Forum Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Θέματα Εργασίας => ΕΟΠΥΥ => Μήνυμα ξεκίνησε από: Ορθοπαιδικός στις 7 Μαΐου 2014, 21:03:15

Τίτλος: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 7 Μαΐου 2014, 21:03:15
Ο καλός υπουργός, απογοητευμένος σφόδρα απο το ΣτΕ νομοθετεί σήμερα σε ντροπολογία νέο πλαφόν για άπαντες (κλινικούς, εργαστριακούς κλπ): Όλη η τροπολογία για το πλαφόν συνταγογράφησης - Από Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή (http://www.ygeia360.gr/el/abbvie/item/10786-olh-h-tropologia-gia-to-plafon-syntagografhshs)
   Επανέρχεται το πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων με την τροπολογία που έφερε ο υπουργός Υγείας κ. Άδωνις Γεωργιάδης και αναμένεται να κατατεθεί  προς ψήφιση την Τρίτη 6 Μαίου, μετά την συζήτησης της στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
   Η τροπολογία περιλαμβάνει εκτός από την θεσμοθέτηση του  πλαφόν συνταγογράφησης, και ρύθμιση για τον αυτόματο μηχανισμό επιστροφής, σε περίπτωση υπερβάσεων (claw back).
   Συγκεκριμένα στην αιτιολογική έκθεση και στο γενικό περιεχόμενο της τροπολογίας αναφέρονται τα εξής:
       1. Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και την ορθολογικότερη χρήση των φαρμάκων με στόχο την προαγωγή της ποιότητας και της ασφάλειας της φαρμακευτικής φροντίδας και την αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας δύναται ο Υπουργός να θέτει στόχους η περιορισμούς σύμφωνα με την διεθνή πρακτική. Οι στόχοι αυτοί δύναται να είναι γενικότεροι ή ειδικότεροι σε επίπεδο ιατρού. Για την αποτελεσματικότερη και ορθότερη εφαρμογή των μέτρων, αυτά πρέπει να εξειδικεύονται ανάλογα με την ειδικότητα των ιατρών, τα φάρμακα που έχουν στην διάθεση τους, την εποχικότητα, την γεωγραφική τους θέση, την μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας του ιατρού και το παραγόμενο έργο του. Επίσης πρέπει να προβλέπονται ειδικότεροι μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων αυτών και περιπτώσεις εξαιρέσεων ειδικοτήτων, ή μεμονωμένων περιπτώσεων ιατρών, ή φαρμάκων, ή μονάδων από την εφαρμογή των ρυθμίσεων και μέτρων. Επιπλέον, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να μεταβάλλονται συνεχώς ανάλογα με τις μεταβολές στους άνω ρυθμιστικούς παράγοντες. Τα ανωτέρω ισχύουν και για την περίπτωση των διαγνωστικών και εργαστηριακών εξετάσεων και λοιπών υπηρεσιών υγείας.
        2. Στον νόμο 4052/2012 και στις μετέπειτα ρυθμίσεις προσδιορίζεται ο τρόπος επιβολής μηχανισμού επιστροφών (claw back) στην περίπτωση υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με τον προκαθορισμένο στόχο στον προϋπολογισμό τους ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, ο νόμος δεν προβλέπει ακριβώς τον τρόπο υπολογισμού και επιμερισμού της υπέρβασης σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Η προτεινόμενη διάταξη δίνει την δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να προσδιορίζει με Απόφασή του τη μεθοδολογία υπολογισμού τόσο της υπέρβασης όσο και του επιμερισμού ανά φαρμακευτική επιχείρηση. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα να καθορίζονται και να εξειδικεύονται οι στόχοι δαπάνης και να συμψηφίζεται τυχόν υπέρβαση της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ σε σχέση με τον προϋπολογισμό, με τυχόν υστέρηση της φαρμακευτικής δαπάνης των νοσοκομείων σε σχέση με τον προϋπολογισμό.
 
