί να ακολουθήσουμε τις πρόσφατες παραινέσεις του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ και να μην βλέπουμε περισσότερους από 4 ασθενείς/ώρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βλέπουμε κατ'ελάχιστον 24 ώρες x 4 ασθενείς = 96 ασθενείς/εβδομάδα = 384 ασθενείς/μήνα για 1624 € μικτά.

Και, εάν θεωρήσουμε ότι ο συμβεβλημένος Ιατρός θελήσει να πάρει διακοπές ενός μηνός, θα πρέπει να δει τον επόμενο μήνα 384 x 2 = 768 ασθενείς !!!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: StGeorg στις 30 Ιανουαρίου 2018, 10:08:17
Καλημέρα σας.

Το παρακάτω φαίνεται πως αποτελεί ένα συνδυασμό των διευκρινίσεων και απαντήσεων που έδωσε ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ χθες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και στον Ιατρικό Σύλλογο Πειραιώς...

http://medispin.blogspot.gr/2018/01/blog-post_206.html

Δύο σημεία που μου δημιουργούν κάποιες απορίες είναι τα παρακάτω:

- Αμοιβή από 1600 ευρώ, μέχρι του πλαφόν 2250 ευρώ το μήνα, μικτά, για 24 ώρες/εβδομάδα. Δηλαδή τέσσερα 5ωρα και ένα 4ωρο. Εάν επιθυμεί ο ιατρός, μπορεί να βλέπει ασθενείς του ΕΟΠΥΥ και για 36 ώρες την εβδομάδα, αλλά δεν προβλέπεται μεγαλύτερη αποζημίωση για αυτό!

Τα 1600 δηλαδή είναι το κατώτερο όριο βρέξει χιονίσει; Γιατί στην προκήρυξη/πρόσκληση ενδιαφέροντος αναφέρει ξεκάθαρα μόνο το ανώτερο πλαφόν των 2000 ευρώ. Για τα 1600 λέει ότι θα είναι τους πρώτους 3 μήνες μέχρι να ξεκαθαριστεί ο εγγεγραμμένος πληθυσμός αριθμητικά και ηλικιακά και μετά να βγει η αμοιβή με βάση αυτόν.

Εν ολίγοις, αν δεν έχει ένας οικογενειακός γιατρός 2250 εγγεγραμμένους ή αν έχει μικρές ηλικίες που έχουν χαμηλό συντελεστή, τα 1600 τουλάχιστον τα έχει εξασφαλισμένα ή μπορεί π.χ. να βρεθεί με 1200 μικτά μηνιαίως;

- Ο γιατρός υποχρεούται να δηλώνει στο κεντρικό σύστημα το ωράριο που θα διαθέτει για τους ασθενείς με ΕΟΠΥΥ , όπως και θα υποχρεούται να κάνει επισκέψεις κατ¨οίκον, εάν ζητηθεί, με τον χρόνο αυτό να μην συνυπολογίζεται στο καθημερινό ωράριο, το οποίο θα παίρνει παράταση. Μένει να διαμορφωθεί το ακριβές πλαίσιο, το οποίο δεν έχει καθοριστεί ακόμα.

Τι εννοεί πάλι εδώ; Τι γίνεται με τα κατ' οίκον, πώς θα λειτουργούν (καθώς νομίζω αναφέρονται ως υποχρέωση του οικογενειακού γιατρού); Είναι δηλαδή διαθέσιμος και υποχρεωμένος ο οικογενειακός ιατρός να πηγαίνει δωρεάν σε κατ' οίκον των εγγεγραμμένων του εκτός του ωραρίου που έχει δεσμεύσει για τον ΕΟΠΥΥ, δυνητικά και 24/7; Γιατί εντός του ωραρίου σίγουρα δεν μπορεί να αφήσει το ιατρείο του και τους ασθενείς που θα βρίσκονται σε αυτό για να πάει σε κάποιο σπίτι.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 30 Ιανουαρίου 2018, 10:37:40
Συνάδελφε ακόμη συζητάμε την σύμβαση;Που τις βρίσκεται αυτές τις απορίες;Σε άλλη γλώσσα διαβάζουμε εμείς; Αν 1000 άτομα ειναι 40αρηδες 500 μικτά και επίσκεψη κατ'οίκον.Τέλος!Ας ελπίσουμε να κάνουν αρκετοί την σύμβαση για να σώσουμε τα δικά μας ιατρεία
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: StGeorg στις 30 Ιανουαρίου 2018, 11:17:28
Πάντως σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ στον ΙΣΑ φαίνεται να είπε ότι τα 1600 είναι η ελάχιστη αμοιβή ανεξαρτήτως αριθμού και ηλικίας εγγεγραμμένου πληθυσμού.

Από εκεί και πέρα μου αρέσει γενικά να παίρνω -ή να προσπαθώ τουλάχιστον- όλες τις πληροφορίες και όσο το δυνατόν πιο ακριβείς, ακόμα και αν αυτοί που οφείλουν να τις παρέχουν και μάλιστα έγκαιρα "κωλύονται". Αυτό ανεξάρτητα από το κατά πόσο με ενδιαφέρει να κάνω αίτηση ή/και να υπογράψω σύμβαση ή τίποτα από τα δύο.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 30 Ιανουαρίου 2018, 11:38:19
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πάντως σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ στον ΙΣΑ φαίνεται να είπε ότι τα 1600 είναι η ελάχιστη αμοιβή ανεξαρτήτως αριθμού και ηλικίας εγγεγραμμένου πληθυσμού.
...
   Ο καθένας μπορεί να λέει ότι του κατέβει, άλλος γιατί "λεφτά υπάρχουν" και άλλος σχίζοντας τα μνημόνια. Η ήδη εκδοθείσα ΥΑ λέει άλλα και είναι σαφής. Μέχρι να βγει νέα που να την αλλάξει, ισχύει αυτή (η αμοιβή πέρνα του πρώτου τριμήνου είναι ανάλογη των δεδηλωμένων και των ηλικιακών συντελεστών τους).
    Άλλο παραμύθι (ή τουλάχιστον μελλοντολογικό ως δωράκι, αν αποτύχει πχ η παρούσα προκήρυξη) που είπε ο πρόεδρος είναι το περί 2250 ευρώ αμοιβή. Λόγια του αέρα, μετά θα πει δεν ακούσατε καλά ή έκανα λάθος απο τις πολλές ερωτήσεις...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 30 Ιανουαρίου 2018, 11:57:19
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πάντως σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ στον ΙΣΑ φαίνεται να είπε ότι τα 1600 είναι η ελάχιστη αμοιβή ανεξαρτήτως αριθμού και ηλικίας εγγεγραμμένου πληθυσμού.
...
...το περί 2250 ευρώ αμοιβή.

Μα το θέμα είναι τα 250 ευρώ μεικτά επιπλέον (δηλαδή <80 ευρώ καθαρά) ή ο τρόπος λειτουργίας;
Υπενθυμίζω ότι ουδείς έχει αναρτήσει υπόδειγμα σύμβασης.
Γνωρίζουμε π.χ. ποιες δεσμεύσεις θα έχει κάποιος που θα θελήσει να αποχωρήσει;
Ένα απλό ερώτημα είναι το εξής: Πόσο καιρό πριν θα πρέπει να ειδοποιήσει;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 30 Ιανουαρίου 2018, 15:15:42
Δημοσίευση ενός ακόμη συναδέλφου, Παθολόγου, που παραβρέθηκε στην ενημέρωση που έκανε ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμης στον Ι.Σ. Πειραιώς για τις νέες συμβάσεις. Η δημοσίευση αυτή έγινε στις 29/01/2018 στην ομάδα ΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ στο facebook:

Καλησπέρα συνάδελφοι, αν και εντελώς ζαλισμένη μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρα στον ΙΣΠ σας μεταφέρω εν ολίγοις το ρεζουμέ, γιατί οι περισσότερες απαντήσεις που μας έδωσε είναι εντελώς φλου:

-Κατ αρχήν τον ρωτήσαμε με ποιο από τα συνδικαλιστικά μας όργανα διαπραγματεύτηκε. Μας είπε ότι έδειξε την πρόταση σε μέλη του ΠΙΣ. επικράτησε ένα αλαλούμ, τον διέκοπταν συνεχώς και ήταν κι ένας ηλικιωμένος συνάδελφος που τον ρωτούσε με εμμονή για το αν είναι συλλογικές οι συμβάσεις και δεν μας αποκάλυψε με ποιον απ τον ΠΙΣ συνεργάστηκε κι αν συμφώνησε ο ΠΙΣ με την πρόταση.

-Μας είπε ότι οι συμβάσεις είναι max για 3 έτη, μετά τη λήξη τους θα επαναπροκηρυχθουν ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες.

-ουσιαστικά μίλησε για παράταση της προθεσμίας και κάποιες βελτιώσεις, όπως στη μοριοδότηση των νέων συναδέλφων που μαζεύουν λιγότερα μόρια σε σχέση με τους ήδη συμβεβλημένους και την δυνατότητα σύμβασης σε άνω των 65.
 
- Συνάδελφος με 2 γραμματείς και τεράστια συνταγογράφηση τον ρώτησε αν τα ραντεβού μιας μέρας είναι μόνο συνταγογράφησης και τα τελειώσει σε 2 ώρες θα μπορεί να δει κάποιον ιδιωτικά. Του απάντησε ότι θα μπορεί εφόσον έχει συμφωνήσει ο ασθενής.

-αν τα ραντεβού δεν έχουν ολοκληρωθεί στις 5 ώρες γιατί κάποιοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο θα πρέπει να ολοκληρωθούν πέραν του ωραρίου

-για τις κατ οίκον τήρησε σιγή ιχθύος και είπε ότι δεν ζητούνται κατ οίκον στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Αναμένουμε τη σύμβαση

-είπε ότι οι υφιστάμενες συμβάσεις καταργούνται μόλις αρχίσουν να εφαρμόζονται οι νέες.
 
Αν δε βρεθούν αρκετοί συμβεβλημένοι θα επαναδιαπραγματευθεί τις συμβάσεις, με μία παραχώρηση εκ μέρους του που δεν ήθελε να αποκαλύψει (δώρο-έκπληξη!!!)

-είπε ότι θα προσπαθήσει οι πληρωμές μας να μην καθυστερούν

Για τις άδειες είπε ότι θα πρέπει να τις κανονίζουμε σε συνεννόηση με το τοπικό ΤΟΜΥ. Τα ραντεβού θα κλείνονται μέσω ΗΔΙΚΑ αλλά θα μπορεί να κλείνει και ο γιατρός.

Εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα βρεθούν αρκετοί για να συμβληθούν, μίλησε ακόμα και για 1000 αιτήσεις ως τώρα.
 
Οι συμβάσεις των ΟΙ θα είναι ατομικές ενώ των ειδικών ( εδώ επικράτησε πανζουρλισμός γιατί όλοι φωνάζαμε ότι είμαστε κι εμείς ειδικοί) θα είναι συλλογικές.

Αυτά προς το παρόν...

Προσωπικά εμμένω στην απόφασή μου να μη συμμετέχω σ αυτο το απαξιωτικό για το γιατρό σύστημα. Όταν τον ρώτησα πόσο αποτιμά έναν επιστήμονα με 6 έτη σπουδών, 5 χρόνια ειδικότητας, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, εξειδίκευση, διεθνείς δημοσιεύσεις και διδακτικό έργο απάντησε ότι αυτός δεν είναι αρμόδιος για το θέμα αλλά η Βουλή που νομοθέτησε.
 
Καλό βράδυ!!!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 31 Ιανουαρίου 2018, 10:40:54
Τι ωραία ειδικότητα η στατιστική!Παραπάνω απο 1000 αιτήσεις!Μπορεί να είναι επισκέψεις στην ιστοσελίδα ή likes...!Aν θυμάστε πρίν λίγο καιρό τους τίτλους< πάνω απο 1000 ιατροί με παράνομα επιθέματα>Στην Κορινθία 17.Το έψαξα λίγο παραπάνω και σύμφωνα με τις εταιρίες δεν ξεπερνούν τους 20 συνολικά αυτοί που συνταγογραφούν επιθέματα σε ολόκληρο τον νομό!Τυχαία προχθές στη συνέλευση του ιατρικού συλλόγου μάθαμε οτι έχει κινηθεί διαδικασία έναντι ενός και μόνο νοσοκομειακού  ιατρού βεβαίως βεβαίως...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 31 Ιανουαρίου 2018, 11:54:04
Η πυκνότητα των αιτήσεων είναι ανάλογα και με την πίεση της αγοράς αλλά και την παρουσία νέων συναδέλφων, όπως θα ανέμενε κανείς στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Κατά τόπους η εικόνα μπορεί να είναι τελείως διαφορετική.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 31 Ιανουαρίου 2018, 13:41:04
   Πανικός!  Μένουν 20' ακόμα και το ηλεκτρονικό σύστημα έχει πέσει. Σκοτωμός! Μη σπρώχνεστε, όλοι (δεν) θα πάρετε...
   Αδύνατη η σύνδεση, όσοι πρόλαβαν πρόλαβαν...

   ΥΓ: 13:59 Φυσικά και έκανα πλάκα. Εν αναμονή λοιπόν των αποτελεσμάτων και των ανακοινώσεων του ΕΟΠΥΥ. Ό,τι έγινε, έγινε (εκτός αν ανακοινωθεί παράταση λόγω φόρτου εργασίας των Η/Υ...)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 31 Ιανουαρίου 2018, 16:49:53
Η προκήρυξη για ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς έληξε. Οι παιδίατροι πλησίασαν το νούμερο των προσφερόμενων θέσεων αλλά και πάλι δεν επαρκούν όσοι δήλωσαν. Στους Γενικούς Ιατρούς/Παθολόγους, δήλωση έκανε λιγότερο από το ένα τρίτο του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων. Άλλη μια αποτυχία για το υπουργείο υγείας.

Ακόμη και παράταση να δώσουν το τελικό νούμερο θα βγει πολύ μικρότερο, καθώς και οι περισσότεροι που δήλωσαν το έκαναν χωρίς να έχουν σίγουρα πρόθεση να υπογράψουν μια άγνωστη και ανύπαρκτη ακόμη σύμβαση. Κάποια ποινή δεν είχαν εάν απλά κάνουν αίτηση και δεν αποδεχτούν τη θέση και επιπλέον και να πάνε, μπορούν επίσης να παραιτηθούν χωρίς ποινή. Επίσης, επιτυχόντες γιατροί σε ΤόΜΥ που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, δεν έχασαν την ευκαιρία να υποβάλλουν και εδώ αίτηση.

Ίσως είναι ώρα για το υπουργείο υγείας να βάλει στην άκρη τις ιδεοληψίες του γιατί οι εκλογές έρχονται και όλο αυτό θα μετατραπεί σε σημαντικές απώλειες ψήφων. Ειδικά 2-3 μήνες μετά την έναρξη αυτού του συστήματος που θα παραιτηθούν και οι περισσότεροι γιατροί από όσους τελικά υπογράψουν την σύμβαση.

Η μόνη λύση πλέον είναι να δώσει την επιλογή σε όσους ασφαλισμένους επιθυμούν να επιλέξουν ιδιώτη οικογενειακό ιατρό και δεν θέλουν να πάνε στις ΤόΜΥ να συμμετέχουν με ένα μικρό ποσό ετησίως (από 10€ έως 40€ για κάθε άτομο της οικογένειας τους ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα του). Οι ΤόΜΥ προσφέρουν και κοινωνικές και προληπτικές υπηρεσίες που απαιτούν έτσι κι αλλιώς την εγγραφή κάθε πολίτη (ανεξάρτητα από τον οικογενειακό ιατρό) και μπορούν να λειτουργήσουν και σαν κέντρα εφημερίας. Σχεδόν όλοι οι γιατροί θα μπούνε σε ένα τέτοιο σύστημα με αυτή την αμοιβή και ο ασθενής δεν θα είναι ευάλωτος σε εκμετάλλευση του εάν πληρώνει κάποιο ποσό αλλά θα διεκδικεί τα δικαιώματα του. Οι ΤόΜΥ θα συνεχίσουν να υπάρχουν με γιατρούς για όσους τις επιλέξουν και θα ενισχυθούν κιόλας. Επιπλέον, σε υπερπροσφορά γιατρών θα μπορεί και ο ΕΟΠΥΥ να θέσει και δείκτες ποιότητας στις υπηρεσίες που θα παρέχονται.

Θέλει το υπουργείο υγείας να κάνει μια μεταρρύθμιση όμοια με την δημιουργία του ΕΣΥ και να το κερδίσει σε ψήφους στις εκλογές που έρχονται ή θέλει να φάει άλλη μια φορά τα μούτρα του;;;; Η επιλογή είναι δική του. Το μήνυμα το πήρε.
Τίτλος: 31-01-2018 Παράταση Προσθεσμίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των O.I.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 31 Ιανουαρίου 2018, 18:06:04
31-01-2018

Παράταση Προσθεσμίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Οικογενειακών Ιατρών για Σύναψη Σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=7692bc03-e397-4e24-a5a0-0ebaad79cd7f (http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=7692bc03-e397-4e24-a5a0-0ebaad79cd7f)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 31 Ιανουαρίου 2018, 18:39:47
Αραγε αυτο με τους όμορους δήμους τι εννοεί? Πρέπει να ξανα υποβάλλουν αίτηση όλοι απο την αρχή ή θα συγχωνέψουν μόνοι τους τις ΤοπΦΥ.
Θετικό πάντως γιατι δεν θα μείνει υποψήφιος απέξω.

Μονο με την αρση του ηλικιακού ορίου και τα πιστοποιητικά ΓΙ θα μαζευτούν καμιά 800 γιατροί  ακόμα.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 31 Ιανουαρίου 2018, 18:41:23
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
..... (εκτός αν ανακοινωθεί παράταση λόγω φόρτου εργασίας των Η/Υ...)
   Λοιπόν έκανα λάθος. Δεν ήταν φόρτος εργασίας του Η/Υ αλλά του τηλεφώνου του προέδρου από γιατρούς και προέδρους ΙΣ που δεν πρόκαναν.... Και να λοιπόν:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
31-01-2018  Παράταση Προσθεσμίας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Οικογενειακών Ιατρών για Σύναψη Σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=7692bc03-e397-4e24-a5a0-0ebaad79cd7f (http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=7692bc03-e397-4e24-a5a0-0ebaad79cd7f)
Α, δεν γίνεται επικόλληση γι αυτό δεν το ανέβασε ο Αργύρης... Έχει ενδιαφέρον:
α) ποιων ΙΣ αφού όλοι (σχεδόν; ) απέρριψαν την ...προσφορά (εργασίας ή δουλείας).
β) Δύο ημερομηνίες (ηλεκτρ. και αποστολής) - έτσι μπορεί να δοθεί εύκολα και νέα παράταση...
γ) Αυξάνονται οι θέσεις γιατί πρέπει να πιστέψουμε ότι ήταν πολλές οι αιτήσεις. Που να κουράζονται οι υπάλληλοι να αξιολογούν γιατρούς....
δ) Σε όμορους δήμους; Αυτό δεν τό 'πιασα. Θέλω πχ να δουλέψω και στα Τρίκαλα (που στην τελική δεν είναι όμορος Δήμος αφού παρεμβάλλονται και άλλοι δήμοι ανάμεσα) ως συμβεβλημένος (δε μου φτάνει η Λάρισα) οπότε ανοίγω νέο ιατρείο για να δουλεύω 10 ώρες ημερησίως (με τηλεμεταφορά; ) στον ΕΟΠΥΥ. Ή αν έχω ήδη 2ο ιατρείο το παραχωρώ και αυτό στον ΕΟΠΥΥ. Μάλλον κάνουν πλάκα... Η άλλη άποψη που υπάρχει είναι ότι τα ιατρεία (τα ...όμορα) θα δουλεύουν στο ρελαντί ως κέντρα συνταγογράφησης χωρίς απαραίτητα γιατρό. Ίσως μια τέτοια ΠΦΥ ονειρεύονται κάποιοι...
ε)Ζήτω, οι άνω των 65 βρίσκουν επιτέλους δουλεία! Προσωπική εκδούλευση του προέδρου στον Δήμαρχο Παρτούλη.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 31 Ιανουαρίου 2018, 18:45:34
Έστειλα την αίτηση χθες το βράδυ ακριβώς με το σκεπτικό που περιέγραψε ο συνάδελφος προηγουμένως (είδα φως και μπήκα δηλαδή) και χωρίς πραγματική πρόθεση να μείνω, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα (αρ.πρωτ 21/690 έτσι για το μέτρημα). Νομίζω ότι το πιο βασικό για να μπορέσει κανείς να δεχτεί οποιαδήποτε σύμβαση και με οποιαδήποτε αμοιβή είναι ο σεβασμός των αναγκών του. Όταν ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ διευκρινίζει ότι οι κατ'οίκον επεκτείνουν το ωράριο (άρα γίνονται εκτός ωραρίου και μάλιστα χωρίς καν αμοιβή για τη μετάβαση στην οικία του ασθενούς, άρα όποτε θέλει κάποιος μας κάνει λάστιχο), όταν οι απαιτούμενες ώρες απαγορεύουν το ιδιωτικό επάγγελμα στην ουσία και (τελευταίο) όταν οι αμοιβές είναι αυτές που θεσμοθέτησαν δύσκολα μαζεύονται τα κουκιά.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GAD2 στις 1 Φεβρουαρίου 2018, 07:54:15
συγγνώμη αλλα θεωρώ πως όλοι οι γιατροι μηδενός εξαιρουμένου θα έπρεπε να μην κανουν καμμίας μορφής αίτηση αφού με αυτό τον τρόπο δινουμε πατημα στη συνέχιση τετοιων πρακτικών ισοπέδωσης.
όσο και αν αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες επιβίωσης για όλους μας υπαρχει και η αξιοπρέπεια , ή έστω όση μας εχει μείνει
πέρα από ιατρικούς συλλόγους, οι συνελευσεις και οι συνεννοήσεις στις γειτονιές μεταξύ των ιατρών δείχνουν ότι αυτή είναι ίσως η ευκαιρία μας να ενωθούμε και να προστατευτούμε
ας εκμεταλλευθούμε αυτή την ευκαιρία
είναι αστείοι και προκλητικοί οι όροι της σύμβασης και καθε μια αίτηση που γίνεται δικαιολογεί ως έναν βαθμό τις απαιτήσεις τους
και πάλι συγγνώμη για την όποια επιθετικότητα της παρέμβασης μου, αποτελεί προσωπική και μόνο σκέψη - άποψη
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Πετράκης Νϊκος στις 1 Φεβρουαρίου 2018, 09:09:41
Να την και η παράταση. Καλημέρα σε όλους!

Κλασσική περίπτωση.

http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=7692bc03-e397-4e24-a5a0-0ebaad79cd7f
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 1 Φεβρουαρίου 2018, 09:10:26
Συμφωνώ απόλυτα μτ τον GAD2
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: choullisgeo στις 1 Φεβρουαρίου 2018, 18:21:09
Καλησπερα συναδελφοι θελωνα κανω μια ερωτηση ενας ιατρος που εχει δυο ιατρεια σε διαφορετικους δημους αμορους εχει το δικαιωμα με την συμβαση να μοιρασει τα ωραρια του που προβλεπει ο εοππυ η ειναι δεσμευτικο εκει που δηλωσε θεση να εκτελει το ωραριο το προβλεπομενο ευχαριστω
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 1 Φεβρουαρίου 2018, 18:26:46
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Καλησπερα συναδελφοι θελωνα κανω μια ερωτηση ενας ιατρος που εχει δυο ιατρεια σε διαφορετικους δημους αμορους εχει το δικαιωμα με την συμβαση να μοιρασει τα ωραρια του που προβλεπει ο εοππυ η ειναι δεσμευτικο εκει που δηλωσε θεση να εκτελει το ωραριο το προβλεπομενο ευχαριστω
Εδω δεν έχουν απαντήσει σε πιο απλά ερωτήματα
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: choullisgeo στις 1 Φεβρουαρίου 2018, 19:06:02
δικιο εχεται  εδω μπαινουν και αυτοι που δεν εχουν ειδικοτητα σκεφτομαι τον καθηγητη μας τον κυριο ΛΙΟΝΗ  με τοσο αγωνα να αναβαθμιση τον ρολο των ειδικων γενικων ιατρων στην πρωτοβαθμια  φροντιδα υγειας και ολους τους  εκπαιδευτες μας και ολους τους συναδελφους να εξισώνονται  με ολα τα λαμογια που εκμεταλευονται τις αδυναμιες πολιτικων για μερικους ψηφους
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 1 Φεβρουαρίου 2018, 21:05:51
31-01-2018

Επερώτηση στη βουλή από Βουλευτές της ΝΔ για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ.

http://iatroi.eu/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC/ (http://iatroi.eu/%CE%B5%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%AC/)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 1 Φεβρουαρίου 2018, 23:11:14
Ενδιαφέρον διάλογος συναδέλφων στην ομάδα ΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ, στις 01/02/2018:

- Πληροφοριακά θέλω να γράψω ότι βάσει νόμου οποίος συνάδελφος συνταξιούχος συμβληθεί θα κοπεί το 50% της σύνταξης του γιατί θα έχει άλλο εισόδημα ,όποτε νομίζω μόνο μερικά ιατρεία άνευ ειδικότητας θα συμβληθούν

- Οι εχοντες επαγγελμα ως συνταξιουχοι προ 16 απαλλασσονται. Για τους οψιμους ειναι 60% η μειωση

- οι παλιότεροι χάνουν τα επικουρικά οι νεότεροι 60% , όπως και να έχει κάτι χάνουν
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 1 Φεβρουαρίου 2018, 23:23:34
Στη σελίδα 340 στο ΦΕΚ 39, 17 Ιανουαρίου 2018 γράφει ότι οι Παιδίατροι που κάνουν σύμβαση θα μπορούν να βλέπουν παιδιά μέχρι και 16 ετών.

https://familydoctors.eopyy.gov.gr/Files/%CE%A6%CE%95%CE%9A39-17.01.2018.pdf (https://familydoctors.eopyy.gov.gr/Files/%CE%A6%CE%95%CE%9A39-17.01.2018.pdf)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 2 Φεβρουαρίου 2018, 13:29:23
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Καλησπερα συναδελφοι θελωνα κανω μια ερωτηση ενας ιατρος που εχει δυο ιατρεια σε διαφορετικους δημους αμορους εχει το δικαιωμα με την συμβαση να μοιρασει τα ωραρια του που προβλεπει ο εοππυ η ειναι δεσμευτικο εκει που δηλωσε θεση να εκτελει το ωραριο το προβλεπομενο ευχαριστω
Έγραψα νωρίτερα το σκεπτικό μου:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
...
δ) Σε όμορους δήμους; Αυτό δεν τό 'πιασα. Θέλω πχ να δουλέψω και στα Τρίκαλα (που στην τελική δεν είναι όμορος Δήμος αφού παρεμβάλλονται και άλλοι δήμοι ανάμεσα) ως συμβεβλημένος (δε μου φτάνει η Λάρισα) οπότε ανοίγω νέο ιατρείο για να δουλεύω 10 ώρες ημερησίως (με τηλεμεταφορά; ) στον ΕΟΠΥΥ. Ή αν έχω ήδη 2ο ιατρείο το παραχωρώ και αυτό στον ΕΟΠΥΥ. Μάλλον κάνουν πλάκα... Η άλλη άποψη που υπάρχει είναι ότι τα ιατρεία (τα ...όμορα) θα δουλεύουν στο ρελαντί ως κέντρα συνταγογράφησης χωρίς απαραίτητα γιατρό. Ίσως μια τέτοια ΠΦΥ ονειρεύονται κάποιοι....
   Δέχομαι ότι έκανα λάθος και ότι υπάρχουν όμοροι δήμοι (που να θέλουν συμβεβλημένους) στην Αθήνα και Θεσ/νίκη (αλλού δεν ξέρω, δέχομαι παραδείγματα και υποδείξεις - όμορος σημαίνει συνοριακός πιστεύω). Τώρα αν θα μπορεί να μοιράζεται το ωράριο, το θεωρώ παράλογο. Αν έχετε χρεωμένους 2000 ασθενείςι στο ένα και 2000 στο άλλο ιατρείο θα πρέπει να διαθέτετε 5 ώρες στο καθένα (με τηλεμεταφορά ή με ρελαντί συνταγογράφηση στη γραμματέα, διαλέγετε).
   Το να μοιράσετε τους ασθενείς σε 2 ιατρεία δεν είναι λογικό. Οιι θέσεις βγήκαν με σκοπό την κάλυψη του πληθυσμού. Αν πχ στη Λάρισα έχουν υπολογιστεί 30 γιατροί για κάλυψη 65000 πληθυσμού παίρνοντας εσείς μόνο 1000 ασθενείς αφήνετε μέρος του πληθυσμού ακάλυπτο (ενώ δεν καλύπτεται ούτε ο πληθυσμός στο 2ο ιατρείο.
   Αν μπορείτε πράγματι να διαθέτετε 10 ώρες ημερησίως για τον ΕΟΠΥΥ + επισκέψεις δωρεάν στα σπίτια που θα προκύψουν, και όλους τους όρους που βάζει ο ΕΟΠΥΥΥ σας αξίζουν σίγουρα τα 4 χιλιάρικα (για τους 4500 ασθενείς κάλυψη)...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: StGeorg στις 2 Φεβρουαρίου 2018, 16:28:47
"Πόσοι Γενικοί Γιατροί και Παθολόγοι κατέθεσαν αίτηση στον ΕΟΠΥΥ για σύμβαση σε όλη τη χώρα! Όλες οι τελευταίες πληροφορίες"

http://medispin.blogspot.gr/2018/02/blog-post_11.html
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: StGeorg στις 2 Φεβρουαρίου 2018, 16:30:47
"Πρόεδρος Γενικών Γιατρών: Παράνομες οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με γιατρούς χωρίς ειδικότητα! Τι θα κάνει ο κλάδος"

http://medispin.blogspot.gr/2018/02/blog-post_4.html
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 2 Φεβρουαρίου 2018, 16:34:54
Γραφείο Τύπου Υπουργείου Υγείας

Δελτίο Τύπου

Συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με στόχο την ανάπτυξη του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και τη συνέργεια με το νέο μοντέλο  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2018

Μετά από 6 χρόνια και με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της δωρεάν και καθολικής υγειονομικής κάλυψης του πληθυσμού, ο ΕΟΠΥΥ προχωρά στη σύναψη συμβάσεων με οικογενειακούς γιατρούς οι οποίοι σε συνέργεια με Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) θα ενισχύσουν το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος, η προθεσμία της οποίας παρατάθηκε μέχρι της 12 Φεβρουαρίου μετά από αιτήματα γιατρών και Ιατρικών Συλλόγων της χώρας,  αφορά σε 2.152 θέσεις ειδικότητας Γενικής  Ιατρικής – Παθολογίας καθώς και 677 θέσεις Παιδιατρικής, (ο αντίστοιχος αριθμός συμβεβλημένων του ΕΟΠΥΥ σε αυτές τις ειδικότητες δεν ξεπερνά σήμερα τις 2.000).

Οι γιατροί αυτοί θα έχουν την ευθύνη ενός συγκεκριμένου πληθυσμού αναφοράς ενώ δεν θα υπάρχει πλέον το «πλαφόν» των 200 επισκέψεων το μήνα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που ο ΕΟΠΥΥ δίνει σε νέους γιατρούς την ευκαιρία να συμβληθούν με τον Οργανισμό.

Τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσει νέα προκήρυξη για τις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), αλλά και πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον ΕΟΠΥΥ για τους γιατρούς των άλλων ειδικοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την προκήρυξη που παρατάθηκε μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου οι ενδιαφερόμενοι γιατροί και οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι:

    Η αποζημίωση ενός οικογενειακού ιατρού υπολογίζεται με βάση τον εγγεγραμμένο σε αυτόν πληθυσμό ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000€ (μικτά). Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, είναι (2.250) εγγεγραμμένοι ενήλικες. Για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας παιδιατρικής, είναι χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά. Κατά το πρώτο τρίμηνο της σύμβασης- μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθεί η εγγραφή των πολιτών-  η εγγυημένη  αποζημίωση ορίζεται στα 1.623 ευρώ ανεξαρτήτως αριθμού εγγεγραμμένου πληθυσμού. Μετά το πέρας των τριών μηνών η αποζημίωση προσδιορίζεται από τον πραγματικό αριθμό εγγεγραμμένου πληθυσμού και κατά συνέπεια δίνεται η δυνατότητα στον γιατρό να επιλέξει τον μέγιστο αριθμό ληπτών υπηρεσιών που επιθυμεί να εξυπηρετήσει.
    Οι συμβεβλημένοι γιατροί δηλώνουν συγκεκριμένο καθημερινό ωράριο εντός του οποίου δέχονται τους εγγεγραμμένους σε αυτούς πολίτες εντελώς δωρεάν. Ο «δεσμευμένος» χρόνος των γιατρών σε εβδομαδιαία βάση δεν μπορεί να υπολείπεται των 24 ωρών, ενώ στο υπόλοιπο καθημερινό πρόγραμμα του ιατρείου τους έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ελεύθερα ιδιωτική ιατρική, χωρίς καμία επιπλέον υποχρέωση προς τον ΕΟΠΥΥ.
    Οι πολίτες σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι σε θέση να κλείνουν τα ραντεβού τους στους συμβεβλημένους γιατρούς εντελώς δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΗΔΙΚΑ για τα ραντεβού, αλλά και να εγγράφονται διαδικτυακά στον οικογενειακό τους γιατρό.
    Καταργείται το στρεβλό σύστημα των 200 επισκέψεων που εξαντλούνταν τις πρώτες μέρες του μήνα. Το  νέο πλαίσιο συμβάσεων διασφαλίζει ότι θα υπάρχει καθόλη τη διάρκεια του μήνα δεσμευμένος χρόνος για τη δωρεάν εξυπηρέτηση των πολιτών.
    Παράλληλα το σύστημα της πάγιας αντιμισθίας εξασφαλίζει ομαλότερη ροή εκκαθάρισης και πληρωμών για τους συμβεβλημένους οικογενειακούς γιατρούς αυστηρά εντός 45 ημερών από την ολοκλήρωση του παρεχόμενου μηνιαίου έργου.
    Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Δευτέρα 12/2 και για την αποστολή του φακέλου με τα συνημμένα δικαιολογητικά η Τρίτη 20/2.
    Σημειώνεται ότι αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι και σε όμορους δήμους (σε σχέση με την έδρα του ιατρείου τους)
    Δίνεται η δυνατότητα σε γιατρούς με πιστοποιητικό Ιδιότητας Γενικής  Ιατρικής  αρ. 9 ΠΔ 38/04 να υποβάλουν αιτήσεις για την κάλυψη θέσεων οικογενειακών γιατρών
    Κατόπιν αιτήματος πολλών ιατρικών συλλόγων της χώρας αίρεται ο ηλικιακός περιορισμός για τους ενδιαφερόμενους γιατρούς, διατηρώντας ωστόσο το ισορροπημένο σύστημα μοριοδότησης των υποψηφίων προκειμένου αφενός να αναγνωρίζεται η εμπειρία, αλλά και να πριμοδοτείται ουσιαστικά η διάθεση προσφοράς των νεότερων, και μέχρι σήμερα αποκλεισμένων από τις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ, γιατρών.

Πηγή: http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5286-symbaseis-toy-eopyy-me-stoxo-thn-anaptyksh-toy-thesmoy-toy-oikogeneiakoy-giatroy-kai-th-synergeia-me-to-neo-montelo-prwtobathmias-frontidas-ygeias-pfy
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: StGeorg στις 2 Φεβρουαρίου 2018, 16:35:26
"Έρχονται νέες προκηρύξεις για στελέχωση των ΤΟΜΥ & για γιατρούς άλλων ειδικοτήτων"

http://medispin.blogspot.gr/2018/02/blog-post_64.html
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Medicine Man στις 2 Φεβρουαρίου 2018, 17:26:04
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
"Έρχονται νέες προκηρύξεις για στελέχωση των ΤΟΜΥ & για γιατρούς άλλων ειδικοτήτων"

http://medispin.blogspot.gr/2018/02/blog-post_64.html
Νομίζω οτι, πίσω από αυτή την απίστευτα ασύμφορη σύμβασή για τους οικογενειακούς ιατρούς, κρύβεσαι η προσπάθειά στελέχωσης των ΤΟΜΥ.
Η σύμβαση που προτείνουν, κάνει την αντίστοιχη κακή σύμβαση των ΤΟΜΥ να φαίνεται εξαιρετικά συμφέρουσα.  Για ποιό λόγο να προτιμήσεις, με τα ίδια χρήματα ως οικογενειακός ιατρός, να  πληρωνεις ολα τα έξοδα; Ζήτω τα ΤΟΜΥ λοιπόν και για καλή μας τύχη προκηρύσσονται ξανά οι θέσεις.
Καθόλου τυχαία δεν ήταν και η υποχρέωση για 20 επισκεψεις ημερησίως, με 15 λεπτα υποχρεωτικά ανάμεσα στις επισκέψεις. Δεν ήταν παρά ενας προάγγελος αυτών που σκέφτονταν να κάνουν, σε συνδυασμό με την απαξίωση της υπαρχουσας συμβασης των 200 επισκέψεων κατά πράξη και περίπτωση , ώστε να μας γινει πεποίθηση οτι αυτά που ξέραμε τελειώνουν.
Ας τρέξουν λοιπόν να προλάβουν οι κυνηγοί ευκαιριών τη νεα προκυρηξη των ΤΟΜΥ, τουλάχιστον αυτοί οι 850 που κόντρα σε κάθε λογική υπέβαλαν αίτηση για οικογενειακοί ιατροί.

Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 2 Φεβρουαρίου 2018, 17:39:35
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ας τρέξουν λοιπόν να προλάβουν οι κυνηγοί ευκαιριών τη νεα προκυρηξη των ΤΟΜΥ, τουλάχιστον αυτοί οι 850 που κόντρα σε κάθε λογική υπέβαλαν αίτηση για οικογενειακοί ιατροί.
Την αίτηση για τις ΤΟΜΥ θα μπορούσα να τη δεχθώ ως (προσωρινή) λύση, για κάποιο νέο συνάδελφο που δεν έχει και δε θέλει να ανοίξει ιατρείο.
Αλλά ως εκεί.
Όμως με αυτή τη λογική δεν μπορεί να στελεχωθεί κρατική ΠΦΥ με προοπτική.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 2 Φεβρουαρίου 2018, 17:44:15
Αν επρόκειτο για μια μόνιμη θέση στα ΤΟΜΥ τα λεφτά είναι μια χαρά για την Ελλάδα του 2018.

Όμως όταν πρόκειται για μια εργασία που πληρώνεται με ΕΣΠΑ για μόνο 4 χρόνια, και μετά είναι άγνωστο εάν και πόσο θα χρηματοδοτηθεί, δεν θα το έκλεινα το Ιατρείο μου όσο λίγο και αν έβγαζα.
 
Ούτε, θα άφηνα φυσικά, και μια μόνιμη θέση στο ΕΣΥ (υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος μετά από 4 χρόνια να μείνει κανείς χωρίς μισθό).

Επίσης υπάρχει ορατός κίνδυνος (αρκεί μια Υπουργική απόφαση) να βρεθεί κανείς από τα ΤΟΜΥ να κάνει εφημερίες στα ΤΕΠ του πλησιέστερου Νοσοκομείου.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 2 Φεβρουαρίου 2018, 20:11:27
Μα τώρα πραγματικα εξακολουθειτε να ασχολειστε με την προκηρυξη ?
Οσοι δηλωσατε , δηλωσατε. Στειλτε τα δικαιολογητικα και περιμενετε την συμβαση. Διαβαστε τη προσεκτικα κι αν σας κανει υπογραψτε τη, ετήσια ειναι αλλωστε.
Αν στο διμηνο δειτε οτι δεν σας παει , την κανετε με ελαφρα πηδηματακια.
Ετσι απλα.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 3 Φεβρουαρίου 2018, 12:11:01
Μίλησα στις 03/02/2018 και με έναν άλλο συνάδελφο που δουλεύει σε ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ).

Μου είπε ότι εργάζεται 7ωρο και βλέπει, αυστηρά με ραντεβού, 28 άτομα την ημέρα (1 ανά 15λεπτο).
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 3 Φεβρουαρίου 2018, 12:57:40
«ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ»

Σε έναν νέο θεσμό που θα πρέπει να στηριχθεί, αφού διαθέτει προοπτικές για να αλλάξει τα δεδομένα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αναφέρθηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης Χρήστος Λιονής. Αν και πρόκειται, όπως ανέφερε, για έναν νέο θεσμό που ακόμη συναντά δυσκολίες ως προς την υλοποίηση: «Είναι μια μεγάλη πρόκληση της εποχής, έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και σε μια περίοδο που η Ελλάδα συχνά μιλάει με φανατισμό και όχι με διάλογο. Είναι όμως αυτό που χρειάζεται ο πολίτης».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κος Λιονής στην εκπαίδευση τόσο των πολιτών σε μια νέα φιλοσοφία, όσο και του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει τη νέα ΤΟΜΥ και επεσήμανε: «Μιλάμε για έναν θεσμό που θα πρέπει να μην μείνει στο ιατρείο, στη συνταγογράφηση, να μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις για την υγεία, να αλλάξουν τις συνήθειές τους να τρέξει στο σπίτι, να στηρίξει την Ελληνική οικογένεια κ.ά. Αξίζει να τον στηρίξει κανένας και να του δώσει την ευκαιρία να μεγαλώσει. Σε κάθε θεσμό τα πρώτα βήματα είναι δύσκολα. Υπάρχουν θέματα στην πρωτοβάθμια τα οποία δεν τα αντιμετωπίζουμε και αναφέρομαι και στα χρόνια νοσήματα, στον τρόπο ζωής, στη συμπεριφορά υγείας. αλλά κυρίως στην πολλαπλά δοκιμαζόμενη οικογένεια που σήμερα διαλύεται υπό το βάρος μιας χρόνιας ασθένειας, όχι μόνο σε οικονομικό αλλά και σε κοινωνικό και σε ψυχολογικό επίπεδο».

Πηγή: http://www.goodnet.gr/news-item/domikes-allages-stin-ugeia-me-archi-tis-tomy.html

H απάντηση πάντως από τον κ. Λιονή (γιατί του το έστειλα) είναι πως ο δημοσιογράφος δεν μπόρεσε να καταλάβει την ομιλία του.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: StGeorg στις 3 Φεβρουαρίου 2018, 13:04:26
Μέχρι προ μηνών ήμουν επικουρικός γενικός ιατρός σε ΠΕΔΥ και γνωρίζω αρκετούς ΓΙ που γνωρίζω από όταν ήμαστε ειδικευόμενοι μαζί που επίσης είναι επικουρικοί σε ΠΕΔΥ. Επίσης κατά της διάρκεια της... θητείας μου υπήρχαν στο ΠΕΔΥ που ήμουν (και ακόμα υπάρχουν αν δεν κάνω λάθος) 3 μόνιμοι παθολόγοι και 1 μόνιμη γενική ιατρός. Και εξ ιδίας εμπειρίας μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το "αυστηρά με ραντεβού" δεν ισχύει απόλυτα ή σε όλα τα ΠΕΔΥ και εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το κατά πόσο υπάρχει ιατρείο υποδοχής με ιατρό γενικό ή παθολόγο για τα έκτακτα.

Στο ΠΕΔΥ που ήμουν υπήρχε. Ακόμα και έτσι όταν ο αριθμός των εκτάκτων ήταν μεγάλος αυτοί μοιράζονταν και στα τακτικά ιατρεία. Όταν δε δεν υπήρχε ( δεν υπήρχαν αρκετοί γιατροί να καλύπτουν το ιατρείο υποδοχής κάθε μέρα και την πρωινή και την απογευματινή βάρδιά του) τα έκτακτα τα εξυπηρετούσαν τα τακτικά ιατρεία. Αυτό παρεμπιπτόντως δεν επηρέαζε τον αριθμό των ραντεβού που ήταν πάντα φουλ (10λεπτα, περί τα 24 με 26 αν θυμάμαι καλά στο 7ωρο καθώς άφηναν κάποια 10λεπτα κενά για πιθανά έκτακτα, όχι ότι επαρκούσε ο χρόνος).

Συνάδελφος δε σε ΠΕΔΥ χωρίς ιατρείο υποδοχής (ουσιαστικά τοπικό ιατρείο/παράρτημα άλλου ΠΕΔΥ) έβλεπε στο 7ωρο, το οποίο πολύ συχνά παρατεινόταν αναγκαστικά, περί τους 35 ασθενείς, τακτικούς και έκτακτους.

Τα παραπάνω στην Αθήνα (Ζωγράφου, Χολαργός, Αγία Παρασκευή, Γαλάτσι, κλπ).

Προσωπικά άντεξα κανά 6μηνο καθώς η μπες βγες γραμματειακού στυλ ιατρική του 10λεπτου με όλα τα συμπαραμαρτούντα του ΠΕΔΥ/ΙΚΑ δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 3 Φεβρουαρίου 2018, 13:19:20
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Προσωπικά άντεξα κανά 6μηνο καθώς η μπες βγες γραμματειακού στυλ ιατρική του 10λεπτου με όλα τα συμπαραμαρτούντα του ΠΕΔΥ/ΙΚΑ δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε.
Αυτό είναι το κλειδί.
Πώς μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση όταν πάλι και πάλι επιμένουμε στα ίδια;
Αν έχουμε ως οικογενειακοί γιατροί 2250 εγγεγραμμένους, ήτοι περί τις 800-1000 επισκέψεις ανά μήνα, δε θα είμαστε πάλι στο δεκάλεπτο ανά επίσκεψη κατά μέσο όρο;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 3 Φεβρουαρίου 2018, 13:51:52
Ήρθη και ο ηλικιακός περιορισμός απ' ό,τι βλέπω.
Αν και οι περισσότεροι άνω των 65 είχαν ήδη σύμβαση.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 3 Φεβρουαρίου 2018, 18:14:04
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Προσωπικά άντεξα κανά 6μηνο καθώς η μπες βγες γραμματειακού στυλ ιατρική του 10λεπτου με όλα τα συμπαραμαρτούντα του ΠΕΔΥ/ΙΚΑ δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε.
Αυτό είναι το κλειδί.
Πώς μπορεί να αναστραφεί η κατάσταση όταν πάλι και πάλι επιμένουμε στα ίδια;
Αν έχουμε ως οικογενειακοί γιατροί 2250 εγγεγραμμένους, ήτοι περί τις 800-1000 επισκέψεις ανά μήνα, δε θα είμαστε πάλι στο δεκάλεπτο ανά επίσκεψη κατά μέσο όρο;

Είδα τα στατιστικά των τελευταίων ετών (που έχω ΕΟΠΥΥ) και διαπίστωσα (με τη βοήθεια του PC και του προγράμματος που έχω για τα ραντεβού) ότι οι ΕΟΠΥΥιτες έκαναν κατά μέσο όρο 3 επισκέψεις το χρόνο. Οι ιδιωτικοί έκαναν κατά μέσο όρο 2. Αν ισχύει το ίδιο και με το νέο σύστημα τότε οι 24 ώρες την εβδομάδα αφήνουν με 15λεπτα ραντεβού γύρω στα 5 άτομα/ημέρα ακάλυπτα. Με 10λεπτα ραντεβού όμως σε ένα 2ωρακι τους ξεπετάμε και είμαστε έτοιμοι για έκτακτα. Έκτακτα!  ;D
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 3 Φεβρουαρίου 2018, 18:27:45
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Είδα τα στατιστικά των τελευταίων ετών (που έχω ΕΟΠΥΥ) και διαπίστωσα (με τη βοήθεια του PC και του προγράμματος που έχω για τα ραντεβού) ότι οι ΕΟΠΥΥιτες έκαναν κατά μέσο όρο 3 επισκέψεις το χρόνο. Οι ιδιωτικοί έκαναν κατά μέσο όρο 2. Αν ισχύει το ίδιο και με το νέο σύστημα τότε οι 24 ώρες την εβδομάδα αφήνουν με 15λεπτα ραντεβού γύρω στα 5 άτομα/ημέρα ακάλυπτα. Με 10λεπτα ραντεβού όμως σε ένα 2ωρακι τους ξεπετάμε και είμαστε έτοιμοι για έκτακτα. Έκτακτα!  ;D
Πάντως οι συνάδελφοι που είχαν παλαιότερα ΤΕΒΕ, με πολύ λιγότερους εγγεγραμμένους ασφαλισμένους - περίπου τους μισούς - και με με πολύ νεότερο κόσμο διότι ήταν εν ενεργεία ελεύθεροι επαγγελματίες με τις οικογένειές τους, αναφέρουν ότι τις περισσότερες φορές το τετράωρό τους γέμιζε. Ακόμη, σε ένα ωράριο δωρεάν ελεύθερης πρόσβασης π.χ. 8-12 πρωί, είναι πολύ πιθανό το σαλόνι του ιατρείου στις 11:30 να είναι γεμάτο κόσμο: εκεί τι θα κάνει κανείς, θα τσακωθεί; Το πιθανότερο είναι να παρατείνει το ωράριό του έως τον τελευταίο ασθενή που μπήκε έστω και στο παρά 1'. Αν υπολογίσουμε το ότι ο Υπουργός δεν ανέφερε κάτι για ραντεβού και ότι όποια σκέψη μας περί αυτού τεκμαίρεται από τη μέχρι τώρα λειτουργία δομών που ευρίσκονται υπό αναδιαμόρφωση, δεν ξέρω πόσα περιθώρια ελγιμών θα μπορεί να διατηρήσει κανείς.
Κακά τα ψέματα, έχουμε δει ότι όταν δοθεί στον ασφαλισμένο "πάσο ελευθέρας" για ιδιωτικά ιατρεία, πάντα υπάρχει στρέβλωση - προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Τα βιβλιάρια του ΟΠΑΔ ήταν λευκές επιταγές και οι κάτοχοι αυτών έμπαιναν και έβγαιναν στα ιατρεία με απαιτήσεις. Τώρα, τις ίδιες απαιτήσεις, θα έχουν όλοι διότι απλά το κράτος διαβεβαιώνει ότι τους καλύπτει. Ο μόνος ακάλυπτος ανδέχεται να είναι ο γιατρός, και οι πιθανότητες να γίνει αυτό είναι ανάλογες με την προσπάθειά του να κάνει όσο πιο σωστά τη δουλειά του.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 5 Φεβρουαρίου 2018, 13:44:02
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Είδα τα στατιστικά των τελευταίων ετών (που έχω ΕΟΠΥΥ) και διαπίστωσα (με τη βοήθεια του PC και του προγράμματος που έχω για τα ραντεβού) ότι οι ΕΟΠΥΥιτες έκαναν κατά μέσο όρο 3 επισκέψεις το χρόνο. Οι ιδιωτικοί έκαναν κατά μέσο όρο 2. Αν ισχύει το ίδιο και με το νέο σύστημα τότε οι 24 ώρες την εβδομάδα αφήνουν με 15λεπτα ραντεβού γύρω στα 5 άτομα/ημέρα ακάλυπτα. Με 10λεπτα ραντεβού όμως σε ένα 2ωρακι τους ξεπετάμε και είμαστε έτοιμοι για έκτακτα. Έκτακτα!  ;D
Πάντως οι συνάδελφοι που είχαν παλαιότερα ΤΕΒΕ, με πολύ λιγότερους εγγεγραμμένους ασφαλισμένους - περίπου τους μισούς - και με με πολύ νεότερο κόσμο διότι ήταν εν ενεργεία ελεύθεροι επαγγελματίες με τις οικογένειές τους, αναφέρουν ότι τις περισσότερες φορές το τετράωρό τους γέμιζε. Ακόμη, σε ένα ωράριο δωρεάν ελεύθερης πρόσβασης π.χ. 8-12 πρωί, είναι πολύ πιθανό το σαλόνι του ιατρείου στις 11:30 να είναι γεμάτο κόσμο: εκεί τι θα κάνει κανείς, θα τσακωθεί; Το πιθανότερο είναι να παρατείνει το ωράριό του έως τον τελευταίο ασθενή που μπήκε έστω και στο παρά 1'. Αν υπολογίσουμε το ότι ο Υπουργός δεν ανέφερε κάτι για ραντεβού και ότι όποια σκέψη μας περί αυτού τεκμαίρεται από τη μέχρι τώρα λειτουργία δομών που ευρίσκονται υπό αναδιαμόρφωση, δεν ξέρω πόσα περιθώρια ελγιμών θα μπορεί να διατηρήσει κανείς.
Κακά τα ψέματα, έχουμε δει ότι όταν δοθεί στον ασφαλισμένο "πάσο ελευθέρας" για ιδιωτικά ιατρεία, πάντα υπάρχει στρέβλωση - προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Τα βιβλιάρια του ΟΠΑΔ ήταν λευκές επιταγές και οι κάτοχοι αυτών έμπαιναν και έβγαιναν στα ιατρεία με απαιτήσεις. Τώρα, τις ίδιες απαιτήσεις, θα έχουν όλοι διότι απλά το κράτος διαβεβαιώνει ότι τους καλύπτει. Ο μόνος ακάλυπτος ανδέχεται να είναι ο γιατρός, και οι πιθανότητες να γίνει αυτό είναι ανάλογες με την προσπάθειά του να κάνει όσο πιο σωστά τη δουλειά του.

Το ιδιωτικό ιατρείο δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να λειτουργήσει αξιοπρεπώς χωρίς ραντεβού. Όποιος το έχει δοκιμάσει το ξέρει πολύ καλά, αν και αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι πιο προσοδοφόρος. Ότι θα υπάρχουν πιέσεις για επέκταση του ωραρίου και εμβόλιμα ραντεβού από τον ίδιο τον κόσμο είναι δεδομένο. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσει ο ΕΟΠΥΥ και τι θα λέει η σύμβαση, αλλά και ποιός θα την κάνει αν θα λέει ότι θα εφορμούν ατάκτως ορδές ασθενών ανά πάσα ώρα και στιγμή.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 5 Φεβρουαρίου 2018, 14:08:15
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Το ιδιωτικό ιατρείο δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να λειτουργήσει αξιοπρεπώς χωρίς ραντεβού. Όποιος το έχει δοκιμάσει το ξέρει πολύ καλά, αν και αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι πιο προσοδοφόρος. Ότι θα υπάρχουν πιέσεις για επέκταση του ωραρίου και εμβόλιμα ραντεβού από τον ίδιο τον κόσμο είναι δεδομένο. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσει ο ΕΟΠΥΥ και τι θα λέει η σύμβαση, αλλά και ποιός θα την κάνει αν θα λέει ότι θα εφορμούν ατάκτως ορδές ασθενών ανά πάσα ώρα και στιγμή.
   Υπάρχει πιθανότητα ο ΕΟΠΥΥς και ο καλός υπουργός που θέλει το καλό των ασθενών-ψηφοφόρων να πει ότι τα έκτακτα θα εξετάζονται με ραντεβού. Οι δημόσιες ΤοΜΥ δεν επαρκούν. Αφού θέλουμε να αποσυμφορηθούν τα ΤΕΠ νοσοκομείων, τα επείγοντα θα πάνε στους συμβεβλημένους. Τώρα εκείνοι θα πρέπει να μαλώνουν με τον κάθε "επείγοντο" που πχ πονάει από βδομάδα αλλά σήμερα περίσσεψε ο πόνος (χαρακτηριστικό ορθοπαιδικό για τενοντίτιδα ώμου).
   Προσωπικά δεν περιμένω κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ. Στην τελική δεν με αφορά... Αν νομίζετε, αξίζει να δοκιμάσετε.
   Α, ναι για τα bold... Ποιος μίλησε για αξιοπρέπεια; Για λειτουργία μίλησαν μόνο.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: StGeorg στις 5 Φεβρουαρίου 2018, 14:16:12
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Είδα τα στατιστικά των τελευταίων ετών (που έχω ΕΟΠΥΥ) και διαπίστωσα (με τη βοήθεια του PC και του προγράμματος που έχω για τα ραντεβού) ότι οι ΕΟΠΥΥιτες έκαναν κατά μέσο όρο 3 επισκέψεις το χρόνο. Οι ιδιωτικοί έκαναν κατά μέσο όρο 2. Αν ισχύει το ίδιο και με το νέο σύστημα τότε οι 24 ώρες την εβδομάδα αφήνουν με 15λεπτα ραντεβού γύρω στα 5 άτομα/ημέρα ακάλυπτα. Με 10λεπτα ραντεβού όμως σε ένα 2ωρακι τους ξεπετάμε και είμαστε έτοιμοι για έκτακτα. Έκτακτα!  ;D
Πάντως οι συνάδελφοι που είχαν παλαιότερα ΤΕΒΕ, με πολύ λιγότερους εγγεγραμμένους ασφαλισμένους - περίπου τους μισούς - και με με πολύ νεότερο κόσμο διότι ήταν εν ενεργεία ελεύθεροι επαγγελματίες με τις οικογένειές τους, αναφέρουν ότι τις περισσότερες φορές το τετράωρό τους γέμιζε. Ακόμη, σε ένα ωράριο δωρεάν ελεύθερης πρόσβασης π.χ. 8-12 πρωί, είναι πολύ πιθανό το σαλόνι του ιατρείου στις 11:30 να είναι γεμάτο κόσμο: εκεί τι θα κάνει κανείς, θα τσακωθεί; Το πιθανότερο είναι να παρατείνει το ωράριό του έως τον τελευταίο ασθενή που μπήκε έστω και στο παρά 1'. Αν υπολογίσουμε το ότι ο Υπουργός δεν ανέφερε κάτι για ραντεβού και ότι όποια σκέψη μας περί αυτού τεκμαίρεται από τη μέχρι τώρα λειτουργία δομών που ευρίσκονται υπό αναδιαμόρφωση, δεν ξέρω πόσα περιθώρια ελγιμών θα μπορεί να διατηρήσει κανείς.
Κακά τα ψέματα, έχουμε δει ότι όταν δοθεί στον ασφαλισμένο "πάσο ελευθέρας" για ιδιωτικά ιατρεία, πάντα υπάρχει στρέβλωση - προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Τα βιβλιάρια του ΟΠΑΔ ήταν λευκές επιταγές και οι κάτοχοι αυτών έμπαιναν και έβγαιναν στα ιατρεία με απαιτήσεις. Τώρα, τις ίδιες απαιτήσεις, θα έχουν όλοι διότι απλά το κράτος διαβεβαιώνει ότι τους καλύπτει. Ο μόνος ακάλυπτος ανδέχεται να είναι ο γιατρός, και οι πιθανότητες να γίνει αυτό είναι ανάλογες με την προσπάθειά του να κάνει όσο πιο σωστά τη δουλειά του.

Το ιδιωτικό ιατρείο δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να λειτουργήσει αξιοπρεπώς χωρίς ραντεβού. Όποιος το έχει δοκιμάσει το ξέρει πολύ καλά, αν και αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι πιο προσοδοφόρος. Ότι θα υπάρχουν πιέσεις για επέκταση του ωραρίου και εμβόλιμα ραντεβού από τον ίδιο τον κόσμο είναι δεδομένο. Το θέμα είναι τι θα αποφασίσει ο ΕΟΠΥΥ και τι θα λέει η σύμβαση, αλλά και ποιός θα την κάνει αν θα λέει ότι θα εφορμούν ατάκτως ορδές ασθενών ανά πάσα ώρα και στιγμή.

Πάντως τουλάχιστον ο κος. Μπερσίμης σε συνάντηση με ΙΣΑ/ΙΣΠ είπε -αν και κάπως αόριστα- ότι μέσα στις υποχρεώσεις του ΟΙ είναι και τα έκτακτα, ακόμα και αν χρειαστεί να βγει εκτός δηλωμένου ωραρίου ο γιατρός (δωρεάν πάντα από τη στιγμή που οι ασθενείς ανήκουν στον πληθυσμό του και προσήλθαν εντός ωραρίου), αλλά και τα κατ' οίκον (τα οποία δεν θα συνυπολογίζονται στο δηλωμένο ωράριο).

Συν του ότι ώρες που θα χάνονται λόγω άδειας οποιουδήποτε είδους (η οποία άδεια θα πρέπει να δηλώνεται στον ΕΟΠΥΥ εκ των προτέρων) θα πρέπει μετά να αναπληρώνονται (!).
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 5 Φεβρουαρίου 2018, 14:28:20
Κι εγώ θέλω μια BMW X5.
Ας θέλει ότι επιθυμεί , η αγορά κανονίζει τι θα δώσει.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 6 Φεβρουαρίου 2018, 21:51:26
Ανάρτηση συναδέλφου σε Ιατρική ομάδα στο facebook, στις 06/02/2018:

Βρεθηκα σε ενημερωση του Μπερσιμη προς τον ΙΣΘ.
τι εμαθα;

1. Για τους παθγιπαιδ
- οταν θα θελουν αδεια θα παιρνουν κανονικα για εκεινο τον μηνα τον μισθο τους αλλα θα πρεπει να ερχονται σε συνεννοηση με την ΤΟΜΥ και τον πληθυσμο ευθυνης να τον αναλαμβανει ενας αλλος ιατρος.
- ΕΦΚΑ δεν θα πληρωνει ο ΕΟΠΥΥ
- δεν δεχεται ο εοπυυ προταση για συμμετοχη ασθενους 40-50ε το χρονο αλλα ουτε 5ε
- ρωτησα τι θα γινεται αν καποιος παιρνει μονο 200ε πχ γιατι τον δηλωσαν λιγοι ασθενεις. θα δουλευει 24ωρες; και τι θα γινει αν τον δηλωσουν 2250. δεν υπαρχει κατι γραπτο.... θα δουμε.
- το σκεφτονται να πηγαινει καποιος κατ οικον δωρεαν και απλα να ανταμοιβεται με το να κλεινονται 3-4 διαθεσιμα ραντεβου της επομενης εβδομαδας. σιγουρα δεν θα του δινει εξτρα ποσο ο εοπυυ.
- ελευθερη συνταγογραφηση ΣΙΓΟΥΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
- gatekeeping ΟΧΙ σε καμια περιπτωση. ο καθενας θα μπορει να πηγαινει σε οποιον ιατρο θελει απο μονος του
- τα ραντεβου θα κλεινονται on line απο οποιον θελει και απο τον ιατρο και απο ολους...
- δεν φταιει για τον νομο ο ΕΟΠΥΥ.
- ο παθγιπαιδ θα πληρωνεται για τον Ιανουριο, 28 Φεβρουαριου
- οι συμβασεις θα κοβονται οσο ανοιγουν ΤΟΜΥ. απλα θα υπαρχουν οσο υπαρχουν κενα.
- οι παλιες συμβασεις θα κοπουν οταν βρεθουν αρκετοι ωστε να ξεκινησουν οι νεες. κανεις δεν ξερει ποτε. ο υπουργος θα το αποφασισει
- ο κωδικος που δηλωνει ενας ιατρος ΔΕΝ ειναι δεσμευτικος για τον ΕΟΠΥΥ. αν εχει αναγκη σε αλλο Δημο θα κανει συμβαση με τον ιατρο για τον αλλο Δημο. μεσα στον ιδιο νομο παντα. του ειπα πως τοτε γιατι ζηταει να βαλει ο ιατρος κωδικο και οχι νομο.... δεν απαντησε. με αλλα λογια αυτοι θα ψαξουν να καλυψουν νομους ασχετα αν στον ενα Δημο μαζεψαν πολλους ιατρους και στον διπλανο λιγους
- του ειπα πως ακομα και σημερα στην καινουργια 31-1 προκηρυξη η ληξη προθεσμιας ειναι η 31-1 . ειπε πως δεν το ηξερε, προφανως λαθος θα γινει 12 Φεβρουαριου.
- 12-2 θα ανακοινωσει ποσοι εκαναν αιτηση. προς το παρον δεν λεει.

2. για τους αλλους ιατρους
- η συμβαση θα ειναι συλλογικη με τους ΙΣ.
- θα την δουνε οι ΙΣ σε μερικες εβδομαδες και θα γινει συζητηση
- θα μπορουν να κανουν συμβαση ολοι αλλα αν η προσφορα ωρων ξεπερασει την ζητηση τοτε θα δουνε πως θα επιλεγουν οι ιατροι
- ο καθε ιατρος θα δωσει στο συστημα οσες ωρες θελει με μεγιστο τις 20 την εβδομαδα. αλλος μπορει να δωσει 4 ωρες και μονο μια μερα την εβδομαδα αλλος 20 την εβδομαδα κτλ

3. για ολους
- ταποτε προχωραει η αποπληρωμη
- τσαυ-δικηγοροι και μηχανικοι ειναι θεμα του ΕΦΚΑ και δεν χρωσταει ο εοπυυ οποτε... καλα κανω και το φωναζω εδω και χρονια... ελπιζουμε να πιεσουν οι ΙΣ και ο ΠΙΣ
-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ. συγκεκριμενα ειπε "μα ειναι δυνατον ιατρος χωρις ελευθερη συνταγογραφηση;"
- gatekeeping δεν θα υπαρχει
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 7 Φεβρουαρίου 2018, 00:33:46
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ανάρτηση συναδέλφου σε Ιατρική ομάδα στο facebook, στις 06/02/2018:

Βρεθηκα σε ενημερωση του Μπερσιμη προς τον ΙΣΘ.
τι εμαθα;

1. Για τους παθγιπαιδ
- οταν θα θελουν αδεια θα παιρνουν κανονικα για εκεινο τον μηνα τον μισθο τους αλλα θα πρεπει να ερχονται σε συνεννοηση με την ΤΟΜΥ και τον πληθυσμο ευθυνης να τον αναλαμβανει ενας αλλος ιατρος.
.............
........................