Νόμος:
     1. Στο τέλος της παραγράφου 5 εδ α΄ του άρθρου 21 του ν. 4052/2012 προστίθενται εδάφια β΄ και γ΄ως εξής:
 Β΄. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να τίθενται κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορισμοί και προϋποθέσεις στην συνταγογράφηση φαρμάκων και λοιπά αναγκαία μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Με όμοια απόφαση μπορεί ο προϋπολογισμός, οι στόχοι, οι περιορισμοί, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα να διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθμό των ασθενών που θεραπεύει και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, την γεωγραφική περιοχή και τα δημογραφικά δεδομένα της, τον μήνα του έτους (εποχικότητα), τις τυχόν μεταβολές των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, την εισαγωγή νέων φαρμάκων (πρωτοτύπων ή γενοσήμων) στο θετικό κατάλογο συνταγογράφησης και τέλος την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους. Επίσης δύναται η συνταγογράφηση των φαρμάκων να συνδέεται με την πάθηση του ασθενούς όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το International Classification of Disease. Οι ειδικότεροι στόχοι, τα όρια και οι προϋπολογισμοί συνταγογράφησης δύναται να ενσωματώνονται σε συμβόλαια απόδοσης που συνάπτονται μεταξύ του ΕΟΠΥΥ των ιατρών που συνταγογραφούν σε ασφαλισμένους του οργανισμού και να τίθενται κίνητρα (μπόνους) και ποινές ανάλογα με την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των ορίων και προϋπολογισμών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται επιπρόσθετα οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες εξαιρέσεων από τις άνω ρυθμίσεις, συγκεκριμένων κατηγοριών ιατρών, φαρμάκων, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, ομάδων ασθενών ή μεμονωμένων περιπτώσεων ιατρών και επίσης ο τρόπος ενσωμάτωσης των άνω ρυθμίσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η μεθοδολογία ελέγχου, ο τομέας εφαρμογής τους (ιδιωτικός ή και δημόσιος), καθώς και κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.
 
Γ΄. Με Απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να τίθενται παρόμοια μέτρα, περιορισμοί και προϋποθέσεις ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης εργαστηριακών, διαγνωστικών και λοιπών υπηρεσιών εκάστου ιατρού και παρόχου υπηρεσιών υγείας. Στα άνω εμπίπτουν μέτρα όπως κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορισμοί και προϋποθέσεις, rebates, claw back, διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, κλινικός και οικονομικός έλεγχος, προέγκριση, δεύτερη γνώμη, αξιολόγηση υποδομών και ποιότητας, αποζημίωση με βάση στόχους και απόδοση, θετικό κατάλογο, τιμές αναφοράς, εκπτώσεις, συμφωνίες τιμής όγκος και επιμερισμός κινδύνου και άλλα παρεμφερή. Με όμοια απόφαση μπορεί τα μέτρα να διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την ιδιότητα και χαρακτηριστικά του παρόχου, τον αριθμό των ασθενών και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δημογραφικά δεδομένα της, τον μήνα του έτους (εποχικότητα), τις μεταβολές στις τιμές των αναλωσίμων και της τεχνολογίας, και τέλος την εξέλιξη της δαπάνης σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους. Επίσης δύναται η συνταγογράφηση και εκτέλεση των εξετάσεων και των συναφών υπηρεσιών να συνδέεται με την πάθηση του ασθενούς όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το International Classification of Disease. Οι ειδικότεροι στόχοι, τα όρια και οι προϋπολογισμοί δύναται να ενσωματώνονται σε συμβόλαια απόδοσης που συνάπτονται μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιατρών που συνταγογραφούν ή των παρόχων υπηρεσιών υπηρεσιών υγείας σε ασφαλισμένους του οργανισμού και να τίθενται κίνητρα (μπόνους) και ποινές ανάλογα με την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των ορίων και προϋπολογισμών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται επιπρόσθετα οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες εξαιρέσεων από τις άνω ρυθμίσεις συγκεκριμένων κατηγοριών ιατρών, η παρόχων, εξετάσεων, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, ομάδων ασθενών ή μεμονωμένων περιπτώσεων ιατρών και επίσης ο τρόπος ενσωμάτωσης των άνω ρυθμίσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η μεθοδολογία ελέγχου, ο τομέας εφαρμογής τους (ιδιωτικός ή και δημόσιος), καθώς και κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

   2. Στο τέλος της παραγράφου α΄ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 Επιπροσθέτως με Απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού της υπέρβασης, καθώς και η μεθοδολογία επιμερισμού του ποσού επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών, σε περιπτώσεις υπέρβασης των φαρμακευτικών δαπανών του ΕΟΠΥΥ από τους προκαθορισμένους στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό του στόχους. Για τον υπολογισμό της υπέρβασης ή τον επιμερισμό του ποσού επιστροφής δύναται να χρησιμοποιείται η καθαρή δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτή προκύπτει αφότου αφαιρεθούν ο ΦΠΑ, οι συμμετοχές των ασθενών, οι εκπτώσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και φαρμακείων, το rebate εισαγωγής στον θετικό κατάλογο και το rebate όγκου των φαρμακευτικών εταιρειών, η δαπάνη για φάρμακα της λίστας 1Α του νόμου 3816/2010, το ποσοστό χονδρεμπορικού κέρδους που επιστρέφουν οι φαρμακευτικές εταιρείες όταν πωλούν απευθείας στα φαρμακεία, και άλλα ποσά τα οποία προσδιορίζονται στην σχετική απόφαση. Με όμοια απόφαση δύναται να τίθενται στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανά έτος σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Επιπλέον δύναται να προσδιορίζεται διαδικασία συμψηφισμού του ποσού τυχόν υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, εν γένει με το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των δημοσίων νοσοκομείων, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. Επίσης δύναται να προσδιορίζονται μηνιαίοι στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανάλογα με την εξέλιξη των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής σε σχέση με τους ετήσιους στόχους, και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.


 Παρατήρηση: Εν μεσω γενικοτήτων και ασαφειών δίνει εν λευκώ ο παρών νόμος στον εκάστοτε ΥΥ να βγάζει αποφάσεις κατά το δοκούν για τη συνταγογράφηση αλλά και επι παντός επιστητού....  Έτσι προσπερνά και το πιθανό σκόπελο της βουλής... Υππουργάρα μας, είμαστε στο έλεος σου...
   Για να μην τον αδικώ, ίσως βγει και τίποτα καλό απο αυτό. Η ελπίς πεθαίνει τελευταία...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 8 Μαΐου 2014, 07:18:39
07/05/2014
Βαρνάβας: "αδίστακτο συμβόλαιο θανάτου" το πλαφόν.

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επαναφέρει το πλαφόν στη συνταγογράφηση φαρμάκων, με τροπολογία που κατέθεσε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ένα αντιεπιστημονικό και αντιδεοντολογικό μέτρο το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις στον κλάδο της υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Mega ανέφερε το εξής τρομερό: "Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο γράφουμε και καταναλώνουμε πάρα πολλά φάρμακα." Για το επείγον της τροπολογίας με τη σχετική νομοθετική διαδικασία στην Βουλή, ο Υπουργός Υγείας, έκανε λόγο για υπέρβαση κατά 21 εκατ. ευρώ τον περασμένο Απρίλιο, στην φαρμακευτική δαπάνη. Το νέο πλαφόν θα καθορίζεται κατά μέσο όρο στο 20% μειωμένο σε σχέση με την αντίστοιχη ποσότητητα συνταγογράφησης για το 2013

 Στην τροπολογία για την επαναφορά του πλαφόν περιλαμβάνεται και η ρύθμιση για το νέο τρόπο υπολογισμού του clawback (μηχανισμό αυτόματης επιστροφής υπερβάσεων) για τις φαρμακευτικές εταιρείες, μετά από αντιδράσεις του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την αντίθεση του στις κινήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη αναφέροντας πως το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει διατάξει την αναστολή εφαρμογής του μέτρου.