Είμαστε με τα καλά μας;
Ποιος συνάδελφος θα δεχτεί να δει μέσα σε ένα μήνα εκτός από τα δικά του 384 ραντεβού αλλά τόσα (= 768 ραντεβού συνολικά) ;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 7 Φεβρουαρίου 2018, 01:07:16
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ανάρτηση συναδέλφου σε Ιατρική ομάδα στο facebook, στις 06/02/2018:

Βρεθηκα σε ενημερωση του Μπερσιμη προς τον ΙΣΘ.
τι εμαθα;

1. Για τους παθγιπαιδ
- οταν θα θελουν αδεια θα παιρνουν κανονικα για εκεινο τον μηνα τον μισθο τους αλλα θα πρεπει να ερχονται σε συνεννοηση με την ΤΟΜΥ και τον πληθυσμο ευθυνης να τον αναλαμβανει ενας αλλος ιατρος.
.............
........................

Είμαστε με τα καλά μας;
Ποιος συνάδελφος θα δεχτεί να δει μέσα σε ένα μήνα εκτός από τα δικά του 384 ραντεβού αλλά τόσα (= 768 ραντεβού συνολικά) ;

Ε, και τι με αυτό;
Αν κάτι ξεχειλίσει, δεν έχει σχέση αν ξεχείλισε από μία σταγόνα ή ένα τσουνάμι.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 7 Φεβρουαρίου 2018, 01:19:51
Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η προκήρυξη των οικογενειακών ιατρών. Φήμες θέλουν την πιο προσοδοφόρα ηλικιακή ομάδα των 15-16 ετών, του ενός ευρώ και δέκα λεπτά,  να διεκδικείται  και από τους  παθολογενικούς. Στις επόμενες ευρωεκλογές  ξεκινά η εφαρμογή της ψήφου στα δεκαπέντε και σε ξεχωριστή λίστα θα επιλέγουν τον ιατρό τους. Παιδίατροι   ξεκίνησαν να προσαρμόζουν στα στηθοσκόπια τους μαζί με τ’αρκουδάκια ομοιώματα του Μessi  ενώ κατέρρευσε η ιστοσελίδα amazon απ’τις  παραγγελίες playstation 5 για τους χώρους αναμονής στα παθολογενικά ιατρεία.  Στο μεταξύ  διεκδικώντας  μερίδιο στην πίτα των over 66,του ενός ευρώ ,στους συμμαθητές τους στρέφονται με αξιώσεις οι συνταξιούχοι ιατροί που θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Επιστρατεύουν ακόμη και τις γνώσεις τους στην πρέφα και μπιρίμπα και κάνουν έντονη την παρουσία τους στα ΚΑΠΗ και στα καφενεία. Non paper πού   διέρρευσε   από ψηλά ιστάμενο , του έκτου ορόφου, θα προβλέπεται bonus στην άμεση ανταπόκριση στην κλίση για κατ’ οίκον επίσκεψη αρκεί να τηρείται το χρονοδιάγραμμα της μίας ώρας. Όπως δήλωσε ο αξιωματούχος η interamerican  δεσμεύτηκε   για ανταπόκριση σε βλάβη εντός μισάωρου άρα θεωρείται αξιοπρεπές το διάστημα μίας ώρας. Στην  ένδεια των επιχειρημάτων της ιατρικής κοινότητας παραθέτουμε εύστοχες αναφορές απλών ανθρώπων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντικρούσουν τις  τεκμηριωμένες λογικές   και αξιοπρεπείς προτάσεις του υπουργείου μας.
Ο τάκης  ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου σε άπταιστα αγγλικά εξηγεί  στις τουρίστριες που περνούν μπροστά του στο Ρίο της Πάτρας ότι here  is Rio αντιhere is ANTIRIO… και εξιστορεί την εμπειρία του από ένα live όπου ήταν τρείς και έκαναν ένα φανταστικό ντουέτο…
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GAD2 στις 7 Φεβρουαρίου 2018, 08:20:22
Αλλά από ότι φαίνεται οι τρεχουσες συμβασεις των συμβεβλημένων διατηρούνται και επί μακρόν.......όσο δεν πάμε στα ΤΟΜΥ οι συμβεβλημενοιυ συνεχίζουν με το υπαρχον καθεστώς....πολιτική λύση ευθύνης (sic) και πρακτικότητας......
εγώ θα κλείνω κανονικά ραντεβού σε βαθος μηνών και μετα ας εξηγήσει ο ΕΟΠΥΥ γιατί σε μια νύχτα βρεθηκα εκτός
Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 7 Φεβρουαρίου 2018, 09:06:20
Πάντως ένα λάθος που φοβάμαι ότι κάνει ο ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι θεωρούν δεδομένο αυτό το, έστω μικρό, νούμερο των ιδιωτών Ιατρών που έκαναν αίτηση για τις νέες συμβάσεις.

Μόνο που δεν πρέπει να το θεωρούν ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟ:

Όλοι αυτοί οι ιδιώτες Ιατροί κάναν αίτηση με το σκεπτικό "βλέποντας και κάνοντας". Αν δούνε ότι οι όροι της σύμβασης είναι στην πράξη απάνθρωποι (και δεν αναφέρομαι μόνο στους οικονομικούς όρους), τότε θα την κάνουν με ελαφριά πηδηματάκια με ότι αυτό συνεπάγεται.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Πετράκης Νϊκος στις 7 Φεβρουαρίου 2018, 09:55:28
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πάντως ένα λάθος που φοβάμαι ότι κάνει ο ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι θεωρούν δεδομένο αυτό το, έστω μικρό, νούμερο των ιδιωτών Ιατρών που έκαναν αίτηση για τις νέες συμβάσεις.

Μόνο που δεν πρέπει να το θεωρούν ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟ:

Όλοι αυτοί οι ιδιώτες Ιατροί κάναν αίτηση με το σκεπτικό "βλέποντας και κάνοντας". Αν δούνε ότι οι όροι της σύμβασης είναι στην πράξη απάνθρωποι (και δεν αναφέρομαι μόνο στους οικονομικούς όρους), τότε θα την κάνουν με ελαφριά πηδηματάκια με ότι αυτό συνεπάγεται.

Μην ξεχνάμε επίσης ότι ήδη συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ έκαναν αίτηση, γιατί είχε ακουστεί ότι αν δεν γίνει η αίτηση, η ισχύουσα σύμβαση θα σταματήσει και έτσι θα έμεναν κρεμασμένοι με τα προγραμματισμένα ραντεβού που είχαν κλείσει για τις αρχές του Φεβρουαρίου.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GAD2 στις 7 Φεβρουαρίου 2018, 09:57:18
Συμφωνώ με τον κο Αργυριου
Για αυτό και το υπουργείο τηρεί προσεκτική σταση απέναντι στους ήδη συμβεβλημένους, για να εχει καλυμμένα τα νώτα του
Με το 15 λεπτο πάντως έχουμε περισσότερο χρόνο να γραφουμε τις απόψεις μας.......
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: md στις 7 Φεβρουαρίου 2018, 12:16:01
Και να τις διαβαζουμε...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 7 Φεβρουαρίου 2018, 13:40:01
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αν δούνε ότι οι όροι της σύμβασης είναι στην πράξη απάνθρωποι (και δεν αναφέρομαι μόνο στους οικονομικούς όρους), τότε θα την κάνουν με ελαφριά πηδηματάκια με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ένα θεματάκι βέβαια εγείρεται από την πιθανότητα να μην τις δούνε καν.
Μην ξεχνούμε ότι κάποιοι δεν έχουν στα χέρια τους τις ήδη υπάρχουσες.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 7 Φεβρουαρίου 2018, 15:33:50
Για αυτό και έγραψα για τους όρους σύμβασης ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 7 Φεβρουαρίου 2018, 17:46:36
Συνάντηση του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Μπερσίμη. Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ απάντησε σε πολλές ερωτήσεις των μελών του ΔΣ, χωρίς να προκύπτουν από τις απαντήσεις του νέα δεδομένα για τις συμβάσεις των οικογενειακών γιατρών.
Ο πρόεδρος του ΙΣΘ, κος Θανάσης Εξαδάκτυλος,  επεσήμανε ότι η οργάνωση της ΠΦΥ από την Κυβέρνηση είναι σε λάθος κατεύθυνση και εξέφρασε την έκπληξη του ΔΣ για την επιμονή του Υπουργείου μετά και το πρόσφατο ναυάγιο των ΤΟΜΥ. Ζήτησε αναθεώρηση των σχεδιασμών του υπουργείου και έναρξη διαλόγου για την ΠΦΥ  στη βάση της ελεύθερης επιλογής γιατρού, με αξιοποίηση της πληθώρας των ειδικών γιατρών που διαθέτει η χώρα και αμοιβές αξιοπρεπείς και δίκαιες ώστε να μην υποβαθμιστεί η παρεχόμενη ιατρική υπηρεσία προς τους ασθενείς.
Από τη συζήτηση προκύπτει ότι η πρόσβαση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι διασφαλισμένο δικαίωμα όλων των γιατρών και  δεν υπάρχει σχεδιασμός για την επιβολή gatekeeping.Ο ΕΟΠΥΥ προγραμματίζει την αντικατάσταση των συμβάσεων που ισχύουν σήμερα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία με τους οικογενειακούς ιατρούς.
Οι δε συμβάσεις των ιατρών των υπολοίπων ειδικοτήτων θα συζητηθούν στην συνέχεια. Για τη σύναψη των συμβάσεων επόμενης φάσης με ειδικούς ιατρούς – όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ – θα ακολουθηθεί ανάλογη διαδικασία μοριοδότησης των ενδιαφερομένων.
Αναφορικά με την εξόφληση παλαιών οφειλών προς κλινικούς και εργαστηριακούς, ενημέρωσε ότι  προγραμματίζουν την εξόφληση τους μέχρι το καλοκαίρι.
Οι θέσεις του ΙΣΘ θα συζητηθούν και θα καθοριστούν στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11/2 στις 10 π.μ στα γραφεία του ΙΣΘ (Πλ. Αριστοτέλους 4).

http://www.ert.gr/ert3/synantisi-tou-ds-tou-iatrikou-syllogou-thessalonikis-me-ton-proedro-tou-eopyy/ (http://www.ert.gr/ert3/synantisi-tou-ds-tou-iatrikou-syllogou-thessalonikis-me-ton-proedro-tou-eopyy/)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 11:19:12
καλημερα παρακολουθω την πορεια των αιτησεων για να δω αν κανω αιτηση.συναδελφος μου ανεφερε χθες οτι ο αριθμος που πηρε ηταν κοντα στο 2000 στην αιτηση του.απο πληροφορια εγκυρη μεσα απο τον εοπυυ χθες το βραδυ τελικα ειναι πειπου 2000 με μεγαλη τρυπα στην αθηνα και θεσσαλονικη.προφανωςοι 500 που δεν θα βρουν ειναι αθηνα και θεσσαλονικη.υπαρχει δημος που οι αιτησεις ειναι 3/πλασιες απο αυτους που ζηταει ο οργανισμος.επειδη κανω μια εργασια και θελω στοιχεια για το προφιλ των συμβεβλημενων θελω να ειμαι ενημερος.σε ιατρικο συλλογο που καθετα πηρε θεση αρνητικα οι αιτησεις ειναι και 2 παραπανω απο τους ζητουμενους ιατρους.τα σεναρια που παιζουν σε κατωτερο επιπεδο διοικησης ειναι.αν δεν βρουν τον αριθμο ιατρων θα συνεχισουν σε αυτους τους νομους κατα πραξη και περιπτωση με πλαφον τους 130-150 ασθενεις.ΑΛΛΑ!!!!!!δεν θα κανουν συμβαση με ιατρους που ενω εκαναν αιτηση  παραιτηθηκαν .θα κανουν μονο με οσους δεν εκαναν η την απεσυραν πριν την δευτερα.ο αριθμος 2250 ειναι πλαφον.αλλα στις κοινωνικες δρασεις κλπ κλπ οι ασθενεις μπορει και να μην ειναι απο τους εγεγραμενους στο αναλογο ιατρο.για παραδειγμα προληπτικος εμβολιασμος θα πατε σε οποιο γιατρο συμβεβλημενο θελετε να  σας γραψει το εμβολιο.κρυφο χαρτι και ασσο στο μανικι τουςηι τοπικη αυτοδιοικηση.καπη και δημοτικα ιατρεια που υπαρχουν σχεδον παντου.στην επαρχεια που ειμαι το ξερω καλα αυτο.πανω απο 100 συνταγες γραφονται καθε ημερα.στην συμβαση η κερκοπορτα θα ειναι ποινη 3 ετων να μην μπορεις να ξανακανεις συμβση αν την διακοψεις πριν το χρονο της που θα ειναι 1 ετος συν 3 μονομερως απο εοπυ.επισης σου αγορζει χρονο στο ιατρειο 24 εβδομαδιαιως κατ ελαχιστο αυτο ειναι η λεξη κλειδι κατ ελαχιστο.επισης τον αλλο μηνα μπορει να αλλαξει τους ασθενεις.εφηγε ο Α σου προσθετω τον Β.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ θα γραφτουν αυτοι που εχουν αναγκη.ενας αρρωστος που παει μια φορα στα 3 χρονια σε ιατρο δεν θα τρεξει να γραφτει. οποτε οι ασθενεις μας θα ειναι θαμωνες των ιατρων.καθε 3 και λιγο στο ιατρειο. οι εισφορες και η παρακρατηση θα γινει στην πηγη.δηλαδη ΕΦΚΑ φορος θα παρακρατουνται απο εοπυυ.στα 1600 ενα ποσο της ταξης 45 τοις εκατο.στο χςρι περιπου 1000.εκτιμηση δικη μου με 1000 βγαλε λειτουργικα εξοδα και μετα να μου το πεις και εμενα πως.αποφασισα λοιπον να μην κανω αιτηση και να περιμενω το δευτερο μερος το οποιο ισως να εχει ονομαστικα λιγοτερα χρηματα αλλα και σημαντικα λιγοτερους ασθενεις (και εκει θα εχει πλαφον επισκεψεων)και ενα μερος της επισκεψης θα πληρωνει ασθενης ενα ποσο της ταξης 1-2 ευρω.οσοι κανουν αιτηση και υπαρχει στο συστημα τελευταια ημερα καθως και οσοι δεν στειλουν δικαιολογητικα αυτοματα θα αποκλειστουν απο το μελλον.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.καλυτερα να περιμενω εως τελος μαρτιου το επομενο σκελος που θα γινει με τους ιατρικους συλλογους.επισης δεν θα διακοπουν οι συμβασεις κατα πραξη και περιπτωση μεχρι το τελος του καλοκαιριου εκτος απο αυτους που θα κανουν αιτηση για το νεο τυπο συμβασης. τωρα αυτα που γραφω θα εμφανιστουν σε λιγες ημερες αλοιμονο αν το υπουργειο εβγαζε ολα τα χαρτια του στο τραπεζι.η αλλαγη πλευσης θα γινει με τον επομενο ανασχηματισμο.ο επομενος υπουργος θα κανει <<ενα καλυτερο συστημα προς ωφελος του ασθενους>>αυτη θα ειναι η καραμελα.μην ξεχναμε οτι παμε για εκλογες.στις αρχες μαρτιου θα πανε οι προτασεις στους ιατρικους συλλογους.ειτε απο την παρουσα διοικηση του υπουργειου ειτε απο την επομενη για τους αλλους ειδικους.η αναστροφη ως προς το ηλικιακο οριο εγινε οχι γιατι φωναζε ο ιατρικος συλλογος αλλα γιατι ειναι αντισυνταγματικο να μην κανεις συμβαση ενω του απαγορευεις ουσιαστικα να παρει συνταξη.και επειδη ειδαν την γκελα φοβηθηκαν προσφυγες και ασφαλιστικα μετρα και αργοτερα αποζημιωσεις για ηθικη και οικονομικη βλαβη.μην ξεχναμε οτι αυτοι ειναι και μεγαλης ηλικιας και σκληροπυρινικοι δεν εχουν κατι να χασουν.η δε παραχωρηση με τα πιστοποιητικα γενικης ιατρικης  επειδη εχουν τα ιδια επαγγελματικα δικαιωματα ετσι και προσεφευγαν θα τους ειχαν παρει και τα σωβρακα αυτοι οι γιατροι.αν και δεν ειναι πολλοι περιπου 80 ειναι ο συνηγορος του πολιτη ηταν σαφης.ο ειδικος γενικος και ο κατεχων πιστοποιητικο επαγγελματικα ειναι το ιδιο.αν και αυτοι περιπου 10 εκαναν μεχρι χθες.και ολες οι αιτησεις ειναι σε περιοχες που αμφιβαλω αν παει αλλος ιατρος.3 ειναι σε νησια ολιγων κατοικων.ελπιζω με το ποστ μου να βοηθησα αυτους που εκαναν η σκεπτονται να κανουν.........ΥΓ.ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΜΕΡΟ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ δηλ κεντρα υγειας κλπ κλπ ρε παιδια ειτε θετικα ειτε αρνητικα μην κανετε το λαθος να λετε κανε η μην κανεις ΕΛΕΟΣ
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 14:14:20
@manospall

Ευχαριστουμε για την ενημερωση.
Νομιζω πως ειναι πλεον προφανες πως όσοι έχουν ήδη σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ δεν προκειται να αποπειραθουν να τεσταρουν σε αυτη την φάση το νεο καθεστώς συμβασεων.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: StGeorg στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 14:26:10
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
αποφασισα λοιπον να μην κανω αιτηση και να περιμενω το δευτερο μερος το οποιο ισως να εχει ονομαστικα λιγοτερα χρηματα αλλα και σημαντικα λιγοτερους ασθενεις (και εκει θα εχει πλαφον επισκεψεων)και ενα μερος της επισκεψης θα πληρωνει ασθενης ενα ποσο της ταξης 1-2 ευρω.οσοι κανουν αιτηση και υπαρχει στο συστημα τελευταια ημερα καθως και οσοι δεν στειλουν δικαιολογητικα αυτοματα θα αποκλειστουν απο το μελλον.

Ε; Μια επεξήγηση κυρίως για τα bold μια και η αίτηση απλά δεν ισούται με υπογραφή σύμβασης; Λόγω αυτού άλλωστε πιθανότατα οι συμβεβλημένοι αυτοί καθεαυτοί θα είναι λιγότεροι από τις αιτήσεις.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 14:53:00
οσοι κανουν αιτηση και δεν την παρουν πισω πριν απο την δευτερα ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ απο την επομενη φαση των συμβασεων κατα πραξη.τωρα που διαβαζω αλλη μια φορα τα λεγομενα των καρεκλοκενταυτων του εοπυυ ηδη το εχουν πει οτι εχουν εκπληξεις και <<δωρακια>>.ειτε υπογραψουν ειτε οχι.διοτι ειναι σιγουρο οτι ολοι θα ηθελαν να πανε στο δευτερο σκελος με αποτελεσμα να μην υπαρξει το πρωτο (αγορα χρονου)η δευτερη φαση θα γινει μεσω ΠΙΣ μαζι με τις υπολοιπες ειδικοτητες.ΔΕΝ θα μπορει να λαβει μερος ιατρος που εκανε αιτηση με το σημερινο καθεστως.επισης μεχρι να γινει αυτο οι συμβασεις οι σημερινες ειναι ενεργες πλην οσων κανουν αιτηση.αυτο ειναι σαφεστατο.η αιτηση ειναι δεσμευτικου χαρακτηρα.οσοι πιστευουν οτι θα κανω και μετα θα την κανω ........απλα ειναι ανοητοι.οι συμβασεις οι σημερινες για οσους μεινουν εκτος θα διακοπουν το καλοκαιρι.προφανως γιατι το νουμερο δεν βγαινει παντου σε ολους τους δημους.και αυτο γιατι αθηνα θεσσαλονικη υπαρχει μεγαλο προβλημα.στις εκλογικες περιφερειες των δυο υπουργων τα πραγματα ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ για αυτους.οι αιτησεις εχουν ξεπερασει και τις καλυτερες προβλεψεις.αλλα υπαρχει νομος που δεν εχει ουτε μια.εκει δηλαδη τι θα γινει????εχει ενα κεντρο υγειας ολοι εκει θα πανε????εχει και 3 συμβεβλημενους .αιτηση τους ομως δεν υπαρχει.γιατροι αρκετα μεγαλης ηλικιας πανω απο 55 ουτε πεθαμενοι δεν θα πανε.γενικα ο ιατρος φωναζει ουρλιαζει κανει τον επαναστατη αλλα ετρεξε να κανει αιτηση.ειτε γιατι δεν εχει εμπιστοσυνη στις γνωσεις του ειτε γιατι η λεξη ασθενης πελατης ειναι αρκετα σπανια αντιθετα υπαρχουν και γιατροι λιγοι ομως που δεν ουρλιαζουν σε συνελευσεις φορουμ και τετοια που απλα δεν θα κανουν αιτηση η την ακυρωσαν..αποψη μου ειναι οτι οσοι εκαναν μετα απο λιγο καιρο θα κλαινε παλι οπως σημερα.εγω προτιμω λιγους και ησυχια παρα  κοπαδι μεσα στο ιατρειο και να με θεωρουν κλητηρα τους.ειμαι της σχολης που μεγαλωσα με την εικονα του σοβαρου η σοβαροφανους ιατρειου που η λεξη ταμειο ειναι αγνωστη.εικονα που απο νεαρος μαθητης ειχα.καλος ο ικατζης στην γειτονια αλλα εμενα με πηγαιναν και ιδιωτικα.λεω και οχι αποκλειστικα.τον ικατζη τον ειχαμε για φαρμακα οπως ελεγε η γιαγια μου.εεεε και δεν σπουδασα να γινω ικατζης.θελω να πω σηγνωμη σε οσους εχουν αντιθετη αποψη με την δικη μου
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: StGeorg στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 15:02:24
Δεσμευτικού χαρακτήρα ως προς τι είναι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις; Αφού, από όσο γνωρίζω, τίποτα δεν υπογράφεις όταν τις κάνεις. Και κάνοντάς τις δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έγινες συμβεβλημένος καθώς, ξανά από όσο γνωρίζω, αυτό χρειάζεται αποστολή δικαιολογητικών και υπογραφή σύμβασης. Η οποία σύμβαση ακόμα αγνοείται η τύχη της...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 15:10:28
Μια επεξήγηση κυρίως για τα bold μια και η αίτηση απλά δεν ισούται με υπογραφή σύμβασης; Λόγω αυτού άλλωστε πιθανότατα οι συμβεβλημένοι αυτοί καθεαυτοί θα είναι λιγότεροι από τις αιτήσεις.
....................λογικα θα ειναι κατα τι πιο λιγοι απο τις αιτησεις......αλλα θα ειναι αποκλεισμενοι απο τις μελοντικες αιτησεις.......για πραξη και περιπτωση.....για να γινει κατανοητο σε λιγο θα βγουν και αλλοι γιατροι στην παραγωγη  εξετασεις ειδικοτητας κλπ κλπ.για να μπορει να τους βαλει στο συστημα θα τους πει εσεις κατα πραξη σου επιτρεπω 100 πραξεις μαξιμουμ ετσι ειναι και ο καλος πατερουλης υπουργος που φροντιζει τους νεους ιατρους.αλλα εσυ που εχεις κανει συμβαση γιατραρα μου θα σου πει σε εχω στα οπα οπα μισθουλαρα σου δεινω 1600 το μηνα.αν κανεις πως κουνηθεις(αυτο δεν θα στο πει)στο λακο με τα φιδια δεν σου κανω νεα συμβαση σαν τους νεους.το ειπα και θα το λεω σε ολους τους τονους το κλειδι ειναι η τελικη ημερομηνια της δευτερας εχεις αιτηση η δεν εχεις εκλεισε το συστημα με εσενα μεσα η οχι????επισης δεν εχουν κανει ολοι οι παλαια συμβεβλημενοι αιτηση.ουτε καν οι μισοι.δεν εχω ακριβη ηλικιακη εικονα ομως οι παλαιοι  λιγο δυσκολο.δεν θα πεθανουν με ενα 500αρικο λιγοτερο.υπαρχει παραθαλασια πολη με 3 αυτη την στιγμη δεν εκανε ουτε ενας.στην πραξη ειναι γνωστο τι θα γινει.οσοι κανουν και μπουν θα βολευτουν ετσι.οι υπολοιποι θα δουλεψουν ιδιωτικα με οτι αυτο σημαινει.οταν τα αλλα ιατρεια θα ειναι προθαλαμοι ικα οι λιγοι θα δουλευουν με λιγους και σιγουρα καλυτερες οικονομικες απολαβες απο το 500
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 15:18:22
η αιτηση εχει θεση υπευθηνης δηλωσης ως προς την ακριβεια των στοιχειων αν δεν το ξερεις.αλλα και στην πραξη δεν θα σου κανει τιποτα.δεν θες δεν πας.αλλα δεν θα πας και με τους  επομενους.ειναι κατι οπως το αγροτικο την πηρες????δεν πας ????καλα οταν θα πας θα σου πουμε εμεις που θα πας .αν και δεν καταλαβα κανω αιτηση αλλα δεν στελνω τα χαρτια .κανω για να κανω.τιποτα δεν θα διαρευσει μεχρι την τελευται ημερα παραλαβης των δικαιολογητικων.μονο ο αριθμος των αιτησεων.θα διαρευσει.στις 2500 θα πουν ειχαμε 2000 καλος αριθμος ......για τους αλλους θα κανουμε προκηρυξη με τα τομυ.και τοτε ολοι θα σκεφτουν ρε θα τα στειλω και εγω τα χαρτια.οποτε σχεδον ολοι θα πανε.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 15:31:15
ενα πραγμα φοβουνται και μονο και δεν μπορουν να βρουν λυση.τον εφκα.στην περιπτωση που οι αποδειξεις ειναι μονο προς τον εοπυυ και σε κανενα αλλο ασθενη .δηλαδη αν ο γιατρος δεν εχει σε τριτους μονο στον εοπυυ εχει υποχρεωση ο εοπυυ να πληρωσει εφκα.εκει θα γινει η σφαγη του δραμαλη.αλλα δεν μπορει να υπαρξει μονο προς τον εοπυυ εξαιρεση.διοτι η σχεση ιατρου εοπυυ εφ οσον δεν βλεπει αλλους ασθενης ειναι σχεση εξαρτημενης εργασιας και πρεπει και ο επουυ να πληρωσει εισφορες.κατι που ξεχασα να αναφερω ειναι σε λιγο θα βγει για διαγνωστικα κεντρα.κατα πραξη και περιπτωση.εκει θα μπορουν να κανουν και οι γενικοι ιατροι με την εταιρικη τους μορφη.ειναι λογω της πιεσης που ασκουν οι κλινικες και τα διαγνωστικα.το Χ διαγνωστικο θα κανει ιατρειο και προφανως θα κανει και συμβαση.αν και θα ηθελα πολυ δεν μπορουν να πουν κανω συμβαση με το ταδε διαγνωστικο αλλα με την ικε του γιατρου δεν κανω.ειναι παρανομο και δεν γινεται και το ξερουν
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: StGeorg στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 15:31:37
Χμμ... Ενδιαφέρον.

Πάντως έχω την εντύπωση, αν και μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά θέση και ισχύ υπεύθυνης δήλωσης έχει αυτό που εκτυπώνεις μόλις οριστικοποιήσεις την ηλεκτρονική αίτηση. Το οποίο έντυπο οφείλεις και να το υπογράψεις όπως κάνεις με κάθε υπεύθυνη δήλωση και να το στείλεις μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Ακόμα και αυτό όμως δεν ισούται με σύμβαση και υπογραφή αυτής.

Όπως είπα βέβαια, μπορεί να κάνω και λάθος. :)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 15:44:02
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
οσοι κανουν αιτηση και δεν την παρουν πισω πριν απο την δευτερα ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ απο την επομενη φαση των συμβασεων κατα πραξη.

Απο νομικής πλευράς αυτά είναι μπαρούφες...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 17:37:38
gate keeper κοντος ψαλμος αληλουια αλλα επειδη ισως να μην εχεις σχεση με νομικα οπως και εγω φυσικα θα μπορουσα να σου πω δεκα περιπτωσεις που μπορουν να σε αποκλεισουν.ο τροπος που το εγραψα ισως να ειναι απλος αλλα κατανοητος ελπιζω.με χιλους τροπους μπορει να βγαλει εκτος.τυπικα θα περιμενει και τα δικαιολογητικα που θα στειλουν.αλλα οσοι εκαναν σχεδον ολοι θα στειλουν δικαιολογητικα.και να εισαι σιγουρος οτι η μεγαλξ μαζα θα υπογραψει.δεν προτρεπω ουτε αποτρεπω καποιον.απλα αυτα που εμαθα ξοφαλτσα θεωρησα οτι πρεπει να τα πω.μην υποτιμας την δυναμη του κρατους.θα σου πω ενα παραδειγμα σε πληρωνει οποτε γουσταρει γιατι δεν πας στα δικαστηρια????σου αφαιρεσαν με χιλους τροπους αναδρομικα χρηματα σου απο το παρελθον με νομους με ισχυ αναδρομικη (clow back) τι εκανες??σου πηγαν την επισκεψη ενα καφεδακι σημερα εσυ τι εκανες???οταν λεω εσυ τι εκανες προφανως και δεν λεω εσενα μιλαω για τον μεσο γιατρο.να σου πω εγω τι εκανες και εσυ και εγω πλην ελαχιστων.καιθησες και απλα γκρινιαζες.διοτι αν ειχαμε τσιπα οι πολλοι θα ειχαμε κουνησει μαντηλι στο κολοταμειο τους.και δεν θελω να ακουω οτι το καναμε για το καλο του ασθενους και τετοια.για λογους επιβιωσης δικη μας το καναμε.οι προθεσεις του υποργειου και τα θελω τα δικα μας προφανως και ειναι αντιθετα.στην καριερα μου απο την εποχη γενηματα εως σημερα εχω δει δεκαδες υπουργους.ποτε μα ποτε δεν ειδα ουτε εναν να δει ουσιαστικα τα δικα μας προβληματα.προφανως και εισαι νεωτερος και δεν θημασαι τι ειχε γινει οταν ο γενηματας εκλεισε τα ιδιωτικα ιατρεια μεσα στα δημοσια νοσοκομεια τα παραμαγαζα τοτε.το κακο ομως για εμας τους γιατρους ξεκινα απο την αυξημενη παραγωγη ιατρων απο τα μεσα της δεκαετιας του 80 και εγινε χαμος με την αμφιβολου παραγωγη ιατρων απο τα πρωην ανατολικα κρατη υπερβολικος αριθμος ιατρων το συστημα αγαπητε συναδελφε εχει πιο πολλους ιατρους απο αυτους που πραγματικα εχει αναγκη.και οταν εχεις εργατικο δυναμικο δεν φοβασαι κανεις τι ς επιλογες σου και τον αριθμο που θες θα τον βρεις με τους ορους που θες.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 17:51:31
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
......

Αγαπητέ Συνάδελφε,
Δεν ξέρω από που έχεις αυτές τις πληροφορίες. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι οι υπάρχουσες ολοκληρωμένες και ενεργές αιτήσεις στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ είναι λιγότερες από αυτές που είχε την 31-1-2018. Αυτό για τους γενικούς ιατρούς-παθολόγους. Για τους παιδίατρους δεν με ενδιαφέρει.
Το τι θα κάνει ο ΕΟΠΥΥ είναι δική του επιλογή.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 20:26:12
φιλτατε συναδελφε κουναλακη.εμενα με νοιαζει τι θα κανει ο <<εργοδοτης>> μου ΕΟΠΥΥ.οι αιτησεις ακουμπανε τις 2000.και αυτο ειναι πολυ απλο να το μαθεις και εσυ χωρις δυσκολια.κανε μια αιτηση να δεις τι αριθμο θα σου δωσει.οσο για τις αλλες πληροφοριες λογω της εργασιας που συμμετεχω  τις εχω.και ειμαι σε θεση να ξερω οτι αποτελουν ασκησεις επι χαρτου.η βαση οργανωσης του σχεδιου ΠΦΥ ειναι εργασια συναδελφου μας σε διατριβη υπο την επιβλεψη γνωστου καθηγητη γενικης ιατρικης.θα μπορουσα να γραψω αρκετα αλλα επειδη ο χωρος που μας φιλοξενει ειναι ορατος σε κοσμο και κοσμακη και δεν θελω να εχω προβληματα στην εργασια η οποια ειναι σημαντικη για εμενα και καποιο κοσμο.επισης εγω δεν ειπα να κανει η μην κανει καποιος αιτηση.εβαλα στο τραπεζι τις δικες μου πληροφοριες και μαλιστα λιγες ωρες πριν το τελος.σας ευχαριστω για την φιλοξενια των αποψεων μου
υγ
αγαπητε συναδελφε εγω χανω μια τσικουδια αν οι αιτησεις δεν ειναι κοντα στις 2000
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 21:57:47
Πάντως αν δεν έχεις κάποια ιδιαίτερη περιουσία σε συμφέρει να ζεις με τα επιδόματα, τα κοινωνικά τιμολόγια και τα λοιπά παρά να δουλέψεις για 500 ευρώ σε μεροκάματο του τρόμου.
Ραδίκια να μαζεύεις τον ελεύθερό σου χρόνο (που θά ΄ναι πολύς) θα επιβιώσεις...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 10 Φεβρουαρίου 2018, 23:15:58
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
φιλτατε συναδελφε κουναλακη.εμενα με νοιαζει τι θα κανει ο <<εργοδοτης>> μου ΕΟΠΥΥ.οι αιτησεις ακουμπανε τις 2000.και αυτο ειναι πολυ απλο να το μαθεις και εσυ χωρις δυσκολια.κανε μια αιτηση να δεις τι αριθμο θα σου δωσει.οσο για τις αλλες πληροφοριες λογω της εργασιας που συμμετεχω  τις εχω.και ειμαι σε θεση να ξερω οτι αποτελουν ασκησεις επι χαρτου.η βαση οργανωσης του σχεδιου ΠΦΥ ειναι εργασια συναδελφου μας σε διατριβη υπο την επιβλεψη γνωστου καθηγητη γενικης ιατρικης.θα μπορουσα να γραψω αρκετα αλλα επειδη ο χωρος που μας φιλοξενει ειναι ορατος σε κοσμο και κοσμακη και δεν θελω να εχω προβληματα στην εργασια η οποια ειναι σημαντικη για εμενα και καποιο κοσμο.επισης εγω δεν ειπα να κανει η μην κανει καποιος αιτηση.εβαλα στο τραπεζι τις δικες μου πληροφοριες και μαλιστα λιγες ωρες πριν το τελος.σας ευχαριστω για την φιλοξενια των αποψεων μου
υγ
αγαπητε συναδελφε εγω χανω μια τσικουδια αν οι αιτησεις δεν ειναι κοντα στις 2000
1. Αυτός που μιλάει για 2000 αιτήσεις, τις αθροίζει με αυτές των παιδιάτρων που οι αιτήσεις είναι πάνω από τις θέσεις
2. Μέχρι χθες οι αιτήσεις μονο για τους γενικούς ιατρούς-παθολόγους δεν ξεπερνάγανε τις 800 και κάποιοι συνάδελφοι ακούω ότι πάνε να τις ακυρώσουν κιόλας.
3. Τσικουδιά κερνάμε οι κερδισμένοι το χαμένο. Εσένα θα σου κοστίσει αρκετά παραπάνω παραπάνω. 2000 αιτήσεις νομίζεις ότι έγιναν.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 11 Φεβρουαρίου 2018, 15:25:59
Να μια καλή ιδέα όμως! Να γίνουν οι παιδίατροι οικογενειακοί και των ενηλίκων!  :laugh:

Με βάση τα δεδομένα της Παρασκευής από τους ιατρικούς συλλόγους οι αιτήσεις για ΕΟΠΟχαρτο ήταν σ'αυτά που αναφέρθηκαν (γύρω στις 800). Αν μετρήσουμε και μερικούς που δεν το πήραν ακόμα και μερικούς που δεν θα το πάρουν ενώ έκαναν αίτηση (ή που τελικά δεν θα υπογράψουν) νομίζω ότι για τους ενηλίκους υπάρχει πρόβλημα... Δεν νομίζω να υπάρχει μεγάλη διαφορά από τις μετρήσεις των ιατρικών συλλόγων όμως γιατί λογικά η κύρια μάζα των δηλώσεων θα πρέπει να ολοκληρώθηκε πριν την 31/1/2018.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 12 Φεβρουαρίου 2018, 22:42:31
Και σήμερα η προκήρυξη για ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς έληξε.... Με λιγότερες από 800 αιτήσεις και αναποφάσιστοι αρκετοί εξ αυτών εάν θα στείλουν τελικά τα έγγραφα που χρειάζονται με το ταχυδρομείο ή όχι. Μιλάμε για προκήρυξη 2152 θέσεων και μόλις το ένα τρίτο ίσως καλυφτεί.... Από αποτυχία σε πιο μεγάλη αποτυχία το πάνε το πράγμα . Και σε λίγο δεν θα υπάρχουν και ειδικευόμενοι γιατροί που τελειώνουν ειδικότητα να ελπίζουν ότι θα τους μαζέψουν σε καμιά ΤόΜΥ. Το σύστημα θα κάνει 4-5 χρόνια να ξαναδεί τελειωμένο νέο γενικό ιατρό. Και αυτό θα σημάνει και την έξοδο και άλλων γενικών γιατρών από τις κρατικές μονάδες υγείας... Η ιδιωτική υγεία ανατέλλει και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές θέλουν τον Τσίπρα κι άλλα χρόνια πρωθυπουργό. Αυτός κι αν είναι πρωθυπουργός κοινής αποδοχής.
Ίσως είναι ώρα να συζητήσουμε και τις ευθύνες αρκετών που σχετίζονται με την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. Τα τελευταία χρόνια κατάφεραν να επιστρέψουν την Γενική Ιατρική στις εποχές του '80 και να θάψουν για μια δεκαετία τουλάχιστον την ΠΦΥ στην Ελλάδα. Αν δεν έχουν την δυνατότητα να το κατανοήσουν τώρα, θα το ζήσουν στο πετσί τους την επόμενη δεκαετία που έρχεται και που θα έχουν βγει στη σύνταξη...
Να υπενθυμίσω ότι είμαι απλά ορθολογιστής.
Τίτλος: Χωρίς υλικά η «συνταγή» του οικογενειακού γιατρού.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 27 Φεβρουαρίου 2018, 08:41:55
25/02/2018 Καθημερινή.
Πέννυ Μπουλουτζα.


.......
............
η πρόθεση του υπουργείου είναι να διακόψει τις υπάρχουσες συμβάσεις στο τέλος Μαρτίου. Εως το Πάσχα θα «βγει» και η προκήρυξη 500 θέσεων μόνιμων γιατρών για τα Κέντρα Υγείας. «Εν συνεχεία, θα ανοίξει ξανά η πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμβεβλημένους οικογενειακούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, η οποία δεν θα έχει ημερομηνία λήξης και θα λειτουργήσει ως ένα μητρώο συμβεβλημένων οικογενειακών γιατρών», σημειώνει ο κ. Βαρδαρός.

Ο ίδιος εκτιμά ότι «όσο θα δυναμώνει το δημόσιο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας τόσο θα ακούγονται με μεγαλύτερη ευκολία οι όροι που θέτουμε. Πρέπει να καταλάβουν και οι γιατροί ότι στα μάτια του πολίτη κινδυνεύουν να εκτεθούν». (αυτό θα πει θράσος ).  Αφήνει δε ανοικτό και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν «εργαλεία» που δεν έχουν πέσει ακόμα στη μάχη. Ενα από αυτά είναι και μια ενδεχόμενη αναστολή αποζημίωσης σκευασμάτων που συνταγογραφούν γιατροί εκτός του νέου συστήματος. (αν το κάνει αυτό, η δυσαρέσκεια του κόσμου θα είναι τέτοια που το κόμμα του θα χάσει εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους ).


http://www.kathimerini.gr/950503/article/ygeia/ygeia-epikairothta/xwris-ylika-h-syntagh-toy-oikogeneiakoy-giatroy (http://www.kathimerini.gr/950503/article/ygeia/ygeia-epikairothta/xwris-ylika-h-syntagh-toy-oikogeneiakoy-giatroy)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 27 Φεβρουαρίου 2018, 08:51:17
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αφήνει δε ανοικτό και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν «εργαλεία» που δεν έχουν πέσει ακόμα στη μάχη. Ενα από αυτά είναι και μια ενδεχόμενη αναστολή αποζημίωσης σκευασμάτων που συνταγογραφούν γιατροί εκτός του νέου συστήματος. (αν το κάνει αυτό, η δυσαρέσκεια του κόσμου θα είναι τέτοια που το κόμμα του θα χάσει εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους ).
Εκβιασμοί και επιτάξεις έχουν συνδεθεί με άλλα καθεστώτα.
Δε νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα των κυβερνώντων.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: schumifer στις 2 Μαρτίου 2018, 10:17:56
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αφήνει δε ανοικτό και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν «εργαλεία» που δεν έχουν πέσει ακόμα στη μάχη. Ενα από αυτά είναι και μια ενδεχόμενη αναστολή αποζημίωσης σκευασμάτων που συνταγογραφούν γιατροί εκτός του νέου συστήματος. (αν το κάνει αυτό, η δυσαρέσκεια του κόσμου θα είναι τέτοια που το κόμμα του θα χάσει εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους ).
Εκβιασμοί και επιτάξεις έχουν συνδεθεί με άλλα καθεστώτα.
Δε νομίζω ότι αυτό είναι το πνεύμα των κυβερνώντων.

Ξεχνάτε όμως το διακύβευμα...

ΚΑΡ_Κ_Α
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 2 Μαρτίου 2018, 10:25:22
καρεκλα..κερδισα????στην ελλαδα του σημερα δεν πας μπροστα μου τα ελεγε η γιαγια μου.ΜΑΘΕ ΤΕΧΝΗ και δεν εμαθα ο βλακας να αλλαζω λαστιχα !!! θα μπορουσα να γινω μεχρι διοικητης  νοσοκομειου.αμα ξερεις να αλλαζεις λαστιχα μπορεις να αλλαξεις και τα φωτα του νοσοκομειου.αμα ξερεις απο βουλκανισμα και εχεις και βουλκανιζατερ τι να σου πει  ο βλακας ο καρδιολογος που δεν ξερει να αλλαξει .βαλε αγορι μου ενα μπαλωμα στην καρδια και κατευασε και τον αερα λιγο.αλλα τι να περιμενεις οταν βοηθος και σοφος του τσιπρα ειναι ο καρανικας να μην βαλει και ο πολακης το δικο του καρανικα????ΒΑΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ.εδω ειναι βαλκκανια
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 2 Μαρτίου 2018, 11:00:53
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ΒΑΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ.εδω ειναι βαλκκανια

Μακάρι να ήταν Βαλκάνια .....

3.220 ευρώ (καθαρά) ο μισθός νεοδιοριζόμενου γιατρού στη Ρουμανία!

http://www.liberal.gr/arthro/192921/apopsi/arthra/3220-euro-kathara-o-misthos-neodiorizomenou-giatrou-sti-roumania.html

Μέχρι χθες, οι Ρουμάνοι βασίζονταν στο φιλότιμο των γιατρών τους, όπως και οι Έλληνες. Από σήμερα, θα αρχίσουν να τους καλοπληρώνουν κιόλας.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GirousisN στις 2 Μαρτίου 2018, 11:08:06
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ΒΑΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ.εδω ειναι βαλκκανια

Μακάρι να ήταν Βαλκάνια .....

3.220 ευρώ (καθαρά) ο μισθός νεοδιοριζόμενου γιατρού στη Ρουμανία!

http://www.liberal.gr/arthro/192921/apopsi/arthra/3220-euro-kathara-o-misthos-neodiorizomenou-giatrou-sti-roumania.html

Μέχρι χθες, οι Ρουμάνοι βασίζονταν στο φιλότιμο των γιατρών τους, όπως και οι Έλληνες. Από σήμερα, θα αρχίσουν να τους καλοπληρώνουν κιόλας.

Αναγκαστική κίνηση. Μέχρι σήμερα υπάρχουν περισσότεροι Ρουμάνοι γιατροί στη Γερμανία παρά στη Ρουμανία. ;)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 12 Μαρτίου 2018, 19:19:03
Που ειναι τα αποτελεσματα της προκηρυξης οεο ;
Μας πηραν το κεφαλι με τον ΟΙ και τωρα σιγη ασυρματου ...... :P
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 12 Μαρτίου 2018, 19:47:33
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Που ειναι τα αποτελεσματα της προκηρυξης οεο ;
Μας πηραν το κεφαλι με τον ΟΙ και τωρα σιγη ασυρματου ...... :P
  Είναι πολλές οι αιτήσεις και περιμένουν να εκδικαστούν και οι ενστάσεις....

   Πάντως πέρα από την πλάκα, έμαθα στη Λάρισα ότι έγιναν αρκετές "εκδηλώσεις ενδιαφέροντος" (έστω αιτήσεις) ακόμα και από παλιούς συναδέρφους... Ως πόλη είμαστε υποστηρικτές του ΕΟΠΥΥΥ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 12 Μαρτίου 2018, 20:36:00
Ανακοινώθηκαν αποτελεσμάτα για γίνουν ενστάσεις ?
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: silvertaur στις 4 Μαΐου 2018, 11:34:17
Συντονιστειτε συναδελφοι σημερα στη Νικολουλη που εχει ως πρωτο θεμα:" Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΟΠΥΥ"
Ποιος την ειδε τελευταια φορα, που και τι φερει.

Η συμμετοχη ολων των συναδελφων στην αναζητηση ειναι απαραιτητη!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 4 Μαΐου 2018, 12:38:22
Σήμερα μίλησα με μια ευγενέστατη κυρία στο 210 8110608 , η οποία με ενημέρωρε πως ο ΕΟΠΥΥ έχει έτοιμα τα αποτελέσματα και περιμένουν το ΟΚ από τοπ υπουργείο για να τα ανακοινώσουν ...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 4 Μαΐου 2018, 13:56:33
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
..." Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΟΠΥΥ"
Ποιος την ειδε τελευταια φορα, που και τι φερει....
   Για ποια σύμβαση μιλάμε; Την αρχική, την παρούσα (παρατάσεις) ή τη μέλλουσα (οικογενειακού); Το θέμα είναι τρισυπόστατο...


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σήμερα μίλησα με μια ευγενέστατη κυρία στο 210 8110608 , η οποία με ενημέρωρε πως ο ΕΟΠΥΥ έχει έτοιμα τα αποτελέσματα και περιμένουν το ΟΚ από τοπ υπουργείο για να τα ανακοινώσουν ...
   Η άνω απάντηση μοιάζει να ανήκει στους ...ευσεβείς πόθους που αναφέρθηκαν αλλού:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Οι πληροφορίες για πολλές αιτήσεις από εξωτερικό, προέρχονται από υπαλλήλους που χειρίζονται τις αιτήσεις.
χαχαχαα..... Πάω 5 μέρες πριν την αρχή λήξη της προκήρυξης των ιδιωτών οικογενειακών ιατρών για μια δουλειά στο ΤΣΑΥ. Από πλάκα ρωτάω πόσοι έχουν ζητήσει με αίτηση για την προκήρυξη....."Πάνω από 30 άτομα" μου λέει  Μου κάνει εντύπωση και ρωτώ το ίδιο στον ιατρικό σύλλογο "12 αιτήσεις" μου απαντά ο σύλλογος.... Οι ευσεβείς πόθοι συχνά....δεν αφήνουν την πραγματικότητα να μας χαλάσει το όνειρο.....
   Ο χρόνος θα δείξει....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 4 Μαΐου 2018, 14:29:30
@ Ορθοπαιδικός
Δεν πιστευω οτι ακούω , απλα το μεταφέρω.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: StGeorg στις 18 Μαΐου 2018, 09:34:57
Ιδού η νέα πρόταση για τις αμοιβές των οικογενειακών γιατρών!

http://medispin.blogspot.gr/2018/05/blog-post_196.html
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 18 Μαΐου 2018, 18:41:44
ποτε μην πιστευεις οτι λενε απο το υπουργειο υγειας.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 5 Ιουνίου 2018, 19:47:25
Σημερα το μυαλο μου πηγε στον πατακο, με ενα μυστρι θεμελιες πλακεςεβαζε την εποχη της 7/ετιας.Εκει πηγε το μυαλο μου οταν διαβασα  για τον πρωην μεγαλοσυνδικαλιστη νυν υπουργο Ξανθο να  κανει εγκαινια σε καποια ΤΟΜΥ.Κουφαρια χωρις γιατρους .Απο την αλλη ο πρωην δημαρχος αναπληρωματικος του (οχι αναπληρωτης) να προσπαθει και αυτος να βρισκεται στην επιφανεια με αλαλαγμους μην του παρει την δοξα ο αλλος ΓΚΟΡΤΣΟΣ - ΓΚΟΡΤΣΟΣ .Πισω και απο τους δυο ο μαυρογιαλουρος Βαρδαρος σαν να ειναι η φιλιπινεζα τους λεει και υποσχεται οτι του κατεβασει η κουτρα του.ΟΧΙ οτι τους πιστευουμε ειναι τα τυπακια που εσκισαν τα βαρδουλα (μνημονια)που εδωσαν πισω την 13 συνταξη(απο την τριτη εχουμε γλαροσουπα) οι μαχητες οι αγωνιστες που τον αδικο ΕΝΦΙΑ κατηργησαν.Οι ιδεολογοι της καρεκλας (τι ιδεολογος θα ειναι καποιος αν για την καρεκλα δεν κανει θυσιες???)Ειμαστε η χωρα της παγκοσμιας πρωτης ο ΣΥΡΙΖΑ αγκαλια με τους καιμενους καμενους της ΑΝΕΛ.
Τα νεωτερα τωρα απο το ςσωτερικο του ΕΟΠΥΥ.και τις συμβασεις οικογενειακων ιατρων.Ψαχνουν τροπο να μην γινει .Εχουν παει ΟΛΑ  τα δικαιολογητικα οσων πιθανα θελουν να κανουν και ο αριθμος ειναι τραγικος.μιλαμε οτι το νουμερο ειναι πολυ κατω απο τους 600.Ο πολακης που δηθεν δουλεψε τους κουτοφραγκους οτι τρεχουν τα πραγματα τωρα ψαχνει ηρωικη στροφη.Μην ακουτε αυτα περι τελος του μηνα οι συμβασεις ουτε για αστειο!!!ισως φθινοπωρο να ψελισουν κατι.και το 2018 θα την βγαλουν ετσι αλλα με πολλες περικοπες ακομη και στις επισκεψεις.θα βγαλουν μια ανακοινωση οτι ακουνε τους προβληματισμους του ΠΙΣ και δηθεν θα το καθυστερησουν σιωπηρα και βλεπουμε με την ελπιδα οτι ο Τσιπρας θα κανει εκλογες και δεν προλαβαν.Το ρεζουμε ειναι οτι το σχεδιο οικογενειακου γιατρου παει στις καλενδες.εκαναν τη λαμογια και εβγαλαν δηθεν τους πινακες οταν ειχαν να κανουν με τα αφεντικα που εκαναν ελεγχο (ηταν στα προαπετουμενα).ΣΗΜΕΡΑ που τα γραφω ο εοπυυ εχει κανει τον ελεγχο ολων των ενστασεων θεωρητικα αν ειχε γιατρους ολα θα ετρεχαν εως τελος του μηνα.αλλα αφου δεν εχει τι θα πουν ????ΣΕ ΛΙΓΟ θα βγαζουν ανακοινωσεις οτι οι γιατροι ειναι φιλοι μας (οπως το οι γερμανοι ειναι φιλοι μας στην ελληνικη ταινια)και για το καλο των ασθενων θα κανουμε κατι πιο καλο για ολους.ΑΑΑΑ ΡΕ ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ???
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 6 Ιουνίου 2018, 11:39:12
Ακόμα στην επιτροπη ενστασεων βρίσκεται η λίστα.
Μαλλον δεν βιαζονται ιδιαίτερα να τα δημοσιευσουν...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 6 Ιουνίου 2018, 15:18:46
ΝΑΙ ειναι στην επιτροπη η οποια εχει τελειωσει.Αλλα αποτελεσματα δεν θα βγαλει.Ισως και ποτε!!!!Αν ολα πανε καλα θα εχουμε εκλογες οποτε το πικρο ποτηρι γεματο χλαπατσες απο τους γιατρους δεν θα το πιουν.Αν δεν γινουν εκλογες τοτε την εχουν ασχημα οι δυο υπουργαρες.Μαζι και ο βαρδαρος!!Τι θα πουν φταινε οι 20000 που εφηγαν και οι 45000 που ειμαστε εδω δεν τους φθανουν???οτι βλακεια θελεις θα κατεβασουν ΑΛΛΑ αποτελεσματα και κυριως νεες συμβασεις ΔΕΝ μπορουν να εχουν!!Κατι λενε περι δημοσιας υγειας κλπ κλπ .Αρνουνται να δεχτουν οτι ειναι φαιδρα ατομα και ουτε καν δημοσια υγεια δεν εχουν κανει.Επομενως το προγραμμα τους λεει.βλεπουμε τις ενστασεις κανενα 3 μηνο και βλεπουμε!! Αηδιες ειναι αυτα περι τελους του μηνος .τωρα θα ξεκινησουν κουβεντα με τον ΠΙΣ και θα τραβηξει πολυ (προσχημα σεβομαστε τα θελω του ιατρικου κοσμου)Μιλαμε για πολυ χαβαλε!! Και αυτοι νομιζουν οτι στον ΕΟΠΥΥ ειναι ολοι δικοι τους το κακο ειναι οτι ελαχιστοι ειναι συριζανελ και οτι κακο γινει φροντιζουν να μαθευτει!!τωρα γελανε στα γραφεια με το προσχημα των ενστασεων και λενε και αυριο να θελει το υπουργειο εμεις τα εχουμε.ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΟΤΙ Ο ΕΟΠΥΥ δεν βλεπει τον ασθενη αλλα τα θελω του καθε κομματικου υπουργου.Μικρομεγαλο στελεχος του εοπυυ ειναι θαμωνας βουλευτη της αντιπολιτευσης και μεταφερει ολα τα εφτραπελα.βρεγμενη σανιδα να υπαρχει για ολους αυτους και ολα θα ελθουν στην ωρα τους
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 7 Ιουνίου 2018, 22:52:35
Πραγματι εαν δεν προχωρήσουν τις συμβασεις των οικογενειακών ιατρών θα πρόκειται για τεράστια ήττα του δίδυμου ΞανθοΠολάκη που ενδέχεται να τους στοιχίσει την υπουργική καρέκλα ;) .
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 8 Ιουνίου 2018, 10:16:01
Mε τις διατάξεις που θα εισαχθούν αναμένεται να καταστούν πιο ελαστικά τα χρονοδιαγράμματα της νέας ΠΦΥ, η οποία ακόμη και με την αναθεώρηση των αρχικών προβλέψεων είναι πολύ πίσω. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, η έναρξη της λειτουργίας του συστήματος παραπομπών, που αποτελεί κεντρικό σημείο της νέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αναμένεται να μετατεθεί για το 2019.

http://medispin.blogspot.com/2018/06/blog-post_45.html
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 8 Ιουνίου 2018, 12:12:02
πολακης ειπε<<Παράλληλα, χαρακτήρισε ιστορικής σημασίας τη μεταρρύθμιση που έγινε στη χώρα στο σύστημα υγείας. «Είμαστε η μοναδική χώρα που αποσυνδέει την ασφαλιστική κάλυψη από το δικαίωμα σου όταν έχεις ανάγκη να παίρνεις δημόσια, δωρεάν, έγκαιρη περίθαλψη στις δομές. Ο υπουργός υγείας Ανδρέας Ξανθός και εγώ θα είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό που νομοθετήσαμε» ............
Τωρα τι να σχολιασεις????Να το δωσουμε και στους ξενους στην ευρωπη ΔΗΛΑΔΗ πληρωνεις δεν πληρωνεις την ιδια περιθαλψη θα εχεις..........Οι ανθρωποι δεν εχουν καταλαβει τιποτα ζουνε σε αλλο κοσμο.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 12 Ιουνίου 2018, 10:56:19
Έτοιμες είναι οι νέες συμβάσεις για τους οικογενειακούς γιατρούς που θα ενισχύσουν τη νέα ΠΦΥ, μέσω του ΕΟΠΥΥ. ....
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο περιθώριο του Συνεδρίου Healthworld του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αρμόδιος για την ΠΦΥ, Στ. Βαρδαρός, ............................το επόμενο διάστημα ενεργοποιούνται 600 συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακοί ιατροί.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Βαρδαρός, η νέα σύμβαση προβλέπει 1800 ευρώ το μήνα για 20 ώρες την εβδομάδα. Μάλιστα, έως το τέλος του έτους οι γιατροί που θα υπογράψουν τη σύμβαση θα λαμβάνουν τα χρήματα σταθερά κάθε μήνα, ενώ με τη νέα χρονιά και την έναρξη του συστήματος παραπομπών αυτά τα ποσά θα καταβάλλονται ανάλογα με τον εγγεγραμμένο πληθυσμό. Αντίστοιχα, έτοιμη είναι και η σύμβαση για τους ειδικούς γιατρούς που θα συνδεθούν με την ΠΦΥ και η οποία, σύμφωνα τουλάχιστον με τον κ. Βαρδαρό, είναι καλύτερη από την προηγούμενη με αυξημένη αποζημίωση ανά επίσκεψη!

http://medispin.blogspot.com/2018/06/1000.html
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 12 Ιουνίου 2018, 13:08:57
Αντιγράφω σχετικό σχόλιο συναδέλφου ιδιώτη Ιατρού στο facebook, στις 12/06/2018:


Ο αλλος ακούει 1800ευρω για 20ωρες και σου λεει είσαι πλεονεκτης να μην τα θες τόοοοσα λεφτα, ενώ διαιωνίζεται η αποψη ότι βγάζει ο γιατρός πολλά περισσότερα.

Με πολλή τεχνη δεν εξηγουν στον κόσμο (και σε πολλούς γιατρούς) ότι τα 1800μεικτά δεν είναι αμοιβή σε κάποιο υπάλληλο να τα πάρει να πάει σπίτι του, είναι αμοιβή ελευθεροεπαγγελματία που όλο το κόστος είναι από την τσέπη του και που από αυτα πάνω από τα μισα θα είναι φόρος και ΕΦΚΑ(όσο τουλαχιστον δεν ξεκαθαρίζουν αν θα τον πληρώνουν).

Στην ουσία δηλαδη αποσιωπούν το πόσο κοστολογούν την ωρα ενός γιατρού (πάω στοιχημα πολύ πολύ λιγότερο από υπερωρίες σε Βουλη, ΔΕΚΟ, γραφεία προσωπικου ΔΕ εκπαίδευσης). Λοιπόν είναι 22ευρω μεικτα η ωρα, μειον φορο, ΕΦΚΑ κάπου 10ευρω μεικτα απο τα οποια θα βγουν ενοικιο και λειτουργικα εξοδα (οι καθαρίστριες παίρνουν 7ευρω μαυρα....). Ας μεταναστεύσουν λοιπόν και οι υπόλοιποι γιατροί....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 12 Ιουνίου 2018, 18:42:16
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αντιγράφω σχετικό σχόλιο συναδέλφου ιδιώτη Ιατρού στο facebook, στις 12/06/2018:


Ο αλλος ακούει 1800ευρω για 20ωρες και σου λεει είσαι πλεονεκτης να μην τα θες τόοοοσα λεφτα, ενώ διαιωνίζεται η αποψη ότι βγάζει ο γιατρός πολλά περισσότερα.

Με πολλή τεχνη δεν εξηγουν στον κόσμο (και σε πολλούς γιατρούς) ότι τα 1800μεικτά δεν είναι αμοιβή σε κάποιο υπάλληλο να τα πάρει να πάει σπίτι του, είναι αμοιβή ελευθεροεπαγγελματία που όλο το κόστος είναι από την τσέπη του και που από αυτα πάνω από τα μισα θα είναι φόρος και ΕΦΚΑ(όσο τουλαχιστον δεν ξεκαθαρίζουν αν θα τον πληρώνουν).

Στην ουσία δηλαδη αποσιωπούν το πόσο κοστολογούν την ωρα ενός γιατρού (πάω στοιχημα πολύ πολύ λιγότερο από υπερωρίες σε Βουλη, ΔΕΚΟ, γραφεία προσωπικου ΔΕ εκπαίδευσης). Λοιπόν είναι 22ευρω μεικτα η ωρα, μειον φορο, ΕΦΚΑ κάπου 10ευρω μεικτα απο τα οποια θα βγουν ενοικιο και λειτουργικα εξοδα (οι καθαρίστριες παίρνουν 7ευρω μαυρα....). Ας μεταναστεύσουν λοιπόν και οι υπόλοιποι γιατροί....

Έχουμε αναλύσει και αλλού ότι τα 1800 ευρώ μεικτά (φόρος, ΕΦΚΑ, έξοδα ιατρείου κ.λ.π.) είναι ούτε 500.
Αν κάποιος θεωρεί ότι είναι πολλά τα 1000 ευρώ για ένα πλήρες 8ωρο ενός ειδικού γιατρού, το ξανασυζητάμε.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: md στις 12 Ιουνίου 2018, 18:56:46
συμφωνώ ότι δεν είναι πολλά,αλλά για να είμαστε ακριβείς δεν μιλάει για 8ωρο.20/5=4ωρο
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 12 Ιουνίου 2018, 19:30:07
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
συμφωνώ ότι δεν είναι πολλά,αλλά για να είμαστε ακριβείς δεν μιλάει για 8ωρο.20/5=4ωρο
ΟΚ, είπα: 500 για 4ωρο - τουτέστιν το 8ωρο τιμολογείται 1000 ευρώ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 12 Ιουνίου 2018, 21:43:58
Πράγματι , ψίχουλα είναι και ως τέτοια θα αντιμετωπιστούν ...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 13 Ιουνίου 2018, 01:43:26
Πολλοί συνάδελφοι εστιάζουν στο οικονομικό μέρος της συμφωνίας, αλλά υπάρχουν και χειρότερα σημεία στη φανταστική σύμβαση που ποτέ δεν είδαμε, αλλά μας περιέγραψε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ. Για παράδειγμα οι κατ'οίκον επισκέψεις εκτός ωραρίου και χωρίς αμοιβή (ούτε καν έξοδα μετάβασης, ούτε πρόβλεψη για περικοπή του δωρεάν ωραρίου), η αμοιβή από δηλωμένους ασθενείς ΕΚΤΟΣ ωραρίου, το θέμα των αδειών και πως θα γίνεται διαδικαστικά (ώστε να μην ψάχνεις ποιός θα σε καλύψει για να φύγεις), το ωράριο που δεν είναι ευέλικτο ώστε να προσελκύσει όσους κάνουν κι άλλα πράγματα εκτός του ιατρείου (πχ να έχεις τη δυνατότητα για λιγότερες ώρες ή λιγότερους ασθενείς με μικρότερη αμοιβή), κτλ.

Εννοείται ότι συμφωνώ με τα οικονομικά όπως παρουσιάστηκαν.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 13 Ιουνίου 2018, 14:30:24
To ποίημα που εμφανίζεται στην εκτύπωση!!Ο Οικογενειακός Ιατρός είναι μια νέα, ΔΩΡΕΑΝ λειτουργία του ΕΣΥ. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής σε Οικογενειακό
Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδίατρο), σας ενημερώνουμε ότι έχετε αυτόματα αντιστοιχισθεί. Για να ενημερωθείτε για τη
διαδικασία εγγραφής μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα rdv.ehealthnet.gr ή οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (ΠΦΥ) ή συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ Οικογενειακό Ιατρό. Η εγγραφή σας σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό πρέπει να
ολοκληρωθεί έως την επόμενη προγραμματισμένη επίσκεψή σας σε ιατρό της ΠΦΥ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 13 Ιουνίου 2018, 14:34:00
Ισχύουν όροι και προυποθεσεις ;)  . 
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 13 Ιουνίου 2018, 17:27:17
Ο Οικογενειακός Ιατρός είναι μια νέα, ΔΩΡΕΑΝ λειτουργία του ΕΣΥ
Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδίατρο), σας ενημερώνουμε ότι έχετε αυτόματα αντιστοιχισθεί
Για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία εγγραφής μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα rdv.ehealthnet.gr ή οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) ή συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ Οικογενειακό Ιατρό
Η εγγραφή σας σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό πρέπει να ολοκληρωθεί έως την επόμενη προγραμματισμένη επίσκεψή σας σε ιατρό της ΠΦΥ
Αυτα τα ωραια γραφουν οι ΞΑΝΘΟ-ΠΟΛΑΚΗΔΕΣ.
Παλαια λεγαμε τι μ@λ@κιες ειναι αυτες????Τωρα θα λεμε τον επικρατουντα ορο ΠΑΛΑΚΙΕΣ
Ξεχασαν οτι οικογενειακοι ιατροι δεν υπαρχουν συμβεβλημενοι παρα μονο στην σφαιρα της φαντασιας των 2 κατα φαντασια υπουργων υγειας
Οι ελαχιστοι που υπαρχουν δεν αρκουν κυριοι.κΑΙ ΑΝΤΕ λεμε οτι τρεχεις να γραφτεις και θα γραφτει το ο ενας στους δεκα (στην αθηνα ακομη χειροτερα) ολοι οι αλλοι που θα γραφτουν????κανεις δεν ξερει!!!Εγω ομωςξερω που σας εχουν γραμμενους.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 13 Ιουνίου 2018, 18:41:17
Δοκίμασα να δηλώσω και εγώ τον οικογενειακό μου ιατρό αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμος στην περιοχή...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 13 Ιουνίου 2018, 20:06:05
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δοκίμασα να δηλώσω και εγώ τον οικογενειακό μου ιατρό αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει διαθέσιμος στην περιοχή...
   Στη Λάρισα την προηγούμενη εβδομάδα που είχα ελέγξει δεν είχε ΟΙ για εγγραφή. Τώρα έχει 3 (ΛΑΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, Παθολόγος
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΑΧΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γενικοί Ιατροί) που όπως διαπίστωσα (από εκδήλωση του Φεβρουαρίου)  (http://www.larissanet.gr/2018/02/21/enimerosi-se-polites-gia-tin-1i-tomy-larisas/)ήταν απο τις αρχικές προκηρύξεις για τις ΤοΜΥ. Τώρα πως θα χωρέσουν 144.651 (2011) Λαρισαίοι (βγάλε τα παιδιά αλλά βάλε τους παρεπιδημούντες) σε 3 ΟΙ (και έναν παιδίατρο, εεεε, λεπτομέρειες....
   Το σπαστικό μήνυμα του υπουργού που, όταν γράφεις μεγάλο παραπεμπτικό (πχ 10 Φ/Θ) σε αναγκάζει να τυπώσεις 2η σελίδα να μην το σχολιάσω. Η μεταρρύθμιση πλέον γίνεται διαφημιστικό κόλπο...