«Είμαστε υπέρ του ελέγχου και της εξοικονόμησης των δαπανών με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και όχι με το απαράδεκτο μέτρο του πλαφόν που δεν ισχύει σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, ταλαιπωρεί τους γιατρούς και δημιουργεί ανισότητες μεταξύ των ασθενών. Ζητούμε να εφαρμοστούν άμεσα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και να σταματήσουν τα οριζόντια μέτρα που πλήττουν τη Δημόσια υγεία», τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Βαρνάβας με γραπτή δήλωση την οποία εξέδωσε,  αναφέρεται μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά ότι το μέτρο του πλαφόν αποτελεί "αδίστακτο συμβόλαιο θανάτου", καθώς είναι "ένα παράλογο και εξοντωτικό μέτρο που προκάλεσε τεράστια προβλήματα, αφήνοντας χιλιάδες ασθενών χωρίς φάρμακα".

Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%86%CF%8C%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1#ixzz315vWy5GH
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 8 Μαΐου 2014, 10:52:37
   Το νέο (αλλά άγνωστο προς το παρόν) πλαφόν ψηφίστηκε χθες. Δεν μάθαμε αν το ψήφισε ο τέως ΑνΥΥ Σαλμάς ΄έκανε την επαναστασή του λέγοντας ότι δεν θα ψοφήσει): Με το πράσινο φως της Βουλής το πλαφόν στα φάρμακα! Πότε θα εφαρμοστεί  (http://www.iatropedia.gr/articles/read/6581)
   Ψηφίστηκε τελικά χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις η τροπολογία για το νέο πλαφόν στη συνταγογράφηση. Πως θα το εφαρμόσει ο Άδωνις
 Της Δήμητρας Ευθυμιάδου - ΙΑΤROPEDIA

    Με μια υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες (μην υπερβάλλουμε, μετά απο αρκετές μέρες και σίγουρα μετά τις εκλογές)  ο Άδωνις Γεωργιάδης θα επαναφέρει το ανώτατο όριο στη συνταγογράφηση που προκαλεί αντιδράσεις στον ιατρικό κόσμο.
    Ένα πλαφόν όμως που πλέον θα έχει τη νομιμοποίηση της Βουλής και θα έχει διαφορετικές παραμέτρους.
    Ειδικότερα η υπουργική απόφαση θα αποσαφηνίζει ότι τα ανώτατα οικονομικά όρια συνταγογράφησης που θα έχουν οι γιατροί θα είναι ανά ΑΜΚΑ- ανά ασθενή δηλαδή- και με βάση την πάθηση από την οποία πάσχει. Όσο αυξάνεται ο αριθμός των ασθενών του γιατρού τόσο θα αυξάνεται και το πλαφόν του και αντίστροφα.
    Το πλαφόν θα προκύπτει από τον μέσο όρο της ειδικότητας του γιατρού, τον αριθμό των ασθενών αλλά και τις παθήσεις οι οποίες επίσης θα έχουν συγκεκριμένο όριο.
    Για τον προσδιορισμό του ορίου της πάθησης αναμένεται να αξιοποιηθούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα τα οποία όμως θα πρέπει άμεσα (ζήσε Μάη - καλη ώρα Μάης είναι- να φας τριφύλλι)  να ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
    Πάντως ο Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε για άλλη μια φορά μιλώντας στο 1ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) ότι και με τα νέα μέτρα του πλαφόν όποιος γιατρός υπερσυνταγογραφεί θα βγαίνει εκτός συστήματος. Μάλιστα αναμένεται να υιοθετηθεί ένα αυστηρότερο σύστημα ελέγχου των συνταγών ώστε όποιος εντοπίζεται να ξεπερνά το όριο του να έχει λίγες ημέρες δυνατότητα να απολογηθεί και αμέσως μετά αν η επιχειρηματολογία του δεν ευσταθεί θα εξοβελίζεται  (τελικά εκτός συστήματος προσωρινά; εκτός ΕΟΠΥΥ μόνιμα; εκτός συνταγογράφισης μόνιμα; εκτέλεση εν ψυχρό; τι θα ισχυεί  ;D)  από τον ΕΟΠΥΥ.