   ΥΓ: Να ρωτήσω. Και στο γελοίο μήνυμα αλλά και στη σελίδα της ΗΔΙΚΑ (https://www.e-prescription.gr/shs/myportal/eprescription/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/topicitem/131618/!ut/p/z1/rZLLbsIwFES_JkvL13Ee7tJqUVDKm6ZNvEGO60AqYgJY9PH1daRuSkURLd5deebMLAYLnGNh5KFeSltvjFy7uxDRgrK7oM8ZDIBFPvBpyrNeL6DACX76LkiyPjjBZJLy-YzCfYjF7_5HLLBQxrZ2hQvd7vRe7eq2S_fg6DT6de-B2hirjfWAUBIR1tlbVT_jQkFFdaklCklVouBGSSRZGSDtQ6BYGKk4Do_r_uzT1YUTj4Pzi3OSwkXEJyOmPp5f2PkMMLwyMAquDST_BSbjhDlgnM0om5BkDBcD03M7dEOvX7Zbwd0au4W9WZz_ZY6O4--Gt8OlqyftCtWm2uD867NtsobRd2Q-HqqmWYxGSJYMaLg-DPgnJE-mxg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/) λέει ότι:   "" Ως ένα πρώτο βήμα στη διαδικασία εγγραφής, έχει ήδη αυτόματα αντιστοιχισθεί με Οικογενειακό Ιατρό.""  Ή ""Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής σε Οικογενειακό
Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, Παιδίατρο), σας ενημερώνουμε ότι έχετε αυτόματα αντιστοιχισθεί"".  Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; (αφού από την άλλη όταν μπήκα στην ιστοσελίδα μου ζητάει να διαλέξω γιατρό)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 13 Ιουνίου 2018, 21:38:13
Όσο σκέφτομαι ότι ξοδεύω από το μελάνι του ιδιωτικού μου Ιατρείου, για να κάνει την διαφήμισή του ο ΣΥΡΙΖΑ...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 13 Ιουνίου 2018, 21:52:35
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Όσο σκέφτομαι ότι ξοδεύω από το μελάνι του ιδιωτικού μου Ιατρείου, για να κάνει την διαφήμισή του ο ΣΥΡΙΖΑ...
Ποια διαφήμιση Αργύρη;
Μπήκα στην εφαρμογή όπου δηλώνεις οικογενειακό γιατρό. Αφού επικαιροποίησα τα στοιχεία μου και κλίκαρα πάνω στο κουμπί εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η εφαρμογή με πληροφόρησε ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι οικογενειακοί γιατροί στην περιοχή μου. ´Αντε να εκλάβει το πιο πάνω μήνυμα ως διαφήμιση ο μέσος πολίτης.
Και μην πει κανείς ότι φταίει η Ξάνθη. Ανάλογα φαινόμενα έλλειψης υπάρχουν σε πολλές περιοχές με μεγάλες ανάγκες. Θα ήθελα κι εγώ να μπορούσα να γίνω οικογενειακός γιατρός, καθώς είμαι και υπέρ του θεσμού και υπέρ της δημόσιας δωρεάν υγείας, αλλά δεν έχω κανένα περιθώριο. Ούτε από άποψη συνθηκών εργασίας, ούτε από άποψη ποιότητας αποτελέσματος, ούτε φυσικά από άποψη αμοιβής.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 13 Ιουνίου 2018, 21:53:55
Ο μέσος ψηφοφόρος δεν θα κάνει τον κόπο να μπει στην εφαρμογή.


Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 13 Ιουνίου 2018, 21:55:28
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ο μέσος ψηφοφόρος δεν θα κάνει τον κόπο να μπει στην εφαρμογή.
ΟΚ, θα πάει να γραφτεί στην ΤΟΜΥ αν υπάρχει, ή θα ρωτήσει.
Θα εισπράξει την ίδια απογοήτευση έχοντας κάνει μάλιστα περισσότερο κόπο από λίγα κλικ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GirousisN στις 14 Ιουνίου 2018, 08:47:11
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ο μέσος ψηφοφόρος δεν θα κάνει τον κόπο να μπει στην εφαρμογή.
ΟΚ, θα πάει να γραφτεί στην ΤΟΜΥ αν υπάρχει, ή θα ρωτήσει.
Θα εισπράξει την ίδια απογοήτευση έχοντας κάνει μάλιστα περισσότερο κόπο από λίγα κλικ.

Ας υποθέσουμε ότι λειτουργούν σε πλήρη ανάπτυξη περίπου 100 ΤΟΜΥ και σ' αυτές έχουν εγγραφεί 1.000.000 πληθυσμού.
Τα υπόλοιπα 10 μύρια που ακριβώς έχουν αντιστοιχισθεί ?
Το άγριο δούλεμα συνεχίζεται, στη λογική του όσο πιο χοντρό είναι ένα ψέμα ,τόσο πιο εύκολα το πιστεύουν οι πολίτες υπήκοοι της χώρας.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 14 Ιουνίου 2018, 10:06:36
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Τα υπόλοιπα 10 μύρια που ακριβώς έχουν αντιστοιχισθεί ?
Κάπως έτσι δυστυχώς... (δείτε συνημμένο)
Στην Ξάνθη, π.χ., υπήρξαν αρχικά 16 θέσεις για Γ.Ι./Παθολογίας και 4 για Παιδιατρική στις Το.Μ.Υ.
Πληρώθηκε η 1 Γ.Ι./Παθολογίας.
Στη νέα προκήρυξη (https://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,8427.msg70645/topicseen.html#msg70645) βγήκαν οι υπόλοιπες (15 θέσεις για Γ.Ι./Παθολογίας και 4 για Παιδιατρική).
Ας σκύψουμε στην καρδιά του προβλήματος γιατί οι γιατροί δεν πάνε (ενώ θα ήθελαν, πολλοί από αυτούς).
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 14 Ιουνίου 2018, 14:10:46
   Και όμως, άρτι, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των νέων συμβεβλημένων οικογενειακών ιατρών. Είμαι ήδη έκπληκτος απο τους συναδέρφους που έχουν δηλώσει στη Λάρισα, αρκετοί παλιοί γιατροί που δεν ξέρω τι ακριβώς προσδοκούν.  Στη σελίδα του ΕΟΠΥΥ - οι συμβάσεις οσονούπω..
Οριστικά αποτελέσματα για την κάλυψη των θέσεων Οικογενειακών Ιατρών ΕΟΠΥΥ.     Ημερομηνία δημοσίευσης :  14/06/2018 (http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=938d95a2-d0c3-471c-97dc-6bd3e8ca7e28)
Μαρούσι, 14.06.2018
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Με την αριθμ. 761/472/13-6-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ επικυρώθηκαν και ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της από 31/01/2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Οικογενειακών Ιατρών ΕΟΠΥΥ.
Σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες καλύπτονται 624 θέσεις Οικογενειακών Ιατρών πανελλαδικά για τις ειδικότητες Παθολογίας-Γενικής Ιατρικής –Παιδιατρικής.
Η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων οικογενειακών ιατρών θα ανακοινωθεί.

   Λάρισα: 14 ΟΙ (8 σχετικά παλιοί) και 4 παιδίατροι (3 παλιοί). Να τους ευχηθώ καλές δουλειές; Ή ίσως λίγη δουλειά; Μάλλον καλή τύχη....
   Στην Ξάνθη, Βασίλη, έχετε 3 συμβεβλημένους ΟΙ. Μπορείς πλέον (έστω σε λίγο) να διαλέξεις....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 14 Ιουνίου 2018, 16:20:35
Επισυνάπτεται σε pdf η νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών Οικογενειακού Ιατρού.

Επίσης μπορείτε να την βρείτε στην μέση και αριστερά στην σελίδα: https://familydoctors.eopyy.gov.gr/ (https://familydoctors.eopyy.gov.gr/)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 14 Ιουνίου 2018, 16:53:24
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ο μέσος ψηφοφόρος δεν θα κάνει τον κόπο να μπει στην εφαρμογή.
ΟΚ, θα πάει να γραφτεί στην ΤΟΜΥ αν υπάρχει, ή θα ρωτήσει.
Θα εισπράξει την ίδια απογοήτευση έχοντας κάνει μάλιστα περισσότερο κόπο από λίγα κλικ.

14-06-2018 I.Σ. Θεσσαλονίκης.
Σχετικά με μήνυμα που εμφανίζεται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

http://www.isth.gr/ (http://www.isth.gr/)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 14 Ιουνίου 2018, 17:12:34
Εγινε αναρτηση των πινακων των ιατρων που θα κανουν συμβαση ως οικογεν.ιατροι.θα γελασει ο καθε πικραμενος.Σε νομο 100000  ΚΑΤΟΙΚΩΝ  10 ΙΑΤΡΟΙ  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ &ΤΟΜΥ  δηλαδη 1 ιατρος καθε 10000 κατοικους.Χωρις δημιουργικη λογιστικη περιπου 80000 ειναι χωρις οικογενειακο ιατρο.Με πικρα θα σας πω οτι το συστημα δεν μπορει να δουλεψει ετσι.Για τον ΕΟΠΥΥ φυσικα δεν ιδρωνει το αυτακι τους.Διοτι μεχρι σημερα τους 25 συμβεβλημενους πληρωνε με επισκεψη περιπου 50000 το μηνα τωρα θελει 20000 και δεν υπολογιζω τους ειδικους.Ειναι ενα ωραιο τρικ.Οσοι προλαβουν θα βρισκουν ιατρο οσοι δεν προλαβουν θα βαλουν το χερι στην τσεπη.Αποκλειεται και οι 2000 να μπορεσουν να εξυπηρετηθουν ειναι περιπου 240 το μηνα επι 3 μηνες ειναι 750 εχουμε και στο γιατρο περιπου 1200 που δεν θα μπορεσει να δει με προγραματισμενο ραντεβου
Αποτελεσμα 1000 ατομα θα συνεχισουν να βαζουν το χερι στην τσεπη.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: StGeorg στις 14 Ιουνίου 2018, 18:09:02
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Επισυνάπτεται σε pdf η σύμβαση.

Ενδιαφέρον.

Άρα αναπλήρωση άδειας γίνεται μόνο αν υπερβεί ο συμβεβλημένος ΟΙ τις 20 ημέρες ετησίως, αν το καταλαβαίνω καλά. Βέβαια σε αυτές τις 20 ημέρες συμπεριλαμβάνεται κάθε είδος άδειας (κανονική, εκπαιδευτική, ασθενείας), αλλά διαφέρει από τις αρχικές διευκρινίσεις ότι ο ΟΙ οφείλει γενικά να αναπληρώσει τις ώρες εκείνες που θα λείψει με άδεια.

Επίσης, ιδέα μου είναι ή παρατηρώ ένα κάποιο... "παραθυράκι" όσον αφορά τις επισκέψεις κατ' οίκον; "Σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις" και "κατά την κρίση του". Προβλέπω κατά κανόνα τηλεφωνικές συμβουλές για κλήση ΕΚΑΒ, δεδομένου κιόλας του "εξαιρετικά επείγοντος" χαρακτήρα αυτών των περιπτώσεων.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 14 Ιουνίου 2018, 18:34:33
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σε νομο 100000  ΚΑΤΟΙΚΩΝ  10 ΙΑΤΡΟΙ  ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ &ΤΟΜΥ  δηλαδη 1 ιατρος καθε 10000 κατοικους.
Υπάρχουν και χειρότερα.
Νομός Ξάνθης: Πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 2011 111.222 κάτοικοι (https://www.xanthipress.gr/111222-o/)
Οικογενειακοί γιατροί: 1 στην Το.Μ.Υ. και 3 συμβεβλημένοι. Οι εν λόγω καλύπτουν 2.250 x 4 = 9.000 άτομα, ήτοι το 9.000 / 111.222 = 8,09% του πληθυσμού.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 14 Ιουνίου 2018, 18:50:43
Επίσης, ιδέα μου είναι ή παρατηρώ ένα κάποιο... "παραθυράκι" όσον αφορά τις επισκέψεις κατ' οίκον; "

Εγώ δεν βλέπω παραθυράκι αλλά και με την βούλα υποχρέωση για κατ'οίκον επίσκεψη, εκτός αν ένα κολικοειδές άλγος οποιασδήποτε αιτιολογίας, δεν είναι επείγον για τον ασθενή και θα πειστεί οτι καλύτερα να καλέσει το ασθενοφόρο απ' τον γιατρό του.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 14 Ιουνίου 2018, 18:59:34
Καλύτερα να κλείσω το ιατρείο μου και να πάω να δουλέψω γκαρσόνι ή βοηθός σε νυχού παρά τέτοια ταπείνωση.Είδαμε κάποια υποχρέωση του ΕΟΠΥΥς απέναντί μας στην σύμβαση ή διαβάζω λάθος κείμενο;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 14 Ιουνίου 2018, 22:12:55
Τι να πω ? Ας πραξει καθενας κατα το δοκούν .
Προσωπικα εδωσα την συμβαση στον δικηγορο μου να την μελετησει και να μου πει τι να κανω.
Τίτλος: Υποταγή άνευ όρων οι νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ για τους Οικογενειακούς ιατρούς.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 14 Ιουνίου 2018, 22:42:25
14-06-2018
Του Παθολόγου Ηλία Τσέρκη.


Ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, ορίζεται σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των Παιδιάτρων με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού είναι ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά, έως και 16 ετών.

Καθηκοντολόγιο:

•    να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,
•    να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,
•    να συνδιαχειρίζεται τους χρόνιους ασθενείς και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,
•    να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας,
•    να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,
•  να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας,
•    να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,
•    να συμβάλλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας,
•    να λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων.
•    να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4486/2017) και με τοπικές αρχές, και άλλους φορείς της κοινότητας.

Επιπλέον αρμοδιότητες

Να έχει την ευθύνη για την παραπομπή του πληθυσμού ευθύνης του σε άλλους ειδικούς ιατρούς και σε άλλα επίπεδα περίθαλψης, καθώς και σε διαγνωστικές εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των προληπτικών και προσυμπτωματικών ελέγχων.

Να αναλαμβάνει τη διαχείριση των πλέον συχνών χρόνιων νοσημάτων και καταστάσεων στην κοινότητα, των μειζόνων παραγόντων κινδύνου και των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και αποκατάστασης, και να εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διασύνδεση με άλλους ειδικούς ιατρούς.

Να εκδίδει έντυπο παραπομπής, όταν κριθεί αναγκαία η παραπομπή του δικαιούχου σε ιατρό άλλης ειδικότητας ή σε δομή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Να υπόκειται στην εποπτεία του Περιφερειακού Συντονιστή του Το.Π.Φ.Υ. ως προς την παραπομπή των δικαιούχων-εγγεγραμμένων σε υπηρεσίες δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

Να υποχρεούται να δηλώνει το ωράριο λειτουργίας του ιδιωτικού του ιατρείου, ανά ημέρα και εβδομάδα για την παροχή υπηρεσιών στην ΗΔΙΚΑ και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Να  ενημερώνει τις ανωτέρω αρμόδιες υπηρεσίες εγγράφως για τις ημέρες προγραμματισμένης απουσίας του, τουλάχιστον 10 (δέκα) ημέρες πριν !

Οι ημέρες μη παροχής υπηρεσιών σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεν μπορούν να ξεπερνούν τις είκοσι (20) σε ετήσια βάση.

Οφείλει να εξυπηρετεί τα προγραμματισμένα ραντεβού του καθώς και τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν στον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του.

Να έχει υποχρέωση να δέχεται τον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, στο ιατρείο του κατά τις ημέρες και ώρες που έχει δηλώσει στον Οργανισμό, να μεταβαίνει δε σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις και κατά την κρίση του στην οικία του ασθενούς, όταν ο τελευταίος λόγω νόσου δεν είναι σε θέση να μεταβεί στο ιατρείο.

Οι κατ' οίκον επισκέψεις του οικογενειακού για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του και απαγορεύεται ρητά να ζητηθεί επιπλέον αμοιβή από τους ασφαλισμένους.

Οι κατ' οίκον επισκέψεις δεν αποζημιώνονται με επιπλέον ποσό από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και πραγματοποιούνται και εκτός του δηλωμένου ωραρίου του ιατρείου του.

Απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα και λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων η παρακράτηση ή η αποδοχή για φύλαξη, έστω και προσωρινά, βιβλιαρίων υγείας.

Δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του και απαγορεύεται ρητά να ζητήσει ή να εισπράξει επιπλέον αμοιβή.

Συμπερασματικά.

Ο ΕΟΠΥΥ ψάχνει για ιατρούς είλωτες όπου θα προσφέρουν «ΔΩΡΕΑΝ ιατρική λειτουργία» όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, που αυθαίρετα και καταχρηστικά αναγράφεται στα παραπεμπτικά και στις συνταγές των φαρμάκων τελευταία.

Το παράδοξο είναι πως τις υπηρεσίες αυτές, τις επιβάλει στο ιδιωτικά ιατρεία αλλά και στις κατ΄ οίκον επισκέψεις. Αποτελεί το τέλειο άλλοθι, προκειμένου να ικανοποιήσουν τα άρρωστα και ιδεοληπτικά τους σχέδια.
Κλείσιμο ιδιωτικών ιατρείων και εξαθλίωση του επιστημονικού προσωπικού της χώρας.

Το φαινόμενο, συνδέεται αναμφίβολα με τον λαϊκισμό και τον «κρατισμό» της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να επιβάλει, επηρεάζοντας αντίστοιχα τις προσδοκίες μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης.

Μιας κοινής γνώμης που παρασύρεται από αίολες υποσχέσεις και αμφιβόλου ποιότητος οράματα για μια δωρεάν περίθαλψη αγνοώντας τις σύγχρονες ανάγκες του πληθυσμού.

Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ο τρόπος που θα ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι στο ιατρικό προσωπικό της χώρας.

Ηλίας Τσέρκης
Παθολόγος
Γεν. Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου
Μέλος Διοικούσας επιτροπής Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος.

https://drtsili.blogspot.com/2018/06/blog-post_67.html?spref=fb (https://drtsili.blogspot.com/2018/06/blog-post_67.html?spref=fb)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: DrGuni στις 14 Ιουνίου 2018, 22:42:32
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
   Και όμως, άρτι, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των νέων συμβεβλημένων οικογενειακών ιατρών. Είμαι ήδη έκπληκτος απο τους συναδέρφους που έχουν δηλώσει στη Λάρισα, αρκετοί παλιοί γιατροί που δεν ξέρω τι ακριβώς προσδοκούν.  Στη σελίδα του ΕΟΠΥΥ - οι συμβάσεις οσονούπω..
Οριστικά αποτελέσματα για την κάλυψη των θέσεων Οικογενειακών Ιατρών ΕΟΠΥΥ.     Ημερομηνία δημοσίευσης :  14/06/2018 (http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=938d95a2-d0c3-471c-97dc-6bd3e8ca7e28)
Μαρούσι, 14.06.2018
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Με την αριθμ. 761/472/13-6-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ επικυρώθηκαν και ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της από 31/01/2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Οικογενειακών Ιατρών ΕΟΠΥΥ.
Σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες καλύπτονται 624 θέσεις Οικογενειακών Ιατρών πανελλαδικά για τις ειδικότητες Παθολογίας-Γενικής Ιατρικής –Παιδιατρικής.
Η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων οικογενειακών ιατρών θα ανακοινωθεί.

   Λάρισα: 14 ΟΙ (8 σχετικά παλιοί) και 4 παιδίατροι (3 παλιοί). Να τους ευχηθώ καλές δουλειές; Ή ίσως λίγη δουλειά; Μάλλον καλή τύχη....
   Στην Ξάνθη, Βασίλη, έχετε 3 συμβεβλημένους ΟΙ. Μπορείς πλέον (έστω σε λίγο) να διαλέξεις....


Δεν ανοίγει  η σελίδα που παραθέσατε.
Επειδή ήμουν παρών σε όλες τις συνελεύσεις , οι παλιότεροι ιατροί στην πλειονότητά τους , δυστυχώς , διαπνέονται από την <<ικατζήδικη>>  νοοτροπία. Άλλωστε  αυτή πρυτανεύει και τώρα, με τη μορφή του πρόσθετου  <<μπαξισιού>>. Όσοι  από τους νέους  μπήκαν , το έκαναν λόγω ανασφάλειας.  Δυστυχώς,  η Λάρισα  έχει  τα υψηλότερα  ποσοστά συμβάσεων  , το ίδιο συνέβη και το 2011
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 15 Ιουνίου 2018, 00:31:50
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
....
Δεν ανοίγει  η σελίδα που παραθέσατε.
Επειδή ήμουν παρών σε όλες τις συνελεύσεις , οι παλιότεροι ιατροί στην πλειονότητά τους , δυστυχώς , διαπνέονται από την <<ικατζήδικη>>  νοοτροπία. Άλλωστε  αυτή πρυτανεύει και τώρα, με τη μορφή του πρόσθετου  <<μπαξισιού>>. Όσοι  από τους νέους  μπήκαν , το έκαναν λόγω ανασφάλειας.  Δυστυχώς,  η Λάρισα  έχει  τα υψηλότερα  ποσοστά συμβάσεων  , το ίδιο συνέβη και το 2011
   Ναι το άλλαξαν, το μεσημέρι δούλευε... Τώρα είναι αυτός ο σύνδεσμος. (http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=84f77d73-b6e1-4b30-89d6-42f3e46451a2)
   Οι Λαρισαίοι πάντα μπροστά στον αγώνα.... Μάλλον πάσχουμε από ανασφάλεια...
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Τι να πω ? Ας πραξει καθενας κατα το δοκούν .
Προσωπικα εδωσα την συμβαση στον δικηγορο μου να την μελετησει και να μου πει τι να κανω.
   Σίγουρα όλοι πράττουμε κατά το δοκούν. Προσωπικά περιμένω τη σύμβαση των 'ειδικών' (έστω μη ΟΙ) και πιθανότατα θα κάνω. Να υποθέσω ότι συμμετείχατε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος των ΟΙ;

   ΥΓ: Τώρα διάβαζα τη σύμβαση (http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%93%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%A9%CE%9D%2014-06-2018.pdf). Τι ακριβώς σημαίνει το παρακάτω:
Παράθεση
13. Ο β΄ συμβαλλόμενος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του στους
δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του και απαγορεύεται
ρητά να ζητήσει ή να εισπράξει επιπλέον αμοιβή,
με την επιφύλαξη της παραγράφου 13 Γενικών
Όρων της παρούσας σύμβασης, ήτοι την άρνηση της επιλογής του ως οικογενειακού ιατρού για
σοβαρούς προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους.
   Το ωράριο πάει περίπατο αν επικαλεστεί ο "ασθενής" έκτακτο περιστατικό και μπουκάρει στο ιατρείο; (κοινώς κλειδώνετε την πόρτα και βάλτε κάμερα). Φαντάζομαι δεν εννοεί ότι μπορεί να μπουκάρει και στο σπίτι σου και να απαιτήσει εξέταση λόγω επείγοντος....

ΥΓ2: Αχά, το λέει και παρακάτω:
Παράθεση
2. Ο β΄ συμβαλλόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται να αμείβεται με τον κάθε φορά ισχύοντα
τρόπο αποζημίωσης για τις υπηρεσίες που θα παρέχει κατά την διάρκεια της παρούσας
σύμβασης προς τους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογό του,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει. Πέραν
αυτής της αμοιβής, ρητά απαγορεύεται να ζητήσει ή να εισπράξει οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή
από τον δικαιούχο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του, όταν ο
δικαιούχος προσέρχεται στο ιατρείο του
ή όταν ο β΄ συμβαλλόμενος επισκέπτεται τον
δικαιούχο στην οικεία του λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας του δικαιούχου να προσέλθει στο
ιατρείο.
   Το ωράριο δεν αναφέρεται καθόλου....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 15 Ιουνίου 2018, 09:23:44
Οχι, όχι <ορθοπαιδικός> έχουμε καταλάβει λάθος.Τίποτα απ΄αυτά δεν ισχύει.Θα μας τα εξηγήσει όλα ένας καλός δικηγόρος.Παρ Αρείω Πάγω...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 15 Ιουνίου 2018, 12:02:47
Νομικά η σύμβαση των οικογενειακών ιατρών είναι ΑΚΥΡΗ.

Βάσει της Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 45169 ,  ΦΕΚ 2193 / 2018.

V. Οι γενικές υποχρεώσεις των οικογενειακών ιατρών,
έχουν ως ακολούθως:
- Ελάχιστο τετράωρο εργασίας ανά ημέρα εργασίας.
- Ελάχιστο εικοσάωρο εργασίας ανά εβδομάδα.
- Δηλωμένο ωράριο για εγγεγραμμένους στην είσοδο
του ιατρείου και στο ηλεκτρονικό σύστημα.
- Ημέρες μη παροχής υπηρεσιών στο ιατρείο, κατόπιν
σχετικής συμφωνίας με τον Οργανισμό, οι οποίες θα καταγράφονται
στη σύμβαση.


Η συγκεκριμένη σύμβαση λοιπόν είναι .....

Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 15 Ιουνίου 2018, 12:16:53
Κείμενο του Ιδιώτη Γενικού Ιατρού, Ευάγγελου Φραγκούλη, στον τοίχο του στο facebook, που το δημοσιεύω μετά από άδειά του:

15/06/2018

Συμβάσεις ΕΟΠΥΥ με οικογενειακούς ιατρούς. Για γέλια και για κλάματα ή αλλιώς με πορδές αυγά δεν βάφονται...

O ΕΟΠΥΥ με τη σημερινή ανακοίνωση του σχεδίου συμβάσεως του με ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς, μας εξέπληξε για άλλη μια φορά δυσάρεστα... Πιο δυσάρεστα πραγματικά δεν γίνεται... Το σχέδιο σύμβασης, που επιμόνως η Ένωση Γενικής Ιατρικής ζητούσε από την πρώτη ημέρα ανακοίνωσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για οικογενειακούς ιατρούς, εδέησε ο ΕΟΠΥΥ να το ανακοινώσει ταυτόχρονα με την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων για τις θέσεις ιδιωτών συμβεβλημένων οικογενειακών ιατρών. Υπήρξε η παγκόσμια πρωτοτυπία να μην γνωρίζεις τους όρους της σύμβασης για την οποία καλείσαι να εκδηλώσεις ενδιαφέρον... Μια απλή ανάγνωση των όρων της σύμβασης μας εξηγεί γιατί δεν το έκανε νωρίτερα... Στην περίπτωση της, ο διάολος δεν κρύβεται στις λεπτομέρειες...
Οι όροι της σύμβασης αυτής βρίσκονται σε διάσταση με την πρόταση που έφερε στο τραπέζι ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για την ΠΦΥ κ. Βαρδαρός στο διάλογο του με τους φορείς της Γενικής Ιατρικής. Οι όροι δε της σύμβασης αυτής δεν θα γινόταν αποδεκτοί σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα, όχι φυσικά της Δύσης και του Βορρά, ούτε στις πρώην κουμμουνιστικές... Αμφιβάλλω δε, αν θα γινόταν αποδεκτοί, ακόμα και σε Αφρικανικές χώρες...

Οι υπηρεσίες του οικογενειακού γιατρού, περιγράφονται με θαυμαστή λεπτομέρεια στη σύμβαση και εναρμονίζονται, σε θεωρητικό επίπεδο, πλήρως με τις υπηρεσίες υγείας που προσφέρει ο οικογενειακός ιατρός στα καλύτερα συστήματα υγείας στον κόσμο.
Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις που θα διατηρεί ο οικογενειακός ιατρός με δικά του όλα τα λειτουργικά έξοδα. Μάλιστα εκ της σύμβασης θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση υλικά, να διατηρεί τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του και τα αναλώσιμα υλικά του στο καλύτερο δυνατό επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας, καθώς και να συμμορφωθεί και να εναρμονίζεται με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDRP), (ΕΕ) 2016/679 και την εθνική νομοθεσία (φυσικά με δική του σημαντική πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση)...
Τις υπηρεσίες του αυτές θα προσφέρει σε 2.250 εγγεγραμμένους ενήλικες- όλοι ανεξαιρέτως, ανεξαρτήτως της ποιότητας των υπηρεσιών που θα προσφέρουν, θα πιάνουν πλαφόν, καθώς οι αιτήσεις ιατρών υπολείπονται κατά πολύ των θέσεων...
Τις υπηρεσίες του αυτές θα τις προσφέρει σε ένα:
- Ελάχιστο τετράωρο εργασίας ανά ημέρα εργασίας
- Ελάχιστο εικοσάωρο εργασίας ανά εβδομάδα.
που θα το έχει δηλωμένο για τους εγγεγραμμένους στην είσοδο του ιατρείου και στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ.
Μάλιστα θα δικαιούται και μέχρι είκοσι (20) ημέρες μη παροχής υπηρεσιών σε δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε ετήσια βάση (δεν ορίζονται καν ως ημέρες άδειας)!!! Ούτε καν αυτές που δικαιούται ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος της χώρας... Φυσικά αυτός κατούρησε σε άλλο πηγάδι και δεν θα δικαιούται εκπαιδευτική άδεια, όπως οι οικογενειακοί ιατροί των ΤΟΜΥ ή οι επικουρικοί ιατροί... βλ. «Κάθε επικουρικός ιατρός, καθώς και κάθε ιατρός που έχει προσληφθεί και παρέχει τις υπηρεσίες του στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του, δικαιούται δεκαπέντε (15) ημέρες το χρόνο άδεια με αποδοχές για παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων».
Θα είναι δε υποχρεωμένος να δέχεται τον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, στο ιατρείο του κατά τις ημέρες και ώρες που έχει δηλώσει στον Οργανισμό.
Θα οφείλει να εξυπηρετεί όλα τα προγραμματισμένα ραντεβού του (πιθανότατα ανά 15λεπτο, 16 ραντεβού την ημέρα, αν ισχύουν και γι αυτόν ότι ισχύει για τους οικογενειακούς γιατρούς των ΤΟΜΥ, βέβαια αυτός, όπως ήδη είπαμε, κατούρησε σε άλλο πηγάδι), καθώς και όλα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν στον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του!!!
Φυσικά δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο... Άσχετο βέβαια πως οι ανάγκες ενός πληθυσμού 2250 ασφαλισμένων απαιτούν, όχι 20 ώρες την εβδομάδα, αλλά τουλάχιστον 40..., με την προϋπόθεση βέβαια πως έχεις και την απαραίτητη νοσηλευτική και διοικητική υποστήριξη, που φυσικά θα πρέπει να την επιβαρυνθείς εσύ (αν ήθελες τέτοια ας πήγαινες στα ΤΟΜΥ που έχουν, μάλιστα μόνο τέτοια έχουν σε επάρκεια, γιατί γιατρούς δεν μπορούν να βρουν...)
Επιπρόσθετα οφείλει να μεταβαίνει σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις και κατά την κρίση του στην οικία του ασθενούς, όταν ο τελευταίος λόγω νόσου δεν είναι σε θέση να μεταβεί στο ιατρείο. Οι κατ' οίκον επισκέψεις δεν αποζημιώνονται με επιπλέον ποσό από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και πραγματοποιούνται και εκτός του δηλωμένου ωραρίου του ιατρείου του, μέσα στα πλαίσια ευθύνης του οικογενειακού ιατρού για την περίθαλψη και προαγωγή της υγείας του εγγεγραμμένου πληθυσμού.
Για όλα αυτά έρχεται ο ΕΟΠΥΥ και τον αποζημιώνει πλουσιοπάροχα, κατ΄ αντιστοιχία με το έργο που αναλαμβάνει,... και ορίζει ως ανώτατο όριο της αποζημίωσης βάσης το ένα (1) ευρώ. Η μηνιαία αποζημίωση του γιατρού υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αποζημίωση βάσης με το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα και τον συντελεστή της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας, και βαρύνει τον οικείο ΚΑΕ του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. Κατ' εξαίρεση, κατά το πρώτο εξάμηνο της ισχύος της σύμβασης, η αμοιβή των οικογενειακών ιατρών ανέρχεται για τους μεν τους μεν Γενικούς Ιατρούς και παθολόγους στα 1.801,09€ για τους δε παιδίατρους στα 1.800,00€. Φυσικά μιλάμε για μικτά, μην τρελαθούμε κιόλας...Κρατήσεις εφορίας 20%, ΕΦΚΑ 30% δικά του... Μάλιστα μετά τη παρέλευση του εξαμήνου η αποζημίωση προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου σε αυτόν πληθυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000,00€.
Πέραν αυτής της αμοιβής, ρητά απαγορεύεται να ζητήσει ή να εισπράξει οποιαδήποτε επιπλέον αμοιβή από τον δικαιούχο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του, όταν ο δικαιούχος προσέρχεται στο ιατρείο του ή όταν ο β΄ συμβαλλόμενος επισκέπτεται τον δικαιούχο στην οικεία του λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας του δικαιούχου να προσέλθει στο ιατρείο. Οι κατ' οίκον επισκέψεις του β΄ συμβαλλόμενου για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του και απαγορεύεται ρητά να ζητηθεί επιπλέον αμοιβή από τους ασφαλισμένους.

Για να καταλάβετε το παράλογο του πράγματος και το γιατί σε καμία Ευρωπαϊκή χώρα μια τέτοια σύμβαση δεν θα γινόταν αποδεκτή, στη Σλοβακία για το ίδιο πακέτο υποχρεώσεων δίνουν 2,8 ευρώ ανά ασθενή το μήνα και στην Ιταλία σχεδόν 5 ευρώ. Στην Κύπρο που κι αυτή επιχειρεί την αντίστοιχη μεταρρύθμιση στην ΠΦΥ προτείνουν 7 ευρώ αποζημίωση (110.000 το χρόνο για λίστα 1300 ασθενών...). Στην Αγγλία δίνουν στο GP 100 λίρες την ώρα...
Ο ίδιος ο Αν. Γενικός Γραμματέας, στο διάλογο μαζί μας, έδειχνε να καταλαβαίνει την μη επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος και μας διαβεβαίωνε πως μετά το πέρας των ελάχιστων υποχρεωτικών ωρών, των δεσμευμένων για τον ΕΟΠΥΥ, θα μπορούσαμε να βλέπουμε ασθενείς της λίστας μας ιδιωτικά- κάτι που η σύμβαση τελικά απαγορεύει δια ροπάλου. Χάνεται λοιπόν τo όποιο "trade off", που θα έβαζε κάποιον γιατρό να σκεφτεί τη πιθανότητα σύναψης σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ. Ναι μεν δεν θα σε πληρώνω καλά για το έργο που αναλαμβάνεις, αλλά θα σου δώσω ένα μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων από τον οποίο θα αντλείς ένα σημαντικό αριθμό ιδιωτικών επισκέψεων, καθώς το 20ωρο την εβδομάδα δεσμευμένο για τον ΕΟΠΥΥ καλύπτει σχεδόν τις μισές μόνο από τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού (εφόσον βέβαια οι ασφαλισμένοι είναι ικανοποιημένοι από εσένα και δεν πάνε ιδιωτικά σε άλλον ιατρό). Να σημειωθεί εδώ, πως η Ένωση Γενικής Ιατρικής πρώτη, στις προτάσεις της στον ΕΟΠΥΥ στη φάση της διαβούλευσης είχε προτείνει να μην μπορεί ο οικογενειακός ιατρός να βλέπει ασθενείς της λίστας του ιδιωτικά, ώστε να αποφευχθεί επανάληψη νοσηρών φαινομένων του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά υπό τον όρο το σύστημα να διαθέτει την κατάλληλη χωρητικότητα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες υγείας των ασθενών της λίστας. Οι 20 ώρες/ εβδομάδα φυσικά διασφαλίζουν σχεδόν τη μισή από την απαιτούμενη χωρητικότητα σε ραντεβού...Στην περίπτωση αυτή ως δικλείδα ασφαλείας του συστήματος θα μπορούσε να λειτουργήσει ο ηλεκτρονικός προγραμματισμός των ραντεβού.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ να επιστρέψει στον ρεαλισμό. Αν επιθυμεί πραγματικά να χρησιμοποιήσει ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς στην ΠΦΥ που σχεδιάζει έχει δυο επιλογές:
1) σύμβαση με σχέση πλήρους, μη αποκλειστικής απασχόλησης στα ΤΟΜΥ και αποζημίωση επιπέδου ΤΟΜΥ. Ο γιατρός μετά το 7ωρο καθημερινό ωράριο του είναι ελεύθερος να εργαστεί όπως επιθυμεί.

2) σύμβαση στα πρότυπα της προτεινόμενης με ξεκάθαρους όμως και κοινά αποδεκτούς όρους:
- 20 ώρες/εβδομάδα - 4 ώρες/ημέρα και αποζημίωση κατά μέσο όρο 1800 ευρώ
- ραντεβού ανά 15 λεπτά, που κλείνονται κεντρικά- μέσω internet και call center, με κάποια από αυτά να μένουν κενά (slots) στο πρόγραμμα και να κλείνονται αυθημερόν για επείγοντα περιστατικά.
- κατ'οίκον επισκέψεις εκτός ωραρίου, με αποζημίωση κατά πράξη 20 ευρώ και μέχρι 20 το μήνα (στο πρότυπο του μοντέλου της Πορτογαλίας).
με το γιατρό να είναι ελεύθερος να δει ασθενείς της λίστας του ιδιωτικά, πέραν του 4ωρου, από τη στιγμή που αυτοί προτιμούν το κόστος χρήματος, από το κόστος χρόνου. Η κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού από ένα τέτοιο σύστημα θα είναι μερική και θα υπάρχει κόστος χρόνου (μακρές λίστες αναμονής για ραντεβού) ή κόστος χρήματος. Θα είναι όμως μια πολύ καλύτερη και οργανωμένη προσέγγιση της ΠΦΥ από την τρέχουσα των 200 δωρεάν επισκέψεων για αντιγραφή συνταγών και με τυχόν εξασφάλιση καλύτερης χρηματοδότησης θα μπορούσε η κάλυψη να επεκταθεί.
Στην περίπτωση που ΥΥΚΑ και ΕΟΠΥΥ επιμείνουν στο προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης, όσο κι αν επιθυμούμε σαν οικογενειακοί ιατροί να βάλουμε πλάτη σε ένα σύστημα υγείας βασισμένο στον οικογενειακό ιατρό και εναρμονισμένο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα στην ΠΦΥ, θα είμαστε υποχρεωμένοι να αποσύρουμε τις αιτήσεις μας, καθώς η λειτουργία των ιατρείων μας θα είναι ασύμφορη και μη βιώσιμη... Δυστυχώς πολύ σύντομα οι ασφαλισμένοι στις περισσότερες αστικές περιοχές της χώρας θα διατρέχουν τον κίνδυνο να μην μπορούν να βρουν ιατρό υπό ασφαλιστική κάλυψη...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 15 Ιουνίου 2018, 21:51:57
Λήξη συμβάσεων ΕΟΠΥΥ ......15 Ιουλίου  (για Οικογενειακούς Ιατρούς ).


http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%9B%CE%97%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%2015-06-2018.pdf (http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%9B%CE%97%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%2015-06-2018.pdf)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 15 Ιουνίου 2018, 22:53:55
Σούπερ!Ισως και εμείς τώρα πάρουμε επιστροφή απ την εφορία όπως οι περισσότεροι ειδικοί που ξέρω αφού απο 2χίλιαρο του ΕΟΠΥΥς οι 200 επισκέψεις, με 5ευρω απόδειξη θα γίνει χιλιάρικο.Επιπλέον θα χαλάει συχνότερα η ηλεκτρ. συνταγογράφηση στην περίπτωση που η αξία των συνταγογραφούμενων φαρμάκων δεν ξεπερνά π.χ το 10ευρω Εξάλλου είναι περισσότερο επιστημονικό,trendy,μια ωραία χειρόγραφη συνταγή με τον Montblanc στα πρότυπα των καθηγητών του Κολωνακίου...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 16 Ιουνίου 2018, 09:06:42
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
...
Να σημειωθεί εδώ, πως η Ένωση Γενικής Ιατρικής πρώτη, στις προτάσεις της στον ΕΟΠΥΥ στη φάση της διαβούλευσης είχε προτείνει να μην μπορεί ο οικογενειακός ιατρός να βλέπει ασθενείς της λίστας του ιδιωτικά, ώστε να αποφευχθεί επανάληψη νοσηρών φαινομένων του πρόσφατου παρελθόντος, αλλά υπό τον όρο το σύστημα να διαθέτει την κατάλληλη χωρητικότητα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες υγείας των ασθενών της λίστας. Οι 20 ώρες/ εβδομάδα φυσικά διασφαλίζουν σχεδόν τη μισή από την απαιτούμενη χωρητικότητα σε ραντεβού...Στην περίπτωση αυτή ως δικλείδα ασφαλείας του συστήματος θα μπορούσε να λειτουργήσει ο ηλεκτρονικός προγραμματισμός των ραντεβού.

Καλούμε το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ να επιστρέψει στον ρεαλισμό. Αν επιθυμεί πραγματικά να χρησιμοποιήσει ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς στην ΠΦΥ που σχεδιάζει έχει δυο επιλογές:
1) σύμβαση με σχέση πλήρους, μη αποκλειστικής απασχόλησης στα ΤΟΜΥ και αποζημίωση επιπέδου ΤΟΜΥ. Ο γιατρός μετά το 7ωρο καθημερινό ωράριο του είναι ελεύθερος να εργαστεί όπως επιθυμεί.

2) σύμβαση στα πρότυπα της προτεινόμενης με ξεκάθαρους όμως και κοινά αποδεκτούς όρους:
- 20 ώρες/εβδομάδα - 4 ώρες/ημέρα και αποζημίωση κατά μέσο όρο 1800 ευρώ
- ραντεβού ανά 15 λεπτά, που κλείνονται κεντρικά- μέσω internet και call center, με κάποια από αυτά να μένουν κενά (slots) στο πρόγραμμα και να κλείνονται αυθημερόν για επείγοντα περιστατικά.
- κατ'οίκον επισκέψεις εκτός ωραρίου, με αποζημίωση κατά πράξη 20 ευρώ και μέχρι 20 το μήνα (στο πρότυπο του μοντέλου της Πορτογαλίας).
με το γιατρό να είναι ελεύθερος να δει ασθενείς της λίστας του ιδιωτικά, πέραν του 4ωρου, από τη στιγμή που αυτοί προτιμούν το κόστος χρήματος, από το κόστος χρόνου. Η κάλυψη των αναγκών υγείας του πληθυσμού από ένα τέτοιο σύστημα θα είναι μερική και θα υπάρχει κόστος χρόνου (μακρές λίστες αναμονής για ραντεβού) ή κόστος χρήματος. Θα είναι όμως μια πολύ καλύτερη και οργανωμένη προσέγγιση της ΠΦΥ από την τρέχουσα των 200 δωρεάν επισκέψεων για αντιγραφή συνταγών και με τυχόν εξασφάλιση καλύτερης χρηματοδότησης θα μπορούσε η κάλυψη να επεκταθεί.
Στην περίπτωση που ΥΥΚΑ και ΕΟΠΥΥ επιμείνουν στο προτεινόμενο σχέδιο σύμβασης, όσο κι αν επιθυμούμε σαν οικογενειακοί ιατροί να βάλουμε πλάτη σε ένα σύστημα υγείας βασισμένο στον οικογενειακό ιατρό και εναρμονισμένο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα στην ΠΦΥ, θα είμαστε υποχρεωμένοι να αποσύρουμε τις αιτήσεις μας, καθώς η λειτουργία των ιατρείων μας θα είναι ασύμφορη και μη βιώσιμη... Δυστυχώς πολύ σύντομα οι ασφαλισμένοι στις περισσότερες αστικές περιοχές της χώρας θα διατρέχουν τον κίνδυνο να μην μπορούν να βρουν ιατρό υπό ασφαλιστική κάλυψη...


Το μοναδικό μοντέλο που βλέπω να είναι βιώσιμο στην ΕΛλάδα υπό τις παρούσες συνθήκες είναι η δυνατότητα εργασίας σε Το.Μ.Υ. χωρίς αυτή να είναι αποκλειστική, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας και ιδιωτικού ιατρείου εκτός ωραρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υλοποίηση της πρότασης της Ένωσης Γενικής Ιατρικής, την οποία βρίσκω απόλυτα ρεαλιστική. Θα μπορούσε να υπάρξει και ένα bonus σε όσους επιλέξουν την αποκλειστική απασχόληση, αλλά αυτό είναι δευτερεύον, χωρίς να χάνει τη σημασία του.
Με το πιο πάνω σκεπτικό θα στελεχωθεί πλήρως η ΠΦΥ και θα επιλεγούν πραγματικά οι καταλληλότεροι.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 16 Ιουνίου 2018, 14:03:19
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Επισυνάπτεται σε pdf η νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών Οικογενειακού Ιατρού.

Πρόσεξε κανείς ότι σε αυτή την σύμβαση υπογράφει ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ και όχι ο Πρόεδρος ;

Τι να σημαίνει άραγε;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 16 Ιουνίου 2018, 14:07:24
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
....
Το μοναδικό μοντέλο που βλέπω να είναι βιώσιμο στην ΕΛλάδα υπό τις παρούσες συνθήκες είναι η δυνατότητα εργασίας σε Το.Μ.Υ. χωρίς αυτή να είναι αποκλειστική, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας και ιδιωτικού ιατρείου εκτός ωραρίου......
   Σε τι θα διαφέρει αυτό απο το παλιό (καλό για τους εντός) ΙΚΑ; Εξέταση στο ιατρείο το απόγευμα και οι συνταγές την επομένη ως έκτακτα στη ΤοΜΥ (χωρίς απόδειξη). Δεν είναι αθέμιτος συναγωνισμός στους υπόλοιπους; Εκτός αν οι συμβάσεις είναι ανοικτές και μπορεί όποιος θέλει, όποτε θέλει να συμβληθεί στη ΤοΜΥ (να δουλεύει κάποιες ώρες) έχοντας λίστα (δωρεάν) ασθενών (που βάσει αυτής πληρώνεται).
   Πιστεύω, αν και δεν είμαι του χώρου των ΟΙ, η 2η πρόταση της Ένωσης που παραθέτεις είναι πιο σωστή. Οι ΤοΜΥ να παραμείνουν αποκλειστικής ή να καταργηθούν. Εξάλλου είναι ψιλοπαράνομες (παράνομοι μισθοί απο το ΕΣΠΑ, δεν είναι επένδυση) και με μέλλον αμφίβολο....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 16 Ιουνίου 2018, 14:08:47
Ενδιαφέρουσα ανάρτηση συναδέλφου στις 16/06/2018 σε Ιατρική ομάδα στο facebook:

ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΤΑΚΗ

Πάνω στην απελπισία τους να καταφέρουν να δείξουν στην τρόικα και στους φίλους τους (ολοι ξερουμε πως η νυν κυβερνηση εχει φιλους καποιους ιατρους, οι περισσοτεροι της ιδιας ειδικοτητας), χτες έβγαλε ανακοίνωση ο κύριος Τάκης, ο Αντιπρόεδρος του ΕΟΠΥΥ (παράξενο που υπογράφει ο Αντιπρόεδρος αντί του Προέδρου) με την οποία ανακοινώνει "αναμένεται η λήξη ισχύος των υφιστάμενων συμβάσεων στις 15/7/2018...".
Προσέξτε τι γράφει ο κύριος Τάκης. "Αναμένεται". Αλήθεια υπάρχει έστω ένας ιατρός που να πιστεύει πως θα λήξουν οι υφιστάμενες συμβάσεις και θα αφήσουν ακάλυπτους τους ασφαλισμένους; Η ανακοίνωση έχει ένα και μόνο στόχο. Να τρομάξει τους ιατρούς και να υπογράψουν την σύμβαση για την οποία κατέθεσαν αίτηση. Ο στόχος τους είναι αυτοί οι 650 να υπογράψουν. Βέβαια τελικά αυτοί οι ιατροί θα βγούνε χαμένοι καθώς σίγουρα θα συνεχίσουν και οι υφιστάμενες συμβάσεις. Άλλωστε έχουν ανακοινώσει ήδη νέα προκύρηξη με ανοικτή ημερομηνία. Οπότε πολύ απλά όσοι κάνατε αίτηση, μην υπογράψτε. Αν δεν υπογράψετε, θα αναγκαστούν να σας κρατήσουν με την υφιστάμενη σύμβαση. Και στην τελική, όποτε θέλετε μπορείτε να κάνετε αίτηση με την νέα σύμβαση! Συνεπώς οι απειλές του γνωστού για το αντιιατρικό μένος, κυρίου Τάκη, είναι ανεδαφικές.
Ενημερώστε κάθε ιατρό που γνωρίζετε. ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.
Όλοι γνωρίζουμε που αποσκοπούν όσοι θέλουν το νέο σύστημα και τα παράπλευρα κέρδη που νομίζουν πως θα έχουν. Ήδη στην σύμβαση αναφέρεται ρητά η απαγόρευση χρηματισμού από τον ασφαλισμένο που έχει δηλώσει κάποιον "οικογενειακό ιατρό" και η υποχρέωση του ιατρού να εξετάζει ΟΛΑ τα επείγοντα περιστατικά που θα προκύπτουν καθώς και οι κατ οικον επισκέψεις (ΔΩΡΕΑΝ). Θυμίζω πως το σύστημα με τους συμβεβλημένους είναι το καλύτερο και με μικρές αλλαγές θα γίνει ακόμα καλύτερο. Όσοι πιστεύετε ακόμα και σήμερα πως είναι ακριβό, σκεφτείτε πως οι φυσικοθεραπείες κοστίζουν όσο και οι επισκέψεις... αλλά εκεί δεν αλλάζει το σύστημα... Πολύ απλά το νέο σύστημα το θέλει ομάδα ιατρών που έχει "άκρες" στα κόμματα και η κυβέρνηση καθώς θα δημιουργήσει κομματικό στρατό.
Γιατο πλοηγόχαρτο ακόμα δεν γνωρίζουμε κάτι. Πως να ισχύσει όταν δεν έχουν αρκετούς παθγι να το δινουν;
Για τις συμβάσεις με τους λοιπούς οικογενειακούς ιατρούς δεν γνωρίζουμε κάτι. θααααα μας ενημερώσουν.
Συνεπώς η απάντηση μας στην ανακοίνωση του Αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ, Τάκη Γεωργακόπουλου, πως "αναμένεται" η λήξη των συμβάσεων, είναι "ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΤΑΚΗ"!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 16 Ιουνίου 2018, 14:52:05
Ακόμη μία ενδιαφέρουσα ανάρτηση συναδέλφου στις 16/06/2018 σε Ιατρική ομάδα στο facebook:


Να πώ κάτι που νομίζω ότι είναι λογικό ωστόσο δεν έχει ειπωθεί αρκετά (εκτός άν κάτι δεν κατάλαβα οπότε παρακαλώ διορθώστε με )...Ένας συμβεβλημένος ΟΙ γιατί να μπεί στην νέα σύμβαση ,που οπωσδήποτε είναι χειρότερη από την υφιστάμενη,δεν κάνει τίποτα και περιμένει αν και πότε επίσημα γίνει η λήξη τους...δεν τον εμποδίζει την επομένη να μπεί στην νέα σύμβαση αφού αυτή είναι πάντα ανοιχτή. Ας κάτσει εκεί που κάθεται για όσο μπορεί, έμμεσα πιέζοντας αφενός στην συνεχόμενη παράταση της υφιστάμενης ή/καί βελτίωση της νέας. ..

Και άλλο σχόλιο:


Κοίτα, όποιος έκανε τους υπολογισμούς του χωρίς να υπολογίζει τα μαύρα (άγνωστος Χ), καταλαβαίνει ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν.
Έστω ότι παίρνει 2000 το μήνα, το ανώτατο, κι έστω ότι αφαιρούνται μόνο το 47% (20% φόρος+ 27% έλα), του μένουν γύρω στα 1000 ευρώ. Ενοίκιο+ έξοδα ιατρείου θα έχει 400-500 περίπου. Στα στην καλύτερη θα βγάζει 600 ευρώ καθαρά για να δουλεύει σαν σκυλί και υπό αντίξοες συνθήκες. Καλύτερα να είχε κλείσει το ιατρείο να πάει στα τομυ. Όλα αυτά φυσικά με τις υπάρχουσες συνθήκες.
Πιστεύω πως με λιγότερο κόπο και περισσότερη ποιότητα τα ίδια χρήματα θα τα βγάλω κάτι σαν ιδιώτης.

Και άλλο:

ΥΓ: όσο για τα μαύρα, θα υπάρξουν, όπως υπάρχουν και στους ιδιώτες. Η διαφθορά είναι ότι με 2300 άτομα αν τα απαιτήσεις, όπως έκαναν μερικοί, κάποιος θα βρεθεί να σε κάψει, απλα γιατί δεν σε επέλεξε (ο βαθμός ελευθερίας επιλογής ιατρού αυτή την στιγμή είναι σχεδόν μηδαμινός). Αν περιμένεις να σου αφήσουν κάποιοι φιλοδώρημα, θα γίνεις ο ιατρός του φιλοδωρήματος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 16 Ιουνίου 2018, 16:15:27
ΑΝΟΙΧΤΗ προσκληση για οικογενειακους και οποιος θελει κανει αιτηση!!!! οι οροι γνωστοι.δεδομενο τελος οι παλαιες συμβασεις ψιλοπανικος τις πρωτες ημερες!!!βροχη τα δεκαρικακια!καποιοι τυχεροι θα επιπλευσουν 10 χ 200  =2000 καποιοι ΟΧΙ  οποτε ελα στο μαντρι με τους αλλους.με τις συνθηκες που ζουμε μπροστα στην αναβροχια καλο ειναι και το χαλαζι(μαντρι).εαν δεν εισαι στο μαντρι βλεπεις και κρινεις  αν τα πραγματα δεν πανε καλα και δεν την αντεχεις μεχρι τις επομενες εκλογες βουρ στη μαρμουτα με τις φασολες(συμβαση εοπυυ)αν πανε καλα θα τρως σουσι.οσοι ειναι μεσα στην συμβαση (φασολες εχει δεν εχει φουαγκρα) θα κατσουν μεχρι να βαρεθουν η μεχρι να φτιαξουν το πελατολογιο τους(οδηγιες στους παλιους ικατζηδες)οσοι κανουν ονειρα το πρωι τομυ το απογευμα ιατρειο να μην αλλαξουν πλευρο αυτο δεν παιζει!!!το μονο που δεν παιζει δηλαδη ολα μπορει να γινουν αυτο ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ!!ΚΛΑΨΤΕ απο τωρα τους αγροτικους δηθεν γενικους.απο εκει που το μαγαζι ανοιγε 9 με 1 τωρα κανονικα και θα ειναι και στην τσιτα.ειναι και οι μονοι που δεν θα κλαψω.το πρωι εκαναν τους γιατρους το απογευμα δουλευανε σε κατι κεντρα σε κατι κλινικες και οι δηθεν τιμιοι στο νοσοκομειο.τουλαχιστον 4 ξερω στην περιοχη που εργαζομαι που και καλα ειναι σε περιφερειακα ιατρεια και μονο εκει δεν ειναι .και το πραγμα ειναι ακομη χειροτερο που σε χωρια 1500 κατοικων ειναι 2 γενικοι.σαν τους χιωτες.πανε 2 -2 μαζι.ο εξης κανενας το καλοκαιρι.κατα την μικρη μου αντιληψη το συστημα θα ηταν καλο αν
αντι για 2200 ειχε 1500 ατομα
το 20ωρες ειναι καλο
με 1500 και η αμοιβη ειναι καλη σχετικα
αυστηρα εντος του ωραριου ξεχνα το σπιτι το επειγον και ολα τα παραθηρακια
και μετα το ωραριο μου βλεπω οποιον θελω και αφου ειναι εκτος εοπυυ του παιρνω και οσα νομιζω.
στους τομυυ και περιφερειακα ιατρεια αυστηρο ωραριο και ελεγχος (μεγαλε εδω δουλευουμε δεν κοροιδευουμε)
για οποιον δεν θελει ολα αυτα ο δρομος ειναι ελευθερος
εμεις  οι παλαιες καραβανες κολογεροι και οτι αλλο θες μαθαμε να ζουμε ετσι με τον ασθενη ιδιωτικα (και για να σας προλαβω δεν ειχα ικα συμβαση με δημοσιο και κανενα ταμειο μεχρι και σημερα)δεν εχω παει ποτε βολτιτσα απο φαρμακευτικη και δεν εχω παρει ποτε απο κανενα τιποτα.στην ζωη μου εχω δει αλλαγες πολλες στα συστηματα υγειας.την εξης 1 επι γεννηματα σαν φοιτητης ολα τα αλλα ειναι π@π@ριες!!!σχεδια επι χαρτου.ο καλος γιατρος δεν φοβαται κανενα συστημα!!!!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 17 Ιουνίου 2018, 15:05:49
Πολλοι συναδελφοι με παίρνουν τηλ. & με ρωτουν αν πρεπει να υπογραψουν την σύμβαση.
Δυστυχως δεν υπαρχει μία σωστη απαντηση καθοτι το σωμα των ΓΙ ειναι εντόνως διαφοροποιημένο. Αδρα θα ελεγα το εξής:
1. Αν ενα ιατρειο δουλεύει cash only ,χωρις παλαια σύμβαση με ΕΟΠΥΥ, και βγαζει κερδος δεν εχει κανενα λογο να υπογραψει την συμβαση.
2. Αν δεν εχει ΕΟΠΥΥ και δεν βγαζει αξιοσημειωτο κερδος να την υπογραψει την συμβαση, διοτι με το 4ωρο θα εξασφαλισει τα λειτουργικα του εξοδα και μαλλον υα βγαλει μεγαλυτερο κερδος.
3. Αν ειναι ηδη συμβεβλημενος ΕΟΠΥΥ θα πρεπει να εξετασει το σεναριο προσομοιωσης με εσοδα μειωμενα κατα 24.000€. Αν στην προσομοιωση φσνει πως βγαζει κερδος τοτε να μην συμβληθει. Αν ομως δεν βγαζει κερδος να συμβληθεί.
4. Αν ειναι νεος ΓΙ και σκεφτεται να ανοιξει ιατρειο , να το ξεχάσει .
Να παει στο εξωτερικό ή να παει στις ΤοΜΥ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 17 Ιουνίου 2018, 15:26:28
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πολλοι συναδελφοι με παίρνουν τηλ. & με ρωτουν αν πρεπει να υπογραψουν την σύμβαση.
Δυστυχως δεν υπαρχει μία σωστη απαντηση καθοτι το σωμα των ΓΙ ειναι εντόνως διαφοροποιημένο. Αδρα θα ελεγα το εξής:
1. Αν ενα ιατρειο δουλεύει cash only ,χωρις παλαια σύμβαση με ΕΟΠΥΥ, και βγαζει κερδος δεν εχει κανενα λογο να υπογραψει την συμβαση.
2. Αν δεν εχει ΕΟΠΥΥ και δεν βγαζει αξιοσημειωτο κερδος να την υπογραψει την συμβαση, διοτι με το 4ωρο θα εξασφαλισει τα λειτουργικα του εξοδα και μαλλον υα βγαλει μεγαλυτερο κερδος.
3. Αν ειναι ηδη συμβεβλημενος ΕΟΠΥΥ θα πρεπει να εξετασει το σεναριο προσομοιωσης με εσοδα μειωμενα κατα 24.000€. Αν στην προσομοιωση φσνει πως βγαζει κερδος τοτε να μην συμβληθει. Αν ομως δεν βγαζει κερδος να συμβληθεί.
4. Αν ειναι νεος ΓΙ και σκεφτεται να ανοιξει ιατρειο , να το ξεχάσει .
Να παει στο εξωτερικό ή να παει στις ΤοΜΥ.
Κατά την άποψή μου τα σημεία 2 και 3 (ιδιαιτέρως) έχουν να κάνουν και με την τοπική αγορά (προσφορά/ζήτηση ιατρικών υπηρεσιών).
Αν αυτή είναι κορεσμένη, συμφωνώ οτι είναι η μοναδική λύση.
Αν όχι, καλό είναι να συνυπολιγιστεί και αυτό.
Η υπογραφή συμβάσεων αυτού του τύπου οδηγεί το σύνολο των ελευθεροεπαγγελματιών σε μία δίνη, η οποία απειλεί τους πάντες, με σειρά δυνατότητας αντίστασης στους κλυδωνισμούς της αγοράς.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 17 Ιουνίου 2018, 15:37:58
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πολλοι συναδελφοι με παίρνουν τηλ. & με ρωτουν αν πρεπει να υπογραψουν την σύμβαση.
Δυστυχως δεν υπαρχει μία σωστη απαντηση καθοτι το σωμα των ΓΙ ειναι εντόνως διαφοροποιημένο. Αδρα θα ελεγα το εξής:
1. Αν ενα ιατρειο δουλεύει cash only ,χωρις παλαια σύμβαση με ΕΟΠΥΥ, και βγαζει κερδος δεν εχει κανενα λογο να υπογραψει την συμβαση.
2. Αν δεν εχει ΕΟΠΥΥ και δεν βγαζει αξιοσημειωτο κερδος να την υπογραψει την συμβαση, διοτι με το 4ωρο θα εξασφαλισει τα λειτουργικα του εξοδα και μαλλον υα βγαλει μεγαλυτερο κερδος.
3. Αν ειναι ηδη συμβεβλημενος ΕΟΠΥΥ θα πρεπει να εξετασει το σεναριο προσομοιωσης με εσοδα μειωμενα κατα 24.000€. Αν στην προσομοιωση φσνει πως βγαζει κερδος τοτε να μην συμβληθει. Αν ομως δεν βγαζει κερδος να συμβληθεί.
4. Αν ειναι νεος ΓΙ και σκεφτεται να ανοιξει ιατρειο , να το ξεχάσει .
Να παει στο εξωτερικό ή να παει στις ΤοΜΥ.

Νομίζω ότι τα παραπάνω δεν είναι τόσο απλά.
Θα πρέπει να σκεφτούμε πολλά πράγματα:
α) Ο κορεσμός που υπάρχει στην περιοχή που δραστηροποιούμαστε όπως σωστά αναφέρεται παραπάνω
β) Ο λόγος για τον οποίο μπαίνει κάποιος στο ιατρείο μας. Αν είναι μόνο η συνταγογραφία, τότε δύσκολα επιζείς χωρίς σύμβαση.
γ) Πόσα χρόνια λειτουργεί το ιατρείο μας και με τι κίνηση. Αυτό είναι μια μορφή brandname
δ) Τι είδους ασθενείς τον επισκέπτονται. Αν είναι επί πληρωμή, θα φύγουν όλοι με τις ορδές ασθενών της νέας σύμβασης.
ε) Τι αναμονή γεμίζει αλλά και τι λειτουργικά έξοδα εχει το ιατρείο μας.

Για ένα νέο συνάδελφο, για να γίνει γνωστός, η σύμβαση είναι χρήσιμη. Ο στόχος είναι είναι σε γνωρίσουν.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 17 Ιουνίου 2018, 16:05:13
Η σειρά δυνατότητας αντίστασης έχει να κάνει με όσα ανέλυσε ο Δημήτρης.
Όποιοι ελευθεροεπαγγελματίες αντιδρούν, το κάνουν κυρίως με τη λογική ότι τα (λίγα) χρήματα που προβλέπει ο ΕΟΠΥΥ σε σχέση με το μέγεθος της ζητούμενης κάλυψης για τα δεδομένα του ιδιωτικού επαγγέλματος θα συρρικνώσουν την αγορά και θα εντείνουν τον ανταγωνισμό.
Αυτό που συχνά διαφεύγει βέβαια είναι ότι οι ελευθεροεπαγγελματίες που αναζητούνται αυτή τη στιγμή προς σύμβαση αντιμετωπίζονται ως μπαλώματα, μέχρι δηλαδή να στελεχωθούν με τον απαραίτητο αριθμό ιατρών οι Δημόσιες Δομές (Το.Μ.Υ. εν προκειμένω). Μετά από αυτό, οι συμβεβλημένοι ιδιώτες δε θα βρουν κανένα ρόλο στο σύστημα της Δημόσιας ΠΦΥ.
Ας αναλογιστούμε λοιπόν τι θα γίνει τότε. Ένα ιατρείο που ο πυρήνας της λειτουργίας του (για να μην πω ο λόγος ύπαρξής του και η προϋπόθεση επιβίωσής του) είναι η σύμβαση αυτού του τύπου, θα απωλέσει σημαντικότατο μέρους του ερείσματός του στην αγορά. Μια αγορά που θα έχει συρρικνωθεί, και για τη συρρίκνωση της οποίας θα έχει το ίδιο συνεισφέρει. Σε αυτό το περιβάλλον θα είναι ακόμη δυσκολότερο να επιβιώσει.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 17 Ιουνίου 2018, 16:45:43
Παιδιά, στην ζωή δεν υπάρχουν μόνο τα λεφτά. Υπάρχει και κάτι που λέγεται Ψυχολογία.

Αν είναι να υπογράψεις μια σύμβαση η οποία θα σου κάνει την Ψυχολογία σου κουρέλι, όπου πρέπει όποιον (από τους 2.250 ανθρώπους  (https://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,5980.msg53289.html#msg53289)που σε επιλέξουν ως Οικογενειακό Ιατρό) μπει στο Ιατρείο σου μέσα στο 4ωρο να τον εξυπηρετήσεις δωρεάν τότε τι να το κάνω αν βγάλω λίγο παραπάνω λεφτά; ( Που και αυτό δεν είναι σίγουρο ότι δηλαδή θα βγάλω και παραπάνω λεφτά. ) ( Αλήθεια τι κάνεις με κάποιον έκτακτο από αυτούς που σε επιλέξανε ως Οικογενειακό Ιατρό που περάσει την πόρτα της ήδη γεμάτης από έκτακτα περιστατικά, αναμονής του ιδιωτικού σου Ιατρείου 1 λεπτό πριν την λήξη του ωραρίου; Στο μεταξύ υπολόγισε ότι κάποιος σε τηλεφώνησε και σου ζήτησε με επιτακτικό τρόπο να πας να τον δεις κατ'οίκον, δωρεάν φυσικά, αφού είναι εγγεγραμμένος στην λίστα σου και πλήρωνε τόσα χρόνια ασφάλεια...  )

Είχα ΤΕΒΕ και ξέρω πολύ καλά πως λειτουργούσε το σύστημα. Σχεδόν κανένας ασφαλισμένος του ΤΕΒΕ δεν ερχόταν μετά το δωρεάν ωράριο. Κανένας επίσης δεν μου έμεινε όταν έφυγα από το ΤΕΒΕ, αν και δεν νομίζω ότι είμαι ο χειρότερος Γενικός Ιατρός στην πόλη μου (πήγαν στο επόμενο Γιατρό που πήρε ΤΕΒΕ).

To ανέχτηκα όμως λίγα χρόνια γιατί μου πλήρωνε το ΤΣΑΥ και γιατί υπήρχαν ασθενείς και από άλλα Ταμεία (δεν ισχύει πλέον τίποτε από αυτά τα δύο).

Τώρα πια, σκέφτομαι να βάλω ως κύρια προτεραιότητα την ψυχική μου ηρεμία και την οικογένειά μου.

Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 17 Ιουνίου 2018, 18:16:47
Οπως εξήγησα σε προηγούμενη ανάρτηση  απο 2χίλιαρο του ΕΟΠΥΥς οι 200 επισκέψεις, με 5ευρω απόδειξη θα γίνει χιλιάρικο.Αρα η απώλεια δεν είναι σε καμία περίπωση 24000.Αν κάποιος δεν εχει 300 ασθενείς το μήνα μήπως να αλλάξει επάγγελμα ή έστω περιοχή;Στην επαρχία ξεχνάμε οτι δεν υπάρχουν κάν θέσεις για οικογενειακό γιατρό λόγω των κεντρων υγείας;Η ηττοπάθεια που επιδεικνύουν κάποιοι συνάδελφοι είναι απίστευτη.Στην ουσία τώρα αναλύοντας τα πραγματικά στοιχεία οπως ο καθένας τα ξέρει στην περιοχή του.Στην Κορινθία απ τις εξι θέσεις βρέθηκαν 3.Oι 2 κομματικά στελέχη με τον έναν εξ αυτών να έχει ΚΑΙ θέση στην ΤΟΜΥ! ενώ ο 3ος στα 70του δεν έχει καν καταλάβει τι υπέγραψε...Επιπλέον με την ηλικιακή ποσόστωση δεν πρόκειται κατα την γνώμη μου να περάσει κάποιος τα 800 καθαρά για 1500 ασθενείς.Γιατί αν με δηλώσουν 2250 θα παω για βουλευτής καλύτερα άντε δημοτικός σύμβουλος.Οταν ενας freddo κάνει 5ευρώ <οκ με baileys> οταν το κάθε κοριτσάκι εχει κάνει αποτρίχωση και υαλουρονικό στα χείλη, εμείς συζητάμε αν θα βρεθεί το τάληρο να παραμείνει κάποιος στον γιατρό του.Οποιος το υποστηρίζει αυτό ή κομματικός είναι ή κάτι κάνει λάθος στο ιατρείο του.Δημοκρατία εχουμε βέβαια ο καθένας λέει οτι θέλει.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 17 Ιουνίου 2018, 18:19:16
Πολύ εύστοχο σχόλιο συναδέλφου στο facebook, στις 17/06/2018:

υπαρχει τεράστια διαφορά από το ισχύον σύστημα: Ο Οικογενειακός Ιατρός (ΟΙ) είναι ο ΜΟΝΟΣ ΔΩΡΕΑΝ γιατρός. Τωρα αν δε βρείς δωρεάν σε ένα συμβεβλημένο, απλά πας σε άλλο. Αν κάποιος ζητήσει παράνομα χρήματα πάς σε άλλο. Αν όμως ο μοναδιικός ΟΙ που θα έχει σου ζητάει παρανομα χρήματα είναι μαθηματικά βέβαιο οτι τελικα θα τον καταγγείλεις

Όσο το σύστημα αποφεύγει να κάνει συνυπεύθυνο τον ασθενή για τη ζήτηση υπηρεσιών θα έχει κατάχρηση και διαφθορα.

Συνυπεύθυνος γίνεται κάποιος αν δεν έχει δωρεαν.

Οι ιδιωτικές ασφάλειες πολύ νωρίς κατάλαβαν και έβαλαν τα πρωτα ευρω από την τσεπη του ασφαλισμένου και μετά από κάποιο ποσό αναλαμβάνουν. Ετσι φρενάρουν τη χρήση υπηρεσιών με το παραμικρό και οφελείται το χρόνιο περιστατικό που έχει ανάγκη τις συχνες υπηρεσίες.

Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 18 Ιουνίου 2018, 11:56:11
Η ανακοίνωση για την "αναμενόμενη" λήξη των συμβάσεων τροποποιήθηκε ως εξής:
Ως εκ τούτου, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, την ισότιμη μεταχείριση και την ενιαία διαχείριση, οι υφιστάμενες συμβάσεις των συμβεβλημένων ιατρών ειδικοτήτων Γενικών ιατρών, Παθολόγων και Παιδιάτρων θα λήξουν στις 15/07/2018, με ταυτόχρονη έναρξη ισχύος των νέων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών.
http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%9B%CE%97%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%2015-06-2018.pdf (http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97%20%CE%9B%CE%97%CE%9E%CE%97%CE%A3%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%2015-06-2018.pdf)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 18 Ιουνίου 2018, 12:15:15
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Η ανακοίνωση για την "αναμενόμενη" λήξη των συμβάσεων τροποποιήθηκε ως εξής:
Ως εκ τούτου, σε εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, την ισότιμη μεταχείριση και την ενιαία διαχείριση, οι υφιστάμενες συμβάσεις των συμβεβλημένων ιατρών ειδικοτήτων Γενικών ιατρών, Παθολόγων και Παιδιάτρων θα λήξουν στις 15/07/2018, με ταυτόχρονη έναρξη ισχύος των νέων συμβάσεων των οικογενειακών ιατρών.


Ξεκάθαρη τοποθέτηση.
Συνεπώς οι ήδη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ μπορούν να "καθαρίσουν" 2900  € τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ από τον ΕΟΠΥΥ.
2000€ από την παλαιά σύμβαση & 900 € από αυτή των οικογενειακών ιατρών.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 18 Ιουνίου 2018, 13:01:16
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Συνεπώς οι ήδη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ μπορούν να "καθαρίσουν" 2900  € τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ από τον ΕΟΠΥΥ.
2000€ από την παλαιά σύμβαση & 900 € από αυτή των οικογενειακών ιατρών.

Δεν είναι για να τους μακαρίζεις...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 19 Ιουνίου 2018, 08:58:55
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Συνεπώς οι ήδη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ μπορούν να "καθαρίσουν" 2900  € τον μήνα ΙΟΥΛΙΟ από τον ΕΟΠΥΥ.
2000€ από την παλαιά σύμβαση & 900 € από αυτή των οικογενειακών ιατρών.

Δεν είναι για να τους μακαρίζεις...

Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπει το θέμα η Ε.Ν.Ι.-Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο δελτίο τύπου που εξέδωσε:
http://eni-eopyy.gr/?p=3051

Με αιφνιδιαστική ανακοίνωση η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αναγγέλλει τη διακοπή των υφιστάμενων συμβάσεων με παθολόγους, γενικούς ιατρούς και παιδιάτρους από 15/07/18.

Πρόκειται για μνημείο άσκησης παράνομης και καταχρηστικής εξουσίας, με σκοπό τον ωμό εκβιασμό των 2.000 αυτών ιατρών ώστε να συμμετάσχουν στη νέα προκήρυξη.

Οι ιατροί αυτοί “απολύονται” με μία ανακοίνωση, έχοντας υπηρετήσει 6 χρόνια τους ασφαλισμένους, παρά τις μεγάλες αντιξοότητες στην πληρωμή των δεδουλευμένων τους από τον Οργανισμό.

Με ένα διακόπτη, καταργούνται 4,8 εκατ δωρεάν επισκέψεις από την ΠΦΥ, χωρίς να υπάρχει επάρκεια στον αριθμό των οικογενειακών ιατρών ούτε στοιχειώδης ενημέρωση για τον  τρόπο “αντιστοίχισης” των ασθενών σε αυτούς.

Οι παγίδες της νέας προκήρυξης έχουν αναλυθεί διεξοδικά στις Γενικές Συνελεύσεις της ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ και η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων και των νέων ιατρών απέρριψε το σκεπτικό της νέας κατάπτυστης σύμβασης, η οποία παραπέμπει σε συνθήκες δουλοπαροικίας και ακραίας εκμετάλλευσης του ιδιωτικού ιατρικού έργου.   Τα ιατρεία των συμβεβλημένων Ο.Ι. θα τελούν υπό επίταξη για ένα χρόνο με οικονομικούς όρους τριτοκοσμικής χώρας, υπό το ζυγό διατακτικών παραγγελμάτων και μετά θα εξοστρακισθούν από το δημόσιο σύστημα ΠΦΥ σαν να είναι ενοχλητικά κουνούπια.

Εφιστάται η προσοχή των συμβεβλημένων παθολόγων, γενικών ιατρών και παιδιάτρων ότι δεν θα αποζημιωθούν τις προγραμματισμένες επισκέψεις από τις 16/7/2018 και επομένως θα πρέπει να προβούν σε ενημέρωση των ασφαλισμένων.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι θεωρούμε πρωτοφανές και απαράδεκτο, το πείραμα του ΥΥΚΑ εις βάρος της υγείας των πολιτών, των χρόνιων ασθενών και των συνταξιούχων, με δυνητικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, για το οποίο θα απευθυνθούμε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Παραμένουμε στην υπηρεσία του πολίτη επιλέγοντας την αξιοπρέπεια και την αξιοπιστία στην άσκηση του ιατρικού έργου.

Η Πρόεδρος               Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου   Χρήστος Παπασιδέρης
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Ιουνίου 2018, 11:06:22
Αντιγράφω απορία συναδέλφου που δημοσίευσε σε Ιατρική ομάδα στο facebook στις 19/06/2018 και που είναι και δική μου απορία:


ΑΠΟΡΙΑ ΜΟΥ, ΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΤΑ ΝΥΝ ΠΕΔΥ, ΠΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΝΟΥΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ, ΠΩΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ, ΣΑΝ ΟΙ? ΑΝ ΟΧΙ, ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ?
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 19 Ιουνίου 2018, 11:35:32
Εύκολο.Θα μάθουν να τον κάνουν.Στου κασιδιάρη το κεφάλι.Εχω και εγώ μια απορία.Οι επιμελητές οικογενειακοί ιατροί στο περιφερικό ιατρείο ή στην διάρκεια της εφημερίας τους πώς θα πηγαίνουν επίσκεψη κατ'οίκον;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Ιουνίου 2018, 12:07:23
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εύκολο.Θα μάθουν να τον κάνουν.Στου κασιδιάρη το κεφάλι.Εχω και εγώ μια απορία.Οι επιμελητές οικογενειακοί ιατροί στο περιφερικό ιατρείο ή στην διάρκεια της εφημερίας τους πώς θα πηγαίνουν επίσκεψη κατ'οίκον;

Δωρεάν επισκέψεις κατ' οίκον προβλέπονται μάλλον να γίνονται μόνο από τους Είλωτες τους ιδιώτες Οικογενειακούς Ιατρούς που θα κάνουν την αποκοτιά να μπούνε στο σύστημα με τέτοιους όρους.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 19 Ιουνίου 2018, 12:40:51
Δεν το λέει πουθενά.Εγώ πάντως τον οικογενειακό που θα δηλώσω θα απαιτώ να έρχεται σπίτι και θα αντικρούω τα επιχειρήματά του με επιστημονικό τρόπο.Θα μελετάω καλά πριν την διαφοροδιάγνωση και καταγγελία στον ΕΟΠΥΥς!Εμ πως.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Vily Papa στις 19 Ιουνίου 2018, 19:38:22
Ενημέρωση προς το κοινό (ακούω σχόλια για τη σωστότερη ανάρτηση)

Τελευταία λαμβάνω συνεχώς μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με τον πολυδιαφημιζόμενο Οικογενειακό Γιατρό. Πολλοί ασθενείς ήδη μπαίνουν σε διαδικασία να δηλώσουν αλλά δε βρίσκουν διαθέσιμο στην περιοχή τους!

Τι είναι αυτό;
 Γιατί όλοι οι γιατροί γυρίσαν την πλάτη σε μια εποχή κρίσης που όλο και περισσότεροι μεταναστεύουν στο εξωτερικό;

•   Ας τα πάρουμε λοιπόν από την αρχή:
Στα πλαίσια περιορισμού της δαπάνης του τομέα της Υγείας, λόγω επισκέψεων, φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων, αποφασίστηκε ότι από 15/7/18 λήγουν οι συμβάσεις επισκέψεων του ΕΟΠΥΥ με τους ιδιώτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.
Φιλοδοξούν την εφαρμογή του θεσμού του ΔΩΡΕΑΝ Οικογενειακού γιατρού (ΟΙ) – ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και Οικογενειακού παιδίατρου (για τα παιδιά)  ο οποίος θα παρακολουθεί ένα πληθυσμό ευθύνης 2250 ενήλικων ατόμων ανά περιοχή και 1500 παιδιών (ο παιδίατρος).
Εκτός φυσικά αυτών των ιδιωτών, οι πολίτες για δωρεάν υπηρεσίες, θα μπορούν να απευθύνονται στις δημόσιες δομές (ΠΕΔΥ, ΤΟΜΥ) όπως ίσχυε ούτως ή άλλως έως σήμερα.

Όμως ο θεσμός του Οικογενειακού γιατρού δεν ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ όπως παρουσιάζεται.

Οι υπόλοιποι ιδιώτες εξακολουθούν να είναι ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ γιατροί του ΕΟΠΥΥ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν :
•   Να συνταγογραφούν μέσω ΕΟΠΥΥ θεραπείες και πολύμηνες επαναλαμβανόμενες συνταγές
•   Να εκδίδουν παραπεμπτικά για εξετάσεις και υλικά
•   Να χορηγούν αναρρωτικές άδειες
•   Να συνεχίσουν να είναι οι Θεράποντες γιατροί των ασθενών τους αφού δεν απαιτείται να προσφύγει κάποιος σε ΟΙ ώστε να αντιγράψει συνταγές ή εξετάσεις όπως συνέβαινε στο παρελθόν με τους γιατρούς ταμείων.

Ενημερώνουμε λοιπόν τους ασθενείς ότι ο Οικογενειακός Ιατρός δεν είναι ο μοναδικός γιατρός όπως αυτή τη στιγμή προβάλλεται, δημιουργώντας σύγχυση και διαταράσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης ετών. Αποτελεί μια φτηνή λύση ώστε να υπάρχει (στο επίπεδο που θα υπάρξει) στοιχειώδης δωρεάν παροχή υπηρεσιών.

Γιατί είναι αυτό κακό;

Στον ίδιο Οικογενειακό γιατρό θα απευθύνονται 2250 ασθενείς/1500παιδιά (πληθυσμός ευθύνης). Για κάθε πολίτη το κράτος διαθέτει ως μέση αμοιβή 0,5-1ευρω αγοράζοντας δηλαδή για τον ασθενή, ιατρικές υπηρεσίες αξίας 0,8ευρω μεικτά το μήνα.
Για κάθε πολίτη που δε θα δηλώσει Οικογενειακό γιατρό, το κράτος θα κάνει ετήσια ΣΥΝΟΛΙΚΗ οικονομία 9,6 ευρώ!!!

 Ήδη όλοι οι τοπικοί Ιατρικοί σύλλογοι της χώρας και ο Πανελλήνιος έχει επιστρέψει το νομοσχέδιο ως επικίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία και έχει συστήσει σε όλους τους γιατρούς να μην δηλώσουν ΟΙ. Και είναι η πρώτη φορά που οι γιατροί γυρίζουν την πλάτη σε συμβάσεις ταμείων όπως οι οδοντίατροι στο παρελθόν.

 Όσο για τους γιατρούς ειδικοτήτων ακόμα δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση για τον τρόπο που θα ενταχθούν στο σύστημα παραπομπών από τους ΟΙ, οι οποίοι θα λειτουργούν και ως μεσάζοντες/τροχονόμοι για τους ελάχιστους ειδικούς που θα συμβληθούν.

Ευχόμαστε να γίνει αντιληπτό από την Πολιτεία ότι, οι αντιρρήσεις των Ιατρικών συλλόγων, των Επιστημονικών Εταιριών και της πλειοψηφίας των ιδιωτών ιατρών, δεν είναι χωρίς λόγο. Όλο και περισσότεροι νέοι συνάδελφοι προτιμούν να μεταναστεύσουν από το να εργαστούν κάτω από τόσο επικίνδυνες για τη Δημόσια Υγεία συνθήκες.  Η μεταρρύθμιση στο χώρο της Υγείας με μόνο κριτήριο το «όσο πιο πολλοί- όσο πιο φτηνά» οδηγεί τον πληθυσμό σε επικίνδυνες για την υγεία του εποχές.   
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Ιουνίου 2018, 21:06:16
@Vily Papa Από πού προέρχεται η παραπάνω ενημέρωση;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Ιουνίου 2018, 21:09:44
Η Δημιουργική Ασάφεια σε όλο της το μεγαλείο. Ένα να θυμάστε όμως. Ότι σημασία έχει το κείμενο που θα υπογράψεις και όχι η διευκρινιστική :

ΕΟΠΥΥ 19/06/2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.

http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=a0ce2fb0-f3b4-4bd0-99d7-269b9fd08616 (http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=a0ce2fb0-f3b4-4bd0-99d7-269b9fd08616)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Vily Papa στις 19 Ιουνίου 2018, 22:22:14
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
@Vily Papa Από πού προέρχεται η παραπάνω ενημέρωση;
Δεν ειναι κάποια επίσημη ενημέρωση από κάποιο φορέα, είναι κείμενο που σκοπεύω να δίνω στον κόσμο που ήδη ρωτάει πανικόβλητος να προλάβει.
Απλά ήθελα τη γνώμη σας γενικότερα ως προς το ότι είναι σαφές, ότι ο ΟΙ δεν είναι μονόδρομος και ότι το θέμα δεν είναι μόνο το χρηματικό.
Ας μην ξεχνάμε ότι τον κόσμο ελάχιστα τον νοιάζει πόσο πληρώνεται ο γιατρός. Να μην πω κιολας ότι αν ακούσει αμοιβή 1800 ενώ κάποιοι ζουν με 300 και 400ευρώ να είναι και εξαγριωμένος που δε δεχόμαστε.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Vily Papa στις 19 Ιουνίου 2018, 22:27:13
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Η Δημιουργική Ασάφεια σε όλο της το μεγαλείο. Ένα να θυμάστε όμως. Ότι σημασία έχει το κείμενο που θα υπογράψεις και όχι η διευκρινιστική :

ΕΟΠΥΥ 19/06/2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.

http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=a0ce2fb0-f3b4-4bd0-99d7-269b9fd08616 (http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=a0ce2fb0-f3b4-4bd0-99d7-269b9fd08616)

Η πολιτεία δίνει πάντα δίκιο στον πολίτη. Οπότε όσο και να λένε ότι μετά το ωράριο μπορείτε να πάρετε νόμιμα αμοιβή, όταν γίνει η καταγγελία, το περιστατικό θα βαφτιστεί "επείγον" και όφειλες να το δεις δωρεαν. Ας μην ξεχνάμε ότι ΜΟΝΟ στον ΟΙ μπορεί να πάει ΔΩΡΕΑΝ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 19 Ιουνίου 2018, 22:50:45
Ο ιδιώτης οικογενειακός ιατρός απαγορεύεται να πάρει χρήματα σε όποιον προσέλθει την ώρα του ωραρίου του. Δεν σημαίνει ότι θα τον εξετάσει την ώρα του ωραρίου του. Το ερώτημα πλέον από ακούσματα παλαιών ιατρών του ΙΚΑ είναι εάν εκτός από το χώρο αναμονής μετράει και η ουρά που φτάνει μέχρι το δρόμο.

Εννοείται ότι τον βλέπει εκτός ωραρίου χωρίς επιπλέον αμοιβή σε επίσκεψη στο σπίτι του ασθενή. Και αναρωτιέμαι εάν δέχονται αυτές τις διευκρινήσεις γραμμένες πάνω στη σύμβαση.

 Αυτό που δεν κατάλαβα όμωςκαι είναι δημιουργική ασάφεια είναι το εξής: "Δεν λαμβάνει χρήματα σε όσους προσέρχονται εντός του ωραρίου εκτός των περιπτώσεων 4,6,13 όπου εκεί και εκτός του ωραρίου να έρθει ο πολίτης απαγορεύεται να εισπράξει χρήματα."
Η περίπτωση 4 αφορά και τα επείγοντα και τα προγραμματισμένα ραντεβού. Τα προγραμματισμένα είναι στο ωράριο του. Τα επείγοντα, μπορούν να έρθουν όποτε θέλουν; χωρίς να μπορεί να τους εισπράξει χρήματα; Ή θα εξετάζει και εάν κρίνει ότι δεν είναι επείγοντα θα τους παίρνει λεφτά; Και τι ορίζεται ως επείγον; πχ Πυρετός από 2ημέρου είναι επείγον; Ζαλάδα από 5ημέρου είναι επείγον;
 
Δηλαδή με λίγα λόγια, μπορείς να πάρεις χρήματα σε όποιον δεν προσέλθει εντός του ωραρίου για checkup.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 20 Ιουνίου 2018, 00:16:45
Αυτες οι δυο ρυθμισεις για τα εκτακτα και τις κατοικον ειναι το απολυτο οχημα φοροδιαφυγης.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 20 Ιουνίου 2018, 00:21:29
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Η Δημιουργική Ασάφεια σε όλο της το μεγαλείο. Ένα να θυμάστε όμως. Ότι σημασία έχει το κείμενο που θα υπογράψεις και όχι η διευκρινιστική :

ΕΟΠΥΥ 19/06/2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.

http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=a0ce2fb0-f3b4-4bd0-99d7-269b9fd08616 (http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=a0ce2fb0-f3b4-4bd0-99d7-269b9fd08616)

Η πολιτεία δίνει πάντα δίκιο στον πολίτη. Οπότε όσο και να λένε ότι μετά το ωράριο μπορείτε να πάρετε νόμιμα αμοιβή, όταν γίνει η καταγγελία, το περιστατικό θα βαφτιστεί "επείγον" και όφειλες να το δεις δωρεαν. Ας μην ξεχνάμε ότι ΜΟΝΟ στον ΟΙ μπορεί να πάει ΔΩΡΕΑΝ.

Με την επισήμανση των εξαιρέσεων των περιπτώσεων που τίθενται με τους όρους 4,6 και 13* των Υποχρεώσεων της ανωτέρω σύμβασης.

4. Ο β΄ συμβαλλόμενος οφείλει να εξυπηρετεί τα προγραμματισμένα ραντεβού του καθώς και τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν στον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του.

6. Ο β΄ συμβαλλόμενος έχει υποχρέωση να δέχεται τον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, στο ιατρείο του κατά τις ημέρες και ώρες που έχει δηλώσει στον Οργανισμό, να μεταβαίνει δε σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις και κατά την κρίση του στην οικία του ασθενούς, όταν ο τελευταίος λόγω νόσου δεν είναι σε θέση να μεταβεί στο ιατρείο. Οι κατ' οίκον επισκέψεις του β΄ συμβαλλόμενου για τον εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης του, περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του και απαγορεύεται ρητά να ζητηθεί επιπλέον αμοιβή από τους ασφαλισμένους. Οι κατ' οίκον επισκέψεις δεν αποζημιώνονται με επιπλέον ποσό από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και πραγματοποιούνται και εκτός του δηλωμένου ωραρίου του ιατρείου του, μέσα στα πλαίσια ευθύνης του οικογενειακού ιατρού για την περίθαλψη και προαγωγή της υγείας του εγγεγραμμένου πληθυσμού και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.4486/2017.

13. Ο β΄ συμβαλλόμενος δεν μπορεί να αρνηθεί την παροχή των υπηρεσιών του στους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του και απαγορεύεται ρητά να ζητήσει ή να εισπράξει επιπλέον αμοιβή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 13 Γενικών Όρων της παρούσας σύμβασης, ήτοι την άρνηση της επιλογής του ως οικογενειακού ιατρού για σοβαρούς προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 20 Ιουνίου 2018, 00:32:28
1. Αν ο πολίτης δεν ειναι ευχαριστημένος μπορεί καλλιστα να πάρει το ονοματάκι του απο την λίστα και να παει σε άλλη παραλία , συγνώμη οικογενειακό ιατρό.
2. Αν στον ΕΟΠΥΥ δεν αρέσω σαν οικογενειακός ιατρός καθότι εργαζομαι σε κερδοσκοπική εταιρεία μπορεί κάλλιστα να βγεί στην αγορα προς άγρα αλλου οικογενειακού ιατρού.
3. Αν τελικά σε εμένα δεν αρέσει όλο το σκηνικό μπορω άνετα να τους φιλήσω σταυρωτά ασφαλισμένους & ΕΟΠΥΥ και να κινήσω για την Ιθάκη μου.

Απλα πράγματα. Δεν χρειαζονται μελοδραματισμοι. Οποιος θελει μπαίνει ή βγαινει.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 20 Ιουνίου 2018, 00:36:08
Και μερικά σχόλια συναδέλφων από το facebook:

- Με τις εξαιρέσεις που αναφέρει η "διευκρινιστική" τα βλέπει όλα δωρεάν.

- Έκτακτα εντός ωραρίου. Δηλ αν σου έρθουν 10 έκτακτα στο ωράριό σου θα τα δεις κι αυτά μαζί με τα προγραμματισμένα. Κι αν τολμάς πες ότι τελείωσε το ωράριο σ αυτόν που θα έρθει με συνάχι από ωρών
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 20 Ιουνίου 2018, 00:37:36
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
1. Αν ο πολίτης δεν ειναι ευχαριστημένος μπορεί καλλιστα να πάρει το ονοματάκι του απο την λίστα και να παει σε άλλη παραλία , συγνώμη οικογενειακό ιατρό.

Δεν είναι έτσι. Ο πολίτης πρέπει να περιμένει κάποιο χρονικό διάστημα ( 6 μήνες ή 12 μήνες, δεν θυμάμαι με σιγουριά) πριν να έχει το δικαίωμα να αλλάξει Οικογενειακό Ιατρό.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 20 Ιουνίου 2018, 00:38:05
Αν, στο δωρεάν τετράωρο, βάζεις ένα τακτικό ραντεβού ανά 15λεπτο, πώς θα εξυπηρετήσεις και τα αυτοαποκαλούμενα επείγοντα δωρεάν από την στιγμή που το πρόγραμμα συνταγογράφησης δεν σε αφήνει να συνταγογραφείς πιο συχνά από 15λεπτο; Αναγκαστικά πρέπει να τους δεις μετά το τετράωρο αλλά δωρεάν όμως, από την στιγμή που μπήκαν μέσα στο Ιατρείο κατά την διάρκεια του δωρεάν τετραώρου.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 20 Ιουνίου 2018, 00:41:28
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
1. Αν ο πολίτης δεν ειναι ευχαριστημένος μπορεί καλλιστα να πάρει το ονοματάκι του απο την λίστα και να παει σε άλλη παραλία , συγνώμη οικογενειακό ιατρό.

Δεν είναι έτσι. Ο πολίτης πρέπει να περιμένει κάποιο χρονικό διάστημα ( 6 μήνες ή 12 μήνες, δεν θυμάμαι με σιγουριά) πριν να έχει το δικαίωμα να αλλάξει Οικογενειακό Ιατρό.

Ολες οι επιλογές εχουν τίμημα αγαπητέ. Και οταν αποφασισω να διακοψω την συμβαση θα πρεπει να βλεπω ασφαλισμένους για ενα ακόμη μήνα.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 20 Ιουνίου 2018, 00:48:16
Και καλο ειναι να θυμόμαστε πως ο ιδιωτικός τομέας είναι κερδοσκοπικός κι όχι δημόσια υπηρεσία.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 20 Ιουνίου 2018, 06:23:02
Και ενώ για τους ιδιώτες Οικογενειακούς Ιατρούς που θα κάνουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ προβλέπεται να κάνουν και δωρεάν επισκέψεις κατ' οίκον, αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο για τους Οικογενειακούς Ιατρούς που θα εργάζονται στα ΤΟΜΥ. Δείτε σχετική συζήτηση (που έχει και άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες) στις 19/06/2018 σε ομάδα Ιατρών των ΤΟΜΥ στο facebook:

- Καλησπέρα. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις που αφορούν σε κάποια διαδικαστικά ζητήματα. Θα ήμουν ευγνώμων αν κάποιος/α θα μπορούσε να απαντήσει - ακόμα καλύτερα ίσως αν μας διαβάζει κάποιος υπεύθυνος από το Υπουργείο. Και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη αν σας κουράζω.

1) Επισκέψεις κατ' οίκον. Με δυο υποερωτήματα
- Οι γιατροί έχετε ξεκινήσει επισκέψεις κατ' οίκον, όπως προβλέπεται στα έγγραφα, τις αφίσες κτλ; Αν ναι, σας είναι εύκολο να κρίνετε πότε είναι πραγματική ανάγκη, ώστε να μη γίνεται κατάχρηση; Και πόσο εύκολο είναι να λείψεις από την ΤΟΜΥ για κάποιο -μη αμελητέο- χρονικό διάστημα;
- Νοσηλευτές/τριες - Επισκέπτες/τριες Υγείας. Έχουν το δικαίωμα να κάνουν επισκέψεις κατ' οίκον, και σε ποια περιστατικά; Εμείς είχαμε σκεφτεί κατ' αρχάς το ενδεχόμενο μιας επίσκεψης στις περιπτώσεις που μας ζητούν εγγραφή κάποιου ηλικιωμένου που αδυνατεί να μεταβεί στην ΤΟΜΥ, και που -όπως συνήθως συμβαίνει- δεν υπάρχει απόφαση δικαστικού συμπαραστάτη ή εξουσιοδότηση προς το άτομο που το φροντίζει. Για τη διαπίστωση της ύπαρξης του ατόμου και της κατάστασής του. Το θεωρείτε σωστό;

2) Πώς μπορεί να γίνει ηλεκτρονική διαγραφή από έναν οικογενειακό ιατρό; (σε περίπτωση μετακόμισης πχ). Ο γιατρός δεν μπορεί να το κάνει, οι διοικητικοί βλέπουμε ότι μπορούν μόνο να αλλάξουν τον πολίτη σε άλλο Ο.Ι. στην ίδια Μονάδα Υγείας. Άρα τη διαγραφή μπορεί να την κάνει μόνο ο πολίτης; Και αφού πρώτα περάσει εξάμηνο από την εγγραφή;

3) Έχουμε δικαίωμα να εγγράφουμε στρατιωτικούς, να τους συνταγογραφούμε, φάρμακα, παραπεμπτικά για εξετάσεις ή παραπομπές προς άλλες ειδικότητες; Γιατί μου έχουν έρθει δυο που λένε ότι τους τα γράφουν όλα μόνο στο βιβλιάριο και όχι ηλεκτρονικά. Αλλά στο e-syntagografisi τους εμφανίζει κανονικά... Και αν υπαχθούν και αυτοί στην υποχρεωτική παραπομπή από τον οικογενειακό ιατρό, φαντάζομαι αυτή νοείται μόνο ως ηλεκτρονική.


- Για το 3) μπορώ να σας απαντήσω ότι αν τα φάρμακα γραφτούν χειρόγραφα στο βιβλιάριο τους, μπορούν να τα προμηθευτούν δωρεάν από το στρατιωτικό φαρμακείο ενώ αν ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία μέσω του e-synt, τότε θα πληρώσουν και την καθορισμένη συμμετοχή (25%). Γι΄αυτό, ζητούν χειρόγραφη συνταγή.


- Για την 3η ερωτηση η επισημη απαντηση απο την 4η ΥΠΕ ειναι οτι δεν εχουν δικαιωμα εγγραφης, γιατι εχουν δικο τους δικτυο. Μολις δοκιμασα και η συνταγογραφηση δεν σε αφηνει να τους καταχωρησεις, βγαζει μηνυμα με κοκκινα γραμματα ( ισχύει για το λιμενικό, όπως και για στρατό και αστυνομία ).

- Ναι αλλά δε νομίζω ότι απαγορεύεται να εγγραφούν σε ΤΟΜΥ οι στρατιωτικοί.Απλά η συνταγογράφηση γίνεται χειρόγραφα. Εμείς έχουμε εγγράψει στρατιωτικό πάντως και έχω γράψει με το "παλιό" σύστημα στο χέρι.Κανένα πρόβλημα!

- Γραπτως απο την 4 υπε απαγορευεται

- Οι στρατιωτικοί δεν είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, έχουν δικό τους ταμείο. Άρα δεν εγγράφονται στα ΤΟΜΥ, ούτε επισκέπτονται τα ΠΕΔΥ κι έχουν δικά τους νοσοκομεία.

- 3) Έχουμε ήδη αιτήσεις για διαγραφή λόγω εγγύτερης απόστασης νεοσύστατων ΤΟΜΥ.Γίνεται αίτηση διαγραφής από τον πολίτη...τώρα για το πως γίνεται ηλεκτρονικά η διαγραφή και η εγγραφή,ίσως κάποιος άλλος μπορεί να μας απαντήσει.

- Στην περίπτωση που μας ζητήθηκε εγγραφή, ενώ η επωφελούμενη ήταν ήδη εγγεγραμμένη σε άλλη ΤΟΜΥ, του ίδιου Δήμου, ενημέρωσα τηλεφωνικά την αντίστοιχη Διοικητικό και, έπειτα, το ενημέρωσα και γραπτά (μέσω email) για την επιθυμία διαγραφής της εν λόγω κυρίας. Ωστόσο, δεν έχουμε κάποια σαφή και ξεκάθαρη οδηγία ως προς το διαδικαστικό. Η κυρία έκανε εκ νέου αίτηση στην ΤΟΜΥ, όπου επιθυμεί να είναι εγγεγραμμένη.

- Για το 1 και το 2,να ρωτήσω με ποιον ακριβώς τρόπο θα γίνεται η μετάβαση κατ'οίκον? Με το δικό σας όχημα? Είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει διαλογή των περιστατικών που χρήζουν κατ'οίκον επίσκεψης,γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θα καταχραστούν την δυνατότητα αυτή και θα απαιτούν αυτήν την δωρεάν επίσκεψη για απλές περιπτώσεις.Πόσο μάλλον αν γίνει γνωστό στη γειτονιά ότι γίνονται κατ' οίκον επισκέψεις.... Εμείς δεν κάνουμε ακόμη κατ' οίκον επισκέψεις,η εμπειρία μου όμως από το ΕΣΥ με το θέμα είναι πικρή,τουλάχιστον το 50% των επισκέψεων αυτών δεν ήταν αναγκαίες....

- Ασε που αν εφαρμοστεί η κατοικον επίσκεψη μπορεί να αποτελέσει μοχλό λούφας . Πάω κατοίκον θα σου λέει και θα εξαφανίζεται ο γάτος

-  Όταν αυτά γινόντουσαν στα ΚΥ, τα Τόμυ δεν είχαν καν εφευρεθεί. Γατάκια...

-  Ένας σωστός διευθυντής θα βάλει σε ταξη τα πράγματα

- Δεν προβλέπεται διευθυντής στις ΤοΜΥ.

-  Περιφερειακός Συντονιστής Τομέων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.): το πρόσωπο που ορίζεται
συντονιστής των Το.Π.Φ.Υ. που βρίσκονται εντός της
εκάστοτε περιφερειακής ενότητας και λειτουργεί ανά
την αυτή περιφερειακή ενότητα ή τομέα, με κριτήρια
ιδίως τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, την
προσβασιμότητα στις υπηρεσίες υγείας εξαιτίας γεω-
μορφολογικών ιδιαιτεροτήτων, νησιωτικότητας ή άλλων
γεωγραφικών περιορισμών, καθώς και τις ιδιαιτερότητες
του κάθε Τομέα

- ισως ο συντονιστής τότε

- Ο άμισθος θα βάλει τάξη ;

- ύστερα από πρόταση της Ομάδας Υγείας και σύμφωνη γνώμη του περιφερειακού Συντονιστή Το.Π.Φ.Υ. η Ομάδα αναλαμβάνει την υλοποίηση παρεμβάσεων και δράσεων πρόληψης και προαγωγής
υγείας, σε συνεργασία με το εξειδικευμένο κατά περίπτωση ιατρικό και άλλο προσωπικό, με κριτήρια ιδίως τις τοπικές ανάγκες και τον αριθμό των ληπτών υπηρεσιών υγείας που εξυπηρετεί.

- Πόσα χρήματα θα παίρνει αυτός ο φοβερός HMO Manager - Συντονιστής ΤοΠΦΥ για βάλει τάξη ;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Vily Papa στις 20 Ιουνίου 2018, 09:16:53
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
1. Αν ο πολίτης δεν ειναι ευχαριστημένος μπορεί καλλιστα να πάρει το ονοματάκι του απο την λίστα και να παει σε άλλη παραλία , συγνώμη οικογενειακό ιατρό.
2. Αν στον ΕΟΠΥΥ δεν αρέσω σαν οικογενειακός ιατρός καθότι εργαζομαι σε κερδοσκοπική εταιρεία μπορεί κάλλιστα να βγεί στην αγορα προς άγρα αλλου οικογενειακού ιατρού.
3. Αν τελικά σε εμένα δεν αρέσει όλο το σκηνικό μπορω άνετα να τους φιλήσω σταυρωτά ασφαλισμένους & ΕΟΠΥΥ και να κινήσω για την Ιθάκη μου.

Απλα πράγματα. Δεν χρειαζονται μελοδραματισμοι. Οποιος θελει μπαίνει ή βγαινει.
Με αυτή τη σκέψη πολλοί σκέφτονται να μπουν ώστε "αν δε μου αρέσει φευγω". Φυσικά ο Εοπυυ για κάποιον που παραιτείται δεν έχει τρόπο να κάνει κυρώσεις, ακούστηκε ότι μπαίνει σε μαύρη λίστα για επόμενη προκύρηξη, αλλά, μέταξύ μας, αν κάποιος αποφασίσει να φύγει, σκασίλα του η επόμενη προκύρηξη.
Για το θέμα των καταγγελιών ομως, από εμπειρίες συμβεβλημένων, οι ποινές αφορούν είτε επιστροφή αμοιβής, είτε στέρηση πιστοποίησης (άρα δυνατότητα να χρησιμοποιεί κάποιος την ΗΔΙΚΑ) ακόμα και για όσο διάστημα εξετάζεται η καταγγελία. Οπότε όποιος θέλει το ρισκάρει.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 20 Ιουνίου 2018, 10:20:36
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Με αυτή τη σκέψη πολλοί σκέφτονται να μπουν ώστε "αν δε μου αρέσει φευγω". Φυσικά ο Εοπυυ για κάποιον που παραιτείται δεν έχει τρόπο να κάνει κυρώσεις, ακούστηκε ότι μπαίνει σε μαύρη λίστα για επόμενη προκύρηξη, αλλά, μέταξύ μας, αν κάποιος αποφασίσει να φύγει, σκασίλα του η επόμενη προκύρηξη.
Για να φτιάξεις black list πρέπει να έχεις δεξαμενή υποψηφιών. Και για να έχεις δεξαμενή υποψηφίων πρέπει να δίνεις αναταγωνιστική ως προς την αγορά αμοιβή. Οταν είσαι μπατίρης δεν έχεις την πολυτέλεια blacklisting.
Για το θέμα των καταγγελιών ομως, από εμπειρίες συμβεβλημένων, οι ποινές αφορούν είτε επιστροφή αμοιβής, είτε στέρηση πιστοποίησης (άρα δυνατότητα να χρησιμοποιεί κάποιος την ΗΔΙΚΑ) ακόμα και για όσο διάστημα εξετάζεται η καταγγελία. Οπότε όποιος θέλει το ρισκάρει.
Το νομικό τμήμα της εταιρείας έχει ήδη ξεψαχνίσει την σύμβαση κι έχουμε ήδη προσομοιώσει όλα τα πιθανά σενάρια. Οσο αφορά τις καταγγελίες και τις ποινές δια της δικαστικής οδόυ η εταιρεία μας βγάζει λεφτά. Ηδη έχουμε λάβει ως αποζημίωση περι τις 35.000€ απο τους καταγγέλοντες και μάλιστα ο ένας έχασε την δουλειά του επειδή έκανε την καταγγελία απο το εταιρικό του email. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη & τίποτα αναπάντητο. It is business & we are professionals.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 20 Ιουνίου 2018, 14:47:57
Οι όροι των συμβάσεων των οικογενειακών γιατρών με τον ΕΟΠΥΥ, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από κανένα γιατρό, που του έχει απομείνει έστω και ίχνος αξιοπρέπειας. Οι όροι αυτοί θα ήταν απορριπτέοι, όχι μόνο σε αφρικανικές χώρες, αλλά και σε αυτές που διοικούνται από ολοκληρωτικά καθεστώτα.

http://www.docmed.gr/ikogeniakos-giatros-zori-ke-choris-giatrous/ (http://www.docmed.gr/ikogeniakos-giatros-zori-ke-choris-giatrous/)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Vily Papa στις 20 Ιουνίου 2018, 16:48:31
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Με αυτή τη σκέψη πολλοί σκέφτονται να μπουν ώστε "αν δε μου αρέσει φευγω". Φυσικά ο Εοπυυ για κάποιον που παραιτείται δεν έχει τρόπο να κάνει κυρώσεις, ακούστηκε ότι μπαίνει σε μαύρη λίστα για επόμενη προκύρηξη, αλλά, μέταξύ μας, αν κάποιος αποφασίσει να φύγει, σκασίλα του η επόμενη προκύρηξη.
Για να φτιάξεις black list πρέπει να έχεις δεξαμενή υποψηφιών. Και για να έχεις δεξαμενή υποψηφίων πρέπει να δίνεις αναταγωνιστική ως προς την αγορά αμοιβή. Οταν είσαι μπατίρης δεν έχεις την πολυτέλεια blacklisting.
Για το θέμα των καταγγελιών ομως, από εμπειρίες συμβεβλημένων, οι ποινές αφορούν είτε επιστροφή αμοιβής, είτε στέρηση πιστοποίησης (άρα δυνατότητα να χρησιμοποιεί κάποιος την ΗΔΙΚΑ) ακόμα και για όσο διάστημα εξετάζεται η καταγγελία. Οπότε όποιος θέλει το ρισκάρει.
Το νομικό τμήμα της εταιρείας έχει ήδη ξεψαχνίσει την σύμβαση κι έχουμε ήδη προσομοιώσει όλα τα πιθανά σενάρια. Οσο αφορά τις καταγγελίες και τις ποινές δια της δικαστικής οδόυ η εταιρεία μας βγάζει λεφτά. Ηδη έχουμε λάβει ως αποζημίωση περι τις 35.000€ απο τους καταγγέλοντες και μάλιστα ο ένας έχασε την δουλειά του επειδή έκανε την καταγγελία απο το εταιρικό του email. Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη & τίποτα αναπάντητο. It is business & we are professionals.

Οι ρητρες διακοπής είναι ρητές:

5. Η μονομερής αναστολή παροχής ιατρικών υπηρεσιών από τον β' συμβαλλόμενο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Οργανισμού και χωρίς σπουδαίο λόγο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες αποτελεί ουσιώδη λόγο άμεσης και αζήμιας για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταγγελίας της σύμβασης, τα αποτελέσματα της οποίας επέρχονται μετά την πάροδο 10 εργασίμων ημερών από την έγγραφη γνωστοποίηση της καταγγελίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τον β' συμβαλλόμενο. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας στον β' συμβαλλόμενο για ποσό έως ίσο με το 25% των οφειλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για δαπάνες ιατρικών υπηρεσιών του τελευταίου ημερολογιακού μήνα προ του χρόνου τέλεσης της διαπιστωθείσας παράβασης.
6. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων της σύμβασης από τον β' συμβαλλόμενο, η οποία έχει αποδειχθεί και αιτιολογηθεί πλήρως από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, όπως αυτά προκύπτουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα επιβολής ποινικής ρήτρας στον β' συμβαλλόμενο για ποσό έως ίσο με το 25% των οφειλόμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για δαπάνες ιατρικών υπηρεσιών του τελευταίου ημερολογιακού μήνα προ του χρόνου τέλεσης της διαπιστωθείσας παράβασης.

7. Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται ρητά ότι η επιβολή ποινικής ρήτρας είναι εύλογη και δίκαιη.
8. Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυχόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν η παρούσα σύμβαση, οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ο Ε.Κ.Π.Υ., για τις ίδιες παραβάσεις (ποινικές, πειθαρχικές, αστικές, διοικητικές), όπως περιγράφονται, καθορίζονται και επιβάλλονται από τις προβλεπόμενες από το Νόμο σχετικές διαδικασίες.
9. Σε περίπτωση που δικαιούχος κινηθεί νομικά εναντίον του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για προσβολή έννομων αγαθών του από μέρους του β' συμβαλλόμενου, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί αναγωγικά κατά του β' συμβαλλόμενου, μαζί με τις όποιες αξιώσεις του δικαιούχου, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του.

10. Για την επίλυση κάθε διένεξης ή διαφοράς σχετικής με την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 20 Ιουνίου 2018, 16:51:14
Γνωστα αυτα  ;)   .
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 21 Ιουνίου 2018, 16:09:01
Δημοσίευση συναδέλφου ιδιώτη Γενικού Ιατρού σε Ιατρική ομάδα στο facebook στις 21/06/2018:


Σε σημερινή επικοινωνία μου με το τμήμα συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με ενημέρωσαν πως ιδιώτες Γενικοί Ιατροί , επιστημονικοί υπεύθυνοι ιατρικών εταιριών τύπου ΙΚΕ , απογορευεται να συμβληθούν ως οικογενειακοί ιατροί με τον ΕΟΠΥΥ!!! Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν ....
Ισως βέβαια να προσπαθούν απλά να φουντάρουν το όλο project !!

Μου είπαν πως το ΔΣ την προηγούμενη εβδομάδα αποφάσισε ( σε παραβαση του Ν3919/2011 άρθρο 2 παρ. 2) στην σύμβαση των οικογενειακών ιατρών να μην συμβληθούν με φυσικά πρόσωπα που είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι εταιρειών.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 21 Ιουνίου 2018, 23:07:29
Οι νομικοι σύμβουλοι του ΕΟΠΥΥ είναι γατόνια , δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζουν την ως ανω νομοθεσία , η οποία πράγματι είνσι ξεκαθαρη μή επιδεχόμενης διασταλτικής ερμηνείας.
Μαλλον δεν είχαν προετοιμαστει για το ενδεχομενο να εμφανιστεί γιατρος με ΙΚΕ οποτε δεν ειχαν προσαρμόσει αναλόγως την σύμβαση.
Θεωρω πως το πιο πιθανο είναι τις επόμενες εβδομαδες να ετοιμαστει μια συμβαση προσαρμοσμενη σε ΙΚΕ και θα καλέσουν τον επιστημονικό υπεύθυνο να την υπογράψει.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 22 Ιουνίου 2018, 06:43:47
Σε μια τέτοια περίπτωση, έχει την εναλλακτική ο Επιστημονικά Υπεύθυνος να συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ ως ιδιώτης χωρίς να κλείσει όμως την ΙΚΕ;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 22 Ιουνίου 2018, 07:15:02
Δεν εχει νόημα Αργυρη.
Διοτι δεν σου ζητειται μονο εναρξη ελευθερου επαγγελματος απο την ΔΟΥ ( που προφανως δεν συμφέρει γι αυτό άλλωστε έκανες την ΙΚΕ ) αλλα και αδεια λειτουργίας ιατρείου ως ελεύθερος επαγγελματίας κι όχι ως εταιρεία , προσαρμογή που ουσιαστικά διαλύει την ΙΚΕ.
Αλλα όπως προείπα ο νομοθέτης το έχει λύσει το θέμα με τρόπο σαφή και δεσμευτικό. Συνεπώς δεν υφισταται θέμα ουσιαστικό παρα μόνο γραφειοκρατικό.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 22 Ιουνίου 2018, 10:13:20
Για την ιστορία αυτή είναι η απάντηση που ο ΕΟΠΠΥ είχε δώσει σε επιστημονικό υπεύθυνο ΙΚΕ , όταν αυτός ζήτησε διευκρίνιση επί της προκήρυξης οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ:

26/1/2018: "Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά ιδιωτικά ιατρεία. Εταιρείες που παρέχουν ιατρική περίθαλψη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ο επιστημονικά υπεύθυνος κατέχει μια από τις 3 ειδικότητες του οικογενειακού ιατρού. Η αίτηση γίνεται με τα στοιχεία της εταιρείας και τα προσόντα, πτυχία, πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά θα αφορούν τον επιστημονικά υπεύθυνο."
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 22 Ιουνίου 2018, 13:03:33
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Για την ιστορία αυτή είναι η απάντηση που ο ΕΟΠΠΥ είχε δώσει σε επιστημονικό υπεύθυνο ΙΚΕ , όταν αυτός ζήτησε διευκρίνιση επί της προκήρυξης οικογενειακών ιατρών ΕΟΠΥΥ:

26/1/2018: "Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά ιδιωτικά ιατρεία. Εταιρείες που παρέχουν ιατρική περίθαλψη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ο επιστημονικά υπεύθυνος κατέχει μια από τις 3 ειδικότητες του οικογενειακού ιατρού. Η αίτηση γίνεται με τα στοιχεία της εταιρείας και τα προσόντα, πτυχία, πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά θα αφορούν τον επιστημονικά υπεύθυνο."

Ήταν γραπτή απάντηση;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 22 Ιουνίου 2018, 13:14:57
Οχι . Email.
Ορθως απαντησε ο ΕΟΠΥΥ.
Ορθως εγινε αποδεκτή η αίτηση απο τον ΕΟΠΥΥ.
Το πρόβλημα προφανως δημιουργήθηκε κατόπιν εορτης ( προκηρυξης) την προηγούμενη εβδομαδα με την απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ ,την οποία ομως δεν την γνωριζουμε για τοποθετηθούμε επάυτής.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 22 Ιουνίου 2018, 14:59:48
Και το email ως γραπτή απάντηση πρέπει να θεωρηθεί.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 22 Ιουνίου 2018, 15:33:59
Πέρα απο την ολοκληρωθεισα προκήρυξη  & δεδομενου πως τρεχει η ανοικτη προκήρυξη οικογενειακων ιατρων , αν όντως υφίσταται απόφαση ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που αποκλείει τις ΙΚΕ απο την διαδικασία ,τότε ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να το ανακοινωσει ΑΜΕΣΑ.
Διότι περαν της νομιμότητος τίθεται και θεμά ηθικής τάξης.
Εαν δεν θέλουν εταιρίες ας το ανακοινώσουν. Δεν υπάρχει λόγος να κρύβονται , ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αυτού του είδους οι διαφορές στα δικαστήρια επιλύονται.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 22 Ιουνίου 2018, 16:18:18
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πέρα απο την ολοκληρωθεισα προκήρυξη  & δεδομενου πως τρεχει η ανοικτη προκήρυξη οικογενειακων ιατρων , αν όντως υφίσταται απόφαση ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που αποκλείει τις ΙΚΕ απο την διαδικασία ,τότε ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να το ανακοινωσει ΑΜΕΣΑ.
Διότι περαν της νομιμότητος τίθεται και θεμά ηθικής τάξης.
Εαν δεν θέλουν εταιρίες ας το ανακοινώσουν. Δεν υπάρχει λόγος να κρύβονται , ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αυτού του είδους οι διαφορές στα δικαστήρια επιλύονται.
Αποκλείει και τους επιστημονικούς υπεύθυνους Ε.Π.Ε.;
Ξέρει κανείς ο,τιδήποτε που να μην είναι ραδιο-αρβύλα;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 22 Ιουνίου 2018, 16:44:50
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πέρα απο την ολοκληρωθεισα προκήρυξη  & δεδομενου πως τρεχει η ανοικτη προκήρυξη οικογενειακων ιατρων , αν όντως υφίσταται απόφαση ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που αποκλείει τις ΙΚΕ απο την διαδικασία ,τότε ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να το ανακοινωσει ΑΜΕΣΑ.
Διότι περαν της νομιμότητος τίθεται και θεμά ηθικής τάξης.
Εαν δεν θέλουν εταιρίες ας το ανακοινώσουν. Δεν υπάρχει λόγος να κρύβονται , ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέρας αυτού του είδους οι διαφορές στα δικαστήρια επιλύονται.
Αποκλείει και τους επιστημονικούς υπεύθυνους Ε.Π.Ε.;
Ξέρει κανείς ο,τιδήποτε που να μην είναι ραδιο-αρβύλα;

Δεν είναι ράδιο Αρβύλα.
Παράθεση
Καλημέρα σας,

Αναφορικά με τις  εταιρείες το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε ότι οι συμβάσεις για Οικογενειακούς Ιατρούς θα συναφθούν μόνο με φυσικά πρόσωπα.

Στην περίπτωση που αυτό αλλάξει θα ενημερωθείτε.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 22 Ιουνίου 2018, 16:53:51
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πέρα απο την ολοκληρωθεισα προκήρυξη  & δεδομενου πως τρεχει η ανοικτη προκήρυξη οικογενειακων ιατρων , αν όντως υφίσταται απόφαση ΔΣ του ΕΟΠΥΥ που αποκλείει τις ΙΚΕ απο την διαδικασία ,τότε ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να το ανακοινωσει ΑΜΕΣΑ.
Διότι περαν της νομιμότητος τίθεται και θεμά ηθικής τάξης.
Εαν δεν θέλουν εταιρίες ας το ανακοινώσουν. Δεν υπάρχει λόγος να κρύβονται , ούτως ή άλλως στο τέλος της ημέhttps://www.pfy.gr/forum/Themes/normal/images/bbc/unformat.gifρας αυτού του είδους οι διαφορές στα δικαστήρια επιλύονται.
Αποκλείει και τους επιστημονικούς υπεύθυνους Ε.Π.Ε.;
Ξέρει κανείς ο,τιδήποτε που να μην είναι ραδιο-αρβύλα;

Δεν είναι ράδιο Αρβύλα.
Παράθεση
Καλημέρα σας,

Αναφορικά με τις  εταιρείες το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε ότι οι συμβάσεις για Οικογενειακούς Ιατρούς θα συναφθούν μόνο με φυσικά πρόσωπα.

Στην περίπτωση που αυτό αλλάξει θα ενημερωθείτε.

Γιατί;
Γιατί αποκλείουν κάποιον που έχει μία εταιρεία και ιδιαίτερα μονοπρόσωπη;
Τι τους ενδιαφέρει η νομική μορφή;
Δεν αντίκειται στο Νόμο;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 22 Ιουνίου 2018, 17:03:31
Για να απαντηθεί η ερώτηση, πρεπει να εχουμε στα χέρια μας την αποφάση του ΔΣ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 22 Ιουνίου 2018, 17:09:26
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν αντίκειται στο Νόμο;
Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη ιατρού.
Τίτλος: Έκτακτη συνάντηση Γ.I. και Yπ.Υγείας για τ νέες συμβάσεις τ ΕΟΠΥΥ. Οι δεσμεύσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 22 Ιουνίου 2018, 23:56:35
Εύστοχο σχόλιο συναδέλφου Ορθοπαιδικού σε άλλο σημείο του φόρουμ:

Δεσμεύτηκαν; Τι σημαίνει η λέξη; Ποια είναι η ρήτρα; Θα σχίσουν κανένα μνημόνιο ή το καλσόν τους αν δεν γίνουν ότι λένε; Θα υπογράψετε σύμβαση και μετά θα περιμένετε με εγκύκλιο να αλλάξει υπογεγραμμένη σύμβαση. Στέκει νομικά αυτό;


Πέμπτη 21 Ιούνιος 2018.

Έκτακτη συνάντηση Γενικών Γιατρών και υπ.Υγείας για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ! Δείτε τις δεσμεύσεις:

http://www.healthreport.gr/%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1/ (http://www.healthreport.gr/%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1/)
Τίτλος: 53 μέτρα μεταμνημονιακών υποχρεώσεων για την Υγεία
Αποστολή από: Gatekeeper στις 25 Ιουνίου 2018, 10:59:00
53 μέτρα μεταμνημονιακών υποχρεώσεων για την Υγεία

Με 53 σημεία, το τεχνικό μνημόνιο που δημοσιοποιήθηκε από την Κομισιόν, μετά την Συμφωνία στο Eurogroup του Λουξεμβούργου, προβλέπει βήμα - βήμα τα νέα μέτρα στην υγεία που υποχρεούται η χώρα να εφαρμόσει κατά τη μεταμνημονιακή εποπτεία έως το 2022.

Τα μέτρα λίγο - πολύ γνωστά, όμως η λεπτομέρεια με την οποία αντιμετωπίζονται από το τεχνικό κείμενο, υποδεικνύει τον τρόπο εφαρμογής τους και προεξοφλεί τα αποτελέσματά τους.

Οικογενειακός γιατρός
Πρώτο μέλημα των δανειστών με τρία σημεία, είναι η εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, και ως προαπαιτούμενο ζητείται η αντιστοίχιση των ασφαλισμένων και των ΑΜΚΑ τους με τον οικογενειακό γιατρό, η θεσμοθέτηση των παραπομπών από τον τελευταίο, η αδυναμία αλλαγής γιατρού νωρίτερα του εξαμήνου και η απ΄ευθείας χρέωση του ασθενή αν επισκεφτεί άλλον οικογενειακό γιατρό νωρίτερα.  :laugh: :laugh: τι εννοεί άραγε ο ποιητής ?  Ιρλανδικό μοντέλο ?

Μείωση των clawback
Με άλλα δύο σημεία προβλέπεται η εφαρμογή των 14 μέτρων του ΕΟΠΥΥ για μείωση των clawback ανά τομέα παρόχου, με την κυβέρνηση να υποχρεούται στη θεσμοθέτηση εφαρμογής των μέτρων αυτών.

Παλαιά clawback
Άλλα δύο σημεία προβλέπουν την ολοκλήρωση των συμψηφισμών για καταβολή των clawback παρελθόντων ετών, με πλήρη αιτιολόγηση της αδυναμίας διενέργειας συμψηφισμού όπου παρατηρείται, αλλά και θεσμοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση τέτοιου προβλήματος, προκειμένου να μην επανέλθει μελλοντικά.

Είσπραξη clawback 2017 με δόσεις
Προαπαιτούμενο αποτελεί η είσπραξη του clawback του 2016 από τους παρόχους υγείας, μέσω συμψηφισμών. Με 4 σημεία τίθεται θέμα ολοκλήρωσης των συμψηφισμών αυτών, και η οριστικοποίηση του clawback του πρώτου εξαμήνου του 2017, καθώς και η πληρωμή του σε 12 δόσεις αν το ποσό φθάνει μέχρι το 10% του κύκλου εργασιών, ενώ αν το ποσό υπερβαίνει το 10%, τότε η πληρωμή θα γίνει σε 24 δόσεις. Στη διαδικασία αυτή εντάσσονται και οι φαρμακευτικές εταιρείες πέραν των παρόχων υγείας.

Παράταση του clawback
Προβλέπεται η παράταση του clawback ως το 2022 καθώς επίσης και η επέκταση των εισπράξεων σε κλάδους όπως οι οπτομέτρες και οι πάροχοι ειδικής αγωγής.

Αυστηρή χρήση των θεραπευτικών πρωτοκόλλων
Με 3 σημεία, προβλέπεται η εισαγωγή τουλάχιστον 20 πρωτοκόλλων στο σύστημα συνταγογράφησης, τα πρωτόκολλα αφορούν τόσο τα φαρμακευτικά σχήματα όσο και τις οδηγίες περίθαλψης, ενώ ζητούνται αποδείξεις για την πρόοδο κατάρτισης νέων πρωτοκόλλων που θα εισαχθούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Δημοσίευση του Δελτίου Τιμών Μαΐου 2018
Ως στόχος του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων του περασμένου Μαΐου, που αποτελούσε προαπαιτούμενο,  αναφέρεται η μείωση των τιμών των φαρμάκων και η συμβολή τους στον ευρύτερο στόχο της περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης.
Στα 3 προβλεπόμενα σημεία αναφέρεται ότι η τιμολόγηση των φαρμάκων θα συνεχίσει να γίνεται με τη χρήση των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρώπης, με παραπομπή στην πηγή ανεύρεσης της τιμής, λαμβανομένης υπόψιν της προηγούμενης διαδικασίας ανατιμολόγησης, της κατάταξης ATC5 (το κείμενο αναφέρει ATC 7 που δεν υπάρχει, οπότε η εκτίμηση αφορά το επίπεδο 5, δηλαδή την κάθε δραστική ουσία), καθώς και τη χρήση στοιχείων αναγνώρισης των φαρμακευτικών, των φαρμάκων, της συσκευασίας, του barcode, του μοναδικού κωδικού αναγνώρισης των φαρμάκων για σύγκριση των δελτίων τιμών μεταξύ τους και για τη δυνατότητα παρατήρησης των τάσεων των τιμών.

Πρόσθετα μέτρα περιστολής της φαρμακευτικής δαπάνης
Σε τρία ακόμη σημεία, το τεχνικό μνημόνιο θέτει ως προαπαιτούμενο την θεσμοθέτηση μέτρων περαιτέρω μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, μέσω της καθιέρωσης κινήτρων στους φαρμακοποιούς για χορήγηση γενοσήμων αντί εκτός πατέντας πρωτοτύπων φαρμάκων και μείωσης της συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα αυτά, με στόχο να αυξηθεί ο όγκος χρήσης γενοσήμων στο 40%.
Η αλλαγή της συμμετοχής θα αφορά τις κατηγορίες ATC 4 και 5, ώστε ο ασθενής να επιλέγει τη φθηνότερη αγωγή. Θα ζητείται δε, υποστηρικτικό υλικό που να αποδεικνύει τηναύξηση της διείσδυσης των γενοσήμων και την μείωση του ποσοστού αλλαγής των συνταγογραφηθέντων γενοσήμων, σε μη γενόσημα που διατέθηκαν τελικά).

Κεντρικές προμήθειες
Ενίσχυση των κεντρικών προμηθειών για τα νοσοκομεία, με στόχο το 30% της συνολικής νοσοκομειακής δαπάνης, προβλέπεται σε τέσσερα ακόμη σημεία. Σε ότι αφορά τα φάρμακα, τα εκτός πατέντας και τα γενόσημα θα πρέπει να καλύπτουν το μισό και τα δύο τρίτα των δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται, αντίστοιχα. Οι κεντρικές προμήθειες αφορούν φάρμακα, εξοπλισμό, αναλώσιμα και υπηρεσίες. Οι διαδικασίες θα πρέπει να είναι ανοικτές και διαφανείς, κεντρικά οργανωμένες, αξιοποιώντας τις αυξημένες δυνατότητες του μοναδικού αγοραστή.