Αντε να δούμε τις ΥΑ να κρίνουμε....
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 9 Μαΐου 2014, 17:17:47
Tο μόνο βέβαιο είναι πως το νέο πλαφόν δεν θα έχει καμιά σχέση με το παλιό. Τώρα τι είδους λογισμικό έφτιαξαν, ώστε να υπολογίζει αριθμό ασθενών και πλήθος παθήσεων, ο Θεός κι η ψυχή τους! Και δεν κατάλαβα, αυτό το πλαφόν θα ανεβοκατεβαίνει κάθε μέρα ανάλογα με τις επισκέψεις; Ή θα προβλέπει μαγικά τους ασθενείς του μέλλοντος και τις νόσους από τις οποίες θα πάσχουν;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: DrGar στις 9 Μαΐου 2014, 19:05:48
Ζητώ  συγνώμη εκ των προτέρων   για  την ανάρτηση  εδώ  , αλλά δεν  ήξερα πού να την κάνω . Προ  ολίγων ημερών έμαθα  ( και κατόπιν το  διαπίστωσα μέσω  του ιστορικού στο  e-syntag)  ότι  διατηρεί  ιδιωτικό ιατρείο  ακτινοθεραπευτής -ογκολόγος  που συνταγογραφεί  ως παθολόγος /γενικός ιατρός. Επιτρέπεται  αυτό?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 10 Μαΐου 2014, 09:11:06
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ζητώ  συγνώμη εκ των προτέρων   για  την ανάρτηση  εδώ  , αλλά δεν  ήξερα πού να την κάνω . Προ  ολίγων ημερών έμαθα  ( και κατόπιν το  διαπίστωσα μέσω  του ιστορικού στο  e-syntag)  ότι  διατηρεί  ιδιωτικό ιατρείο  ακτινοθεραπευτής -ογκολόγος  που συνταγογραφεί  ως παθολόγος /γενικός ιατρός. Επιτρέπεται  αυτό?

Μπορεί να ανοίξει ιατρείο ΠΦΥ, σαν να είναι άνευ ειδικότητας.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: DrGar στις 10 Μαΐου 2014, 10:25:00
Σε  ευχαριστώ για την απάντηση , συνάδελφε.  Ωστόσο, έχω την απορία εάν έχει το δικαίωμα να αναρτά  πινακίδα με την ειδίκευσή του και μέσα  να κάνει ιατρείο ΠΦΥ.   Επιπλέον, έστω και  υπό  τέτοιο καθεστώς (ΠΦΥ-ανειδικευτος), έχει  τη νόμιμη δυνατότητα να συνταγογραφεί (και δη χωρίς αναφορα  γνωμάτευσης  ειδικού) για  όλα τα  νοσήματα  ( καραδιαγγειακά, αναπνευστικά, ψυχιατρικά) ?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 10 Μαΐου 2014, 12:13:41
Κι εγώ θα συμφωνήσω με τον @DrGar. Κάτι δεν μου χτυπάει καλά εδώ.

Άμα είναι ο κάθε ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας να μπορεί να κάνει και ιατρείο ΠΦΥ, τότε δεν χρειάζεται κάποιος να βγάλει Παθολογία ή Γενική Ιατρική αφού μπορεί να κάνει άλλη ειδικότητα και παράλληλα να τις εξασκεί.
'Ηδη σπάζομαι πάρα πολύ με έναν Ορθοπεδικό που τα καλοκαίρια έρχεται στο εξοχικό του και κάνει ιατρείο "Τα πάντα όλα" και ξεκινά από μόνος του στατίνες ή δίνει Κλαρισίδια με Συμπικόρτια σε βήχες κ.α. τέτοια κουλά (τα οποία κατόπιν καλούμαι εγώ να τα ξεπλύνω) με το πρόσχημα ότι "Είμαι ιατρός" και "Ξέρω από το αγροτικό μου".