Εφαρμογή clawback και τακτικών ελέγχων
Η οροφή των δαπανών του ΕΟΠΥΥ για υπηρεσίες υγείας από ιδιώτες, προβλέπεται να περιοριστεί στα 1,343 δισ. ευρώ το 2017 και το πολύ σε 1,407.5 δισ. το 2018 (έναντι δαπανών 1,525 δισ. το 2017, να μειωθούν σε 1,462.5 δισ. το 2018 και επιστροφή στα επίπεδα του 2016, δηλαδή τα 1,402 δισ. ευρώ από το 2019 και εφεξής). Αν εφαρμοστούν από τον ΕΟΠΥΥ μέτρα αύξησης των εσόδων του σε ικανοποιητικό βαθμό, τότε το όριο δαπανών μπορεί να αυξηθεί σε 1,525 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της σχετικής χρονιάς.
Για την εφαρμογή των clawback, προβλέπεται μηνιαίος και εξαμηνιαίος έλεγχος, στις δαπάνες για το σύνολο των παρόχων (φαρμακευτικές, διαγνωστικά και ιδιωτικές κλινικές). Ειδικά για τις κλινικές, προβλέπεται έλεγχος του ΕΟΠΥΥ σε μηνιαία βάση για την εκκαθάριση των οφειλομένων.

Αξιολόγηση της δυναμικότητας του δημόσιου τομέα υγείας
Εντός Μαΐου, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση της δυναμικότητας του δημοσίου τομέα υγείας,  ;D συμπεριλαμβανομένων του ΠΕΔΥ και τω ν νοσοκομείων, ανά περιφέρεια και ειδικότητα, του εξοπλισμού και της διαθεσιμότητας υπηρεσιών. Ως το Δεκέμβριο φέτος, πρέπει βάσει αυτής της χαρτογράφησης να γίνει αξιολόγηση και να ανατεθεί η ανεπαρκής κάλυψη στον ιδιωτικό τομέα.

Έναρξη της ΠΦΥ
Με τη λειτουργία των πρώτων 85 ΤΟΜΥ, ;D ξεκίνησε ήδη η εκπαίδευση του υφιστάμενου προσωπικού, με στόχο να επεκταθεί σε ολόκληρο το προσωπικό που θα στελεχώσει τις Μονάδες. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να εφαρμόσει την υποχρεωτική εγγραφή σε οικογενειακό γιατρό, που θα λειτουργεί περιοριστικά προς την πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς. Το σχήμα αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο για την 4η αξιολόγηση. Και με τα δεδομένα που θα προκύψουν, ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει σε μείωση των υπό σύμβαση γενικών γιατρών, όσο αυξάνονται οι ΤΟΜΥ. Στόχος : Βυθίσατε τις ΤοΜΥ
Θεραπευτικά πρωτόκολλα
Τρία σημεία προβλέπουν μια κρίσιμη μάζα θεραπευτικών πρωτοκόλλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης που αφορούν τις συχνότερες και ακριβότερες παθήσεις, να ορίσουν την πορεία των ασθενών στο σύστημα υγείας, μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Σύστημα ηλεκτρονικής παραπομπής
Η εφαρμογή ηλεκτρονικής παραπομπής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη θα ακολουθείται από τους οικογενειακούς γιατρούς. Προτεραιότητα θα δίνεται σε διαγνωστικές εξετάσεις και χειρουργεία, κάνοντας χρήση της παραπάνω χαρτογράφησης της δυναμικότητας του δημοσίου τομέα. Παράλληλα θα πρέπει να καθοριστούν τα κριτήρια παραπομπής στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δεν επαρκεί η δυναμικότητα του δημοσίου και οι χρόνοι αναμονής είναι μεγάλοι.

Παρακολούθηση του χρόνου αναμονής
Η μείωση του χρόνου αναμονής για πρόσβαση στο σύστημα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργείων, και η ευθυγράμμισή του με τους χρόνους αναμονής στα συστήματα υγείας των λοιπών ευρωπαϊκών κρατών, καθώς επίσης και η άρση κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων που εμποδίζουν την πρόσβαση, προβλέπονται στο τεχνικό μνημόνιο, με τρία σημεία.
Χρονιά στόχος ορίζεται το 2017, αλλά και η μείωση των ανισοτήτων εντός της χώρας. Ο προσδιορισμός θα ξεκινήσει με τη δημοσίευση των πρώτων στοιχείων και στη συνέχεια ο στόχος θα είναι η μείωση κατά 50% σε όγκο ως τον Μάιο του 2018. Για την αποτελεσματικότητα του συστήματος, θα ξεκινήσει παρακολούθηση του συστήματος μέσω των ηλεκτρονικών παραπομπών με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής.

Κόστος - αποτελεσματικότητα των φαρμάκων
Περαιτέρω μείωση των τιμών μέσω της επιτροπής Διαπραγματεύσεων και ΗΤΑ, με την εισαγωγή συμφωνιών τιμής - όγκου και ρίσκου, ιδίως για τα καινοτόμα φάρμακα. Η αποζημίωσή τους μέσω θετικής λίστας θα γίνεται εφόσον προηγουμένως αποζημιώνονται στα δύο τρίτα των χωρών που κυκλοφορούν (τουλάχιστον 9, εκ των οποίων το 50% διαθέτει σύστημα αξιολόγησης ΗΤΑ). Οι επιτροπές είναι το ενδιάμεσο βήμα μέχρι την πλήρη λειτουργία κέντρου ΗΤΑ στη χώρα. Κάθε Μάρτιο και Σεπτέμβριο προβλέπεται η έκδοση έκθεσης προόδου της επιτροπής διαπραγμάτευσης για τις συμφωνίες τιμής - όγκου και ρίσκου.

Υιοθέτηση των DRG's
H έναρξη υιοθέτησης των DRG's, θα ξεκινήσει το Μάιο του 2018, σε πιλοτικά νοσοκομεία, υπό τεχνική βοήθεια και αποδεδειγμένη πρόοδο κινούμενη προς τον μακροπρόθεσμο στόχο. Η κοστολόγηση θα περιλαμβάνει όλα τα νοσοκομεία και η πρόοδος θα αξιολογείται ανά εξάμηνο, Ιούνιο και Δεκέμβριο.

Επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις
Διατήρηση τακτικής ροής πληροφοριών σχετικά με όλα τα μελλοντικά παραδοτέα, και ιδιαίτερα όσον αφορά τις συμφωνηθείσες δεσμεύσεις για την τακτική παραγωγή και κυκλοφορία των εκθέσεων, δεδομένων και δεικτών.
Αναλυτικά:

Ετήσια έκθεση για τους ανθρώπινους πόρους στο σύνολο του τομέα υγείας με έμφαση στην ΠΦΥ (Μάιος 2018).
Μηνιαίες εκθέσεις EOΠYY με ανάλυση και περιγραφή λεπτομερών στοιχείων για τη φαρμακευτική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τις δαπάνες, το ανώτατο όριο δαπανών και την πρόοδο στην εκτέλεση clawback διαχωρίζοντας το πραγματικό clawback και τα rebates).
Μηνιαίες εκθέσεις EOΠYY σχετικά με τα διαγνωστικά και τις ιδιωτικές κλινικές (συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις δαπάνες, το ανώτατο όριο των δαπανών και την πρόοδο στην εκτέλεση clawback, διακρίνοντας το πραγματικό clawback και τα rebates) θα πρέπει να λαμβάνονται για κάθε μήνα.
Μηνιαίες οικονομικές εκθέσεις του EOΠYY θα πρέπει να περιέχουν λεπτομερείς πίνακες που να δείχνουν τα υπολογισθέντα ποσά clawbacks και rebate από κάθε παράμετρο για την οποία έχει οριστεί ανώτατο όριο δαπανών (φάρμακα, διαγνωστικά, ιδιωτικές
κλινικές, άλλες παροχές), μαζί με τα ποσά επιστροφής που έχουν εισπραχθεί και δεν έχουν εισπραχθεί (ανά παράμετρο και διάκριση με καθαρό clawback και εκπτώσεις).
Υπόμνημα σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών πρέπει να αποστέλλεται ανά έξι μήνες (από τον Δεκέμβριο του 2016).
Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 δημοσιοποίηση του χρόνου αναμονής, τουλάχιστον για το 50% των πιο συνηθισμένων υπηρεσιών υγείας σε όγκο.
Τριμηνιαίες  αναφορές (Ιανουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος, Οκτώβριος) και ετήσια (Μαρτίου / Απριλίου) σχετικά με:
1. σύνολο δεικτών που σχετίζονται με δραστηριότητες στα δημόσια νοσοκομεία (εισαγωγές, διαδικασίες, εξιτήρια, αποτελέσματα).
2. οικονομικά στοιχεία για τα δημόσια νοσοκομεία
3. απόδοση των νοσοκομείων βάσει δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης.

Δελτίο τιμών ανά εξάμηνο (Μάιος και Νοέμβριος)

Θετικός και αρνητικός κατάλογος που πρέπει να ενημερώνεται τακτικά. Ανακοίνωση και επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με την τακτική ενημέρωση του θετικού και αρνητικού καταλόγου, συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού φύλλου Excel με όλες τις λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της τιμής που αντιστοιχεί στην καθορισμένη ημερήσια δόση (DDD) και την συμμετοχή και την τιμή αναφοράς της τρέχουσας και της προηγούμενης ανατιμολόγησης.
Τακτικές (σε τριμηνιαία βάση) πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό και καταλογισμό των clawback και rebate, συμπεριλαμβανομένων του συνολικού ποσού που εισπράχθηκε.
Έκθεση για την πρόοδο εφαρμογής της καθολικής κάλυψης και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ανά Ιούνιο και Δεκέμβριο.

http://healthmag.gr/post/11104/53-metra-metamnhmoniakwn-ypoxrewsewn-gia-thn-ygeia
Τίτλος: 53 μέτρα μεταμνημονιακών υποχρεώσεων για την Υγεία.
Αποστολή από: GirousisN στις 2 Ιουλίου 2018, 09:48:28
Στο επόμενο βήμα, του ορισμού των δραστικών ουσιών για τις οποίες τα ιδιωτικά φαρμακεία υποχρεούνται να διαθέτουν ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γενοσήμου φαρμάκου, προχώρησε η Αριστοτέλους.

Πρόκειται για τη λίστα που θεσμοθετήθηκε πρόσφατα με το νόμο των Προαπαιτουμένων και το οποίο στοχεύει στη «διασφάλιση της επάρκειας των γενοσήμων φαρμάκων στα φαρμακεία και την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών σε αυτά», όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Η λίστα περιλαμβάνει, λοιπόν, 125 δραστικές ουσίες για τις οποίες τα ιδιωτικά φαρμακεία θα πρέπει αν διαθέτουν τουλάχιστον μια συσκευασία γενοσήμων και αναρτήθηκε και στην ΗΔΙΚΑ.

Βέβαια, από την πρώτη στιγμή ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακοποιών είχε εκφράσει ενστάσεις για το μέτρο.
«Δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος των ελλείψεων» ανέφερε, κατηγορώντας  στην Αριστοτέλους για απολυταρχισμό.

https://virus.com.gr/wp-content/uploads/2018/07/%CE%9B%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CC%81%CE%BC%CF%89%CE%BD.pdf (https://virus.com.gr/wp-content/uploads/2018/07/%CE%9B%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CC%81%CE%BC%CF%89%CE%BD.pdf)
Τίτλος: Συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από τον Οικογενειακό Ιατρό.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 3 Ιουλίου 2018, 09:55:41
Συνηθισμένες ερωτήσεις και απαντήσεις γύρω από τον Οικογενειακό Ιατρό.

Του Αργύρη Αργυρίου
Ιδιώτη Γενικού - Οικογενειακού Ιατρού
Καβάλα.
https://gr.linkedin.com/in/argiriosargiriou (https://gr.linkedin.com/in/argiriosargiriou)
Τι είναι ο  Οικογενειακός Ιατρός;

- Ο Οικογενειακός Ιατρός έχει την ειδικότητα του Γενικού Ιατρού ή του Παθολόγου, και για τα παιδιά έως και 16 ετών του Παιδιάτρου. Είναι Ιατρός που έχει ευρύτητα γνώσεων και είναι εκπαιδευμένος να στο να προσέρχονται σε αυτόν άνθρωποι με κάθε είδους συμπτώματα. Στην μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων ο Οικογενειακός Ιατρός δίνει συμβουλές και θεραπεύει ο ίδιος τους ασθενείς του. Σε πιο περίπλοκα προβλήματα υγείας ο Οικογενειακός Ιατρός σε βοηθά να μην χαθείς στον λαβύρινθο του συστήματος Υγείας και σε παραπέμπει εκεί που χρειάζεται.

Τι πλεονέκτημα έχουμε ως Ασθενείς και ως Κοινωνία από το να έχει ο κάθε πολίτης τον Οικογενειακό του Ιατρό;

- Ο ασθενής ΔΕΝ γίνεται, έτσι εύκολα, μπαλάκι μεταξύ Ιατρών. Έχει έναν Ιατρό που γνωρίζει το Ιατρικό και Κοινωνικό ιστορικό του κάθε ασθενούς του, και δεν χρειάζεται να λέει και να ξαναλέει τα ίδια. Ο Οικογενειακός Ιατρός είναι ένας Ιατρός που είναι εκπαιδευμένος να βλέπει το Δάσος (όλον τον άνθρωπο συνολικά) και όχι μόνο ένα Δέντρο ( ένα όργανο του σώματος). Υπάρχουν επίσης Πρακτικά και Οικονομικά οφέλη τόσο για τον Ασθενή όσο και για την Κοινωνία. Τα Νοσοκομεία αποσυμφορούνται γιατί μεγάλο μέρος των προβλημάτων με τα οποία προσέρχονται στα Επείγοντα των Νοσοκομείων οι Άνθρωποι είναι προβλήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν άνετα εκτός Νοσοκομείου από έναν Οικογενειακό Ιατρό.


Γιατί αυτός ο ντόρος τον τελευταίο καιρό γύρω από τον Οικογενειακό Ιατρό;

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας, εδώ και χρόνια, τα πλεονεκτήματα με το σύστημα του Οικογενειακού Ιατρού, ζήτησε από την Κυβέρνηση, ως προαπαιτούμενο για να δανείσει περισσότερα λεφτά στην Ελλάδα, να έχει ο κάθε άνθρωπος στην Ελλάδα τον Οικογενειακό του Ιατρό. Η Κυβέρνηση, με την σειρά της, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το θέμα πολιτικά και να περάσει προς τον κόσμο την εικόνα μια κοινωνικά ευαίσθητης και μεταρρυθμιστικής πολιτικής, μόνο που τον σχεδιασμό της συγκεκριμένης προσπάθειας θα τον χαρακτήριζε κανείς, επιεικώς, ερασιτεχνικό.

Από πότε θα μπει σε ισχύ το νέο σύστημα;

- Θεωρητικά τουλάχιστον, είναι ήδη σε ισχύ αλλά, σύμφωνα με αυτά που λέει ο ΕΟΠΥΥ την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές (02/07/2018),  στις 15 Ιουλίου 2018 θα λήξουν και οι ισχύουσες συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ των ιδιωτών Οικογενειακών Ιατρών και οι περισσότεροι από αυτούς αρνούνται να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις.

Τη νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών Οικογενειακού Ιατρού μπορείτε να την βρείτε στην μέση και αριστερά στην σελίδα: https://familydoctors.eopyy.gov.gr/ (https://familydoctors.eopyy.gov.gr/) με τον τίτλο ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.


Τι σχέση εργασίας θα έχει ο Κρατικός Οικογενειακός Ιατρός;

- Θα είναι Υπάλληλος και θα παίρνει (για 8ωρη εργασία) γύρω στα 1.400 ευρώ καθαρά.

Θα υπάρχουν και συμβεβλημένοι ιδιώτες Οικογενειακοί Ιατροί, που θα μπουν σε αυτό το σύστημα που προσπαθεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση;

- Η Κυβέρνηση προσπαθεί να στρατολογήσει και ιδιώτες Οικογενειακούς Ιατρούς, με καινούρια σύμβαση, αλλά από ότι φαίνεται μέχρι τώρα δεν είναι και πολλοί αυτοί που έχουν ζητήσει να συμβληθούν.

Για ποιο λόγο οι περισσότεροι ιδιώτες Οικογενειακοί Ιατροί επέλεξαν να μην μπουν στο σύστημα που προσπαθεί να λανσάρει η Κυβέρνηση, και να μείνουν αμιγώς ιδιώτες;

- Γιατί οι όροι είναι απαγορευτικοί από οικονομικής άποψης (και όχι μόνο).  Η Κυβέρνηση προτίθεται να πληρώνει 1.800 ευρώ ΜΙΚΤΑ για να εγγραφούν σε αυτόν τον Ιατρό 2.250 πολίτες και να πηγαίνουν, κατά πρώτον λόγο, σε αυτόν όταν αρρωστήσουν. Ο ιδιώτης Οικογενειακός Ιατρός δεσμεύεται τότε να εξετάζει ΔΩΡΕΑΝ στο ιδιωτικό του Ιατρείο μέσα σε ένα προκαθορισμένο 4ωρο/ημέρα όλους όσους (από αυτούς του 2.250 πολίτες) νιώθουν ότι έχουν ένα χρόνιο ή επείγον νόσημα. Δεσμεύεται επίσης να πηγαίνει ΔΩΡΕΑΝ κατ’οίκον επισκέψεις σε όσους ασθενείς δεν μπορούν να πάνε στο ιδιωτικό του Ιατρείο! Να τονιστεί ότι σε χώρες όπως η Σουηδία, το να αναλάβει ένας Οικογενειακός Ιατρός πάνω από 1.500 πολίτες (για 8ωρη εργασία, όχι για 4ωρη όπως ζητεί η Κυβέρνηση εδώ ) θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα επίπονο (https://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,5980.msg53289.html#msg53289) για τον Ιατρό. Εδώ όμως ζητεί το κράτος να αναλάβουν οι ιδιώτες Ιατροί 2.250 πολίτες και να τους καλύπτουν μέσα σε 4 ώρες/ημέρα.
Από τα 1.800 ευρώ ΜΙΚΤΑ που θα παίρνει ο ιδιώτης Οικογενειακός Ιατρός, πρέπει να υπολογίσουμε ότι τα 500 ευρώ πηγαίνουν για την συντήρηση του ιδιωτικού Ιατρείου (ενοίκιο, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, ίντερνετ, κοινόχρηστα, αναλώσιμα, καθαριότητα κτλ), από τα 1.300 ευρώ που απομένουν πρέπει μετά να πληρώσει κανείς το ΕΦΚΑ και φόρο οπότε θα του μείνουν ΚΑΘΑΡΑ γύρω στα 600 ευρώ/μήνα (με την προϋπόθεση ότι έχει απολύσει στο μεταξύ την Γραμματέα του, αλλιώς μπαίνει και μέσα...).

Εδώ είναι και το σχετικό ΦΕΚ: https://familydoctors.eopyy.gov.gr/Files/%CE%A6%CE%95%CE%9A39-17.01.2018.pdf?fbclid=IwAR3QQuAaR2Xjvlj6GjcyILo5-JE41qkXXIQX3IpRZRtWlysQSM5WGubfDnA (https://familydoctors.eopyy.gov.gr/Files/%CE%A6%CE%95%CE%9A39-17.01.2018.pdf?fbclid=IwAR3QQuAaR2Xjvlj6GjcyILo5-JE41qkXXIQX3IpRZRtWlysQSM5WGubfDnA)


Μπορώ να έχω Οικογενειακό Ιατρό που να είναι αμιγώς ιδιώτης, και δεν έχει μπει στο σύστημα που που προσπαθεί να εφαρμόσει η Κυβέρνηση;

- Ναι.

Τι πλεονεκτήματα θα έχω εάν διαλέξω έναν κρατικό Οικογενειακό Ιατρό ή έναν συμβεβλημένο ιδιώτη Οικογενειακό Ιατρό;

- Ότι θα είναι τζάμπα (στα χαρτιά τουλάχιστον).

Ότι θα μπορεί να σε στέλνει τζάμπα σε ειδικούς Ιατρούς που έχουν κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. (Μόνο που δεν είναι σίγουρο πόσο γρήγορα θα μπορεί να τους βλέπεις αυτούς τους ειδικούς Ιατρούς και αν θα συμβληθούν Ειδικοί από όλες τις ειδικότητες. Επίσης οι αποζημιώσεις που θα δίνει το κράτος σε αυτούς τους ειδικούς αναμένεται να είναι πολύ χαμηλές με ότι αυτό συνεπάγεται... )

(Εννοείται ότι ο οποιοσδήποτε πολίτης, ακόμη και αυτός που δεν έχει Οικογενειακό Ιατρός, θα μπορεί να επισκέπτεται ειδικούς που δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ αρκεί να είναι έτοιμος να πληρώσει.)

Επίσης ο οποιοσδήποτε πολίτης θα συνεχίσει να μπορεί να βλέπει ειδικούς Ιατρούς στο Νοσοκομείο αν κλείσει ο ίδιος  ο πολίτης με δική του πρωτοβουλία απογευματινό ή πρωϊνό ραντεβού στα εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου.

Εννοείται επίσης ότι αν σου τύχει κάτι επείγον πάλι μπορείς να επισκεφτείς τα επείγοντα ενός Νοσοκομείου χωρίς παραπεμπτικό από τον Οικογενειακό σου Ιατρού. Π.χ. έσπασες το πόδι σου. Μπορείς να πας κατευθείαν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου. Δεν θα σου πει κανείς να περάσεις πρώτα από τον Οικογενειακό σου Ιατρό. )

Τι μειονεκτήματα θα έχω εάν διαλέξω έναν κρατικό Οικογενειακό Ιατρό;

- Η προσβασιμότητα. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για Ιατρούς οι οποίοι είναι Υπάλληλοι με έναν φιξ μισθό. Πού και πότε θα τον βρεις άμα τον χρειάζεσαι μετά το πέρας του 8ωρου του; Σε ποιο κινητό τηλέφωνο, σε ποιο email; Για ποιο λόγο να σου απαντήσει αν τον χρειαστείς εκτός του 8ωρου του;

 Η στενότητα χρόνου. Το να καλύψει π.χ. ένας Γενικός Ιατρός ένα πληθυσμό 2.250 αφιερώνοντας μόνο 4 ώρες/καθημερινή, όπως ζητά τώρα η Κυβέρνηση, είναι ουσιαστικά ακατόρθωτο αν θέλει να κάνει σωστή δουλειά. Σκεφτείτε π.χ. ότι στην Σουηδία οι Γενικοί Ιατροί που δουλεύουν 8ωρο θεωρείται υπερβολικό να τους βάζουν να καλύπτουν πληθυσμό άνω των 1.500 ατόμων.

Οι δυνατότητες επιλογής: Δεν έχετε παρά να κάνετε log in στην ιστοσελίδα rdv.ehealthnet.gr (http://rdv.ehealthnet.gr)  με τους κωδικούς  σας, του taxisnet για να δείτε σε πόσους Ιατρούς έχετε δικαίωμα να εγγραφείτε. Π.χ. στην πόλη μου την Καβάλα, μια πόλη σχεδόν 60.000 κατοίκων έχει, την στιγμή που γράφω αυτές τις γραμμές, μέσα στην πόλη, της Καβάλας 4 διαθέσιμους Ιατρούς....

Με άλλα λόγια, οι κρατικοί Οικογενειακοί Ιατροί είναι πολύ λίγοι σε σχέση με τον πληθυσμό που πρέπει να καλύψουν.

Τώρα πώς η Κυβέρνηση θέλει να κάνει υποχρεωτικό όλοι οι πολίτες να έχουν τον Οικογενειακό Ιατρό τους, με τόσο λίγους διαθέσιμους Οικογενειακούς Ιατρούς αυτό είναι κάτι που με ξεπερνά.

Επίσης, κανονικά, αν διαλέξετε έναν κρατικό Οικογενειακό Ιατρό δεν μπορείτε να τον αλλάξατε παρά μόνο μία φορά στη διάρκεια του έτους.

Βήμα-βήμα η διαδικασία εγγραφής σε κρατικό Οικογενειακό Ιατρό ή συμβεβλημένο ιδιώτη Οικογενειακό Ιατρό.

- http://www.docmed.gr/oikogeneiakos-giatros-vima-vima-i-diadikasia-eggrafis/?fbclid=IwAR0iRCFIm_odTfWwBq7ltcxiVYB2tuCGVwGA_C-DnzDYNL9Vv5jD2p4UIvs (http://www.docmed.gr/oikogeneiakos-giatros-vima-vima-i-diadikasia-eggrafis/?fbclid=IwAR0iRCFIm_odTfWwBq7ltcxiVYB2tuCGVwGA_C-DnzDYNL9Vv5jD2p4UIvs)

Τι πλεονεκτήματα θα έχω εάν διαλέξω έναν αμιγώς ιδιώτη Οικογενειακό Ιατρό;

- Η προσβασιμότητα. Ο αμιγώς ιδιώτης Οικογενειακός Ιατρός πληρώνεται ανά ασθενή οπότε έχει κάθε συμφέρον να είναι σωστός και εύκολα προσβάσιμος αλλιώς θα μείνει χωρίς ασθενείς και άρα χωρίς εισόδημα.

Οι δυνατότητες επιλογής. Διαλέγεις ακριβώς τον Ιατρό που θέλεις εσύ και αν για κάποιον λόγο δεν είσαι ευχαριστημένος τον αλλάζεις ανά πάσα στιγμή.


Τι μειονεκτήματα θα έχω εάν διαλέξω έναν αμιγώς ιδιώτη Οικογενειακό Ιατρό;

- Ότι κοστίζει λεφτά. Δεν είναι όμως τόσο τραγικά πολλά. Κατά μέσο όρο ένας ασθενής επισκέπτεται τον Οικογενειακό Ιατρό του 2,6 φορές/έτος. Αν βάλουμε ότι στους περισσότερους Ιατρούς η επίσκεψη κοστίζει 30 ευρώ μιλούμε για ένα κόστος γύρω στα 80 ευρώ/έτος, ποσό συγκρίσιμο με αυτά που πληρώνουμε στην κομμώτρια/έτος.

Θα μπορεί ο αμιγώς ιδιώτης Οικογενειακός Ιατρός να μου συνταγογραφεί τα φάρμακά μου και τις εξετάσεις μου μέσω ΕΟΠΥΥ;

- Ναι. Ο αμιγώς ιδιώτης Οικογενειακός Ιατρός μπορεί, σε όσους είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ, να τους συνταγογραφεί τα φάρμακά τους και τις εξετάσεις τους ώστε αυτοί να πληρώνουν μόνο την συνηθισμένη συμμετοχή τους όταν επισκέπτονται τον ιδιώτη Φαρμακοποιό τους ή τον ιδιώτη Μικροβιολόγο τους κτλ. Υπάρχει όμως μία εξαίρεση: Οι ανασφάλιστοι. Οι ανασφάλιστοι μπορούν να γράφουν τα φάρμακά τους ώστε να πληρώνουν μόνο την συμμετοχή (https://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,8646.msg72031.html#msg72031) του ασθενούς στον ιδιώτη Φαρμακοποιό τους (συχνά είναι 0% αλλά η συμμετοχή πάει ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια)  μόνο αν τους τα γράψει κρατικός Οικογενειακός Ιατρός (σε Κρατική Δομή). Όταν πρόκειται για αιματολογικές ή ακτινολογικές εξετάσεις για ανασφάλιστους, μπορεί να τους τις γράψει μόνο Κρατικός Ιατρός και μπορούν (οι ανασφάλιστοι) να τις κάνουν μόνο σε Κρατική δομή, με 0% συμμετοχή (δεν πληρώνουν τίποτε). Βέβαια με 0% συμμετοχή, μπορούν να κάνουν τις εξετάσεις τους και αυτοί που έχουν ασφάλεια (οι ασφαλισμένοι), αν επιλέξουν να κάνουν τις εξετάσεις τους σε κρατική δομή, μόνο που στην περίπτωση των ασφαλισμένων αυτό ισχύει ακόμη και αν το παραπεμπτικό το έχει εκδώσει Ιδιώτης Ιατρός (με ή χωρίς σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ).

Μπορώ να επιλέξω να εγγραφώ σε έναν κρατικό Οικογενειακό Ιατρό, και ταυτόχρονα να επισκέπτομαι, αν θέλω, και αμιγώς ιδιώτες Ιατρούς ( Οικογενειακούς ή Ειδικούς) ;

- Ναι, είναι δυνατόν.

Είναι υποχρεωτικό να εγγραφώ σε κάποιον Κρατικό Οικογενειακό Ιατρό;

- Όπως είναι η κατάσταση την στιγμή που γράφω αυτές τις γραμμές (23/11/2018) είναι πρακτικά αδύνατον να εγγραφούν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδος σε κάποιον κρατικό Οικογενειακό Ιατρό. Π.χ. η πόλη που μένω η Καβάλα, έχει πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων και υπάρχουν 5 κρατικοί Οικογενειακοί Ιατροί. Αυτό σημαίνει ότι αντιστοιχεί ένας κρατικός Οικογενειακός Ιατρός για 12.000 κατοίκους... (το ίδιο το κράτος λέει ότι ένας κρατικός Οικογενειακός Ιατρός θα εγγράφει το πολύ 2.250 κατοίκους στην λίστα του... )

Θα μπορώ να επισκέπτομαι Ειδικούς Ιατρούς ακόμη και αν δεν εγγραφώ σε κάποιον Οικογενειακό.

- ΝΑΙ. Με τον τρόπο που συνήθως γίνεται και τώρα: Δηλαδή πας σε έναν ιδιώτη Ειδικό Ιατρό και πληρώνεις από την τσέπη σου την επίσκεψη, αλλά αν σου γράψει φάρμακα ή εξετάσεις πληρώνεις σε αυτά μόνο την συμμετοχή σου. Ή πας στα απογευματινά Ιατρεία ενός Ειδικού Ιατρού στο Νοσοκομείο και πληρώνεις από την τσέπη σου την επίσκεψη εκεί. Αυτό που ίσως (δεν είναι ακόμη βέβαιο ούτε και αυτό) να συμβεί στο μέλλον είναι ότι θα χρειάζεσαι παραπεμπτικό από έναν Οικογενειακό Ιατρό για να επισκεφτείς χωρίς να πληρώσεις κάποιον ιδιώτη Ειδικό Ιατρό που έχει συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ (μόνο που αυτοί, στην πράξη, αυτοί είναι πολλοί λίγοι) ή για να επισκεφτείς χωρίς να πληρώσεις Νοσοκομειακό Ειδικό Ιατρό στα τακτικά πρωϊνά Ιατρεία (μόνο που αυτά τα αποφεύγουν στην πράξη οι πιο πολλοί ασθενείς γιατί τότε δεν σου δίνουν και πολύ σημασία... ).

Εδώ βέβαια να τονιστεί ότι η χρήση, που κάνω, του επιθέτου "Ειδικός" είναι κάπως καταχρηστική. Με τον όρο Ειδικός εννοώ αυτούς που είναι ειδικοί σε ένα όργανο του σώματος. Γιατί και οι Οικογενειακοί Ιατροί έχουν κάνει ειδικότητα (Οι Γενικοί Ιατροί, και οι Παθολόγοι αλλά και οι Παιδίατροι, για να αποκτήσουν τον τίτλο τους έχουν κάνει την ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας ή Παιδιατρικής αντίστοιχα, για 5 χρόνια μετά την απόκτηση του Πτυχίου Ιατρικής. Απλά οι ειδικότητες αυτές είναι σχεδιασμένες να βλέπουν ένα πολύ μεγάλο φάσμα ασθενών).

Αν μου τύχει κάτι επείγον θα πρέπει να περάσω πρώτα από Οικογενειακό Ιατρό για πάω στα Επείγοντα του Νοσοκομείου;

- ΟΧΙ. Μπορείς να απευθυνθείς κατευθείαν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου. Απλά, συχνά είναι ένα πλεονέκτημα αν πάρεις ένα τηλέφωνο τον Οικογενειακό σου Ιατρό (αν έχεις κάποιον, είτε αυτός είναι αμιγώς ιδιώτης είτε συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ) γιατί μπορεί να πρόκειται για κάτι που μπορεί να λυθεί και εκτός Νοσοκομείου.

Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 4 Ιουλίου 2018, 00:10:42
Με αφορμή την σημερινή ανακοίνωση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Γεωργακόπουλου, και επί τη ευκαιρία και του νέου κανονισμού του ΕΟΠΥΥ:
Σεβόμαστε τις αποφάσεις του υπουργείου και του ΕΟΠΥΥ Κεντρική Υπηρεσία να συνεχίσει να παρέχει καθαρό αέρα με την μορφή της αεροθεραπείας και θερμά λουτρά με την μορφή της λουτροθεραπείας αλλά όχι συμβεβλημένους ιατρούς για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Έχουμε ενημερωθεί ότι στις 15/7/2018 θα διακοπούν οι συμβάσεις των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Γενικών Ιατρών/Παθολόγων/Παιδιάτρων.
Αν και σεβόμαστε και επιθυμούμε τον θεσμό του οικογενειακού ιατρού, δεν θα επιλέξουμε να συναινέσουμε σε μια προσπάθεια που θα αμαυρώσει τον οικογενειακό ιατρό στη συνείδηση του Έλληνα πολίτη.
Δεν πιστεύουμε ότι ο Έλληνας οικογενειακός ιατρός του ΕΟΠΥΥ μπορεί να εξυπηρετεί 25% περισσότερους πολίτες, με το μισό ωράριο εργασίας και το ένα τέταρτο του μισθού σε σχέση με ένα οικογενειακό ιατρό άλλης ευρωπαϊκής χώρας πιο φτωχής μάλιστα από την Ελλάδα (από την πρώην Σοβιετία που μας ανέφερε τέτοια εποχή πέρσι ο υπουργός κ. Παυλος Πολακης).
Το κυριότερο, δεν επιθυμούμε να έχουμε το ρόλο του οικογενειακού ιατρού που θα περιορίζει την πρόσβαση του πολίτη σε ιατρούς των νοσοκομείων και συμβεβλημένους ειδικούς ιατρούς επειδή έτσι συμφωνήθηκε με την τρόικα.
Δεν τρέφουμε αυταπάτες ότι μια τέτοια επιλογή είναι εύκολη. Την χρωστάμε όμως στον Έλληνα πολίτη.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις - Αντιστοίχιση στο... χάος:
Αποστολή από: GirousisN στις 4 Ιουλίου 2018, 10:49:55
Αντιστοίχιση στο... χάος:

αυτό επιχειρεί να υλοποιήσει – ή να παρουσιάσει ότι υλοποιείται- η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αναφορικά με την περίφημη αντιστοίχιση πολιτών και οικογενειακών γιατρών ώστε να ενεργοποιηθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ).

Μια απλή αναζήτηση στο σύστημα της ΠΦΥ και στη διεύθυνση http://rdv.ehealthnet.gr όπου υποτίθεται ότι κάθε πολίτης θα βρει σε ποιον οικογενειακό γιατρό, δηλαδή σε ποιον παθολόγο ή γενικό γιατρό εάν είναι ενήλικας και σε ποιον παιδίατρο αν πρόκειται για ανήλικο, πρέπει να απευθυνθεί με βάση την αντιστοίχιση της ΗΔΙΚΑ, αποδεικνύει ότι αντιστοίχιση δεν υπάρχει!

Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού οι περίφημοι οικογενειακοί γιατροί (περίπου 4.000 γενικοί γιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι) στους οποίους πρέπει να εγγραφεί και να αντιστοιχισθεί ο πληθυσμός και μέσω αυτών μόνο να λαμβάνει παραπεμπτικό προκειμένου να επισκεφθεί ειδικευμένο γιατρό, ακόμη αναζητούνται εναγωνίως. Σημειωτέον ότι το μεγαλόπνοο σχέδιο της ΠΦΥ βρίσκεται σε εξέλιξη περισσότερα από δύο χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι ο οικογενειακός γιατρός θα είναι η πρώτη επαφή του πολίτη μέσα στο σύστημα Υγείας. Στην πλήρη ανάπτυξη του σχεδίου – για το οποίο ουδείς αρμοδίως δίδει προθεσμία και χρονοδιάγραμμα- κάθε πολίτης θα έχει εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό ο οποίος θα έχει το πλήρες ιστορικό του και θα τον συμβουλεύει σε όλα τα θέματα υγείας του. Θα είναι εκείνος που θα τον παραπέμπει σε ειδικό γιατρό αναλόγως το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ή σε δημόσιο νοσοκομείο. Οι πολίτες εγγράφονται στους οικογενειακούς γιατρούς μέσω της πλατφόρμας rdv.ehealthnet.gr, στην οποία μπαίνουν με κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ τους.

Για τις 956 θέσεις γενικών γιατρών ή παθολόγων που αναζητεί το υπουργείο για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) υπάρχουν 364 υποψήφιοι γιατροί και για τις 239 θέσεις παιδιάτρων άλλοι 219 ενδιαφερόμενοι. Η εικόνα είναι ακόμη πιο σκούρα με τους ενδιαφερόμενους για συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ. Ο Οργανισμός χρειάζεται 2.800 γιατρούς και έχει λάβει αιτήσεις από 624 ιδιώτες γιατρούς, παθολόγους ή γενικούς γιατρούς που δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμβληθούν. Κατά πληροφορίες, έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής περίπου 550 και πρόκειται κυρίως για γιατρούς μεγάλης ηλικίας, που κάθε άλλο παρά ενισχύουν το αφήγημα της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για ανανέωση του ιατρικού δυναμικού μέσω των νέων συμβάσεων και για ανάσχεση της φυγής των νέων επιστημόνων στην αλλοδαπή (brain drain).

Ολόκληρες περιοχές της χώρας διαθέτουν μετρημένους στα δάκτυλα του ενός χεριού οικογενειακούς γιατρούς , στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι «βαφτισμένοι» με το ζόρι από το υπουργείο Υγείας ως οικογενειακοί, γιατροί των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων και όλων των Κέντρων Υγείας Αστικών Τύπου ανά τη χώρα.
Επιχειρώντας να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα, ωσάν να υπάρχουν οικογενειακοί γιατροί που αντιστοιχούν σε πολίτες, στον πληθυσμό ευθύνης τους, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε ένα ενημερωτικό σημείωμα για την αντιστοίχιση. «Η αντιστοίχιση πραγματοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ μέσω του ηλεκτρονικού συστήματός της. Ελήφθησαν υπόψη, για τους μεν Λήπτες Υπηρεσιών Υγείας (ΛΥΥ)η ηλικία (για την διάκριση μεταξύ Οικογενειακού Ιατρού ενήλικου και παιδικού πληθυσμού) και ο τόπος διαμονής κάθε Λήπτη Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτά τηρούνται στη βάση δεδομένων για τους ΑΜΚΑ ή ΑΥΠΑ. Και για τους Οικογενειακούς Ιατρούς η ειδικότητα (για την διάκριση μεταξύ Οικογενειακού Ιατρού ενήλικου και παιδικού πληθυσμού) και ο τόπος παροχής υπηρεσιών» αναφέρεται στο σημείωμα. «Και πώς έγινε;» θέτει το ερώτημα το υπουργείο και απαντά πως «κάθε Λήπτης Υπηρεσιών Υγείας αντιστοιχίστηκε με βάση τον τόπο διαμονής του με έναν Οικογενειακό Ιατρό τυχαία, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης».

Από μια σύντομη αναζήτηση στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση προκύπτει για παράδειγμα, πως στα Πατήσια υπάρχει μόνον ένας οικογενειακός ιατρός, στο Αιγάλεω δύο και στο Κέντρο της Αθήνας 14. Στο Περιστέρι αντιστοιχούν 9 οικογενειακοί γιατροί ενώ στα βόρεια και βορειανατολικά προάστια στην Παλλήνη, στο Χαλάνδρι, στο Ψυχικό και στην Κηφισιά δεν είναι εγγεγραμμένος ούτε ένας οικογενειακός γιατρός.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του υπουργείου Υγείας, κ. Σταμάτη Βαρδαρό, η πρόσκληση του Οργανισμού προς τους ιδιώτες γιατρούς, παθολόγους, παιδιάτρους, γενικούς γιατρούς, να συμβληθούν για να προσφέρουν υπηρεσίες ως οικογενειακοί γιατροί θα είναι ανοιχτή – χωρίς προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος :). Υπενθυμίζει μάλιστα πως η 15η Ιουλίου είναι η τελευταία ημέρα ισχύς των συμβάσεων με τους 2.500 παλαιούς συμβεβλημένους παθολόγους και παιδιάτρους του ΕΟΠΥΥ. Αυτό πρακτικά σημαίνει πώς από τη Δευτέρα 16 Ιουλίου εάν δεν έχουν υπογραφεί νέες συμβάσεις οι ασφαλισμένοι θα πληρώνουν για επίσκεψη σε αυτές τις τρεις ειδικότητες γιατρών του Οργανισμού.
Σε ό,τι αφορά τους ειδικευμένους γιατρούς η πρόσβαση θα είναι απευθείας για τους ασφαλισμένους εφόσον δεν υπάρχει στην περιοχή τους οικογενειακός γιατρός για να δώσει το παραπεμπτικό. ;)

https://www.protothema.gr/greece/article/802194/anuparktoi-oi-oikogeneiakoi-giatroi-sto-keno-oi-exaggelies-tou-up-ugeias/ (https://www.protothema.gr/greece/article/802194/anuparktoi-oi-oikogeneiakoi-giatroi-sto-keno-oi-exaggelies-tou-up-ugeias/)Τίτλος: Το υπουργείο Υγείας "κλειδώνει" για έξι μήνες την επιλογή οικογενειακού γιατρού.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 5 Ιουλίου 2018, 00:02:31
Πάντως στις νέες συμβάσεις στην σελίδα 5, μιλά για ένα έτος και όχι μόνο για έξι μήνες. Τη νέα σύμβαση παροχής υπηρεσιών Οικογενειακού Ιατρού μπορείτε να την βρείτε στην μέση και αριστερά στην σελίδα: https://familydoctors.eopyy.gov.gr/ (https://familydoctors.eopyy.gov.gr/) με τον τίτλο ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ.

04/07/2018

Εκτός από την εγγραφή, υποχρεωτική θα είναι και η παραμονή στον ίδιο οικογενειακό γιατρό για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών. Το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις αλλαγές που φέρνει στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, με τη δημιουργία των τοπικών μονάδων (ΤΟΜΥ), "κλειδώνει” ουσιαστικά για ένα εξάμηνο την επιλογή οικογενειακού γιατρού, ενώ σε περίπτωση που επιλέξουμε να επισκεφτούμε διαφορετικό γιατρό, η επίσκεψη δεν θα καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, αλλά θα πληρώνεται ιδιωτικά. Μετά την πάροδο των έξι μηνών, οι εγγεγραμμένοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν άλλον συμβεβλημένο γιατρό.

Οι οικογενειακοί γιατροί -γενικοί, παθολόγοι και παιδίατροι- είτε θα στελεχώνουν τις κατά τόπους τοπικές μονάδες υγείας (ιατρεία της γειτονιάς), είτε θα έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η εγγραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, ώστε το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας να μπει σε πλήρη εφαρμογή από το 2019.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή απευθείας στον οικογενειακό γιατρό. Για την υποβολή της αίτησης θα γίνεται είσοδος στο πληροφορικό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.

Το εγχείρημα εντούτοις των υπουργών Α. Ξανθού- Π. Πολάκη φαίνεται πως πέφτει στο "κενό”. Ακόμη δεν έχουν βρεθεί οι οικογενειακοί γιατροί που θα στελεχώσουν τις Τοπικές Μονάδες, ούτε έχει εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος αριθμός όσων θα συνεργαστούν με τον ΕΟΠΥΥ. Η δεύτερη προκήρυξη για τη στελέχωση των ιατρείων της γειτονιάς έχει σύμφωνα με το ρεπορτάζ την... τύχη αυτής του Σεπτεμβρίου (583 γιατροί έκαναν αίτηση για 1.200 θέσεις), με την ανταπόκριση των γιατρών να είναι εξαιρετικά χαμηλή παρά το ότι έγινε αναπροσαρμογή των αποδοχών προς τα πάνω.

Αλλά και στην πρόσκληση του ΕΟΠΥΥ του Ιανουαρίου που αφορούσε στη σύναψη συμβάσεων με 2.829 ιδιώτες παθολόγους, γενικούς γιατρούς και παιδίατρους, μόλις 657 υπέβαλλαν αίτηση για να συνάψουν σύμβαση ως οικογενειακοί γιατροί.

Η τελευταία προκήρυξη αφορούσε στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας διετούς διάρκειας, συνολικά 953 ιατρών, εκ των οποίων 809 παθολόγοι και 144 παιδίατροι. Ήδη η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος έχει ανακοινώσει πως οι τα μέλη της αρνούνται την ένταξη τους τόσο στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού όσο και στη στελέχωση των ΤΟΜΥ, καθώς θεωρούν απαξιωτικές τις αμοιβές.

Το αλαλούμ με τους γιατρούς συνεχίζεται. Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ πως από στις 15 Ιουλίου λήγει η ισχύς των υφισταμένων συμβάσεων του Οργανισμού με γιατρούς ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής, καθώς έχει αρχίσει, όπως αναφέρει η διοίκηση του Οργανισμού, η διαδικασία για την υπογραφή των νέων συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με οικογενειακούς γιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων, έχει φέρει νέο κύμα αντιδράσεων. Ούτε όμως ο αριθμός των ΤΟΜΥ που έχουν ανοίξει κρίνεται ικανοποιητικός. Λειτουργούν περίπου 85 τοπικές μονάδες υγείας, σε σύνολο 239 μονάδων που προβλέπονται κατά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος.

Βασιλική Κουρλιμπίνη
vicky.kourlibini@capital.gr

http://www.capital.gr/oikonomia/3303007/to-upourgeio-ugeias-kleidonei-gia-exi-mines-tin-epilogi-oikogeneiakou-giatrou?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1530680755 (http://www.capital.gr/oikonomia/3303007/to-upourgeio-ugeias-kleidonei-gia-exi-mines-tin-epilogi-oikogeneiakou-giatrou?utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1530680755)

Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 10 Ιουλίου 2018, 08:02:50
εχουμε ακομη 4 ημερες για την εναρξη του νεου τροπου πφυ.και εκτος των ασκησεων επι χαρτου στα γραφεια του υπουργειου κανεις δεν ξερει τι θα γινει.σε καθε λεγομενο κρατος ημερες πριν ο ιατρος και ο ασθενης θα επρεπε να ξερουν τι θα κανουν απο την δευτερα.εμεις ουτε καν.ο ασθενης την δευτερα δεν θα ξερει σε ποιον ιατρο θα παει.δεν ξερει ποιος εχει κανει συμβαση .ο γιατρος ακομη πιο κακα.δεν ξερει το τροπο που θα εργαστει.πινακες με ασθενης δεν υπαρχουν συμβαση δεν υπαρχει ραντεβου δεν υπαρχει ωραριο δεν υπαρχει.τι υπαρχει???οι εκατονταδες των ασθενων που περιμενουν να δουν το γιατρο τους ειτε σε κυ τομυ και ιδιωτη με συμβαση.μονο που ακομη και αυτοι οι ιδιωτες δεν μπορει να τους βρει.που εχουν αναρτηθει????ποιο ειναι το ωραριο???που ειναι το ιατρειο τους??/ο γιατρος απο την αλλη δεν ξερει πως θα γραψει αυτο τον ασθνεη στην λιστα του πως θα παρει την αμοιβη του???πως και ποτε θα τον εξετασει???θεωρητικα ειμαι απο αυτους που εκαναν συμβαση αλλα βλεπω οτι λογω του επερχομενου πανικου θα σταματησει πριν την δευτερα.δεν ξερω το τροπο λειτουργιας δεν εχω χρονο να τον επεξεργαστω και δεν ξερω ουτε καν ποιους ασθενης θα δω.το χαος σε ολο του το μεγαλειο.στην εποχη της 7/τιας μια θεατρικη παρασταση <<το μεγαλο μας τσιρκο>>αφησε εποχη.με ολη την καλη διαθεση να μην βαλω ταμπελες σε ενα συστημα που δεν εχω δει ακομη οι κρατουντες στο υπουργειο με οδηγουν να σκεφτω οτι ειναι μπαχαλο.και το κανουν ακομη μεγαλυτερο λογω της δικης τους ανεπαρκειας.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 10 Ιουλίου 2018, 10:33:17
Συγνώμη συνάδελφε αλλά πολύ τραγικά τα περιγράφεις.Συναλλαγή με το δημόσιο τι περίμενες;Το ωράριο που λες είναι γνωστό και όποιος μπαίνει θα τον βλέπεις τσάμπα και θα πάρεις μετά από κάποιους μήνες το μισθό σου.Μακάρι να είχαμε και εμείς λυμένο το οικονομικό να μπορούμε να προσφέρουμε  κοινωνικό έργο.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 10 Ιουλίου 2018, 10:38:39
   Στη Λάρισα όπως διαπίστωσα χθες, φαντάζομαι και σε άλλες πόλεις, βάφτισαν οικογενειακούς και τους γιατρούς του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ (4 Π/Θ, ένα ΓΙ) και έναν ΓΙ του περιφ. Ιατρείου Δομένικου που ανήκει στην Ελασσόνα!!! Έτσι, με τους 4 της υπάρχουσας (1ης) ΤοΜΥ φτάσαμε, αισίως, τους 10 οικογενειακούς ιατρούς ενηλίκων (και λογικά 2 Π/Δ). Έτσι θα κοροϊδέψουμε τους κουτόφραγκους (αν βάλουμε όλα τα ΚΥ και τους αγροτικούς) ότι η μεταρρύθμιση ήρθε.
    Φυσικά για τους συμβεβλημένους, άγνωστο.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 10 Ιουλίου 2018, 12:44:23
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
   Στη Λάρισα όπως διαπίστωσα χθες, φαντάζομαι και σε άλλες πόλεις, βάφτισαν οικογενειακούς και τους γιατρούς του ΙΚΑ-ΕΟΠΥΥ (4 Π/Θ, ένα ΓΙ) και έναν ΓΙ του περιφ. Ιατρείου Δομένικου που ανήκει στην Ελασσόνα!!! Έτσι, με τους 4 της υπάρχουσας (1ης) ΤοΜΥ φτάσαμε, αισίως, τους 10 οικογενειακούς ιατρούς ενηλίκων (και λογικά 2 Π/Δ). Έτσι θα κοροϊδέψουμε τους κουτόφραγκους (αν βάλουμε όλα τα ΚΥ και τους αγροτικούς) ότι η μεταρρύθμιση ήρθε.
    Φυσικά για τους συμβεβλημένους, άγνωστο.

Στην Ξάνθη έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε από 37 συναδέλφους των Π.Ι. και Κ.Υ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 10 Ιουλίου 2018, 12:56:15
κατ αρχην η λεξη δωρεαν δεν την ειπα ποτε.εγω αναφερθηκα στην οργανωση και αν τα λεω τραγικα σηγνωμη.ειπα και το ξαναλεω οτι κανεις ουτε ασθνης ουτε γιατρος δεν ξερει τι θα γινει απο δευτερα.σε οτι αφορα το ωραριο σαν παλιος γιατρος και ξερω και μπορω (νομιζω) να να βαλω ταξη οταν λεμε 20 ωρες ειναι 20 ωρες.τιποτα παραπανω.κατα την δικη μου αποψη δικαια ο γιατρος του κυ και πι ειναι οικογενειακος ιατρος.αν δεν ειναι τοτε τι ειναι.ενας γενικος σε ενα χωριο 2000 κατοικων λογικο δεν εΙΝΑΙ????αν δεν ειναι αυτοι οι αρρωστοι του τοτε ποιος ειναι???η περιφερεια λογικα δεν εχει προβλημα αυτοι που τους εβλεπαν θα τους βλεπουν.στις αστικες περιοχες θα υπαρχει εντονο και θα γινει ακομη πιο εντονο απο δευτερα.σημερα το τηλ δεν εχει σταματησει απο ανθρωπους που θελουν φαρμακα .η ραντεβου απο εβδομαδα με το σημερινο συστημα.και φανταζομαι οτι κανεις δεν ξερει να απαντησει.ισως παρασκευη μεσημερι κανενας σοφος απο υπουργειο βγει και κανει δηλωση.την αποψη μου πως θα επρεπε να ειναι δεν ειναι της στιγμης να πω και δεν εχει σημασια εδω.εγω αναφερομαι στο πως ειναι και ειναι ενα χαλι μαυρο.περα απο ιδεοληψιες με κομματικο υποβαθρο για τους δικους του λογους ο καθε ενας πηρε μια αποφαση ναι η οχι.οσοι ειπαν οχι κανενα προβλημα.αυτοι που ειπα ναι ομως και με την ανοργανοσια σου δημοσιο θελεις να διωξεις????ελεος συναδελφοι δεν ειναι οργανωση 3 ημερες πριν να μην ξερει κανεις το τροπο που θα πορευτει.το ειπα και πριν με βλεπω να αποχωρω πριν μπω.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 10 Ιουλίου 2018, 13:43:38
Το ξαναγράφω: Στην Ξάνθη (αστικό κέντρο με πληθυσμό περίπου 55.000) έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε από τους ιατρούς των Π.Ι. και των Κ.Υ. που είναι διάσπαρτοι σε όλο το Νομό - είναι μέσα σε αυτούς και ένας συνάφελφος της Το.Μ.Υ. με έδρα την πόλη.
Λεπτομέρεια: Ο συνάδελφος που εκτελεί χρέη διευθυντή της Παθολογικής όντας Διευθυντής Κ.Υ. έχει συνυπολογιστεί και αυτός, δηλαδή όποιος θέλει μπορεί να τον δηλώσει για οικογενειακό ιατρό.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 11 Ιουλίου 2018, 20:43:23
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
...Στην Ξάνθη (αστικό κέντρο με πληθυσμό περίπου 55.000) έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε από τους ιατρούς των Π.Ι. και των Κ.Υ. ...
Λεπτομέρεια: Ο συνάδελφος που εκτελεί χρέη διευθυντή της Παθολογικής όντας Διευθυντής Κ.Υ....
   Πάντως έχουν ξεκινήσει αντιδράσεις και σκέψεις για εξώδικα για την μονομερή (απο το "υπουργείο") αλλαγή των συνθηκών εργασίας και τη βάπτιση ως ΟΙ:

ΙΣΑ: Προς τους ιατρούς μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που υπηρετούν σε Κ.Υ. και ΠΕΔΥ της περιφέρειάς του (http://medispin.blogspot.com/2018/07/blog-post_71.html)
Παράθεση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη ρητά εκφράσει την αντίθεσή του στο νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αποτελεί υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποστερεί τους ασθενείς από το δικαίωμα πρόσβασης στο υψηλά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της χώρας.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή του της 28.6.2018 με ομόφωνη απόφασή του (πατήστε ΕΔΩ) και με ανακοίνωσή του στις 3.7.2018 (πατήστε ΕΔΩ) καταδίκασε την «επίταξη» των ιατρών Γενικής Ιατρικής, Παθολόγων και Παιδιάτρων των Κέντρων Υγείας και των ΠεΔΥ, τους οποίους αυθαίρετα και απολυταρχικά το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να καταστήσει οικογενειακούς γιατρούς, για να καλύψει τα κενά απαξιώνοντας τους λειτουργούς της υγείας.
Ζήτησε δε την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ των σχετικών πινάκων που έχουν αναρτηθεί καθότι είναι μη νόμιμοι.
Παρά ταύτα, παρά την αντίδραση του ιατρικού σώματος στο σύνολό του, εξακολουθούν να καταγγέλλονται περιπτώσεις όπου ιατροί εμφανίζονται ως οικογενειακοί ιατροί, χωρίς καν να το γνωρίζουν, πολλώ μάλλον να ερωτηθούν.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, καλούμε τα μέλη μας να το καταγγέλλουν στον ΙΣΑ αλλά και να απευθύνουν στην ΥΠΕ (δια του πρωτοκόλλου της υπηρεσίας τους, ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο) την επισυναπτόμενη διαμαρτυρία - δήλωση - πρόσκληση.
Για το έντυπο της διαμαρτυρίας - δήλωσης - πρόσκλησης πατήστε ...ΕΔΩ

ΣΕΥΠ ΠΕΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Παράνομη και αντισυνταγματική η επίταξη ιατρών ως οικογενειακοί ιατροί (http://medispin.blogspot.com/2018/07/blog-post_38.html)
Παράθεση
ΣΕΥΠ-ΠΕΔΥ (ΕΟΠΥΥ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β.ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΔΥ(ΕΟΠΥΥ)
 Θεσσαλονίκη 09/07/18
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Συνάδελφοι
Έχουμε ήδη στα χέρια μας την 20σελιδη γνωμοδότηση του κ. Κ. Γώγου που αποφαίνεται ότι η χρησιμοποίηση των παιδιάτρων, παθολόγων και γενικών ιατρών των Κ.Υ. ως οικογενειακών, παρά την θέληση τους, είναι παράνομη και αντισυνταγματική.
Μετά την διαβούλευση των νομικών μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αποφασίσθηκε να κατατεθεί, στις αντίστοιχες ΥΠΕ, από τους συναδέλφους που δεν επιθυμούν την χρησιμοποίηση τους ως οικογενειακούς, ένα κείμενο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.seypika-thes.gr με ημ/νια 09/07/2018. Η Ομοσπονδία θα καταθέσει εξώδικο και στην συνέχεια ίσως απαιτηθούν περαιτέρω νομικές ενέργειες. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και απαιτεί ιδιαίτερους και λεπτούς χειρισμούς.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
   Το γέλιο είναι ότι μέχρι να εκδικαστούν όλα αυτά μπορεί και να έχουν αλλάξει πολλά (πχ να έχει τελειώσει το ΕΣΠΑ κλπ). Για την ώρα τίποτα νεώτερο από το μέτωπο των συμβάσεων...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GirousisN στις 12 Ιουλίου 2018, 09:34:16
Παράταση μέχρι τέλος Ιουλίου δίνει το υπουργείο Υγείας – όπως αναφέρουν έγκυρες πληροφορίες του HealthReport.gr – στις συμβάσεις των οικογενειακών γιατρών του ΕΟΠΥΥ

Αρχικά η προειδοποίηση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ για τους λεγόμενους οικογενειακούς γιατρούς δηλαδή του Παθολόγους, του Γενικούς Γιατρούς και τους Παιδιάτρους, έλεγε πως οι συμβάσεις θα λήξουν στις 15 Ιουλίου.

Ωστόσο όπως τονίζουν υψηλόβαθμες κυβερνητικές πηγές στο HealthReport.gr  η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αποφάσισε να δώσει παράταση έως το τέλος του μήνα στις συμβάσεις, ώστε να κλείσει και λογιστικά η συνεργασία με τους υπάρχοντες οικογενενειακούς γιατρούς και να πληρωθούν κανονικά για όλες τις επισκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί όλο τον Ιούλιο.

Από την 1η Αυγούστου όμως οι συμβάσεις θα λήξουν.

http://www.healthreport.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC/ (http://www.healthreport.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%87%CF%81%CE%B9-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BC/)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Πετράκης Νϊκος στις 12 Ιουλίου 2018, 16:47:22
"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 31/7/2018 η σύμβασή σας για παροχή ιατρικής περίθαλψης λύεται αυτοδικαίως βάσει των διατάξεων της παρ. 4, άρθρο 52 του Ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/3/8/2016) και της αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017 (ΦΕΚ 39/Β/17-1-2018) Υπουργικής Απόφασης, έτσι όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π οικ. 45169/2018 (ΦΕΚ 2193/Β/12-6-2018). Εφόσον επιθυμείτε, να ενταχθείτε στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Οικογενειακών Ιατρών, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://familydoctors.eopyy.gov.gr"


Μόλις το έλαβα στο e-ΔΑΠΥ

EDIT: Θεωρώ ότι το κλείσιμο του μηνός Ιουλίου θα γίνει από αρχές Αυγούστου και όχι νωρίτερα γιατί δεν επιτρέπει το e-ΔΑΠΥ πιο νωρίς.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 12 Ιουλίου 2018, 21:22:40
ειναι μια νικη του ιατρικου σωματος.στα 30 χρονια που ασκω ιατρικη ειναι η πρωτη φορα που ο ιατρος κανει αντισταση.παντα πεταγαν ενα ξεροκοματο καΙ ΤΡΕΧΑΜΕ. τωρα χωρις οργανωση η μεγαλη μεριδα λεει οχι.
σεβομαι και αυτους που εργαζονται στις τομυ και αυτους που ζητησαν να κανουν συμβαση  .ταπεινη υποκλιση στο μεσο ελληνα ιατρο που απαντα με αυτο τον τροπο στους ανεγκεφαλους του υπουργειου.σε αυτα τα τυπακια που πριν κατι χρονια εκαναν αντισταση εκ του ασφαλους και τωρα που καθησαν στην υπουργικη καρεκλα ξεχασαν οτι ελεγαν.η συνεχης αρνηση των ιατρων εφερε σε ενα ακομη βατερλο τους υποργους και τους παρατρεχαμενους τους
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 12 Ιουλίου 2018, 21:41:23
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
"Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 31/7/2018 η σύμβασή σας για παροχή ιατρικής περίθαλψης λύεται αυτοδικαίως βάσει των διατάξεων της παρ. 4, άρθρο 52 του Ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α/3/8/2016) και της αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017 (ΦΕΚ 39/Β/17-1-2018) Υπουργικής Απόφασης, έτσι όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π οικ. 45169/2018 (ΦΕΚ 2193/Β/12-6-2018). Εφόσον επιθυμείτε, να ενταχθείτε στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ Οικογενειακών Ιατρών, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία που περιγράφεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://familydoctors.eopyy.gov.gr"


Μόλις το έλαβα στο e-ΔΑΠΥ

EDIT: Θεωρώ ότι το κλείσιμο του μηνός Ιουλίου θα γίνει από αρχές Αυγούστου και όχι νωρίτερα γιατί δεν επιτρέπει το e-ΔΑΠΥ πιο νωρίς.

Καμμία έκπληξη. Έκπληξη θα ήταν να τηρούσαν αυτά που είχαν πει αρχικά. Ψιλά γράμματα ότι αναστάτωσαν ιατρούς και ασφαλισμένους για να "παίξουν".
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 13 Ιουλίου 2018, 01:48:53
12/07/2018

Αλλάζουν οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ για τους οικογενειακούς γιατρούς την τελευταία στιγμή! Τι καταργεί.

Γράφει: Μαρία Γλένη

Αλλάζουν την τελευταία στιγμή οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ για τους οικογενειακούς γιατρούς ώστε να γίνουν πιο «ελκυστικές» κατά δήλωση του υπ. Υγείας.

Μετά το χαμηλό ενδιαφέρον των γιατρών στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ το υπ. Υγείας αναγκάσθηκε να προχωρήσει σε τροποποίηση της σύμβασης με τους γενικούς γιατρούς, τους παθολόγους και τους παιδιάτρους, προκειμένου να μην τιναχθεί στον αέρα το εγχείρημα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, Ανδρέας Ξανθός σε συνάντηση που είχε με την Ελληνική Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής (ΕΛΕΓΕΙΑ) παρουσία του αναπληρωτή γενικού γραμματέα για την ΠΦΥ, Σταμάτη Βαρδαρού και του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ, Τάκη Γεωργακόπουλου, παρά τις ενστάσεις που έχουν διατυπωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει περιθώριο συνεννόησης έτσι ώστε το νέο μοντέλο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας να είναι βιώσιμο και να εξυπηρετεί τους πολίτες αλλά και τους γιατρούς τόσο στους γιατρούς που υπηρετούν στις δομές του δημόσιου συστήματος υγείας (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ) όσο και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.

Έτσι σε ό,τι αφορά τη νέα σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τους ιδιώτες γιατρούς, το Υπουργείο θα προχωρήσει σε αναπροσαρμογές με στόχο το σύστημα να είναι πιο λειτουργικό και πιο «ελκυστικό» για τους ελευθεροεπαγγελματίες που θα κληθούν να υπογράψουν τις νέες συμβάσεις μέχρι τις 30 Ιουλίου προκειμένου να συμβληθούν με τον Οργανισμό.

Τι καταργείται

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

• Αμοιβή των γιατρών από τους ασθενείς που εξετάζονται εκτός του προβλεπόμενου 4ωρου ημερησίως.

• Άρση του περιορισμού υποχρεωτικής εξέτασης όλες τις μέρες του 5μερου με την προϋπόθεση ότι τηρείται το υποχρεωτικό 20ωρο εβδομαδιαίως.

• Στις συμβατικές υποχρεώσεις του γιατρού δεν συμπεριλαμβάνονται οι κατ’ οίκον επισκέψεις

• Οι επισκέψεις που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 4ωρης απασχόλησης των γιατρών δεν θα υπερβαίνουν τις 16 ημερησίως.