Νομίζω ότι ένας ειδικευμένος ιατρός, δεν θα πρέπει να εξομοιώνεται με έναν μη ειδικευμένο, δεδομένου ότι ο πρώτος δεν έχει αφιερωθεί/αφοσιωθεί όπως ο δεύτερος στην άσκηση ΠΦΥ.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 10 Μαΐου 2014, 13:01:59
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σε  ευχαριστώ για την απάντηση , συνάδελφε.  Ωστόσο, έχω την απορία εάν έχει το δικαίωμα να αναρτά  πινακίδα με την ειδίκευσή του και μέσα  να κάνει ιατρείο ΠΦΥ.   Επιπλέον, έστω και  υπό  τέτοιο καθεστώς (ΠΦΥ-ανειδικευτος), έχει  τη νόμιμη δυνατότητα να συνταγογραφεί (και δη χωρίς αναφορα  γνωμάτευσης  ειδικού) για  όλα τα  νοσήματα  ( καραδιαγγειακά, αναπνευστικά, ψυχιατρικά) ?

Το να κάνει κανείς ιατρείο ΠΦΥ ως να ήταν άνευ ειδικότητας είναι δικαίωμα εκ του νόμου και κανείς δεν μπορεί να το στερήσει.
Το να αναφέρει κανείς τους (υπαρκτούς) τίτλους του επίσης.
Ως προς τη συνταγογραφία, ισχύει ό,τι ισχύει και για τους ιατρούς άνευ ειδικότητας και καθορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία (κατά βάση το ΠΔ 121/2008 ειδικότερα και το Ν 3418/2005 γενικότερα).
Από κει και πέρα, αν κάποιος θέλει να πηγαίνει σε ένα ακτινοθεραπευτή για να γράφει-παρακολουθείται καρδιολογικά, δερματολογικά ή γυναικολογικά είναι θέμα δικής του επιλογής.
Τέλος, σίγουρα σε ανάλογες περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχει αυξημένη εγρήγορση από τον αρμόδιο Ι. Σ. σχετικά τα της τήρησης του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας για ευνόητους λόγους.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: pzogr στις 10 Μαΐου 2014, 15:37:07
Στην άδεια λειτουργίας ιατρείου που έβγαλα πριν από 1 χρόνο περίπου (άλλαξα διεύθυνση) αναφέρεται ότι πρόκειται για παθολογικό ιατρείο. Φαντάζομαι λοιπόν ότι τα αντίστοιχα με την ειδικότητα του καθενός θα πρέπει να φαίνονται στην άδεια. Επομένως και στη "μαρκίζα" αυτά θα πρέπει να φαίνονται. Αυτό όμως είναι μια άλλη πικρή ιστορία (βλέπε καρδιολόγους-υπερτασιολόγους, παθολόγους-διαβητολόγους, ενδοκρινολόγους-διαβητολόγους, γαστρεντερολόγους-ηπατολόγους, ορθοπαιδικούς-διατροφολόγους (!!!) κ.ο.κ.)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 10 Μαΐου 2014, 15:46:59
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Στην άδεια λειτουργίας ιατρείου που έβγαλα πριν από 1 χρόνο περίπου (άλλαξα διεύθυνση) αναφέρεται ότι πρόκειται για παθολογικό ιατρείο. Φαντάζομαι λοιπόν ότι τα αντίστοιχα με την ειδικότητα του καθενός θα πρέπει να φαίνονται στην άδεια. Επομένως και στη "μαρκίζα" αυτά θα πρέπει να φαίνονται. Αυτό όμως είναι μια άλλη πικρή ιστορία (βλέπε καρδιολόγους-υπερτασιολόγους, παθολόγους-διαβητολόγους, ενδοκρινολόγους-διαβητολόγους, γαστρεντερολόγους-ηπατολόγους, ορθοπαιδικούς-διατροφολόγους (!!!) κ.ο.κ.)