Την επόμενη εβδομάδα το υπουργείο Υγείας σε συνεννόηση με τον ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές στην προτεινόμενη σύμβαση για τους οικογενειακούς γιατρούς.

http://medispin.blogspot.com/2018/07/blog-post_26.html (http://medispin.blogspot.com/2018/07/blog-post_26.html)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 13 Ιουλίου 2018, 01:55:18
Για να ανακεφαλαιώσουμε: Μέχρι τώρα ο ΕΟΠΥΥ ήθελε να βλέπουμε έως 200 ασθενείς/ μήνα και να πληρωνόμαστε έως 2.000 €/μήνα/μικτά.

Τώρα, για να κάνει τις συμβάσεις πιο ελκυστικές, μας ζητά να βλέπουμε 320 ασθενείς/ μήνα και να πληρωνόμαστε 1800 €/μήνα/μικτά...

Και να έχεις, τους ασθενείς που τους υπόσχεται κάτω από κάθε συνταγή και παραπεμπτικό ότι έχουν δικαίωμα να έχουν ΔΩΡΕΑΝ Οικογενειακό Ιατρό να σε κοιτούν με μισό μάτι γιατί τους ζητάς λεφτά λόγω του ότι δεν τυγχάνουν να είναι μέσα στα 16 δωρεάν ραντεβού της ημέρας...

ΟΧΙ. Δεν αξίζει σε κανέναν κάτι τέτοιο. Ούτε στους Ασθενείς ούτε στους Ιατρούς.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 13 Ιουλίου 2018, 08:12:14
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Για να ανακεφαλαιώσουμε: Μέχρι τώρα ο ΕΟΠΥΥ ήθελε να βλέπουμε έως 200 ασθενείς/ μήνα και να πληρωνόμαστε έως 2.000 €/μήνα/μικτά.

Τώρα, για να κάνει τις συμβάσεις πιο ελκυστικές, μας ζητά να βλέπουμε 320 ασθενείς/ μήνα και να πληρωνόμαστε 1800 €/μήνα/μικτά...

Και να έχεις, τους ασθενείς που τους υπόσχεται κάτω από κάθε συνταγή και παραπεμπτικό ότι έχουν δικαίωμα να έχουν ΔΩΡΕΑΝ Οικογενειακό Ιατρό να σε κοιτούν με μισό μάτι γιατί τους ζητάς λεφτά λόγω του ότι δεν τυγχάνουν να είναι μέσα στα 16 δωρεάν ραντεβού της ημέρας...

ΟΧΙ. Δεν αξίζει σε κανέναν κάτι τέτοιο. Ούτε στους Ασθενείς ούτε στους Ιατρούς.

Κυρίως στους ασθενείς, Αργύρη.
Διότι είναι δεδομένο ότι τα 16 ραντεβού/4ωρο δε θα επαρκέσουν για το σύνολο των 2.250 ασθενών.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 13 Ιουλίου 2018, 08:48:25
Δεν άλλαζει ακόμη τίποτα. Υπάρχει μια υπόσχεση ότι θα αλλάξει για όσους συμβληθούν μέχρι 30 Ιουλίου. Ιδού και το δελτίο τύπου:

http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5644-synanthsh-toy-ypoyrgoy-ygeias-andrea-ksanthoy-me-thn-ellhnikh-etaireia-genikhs-oikogeneiakhs-iatrikhs-elegeia

Οι δικές μου απορίες:
α) Δεν υπάρχει λέξη για τα "επείγοντα", Βάζει όριο τις 16 επισκέψεις. Άρα 16 προγραμματισμένα και φουλ τα επείγοντα;
β) Τόσες μέρες έχει τα ίδια υποσχεθεί και ο κ. Βαρδαρος, συμπεραίνω συνεπώς ότι η ομάδα του έχει έτοιμο το σχέδιο της υπουργικής απόφασης και θα το δούμε στην διαύγεια σήμερα ή την Δευτέρα για να μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να προχωρήσει σε αλλαγή των συμβάσεων. Μόνο με δελτίο τύπου δεν γίνεται τίποτα.
γ) Θα ενημερώσουν και τον κόσμο ότι ο δωρεάν οικογενειακός ιατρός θα υπολογίζει ότι το 50% των ασθενών θα είναι επι πληρωμή από τον ασθενή;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 13 Ιουλίου 2018, 10:27:49
Για να κάνω τον ...δικηγόρο, πιστεύω ότι  με αυτές τις διευκρινίσεις θα τρέξουν πολύ να κάνουν σύμβαση.2 δεκάωρα Δευτέρα και Τρίτη και έχεις  τελειώσει...Σιγά μην μπορέσουν να έρθουν και οι 80 σε δύο συγκεκριμένες ημέρες.Από τετάρτη πληρώνεσαι και με τον νόμο.OK είναι σχεδόν δωρεάν ο οικογενειακός ιατρός.Αυτό μπορεί να προσφέρει ο εργοδότης μας τι να κάνουμε.Πρέπει να το  φωνάζει κιόλας;Σημασία έχει εμείς να επιβιώσουμε.Θα βρει  ο κόσμος ένα δεκαρικάκι όπως το βρίσκει και τώρα...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 13 Ιουλίου 2018, 10:42:44
Ο υπουργός υγείας κ. Ξανθός υπόσχεται ότι θα βελτιώσει τις συμβάσεις για τους ιδιώτες οικογενειακούς ιατρούς. Κόβει τις δωρεάν επισκέψεις στο σπίτι, υπόσχεται μόνο 16 επισκέψεις στο τετράωρο (μένει να δούμε τι θα γίνει με τα "επείγοντα") και λέει πλέον ότι μπορείς να πληρώνεσαι εκτός του 4ωρου από τον ασθενή. Διατηρεί σίγουρα τους 2250 πολίτες ανά οικογενειακό ιατρό και διατηρεί περιορισμένο τον αριθμό των γιατρών που συμβάλλονται. Φυσικά, τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι να δούμε την υπουργική απόφαση, αλλά αν και τον γνωρίζω προσωπικά χρόνια με απογοητεύει ως πολίτη και ως ασθενή.

Είμαι σαφέστατα υπέρμαχος του θεσμού του οικογενειακού ιατρού, αλλά αυτό δεν είναι. Όπως χαρακτηριστικά ο αντιπρόεδρος της ΕΛΕΓΕΙΑ κ. Φραγκούλης γράφει, με αυτές τις ρυθμίσεις το γιατρός θα βλέπει το 50% των επισκέψεων των πολιτών που τον επέλεξαν ιδιωτικά. Αυτό για τον πολίτη σημαίνει ότι τουλάχιστον για μια επίσκεψη το χρόνο θα πρέπει να πληρώνει ιδιωτική επίσκεψη στο γιατρό του. Πρακτικά, ο πολίτης θα πληρώνει τον ιδιώτη οικογενειακό του ιατρό. Και μάλιστα, οι πιο αδύνατοι και με περισσότερα προβλήματα υγείας που έχουν ανάγκη περισσότερες επισκέψεις θα επιβαρυνθούν και περισσότερο αφού θα πληρώσουν περισσότερες ιδιωτικές επισκέψεις. Αυτό, δεν είναι χειρότερο από το να πληρώνει ένα εφάπαξ ποσό το χρόνο όποιος θέλει ιδιώτη οικογενειακό ιατρό και να τον έχει πραγματικά δωρεάν;

Ο υπουργός επίσης, βάζει όριο στο πόσοι οικογενειακοί ιατροί θα συμβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι μαντρώνει τους πολίτες σε λίγους οικογενειακούς ιατρούς ώστε να μπορεί ο συμβεβλημένος οικογενειακός ιατρός να χρεώσει όσο θέλει, χωρίς ανταγωνισμό, την ιδιωτική επίσκεψη και να μπορεί να εκβιάζει τον πολίτη εάν επισκεφτεί ιδιωτικά άλλο γιατρό. Όταν πληρώνεις τον οικογενειακό ιατρό με βάση το πόσοι πολίτες τον επέλεξαν, δεν σου κοστίζει παραπάνω, όσοι γιατροί και να συμβληθούν. Το κράτος πληρώνει με βάση τον αριθμό των πολιτών που έχουν οικογενειακό ιατρό και όχι με βάση το πόσοι γιατροί είναι διαθέσιμοι. Είναι απορίας άξιο, πως μια αριστερή κυβέρνηση, ανέχεται έτσι την εκμετάλλευση των πολιτών.

Και για να το πετύχει αυτό, ανεβάζει τον αριθμό των πολιτών ανά οικογενειακό ιατρό σε 2250, που δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Επίσης, όσο περισσότεροι οικογενειακοί ιατροί συμβληθούν, τόσο λιγότεροι πολίτες θα είναι ανά οικογενειακό ιατρό, και αυξάνει η πιθανότητα ο πολίτης να εξεταστεί δωρεάν στο 4ωρο που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ. Γιατί περιορίζουμε τον αριθμό των γιατρών, κ. υπουργέ, όταν δεν κοστίζει παραπάνω στον ΕΟΠΥΥ;

Ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι μου δεν συμφωνούν μαζί μου γιατί το βλέπουν συνδικαλιστικά αλλά εγώ το βλέπω σαν πολίτης και σαν ασθενής.  Και λυπάμαι, που θα αμαυρωθεί ο οικογενειακός ιατρός στα μάτια του πολίτη.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 13 Ιουλίου 2018, 12:39:28
Θέματα ελεύθερης οικονομίας και ελεύθερης επιλογής είναι μακριά από τις προτεραιότητες των νυν ιθυνόντων, όπως φαίνεται.
Ανελεύθερος επαγγελματίας και ανευλεύθερος πολίτης/ασθενής είναι σαφώς πιο χειραγωγίσιμος.
Τι άλλο δηλαδή να πούμε;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 13 Ιουλίου 2018, 18:37:46
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

EDIT: Θεωρώ ότι το κλείσιμο του μηνός Ιουλίου θα γίνει από αρχές Αυγούστου και όχι νωρίτερα γιατί δεν επιτρέπει το e-ΔΑΠΥ πιο νωρίς.

Θέλετε να πείτε, ότι δοκιμάσατε να κλείσετε τον μήνα Ιούλιο και δεν σας άφησε το e-ΔΑΠΥ ;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 14 Ιουλίου 2018, 14:51:27
Εύστοχο, σχόλιο συναδέλφου στις 14/07/2018 σε Ιατρική Ομάδα στο facebook:

320 ασθενείς σίγουρα τον μήνα με 1800€ , δηλαδή 2,5 € περίπου καθαρά για τον κάθε ασθενή και αυτά για το πρώτο εξάμηνο γιατί μετά θα εξαρτάται το ποσό από το πόσοι σε έχουν δηλώσει!Τα ραντεβού θα κλείνονται από αυτούς, άγνωστο ποιος θα έρχεται στο σαλονάκι σου να κάθεται,και άντε να εξηγήσεις εσυ στον κάθε ασφαλισμένο , στο τέλος του ωραρίου ότι κόλλησε το σύστημα και καθυστερήσες και από εκεί και πέρα βλέπεις ιδιωτικά!Χρειαζομαι λοιπόν γραμματέα και security σίγουρα!Και ας πούμε ότι σου αρέσει πολύ αυτή η σύμβαση και την θες σαν τρελός, σε ένα χρόνο που θα λήξει τι θα κανείς; Θα ψάχνεις πάλι να δεις τι θα κανείς από την αρχή!Να μην σχολιάσω δε τις μέρες άδειας που δικαιούσε από τον εργοδότη ΕΟΠΥΥ από το ιδιωτικό σου ιατρείο!Νομιζω μια σταλιά αξιοπρέπεια την έχουμε ακόμα ......
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 15 Ιουλίου 2018, 22:40:13
Η σύμβαση είναι " νεκρή ".
Τέλος Αυγούστου θα δούμε ποιό είναι το plan B του υπουργείου για το project ΟΙ.
Ως τότε .... καλά μπάνια.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 17 Ιουλίου 2018, 23:37:25
Αυτοι στο υπουργειο σαμποταρουν οι ιδιοι με την ασχετοσυνη τους το ιδιο το δημιουργημα τους.μπαινει ο ασθενης να διαλεξει τον θεραποντα ιατρο.και στους πραγματικα λιγους  βρικσει μονο απο πρωην ικα τομυ και κυ.δεν βρισκει καν αυτους που εκανα συμβαση.και μετα σκεφτονται οτι ολα θα ειναι τελεια 1 αυγουστου.ρε ασχετοι ειναι που ειναι θνησιγενες αυτο που λετε ΠΦΥ το κανετε ακομη πιο πολυ.οι ελαχιστες τομυ εχουν φουλαρει βαλτε και αυτους που εκαναν αιτηση να διαλεξει ο κοσμος.που ψαχνει και δεν βρισκει ιατρο.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 18 Ιουλίου 2018, 07:51:39
Αφου η συμβαση που υπογραφηκε δεν ισχυει. Εφοσον αποφασιστηκε απο τον Υπουργο τροποποιηση αυτής πρέπει να περιμενουμε την νεα τροποιημενη συμβαση. Γι αυτό αλλωστε εγραψα πιο πανω πως η συμβαση είναι "νεκρή".
Θα συμφωνήσω με την προτροπή του Πρωθυπουργού, " καντε κανενα μπάνιο στην θάλασσα κι αφήστε τις εκλογές - τις συμβάσεις επι τω προκειμενω".
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 24 Ιουλίου 2018, 00:52:36
Χωρίς σχολιασμό....

Η κοι­νω­νι­κή ευ­θύ­νη των για­τρώ­ν
in Κοινωνια / by epohi / on July 22, 2018 at 7:28 pm /

«Πι­στεύω ό­τι αν οι για­τροί συ­ναι­σθά­νο­νται τον κοι­νω­νι­κό τους ρό­λο πρώ­τα και με­τά τον ε­παγ­γελ­μα­τι­κό τους ρό­λο, και κυ­ρίως οι νέ­οι για­τροί, έ­χουν την ευ­και­ρία στις αι­τή­σεις για την πρω­το­βάθ­μια υ­γεία, εί­τε για τους γε­νι­κούς για­τρούς εί­τε για τους ει­δι­κευ­μέ­νους, να α­ντα­πο­κρι­θούν και να στη­ρί­ξουν το δη­μό­σιο σύ­στη­μα. Δεν βά­ζει κα­νείς το μα­χαί­ρι στο λαι­μό, ό­πως λέ­γε­ται, αλ­λά θεω­ρώ ό­τι αν κά­ποιος για­τρός νιώ­θει αυ­ξη­μέ­νη την κοι­νω­νι­κή ευ­θύ­νη που έ­χει έ­να­ντι των α­σθε­νών, θα πρέ­πει να προ­τι­μή­σει να ε­νταχ­θεί στο δη­μό­σιο σύ­στη­μα, ε­φό­σον το ί­διο το κρά­τος α­νοί­γει θέ­σεις για αυ­τές τις ει­δι­κό­τη­τες. Αν το κρά­τος δεν ά­νοι­γε, ό­πως συ­νέ­βαι­νε τό­σα χρό­νια α­πό την ε­πο­χή του Λο­βέρ­δου που πά­γω­σαν οι διο­ρι­σμοί στο δη­μό­σιο, θα ή­ταν λο­γι­κό και ε­πό­με­νο να προ­σπα­θεί ο κα­θέ­νας να βρει τρό­πο να ε­πι­βιώ­σει ε­παγ­γελ­μα­τι­κά ως ι­διώ­της μό­νο», σχο­λιά­ζει στην «Επο­χή» ο Τά­κης Γεωρ­γα­κό­που­λος, α­ντι­πρό­ε­δρος του Εθνι­κού Οργα­νι­σμού Πα­ρο­χής Υπη­ρε­σιών Υγείας (Ε­Ο­ΠΥΥ). Το τε­λευ­ταίο διά­στη­μα με τη με­ταρ­ρύθ­μι­ση της πρω­το­βάθ­μιας υ­γείας πα­ρα­τη­ρεί­ται το ε­ξής πα­ρά­δο­ξο: ε­νώ η υ­πο­στε­λέ­χω­ση και υ­πο­βάθ­μι­ση της δη­μό­σιας υ­γείας εί­ναι χρό­νια κα­τα­κρι­τέα α­πό κοι­νω­νία, ε­παγ­γελ­μα­τίες του χώ­ρου υ­γείας, κόμ­μα­τα, ΜΜΕ κτλ, και οι προσ­λή­ψεις στο δη­μό­σιο το­μέα της υ­γείας πά­γιο αί­τη­μα, η α­ντα­πό­κρι­ση στην πρώ­τη προ­κή­ρυ­ξη για οι­κο­γε­νεια­κούς για­τρούς που θα συμ­βλη­θούν με τον Ε­Ο­ΠΥΥ ή­ταν πο­λύ μι­κρή. Πρό­κει­ται πε­ρί­που για 640 εν­δια­φε­ρό­με­νους, που θα ξε­κι­νή­σουν να ερ­γά­ζο­νται ως συμ­βε­βλη­μέ­νοι οι­κο­γε­νεια­κοί για­τροί την 1η Αυ­γού­στου. «Στην πρώ­τη προ­κή­ρυ­ξη φά­νη­κε ό­τι υ­πήρ­ξε α­προ­θυ­μία, κα­θο­δη­γού­με­νη και α­πό συλ­λο­γι­κά όρ­γα­να και ε­νώ­σεις για­τρών δυ­στυ­χώς για λό­γους α­ντι­πο­λι­τευ­τι­κούς. Όσο περ­νά­ει ο και­ρός, ό­μως, φαί­νε­ται να πα­ρα­με­ρί­ζε­ται αυ­τή η α­ντί­δρα­ση. Ει­δι­κά στην ε­παρ­χία ε­πι­θυ­μούν συμ­βά­σεις με τον Ε­Ο­ΠΥΥ», ση­μειώ­νει ο Τά­κης Γεωρ­γα­κό­που­λος. Ρό­λο παί­ζει και το γε­γο­νός ό­τι α­κό­μα ι­σχύει και το πα­λιό σύ­στη­μα συμ­βε­βλη­μέ­νων για­τρών με τον Ε­Ο­ΠΥΥ (1.700), που ό­μως τέ­λος Ιου­λίου λή­γει και α­να­μέ­νε­ται έ­τσι να κι­νη­το­ποιη­θούν πε­ρισ­σό­τε­ροι για­τροί.

Οι α­ντι­δρά­σεις

Οι α­ντι­δρά­σεις μέ­ρους των για­τρών, ό­πως έ­χου­με ξα­να­γρά­ψει, α­φο­ρούν κυ­ρίως στο νέο τρό­πο μι­σθο­δο­σίας τους. Μέ­χρι τώ­ρα οι ι­διώ­τες για­τροί που έ­κα­ναν σύμ­βα­ση με τον Ε­Ο­ΠΥΥ πλη­ρώ­νο­νταν για μέ­χρι 200 ρα­ντε­βού το μή­να. Το πρό­βλη­μα με αυ­τό το σύ­στη­μα ή­ταν ό­τι υ­πήρ­χαν φαι­νό­με­να δια­φθο­ράς, δη­λα­δή κα­λού­σε ο α­σθε­νής να κλεί­σει ρα­ντε­βού μέ­σω Ε­Ο­ΠΥΥ, του έ­λε­γαν ό­τι έ­χουν ε­ξαν­τλη­θεί και ό­τι μπο­ρού­σε να ε­πι­σκε­φθεί το για­τρό μό­νο με τους ι­διω­τι­κούς ό­ρους. Έτσι ο α­σθε­νής και πλή­ρω­νε τη, με­γά­λη συ­νή­θως, ι­διω­τι­κή ε­πί­σκε­ψη, αλ­λά και χρη­σι­μο­ποιού­ταν το Α­ΜΚΑ του σαν να εί­χε πά­ει μέ­σω δη­μο­σίου και έ­τσι ο για­τρός πλη­ρω­νό­ταν δι­πλά. Με το νέο σύ­στη­μα, προ­κει­μέ­νου να α­πο­φευχ­θούν τέ­τοια φαι­νό­με­να, οι για­τροί έ­χουν συ­γκε­κρι­μέ­νο πλη­θυ­σμό ευ­θύ­νης και κα­θη­με­ρι­νό ω­ρά­ριο που θα τους ε­ξυ­πη­ρε­τούν, ε­νώ οι α­σθε­νείς θα ε­πι­σκέ­πτο­νται τον οι­κο­γε­νεια­κό για­τρό δω­ρεάν. Το αρ­χι­κό σχέ­διο ή­ταν για την τε­τράω­ρη, πεν­θή­με­ρη υ­πη­ρε­σία που θα προ­σφέ­ρουν στο δη­μό­σιο, οι συμ­βε­βλη­μέ­νοι οι­κο­γε­νεια­κοί για­τροί να έ­χουν πά­γιο μι­σθό πε­ρί­που 1.600 ευ­ρώ (πριν α­μεί­βο­νταν 10 ευ­ρώ το ρα­ντε­βού) και α­πό ε­κεί και πέ­ρα να μπο­ρούν να ερ­γά­ζο­νται και ως ι­διώ­τες. Επει­δή ο πλη­θυ­σμός ευ­θύ­νης των για­τρών θα εί­ναι 2.200 ά­το­μα για τους γε­νι­κούς για­τρούς και τους πα­θο­λό­γους και 1.500 για τους παι­διά­τρους, υ­πήρ­ξε το προ­η­γού­με­νο διά­στη­μα το ε­πι­χεί­ρη­μα ό­τι αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι θα α­μεί­βο­νται μό­λις 0,7 ευ­ρώ τον α­σθε­νή. Αυ­τό βέ­βαια θα ί­σχυε μό­νο αν και οι 2.200 άν­θρω­ποι της πε­ριο­χής εί­χαν νο­σή­σει, που το πρό­βλη­μα τό­τε δεν θα ή­ταν το μι­σθο­λο­γι­κό των για­τρών, αλ­λά ό­τι θα εί­χα­με κρί­ση παν­δη­μίας στη χώ­ρα.
Επει­δή, ό­μως οι α­ντι­δρά­σεις των για­τρών συ­νε­χί­ζο­νται, το υ­πουρ­γείο Υγείας α­να­κοί­νω­σε αυ­τή την ε­βδο­μά­δα τρο­πο­ποιή­σεις, προ­κει­μέ­νου να συμ­με­τά­σχουν στην πρω­το­βάθ­μια υ­γεία. Συ­γκε­κρι­μέ­να προ­βλέ­πε­ται ο α­σθε­νής αν προ­σέλ­θει ε­κτός του 4ω­ρου που ο­ρί­ζει ο κά­θε για­τρός, να πλη­ρώ­νει ως να πη­γαί­νει σε ι­διώ­τη, να μην εί­ναι αυ­στη­ρά 5νθη­με­ρο το ω­ρά­ριο που θα ο­ρί­σουν οι για­τροί, δια­τη­ρώ­ντας ό­μως το κα­τώ­τα­το ό­ριο των 20 ω­ρών ε­βδο­μα­διαίως ως υ­πη­ρε­σία στο δη­μό­σιο, να μην εί­ναι υ­πο­χρεω­τι­κές οι δω­ρεάν κα­τ’ οί­κον ε­πι­σκέ­ψεις και αυ­τές να πρέ­πει να πραγ­μα­το­ποιού­νται μέ­σα στο ο­ρι­σμέ­νο 4ω­ρο υ­πη­ρε­σίας στο δη­μό­σιο, προ­κει­μέ­νου να εί­ναι δω­ρεάν για τους α­σφα­λι­σμέ­νους του Ε­Ο­ΠΥΥ. Ση­μειώ­νε­ται ό­τι πα­ρά και αυ­τές τις διευ­κο­λύν­σεις, η Ένω­ση Ια­τρών Ε­Ο­ΠΥΥ α­να­κοί­νω­σε πως «αρ­νού­μα­στε κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κά την ο­μη­ρία μας και έ­χου­με ευ­θύ­νη να προ­στα­τεύ­σου­με τους ια­τρούς, αλ­λά και τους α­σφα­λι­σμέ­νους α­πό τις ι­δε­ο­λη­πτι­κές εμ­μο­νές ε­νός α­σφυ­κτι­κά κλει­στού και α­πάν­θρω­που συ­στή­μα­τος, που θα έ­χει μειω­μέ­νο ή αρ­νη­τι­κό α­πο­τέ­λε­σμα στην κα­θη­με­ρι­νή ια­τρι­κή πρα­κτι­κή του α­σφα­λι­στι­κού τους τα­μείου».

Το νέο σύ­στη­μα

«Ο α­σθε­νής θα α­πο­κτή­σει έ­να προ­σω­πι­κό για­τρό, που θα ξέ­ρει το ι­στο­ρι­κό του, θα μά­θει να τον συμ­βου­λεύε­ται και να τον ε­μπι­στεύε­ται, α­ντί να πη­γαί­νει α­πό μό­νος του σε ει­δι­κό­τη­τες, που πολ­λές φο­ρές εί­ναι λαν­θα­σμέ­νες σε σχέ­ση με το πρό­βλη­μα που έ­χει, ή στα νο­σο­κο­μεία για πε­ρι­στα­τι­κά που δεν εί­ναι ε­πεί­γο­ντα. Έτσι λει­τουρ­γεί διε­θνώς με ε­πι­τυ­χία το σύ­στη­μα των οι­κο­γε­νεια­κών για­τρών», ε­ξη­γεί και υ­πε­ρα­σπί­ζε­ται το και­νούρ­γιο θε­σμό ο Τά­κης Γεωρ­γα­κό­που­λος.  Ση­μειώ­νε­ται πως στο νέο σύ­στη­μα οι πο­λί­τες κα­λού­νται να δια­λέ­ξουν μέ­σω η­λεκ­τρο­νι­κού συ­στή­μα­τος ποιος θα εί­ναι ο οι­κο­γε­νεια­κός για­τρός α­πό τους συμ­βε­βλη­μέ­νους της πε­ριο­χής τους, τον ο­ποίο θα μπο­ρούν να αλ­λά­ξουν σε πε­ρί­πτω­ση που δεν τους ι­κα­νο­ποιεί με­τά α­πό έ­ξι μή­νες. Αν έ­χουν κά­ποιο πρό­βλη­μα υ­γείας που χρειά­ζε­ται άλ­λη ει­δι­κό­τη­τα, πέ­ραν της γε­νι­κής ια­τρι­κής ή της πα­θο­λο­γίας, θα πα­ρα­πέ­μπο­νται στο για­τρό που πρέ­πει α­πό τον οι­κο­γε­νεια­κό τους για­τρό, ή μπο­ρούν να κλεί­σουν α­πό μό­νοι τους ρα­ντε­βού στα κέ­ντρα υ­γείας (πρώην Ι­ΚΑ) ή να πά­νε στο νο­σο­κο­μείο αν εί­ναι ε­πεί­γον πε­ρι­στα­τι­κό, ό­πως συ­νέ­βαι­νε και πριν.
Τα κέ­ντρα υ­γείας α­στι­κού ή α­γρο­τι­κού τύ­που, που α­πο­τε­λούν το δεύ­τε­ρο σκα­λο­πά­τι της πρω­το­βάθ­μιας υ­γείας, σύμ­φω­να με τον α­ντι­πρό­ε­δρο του Ε­Ο­ΠΥΥ, λει­τουρ­γούν κα­νο­νι­κά με διά­φο­ρες ει­δι­κό­τη­τες, ό­πως πά­ντα. Πα­ρό­λα αυ­τά, ό­πως ση­μειώ­νει ο ί­διος, ε­πει­δή α­πό το υ­πουρ­γείο έ­χει κρι­θεί ό­τι χρειά­ζε­ται η πε­ραι­τέ­ρω στε­λέ­χω­σή τους, κα­θώς τα προ­η­γού­με­να χρό­νια εί­χαν α­πα­ξιω­θεί, α­να­μέ­νε­ται να υ­πάρ­ξει προ­κή­ρυ­ξη και για αυ­τά.
Πα­ράλ­λη­λα, συ­νε­χί­ζε­ται η προ­σπά­θεια να στη­θεί και το πρώ­το σκα­λο­πά­τι, που πέ­ραν των συμ­βε­βλη­μέ­νων οι­κο­γε­νεια­κών για­τρών, εί­ναι οι το­πι­κές μο­νά­δες υ­γείας (ΤΟ­ΜΥ), που λει­τουρ­γούν κα­θη­με­ρι­νά α­πό τις 8 το πρωί έως τις 9 το βρά­δυ, με γε­νι­κούς για­τρούς, πα­θο­λό­γους και παι­διά­τρους, που και ε­κεί κα­λού­νται οι για­τροί να κά­νουν το κοι­νω­νι­κό τους χρέ­ος υ­πο­βάλ­λο­ντας αί­τη­ση για πρόσ­λη­ψη. «Μέ­ρα με τη μέ­ρα αυ­ξά­νο­νται οι το­πι­κές μο­νά­δες υ­γείας σε κά­θε πό­λη. Η με­ταρ­ρύθ­μι­ση στην πρω­το­βάθ­μια υ­γεία προ­χω­ρά, αλ­λά θέ­λει χρό­νο, για­τί έ­να σύ­στη­μα δεν μπο­ρεί να στη­θεί ως δια μα­γείας. Το σύ­στη­μα πά­ντως δεν θα μεί­νει α­κά­λυ­πτο. Η ση­με­ρι­νή κυ­βέρ­νη­ση έ­χει δεί­ξει ό­τι θέ­λει να δώ­σει έμ­φα­ση στο δη­μό­σιο σύ­στη­μα υ­γείας», κα­τα­λή­γει ο Τά­κης Γεωρ­γα­κό­που­λος, το­νί­ζο­ντας ό­μως πως για τις νη­σιω­τι­κές πε­ριο­χές θα πρέ­πει να υ­πάρ­ξει ει­δι­κή μέ­ρι­μνα και να ξα­ναϊδω­θεί ο σχε­δια­σμός, ώ­στε να υ­πάρ­ξουν πε­ρισ­σό­τε­ρες ΤΟ­ΜΥ, α­φού οι α­σθε­νείς δεν εί­ναι δυ­να­τόν να πά­νε σε ό­μο­ρη πε­ριο­χή, ό­πως συμ­βαί­νει στην η­πει­ρω­τι­κή Ελλά­δα.

Τζ. Α.

Πηγή: http://epohi.gr/h-koinwnikh-euthhnh-twn-giatrwn/
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 27 Ιουλίου 2018, 20:54:01
Εύστοχο σχόλιο από Ιατρική ομάδα στο facebook, στις 27/07/2018 :

Τελικα τον Αυγουστο θα υπαρχουν ειδικοτητες και ελαχιστοι Ο. Ι.. Στους Ο. Ι. θα πηγαινουν μονο με παραπομπη απο τους ειδικους


( Ελλάς το μεγαλείο σου... )
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 30 Ιουλίου 2018, 18:52:14
Ιδιώτες Οικογενειακοί Ιατροί τρέξτε να προλάβετε...  ;D

30/07/2018 ΕΟΠΥΥ

https://www.eopyy.gov.gr/article/dfe54744-1a98-4406-a55a-3e853bdaa26b (https://www.eopyy.gov.gr/article/dfe54744-1a98-4406-a55a-3e853bdaa26b)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 30 Ιουλίου 2018, 19:21:14
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ιδιώτες Οικογενειακοί Ιατροί τρέξτε να προλάβετε...  ;D...
   Μάλλον θα γίνει αρκετή φασαρία από μεθαύριο στους λίγους συναδέρφους που ατυχώς θα είναι ανοικτοί (λόγω θέρους). Βέβαια πολλοί ασθενείς έχουν ήδη προμηθευτεί της αγωγές τους (πάλι λόγω θέρους) και θα το βρουν μπροστά τους το Σεπτέμβριο.
   Στη Λάρισα τελικά έκαναν σύμβαση 8 παθολόγοι (όπως μου το βγάζει σαν επιλογή για οικογενειακούς). Έχουμε και 4 στη ΤοΜΥ και άλλους 5 παλιούς ΙΚΑτζήδες (και έναν στο ΠΙ Δομένικου απόσταση 50+ χλμ άγνωστο γιατί). Σύνολο περίπου 20. Οι υπόλοιποι μετά τους 45000 ασθενείς ...στον Καιάδα.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 31 Ιουλίου 2018, 00:24:07
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ιδιώτες Οικογενειακοί Ιατροί τρέξτε να προλάβετε...  ;D...
   Μάλλον θα γίνει αρκετή φασαρία από μεθαύριο στους λίγους συναδέρφους που ατυχώς θα είναι ανοικτοί (λόγω θέρους). Βέβαια πολλοί ασθενείς έχουν ήδη προμηθευτεί της αγωγές τους (πάλι λόγω θέρους) και θα το βρουν μπροστά τους το Σεπτέμβριο.
   Στη Λάρισα τελικά έκαναν σύμβαση 8 παθολόγοι (όπως μου το βγάζει σαν επιλογή για οικογενειακούς). Έχουμε και 4 στη ΤοΜΥ και άλλους 5 παλιούς ΙΚΑτζήδες (και έναν στο ΠΙ Δομένικου απόσταση 50+ χλμ άγνωστο γιατί). Σύνολο περίπου 20. Οι υπόλοιποι μετά τους 45000 ασθενείς ...στον Καιάδα.
Δεν έβαλαν στη Λάρισα όλους τους γιατρούς των Κ.Υ. και των Π.Ι. όπως έκαναν στην Ξάνθη;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: silvertaur στις 31 Ιουλίου 2018, 00:31:23
Ηλεκτρονικά πως βλέπεις πόσοι και ποιοι σε δήλωσαν; Γνωρίζει κάποιος κάτι;

Σε άλλους νομούς έβαλαν σχεδόν όλους του δημοσίου και σε άλλους λιγους μέχρι στιγμής.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 31 Ιουλίου 2018, 11:33:31
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν έβαλαν στη Λάρισα όλους τους γιατρούς των Κ.Υ. και των Π.Ι. όπως έκαναν στην Ξάνθη;
   Όχι, μόνο το ΠΙ Δομένικου Ελασσόνας (πιθανόν θα μεταφέρουν τον γιατρό στη Λάρισα, δεν μπορώ κάτι άλλο να σκεφτώ). Φαντάζομαι αν δήλωνα κατοικία Τύρναβο, Ελασσόνα ή Αγιά θα μου έβγαζε τους γιατρούς των ΚΥ ή των ΠΙ...
   Ωωω, ενδιαφέρον. Δεν το περίμενα. Απο το "ΒΡΕΙΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΕΟΠΥΥ" που έδειχνε τις εναπομείνουσες επισκέψεις έκαστου μηνός από τον Αύγουστο λείπουν οι Π/Θ, Π/Δ και Γ/Ι. Λογικό αφού ισχύουν οι οικογενειακοί, έστω σε περιορισμένη κλίμακα. Εκπλήσσομαι γιατί διαπιστώνω (υποτυπώδη) οργάνωση...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: silvertaur στις 31 Ιουλίου 2018, 16:03:31
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ηλεκτρονικά πως βλέπεις πόσοι και ποιοι σε δήλωσαν; Γνωρίζει κάποιος κάτι;
Γνωριζει καποιος κατι για το παραπανω;

Αυτο το Ακτινολογικο Εργαστηριο της Νεας Ιωνιας στην ΑΘηνα που διαθετει μαλιστα και Παθολογο τι ακριβως ειναι; Αυτες ειναι θεσεις..σε ξεμπαρκο δημοσιο ακτινολογικο να εισαι εκει ως Παθολογος..ευγε σε αυτον που τα εφηυρε ολα αυτα! Τωρα που θα κανει και τον Οικογενειακο θα περασουν ωραια εκει..

Επισης αυτο (G) που εμφανιζεται σε καποιες περιπτωσεις Γενικων Ιατρων, εχει ιδεα καποιος τι ειναι;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 31 Ιουλίου 2018, 16:36:56
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Επισης αυτο (G) που εμφανιζεται σε καποιες περιπτωσεις Γενικων Ιατρων, εχει ιδεα καποιος τι ειναι;
Το γνωστό σημείο.......
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: ΝΩΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ στις 31 Ιουλίου 2018, 16:44:36
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Επισης αυτο (G) που εμφανιζεται σε καποιες περιπτωσεις Γενικων Ιατρων, εχει ιδεα καποιος τι ειναι;
Το γνωστό σημείο.......

Μμμμ! Ενδιαφέρον!!!!!!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 31 Ιουλίου 2018, 18:11:32
31-07-2018

Κάθε ασθενή που θα βλέπουν θα πρέπει να τον υποβάλλουν στο eΔΑΠΥ ;

https://www.eopyy.gov.gr/article/f53c9cd4-419a-4b8a-8f90-98054cf2ab76 (https://www.eopyy.gov.gr/article/f53c9cd4-419a-4b8a-8f90-98054cf2ab76)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 31 Ιουλίου 2018, 18:30:36
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
31-07-2018

Κάθε ασθενή που θα βλέπουν θα πρέπει να τον υποβάλλουν στο eΔΑΠΥ ;

https://www.eopyy.gov.gr/article/f53c9cd4-419a-4b8a-8f90-98054cf2ab76 (https://www.eopyy.gov.gr/article/f53c9cd4-419a-4b8a-8f90-98054cf2ab76)

αυτό λέει ο ποιητής της φυλλοστόκας
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 31 Ιουλίου 2018, 21:20:12
Απο "ανθρώπους" που διέπραξαν ανθρωποθυσία στο Μάτι , μην περιμένετε να στήσουν λειτουργική ΠΦΥ. -
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 1 Αυγούστου 2018, 08:21:04
Συγκινητική στιγμή η σημερινή.Δεν θα χρησιμοποιήσουμε πάλι την μονάδα υγείας συμβεβλημένο ιατρείο και τι θα κάνουμε τώρα με την σφραγίδα ΕΟΠΠΥς...!Πως θα κάνουμε τώρα τις δουλειές μας ενώ περιμέναμε να περάσει το δεκαπεντάλεπτο...!Η προσαρμογή στην καινούργια πραγματικότητα θα είναι δύσκολη.Καλό μήνα ασυμβεβλημένοι  συνάδελφοι.   
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Πετράκης Νϊκος στις 1 Αυγούστου 2018, 08:22:04
Καλημέρα και καλό μήνα. 1η Αυγούστου σήμερα και επίσημα οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχουν. Ωστόσο στο e-syntagografisi υπάρχει ακόμα η επιλογή όταν κλείνεις την επίσκεψη, αν θέλεις να την χρεώσει στις 200 επισκέψεις του ΕΟΠΥΥ. Μάλλον στην ΗΔΙΚΑ δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 1 Αυγούστου 2018, 13:44:52
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Καλημέρα και καλό μήνα. 1η Αυγούστου σήμερα και επίσημα οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχουν. Ωστόσο στο e-syntagografisi υπάρχει ακόμα η επιλογή όταν κλείνεις την επίσκεψη, αν θέλεις να την χρεώσει στις 200 επισκέψεις του ΕΟΠΥΥ. Μάλλον στην ΗΔΙΚΑ δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα!

Οι ΟΙ πρεπει να περνούν τις επισκεψεις στο Δαπυ συμφωνα με ανακοινωση Γεωργακόπουλου
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 1 Αυγούστου 2018, 14:04:55
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Καλημέρα και καλό μήνα. 1η Αυγούστου σήμερα και επίσημα οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχουν. Ωστόσο στο e-syntagografisi υπάρχει ακόμα η επιλογή όταν κλείνεις την επίσκεψη, αν θέλεις να την χρεώσει στις 200 επισκέψεις του ΕΟΠΥΥ. Μάλλον στην ΗΔΙΚΑ δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα!

Οι ΟΙ πρεπει να περνούν τις επισκεψεις στο Δαπυ συμφωνα με ανακοινωση Γεωργακόπουλου

@Gatekeeper  Ο Νίκος Πετράκης εννοεί αυτούς που από σήμερα έπαψαν να είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ (με την θέλησή τους).
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 1 Αυγούστου 2018, 14:11:13
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Οι ΟΙ πρεπει να περνούν τις επισκεψεις στο Δαπυ συμφωνα με ανακοινωση Γεωργακόπουλου
   Της Χριστίνας όχι του Τάκη που είναι απών (άραγε είναι συγγενείς; ).
    Εγώ πιστεύω ότι γίνεται και για φορολογικούς λόγους. Αλλιώς θα μπορούσε να επικαλεστεί ο ΟΙ ότι όλοι οι ασθενείς χρεώνονται στον ΕΟΠΥΥΥΥ... Έτσι θα φαίνεται ποιοι είναι οι 16 "τζαμπατζήδες". Επιφυλάσσομαι για τα "επείγοντα" που λογικά δεν προσμετρώνται στα 16 ραντεβού.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GirousisN στις 1 Αυγούστου 2018, 19:43:02
Ο ΙΣΑ με αφορμή  το νέο σύστημα υποχρεωτικών παραπομπών, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το οποίο ξεκινά την 1η Αυγούστου 2018 ,τονίζει ότι δεν έχει δημιουργηθεί, η αναγκαία υποδομή, για να καλυφθεί ο πληθυσμός και η περίθαλψη των πολιτών είναι στον αέρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει καλυφθεί μόνο 1 στις 4 θέσεις οικογενειακών γιατρών ,με αποτέλεσμα να υπάρχουν  μόνο 465 συμβεβλημένοι οικογενειακοί γιατροί, για να καλύψουν τις ανάγκες όλου του πληθυσμού της χώρας.

Με το νέο σύστημα είναι υποχρεωτική, η παραπομπή από τον οικογενειακό γιατρό, στους εξειδικευμένους γιατρούς. Με δεδομένο ότι δεν έχει εξασφαλιστεί ,η πληρωμή των συμβεβλημένων  ειδικών γιατρών (πλην οικογενειακών), ο ΙΣΑ καλεί τα μέλη του, να διακόψουν  την παροχή των υπηρεσιών τους, μέχρι την επίσημη διαβεβαίωση ότι οι εκτελεσθείσες ιατρικές επισκέψεις θα αποζημιωθούν.

http://www.isathens.gr/syndikal/8040-isa-kalei-symvevlimena-meli-eopyy-diakopi-paroxis-ypiresiwn.html (http://www.isathens.gr/syndikal/8040-isa-kalei-symvevlimena-meli-eopyy-diakopi-paroxis-ypiresiwn.html)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 1 Αυγούστου 2018, 20:09:41
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
....Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει καλυφθεί μόνο 1 στις 4 θέσεις οικογενειακών γιατρών ,με αποτέλεσμα να υπάρχουν  μόνο 465 συμβεβλημένοι οικογενειακοί γιατροί, για να καλύψουν τις ανάγκες όλου του πληθυσμού της χώρας....
   Πως προκύπτουν οι 465; Ανακοινώθηκε πουθενά; Οι αρχικές αιτήσεις ενδιαφέροντος ήταν 625. Στη Λάρισα ήταν περίπου 15+4 και τελικά συμβλήθηκαν 8 ΟΙ (και μάλιστα Π/Θ, κανείς ΓΙ , δεν ξέρω πόσοι Π/Δ).
   Φαντάζομαι οι συμβληθέντες υπέγραψαν την παλιότερη σύμβαση (αυτή με τις επισκέψεις κατ' οίκον κλπ). Αν τους το ζητήσει τώρα ο ΕΟΠΥΥΥ θα πρέπει να κάνουν ότι υπέγραψαν; (που υποτίθεται ότι άλλαξε με τις νέες ανακοινώσεις του υπουργού).
   Επίσης θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε εντυπώσεις πρώτων ημερών και από τις 2 πλευρές: των τέως συμβεβλημένων (που ζήτησαν πιθανότατα αμοιβή από τους ασθενείς) αλλά και των νέων ΟΙ...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 1 Αυγούστου 2018, 20:52:24
Παράθεση
Ο ΙΣΑ με αφορμή  το νέο σύστημα υποχρεωτικών παραπομπών, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το οποίο ξεκινά την 1η Αυγούστου 2018
Από το 2019 δεν δήλωσε ο Υπουργός ότι θα ισχύσει;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GirousisN στις 2 Αυγούστου 2018, 10:09:46
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Παράθεση
Ο ΙΣΑ με αφορμή  το νέο σύστημα υποχρεωτικών παραπομπών, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, το οποίο ξεκινά την 1η Αυγούστου 2018
Από το 2019 δεν δήλωσε ο Υπουργός ότι θα ισχύσει;

Είναι γνωστό ότι έχει δρομολογηθεί μία σοβαρή αλλαγή (??)στο τοπίο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα, που περιλαμβάνει την ενίσχυση των δημόσιων δομών και τη σταδιακή ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου στηριγμένου στον οικογενειακό γιατρό, την πρόληψη και την κοινοτική φροντίδα.  Στο πλαίσιο αυτό, οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακοί γιατροί (ειδικότητας γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής) έχουν επικουρικό ρόλο συμπληρώνοντας τις υπηρεσίες που παρέχουν οι οικογενειακοί γιατροί των Κέντρων Υγείας  και των ΤΟΜΥ.

Από σήμερα αλλάζει το προηγούμενο στρεβλό :o σύστημα συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους οικογενειακούς γιατρούς που ως γνωστόν,  οι 200 επισκέψεις εξαντλούνταν τις πρώτες μέρες κάθε μήνα, με αποτέλεσμα την οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων.

Το νέο σύστημα συμβάσεων έχει ως κύρια χαρακτηριστικά:

Η δέσμευση συγκεκριμένου χρόνου καθημερινά για την φροντίδα των πολιτών έτσι ώστε να συμπληρώνονται 20 ώρες την εβδομάδα για όλο το μήνα
την έγκαιρη δήλωση ωραρίου, ημερών και ωρών εργασίας ανά εβδομάδα με ανάρτησή τους στην είσοδο του ιατρείου και στο ηλεκτρονικό σύστημα,
Διευκρινίζεται ότι:

Α) Με το παλιό σύστημα, οι περίπου 1700 συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γενικοί γιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι μπορούσαν να πραγματοποιήσουν περίπου 340.000 επισκέψεις μηνιαίως, ενώ προς το παρόν οι περίπου 600 που έχουν ήδη συμβληθεί, μπορούν, λόγω του αυξημένου διαθέσιμου χρόνου, να πραγματοποιήσουν περίπου 200.000 ραντεβού.

Να συνυπολογιστεί ότι ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να έχει ανοιχτή πρόσκληση για τη συμμετοχή ιδιωτών ιατρών στο δίκτυο των συμβεβλημένων του και ήδη καταγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Οργανισμού ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι οι οικογενειακοί γιατροί που προσλαμβάνονται στις ΤΟΜΥ - των οποίων ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της πρόσφατης επαναπροκήρυξης-  ανταποκρίνονται ήδη σε ένα πολύ σημαντικό όγκο επισκέψεων  για υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Παράλληλα, ακολουθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, η προκήρυξη 450 θέσεων μόνιμων γιατρών του ΕΣΥ, διαφόρων ειδικοτήτων, για τα Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου όλης της χώρας.  

Β)  Το σύστημα παραπομπών από τον οικογενειακό γιατρό σε άλλες υπηρεσίες του ΕΣΥ ή σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς ειδικοτήτων είναι γνωστό ότι θα εφαρμοστεί σταδιακά από 1/1/2019 αναλογικά με το επίπεδο κάλυψης του πληθυσμού ??? από οικογενειακούς ιατρούς. Μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι θα εξακολουθήσουν να επισκέπτονται δωρεάν και χωρίς παραπεμπτικό τους συμβεβλημένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

Τέλος επισημαίνεται ότι τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά  θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται χωρίς καμιά παραπομπή, σε όλες τις Μονάδες της Πρωτοβάθμιας (ΤΟΜΥ, Κέντρα Υγείας, πρώην μονάδες ΠΕΔΥ, Περιφερειακά Ιατρεία)  και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης (Νοσοκομεία).
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5686-dieykrinhseis-gia-to-neo-systhma-symbasewn-toy-eopyy-me-oikogeneiakoys-giatroys (http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5686-dieykrinhseis-gia-to-neo-systhma-symbasewn-toy-eopyy-me-oikogeneiakoys-giatroys)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 2 Αυγούστου 2018, 16:16:46
Υπερβολές.
Τα παλικάρια έδωσαν μερικές συμβάσεις μονοπωλιακού χαρακτήρα στα δικα τους παιδια , διοτι σε 2-3 μηνες πάνε σε εκλογές.
Τα λοιπά ειναι κουραφέξαλα...
Τίτλος: Ιατρικός Σύλλογος Έβρου: Θαύμα – Θαύμα «Ο αόρατος οικογενειακός γιατρός”
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 8 Αυγούστου 2018, 22:10:10
08-08-2018

https://www.evros24.gr/iatrikos-syllogos-evroy-thayma-thayma-quot-o-aoratos-oikogeneiakos-giatros-quot/ (https://www.evros24.gr/iatrikos-syllogos-evroy-thayma-thayma-quot-o-aoratos-oikogeneiakos-giatros-quot/)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 8 Αυγούστου 2018, 22:50:44
Νομίζω ότι στη βάση του κειμένου του Ι. Σ. Έβρου όλοι λίγο-πολύ έχουμε προβληματιστεί.
Υπάρχει κάποιος ιδιώτης συνάδελφος που να έχει συμβληθεί με το νέο σύστημα και θέλει να μας μεταφέρει και τις δικές του εμπειρίες;
Καλό είναι να ακούμε και την άλλη άποψη.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 9 Αυγούστου 2018, 19:48:33
    Σε μερικούς νομούς υπάρχουν ιατροί χωρίς ειδικότητα που είχαν κάνει σύμβαση ως τέτοιοι προ εξαετίας. Αυτών οι συμβάσεις διατηρούνται με το νέο σύστημα των οικογενειακών.  Φυσικά, αν δεν έχουν Γ/Ι ή Π/Θ δεν μπορούν να θεωρηθούν ΟΙ αλλά αυτό το έργο επιτελούν. Εξάλλου πολλοί από αυτούς σε αναζήτηση γούγλη  παρουσιάζονται ως Γ/Ι και δη παραμένουν συμβασιούχοι.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 9 Αυγούστου 2018, 22:04:52
Σε μας πάντως σε έναν με Πιστοποιητικό Γενικής ιατρικής του την έκοψαν (τη σύμβαση).
Πράγματι π.χ. στην Αττική που έψαξα την κατηγορία "Άνευ Ειδικότητας" βρήκα 7. Άραγε αυτοί είναι ακόμη με το σύστημα των 200 ραντεβού;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 22 Αυγούστου 2018, 18:14:08
Από την ομάδα προς ΓΕΝΙΚΟΙ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ στο facebook στις 22/08/2018:

Και επισημα τα ΤΟΜΥ θα δεχονται εκτακτα, επειγοντα και "επειγοντα" περιστατικα οποτε θελει ο ληπτης, και μαλιστα ειτε ειναι εγεγγραμμενος ειτε οχι! Αγνό χάος σκεπαζει τη "μεταρρυθμιση" της ΠΦΥ. Σημειωστε την εμφατικη χρηση του ορου "ληπτης" που αντικαθιστα τον ορο ασθενης!

(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/39878883_10156808880818678_1195589990352945152_n.jpg?_nc_cat=0&oh=f51cafeeb9ab519859fc88fb01ffd190&oe=5C34FE39)

Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 28 Αυγούστου 2018, 23:31:27
28-08-2018 Health Daily.

ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Στα 1800 ευρώ η αμοιβή τους το α’ εξάμηνο
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρης Μπερσίμης εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα την
διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την αποζημίωση των συμβεβλημένων
με τον Οργανισμό οικογενειακών ιατρών». Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εν
λόγω εγκύκλιο, στη σχετική σύμβαση έχει καθοριστεί ότι οι οικογενειακοί ιατροί
αμείβονται κατά κεφαλή για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης τους, βάσει του
συντελεστή ηλικιακής ομάδας. Στην υπουργική απόφαση καθορίζεται ότι κατ’
εξαίρεση το πρώτο εξάμηνο της ισχύος της σύμβασης, η αμοιβή του οικογενειακού
ιατρού ανέρχεται για τους γενικούς ιατρούς και παθολόγους στα 1.801,09 ευρώ
και για τους παιδιάτρους στα 1.800,00 ευρώ. Μετά την παρέλευση του εξαμήνου,
η αποζημίωση προσδιορίζεται βάσει των πραγματικών στοιχείων εγγεγραμμένου
πληθυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Για τη μηνιαία αποζημίωση
του πρώτου εξαμήνου, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν
είναι τα εξής: Το πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Το τιμολόγιο θα
φέρει υπογραφή και την προβλεπόμενη σφραγίδα του εκδότη. Το έντυπο
ηλεκτρονικής υποβολής, που θα εκτυπώνεται από το πληροφοριακό σύστημα
του Οργανισμού (Ε-ΔΑΠΥ) μετά την ολοκλήρωση της. Τα δικαιολογητικά, θα
τοποθετούνται σε φάκελο Α4, στον οποίο θα επικολλάται το έντυπο με τα στοιχεία
της υποβολής (εκτυπώνεται από το Ε-ΔΑΠΥ) και θα ταχυδρομούνται, μέχρι και
την 20ή του επόμενου μήνα. Ο οικογενειακός ιατρός για κάθε επίσκεψη μέλους
του πληθυσμού ευθύνης του, θα καταχωρεί στο Ε-ΔΑΠΥ και θα εκτυπώνει
το αντίστοιχο έντυπο στο οποίο θα υπογράφει ο δικαιούχος (στις περιπτώσεις
παιδιάτρων θα υπογράφει ο γονέας του ανήλικου δικαιούχου).
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 29 Αυγούστου 2018, 12:32:15
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
... Για τη μηνιαία αποζημίωση του πρώτου εξαμήνου, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν είναι τα εξής: Το πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Το τιμολόγιο θα
φέρει υπογραφή και την προβλεπόμενη σφραγίδα του εκδότη. Το έντυπο ηλεκτρονικής υποβολής, που θα εκτυπώνεται από το πληροφοριακό σύστημα του Οργανισμού (Ε-ΔΑΠΥ) μετά την ολοκλήρωση της. Τα δικαιολογητικά, θα τοποθετούνται σε φάκελο Α4, στον οποίο θα επικολλάται το έντυπο με τα στοιχεία της υποβολής (εκτυπώνεται από το Ε-ΔΑΠΥ) και θα ταχυδρομούνται, μέχρι και την 20ή του επόμενου μήνα. Ο οικογενειακός ιατρός για κάθε επίσκεψη μέλους του πληθυσμού ευθύνης του, θα καταχωρεί στο Ε-ΔΑΠΥ και θα εκτυπώνει το αντίστοιχο έντυπο στο οποίο θα υπογράφει ο δικαιούχος (στις περιπτώσεις παιδιάτρων θα υπογράφει ο γονέας του ανήλικου δικαιούχου).
   Το έντυπο που υπογράφεται από τον δικαιούχο φαντάζομαι είναι απο τη Ε-Συνταγογράφηση και όχι απο το Ε-ΔΑΠΥ. Τι γίνονται αυτά τα έντυπα (ως 320 μηνιαίως) αφού δεν αναφέρει να αποστέλλονται στα κεντρικά. Εξάλλου ποια η χρησιμότητά τους και ο λόγος ύπαρξης (εκτός από το να καταστρέφονται δάση και να γεμίζουν αποθήκες, α ναι, και να ζημιώνουν τους γιατρούς) αφού ο ιατρός πληρώνεται από τους εγγεγραμμένους ασθενείς (είτε έρθουν είτε όχι, θα έρθουν όμως σίγουρα...). Έχει και άλλη χρήση, να σπάει τα νεύρα των γιατρών...
   Υπάρχει κάποιος συμβεβλημένος στην παρέα μας να μας πει περισσότερα καθώς και εντυπώσεις από τον πρώτο μήνα εφαρμογής;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 29 Αυγούστου 2018, 20:55:43
Σε οτι αφορα την επισκεψη δεν υπαρχει λογος να υπαρχει.ουσιαστικα ειναι χαρτι για τα σκουπιδια απο την στιγμη που ειναι γνωστο το ποιος ειναι ο οικογενειακος ιατρος.το κακο ειναι οτι εως τωρα δεν ειναι γνωστο ποιος ειναι ο τροπος ραντεβου για τον ασθενη.οποτε αυτος παιρνει τηλεφωνο και ψαχνει ο ιατρος να δει που θα τον βαλει.το συστημα ακομη δεν εχει εφαρμογη για τον ασθνενη.επισης πολλα τηλεφωνα για να πεις αυτα που ζητα το συστημα για εγγραφη (ταυτοτητα -λογαριασμο)ασαφες που θα παει ολο αυτο το χαρτομανι.πιθανα στα σκουπιδια.δεν ξερω ουσιαστικα τι να κανω ολες αυτες τις αιτησεις.μεγαλος αριθμος ασθενων φευγει απο τομυ πρωην ικα κλπ κλπ να ελθει στους λιγους ιδιωτες.απο τις χιλιες αιτησεις που εχω οι 300 ειναι ανθρωποι που ειχαν οικογενειακο σε δημοσια δομυ.επισης υπαρχουν ανθρωποι που εχουν να κανουν εξετασεις αρκετα χρονια αν και λαμβανουν θεραπευτικη αγωγη.και μερικοι εξ αυτων με ακριβα πρωτοτυπα φαρμακα που αλλαξαν ως δια μαγειας κατα την διαρκεια της θεραπειας τους απο φθηνο σε πανακριβο.προσελευση ασθενων με ραντεβου.απο την αρχη το ξεκαθαρισα σε ολους.φαρμακα εξετασεις ΜΟΝΟΝ με ραντεβου διαφορετικα υπαρχουν και αλλοι ιατροι.επισης οποιος για οποιο λογο το χασει .........εχασε!!!! θα μπει το επομενο πιθανα πολυ αργοτερα.γενικα υπαρχει μια ταξη την αποδεχονται και οι ασθενεις.δεν αποδεχονται ευκολα το γενοσημο και προσπαθουν να τους γραψω αυτο που θελουν ειμαι καθετος στο οχι ακομη και αν μου αναφερουν γνωματευσεις μεγαλων ονοματων της ιατρικης.συνηθως απαντω εχετε το δικαιωμα να πατε να σας το γραψει ο ιδιος.ουτε μετα ομως θα σας το γραψω εγω.εχω αρκετη εμπειρια απο χειρισμο τετοιων ασθενων λογω ενασχολησης με δημοτικη δομη.μοναδικος ασθενης( του οποιου δεν ειμαι και οικογενειακος ιατρος ) προσπαθησε να γραψει με μικρη γκρινια και μουρμουρα συνταγη με τροπο απρεπη του στυλ εγω πληρωνω το ταμειο θα μου τα γραψεις και εκτος ραντεβου και ας μην εισαι γιατρος μου βρηκε βραχο απεναντι.πολλες αποριες ασθενων γιατι οι δημοσιες δομες τους παραπεμπουν στους ιδιωτες .γιατροι που δεν εχουν μεγαλο αριθμο ασθενων ΑΚΟΜΗ και εχουν θεση υπαρχουν .τα ραντεβου ειναι αν 15 με 5 λεπτα κενο αποψη μου ειναι οτι ο σωστος αριθμος ασθενων θα ηταν 1500.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 29 Αυγούστου 2018, 22:18:04
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
προσελευση ασθενων με ραντεβου.απο την αρχη το ξεκαθαρισα σε ολους.φαρμακα εξετασεις ΜΟΝΟΝ με ραντεβου διαφορετικα υπαρχουν και αλλοι ιατροι.επισης οποιος για οποιο λογο το χασει .........εχασε!!!! θα μπει το επομενο πιθανα πολυ αργοτερα.

Και αν σου έρθουν μέσα στο 4ωρο, με κάτι επείγον, ασθενείς που σε δήλωσαν ως Οικογενειακό Ιατρό, και δεν έχουν κλείσει ραντεβού τι κάνεις;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 29 Αυγούστου 2018, 23:32:36
Συμπέρασμα :
Ακόμη και στο τσάμπα προτιμούν τον ιδιώτη απο τις πΤοΜΥ ή το ΕΣΥ.

Αλήθεια η τελευταία προκήρυξη των ΤοΜΥ τι απέγινε ?
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 30 Αυγούστου 2018, 01:19:38
αν πραγματικα ειναι επειγον θα τους δω σιγουρα στα ραντεβου καποιος δεν θα ελθει.αν ειναι επειγον προσχηματικο εχασε το χρονο του διοτι θα τον δω αλλα συνταγες με την χρονια νοσο δεν θα παρει!!!δεν ξερω αν αργοτερα με πολλους αρωστους θα μπορω μιλαω για το τωρα.σιγουρα υπαρχει προτιμηση στο ιδιωτικο.οχι γιατι ειμαστε πιο γιατροι απλα εκει οι συνθηκες ειναι λιγο παραπανω δυσκολες.στην περιοχη μου εχει 2 τομυ με 3 γιατρους θα μπορουσε να ηταν και 3 τομυ με 3 γιατρους μικρος αριθμος ιατρων στην ουσια.αν γινοταν δουλεια και στα κεντρα υγειας και τα περιφερειακα ιατρεια με κανονικο ωραριο σιγουρα θα ηταν πιο καλα τα πραγματα.γνωμη μου οτι υπαρχει ενα μικρος η μεγαλος ωχδερφισμος εκει.θα σταθω για μια ακομη φορα στον αριθμο των ασθενων θα μπορουσε να ειναι λιγοτεροι ακομη και με λιγοτερα χρηματα. ο εοπυυ κατα την αποψη μου ειναι επικουρικος στην λειτουργια ενος ιδιωτη ιατρου.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 31 Αυγούστου 2018, 21:19:45
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
αν πραγματικα ειναι επειγον θα τους δω σιγουρα στα ραντεβου καποιος δεν θα ελθει.αν ειναι επειγον προσχηματικο εχασε το χρονο του διοτι θα τον δω αλλα συνταγες με την χρονια νοσο δεν θα παρει!!!δεν ξερω αν αργοτερα με πολλους αρωστους θα μπορω μιλαω για το τωρα.σιγουρα υπαρχει προτιμηση στο ιδιωτικο.οχι γιατι ειμαστε πιο γιατροι απλα εκει οι συνθηκες ειναι λιγο παραπανω δυσκολες.στην περιοχη μου εχει 2 τομυ με 3 γιατρους θα μπορουσε να ηταν και 3 τομυ με 3 γιατρους μικρος αριθμος ιατρων στην ουσια.αν γινοταν δουλεια και στα κεντρα υγειας και τα περιφερειακα ιατρεια με κανονικο ωραριο σιγουρα θα ηταν πιο καλα τα πραγματα.γνωμη μου οτι υπαρχει ενα μικρος η μεγαλος ωχδερφισμος εκει.θα σταθω για μια ακομη φορα στον αριθμο των ασθενων θα μπορουσε να ειναι λιγοτεροι ακομη και με λιγοτερα χρηματα. ο εοπυυ κατα την αποψη μου ειναι επικουρικος στην λειτουργια ενος ιδιωτη ιατρου.
Συνάδελφε στη σύμβαση υπάρχουν οι υποσχέσεις για τις κατ'οίκον επισκέψεις, την ιδιωτική επίσκεψη αν προσέλθει κάποιος εκτός ωραρίου και πρόβλεψη για το τι ισχύει αν έρθει κάποιος χωρίς ραντεβού όπως περιγράφεις;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: manospall στις 31 Αυγούστου 2018, 22:25:04
το ωραριο με τον εοπυυ ειναι γνωστο.αν υπαρχει χρονος θα τον δω εντος του ωραριου.αν δεν εχω θα τον δω εκτος γιατι ετσι αισθανομαι ως ιατρος.εκτος ωραριου ομως δεν γραφουμε φαρμακα διοτι εκτος των αλλων ειναι και φορολογικη παραβαση η μη εκδοση αποδειξηςσε ασθενη.εκτος συμβασης δεν κανω τιποτα.σε οτι αφορα την κατ οικον επισκεψη συναδελφε εγω ακομη και σε ιδιωτη σπανια εως ποτε παω.δεν ειμαι σιγουρος οτι μπορω να προσφερω ιατρικα κατι.οποτε δεν ειναι στην κουλτουρα μου.στην περιοχη μου υπαρχει ...... 2 τομυ 2 πρωην ικα και 1 πολυ μεγαλο νοσοκομειο.φανταζομαι ο μη δυναμενος ασθενης δεν θα περιμενει εμενα αν και οποτε βρω χρονο να παω.αλλα η συμβαση λεει πολλα μη εφαρμοσιμα.η πραξη ειναι διαφορετικη,γιατι και στην συνταγογραφηση λεει παρουσια ασθενους αλλα ενας πολυ μεγαλος αριθμος δεν ........... ειτε ειναι κυ ειτε νοσοκομειο ειτε τομυ ειτε ιδιωτης.η αληθεια ειναι οτι ο ογκος των ασθενων καθημερινα θα ειναι μεγαλος οποτε η μονη λυση ειναι ραντεβου.και μονον.επισης με τις υπαρχουσες συμβασεις πολυ μεγαλος ογκος παει σε ιδιωτες.οποτε ενα ιατρειο σε λειτουργεια δεν υπαρχει λογος ο συναδελφος να κανει συμβαση.δεν θα εκανα ουτε εγω αλλα στην περιοχη ειμαι πολυ πολυ νεος.σε βοηθα να γινεις γνωστος και μονο.επειδη εχω ομως και 30 χρονια ενεργου ιατρικης η συμβαση ειναι επικουρικη για το ιατρειο και οχι αυτοσκοπος.απο μονη της δεν αρκει.θα πω οτι ειναι ενας τροπος να γινει γνωστο αν εισαι καλος η κακος ελευθερος επαγγελματιας ιατρος.αυτα ειναι οι πρωτες αποψεις ενος μηνα.πιθανα μετα απο χρονικο διαστημα να αλλαξω γνωμη.ειναι πολυ πολυ νωρις να εχω αποψη.
Τίτλος: Επείγοντα και ΤΟΜΥ καθώς και Επείγονται και συμβεβλημένοι ιδιώτες Γενικοί Ιατροί
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, 00:07:58
Επείγοντα και ΤΟΜΥ.
Συχνές ερωτήσεις από το site του Υπουργείου Υγείας.
http://pfy.moh.gov.gr/sychnes-erotiseis/ (http://pfy.moh.gov.gr/sychnes-erotiseis/)

(https://scontent-sof1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/41673925_2036798239721218_1425033804799541248_n.jpg?_nc_cat=0&oh=ffb64f6855dc218cafb520542e2a161b&oe=5BEDD8E3)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 29 Νοεμβρίου 2018, 14:07:34
   Οι αποκλειστικές; πληροφορίες της Δήμητρας:

Παρατείνονται οι παλαιές συμβάσεις των ειδικών γιατρών ??? με τον ΕΟΠΥΥ το νέο χρόνο (http://www.healthreport.gr/παρατείνονται-οι-παλαιές-συμβάσεις-τ/?fbclid=IwAR3y6MtX5_oARPnsZH4X28FQ8NDRuokj8YX74Tmkblhi00UUWFuPt3Oordg)  -  Δήμητρα Ευθυμιάδου  • 29 Νοεμβρίου 2018

Με τις παλαιές συμβάσεις που έχουν με τον ΕΟΠΥΥ, θα πορευτούν οι ειδικοί γιατροί και στις αρχές του νέου χρόνου.

Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές του HealthReport.gr, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας προτίθεται- τους πρώτους μήνες τουλάχιστον- να συνεχίσει τις υπάρχουσες συμβάσεις παρότι επιδιώκει σταδιακά να εφαρμόσει το σύστημα παραπομπών από τους οικογενειακούς στους ειδικούς γιατρούς.

Παρ αυτά φαίνεται λόγω και του προεκλογικού κλίματος ότι επιδιώκει να διατηρήσει χαμηλό προφίλ και να μην έρθει σε σύγκρουση με τους ειδικούς γιατρούς ανοίγοντας άλλο ένα μέτωπο στον ιατρικό κόσμο.

Επισήμως πάντως δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαπραγματεύσεις με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ). Άλλωστε η πρώτη συνάντηση δεν ήταν και η πιο επιτυχημένη καθώς οι γιατροί είδαν με εξαιρετικά αρνητικό μάτι τις προτάσεις του υπουργού Υγείας, που μεταξύ άλλων περιλάμβαναν διαφορετικές αμοιβές για όσους γιατρούς δέχονται επισκέψεις ασφαλισμένων μετά από παραπομπή οικογενειακού γιατρού.

Τα «παζάρια» πάντως μεταξύ υπουργείου Υγείας και γιατρών (ΠΙΣ) θα συνεχισθούν και το επόμενο διάστημα, έστω κι αν η ηγεσία του υπουργείου Υγείας αρχικά βιαζόταν να ολοκληρώσει τις συνομιλίες και να προχωρήσει στις συλλογικές συμβάσεις.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 29 Νοεμβρίου 2018, 20:03:19
Εγώ νόμιζα ότι με την καινούρια (από τον Ιούλιο του 2018) σύμβαση τους, οι ιδιώτες Οικογενειακοί Ιατροί (Ο.Ι.) που κάναν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, μπορούν να συνταγογραφούν και σε ανασφάλιστους.

Σήμερα όμως (29/11/2018) μίλησα με φίλο μου, ιδιώτη Οικογενειακό Ιατρό που έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και μου είπε ότι το σύστημα δεν τον αφήνει να συνταγογραφήσει σε ανασφάλιστο.

( Μου το επιβεβαίωσαν λίγο αργότερα σε Ιατρική ομάδα στο facebook, και άλλοι ιδιώτες Ο.Ι. που έχουν υπογράψει την καινούρια σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ).
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 30 Νοεμβρίου 2018, 12:24:07
Συνάδελφος ιδιώτης Παθολόγος, πιστοποιημένος στον ΕΟΠΥΥ έγραψε ένα κείμενο με τον τίτλο:

Γνωρίστε τα δικαιώματά σας σχετικά με τον Οικογενειακό Ιατρό.

Το επισυνάπτω με την μορφή pdf, αλλά και ως απλό κείμενο. Μου έδωσε την άδειά της να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι:

Γνωρίστε τα δικαιώματά σας σχετικά με τον Οικογενειακό γιατρό.

Στα πλαίσια περιορισμού της δαπάνης του τομέα της Υγείας από1/8/18 εφαρμόζεται ο Οικογενειακός γιατρός (ΟΙ) – ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας και Οικ. παιδίατρου (για τα παιδιά)  ο οποίος θα παρακολουθεί ένα πληθυσμό ευθύνης 2250 ενήλικων ατόμων ανά περιοχή και 1500 παιδιών (ο παιδίατρος).  Ο γιατρός αυτό είναι κυρίως δημ. υπάλληλος, υπηρετεί δηλαδή σε δημόσιες δομές (ΤΟΜΥ, ΠΕΔΥ, Κέντρα Υγείας) πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Μέχρι την ολοκλήρωση του δημοσίου συστήματος ΟΙ για ένα χρόνο, το υπουργείο προτίθεται να συμβληθεί και όσους ιδιώτες το επιθυμούν να εργαστούν ως ΟΙ.

1. Ο γιατρός μου δεν είναι ΟΙ πλέον. Πρέπει να τον αλλάξω;
Σύμφωνα με το νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898 της 1/11/18Αρθρο 5 2β) οι γιατροί που δεν επιλέξουν να είναι Οικογενειακοί μπορούν να παραμείνουν Πιστοποιημένοι γιατροί.
Αν ο γιατρός είναι Πιστοποιημένος, μπορεί να συνεχίσει να γράφει φάρμακα και εξετάσεις και υλικά και αναρρωτικές άδειες και να συνεχίσει να είναι ο θεράπων γιατρός. Η επίσκεψη δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ αλλά από τον ασθενή.

2. Πως δέχονται οι ιδιώτες Οικογενειακοί Γιατροί ΔΩΡΕΑΝ
Οι ΟΙ είναι υποχρεωμένοι να εξυπηρετούν δωρεάν 20ωρες την εβδομάδα. Το ΔΩΡΕΑΝ ωράριο το γνωστοποιούν στον ΕΟΠΥΥ και ο ασθενής οφείλει να το γνωρίζει. Αν απευθυνθεί στον ΟΙ κατά τη διάρκεια του δηλωμένου ωραρίου ΔΕΝ πληρώνει. Εκτός του δηλωμένου ωραρίου το ιατρείο είναι ΙΔΙΩΤΙΚΟ και υπάρχει χρέωση όπως και στον Πιστοποιημένο γιατρό.

3. Πως γράφεται κάποιος σε ΟΙ:
Από την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ  https://www.e-syntagografisi.gr/p-rv/p
Απ όπου δηλώνει τον ΟΙ που βρίσκει διαθέσιμο και ακολουθεί τη διαδικασία να ενταχθεί στον πληθυσμό ευθύνης των 2250 ασθενών του συγκεκριμένου γιατρού. Για να είναι ολοκληρωμένη η εγγραφή του θα πρέπει να έχει γίνει και αποδοχή και από το γιατρό με την προσκόμιση των δικαιολογητικών. Η αίτηση δε σημαίνει αυτόματα αποδοχή.

4. Πως κλείνονται οι επισκέψεις στον ΟΙ;
Οι ΔΩΡΕΑΝ επισκέψεις στον ΟΙ είναι προγραμματισμένες και είναι 320 το μήνα. Αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον πληθυσμό ευθύνης που έχει δηλώσει αυτό το γιατρό (μαξ. 2250 άτομα, 1500παιδιά).
Τα επείγοντα περιστατικά κατά τη διάρκεια του δηλωμένου ωραρίου εξυπηρετούνται ΔΩΡΕΑΝ, μόνο αν ο γιατρός θεωρήσει ότι είναι επείγον, αλλιώς θεωρούνται εκτός προγραμματισμού και υπάρχει χρέωση.

5.Αν δε βρω ραντεβού στο δικό μου ΟΙ μπορώ να πάω ΔΩΡΕΑΝ σε ένα άλλο;
ΟΧΙ. Ο ΟΙ είναι ο ΜΟΝΟΣ δωρεάν γιατρός και μόνο για το συγκεκριμένο δωρεάν δηλωμένο ωράριο.

6.Δεν βρίσκω δωρεάν ραντεβού στον ΟΙ που έχω δηλώσει και χρειάζομαι φάρμακα, εξετάσεις, υλικά ή άδεια για την εργασία μου. Τι μπορώ να κάνω;
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δωρεάν ραντεβού ο ασθενής μπορεί να απευθυνθεί σε Πιστοποιημένο ιατρό ΕΟΠΥΥ. Όλοι οι ιδιώτες Πιστοποιημένοι ιατροί στο ηλεκτρονικό σύστημα, μπορούν να γράφουν και φάρμακα και εξετάσεις και υλικά και αναρρωτικές άδειες.

7. Μας ενημερώνουν ότι αν δε γραφτούμε σε ΟΙ δε θα μπορούμε να πάμε σε ειδικό γιατρό ή σε νοσοκομείο.
Η πρόσβαση σε νοσοκομεία για τα επείγοντα περιστατικά δεν απαιτεί χαρτί από ΟΙ.
Οι ειδικοί γιατροί δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα παραπομπών και αν και όταν ενταχθούν η παραπομπή θα αφορά τον ειδικό γιατρό που θα είναι συμβεβλημένος, δηλαδή δεν αφορά την επίσκεψη στο «δικό μου» γιατρό, γιατί μπορεί να είναι εκτός συστήματος, αλλά μόνο την επίσκεψη στο όποιο γιατρό ειδικότητας ενταχθεί στο σύστημα και πάντα με τους κανόνες του προγραμματισμού ραντεβού, πληθυσμού ευθύνης και αναμονής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχεδιασμός για να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο.

ΚΑΝΕΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ είτε παθολόγος είτε παιδίατρος είτε γενικός γιατρός είτε ειδικός ΔΕ χάνει το δικαίωμα να συνταγογραφεί, να εκδίδει παραπεμπτικά για εξετάσεις ή να χορηγεί υλικά ή άδειες. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ συμμετοχή σε φάρμακα ή εξετάσεις όταν ο ασφαλισμένος επιλέξει να επισκεφτεί πιστοποιημένο ιατρείο.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: ΦΙΛΙΩ ΤΟΠΚΑΡΙΔΟΥ στις 3 Δεκεμβρίου 2018, 22:18:32
 Τραγικες
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 17 Δεκεμβρίου 2018, 11:04:21
Εύστοχο σχόλιο συνάδελφου στο facebook:

Έτσι λοιπόν , φίλες και φίλοι . Είτε δηλώσετε είτε δεν δηλώσετε , οικογενειακό ιατρό , εμείς οι Πιστοποιημένοι Ιατροί , θα είμαστε Παρόντες .Εκεί που ξέρετε . Όπως ξέρετε. Με τις ίδιες με όλους τους άλλους, δυνατότητες συνταγογράφησης . Με το ίδιο ύφος και ήθος . Θα εξετάζουμε θα συνταγογραφούμε θα συμβουλεύουμε και θα σας Ακούμε . Θα Σηκώνουμε τα Τηλέφωνα . Πιστεύοντας ότι ο Οικογενειακός Ιατρός είναι Σχέση που κτίζεται και όχι Τίτλος που απονέμεται . Καλές γιορτές σε εσάς και στις οικογένειες σας
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Δεκεμβρίου 2018, 22:43:04
Σχόλιο στις 19/12/2018 στο facebook, συνάδελφου Γενικού Ιατρού (ο οποίος παρεμπιπτόντως εργάζεται σε ΤΟΜΥ) σχετικά με το πώς πάνε να εξελιχθούν τα ΤΟΜΥ. Αποφεύγω να γράψω το όνομά του για ευνόητους λόγους:

2250 πολίτες / γιατρό. Αν οι μισοί (1125) έχουν κάποια προβλήματα (και πιστέψτε με πως από αυτούς που τρέχουν να γραφτούν, έχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό), θα απαιτούν κατ ελάχιστον 1 επίσκεψη το 3μηνο, άρα 1125χ4=4,500 επισκέψεις το χρόνο. + μία επίσκεψη / έτος για τους μη χρόνιους ασθενείς =1250 επισκέψεις το χρόνο.
(και να επισημάνω ότι αυτό είναι το πιο αισιόδοξο σενάριο, γιατί, σε τζάμπα γιατρούς, πολλοί πανε 2 και 3 φορές το μήνα γιατί έβηξαν, γιατί έκλασαν, γιατί ζεστάθηκαν ,γιατί …)
Άρα σύνολο 1125+4500= 5.625 επισκέψεις το χρόνο = 469 επισκέψεις / μήνα / γιατρό, ήτοι 21,5 / ημέρα / ανα γιατρό.
Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει ότι έχεις και 4-5 έκτακτα (ή «έκτακτα») στη βάρδια σου (και ακόμη δεν έμαθαν την δομή),
Άρα συνολικά 25 επισκέψεις ανά ημέρα.
Το ωράριο είναι 7ωρο και είναι λογικό ότι η μία ώρα θα δαπανηθεί για ενημέρωση, συνεννοήσεις, λογικά διαλλείματα. Άρα μένουν 6 παραγωγικές ώρες.
Συνεπώς: 25/6= 4+ ραντεβού / ώρα. (ήτοι 15 λεπτά / ασθενή με την Η/Σ να απαιτεί τα 15 από αυτά. Τώρα ποιο θα δώσεις στον ασθενή? Αστο, ας μην το πώ καλύτερα…)
Και αυτά χωρίς δράσεις πρόληψης, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς άδειες.
Τι λέτε, γίνεται οικογενειακή ιατρική έτσι?
(Α ναι, ξέχασα. Υπάρχουν πολλοί ειδικοί στην Ελληνική πραγματικότητα, άρα το 2.250 είναι λογικό νούμερο, είπε ο κ. Βαρδαρός (μη τολμήσει να το διαψεύσει κανείς. Ήμουν αυτήκοος). Με απλά λόγια, ε εντάξει δεν χρειάζεται να τα χειρίζεστε, απλά προωθήσετε [τροχονόμοι γαρ] σε άλλους. Υπάρχουν τόσοι άλλοι. Γιατί όλα εσείς?).

Αυτά άραγε θα πεί ο υπουργός αύριο?
Κρίμα για ένα εγχείρημα που το πυροβολούν στο λίκνο του οι γεννήτορές του.

http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5973-synenteyksh-typoy-me-thema-thn-prwtobathmia-frontida-ygeias-kai-to-thesmo-toy-oikogeneiakoy-giatroy?fbclid=IwAR3FoM3S39_rXuRqpNBv71MSLVmrYda-1STTvNb1EoScn1m438J2Aw5Qiaw (http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5973-synenteyksh-typoy-me-thema-thn-prwtobathmia-frontida-ygeias-kai-to-thesmo-toy-oikogeneiakoy-giatroy?fbclid=IwAR3FoM3S39_rXuRqpNBv71MSLVmrYda-1STTvNb1EoScn1m438J2Aw5Qiaw)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Δεκεμβρίου 2018, 23:07:18
Και σχετικό επίσης σχόλιο του συμφορουμίστα Γενικού Ιατρού Δημήτρη Κουναλάκη στο facebook στις 19/12/2018, που το δημοσιεύω μετά από άδειά του:

 Σε επιστημονική δημοσίευση που εβγαλα χθες δημοσιοποιημένη στο lancet (https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2468-2667%2818%2930213-5&fbclid=IwAR0E5UEzTHeQEVQNH42OQEHqWr8UOi2VOBe1jnepGXTzeoKfktm3KVTGPPk), μιλάμε για 4,5 έως 5 μέσο όρο επισκέψεις το χρόνο σε ιατρείο ανά πολίτη. Τα δικά μου στατιστικά σε ιδιωτικό ιατρείο (group practice με την σύζυγο), με τρίμηνες συνταγές στα χρόνια περιστατικά και 8000 πολίτες που έχουν περάσει έστω και μια φορά τα τελευταία 9 χρόνια δίνουν 4 επισκέψεις μέσο όρο. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που ήρθαν για μια γνώμη ή που έρχονται 1 φορά τα 3 χρόνια. Και είναι ιατρείο που ο ΕΟΠΥΥ πήγαινε μόνο με ραντεβού και πρακτικά όλοι όσοι δεν είχαν χρόνια συνταγογράφηση πλήρωναν. Συνεπώς, βάλτε 4 επισκέψεις το ελάχιστο για να σας βγουν τα μαθηματικα. Αυτοί που μιλάνε πάλι σε επιστημονικές δημοσιεύσεις για 1500 πολίτες ανά γιατρό, κάτι ξέρουν: 1500 χ 4 επισκέψεις/ετος =6000 επισκέψεις : 11 εργάσιμοι μήνες = 545 επισκέψεις : 20 εργάσιμες/μήνα= 27 άτομα/ημέρα ή 7 ώρες ανά ημέρα με 15 λεπτα ραντεβού χωρίς διάλειμμα. Σε ένα ιατρείο συνταγογραφίας, βέβαια αρκουν 2 επισκέψεις το χρόνο για εξάμηνες συνταγές και φυσικά τα μαθηματικά βγαίνουν χαλαρά, ανθρωπινά, άνετα. 2250 χ 2 = 4500 επισκέψεις : 11 μήνες = 409 επισκέψεις/μήνες : 20 εργάσιμες = 20 ραντεβού ανά ημέρα ή 5 ώρες / ημέρα για να σου μείνει χρόνος να δεις αυτόν που θα σου φέρει αυγουλάκια ή άλλο φακελάκι και φυσικά επιστρέψεις χαλαρός και άνετος χωρίς πανικό σπίτι.....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 19 Δεκεμβρίου 2018, 23:13:37
Ας δούμε όμως τα στατιστικά από την ΕΛΣΤΑΤ... 2892 γενικούς ιατρούς και 4473 παθολόγους είχε η Ελλάδα το 2016, σύνολο 7365. Από αυτούς τουλάχιστον 1000 είναι σε κλινικές νοσοκομείων, θέσεις σε υπουργεία ή εξτρα εξειδικευμένοι και δεν θα ασχοληθούν ποτέ για να γίνουν οικογενειακοί ιατροί. Μας μένουν στην καλύτερη περίπτωση 6500 γιατροί για τους 8.700.000 ενήλικες σε όλη την Ελλάδα. Με μια απλή διαίρεση μαθαίνουμε ότι αναλογούν 1340 πολίτες ανά γιατρό. http://tiny.cc/m9iu1y
Τι περιμένετε να ακούσουμε αύριο από την υπουργάρα μας ;;; Όλους τους γιατρούς να τους ονομάσει οικογενειακούς ιατρούς, ίσα που δημιούργησε λίγο συναγωνισμό μεταξύ των γιατρών.... Μόνο εάν τάξει παντεσπάνι τον βλεπω να φτιάχνει πρωτοβάθμια..... Ο Σύριζα θα πληρώσει πολύ ακριβά τους λεονταρισμούς και μαζί και ο πιο φτωχός έλληνας πολίτης που τον εμπιστεύτηκε.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 22 Δεκεμβρίου 2018, 21:14:27
Κείμενο που δημοσίευσε στον τοίχο του, στο facebook στις 22/12/2018, ο συνάδελφος Γενικός Ιατρός  Δημήτρης Μακρέας που δουλεύει σε Περιφερειακό Ιατρείο στα Χανιά. Το αναδημοσιεύω μετά από άδειά του:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
ΜΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙ ΑΡΩΝΙΟΥ

Ξεκαθαρίζω από την αρχή ότι είμαι υπέρμαχος ενός δημόσιου -καθολικού συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με καθορισμένους όρους λειτουργίας και υποχρεώσεις από τη μεριά των επαγγελματιών υγείας, με στόχευση όχι μόνο θεραπεία αλλά και στην προαγωγή υγείας ,την πρόληψη και αποκατάσταση,όχι μόνο στο επίπεδο του ατόμου και της οικογένειας, αλλά και της κοινότητας .Κατά τη γνώμη μου βασική προϋπόθεση, στη συγκεκριμένη κοινωνική συνθήκη, δημιουργίας ενός τέτοιου συστήματος είναι η ένταξη του συνόλου των Γενικών ιατρών που εργάζονται στην Ελλάδα, καθώς και ενός σημαντικού αριθμού παθολόγων και παιδιάτρων. Δε θα επεκταθώ όμως στα γενικά χαρακτηριστικά, αλλά θα επικεντρωθώ στις συνέπειες στη λειτουργία του ΠΙ Αρωνίου.
Το ΠΙ Αρωνίου βρίσκετε σε περιαστική περιοχή του Δήμου Χανίων , στον παλαιό δήμο Ακρωτηρίου, περιοχή με πληθυσμό 11.000 στα δημοτικά διαμερίσματα Αρωνίου και Κουνουπιδιανών (τα οποία αποτελούν τον πληθυσμό ευθύνης του ιατρείου όπου υπηρετώ) κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή του 2011.Για μεγάλο διάστημα την περασμένη δεκαετία αποτελούσε μία από τις πιο ραγδαία αναπτυσσόμενες περιοχές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ήδη από τα πληθυσμιακά δεδομένα αντιλαμβανόμαστε ότι η λειτουργία ενός δημόσιου ιατρείου ,με ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε άνθρωπο που είχε ανάγκη, αλλά κυρίως η μόνιμη παρακολούθηση τεράστιου αριθμού ανθρώπων με χρόνια προβλήματα υγείας, απαιτούσε και απαιτεί μια τιτάνια προσπάθεια.
Η εφαρμογή του “οικογενειακού ιατρού” στον αρχικό σχεδιασμό δεν περιελάμβανε τα Κέντρα υγείας και τα Περιφερικά Ιατρεία , αλλά θα στηριζόταν στη δημιουργία των ΤΟΜΥ ,καθώς και σε ένα δίκτυο συμβεβλημένων γιατρών που θα έπαιζαν το ρόλο των οικογενειακών γιατρών. Ο σχεδιασμός όμως άλλαξε από τη στιγμή που παρά τις επανειλημμένες προκηρύξεις και προσκλήσεις ενδιαφέροντος , ελάχιστος αριθμός γιατρών επέλεξε να ενταχθεί στο νέο θεσμό.. Αντί για 4000 γιατροί που απαιτούνταν κατ΄ ελάχιστο εντάχθηκαν κάτι περισσότερο από 1000. Κάπως έτσι αποφασίστηκε να ενταχθούν στο σύστημα των οικογενειακών γιατρών και οι γιατροί των δημόσιων δομών, δηλαδή Κέντρα υγείας, περιφερικά ιατρεία, ΠΕΔΥ ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη κάλυψη πληθυσμού από οικογενειακούς γιατρούς. Από την αρχή η απόφαση αυτή ερχόταν σε αντίθεση με την “κοινοτική” προσέγγιση του πληθυσμού, την ελεύθερη προσέλευση κάθε κατοίκου της περιοχής (και όχι μόνο) και τη συνολική εποπτεία και προστασία της υγείας της κοινότητας, καθώς η λίστα εγγεγραμμένων μπορεί να προκύψει από οποιοδήποτε κάτοικο του δήμου Χανίων, αλλά και μια πολύ μεγάλη μερίδα πληθυσμού -μόνιμων κατοίκων του Ακρωτηρίου ,που μέχρι σήμερα προσερχόταν στο ΠΙ Αρωνίου για το σύνολο των αναγκών του, να μη βρει θέση τελικά στη λίστα.
Αυτή τη στιγμή η προσωπική μου λίστα έχει ήδη υπερβεί το μέγιστο όριο των 2250 εγγεγραμμένων (αιτήσεις που ήδη έχω αποδεχτεί+αιτήσεις σε αναμονή) και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με την απογοήτευση ανθρώπων που δεν πρόλαβαν να εγγραφούν και την εύλογη απορία τους για το αν θα εξακολουθούν να μπορούν να έρχονται στο ΠΙ Αρωνίου και να συνεχίσουν να έχουν την παρακολούθηση που είχαν έως σήμερα, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό μου τον μοναδικό “οικογενειακό γιατρό” που είχαν και επιθυμούν να έχουν χωρίς να χρειάζεται να έχουν γραφεί σε κάποια λίστα μέχρι σήμερα. Προσωπικά βρίσκομαι στην πολύ δύσκολη θέση να προσπαθώ να τους διαβεβαιώσω ότι το ιατρείο θα είναι πάντα ανοιχτό σε οποιονδήποτε , ανεξαρτήτως λίστας .Γνωρίζω όμως ότι είναι μια υπόσχεση που πολύ δύσκολα μπορεί να τηρηθεί, γιατί ήδη ο αριθμός των 2250 ανθρώπων που δικαίως θα έχουν απαιτήσεις από τον οικογενειακό τους γιατρό είναι ήδη υπερβολικά μεγάλος και σε αυτόν προστίθενται όλοι όσοι έμειναν εκτός λίστας. Όπως λέει ο λαός “τα είχαμε και χύμα ,μας ήρθανε και τσουβαλάτα”. Η ουσιαστική συνέπεια της ένταξης των ΠΙ στη λίστα των οικογενειακών γιατρών ,τουλάχιστον για το ΠΙ Αρωνίου δημιούργησε μια κατάσταση χαωτική και επιπλέον του τεράστιου πληθυσμού ευθύνης δημιούργησε και ένα νέο πληθυσμό -περίπου 500 ανθρώπων- που μέχρι σήμερα δεν προσέρχονταν στο ΠΙ Αρωνίου ,αλλά εγγράφηκαν στην προσωπική μου λίστα . Την ίδια στιγμή τα ραντεβού ακόμα και κατοίκων της περιοχής που έχουν δηλώσει οικογενειακό γιατρό στις ΤΟΜΥ Χανίων υπερβαίνουν τον ένα -δύο μήνες ,με αποτέλεσμα και αυτοί τελικά να προσέρχονται στο ΠΙ Αρωνίου.. Είναι προφανές ότι οι διαβεβαιώσεις μου είναι έωλες γιατί απλούστατα αν δεν ενισχυθεί η περιοχή με ιατρικό (τουλάχιστον) προσωπικό είναι αδύνατον να επιβιώσω σε αυτή τη θέση ,κρατώντας αξιοπρεπές επίπεδο υπηρεσιών και να μην αναγκάζομαι να στερώ την πρόσβαση σε ανθρώπους που παρακολουθώ εδώ και 15 χρόνια.
Δεν έφτανε όμως μόνο ο φόρτος της καθημερινής ιατρικής εργασίας, όλο το προηγούμενο διάστημα προστέθηκε και ο όγκος μιας τεράστιας γραφειοκρατικής δουλειάς (ευτυχώς μέρος της δουλειάς έγινε στην γραμματεία των ΤΟΜΥ) και περίπου 50 τηλεφωνήματα τη μέρα με απορίες και αιτήματα για τον οικογενειακό γιατρό. Ερωτήματα που αφορούσαν τόσο τη διαδικασία εγγραφής ,αλλά και τις αλλαγές που θα επιφέρει το μοντέλο του οικογενειακού γιατρού. Ποιες αλλαγές όμως μπορούν να υπάρξουν με μόλις 20% κάλυψη του πληθυσμού και χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα τρόπος ένταξης νέων γιατρών στο δίκτυο οικογενειακών γιατρών. Οι ευθύνες είναι πολλαπλές και κυρίως από τη μεριά της κυβέρνησης που όφειλε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ένταξης γιατρών και να κάνει αλλαγές από τη στιγμή που τέσσερις προσκλήσεις ιατρικού προσωπικού μένουν απί της ουσίας άγονες,αλλά και επιστροφής επιστημονικού δυναμικού από το εξωτερικό, κάτι που θα συνιστούσε μια πραγματική κοσμογονία και θα συνιστούσε μια από τις σημαντικότερες και ουσιαστικότερες μεταρρυθμίσεις ..Ευθύνες υπάρχουν και στη μεριά της ιατρικής συντεχνίας και τη βαθιά ριζωμένη λογική του μονοπρόσωπου ιδιωτικού ιατρείου ως το μοναδικό μοντέλο άσκησης της ιατρικής.
Δε θα επεκταθώ όμως, θα σταθώ αυστηρά στις μέχρι τώρα συνέπειες της μεταρρύθμισης στο ιατρείο όπου εργάζομαι.Και οι συνέπειες είναι τραγικές. Επί της ουσίας δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας αδυναμίας λειτουργίας του ιατρείου και προσωπικής εξόντωσης. Προφανώς το συγκεκριμένο παράδειγμα δε μπορεί να γενικευτεί, αλλά αν η μεταρρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα να διαλύονται λειτουργικές (και επιτυχημένες θεωρώ) δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ,κάτι πάει στραβά. Αν μια μεταρρύθμιση σκορπά θυμό και απογοήτευση και γεννάει ανισότητες στον πληθυσμό (80% πληθυσμού χωρίς οικογενειακό γιατρό) χωρίς ορατή λύση ,κάτι πρέπει να αλλάξει επειγόντως.
Τίτλος: Να χαρώ εγώ ΔΩΡΕΑΝ, Οικογενειακό Ιατρό :))
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 11 Ιανουαρίου 2019, 21:54:12
Αντιγράφω από τον τοίχο του στο facebook (11/01/2019), δημοσίευση του συναδέλφου Γενικού Ιατρού Ευάγγελου Φραγκούλη. Την αναδημοσιεύω μετά από άδειά του:

Οι γιατροί που υπέκυψαν και προχώρησαν στις απαξιωτικές συμβάσεις Οικογενειακών Ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ ήταν δεδομένο πως θα έψαχναν για παράπλευρα οφέλη, όχι μόνο νόμιμα, αφού το συμβεβλημένοι ιατρείο υπό τους προτεινόμενους όρους είναι μη βιώσιμο...
 
Αντιγράφω από τοίχο συναδέλφου... "Καινουρια μοδα και ελληνικη πατεντα... συμβεβλημενοι ιδιωτες Ο.Ι. ζητουν 10€ για εγγραφη ασθενων στο συστημα... Ας υποθεσουμε οτι καποιος απο αυτους καταφερει και εγγραψει 2250 ασθενεις Χ 10€=22250€ tax free... WAY TO GO GUYS!!! Σας βγαζω το καπελο. Μπραβο σας..."
 
Ένας ευφάνταστος τρόπος να ανεβάσεις την per capita αποζημίωση... Σχεδον αυτό που ζητούσαμε να γίνεται νόμιμα (με φορολόγηση μας) εμείς, με ετήσια συμμετοχή των ασφαλισμένων (από 0-25 ευρώ το έτος, αναλόγως του εισοδήματος, για πλήρη κάλυψη...)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: nikmix στις 13 Ιανουαρίου 2019, 00:06:08
Το καλύτερο είναι ότι μυρίστηκαν τσιτσί και οι λογιστές και άκουσα από πολύ κόσμο ότι χρεώνουν από 5 εώς και 20€ κατά άτομο για να σε εγγράψουν ηλεκτρονικά (sic) σε οικογενειακό ιατρό......!
Οι πανικοβλημένοι και πλημελλώς ενημερωμένοι πολίτες (κυρίως μεγαλύτερων ηλικιών) τα δίνουν,ώστε να μη μείνουν "στην απέξω"...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 15 Ιανουαρίου 2019, 21:31:48
Κουβέντιαζα σήμερα με έναν ασθενή για τον θεσμό του ΟΙ του ΕΟΠΥΥ & τις ΤοΜΥ και έκανε την εξής σωστή παρατήρηση.
" Θα συμβει στην ΠΦΥ ότι συμβαινει στην αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Τα δυνατά πορτοφόλια εγκαταλείπουν την ΔΕΗ προς λοιπους ιδιωτες παρόχους. Συντομα στην ΔΕΗ θα μείνουν μόνο οι ειδικές κατηγορίες και οι χρεοκοπημένες επιχειρήσεις".
Με προβληματισε & νομίζω πως έχει δίκιο..
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 17 Ιανουαρίου 2019, 10:58:08
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
..... Συντομα στην ΔΕΗ θα μείνουν μόνο οι ειδικές κατηγορίες και οι χρεοκοπημένες επιχειρήσεις".
Με προβληματισε & νομίζω πως έχει δίκιο..
   Η διαφορά είναι όμως ότι η ΔΕΗ χάνει από την όλη υπόθεση (της απώλειας πελατών) ενώ αντίθετα ο ΕΟΠΥΥ είναι κερδισμένος. Όσο λιγο΄τεροι δηλώνουν οικογενειακούς γιατρούς και όσο περισσότερο αυξάνουν οι ιδιωτικές δαπάνες τόσο περισσότερα κέρδη θα έχει ο οργανισμός (θα βρεθούν κάπου να "επενδυθούν", πχ επιμόρφωση προσωπικού στη ...Ρόδο, ημέτεροι πάντα θα υπάρχουν).
   Τα χρήματα που παίρνει ο ΕΟΠΥΥ είναι εξασφαλισμένα...
Τίτλος: Ένα «πριμ» από το υπουργείο προς τους λιγοστούς οικογενειακούς γιατρούς.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 10 Απριλίου 2019, 22:48:30
10-04-2019

Εκδόθηκε νέα υπουργική απόφαση για τις αμοιβές των εγγεγραμμένων οικογενειακών γιατρών.

Να πριμοδοτήσει τους λιγοστούς οικογενειακούς γιατρούς που έχουν εγγραφεί στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ επιχειρεί το υπουργείο Υγείας, που επιμένει στο «αφήγημα» του success story της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την ώρα που όλα τα στελέχη του χώρου μιλούν για καλές προθέσεις αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Με νέα υπουργική απόφαση ορίζεται οτι οι εγγεγραμμένοι οικογενειακοί γιατροί (γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι) θα αμείβονται με 1800 ευρώ, ανεξάρτητα από τον πληθυσμό που έχουν στην ευθύνη τους, για ένα χρόνο από την υπογραφή της σύμβασής τους.

Σύμφωνα με όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα, η αμοιβή αυτή θα δινόταν για 6 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Τώρα παρατείνεται για άλλους 6 μήνες, σε μια ύστατη προσπάθεια να παραμείνουν οι οικογενειακοί γιατροί και ενδεχομένως να δελεαστούν και κάποιοι άλλοι για να εγγραφούν.

Μετά τον πρώτο χρόνο, οι οικογενειακοί γιατροί θα αμείβονται ανάλογα με τον πληθυσμό ευθύνης τους, ανάλογα δηλαδή με το πόσα άτομα έχουν δηλώσει τον εκάστοτε γιατρό ως οικογενειακό. Το ανώτατο πλαφόν έχει οριστεί στα 2.000 ευρώ, κάθε γιατρός δεν μπορεί να έχει στη ευθύνη του πάνω από 2.250 άτομα, ενώ η αμοιβή ανά άτομο είναι περίπου 1 ευρώ!

Σήμερα στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ εμφανίζονται 660 οικογενειακοί γιατροί και λίγοι από αυτούς έχουν συμπληρώσει το αριθμητικό όριο ασθενών, με δεδομένο ότι η μεγάλη πλειονότητα των ασφαλισμένων δεν έχει δηλώσει γιατρό.

Αν οι αριθμοί δεν αλλάξουν, με το που θα ισχύσει το πληθυσμιακό κριτήριο για τις αμοιβές, αυτές αυτόματα θα πέσουν πολύ κάτω από τα 1.800 ευρώ.

Ειδικοί του χώρου εκτιμούν ότι οι χαμηλές αμοιβές θα οδηγήσουν πολλούς οικογενειακούς γιατρούς εκτός ΕΟΠΥΥ...

https://www.onmed.gr/ygeia-politiki/story/375028/ena-prim-apo-to-ypoyrgeio-pros-toys-ligostoys-oikogeneiakoys-giatroys?fbclid=IwAR3gbkm6unWhh9g4TNnIWTGVTcv_cU9UNY1yw93IazDbfXbmhXTy5ICsddE (https://www.onmed.gr/ygeia-politiki/story/375028/ena-prim-apo-to-ypoyrgeio-pros-toys-ligostoys-oikogeneiakoys-giatroys?fbclid=IwAR3gbkm6unWhh9g4TNnIWTGVTcv_cU9UNY1yw93IazDbfXbmhXTy5ICsddE)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 11 Απριλίου 2019, 09:26:08
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σήμερα στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ εμφανίζονται 660 οικογενειακοί γιατροί και λίγοι από αυτούς έχουν συμπληρώσει το αριθμητικό όριο ασθενών, με δεδομένο ότι η μεγάλη πλειονότητα των ασφαλισμένων δεν έχει δηλώσει γιατρό.
https://www.onmed.gr/ygeia-politiki/story/375028/ena-prim-apo-to-ypoyrgeio-pros-toys-ligostoys-oikogeneiakoys-giatroys?fbclid=IwAR3gbkm6unWhh9g4TNnIWTGVTcv_cU9UNY1yw93IazDbfXbmhXTy5ICsddE (https://www.onmed.gr/ygeia-politiki/story/375028/ena-prim-apo-to-ypoyrgeio-pros-toys-ligostoys-oikogeneiakoys-giatroys?fbclid=IwAR3gbkm6unWhh9g4TNnIWTGVTcv_cU9UNY1yw93IazDbfXbmhXTy5ICsddE)
Πώς τώρα γίνεται μία υπηρεσία που είναι δωρεάν να καταφέρουμε να μην έχει καν ζήτηση, είναι θέμα άξιο διερεύνησης.
Και να μην πούμε ότι οι πολίτες δεν είναι ενημερωμένοι, το σχετικό κειμενάκι έχει εκτυπωθεί δεκάδες εκατομμύρια φορές σε όλη την Ελλάδα πάνω σε συνταγές και παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί.
Εντάξει, να μην υπάρχουν αρκετοί ιδιώτες ιατροί να δηλώσουν συμμετοχή στο σύστημα το καταλαβαίνω, αυτό όμως με ξεπερνάει.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 11 Απριλίου 2019, 10:24:15
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Πώς τώρα γίνεται μία υπηρεσία που είναι δωρεάν να καταφέρουμε να μην έχει καν ζήτηση, είναι θέμα άξιο διερεύνησης.


Ίσως οι πολίτες να έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι το εντελώς δωρεάν στην Υγεία, μπορεί να τους κοστίσει πολύ ακριβά...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: md στις 11 Απριλίου 2019, 11:30:45
Ή να γνωριζουν τους συμβεβλημενους και να μην τους ''γεμιζουν'' το ματι?....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 11 Απριλίου 2019, 16:46:02
Ίσως έχει να κάνει με το γεγονός ότι αρκετοί (κατά την εκτίμησή μου) ήταν γιατροί νέοι στο ιδιωτικό ιατρείο ή χωρίς μεγάλο κύκλο πριν το θεσμό του οικογενειακού - ξέρω μερικούς που το περίμεναν πως και πως. Στην περιοχή μου υπάρχει γιατρός ιδιώτης που εγγράφει επιλεκτικά (προφανώς μόνο τους >60) ασθενείς στο ιατρείο του και θεωρώ ότι θα έχει πιάσει τον αριθμό.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: GirousisN στις 15 Μαΐου 2019, 10:42:35
Στον «αέρα» δωρεάν ογκολογικές ιατρικές εξετάσεις

Aναστάτωση σε ογκολογικούς ασθενείς, ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, που έχουν προγραμματίσει να υποβληθούν από την Πέμπτη και μετά σε εξέταση PET/CT (ποζιτρονική αξονική τομογραφία) σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και θεραπευτήρια, προκαλεί η απόφαση των σχετικών ομίλων να σταματήσουν να χορηγούν τα απαραίτητα για την εξέταση ραδιοφάρμακα.

Οι πέντε ιδιώτες πάροχοι του ΕΟΠΥΥ που πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις πυρηνικής ιατρικής, για τις οποίες απαιτείται χρήση ραδιοφαρμάκων (Βιοϊατρική, Ιατρικό Αθηνών, Ιατρόπολις, Μetropolitan, Υγεία), με επιστολή που απέστειλαν στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ Βασίλη Πλαγιαννάκο, ενημερώνουν ότι από μεθαύριο Πέμπτη δεν πρόκειται να χορηγούν στους ασφαλισμένους τα ραδιοφάρμακα και θα πρέπει ο ίδιος ο οργανισμός να φροντίσει για την προμήθειά τους. Αιτία για την κίνηση αυτή είναι η αναγκαστική έκπτωση που τους επιβάλλεται μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής της υπέρβασης της δαπάνης - clawback για τα διαγνωστικά ραδιοφάρμακα, τα οποία ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι πάροχοι, αγοράζουν από την παραγωγό εταιρεία στην πλήρη τιμή. Ειδικότερα, για το πρώτο εξάμηνο του 2018 καταλογίστηκε στα διαγνωστικά κέντρα και τα θεραπευτήρια από τον ΕΟΠΥΥ ποσοστό clawback 46,15% επί της δαπάνης που είχαν υποβάλει.

Από την πλευρά τους, οι εταιρείες δηλώνουν ότι στην υποβαλλόμενη δαπάνη δεν περιλαμβάνεται κέρδος και ότι οι ίδιες καταβάλλουν προς τον προμηθευτή άμεσα την αξία αγοράς του ραδιοφαρμάκου για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ. Με λίγα λόγια, αντί να επωμισθεί το clawback ο παραγωγός, όπως συμβαίνει συνολικά στο φάρμακο, το έχουν επωμισθεί οι πάροχοι, που εκτελούν την εξέταση, προμηθεύονται το ραδιοφάρμακο και διαβιβάζουν το παραστατικό αγοράς στον ΕΟΠΥΥ.

Οι πέντε ιδιώτες πάροχοι ζητούν να δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα και δηλώνουν ότι από την ερχόμενη Πέμπτη (16/5/19) θα πρέπει ο ΕΟΠΥΥ να φροντίσει για την προμήθεια του ραδιοφαρμάκου από τον παραγωγό, καθότι «αδυνατούν πλέον να αγοράζουν οι ίδιες» το σκεύασμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιδιωτικές μονάδες καλύπτουν σχεδόν το 90% των αναγκών του πληθυσμού για την εξέταση PET/CT.

http://www.kathimerini.gr/1023840/article/epikairothta/ellada/ston-aera-dwrean-ogkologikes-iatrikes-e3etaseis (http://www.kathimerini.gr/1023840/article/epikairothta/ellada/ston-aera-dwrean-ogkologikes-iatrikes-e3etaseis)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις upd
Αποστολή από: Gatekeeper στις 15 Μαΐου 2019, 10:59:10
Η επι ΣΥΡΙΖΑ απαγόρευση σύναψης σύμβασης οικογενειακού ιατρού με ιατρικές εταρείες τύπου ΙΚΕ παραμένει σε ισχύ.

Το αναφέρω επειδή καποιοι συνάδελφοι με ρώτησαν.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 15 Μαΐου 2019, 17:16:50
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Η επι ΣΥΡΙΖΑ απαγόρευση σύναψης σύμβασης οικογενειακού ιατρού με ιατρικές εταρείες τύπου ΙΚΕ παραμένει σε ισχύ.

Το αναφέρω επειδή καποιοι συνάδελφοι με ρώτησαν.
Τι ισχύει για τις Ε.Π.Ε. και τις Α.Ε.;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 15 Μαΐου 2019, 21:22:05
Ναι. Αφορα όλες τις εταιρικές μορφές και μονοπρόσωπες.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: DrGuni στις 18 Ιουλίου 2019, 21:16:27
Προ ολίγου έμαθα ότι  δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών και πως  τους εστάλη χθες email με πρόταση για  σύμβαση με νέους όρους. Μολονότι ήταν κάπως ασαφή αυτά που έμαθα, η πρόταση περιλαμβάνει  ελάχιστο ποσό αμοιβής  1800 ευρώ το οποίο θα αναλογεί σε 400  επισκέψεις  (δε  θυμάμαι το ακριβώς νούμερο). Αυτή η αμοιβή θα προσαυξάνεται, φθάνοντας συνολικά  και τα 3000  ευρώ για όσους  έχουν επιλεγεί απο  3000 ασθενείς και παράλληλα έχουν 650 επισκέψεις. Δεν μπόρεσα  να μάθω πόσες  ώρες πρέπει να διαθέσεις για τέτοιο αριθμό ασθενών. Αν όντως ισχύσει μια τέτοια σύμβαση, προβλέπω ότι θα  γενικευθεί το φαινόμενο  <<πραγματοποίησης >> επισκέψεων  εν αγνοία των ασθενών, προκειμένου να επιτευχθεί   η μέγιστη αμοιβή. Δλδ μια τρύπα στο νερό.

ΥΓ1 Έχετε  ακούσει κάτι σχετικό;
ΥΓ2 Γιατί δεν το δημοσιοποιούν ;

Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Denominator στις 18 Ιουλίου 2019, 21:31:52
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Η επι ΣΥΡΙΖΑ απαγόρευση σύναψης σύμβασης οικογενειακού ιατρού με ιατρικές εταρείες τύπου ΙΚΕ παραμένει σε ισχύ.

Το αναφέρω επειδή καποιοι συνάδελφοι με ρώτησαν.
Τι ισχύει για τις Ε.Π.Ε. και τις Α.Ε.;
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ναι. Αφορα όλες τις εταιρικές μορφές και μονοπρόσωπες.
Ελπίζω αυτός ο περιορισμός, ο οποίος αντίκειται στη λογική της ελεύθερης αγοράς, να αρθεί με τη νέα κυβέρνηση.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 18 Ιουλίου 2019, 22:19:57
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Προ ολίγου έμαθα ότι  δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών και πως  τους εστάλη χθες email με πρόταση για  σύμβαση με νέους όρους. Μολονότι ήταν κάπως ασαφή αυτά που έμαθα, η πρόταση περιλαμβάνει  ελάχιστο ποσό αμοιβής  1800 ευρώ το οποίο θα αναλογεί σε 400  επισκέψεις  (δε  θυμάμαι το ακριβώς νούμερο). Αυτή η αμοιβή θα προσαυξάνεται, φθάνοντας συνολικά  και τα 3000  ευρώ για όσους  έχουν επιλεγεί απο  3000 ασθενείς και παράλληλα έχουν 650 επισκέψεις. Δεν μπόρεσα  να μάθω πόσες  ώρες πρέπει να διαθέσεις για τέτοιο αριθμό ασθενών. Αν όντως ισχύσει μια τέτοια σύμβαση, προβλέπω ότι θα  γενικευθεί το φαινόμενο  <<πραγματοποίησης >> επισκέψεων  εν αγνοία των ασθενών, προκειμένου να επιτευχθεί   η μέγιστη αμοιβή. Δλδ μια τρύπα στο νερό.

ΥΓ1 Έχετε  ακούσει κάτι σχετικό;
ΥΓ2 Γιατί δεν το δημοσιοποιούν ;

650 επισκέψεις / 20 εργάσιμες ημέρες = 32,5  επισκέψεις / ημέρα. Παράλληλα θέλουν να καθιερώσουν και τις ετήσιες συνταγές. Έτσι θα αρκούν 3-4 Ιατροί/σκλάβοι για να "καλύπτουν" (τρόπος του λέγειν) πόλεις των 50.000 κατοίκων (γιατί υπολογίζω ότι το 80% των επισκέψεων προέρχεται από ένα 20% του πληθυσμού με χρόνιες ασθένειες, οι υπόλοιποι ούτε θα κάνουν τον κόπο να εγγραφούν ). Και έτσι θα βγάζει καθαρά ο καθένας Οικογενειακός Ιατρός γύρω στα 1.500 €/μήνα (γιατί τα 3.000 € θα είναι σίγουρα μικτά).

Αν είναι έτσι μάλλον δεν θα πάρω...

Καλύτερα λιγότερα λεφτά και πιο ήρεμη ζωή.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: akkonst στις 19 Ιουλίου 2019, 11:49:52
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Προ ολίγου έμαθα ότι  δεν ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών και πως  τους εστάλη χθες email με πρόταση για  σύμβαση με νέους όρους. Μολονότι ήταν κάπως ασαφή αυτά που έμαθα, η πρόταση περιλαμβάνει  ελάχιστο ποσό αμοιβής  1800 ευρώ το οποίο θα αναλογεί σε 400  επισκέψεις  (δε  θυμάμαι το ακριβώς νούμερο). Αυτή η αμοιβή θα προσαυξάνεται, φθάνοντας συνολικά  και τα 3000  ευρώ για όσους  έχουν επιλεγεί απο  3000 ασθενείς και παράλληλα έχουν 650 επισκέψεις. Δεν μπόρεσα  να μάθω πόσες  ώρες πρέπει να διαθέσεις για τέτοιο αριθμό ασθενών. Αν όντως ισχύσει μια τέτοια σύμβαση, προβλέπω ότι θα  γενικευθεί το φαινόμενο  <<πραγματοποίησης >> επισκέψεων  εν αγνοία των ασθενών, προκειμένου να επιτευχθεί   η μέγιστη αμοιβή. Δλδ μια τρύπα στο νερό.

ΥΓ1 Έχετε  ακούσει κάτι σχετικό;
ΥΓ2 Γιατί δεν το δημοσιοποιούν ;

Δεν έχει έρθει κανένα τέτοιο mail , σε 'μένα τουλάχιστον ...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 10 Αυγούστου 2019, 00:53:49
Αναμόρφωση κατ’ επείγοντως στον ΕΟΠΥΥ


Της Ελενας Ερμείδου

Τα χρέη του ΕΟΠΥΥ αυξάνονται, ο κόσμος πληρώνει ιδιωτική την υγεία, τα νοσοκομεία διαμαρτύρονται. Η αναμόρφωση και ο επανασχεδιασμός του ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να προχωρήσει με την διαδικασία του κατ’ επείγοντος ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και να ενεργοποιηθούν συστήματα και λύσεις προς όφελος της υγείας.
Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της υγείας πρέπει προχωρήσει με βάση την συμπληρωματικότητα ώστε να αποφεύγονται οι διπλές καλύψεις, να μειωθούν οι δαπάνες, τα κόστη, τα φακελάκια στου ιατρούς και σταματήσουν οι πολίτες να πληρώνουν ιδιωτικά το 40% περίπου των συνολικών δαπανών υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσοι σήμερα κάνουν λόγο για δημόσια υγεία, αγνοούν το γεγονός ότι από τις τσέπες των πολιτών φεύγουν εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για υπηρεσίες υγείας που τις έχουν πληρώσει μέσω των ασφαλιστικών τους εισφορών.
Περίπου το 35% των πολιτών λόγω ανεπάρκειας του συστήματος υγείας απευθύνονται σε ιδιώτες ιατρούς για να λύσουν το πρόβλημα της υγείας τους ενώ κάποιοι άλλοι σε δομές του ΕΣΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον ΙΣΑ το 80% των πολιτών πληρώνει ιδιωτικά, ήτοι από την τσέπη κατευθείαν τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Τέσσερις στους 10 πολίτες δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να καλύψει τις ανάγκες της υγείας του και τις ιατροφαρμακευτικές δαπάνες και επτά στους 10 δηλώνουν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας επιδεινώθηκε.
Οι δαπάνες στην υγεία μειώθηκαν σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς του κράτους ωστόσο το μέρος της μείωσης το πληρώνει ο πολίτης από την τσέπη του, καθώς οι μεταρρυθμίσεις έμειναν σε ημιτελές στάδιο. Η ιδιωτική ασφάλιση δεν υπήρξε στις συζητήσεις που έκανε το κράτος πριν περικοπούν οι δαπάνες στην υγεία και οι πολίτες μέχρι και σήμερα παραμένουν χωρίς ενημέρωση.
Να σημειωθεί ότι σήμερα τα χρέη του ΕΟΠΥΥ φτάνουν τα 200 εκατ. ευρώ και η κρατική χρηματοδότηση που παίρνει ο οργανισμός φτάνει τα 100 εκατ. ευρώ.
Οι ασφαλιστικές μέσω συμπράξεων όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο συμπληρώνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας όσο και βελτιώνοντας τις τιμολογήσεις στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Τα χαμηλά νοσήλια και τα χαμηλά ασφάλιστρα υγείας είναι ο στόχος των ιδιωτικών κλινικών και των ασφαλιστικών, ωστόσο για να γίνει αυτό, μεταξύ άλλων θα χρειαστεί να αυξηθεί η βάση των ασφαλισμένων. Κατ’ επέκταση απαιτείται ολοκληρωμένο σχέδιο για την συμβολή του κλάδου από τα αρμόδια υπουργεία συμπεριλαμβανομένου και του υπουργείου οικονομικών. Στην συγκράτηση του κόστους ρόλο παίζει η υιοθέτηση των ιατρικών πρωτοκόλλων, η ενίσχυση της πρόληψης, η λήψη μέτρων για τον έλεγχο των εισαγωγών αλλά και η διάθεση ασφαλιστικών προγραμμάτων στα νοσοκομεία.
https://insuranceworld.gr/68136/eidiseis/asfalistikes-eidiseis/anamorfosi-kat-epeigontos-ston-eopyy/
Τίτλος: Στον αέρα ο θεσμός των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακών ιατρών
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Νοεμβρίου 2019, 22:52:53
19/11/19

Ερώτηση Κεγκέρογλου προς τo Υπουργείo Υγείας.

Με ερώτηση του προς τo Υπουργείo Υγείας,  ο γραμματέας της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, επισημαίνει ότι βρίσκεται στον αέρα ο θεσμός των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακών ιατρών.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ  οικογενειακοί ιατροί  έχουν να πληρωθούν από τον Αύγουστο.

Η προηγούμενη Κυβέρνηση άλλαξε το σύστημα πληρωμής και αντί της πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης, θέσπισε το σύστημα της κατ’ ατόμου αμοιβής, το οποίο όμως δεν έχει ξεκινήσει ακόμη να εφαρμόζεται.

Επειδή εδώ και τρείς μήνες παραμένουν απλήρωτοι οι οικογενειακοί ιατροί (600 σε όλη την Ελλάδα), αφού δεν εφαρμόζεται ούτε το παλαιό καθεστώς αλλά ούτε το νέο, με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται ούτε τα λειτουργικά έξοδα των ιατρείων και

επειδή προκαλούνται σοβαρά προσκόμματα στην ήδη προβληματική εξυπηρέτηση των εκατομμύρια ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ

Ερωτάσθε  κ. Υπουργέ:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε, προκειμένου να καταβληθούν τα οφειλόμενα στους συμβεβλημένους οικογενειακούς ιατρούς και να συνεχίσουν απρόσκοπτα να επιτελούν το έργο τους;
Με ποιο τρόπο σκέφτεται η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τον θεσμό των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακών ιατρών;

https://www.cretapost.gr/525715/ston-aera-o-thesmos-ton-symvevlimenon-me-ton-eopyy-ikogeniakon-iatron/?fbclid=IwAR2Ek8DzTFyMP-KYxnJKunDpuB45pGq7IvT26VT5EjhtWm17QTO5pE1rcV4 (https://www.cretapost.gr/525715/ston-aera-o-thesmos-ton-symvevlimenon-me-ton-eopyy-ikogeniakon-iatron/?fbclid=IwAR2Ek8DzTFyMP-KYxnJKunDpuB45pGq7IvT26VT5EjhtWm17QTO5pE1rcV4)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 21 Νοεμβρίου 2019, 15:33:33
(https://scontent.fskg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/75625498_10158961569089097_4811766743494033408_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_ohc=ghgGwB9R6QIAQnOzd7Jd5_DrN76fiiEeZYXsB8SJoMRpJDLDTSpXyuaeg&_nc_ht=scontent.fskg3-1.fna&oh=69391c65c1d736855b2f5be98296b462&oe=5E46BDB4)

https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-november-2019_en?fbclid=IwAR1LQ-up0Th9sVj2N2oSxjuRtUOCZbfp9kVybtWYvpQtLyY6A5weJprTbaw (https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-november-2019_en?fbclid=IwAR1LQ-up0Th9sVj2N2oSxjuRtUOCZbfp9kVybtWYvpQtLyY6A5weJprTbaw)
Τίτλος: 7-12-2019 Οι ιδιώτες Ο.Ι. θα παίρνουν 2.000 € μικτά έως και 01/08/2020.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 7 Δεκεμβρίου 2019, 10:24:06
07/12/2019

https://www.parapolitika.gr/ellada/article/1027273/me-pagia-adimisthia-oi-oikogeneiakoi-giatroi-tou-eopuu/#.XesjjRaiIiY.twitter (https://www.parapolitika.gr/ellada/article/1027273/me-pagia-adimisthia-oi-oikogeneiakoi-giatroi-tou-eopuu/#.XesjjRaiIiY.twitter)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 7 Δεκεμβρίου 2019, 22:26:05
04-12-2019 υπογράφηκαν οι πρώτες ανανεώσεις των διετών συμβάσεων στις ΤΟΜΥ.

(https://scontent.fskg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/78701067_10220821119148033_7970932059780677632_o.jpg?_nc_cat=108&_nc_ohc=T1iCPfrt5V0AQlMBWtZh-7mfKLaRpunabYPBBtBZv_j_aRQLzLLm43YkA&_nc_ht=scontent.fskg3-1.fna&oh=af19f7b527e3db36ae8f1dec7321b21f&oe=5E7301BC)
Τίτλος: Από τις 16/10/20 καινούριου τύπου συμβάσεις ΕΟΠΥΥ για τους Οικογεν. Ιατρούς.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 2 Οκτωβρίου 2020, 17:07:23
02/10/2020

https://www.eopyy.gov.gr/article/3feee24c-b4d1-4325-b64f-c93b3255372b (https://www.eopyy.gov.gr/article/3feee24c-b4d1-4325-b64f-c93b3255372b)
Τίτλος: Απ: Από τις 16/10/20 καινούριου τύπου συμβάσεις ΕΟΠΥΥ για τους Οικογεν. Ιατρούς.
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 2 Οκτωβρίου 2020, 18:41:42
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
02/10/2020
https://www.eopyy.gov.gr/article/3feee24c-b4d1-4325-b64f-c93b3255372b (https://www.eopyy.gov.gr/article/3feee24c-b4d1-4325-b64f-c93b3255372b)
   Αντιγράφω από τον ΕΟΠΥΥ: "" έως τις 15-10-2020. Πέραν της ημερομηνίας αυτής προγραμματίζεται η σύναψη συμβάσεων με διαφορετικό τρόπο αποζημίωσης""
   Γίνεται παράταση της υπάρχουσας κατάστασης μέχρι 15/10... Την επόμενη μέρα, ως εκ θαύματος (εν τω μέσω της νυκτός / εν μία νυκτί) θα ξεκινήσουν, φαντάζομαι, οι νέες συμβάσεις που τώρα ...προγραμματίζονται. Δηλαδή πότε θα μάθουμε (έστω, οι ΓΙ, Π/Θ, Π/Δ που τους αφορά) πως θα είναι οι συμβάσεις για να αποφασίσουμε αν θα συμβληθούμε. Ή μήπως θα γίνει με τα φαξ όπως το 2011 Χριστουγεννιάτικα... (για όποιους θυμούνται)
   Δεν ξέρω αν είναι προχειρότητα ή σκοπιμότητα...
Τίτλος: Απ: Από τις 16/10/20 καινούριου τύπου συμβάσεις ΕΟΠΥΥ για τους Οικογεν. Ιατρούς.
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 2 Οκτωβρίου 2020, 21:11:36
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
02/10/2020
https://www.eopyy.gov.gr/article/3feee24c-b4d1-4325-b64f-c93b3255372b (https://www.eopyy.gov.gr/article/3feee24c-b4d1-4325-b64f-c93b3255372b)
   Αντιγράφω από τον ΕΟΠΥΥ: "" έως τις 15-10-2020. Πέραν της ημερομηνίας αυτής προγραμματίζεται η σύναψη συμβάσεων με διαφορετικό τρόπο αποζημίωσης""
   Γίνεται παράταση της υπάρχουσας κατάστασης μέχρι 15/10... Την επόμενη μέρα, ως εκ θαύματος (εν τω μέσω της νυκτός / εν μία νυκτί) θα ξεκινήσουν, φαντάζομαι, οι νέες συμβάσεις που τώρα ...προγραμματίζονται. Δηλαδή πότε θα μάθουμε (έστω, οι ΓΙ, Π/Θ, Π/Δ που τους αφορά) πως θα είναι οι συμβάσεις για να αποφασίσουμε αν θα συμβληθούμε. Ή μήπως θα γίνει με τα φαξ όπως το 2011 Χριστουγεννιάτικα... (για όποιους θυμούνται)
   Δεν ξέρω αν είναι προχειρότητα ή σκοπιμότητα...
Είναι καθαρά προχειρότητα.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 4 Οκτωβρίου 2020, 16:07:16
€12 ανα ασθενη ανά έτος θα δώσουν με μεγεθος λίστας 2000 με 2500 άτομα. Θα κληθει ο πληθυσμός να επιλέξει πρωτοβάθμιο ιατρό με τις Δημόσιες δομές να μην χρεώνουν επιπλέον ποσό ανα επισκεψη και τις ιδιωτικές να χρεωνουν κανονικά ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική τους.
Αύτο είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνεί , διαφορετικά πάμε στο σύστημα των 200 επισκέψεων που είναι ακόμη μεγαλύτερη κοροιδία...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 4 Οκτωβρίου 2020, 16:58:46
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
€12 ανα ασθενη ανά έτος θα δώσουν με μεγεθος λίστας 2000 με 2500 άτομα. Θα κληθει ο πληθυσμός να επιλέξει πρωτοβάθμιο ιατρό με τις Δημόσιες δομές να μην χρεώνουν επιπλέον ποσό ανα επισκεψη και τις ιδιωτικές να χρεωνουν κανονικά ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική τους.
Αύτο είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνεί , διαφορετικά πάμε στο σύστημα των 200 επισκέψεων που είναι ακόμη μεγαλύτερη κοροιδία...
Εγώ πάλι νομίζω ότι με δώρο 200 επισκέψεις για συνταγογραφήσεις, οι ΤΟΜΥ δεν έχουν λόγο ύπαρξης.....  Το λες και πονηρό σχέδιο....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 4 Οκτωβρίου 2020, 17:44:55
Μια πρώτη γεύση για τις αλλαγές που δρομολογούνται, προκειμένου να ενισχυθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στη μάχη έναντι του κορονοϊού, δίνει με συνέντευξη του στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο καθ’ ύλην αρμόδιος Δρ. Ανάργυρος Μαριόλης, οικογενειακός γιατρός, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης.

Θα πρέπει να δούμε την οικονομική συνιστώσα με έναν κατά μέσο όρο από τον ΕΟΠΥΥ στο συμβεβλημένο γιατρό ανά πολίτη εγγεγραμμένο, για κάλυψη του τουλάχιστον ενός έτους. Με χίλιους εξακόσιους πολίτες ανά οικογενειακό γιατρό και μία ικανοποιητική για τους ιδιώτες οικονομική συνιστώσα, γιατί περιλαμβάνει μέσα και τα λειτουργικά έξοδα της δομής του ιδιώτη γιατρού. Αν θέλουμε να είναι σύμμαχοι. Βέβαια και αυτοί θα πρέπει να κατανοήσουν τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ο γιατρός αυτός θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δέσμη υπηρεσιών στους ασθενείς της λίστας του. Πχ προληπτικές εξετάσεις, ανανέωση συνταγών, εμβολιασμό κλπ. Σε σχέση με την πανδημία θα πρέπει να τους προσφέρει τηλεσυμβουλευτική...
https://www.in.gr/2020/10/04/greece/o-kalyteros-oikogeneiakos-giatros-tis-eyropis-ksediplonei-ta-xartia-tou-sxedio-gia-ta-k-y-en-meso-epidimias/
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 4 Οκτωβρίου 2020, 17:56:20
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μια πρώτη γεύση για τις αλλαγές που δρομολογούνται, προκειμένου να ενισχυθεί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στη μάχη έναντι του κορονοϊού, δίνει με συνέντευξη του στο Πρακτορείο Fm και στην εκπομπή της Τάνιας Η. Μαντουβάλου «104,9 ΜΥΣΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ» ο καθ’ ύλην αρμόδιος Δρ. Ανάργυρος Μαριόλης, οικογενειακός γιατρός, διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αρεόπολης.

Θα πρέπει να δούμε την οικονομική συνιστώσα με έναν κατά μέσο όρο από τον ΕΟΠΥΥ στο συμβεβλημένο γιατρό ανά πολίτη εγγεγραμμένο, για κάλυψη του τουλάχιστον ενός έτους. Με χίλιους εξακόσιους πολίτες ανά οικογενειακό γιατρό και μία ικανοποιητική για τους ιδιώτες οικονομική συνιστώσα, γιατί περιλαμβάνει μέσα και τα λειτουργικά έξοδα της δομής του ιδιώτη γιατρού. Αν θέλουμε να είναι σύμμαχοι. Βέβαια και αυτοί θα πρέπει να κατανοήσουν τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ο γιατρός αυτός θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δέσμη υπηρεσιών στους ασθενείς της λίστας του. Πχ προληπτικές εξετάσεις, ανανέωση συνταγών, εμβολιασμό κλπ. Σε σχέση με την πανδημία θα πρέπει να τους προσφέρει τηλεσυμβουλευτική...
https://www.in.gr/2020/10/04/greece/o-kalyteros-oikogeneiakos-giatros-tis-eyropis-ksediplonei-ta-xartia-tou-sxedio-gia-ta-k-y-en-meso-epidimias/
O Μαργιόλης εκφράζει ένα διακαή πόθο που έχουμε όλοι για να υπάρξει οικογενειακός ιατρός σε αυτή τη χώρα. Μην ξεχνάς όμως ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός κομματικών "συμφερόντων" στην Νέα Δημοκρατία που δεν βλέπουν με καλό μάτι κάτι τέτοιο. Ο covid ήταν μια εξαιρετική δικαιολογία για τον πρωθυπουργό να παρακάμψει τα εμπόδια, φαίνεται όμως ότι εδώ και 6 μήνες δεν έγινε ΤΙΠΟΤΑ. Άρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον να το προχωρήσουν.
Ταυτόχρονα, αυτό που περιγράφει πλέον ο Μαργιόλης θα πρέπει να γίνει σε μια Ελλάδα που ο ΣΥΡΙΖΑ έμαθε τον Έλληνα να πληρώνει και τον παθολόγο και το γενικό ιατρό. Δύσκολο, πλέον να αλλάξει με ψίχουλα για καθολικές υπηρεσίες που περιγράφονται. Συνηθίζω να λέω για άλλη μια φορά, ότι όσες επισκέψεις θεωρείς ότι κάνει ο Έλληνας στο γιατρό του το χρόνο με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν (ναι, η ΗΔΙΚΑ έχει πλέον δεδομένα για αυτές τις ειδικότητες), τόσες θα πρέπει να πληρώνεις το χρόνο. Διαφορετικά, η πρόταση του Μαργιόλη θα καταλήξει σε φιάσκο.  Αν λοιπόν, κρυφά προετοιμαζόντουσαν όλο τον προηγούμενο καιρό, ναι, υπάρχουν ελπίδες να γίνει η πρόταση του Μαργιόλη, διαφορετικά, οι 200 επισκέψεις μια πυροσβεστική λύση και βλέπουμε από του χρόνου.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 4 Οκτωβρίου 2020, 18:01:53
Δημήτρη δεν μίλησε για δωρεαν υπηρεσίες...
Τίτλος: Απ: Από τις 16/10/20 καινούριου τύπου συμβάσεις ΕΟΠΥΥ για τους Οικογεν. Ιατρούς.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 16 Οκτωβρίου 2020, 15:42:05
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
02/10/2020

https://www.eopyy.gov.gr/article/3feee24c-b4d1-4325-b64f-c93b3255372b (https://www.eopyy.gov.gr/article/3feee24c-b4d1-4325-b64f-c93b3255372b)

16/10/2020 και ώρα 15.38 και ούτε φωνή ούτε ακρόαση από τον ΕΟΠΥΥ.

Έχουν άραγε συναίσθηση στον ΕΟΠΥΥ ότι με τον τρόπο αυτό, ακόμη και όσοι ιδιώτες Γενικοί Ιατροί / Παθολόγοι σκεφτόντουσαν να συνάψουν συμβάσεις προβληματίζονται ακόμη περισσότερο;

( Και να ήταν μόνο αυτό; Γράφει συνάδελφος ιδιώτης Γενικός Ιατρός σε Ιατρική ομάδα του facebook στις 16/10/2020:

Το πρόβλημα για τις αποζημιωσεις δεν αφορα μονο τον Οκτωβριο. Οι οικογενειακοι ιατροι, εχουμε πληρωθει μέχρι και τον Ιουνιο 2020 και για τους επομενους μηνες, δηλαδη Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο δεν εχουμε ουτε καν την δυνατοτητα να υποβαλλουμε τα αρχεια μας αρα στον αερα ειναι οι πληρωμες απο Ιουλιο και μετα. Παρα ταυτα συνεχίζουμε και δεχόμαστε ααθενεις, δεν ξέρω ομως για πόσο ακομη...

και απαντά ένας άλλος ιδιώτης Γενικός Ιατρός:

Πραγματικά δεν ξέρω πόσο νόμιμο είναι αυτό που κάνει ο εοπυυ. Ναι μπορεί να αλλάζει τις αμοιβές. Αλλά τις αλλάζει αφότου το αποφασίσει. Δηλαδή είναι νόμιμο να αποφασίσει τον Οκτώβριο τις μη καταβληθεισες οφειλές του Ιουλίου Αυγούστου Σεπτεμβρίου; αναρωτιέμαι πολύ σοβαρά)
Τίτλος: Μαύρα μαντάτα της ΕΕ για την Υγεία στην Ελλάδα
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 21 Οκτωβρίου 2020, 17:12:33
21/10/2020

https://virus.com.gr/mayra-mantata-tis-ee-gia-tin-ygeia-stin-ellada/?fbclid=IwAR0XDl5_MetEtXCSQYF8-bgqJAUKiXSy8dG7ZHNeZsbqx5JrIwMnT6If014 (https://virus.com.gr/mayra-mantata-tis-ee-gia-tin-ygeia-stin-ellada/?fbclid=IwAR0XDl5_MetEtXCSQYF8-bgqJAUKiXSy8dG7ZHNeZsbqx5JrIwMnT6If014)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: nek στις 22 Οκτωβρίου 2020, 10:46:42
  Αποφασισθηκε η παραταση των συμβασεων εως 31/10/2020. (η αποφαση περασε σε νομοσχεδιο στις 20/10 οταν η προηγουμενη παραταση ηταν εως 15/10, αρα οι συμβεβλημμενοι πρακτικα επι 5μερες δεν ηξεραν αν ειναι ή οχι σε συμβαση). Απο 31/10 και μετα δεν υπαρχει καμια πληροφορηση για το συστημα που θα ισχυσει ενω ουδεις μπορει να καταθεσει τιμολογια για Ιουλιο και εντευθεν.
  Επισης ανακοινωθηκε πως τα χρηματα για τους μηνες Ιουλιο-Αυγουστο-Σεπτεμβριο-Οκτωβριο θα ειναι 2000Ε οπως και προηγουμενα (ητοι 1600 καθαρα).
 
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 22 Οκτωβρίου 2020, 11:18:56
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
  Αποφασισθηκε η παραταση των συμβασεων εως 31/10/2020. (η αποφαση περασε σε νομοσχεδιο στις 20/10 οταν η προηγουμενη παραταση ηταν εως 15/10, αρα οι συμβεβλημμενοι πρακτικα επι 5μερες δεν ηξεραν αν ειναι ή οχι σε συμβαση). Απο 31/10 και μετα δεν υπαρχει καμια πληροφορηση για το συστημα που θα ισχυσει ενω ουδεις μπορει να καταθεσει τιμολογια για Ιουλιο και εντευθεν.
  Επισης ανακοινωθηκε πως τα χρηματα για τους μηνες Ιουλιο-Αυγουστο-Σεπτεμβριο-Οκτωβριο θα ειναι 2000Ε οπως και προηγουμενα (ητοι 1600 καθαρα).
 

Από δημοσιεύσεις ακούγεται ότι θα ξαναπάμε στις 200 επισκέψεις/μήνα. Υπάρχουν όμως ερωτηματικά που θα επηρεάσουν πολύ το αν τελικά οι ιδιώτες Γενικοί Ιατροί/Παθολόγοι επιλέξουν να συμβληθούν ή όχι.

Π.χ. θα είναι υποχρεωμένοι οι ιδιώτες Γενικοί Ιατροί / Παθολόγοι να εξετάζουν στα Ιατρεία τους και οξέα εμπύρετα περιστατικά / λοιμώξεις (που μπορεί να είναι δυνητικά Κοροναϊός) ; Αν ναι, νομίζω ότι πολλοί θα επιλέξουν να μην συμβληθούν.

Τι θα ισχύει για τις επισκέψεις κατ' οίκον; (θα είναι, όπως ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτές δωρεάν; ... οι οποίες βέβαια δεν γινόταν στην πράξη ποτέ δωρεάν αλλά όμως ο κανονισμός αυτός δημιουργούσε ένα τοξικό κλίμα αμοιβαίας καχυποψίας μεταξύ ασθενούς και Ιατρού και σίγουρα συνέβαλε στο να αποφύγουν πολλοί Ιατροί να συμβληθούν).

Θα υπάρχει επίσης εκείνη η υποσημείωση των σχεδιαστών Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι συμβάσεις με ιδιώτες Οικογενειακούς Ιατρούς θα ισχύσουν μέχρις ότου ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των ΤΟΜΥ και ότι μετά θα οι συμβάσεις με τους ιδιώτες θα διακοπούν;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 22 Οκτωβρίου 2020, 13:21:14
Πρέπει να είμαστε η πιο φοβερή χώρα του κόσμου!
Όλα στο πόδι, όλα τελευταία στιγμή κι όλα μετά από παζάρι για τα συμφεροντάκια. Αναρωτιέμαι όμως, τους οικογενειακούς γιατρούς τι τους θέλουμε; Λειτουργεί στ'αλήθεια το σύστημα;
Προσωπικά δεν ξέρω πολλούς αλλά για όσους ξέρω ή μου έχουν πει παρατήρησα τα εξής:
- δεν τηρούν το ωράριο
- παίρνουν αμοιβές ακόμα κι από ασθενείς της λίστας τους
- κάποιοι έχουν ελάχιστους εγγεγραμμένους και παίρνουν βέβαια το πλήρες ποσό που παίρνει κι όποιος σκίζεται (αν υπάρχει τέτοιος) στη δουλειά
Τα μέτρα για τον κορωνοϊό μου θυμίζουν! Όπως θεσμοθετούμε μέτρα και δεν τα τηρούμε έτσι ορίζουμε και οικογενειακούς γιατρούς που δεν προσφέρουν, απλά για να πούμε ότι το κάναμε.

Εργαζόμενος επί 2 έτη αμιγώς ιδιωτικά (μετά την κατάργηση των παλαιών συμβάσεων) σκέφτομαι ότι η μόνη περίπτωση να γυρίσω ακόμα και στο σύστημα των 200 επισκέψεων είναι να το κάνουν όλοι μαζί οι γιατροί της περιοχής μου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες και γι'αυτά τα επίπεδα αμοιβών το καθημερινό 4ωρο είναι εντελώς εκτός συζήτησης. Θα ήταν ενδιαφέρον νομίζω αν έλεγαν τις απόψεις τους κι άλλοι ιδιώτες παθολόγοι και γενικοί ιατροί για το αν αξίζει επαγγελματικά η επιστροφή στον ΕΟΠΥΥ, ιδίως αν δοκίμασαν και το νέο σύστημα.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 26 Οκτωβρίου 2020, 13:10:34
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
  Αποφασισθηκε η παραταση των συμβασεων εως 31/10/2020. (η αποφαση περασε σε νομοσχεδιο στις 20/10 οταν η προηγουμενη παραταση ηταν εως 15/10, αρα οι συμβεβλημμενοι πρακτικα επι 5μερες δεν ηξεραν αν ειναι ή οχι σε συμβαση). Απο 31/10 και μετα δεν υπαρχει καμια πληροφορηση για το συστημα που θα ισχυσει ενω ουδεις μπορει να καταθεσει τιμολογια για Ιουλιο και εντευθεν.
  Επισης ανακοινωθηκε πως τα χρηματα για τους μηνες Ιουλιο-Αυγουστο-Σεπτεμβριο-Οκτωβριο θα ειναι 2000Ε οπως και προηγουμενα (ητοι 1600 καθαρα).
 
΄

Και το επίσημο έγγραφο της παράτασης βγαίνει 4 ημέρες μετά...
Έχουν άραγε συναίσθηση στον ΕΟΠΥΥ το πόσο αναξιόπιστος και αφερέγγυος φαίνεται ο ΕΟΠΥΥ στα μάτια των Ιατρών;

Γενικά πιστεύω ότι ο ΕΟΠΥΥ παραείναι αισιόδοξος ότι θα καταφέρει να κάνει πολλούς ιδιώτες Οικογενειακούς Ιατρούς Ο.Ι. να συμβληθούν μαζί του με το δέλεαρ των 200 επισκέψεων/μήνα.
Πρέπει να ξέρει ο ΕΟΠΥΥ ότι τώρα έχουν προστεθεί και τρεις νέοι παράμετροι:

1) Ο covid-19 (ποιος ιδιώτης θέλει να μπάσει στο Ιατρείο του εμπύρετα περιστατικά όταν ξέρει ότι κανείς δεν θα του καλύψει τα έξοδα για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, ούτε αναρρωτική δικαιούται αν αρρωστήσει ο ίδιος, ούτε και θα του πληρώσει κανείς τα διαφυγόντα κέρδη αν σκάσει κανένα περιστατικο κοροναϊού στο ιδιωτικό Ιατρείο του; ).

2) Η ενδυναμωτική εμπειρία αμιγώς ιδιωτικού επαγγέλματος που έχουν πλέον οι περισσότεροι ιδιώτες Ο.Ι.

3) Η εμπειρία που αποκόμισαν από τον ΕΟΠΥΥ όσοι ιδιώτες είχαν τις συμβάσεις των τελευταίων 2,5 ετών που ήταν μάλλον τραυματική και κλόνισε την πίστη τους στον ΕΟΠΥΥ (ειδικά μετά τα πρόσφατα καμώματα του ΕΟΠΥΥ). Κλονίστηκε η πίστη ακόμη και των "τελευταίων των Μοϊκανών" των Ο.Ι. που δεν θέλανε με τίποτε να μείνουν εκτός σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ, κατάληξαν όμως να μαζέψουν όλους τους "τζαμπατζήδες" ασθενείς ενώ προς το τέλος αυτής της σύμβασης και ο ίδιος ο ΕΟΠΥΥ αποδείχτηκε απέναντί σε αυτούς τους Ιατρούς έντονα ανοργάνωτος και απρόβλεπτος.

(https://scontent.fskg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/122665113_10224382109243245_2206764869901395316_o.jpg?_nc_cat=108&ccb=2&_nc_sid=825194&_nc_ohc=6YN3TNJq8G0AX9MbAHl&_nc_ht=scontent.fskg3-1.fna&oh=caa942ca97280a2ac57f611037e080cf&oe=5FBA6000)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 27 Οκτωβρίου 2020, 23:47:28
Tweet από τον Hans Kluge στις 27/10/2020:

Hans Kluge
@hans_kluge
·
58 λ
Congratulations to 🇬🇷
@YpYgGR
 
@Vkikilias
 
@kontozamanis
 for strong commitment to the #PrimaryHealthCare reform.
@WHO_Europe
 looking forward working closely with the 🇬🇷 Government to create a comprehensive nationwide #PHC network that leaves no one behind.

( Αφού ο Hans Kluge είναι ευχαριστημένος, εμάς δεν μας πέφτει λόγος ).
Τίτλος: ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ: Σήμερα λήγουν οι συμβάσεις των οικογενειακών γιατρών
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 30 Νοεμβρίου 2020, 00:24:28
30/11/2020

Σήμερα λήγουν οι συμβάσεις των οικογενειακών ιατρών χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση για το πώς πρέπει να διαχειριστούν τα ραντεβού των ασθενών τους.
 
( Πόσο ερασιτεχνισμός, από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ, πια; Ο Νευροχειρουργός ο οποίος ανέλαβε να οργανώσει την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα τι λέει για αυτό;  )


https://www.healthweb.gr/reportaz-ygeias/eni-eopyy-simera-ligoun-oi-symvaseis-ton-oikogeneiakon-giatron?fbclid=IwAR07fxj3CQOEZKmN3n1be3g0-G0pRXc0WdkHuX8kHxTg00EzrVBH95Dsz2U#.X8QPwk3uWRk.facebook (https://www.healthweb.gr/reportaz-ygeias/eni-eopyy-simera-ligoun-oi-symvaseis-ton-oikogeneiakon-giatron?fbclid=IwAR07fxj3CQOEZKmN3n1be3g0-G0pRXc0WdkHuX8kHxTg00EzrVBH95Dsz2U#.X8QPwk3uWRk.facebook)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 17 Δεκεμβρίου 2020, 11:09:13
Τελικά ανανεώθηκαν οι συμβάσεις οικογενειακων ιατρων ΕΟΠΥΥ που έληξαν τέλη Νοεμβρίου ?
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: nek στις 18 Δεκεμβρίου 2020, 14:37:11
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Τελικά ανανεώθηκαν οι συμβάσεις οικογενειακων ιατρων ΕΟΠΥΥ που έληξαν τέλη Νοεμβρίου ?
υπαρχει σχεδιο νομου, οπου αναφερει παραταση εως 31-3-2021 ,με το ιδιο ποσον.Λογικα θα ψηφιστει αμεσα
Τίτλος: 19/3/21 Προκηρύσσονται διετείς συμβάσεις των ΤΟΜΥ με Γ.Ι./Παθολόγους/Παιδιάτρου.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Μαρτίου 2021, 22:11:44
Έχει ενδιαφέρον ότι στις 19/03/2021 προκηρύσσουν θέσεις σε ΤΟΜΥ, διετούς διάρκειας.
Εγώ το ερμηνεύω ως εξής: μέχρι να εξαντλήσει την τετραετία της η ΝΔ δεν σκέφτεται να ποντάρει σοβαρά σε συμβάσεις με ιδιώτες Γενικούς Ιατρούς.

19/03/2021

Προκηρύσσονται διετείς συμβάσεις των ΤΟΜΥ με Γ.Ι./Παθολόγους/Παιδιάτρους.

https://www.psey.gr/prokiryxi-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-proslipsi-prosopikou/ (https://www.psey.gr/prokiryxi-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-tin-proslipsi-prosopikou/)

Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: silvertaur στις 24 Μαρτίου 2021, 13:14:06
Φυσιολογικα η προκηρυξη για τις ΤΟΜΥ θα παει απατη (για το 80%-90% θεσεων).
Μη ξεχναμε πως επι ΣΥΡΙΖΑ η πρωτη που βγηκε απατη πηγε, μετα εδωσαν μισθο Επιμ. Α΄ και παλι απατη πηγε.
Τωρα ουτε καν μισθος Επιμ. Α' δε διδεται.

Επισης επειδη γνωριζω προσωπικο σε ΤΟΜΥ οι συμβασεις που εχουν ειναι μεχρι το καλοκαιρι του 2022 και εξ οσων γνωριζουν δε θα συνεχιστει το προγραμμα που ειναι με ευρωπαικα κονδυλια (να μη το ξεχναμε αυτο).
Τωρα πως λεει στην προκηρυξη για 2ετεις συμβασεις ειναι..για διερευνηση.

Αν δωσουν μονιμοτητα θα γινει δουλεια, με συμβασεις που δε ξερεις ποσο θα μεινεις και θα εχεις αβεβαιο επαγγελματικο μελλον συν το χαμηλο μισθο..δουλεια δε γινεται.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: iceman στις 25 Μαρτίου 2021, 18:52:27
Ο μισθος δεν εχει αλλαξει. Αντιστοιχος Επιμελητη Α παραμενει για τους ιατρους.
Η 2ετης συμβαση που θα υπογραψουν δυσκολο να "σπασει". Οσον αφορα την παραταση,΅who knows μεχρι τοτε....
Για Παιδιατρους (πιο λιγες οι θεσεις) θα υπαρξει ζητηση στα μεγαλα αστικα κεντρα σιγουρα.
Τίτλος: Δελτίο Τύπου ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ: Υγειονομικά και ηθικά απαράδεκτη η επιστράτευση ιατρών
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Απριλίου 2021, 00:22:58
18/04/2021

Δελτίο Τύπου της ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ.

http://eni-eopyy.gr/?p=3330 (http://eni-eopyy.gr/?p=3330)

Τίτλος: 19-4-21 Εξώδικο των επιστρατευμένων Ιατρών προς το Υπουργείο Υγείας.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Απριλίου 2021, 16:59:41
19/04/2021

https://www.dikastiko.gr/eidhsh/apokalypsi-me-agoges-kai-prosfyges-gia-anazitisi-dioikitikon-kai-poinikon-eythynon-apeiloyn-oi-giatroi-an-ananeothei-i-epitaxi-toys-olo-to-exodiko-foto/?fbclid=IwAR1avnEMdJHu8g1hjdK1M9HTPUEH3oHm07jXQ9M7jnqmqQz1tJTB6hshdLI (https://www.dikastiko.gr/eidhsh/apokalypsi-me-agoges-kai-prosfyges-gia-anazitisi-dioikitikon-kai-poinikon-eythynon-apeiloyn-oi-giatroi-an-ananeothei-i-epitaxi-toys-olo-to-exodiko-foto/?fbclid=IwAR1avnEMdJHu8g1hjdK1M9HTPUEH3oHm07jXQ9M7jnqmqQz1tJTB6hshdLI)
Τίτλος: 20/4/21 Το πρόβλημα με τους επιταγμένους γιατρούς (βίντεο 16 λεπτών).
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 21 Απριλίου 2021, 00:53:40


https://www.youtube.com/watch?v=WDvUH9V8oPs&t=232s (https://www.youtube.com/watch?v=WDvUH9V8oPs&t=232s)
Τίτλος: Ιδιώτης γιατρός σε επιστράτευση νοσεί βαριά με κορονοϊό - Είχε κάνει 1ηδόση εμβο
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 21 Απριλίου 2021, 00:55:50
Νοσεί βαριά 40χρονος παθολόγος που είχε επιστρατευθεί στο ΕΣΥ (και είχε κάνει και την 1η δόση του εμβολίου).
Αν χρειαστεί μακροχρόνια άδεια από την εργασία του να δούμε ποιος θα του πληρώσει την αναρρωτική...
Σε τέτοιες περιπτώσεις αν είσαι Ελεύθερος Επαγγελματίας τα πράγματα είναι δυο φορές πιο δύσκολα.

20/04/201

Ιδιώτης γιατρός σε επιστράτευση νοσεί βαριά με κορονοϊό - Είχε κάνει μια δόση εμβολίου.

Νοσεί βαριά 40χρονος παθολόγος που είχε επιστρατευθεί στο ΕΣΥ.

https://www.ethnos.gr/ygeia/154370_idiotis-giatros-se-epistrateysi-nosei-baria-me-koronoio-eihe-kanei-mia-dosi-embolioy (https://www.ethnos.gr/ygeia/154370_idiotis-giatros-se-epistrateysi-nosei-baria-me-koronoio-eihe-kanei-mia-dosi-embolioy)
Τίτλος: Όποιος συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥΥ θα είναι εφεδρία κ για έκτακτες περιπτώσεις.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 24 Φεβρουαρίου 2022, 22:39:19
24/02/2022

«Όποιος συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥ δεν θα είναι μόνο για να πληρώνεται από το Δημόσιο, αλλά θα είναι υποχρεωμένος σε έκτακτες συνθήκες, να παρέχει και τις υπηρεσίες του για τις οποίες και θα πληρώνεται» ...


https://www.liberal.gr/news/bouli-egkrithikan-oi-diorismoi-stin-igesia-tou-eopuu-suntoma-i-anadiorganosi-tou/434315 (https://www.liberal.gr/news/bouli-egkrithikan-oi-diorismoi-stin-igesia-tou-eopuu-suntoma-i-anadiorganosi-tou/434315)
Τίτλος: Απ: Όποιος συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥΥ θα είναι εφεδρία κ για έκτακτες περιπτώσεις.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 25 Φεβρουαρίου 2022, 00:16:57
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
24/02/2022

«Όποιος συμβάλλεται με τον ΕΟΠΥ δεν θα είναι μόνο για να πληρώνεται από το Δημόσιο, αλλά θα είναι υποχρεωμένος σε έκτακτες συνθήκες, να παρέχει και τις υπηρεσίες του για τις οποίες και θα πληρώνεται» ...


https://www.liberal.gr/news/bouli-egkrithikan-oi-diorismoi-stin-igesia-tou-eopuu-suntoma-i-anadiorganosi-tou/434315 (https://www.liberal.gr/news/bouli-egkrithikan-oi-diorismoi-stin-igesia-tou-eopuu-suntoma-i-anadiorganosi-tou/434315)

Αντιγράφω από Ιατρική ομάδα του facebook στις 24/02/2022:

- Βαφτίζουμε τις επιτάξεις υποχρέωση και προχωράμε. Όποιος συμβληθεί δεν θα μπορεί να πει δεν ήξερα και δεν θα μπορεί και να κάνει οτιδήποτε νομικά .Επίσης έτσι δεν θα χρειαστεί να κάνουν προσλήψεις …μια χαρα για αυτούς !

- Δεν ξέρω πόσο καλό κάνει ο ΕΟΠΥΥ στον εαυτό του με τέτοιες δηλώσεις. Προσωπικά θα γίνω ακόμη πιο επιφυλακτικός στο να κάνω σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: StGeorg στις 12 Μαρτίου 2022, 03:07:02
Υπουργείο Υγείας: Υποχρεωτικά 2 εφημερίες το μήνα στα νοσοκομεία οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ – Τι αλλάζει

https://www.healthreport.gr/ypoyrgeio-ygeias-ypochreotika-2-efimeries-to-mina-sta-nosokomeia-oi-giatroi-toy-eopyy-ti-allazei/amp/
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: schumifer στις 13 Μαρτίου 2022, 21:26:59
Μιας και δεν έχω φατσοβιβλίο, και η υποχρεωτικότητα των εφημεριών έχει ήδη μερικές μέρες που ανακοινώθηκε.

Τι ...γράφεται στα ιατρικά γκρουπ;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: md στις 14 Μαρτίου 2022, 13:07:53
Πέρα από τις εφημερίες ο κίνδυνος νομίζω είναι να κληθούμε να καλύπτουμε όλες τις δομές που δεν έχουν τις ανάλογες ειδικόττητες......και είναι πολλές!!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Gatekeeper στις 15 Μαρτίου 2022, 15:55:11
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μιας και δεν έχω φατσοβιβλίο, και η υποχρεωτικότητα των εφημεριών έχει ήδη μερικές μέρες που ανακοινώθηκε.

Τι ...γράφεται στα ιατρικά γκρουπ;

Γραφουν ΚΟΡΟΙΔΑ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΑΛΛΟΥ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 16 Μαρτίου 2022, 14:24:30
Πρωτοβάθμια Υγεία: Οι γιατροί απορρίπτουν το νέο σύστημα - «Όχι» στα απογευματινά χειρουργεία (https://www.protothema.gr/greece/article/1222332/protovathmia-ugeia-oi-giatroi-aporriptoun-to-neo-sustima-ohi-sta-apogeumatina-heirourgeia/)  (προέκυψαν και αυτά στην πορεία, να δούμε τι άλλο θα εμφανιστεί στο νομοσχέδιο)
   Βέβαια εκτός από φήμες και διαρροές δεν ξέρουμε τίποτα για τη διαφορά του 'νέου' συστήματος από αυτό που υπάρχει ήδη και έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ)

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξέφρασαν τις θέσεις τους σχετικά με τις αλλαγές που σχεδιάζει το υπουργείο - «Ο οικογενειακός γιατρός πρέπει να επιλέγεται ελεύθερα από τον ασθενή»
Την αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς του υπουργείου Υγείας για το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) (https://www.protothema.gr/politics/article/1220208/sarotikes-allages-se-eopuu-kai-protovathmia-ugeia/) εκφράζουν οι εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) με ανακοινώσεις τους απορρίπτουν την ΠΦΥ που δομείται πάνω στον οικογενειακό γιατρό και τις υποχρεωτικές παραπομπές μέσω αυτού σε άλλους γιατρούς ή δομές υγείας και ζητούν επίσημη ενημέρωση και διάλογο με το υπουργείο Υγείας.

Τις θέσεις του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου αναφορικά με το μείζον αυτό θέμα αναφέρει με ανακοίνωσή του ο Δρ. Γεώργιος Ελευθερίου, Αγγειοχειρουργός, Γενικός Γραμματέας ΠΙΣ.

«Πάγια θέση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ως επίσημου θεσμικού φορέα των ιατρών όλης της χώρας είναι η ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον ασθενή, ελεύθερη συμμετοχή όλων των ιατρών στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με αμοιβή κατά περίπτωση και πράξη, χωρίς κανένα υποχρεωτικό σύστημα παραπομπών (gatekeeping). To gatekeeping σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με πληθώρα εξειδικευμένων ιατρών είναι αναχρονιστικό, θα υποβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και θα αυξήσει τη διαπλοκή στο σύστημα» επισημαίνει ενώ στηλιτεύει το γεγονός ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως ο ΠΙΣ από το υπουργείο Υγείας για όσα σχεδιάζονται.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι «πάγια θέση του ΙΣΑ είναι η ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον ασθενή και η συμμετοχή όλων των ιατρών, με αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση και χωρίς υποχρεωτικό σύστημα παραπομπών (gatekeeping)». Δηλαδή ο ΙΣΑ απορρίπτει εξαρχής το «οικοδόμημα» που σχεδιάζει η ηγεσία του υπουργείου και το οποίο παρουσιάστηκε χθες από το protothema.gr.

Σύμφωνα με το προεδρείο του ΙΣΑ, σε επικοινωνία που είχε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι θα ξεκινήσει διάλογος με τον ιατρικό κόσμο για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος ΠΦΥ.

«Όχι» στα απογευματινά χειρουργεία

Την απόλυτη αντίθεσή του διατυπώνει ο Γενικός Γραμματέας του ΠΙΣ και για τα σχεδιαζόμενα απογευματινά χειρουργεία.

«Τα ιδιωτικά χειρουργεία στο ΕΣΥ διαχωρίζουν με απαράδεκτο τρόπο τους πολίτες σε πλούσιους και φτωχούς, δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και διαπλοκής μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και κατηγοριοποιούν τους ιατρούς με απαράδεκτο τρόπο εντός και εκτός συστήματος. Αν το Υπουργείο θέλει να δημιουργήσει ιδιωτικές πτέρυγες στο ΕΣΥ, θα πρέπει ο ΕΟΠΥΥ να καλύπτει όλα τα έξοδα και να δοθεί το δικαίωμα σε όλους τους φορολογούμενους ιατρούς, είτε είναι στο ΕΣΥ είτε είναι εκτός ΕΣΥ, πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές προκειμένου να χειρουργούν τους ασθενείς τους» υπογραμμίζει.
Τίτλος: Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο νομοσχέδιο για τους ιδιώτες γιατρούς της ΠΦΥ
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 22 Απριλίου 2022, 12:32:59
21/04/2022

https://www.healthreport.gr/ypoyrgeio-ygeias-allages-tis-teleytaias-stigmis-sto-nomoschedio-gia-toys-idiotes-giatroys-tis-protovathmias-oi-desmeyseis-pleyri/?fbclid=IwAR1jAMzWdvNM9JH0qabn88iHDMesJdtbTRaDDEPBbiOnXb_GYSXlaWtnJ1Q (https://www.healthreport.gr/ypoyrgeio-ygeias-allages-tis-teleytaias-stigmis-sto-nomoschedio-gia-toys-idiotes-giatroys-tis-protovathmias-oi-desmeyseis-pleyri/?fbclid=IwAR1jAMzWdvNM9JH0qabn88iHDMesJdtbTRaDDEPBbiOnXb_GYSXlaWtnJ1Q)
Τίτλος: 4/5/22 Το νομοσχέδιο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» όπως κατατέθηκε στην Βουλή
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 4 Μαΐου 2022, 23:45:50
4/5/22 Το νομοσχέδιο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» όπως κατατέθηκε στην Βουλή:


https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11945260.pdf?fbclid=IwAR3J0CF1dShvtZz75D8-JktUpXDcxXdAoXz0ljEP8JDQscx6f4Zeu2I6UvA (https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11945260.pdf?fbclid=IwAR3J0CF1dShvtZz75D8-JktUpXDcxXdAoXz0ljEP8JDQscx6f4Zeu2I6UvA)
Τίτλος: Απ: 4/5/22 Το νομοσχέδιο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» όπως κατατέθηκε στην Βουλή
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 5 Μαΐου 2022, 21:17:58
Ενδιαφέροντα σχόλια συναδέλφων στις 05/05/2022 σε Ιατρικές ομάδες στο facebook:

- Η λογικη λεει: Πρωτα ΒΡΗΣΚΟΥΜΕ γιατρους για ολους και ΜΕΤΑ αναγκαζουμε τους πολιτες, να επιλεξουν. Αλλοως οι πολιτες θα συμμετεχουν στο κυνηγι του χαμενου προσωπικου γιατρου.

- Άρθρο 47, παράγραφος 2: "Η δυνατότητα αυτή μπορεί να επεκταθεί και στους ιδιώτες ιατρούς που έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και συνταγογραφούν φάρμακα και εξετάσεις που αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μόνο εφόσον δεν επαρκούν οι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.ιατροί για την κάλυψη των ως άνω ελλείψεων." - και συνεχίζει λέγοντας πως η μόνη "ποινή" θα είναι η καταγγελία της σύμβασης ΕΟΠΥΥ που ... Δεν έχουν; Καλά.

- Στεκόμαστε στο άρθρο 47.και κυρίως στο κομμάτι της παροχής υπηρεσιών σε άγονες θέσεις .ποιες ειναι αυτες κ ποιους αφορούν ;νομιζω κυρίως επαρχία .δεν αντιδρά κανεις στις εφημερίες σε κυ που πρεπει να κανεις για να έχεις σύμβαση και το γεγονός οτι αν έχεις σύμβαση κ χρειαστεί θα επιστρατευτείς .

- ενδιαφέρουσα επικοινωνιακή επιλογή το "γιατρός" έναντι του 'ιατρός" και μάλιστα σε τέτοιο έγγραφο.

- Όπως ίσως θα διαπιστώσετε αν έχετε την υπομονή να το διαβάσετε και να το αντιπαραβάλετε με το «υπό διαβούλευση», δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Έτσι λοιπόν οι περίφημες «διαβουλεύσεις» με τον ΠΙΣ και άλλους φορείς, πήγαν άπατες.

- Τελικό σχόλιο:
Στα βασικά ζητήματα που εγέρθησαν σοβαρές ενστάσεις και διαφωνίες με το νομοσχέδιο, δεν υπάρχουν μεταβολές. Έτσι:
- Ο ΠΙΣ δεν θα εκπροσωπείται θεσμικά στο ΔΣ (άρθρο 20),
- CB&RB παραμένουν σε ισχύ. Οι έλεγχοι δαπανών και αποκλίσεων από τις δαπάνες, υπάγονται σε ιδιωτικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς (άρθρο 17),
- ο Προσωπικός Ιατρός επωμίζεται και το gatekeeping, αλλά και τις παραπομπές σε άλλους ειδικούς. Δεν είδα πουθενά να επιτρέπεται η επίσκεψη απευθείας σε ειδικούς, αλλά ούτε και να απαγορεύεται. Εισαγωγές στα νοσοκομεία με εισήγηση του ΠΙ και των λοιπών ειδικοτήτων, αλλά σε συνεννόηση με τον ΠΙ (άρθρα 27 & 28),
- Φυσικά και το περίφημο άρθρο για τις επιτάξεις δεν άλλαξε (άρθρο 47), διατυπώθηκε λίγο διαφορετικά, χωρίς όμως να αλλάζει στο ελάχιστο η ουσία του. Έτσι λοιπόν ΟΛΟΙ ανεξαιρέτως οι ιατροί, συμβεβλημένοι ή μη, είμαστε στην υπηρεσία του Κράτους όταν και εφόσον μας χρειαστεί, με απειλή της καταγγελίας της σύμβασης σε περίπτωση άρνησης μας, ακόμα και για αυτούς που ΔΕΝ έχουν σύμβαση. Και επειδή στους ιδιώτες που ΔΕΝ έχουν σύμβαση δεν μπορεί αυτή να καταργηθεί, το μόνο που μπορεί να υποστεί ο ιδιώτης είναι η καταγγελία της «σύμβασης» του να χρησιμοποιεί την Η.Σ., μια που αυτή περιγράφεται θολά ως μέρος της «σύμβασης» συνεργασίας με τον ΕΟΠΥΥ.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 7 Μαΐου 2022, 07:53:46
Νομίζω ότι για τους ιδιώτες Οικογενειακούς Ιατρούς οι πιο ενδιαφέρουσες σελίδες είναι οι 33 – 38, και οι 54 – 57.

Στην σελίδα 33 (άρθρο 27 παράγραφος 4 και παράγραφος 5) είναι ίσως το πιο σημαντικό:

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται ως προσωπικοί ιατροί να ορίζονται και απλοί ιδιώτες ιατροί.

(Λίγο θολό μου ακούγεται αυτό. Πώς θα γίνεται στην πράξη; Θα κάνει ο καθένας μας αίτηση στον Υπουργό Υγείας;  Με ποια κριτήρια;  )

Ο ανώτατος εγγεγραμμένος πληθυσμός καθορίζεται σε αναλογία 1 ιατρός ανά δύο χιλιάδες (2.000) εγγεγραμένους πολίτες.


Και φυσικά το πιο σημαντικό είναι στον αέρα. Τι θα πληρώνονται οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ. Πώς θα κάνουν σύμβαση (για να αναλάβουν πληθυσμό 2.000 ανθρώπων) χωρίς να ξέρουν τι θα πληρωθούν;

( Εργάζομαι 30 χρόνια ως Ιατρός και η εμπειρία μου είναι ότι ακόμη και πληθυσμός 500 ατόμων, που παίρνουν φάρμακα, μπορεί να είναι πολύ βαρύς για τον Ιατρό ακόμη και αν έχει έμπειρη Γραμματέα).

Αλήθεια θα αποζημιωνόμαστε το ίδιο είτε πρόκειται για ένα ογδοντάρη που παίρνει 10 φάρμακα είτε πρόκειται για έναν τριαντάρη που δεν παίρνει τίποτε; !
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: aegeanman στις 9 Μαΐου 2022, 20:02:52
Καλησπέρα Άργύρη,

Ενδιαφέροντα τα σχόλιά σου και επίσης πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε τις τελικές αποζημειώσεις για τις εγγραφές ασθενών, μια και θυμίζει πολύ το μοντέλο της Κύπρου με το ΓΕΣΥ, μόνο που εκεί οι συνάδελφοί μας έχουν καταντήσει να κάνουν γραμματειακή υποστηρίξη έκδοσης παραπεμπτικών των υπόλοιπων ειδικοτήτων μετά από απαίτηση των ασθενών. Στο Πρώτο Θέμα υπήρξε και ένα σχετικό άρθρο σχετικά με τις απολαβές των ΠΙ:

https://www.protothema.gr/greece/article/1239475/prosopikos-giatros-misthos-eos-kai-4000-euro-ton-mina/
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 11 Μαΐου 2022, 16:46:41
Με βάση τις ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη για πληρωμή κατά ασθενή από 20-40 ευρώ για κάποιον ιατρό που θα εξαντλήσει το όριο των 2.000 ασθενών, οι αμοιβές θα κυμαίνονται μίνιμουμ 40.000 μεσοσταθμικά 60.000 το χρόνο και υπό όρους και πάνω από αυτό το ποσό, ενώ οι ιατροί του δημοσίου θα λαμβάνουν επιπλέον από 10.000 έως 15.000 το έτος και θα καλύπτεται δωρεάν όλος ο πληθυσμός με γιατρούς.

https://www.healthreport.gr/prosopikos-giatros-apo-20-eos-40-eyro-oi-amoives-ti-eipe-o-thanos-pleyris-sti-voyli/?fbclid=IwAR1JNZRQmBl_Qk9qb3wuT5CSjCxc9zJkLz4DP1FgRjUUchHSJlC9PbAgeJc (https://www.healthreport.gr/prosopikos-giatros-apo-20-eos-40-eyro-oi-amoives-ti-eipe-o-thanos-pleyris-sti-voyli/?fbclid=IwAR1JNZRQmBl_Qk9qb3wuT5CSjCxc9zJkLz4DP1FgRjUUchHSJlC9PbAgeJc)

Από τα 60.000 € (ΜΙΚΤΑ) αφαιρέστε 2.976 για το ΕΦΚΑ του Ιατρού (η πιο φθηνή κλάση), αφαιρέστε 24.000 ευρώ (μαζί με το ΙΚΑ τους)/έτος για ΔΥΟ Γραμματείς (δεν φτάνει, σε καμιά περίπτωση, μόνο μια Γραμματέας για 2.000 εγγεγραμμένους, να μη σας πω ότι χρειάζεται και τρίτη) αφαιρέστε τουλάχιστον 5.500 ευρώ/έτος για ενοίκιο και αφαιρέστε και 2.000 ευρώ/έτος για ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, αναλώσιμα. Μας μένουν 25.524 € από τα οποία αφαιρούμε 4.646 φόρο ( κλιμακούμενος φόρος αλλά μεσοσταθμικά 18,2% ) και έτσι μένουν στην τσέπη του Ιατρού 20.878 €/έτος ή 1.739 €/μήνα.

(Πλανάται οικτρά όποιος νομίζει ότι μπορεί να αναλάβει πληθυσμό 2.000 ατόμων και να προλαβαίνει να κάνει και άλλα πράγματα στο οκτάωρό του ή ακόμη και στο δεκάωρό του)

Στην Μεγάλη Βρετανία ο μέσος Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός έχει ένα πληθυσμό ευθύνης 1.600 ατόμων, και τρέχει και δεν φτάνει (και εργάζεται σε Κέντρο Υγείας με ολόκληρη ομάδα προσωπικού από πίσω να τον στηρίζει):

Based on a widely accepted formula of 72 appointments per 1,000 patients each week and an average list size of 1,600 patients (per GP), the report, Safe Working in General Practice, proposes that GPs should be offering 115 appointments a week – an average of 23 a day over five days

https://practiceindex.co.uk/gp/blog/appointments-patients-ratio-complicated-matter/ (https://practiceindex.co.uk/gp/blog/appointments-patients-ratio-complicated-matter/)

Όσο για την Σουηδία, το Σουηδικό "Υπουργείο Υγείας" (Socialstyrelsen) έχει πλέον ως στόχο ο πληθυσμός ευθύνης ενός Γενικού Ιατρού να μην ξεπερνά τα 1.100 άτομα.

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/05/socialstyrelsen-1-100-invanare-per-distriktslakare/ (https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2022/05/socialstyrelsen-1-100-invanare-per-distriktslakare/)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: schumifer στις 11 Μαΐου 2022, 23:43:24
Τι παλαβά νούμερα είναι αυτά; 23 ραντεβού την ημέρα για εξέταση και ενδελεχή διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση, ή μετράνε ως ραντεβού τις αλλαγές τραύματος, συνταγογράφηση, ουρολοιμώξεις ανεπίπλεκτες κτλ;;;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 11 Μαΐου 2022, 23:55:10
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Τι παλαβά νούμερα είναι αυτά; 23 ραντεβού την ημέρα για εξέταση και ενδελεχή διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση, ή μετράνε ως ραντεβού τις αλλαγές τραύματος, συνταγογράφηση, ουρολοιμώξεις ανεπίπλεκτες κτλ;;;

@schumifer Οι Άγγλοι GP έχουν παράδοση σε consultation των 10 λεπτών περίπου. (Ή μπορεί να το δει κανείς και αντίστροφα: Ότι οι Σουηδοί όταν πάνε στον Γενικό Ιατρό έχουν παράδοση να κάνουν αρμένικη βίζιτα (μισή ώρα και βάλε). Θα σου έχει τύχει σίγουρα να σου έρχονται Σουηδοί ασθενείς με ένα χαρτί που έχει ένα κατεβατό ερωτήματα προς τον Ιατρό, για να μην τα ξεχάσουν...και ο Σουηδός GP να προσπαθεί να τα καλύψει όλα στην ίδια επίσκεψη).
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 12 Μαΐου 2022, 14:05:05
Οι νέες συμβάσεις θα είναι κι αυτές για 20 ώρες την εβδομάδα;
Δυσκολεύομαι λίγο να καταλάβω γιατί δεν κάνουν πιο ευέλικτα τα πράγματα πχ να προσφέρει ο γιατρός είτε συγκεκριμένες ώρες (ενδεχομένως και περισσότερες από 20, αλλά αν θέλει και λιγότερες μέχρι κάποιο όριο πχ 1 ώρα ανά ημέρα) και να υπάρχει αναλογία ωρών-πληθυσμού και ραντεβού. Οι περισσότεροι εστιάζουν στις αμοιβές, αλλά και το ωράριο μπορεί να είναι ενοχλητικό για κάποιους.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: md στις 12 Μαΐου 2022, 14:34:06
Πάντως απο τα συνδικαλιστικά όργανα και τους φορείς δεν βλέπω κουβέντα για την υποχρεωτική παροχή υπηρεσιών <οπου απαιτείται>
Αυτό δηλ.δεν ενοχλει?
Τίτλος: «Καρότο και μαστίγιο» για τον προσωπικό γιατρό
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Μαΐου 2022, 06:41:27
19-05-2022


https://www.in.gr/2022/05/19/health/health-news/karoto-kai-mastigio-gia-ton-prosopiko-giatro/ (https://www.in.gr/2022/05/19/health/health-news/karoto-kai-mastigio-gia-ton-prosopiko-giatro/)
Τίτλος: Απ: «Καρότο και μαστίγιο» για τον προσωπικό γιατρό
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 20 Μαΐου 2022, 12:54:15
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
19-05-2022
https://www.in.gr/2022/05/19/health/health-news/karoto-kai-mastigio-gia-ton-prosopiko-giatro/ (https://www.in.gr/2022/05/19/health/health-news/karoto-kai-mastigio-gia-ton-prosopiko-giatro/)
   Αναρωτιέμαι αν η διαφοροποίηση συμμετοχής σε φάρμακα ή εξετάσεις ή η αναμονή για χειρουργείο σε δημόσια δομή και τα άλλα άνω μέτρα "καρότου" είναι αντίθετα στην ισοτιμία της ιατρικής υπογραφής και στην ισότητα των πολιτών (πχ δύο πολίτες με τις ίδιες εισφορές -η ακόμα χειρότερα ο μη προσωπικού ιατρού να πληρώνει περισσότερα- και το ίδιο πρόβλημα υγείας, ανάλογη οικονομική κατάσταση κλπ να έχουν διαφορές αντιμετώπισης κυρίως χρηματική, δλδ στις συμμετοχές).
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: nek στις 23 Μαΐου 2022, 13:07:10
αυτη τη στιγμη μπορει καποιος να κανει αιτηση να συμβληθει ως ιατρος ειδικοτητας?πχ καρδιολογος? δεν αναφερομαι στο συστημα προσωπικου -οικ ιατρου αλλα στο συστημα με τις 200 επισκεψεις
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 23 Μαΐου 2022, 13:38:53
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
αυτη τη στιγμη μπορει καποιος να κανει αιτηση να συμβληθει ως ιατρος ειδικοτητας?πχ καρδιολογος? δεν αναφερομαι στο συστημα προσωπικου -οικ ιατρου αλλα στο συστημα με τις 200 επισκεψεις
   Όχι, συμβάσεις μόνο σε εργαστηριακούς (μικροβ - ακτινολ, κλπ)
Τίτλος: Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ: Προσφυγή στο ΣτΕ κατά του «Γιατρός για όλους»
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 24 Μαΐου 2022, 23:59:01
23/05/2022

https://m.naftemporiki.gr/story/1865449?fbclid=IwAR0lX4vk0sOjkBk9sQVywx6Rcq3Kv3DcYddUAPizE9pMVwNp9RrUaK19oIo (https://m.naftemporiki.gr/story/1865449?fbclid=IwAR0lX4vk0sOjkBk9sQVywx6Rcq3Kv3DcYddUAPizE9pMVwNp9RrUaK19oIo)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 8 Ιουνίου 2022, 11:17:13
Βασικά το πιο ενδιαφέρον στο παρακάτω άρθρο είναι αυτό:

«Δεν θα κάνουμε αυτό που γίνεται έως τώρα. Να πληρώνουμε μισθό σε ένα γιατρό χωρίς να τον ελέγχουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Γιατί αυτοί που είναι μέχρι τώρα Συμβεβλημένοι Γενικοί Ιατροί (και κάποιοι από αυτούς σκέφτονται να ξανασυμβληθούν) το κάνουν γιατί το κράτος τους πληρώνει 1.600 ΚΑΘΑΡΑ ακόμη και αν δούνε ένα μόνο ασθενή ανά μήνα μέσω ΕΟΠΥΥ. Αν το κράτος εφάρμοζε αυτό που έλεγε η σύμβασή τους, ότι δηλαδή πρέπει να βλέπουν 320 επισκέψεις/μήνα για να πάρουν τα 1.600 ευρώ τότε σχεδόν όλοι θα φεύγαν από την σύμβαση.
Αν όμως ο κ. Πλεύρης το εννοεί αυτή την φορά και πληρώνει κατά κεφαλή, τότε μόλις το συνειδητοποιήσουν αυτό όσοι συμβληθούν θα παραιτηθούν.
Επαναλαμβάνω ότι πληθυσμός ευθύνης 2.000 ατόμων είναι ΠΟΛΥ μεγάλος πληθυσμός. Επειδή κρατώ στατιστικές από το Ιατρείο μου, πέρυσι είχα 550 ασθενείς που τους παρακολουθούσα συστηματικά (δεν μετράω αυτούς που έρχονται περιστασιακά, αλλά μόνο αυτούς που έρχονται τουλάχιστον 4 φορές/έτος) και είχα σαλτάρει παρόλο που έχω δύο πολύ ικανές Γραμματείς. Έτσι αναγκάστηκα να ανεβάσω ένα 20% τις τιμές μου, για να ελαττωθούν κάπως οι ασθενείς μου.

(αυτοί που είναι νέοι και υγιείς ΔΕΝ θα σπεύσουν να εγγραφούν ακόμη και αν τους απειλήσουν με 10% ακριβότερα φάρμακα. Δεν νοιάζονται τα νιάτα για τέτοια...)

https://www.news4health.gr/ygeia/14910/pio-akrivi-symmetoxi-gia-osous-polites-den-syntagografoyn-meso-tou-prosopikoy-iatroy-pou-ekleise-i-amoivi-ton-giatron?fbclid=IwAR0Qwxa1TmEhxZ5EUUM-9pZviH_aKsaZk83j8c_Ezf3URc_3VR3zzdCj5ss (https://www.news4health.gr/ygeia/14910/pio-akrivi-symmetoxi-gia-osous-polites-den-syntagografoyn-meso-tou-prosopikoy-iatroy-pou-ekleise-i-amoivi-ton-giatron?fbclid=IwAR0Qwxa1TmEhxZ5EUUM-9pZviH_aKsaZk83j8c_Ezf3URc_3VR3zzdCj5ss)

Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: md στις 10 Ιουνίου 2022, 11:26:33
(αυτοί που είναι νέοι και υγιείς ΔΕΝ θα σπεύσουν να εγγραφούν ακόμη και αν τους απειλήσουν με 10% ακριβότερα φάρμακα. Δεν νοιάζονται τα νιάτα για τέτοια...)


Δεν νομιζω οντως το φοβητρο να ειναι η αυξημενη συμμετοχη στα φαρμακα που ουτως η αλλως σπανια παιρνουν.Απο την αλλη η ενδεχομενη νοσηλεια σε ιδιωτικη κλινικη για το οτιδηποτε χωρις καμια συμμετοχη του ΕΟΠΥΥΥΥ.....
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: schumifer στις 10 Ιουνίου 2022, 19:38:36
Δεν παίζει δηλαδή να δουν ποιοι γιατροί θα ενταχθούν στο σύστημα και να καταταγούν όλοι σε κάποιον; Είτε οικειοθελώς (στην αρχή) ή μετά αυτόματα
Τίτλος: Υπουργική Απόφαση Πα/Γ.Π.οικ. 34693/2022 - ΦΕΚ 3010/Β/15-6-2022
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 16 Ιουνίου 2022, 10:49:36
Υπουργική Απόφαση Πα/Γ.Π.οικ. 34693/2022 - ΦΕΚ 3010/Β/15-6-2022

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/upourgike-apophase-pa-gp-oik-34693-2022.html?fbclid=IwAR1KH0VKGVRKIbmSjLGeDaZOX4WksS8EC3nWoVHcPjqpgg2ecU-5YsYnXGU (https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/upourgike-apophase-pa-gp-oik-34693-2022.html?fbclid=IwAR1KH0VKGVRKIbmSjLGeDaZOX4WksS8EC3nWoVHcPjqpgg2ecU-5YsYnXGU)

( δεν γράφει πουθενά τι θα πληρώνονται οι Ιατροί, αν θα δικαιούνται διακοπές, τι ωράριο θα έχουν, πόσα ραντεβού την ημέρα, αν θα τα κλείνει τα ραντεβού η ΗΔΙΚΑ, τι θα γίνει με τις κατ'οίκον, αν θα κάνουν και εφημερίες σε Νοσοκομείο, αν θα πληρώνονται επιπλέον για αυτές τις εφημερίες και τι ποσό, αν θα είναι ασφαλισμένοι κατά την διάρκεια των εφημεριών, αν θα δικαιούνται ρεπό μετά την εφημερία, αν θα υπάρχει clawback δεδομένου του ότι ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ είναι κλειστός, αν θα υπάρχει Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (δεδομένου του ότι πλέον έχουμε σημαντικό πληθωρισμό)  κτλ. Πως θα αποφασίσουν τότε οι Ιατροί εάν θα συμβληθούν ή όχι; Ποιος άνθρωπος θα ξεκινούσε να δουλεύει χωρίς να ξέρει πόσο θα πληρωθεί;  Πόσο ερασιτεχνισμός (ή κουτοπονηριά) πια... )
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: iceman στις 16 Ιουνίου 2022, 12:08:48
Συμφωνα με τα ρεπορταζ θα βγουν συνολο 4 υπουργικες αποφασεις για το θεμα.
Χθες βγηκαν οι 2 πρωτες, υποθετω τα υπολοιπα ερωτηματα θα λυθουν στις 2 τελευταιες.

Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 16 Ιουνίου 2022, 12:09:54
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Συμφωνα με τα ρεπορταζ θα βγουν συνολο 4 υπουργικες αποφασεις για το θεμα.
Χθες βγηκαν οι 2 πρωτες, υποθετω τα υπολοιπα ερωτηματα θα λυθουν στις 2 τελευταιες.

Είναι όμως η σωστή σειρά;
Πρώτα φροντίζεις να βρεις Γιατρούς και μετά παρακινείς τον κόσμο να εγγραφεί.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: fanisgp στις 16 Ιουνίου 2022, 16:14:07
Με έκπληξη παρακολουθώ συζητήσεις για τον αν θα δεχτούν κάποιοι να συμβληθούν.Μετά από τόσα χρόνια ΕΟΠΥΥ υπάρχουν ακόμη πρόθυμοι για σφαγή;Το κορυφαίο όμως είναι σε ιστοσελίδα  όπου <ειδικοί>...τσακώνονται ήδη με γενικούς ιατρούς λόγω των υπέρογκων αμοιβών που θα παίρνουν οι οικογενειακοί....!Έλεος, καλύτερα να πάω να πολεμήσω τους Τούρκους μήπως και πάρω σύνταξη νωρίτερα!
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 17 Ιουνίου 2022, 00:34:37
Ένα βασικό λάθος που κάνουν διαχρονικά όσοι προσπαθούν να σχεδιάσουν την ΠΦΥ στην Ελλάδα, είναι ότι νομίζουν ότι όσοι γίναμε ιδιώτες Ιατροί το κάναμε για τα λεφτά.
ΛΑΘΟΣ.
Ο λόγος που γίναμε ιδιώτες Ιατροί είναι για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής.
Και οι πιο πολλοί από εμάς δεν θα δελεαστούμε από φαινομενικά υψηλές αμοιβές. Αυτό που θα μας δελεάσει είναι όροι που θα μας βοηθήσουν να συνεχίσουμε να νιώθουμε ικανοποίηση από την δουλειά μας αλλά και να έχουμε μια καλή ποιότητα ζωής γενικότερα. Τα λεφτά σίγουρα είναι ένας παράγοντας αλλά δεν είναι το παν.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: schumifer στις 17 Ιουνίου 2022, 01:12:03
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Με έκπληξη παρακολουθώ συζητήσεις για τον αν θα δεχτούν κάποιοι να συμβληθούν.Μετά από τόσα χρόνια ΕΟΠΥΥ υπάρχουν ακόμη πρόθυμοι για σφαγή;Το κορυφαίο όμως είναι σε ιστοσελίδα  όπου <ειδικοί>...τσακώνονται ήδη με γενικούς ιατρούς λόγω των υπέρογκων αμοιβών που θα παίρνουν οι οικογενειακοί....!Έλεος, καλύτερα να πάω να πολεμήσω τους Τούρκους μήπως και πάρω σύνταξη νωρίτερα!

link της σελίδας για να παίρνω ... θετική ενέργεια;
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 17 Ιουνίου 2022, 07:53:46
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

link της σελίδας για να παίρνω ... θετική ενέργεια;

Είναι ιατρικές ομάδες στο facebook.
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Sentinel στις 17 Ιουνίου 2022, 11:18:23
https://www.cretalive.gr/ellada/prosopikos-giatros-systima-kinitron-gia-tin-eggrafi
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 17 Ιουνίου 2022, 12:01:08
Μια πρώτη ανάγνωση από τις υπουργικές αποφάσεις για τον Προσωπικό Ιατρό:

α) Δεν επιθυμεί η Νέα Δημοκρατία να φτιάξει ΠΦΥ. Πιέζεται από μνημονιακή υποχρέωση που ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ για ένα "δείκτη" για τον οποίο ελέγχεται από την τρόικα και είναι ο "Αριθμός Εγγεγραμμένων Πολιτών σε Προσωπικό/Οικογενειακό ιατρό". Αυτός ο αριθμός πρέπει να φτάσει στο μνημονιακό στόχο. Κατά συνέπεια αρκεί να είσαι εγγεγραμμένος κάπου, ακόμη και στο Καστελόριζο και η ζωή σου συνεχίζει όπως και σήμερα. Δεν σε πιάνει κανένα καπέλο και καμιά αύξηση στα φάρμακα ή στις εξετάσεις. Και επιπλέον θα οδηγήσει τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα στην διαπραγμάτευση της εγγραφής τους με την έκδοση ενός ετήσιου παραπεμπτικού παραπομπής σε ειδικό γιατρό για κάθε χρόνιο νόσημα για να μην "απασχολούν" ή τον "καταγγείλουν"

β) Επειδή έχει ακόμη μνημονιακούς περιορισμούς στις προσλήψεις,  προσπαθεί να κερδίσει μια δεξαμενή "διαθέσιμων" που θα καλύπτουν εφημεριακά κενά του ΕΣΥ. Απαιτεί λοιπόν από τους συμβεβλημένους ιδιώτες ιατρούς να κάνουν 2 εφημερίες το μήνα στο ΕΣΥ ή σε δομές της ΥΠΕ. Όμως στην υπουργική απόφαση φαίνεται ότι οι ιδιώτες ιατροί πληρώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος, και πραγματικά δεν ξέρω πως μπορείς να συνάπτεις σύμβαση έργου ή υπηρεσιών με ένα ΝΠΔΔ και να σου επιβάλει να δουλέψεις σε άλλο ΝΠΔΔ. Αυτό μένει να απαντηθεί νομικά.

γ) Για τους γιατρούς στο ΕΣΥ και στις ΤοΜΥ η επιπλέον δαπάνη που θα προκύψει θα καλυφτεί από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου ή του ΕΣΠΑ αντίστοιχα (σύντομα όμως το ΕΣΠΑ τελείώνει) αλλά για τους ιδιώτες συμβεβλημένους προσψπικούς ιατρούς πάει από τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για τις επισκέψεις συμβεβλημένων ιατρών όλων των ειδικοτήτων. Εκεί, με βάση τον πρόσφατο νόμο για τον προσωπικό ιατρό, δημιουργείται κλειστός προϋπολογισμός και αν δεν τετραπλασιαστεί τουλάχιστον το σημερινό ποσό ΣΙΓΟΥΡΑ θα καταλήξει με rebate τα ποσά που θα πληρωθεί ο ιδιώτης συμβεβλημένος προσωπικός ιατρός να είναι το 1/3 από τις επίσημες τιμές που εμφανίζει η υπουργική απόφαση. Λιγότερο δηλαδή κι από αυτό που έδινε η υπάρχουσα σύμβαση οικογενειακού ιατρού. Ταυτόχρονα, η επίσκεψη του συμβεβλημένου ιατρού άλλης ειδικότητας που είναι μέχρι σήμερα σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ θα κατέβει με το rebate κάτω από τα 4€.

Συμπερασματικά, δημιουργείται μια έντονη φοβική πίεση προς τον πολίτη με μοναδικό στόχο να εγγραφεί σε κάποιο προσωπικό ιατρό, για να μην έχει πρόστιμα στις συνταγές και στα παραπεμπτικά. Μετά μπορεί να συνεχίσει να πηγαίνει, πληρώνοντας, σε όποιο γιατρό θέλει, ακόμη και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων χωρίς να ασχολείται με τις "παραπομπές". Μάλιστα, η τυχόν εμμονή του υπουργείου για χρήση των παραπομπτών θα επιδεινώσει και την μη τήρηση του Ατομικού Φακέλου Υγείας.
Τίτλος: Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για τ ενθάρρυνση εγγραφής τ πολιτών σε Π.Ι.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 17 Ιουνίου 2022, 16:04:46
16/06/2022

Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό.

https://www.taxheaven.gr/circulars/39759/g1a-g-p-oik-35161-2022?fbclid=IwAR12Gdw0t2O3zRz9dddeYOl1SIxyhB6R07LEfB4THxU--dDnDpsX5EgddEc&output=printer (https://www.taxheaven.gr/circulars/39759/g1a-g-p-oik-35161-2022?fbclid=IwAR12Gdw0t2O3zRz9dddeYOl1SIxyhB6R07LEfB4THxU--dDnDpsX5EgddEc&output=printer)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 17 Ιουνίου 2022, 17:50:26
Γράφει σε Ιατρική Ομάδα του facebook ο Γενικός Ιατρός Δημήτρης Κουναλάκης (το δημοσιεύω μετά από άδειά του):

Θερμά συγχαρητηρια για τον κλειστό προϋπολογισμό που αν δεν τετραπλασιαστεί τουλάχιστον από το σημερινό θα οδηγήσει στο να ζητιούνται πίσω τα ποσά που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση και να πληρώνεται ο ιδιώτης προσωπικός γιατρός λιγότερο από ότι θα πληρωνόταν με την υπάρχουσα σύμβαση του οικογενειακού ιατρου
Τίτλος: Προσωπικός γιατρός: Η διαδικασία, οι «ποινές» και το σύστημα παραπομπών
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 18 Ιουνίου 2022, 13:13:43
18.06.2022

Προσωπικός γιατρός: Η διαδικασία, οι «ποινές» και το σύστημα παραπομπών – Τι ισχύει από 1η Ιουλίου

https://www.kathimerini.gr/society/561916399/prosopikos-giatros-i-diadikasia-oi-poines-kai-to-systima-parapompon-ti-ischyei-apo-1i-ioylioy/ (https://www.kathimerini.gr/society/561916399/prosopikos-giatros-i-diadikasia-oi-poines-kai-to-systima-parapompon-ti-ischyei-apo-1i-ioylioy/)
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσεις
Αποστολή από: pzogr στις 19 Ιουνίου 2022, 21:09:15
https://workenter.gr/prosopikos-giatros-nai-men-alla-i-proairetiki-engrafi-apo-1i-iouliou-237186/ (https://workenter.gr/prosopikos-giatros-nai-men-alla-i-proairetiki-engrafi-apo-1i-iouliou-237186/)

Με 4ωρη 5ημερη απασχόληση η αμοιβή θα ήταν γύρω στα 50 ευρώ/ώρα μεικτά. Στο παραπάνω άρθρο όμως τα πράγματα μπαίνουν σε άλλη βάση... Αν ισχύουν αυτά που γράφει οι 2000 ασθενείς θα θέλουν 7 ώρες αντί 4 κάθε μέρα (όπως είναι με το ισχύον καθεστώς) και θα υπάρχει επιλογή και για 800 ασθενείς με 3 ώρες κάθε μέρα... Οπότε τα ποσά πηγαίνουν στα 37/ώρα και 35/ώρα αντίστοιχα (πάντα μεικτά). Άρα τα 1800 ευρώ για 88 ώρες (20/ώρα) το μήνα γίνονται (χονδρικά) 5800 για 154 ώρες το μήνα. Για τα παραπάνω δέχτηκα σαν σωστό τον υπολογισμό του υπουργείου ότι κατά μέσο όρο θα είναι 35/άτομο, το οποίο πιστεύω ότι είναι λίγο φουσκωμένο προς τα πάνω.

Προφανώς είναι καλύτερο από πριν, αλλά για ό,τι δίνεις (κατ'οίκον, εφημερίες, ουσιαστικά αποκλειστικά "δημόσιας χρήσης" ιατρείο) δεν τα λες ικανοποιητικά.

Μια ακόμα παρατήρηση είναι ότι (με βάση ό,τι λέει το άρθρο) όσοι δεν εγγραφούν σε γιατρό θα έχουν αυξημένη συμμετοχή στα πάντα. Παρακάτω όμως γράφει ότι οι εγγεγραμμένοι θα πληρώνουν μικρότερη συμμετοχή. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η συμμετοχή θα είναι αυτή που είναι και σήμερα για τους εγγεγραμμένους και θα αυξηθεί κατά 10% για τους άλλους. Η λογική του μικροαπατεώνα συνεχίζεται...
Τίτλος: Απ: ΕΟΠΥΥ - Συμβάσε