Πράγματι, κατ΄αντιστοιχία με την Παθολογία πρέπει να αναγράφεται "Παθολογικό ιατρείο". Όσο για τους τίτλους, όντως είναι μία πονεμένη ιστορία. Θυμάμαι ένα υπαξιωματικό της αστυνομίας σε ένα χωριό του νομού που δε δεχόταν βεβαίωσή μου γιατί η σφραγίδα μου έγραφε "Παθολόγος" και όχι "Ειδικός Παθολόγος". Όταν προσπαθούσα, λοιπόν, να του εξηγήσω ότι στο ΦΕΚ η ειδικότητα αναφέρεται ως "Παθολογία" διατεινόταν ότι οι άλλοι γράφουν "Ειδικοί Παθολόγοι", λες και υπάρχουν "Γενικοί Παθολόγοι". Πάντως αν κάποιος συνάδελφος Παθολόγος κάνει την εξειδίκευση της Διαβητολογίας, σαφώς και μπορεί και πρέπει να αναγράφει "Παθολόγος-Διαβητολόγος". Σημειωτέον ότι στην εισηγητική έκθεση των ΚΕ.Π.Α. οι "Παθολόγοι-Διαβητολόγοι" έχουν ξεχωριστό κωδικό από τους Παθολόγους.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 10 Μαΐου 2014, 15:48:31
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ζητώ  συγνώμη εκ των προτέρων   για  την ανάρτηση  εδώ  , αλλά δεν  ήξερα πού να την κάνω . Προ  ολίγων ημερών έμαθα  ( και κατόπιν το  διαπίστωσα μέσω  του ιστορικού στο  e-syntag)  ότι  διατηρεί  ιδιωτικό ιατρείο  ακτινοθεραπευτής -ογκολόγος  που συνταγογραφεί  ως παθολόγος /γενικός ιατρός. Επιτρέπεται  αυτό?

Ίσως έτσι δικαιολογούνται κάποιοι "περίεργοι" μέσοι όροι ειδικοτήτων που δημοσιεύτηκαν επί πλαφόν,  π.χ.  ιατροδικαστές με  5 χιλιάδες ευρώ ανά μήνα.
Αφού μπορείς να δεις το ιστορικό στο e-synt, τι τίτλο ειδικότητας γράφει στις συνταγές  του πάνω αριστερά;
Αν γράφει "ακτινοθεραπευτής-ογκολόγος" τότε έχει "τρύπα"  το σύστημα.
Με την ίδια λογική μπορούν όλοι οι ειδικευμένοι εργαστηριακοί (π.χ. μικροβιολόγοι,  κυτταρολόγοι κλπ)  να ασκούν ιατρείο ΠΦΥ γράφοντας τα πάντα  όλα.
Βέβαια  με αφορμή τις διαθεσιμότητες ανακαλύψαμε πλήθος ιατρών άνευ ειδικότητας  που απασχολούνταν στο ΙΚΑ, μερικές μάλιστα θέσεις άνευ ειδικότητας συστάθηκαν και σε νοσοκομεία για τους γιατρούς του  ΙΚΑ που μετακινήθηκαν σ' αυτά!
Ανάλογα ο καθένας μπορεί  να "αποποιείται" την ειδικότητά του και να ανοίγει (μέσω  της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος που έχει) ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας και να εξετάζει και να γράφει τα πάντα (ίσως και με κατά φαντασίαν γνωματεύσεις ειδικευμένων).
Θεωρητικά  παρέχεται η δυνατότητα και σ' έναν ειδικευμένο να πάρει αγροτικό επί θητεία,  επομένως να βλέπει τα πάντα
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: DrGar στις 10 Μαΐου 2014, 21:38:09
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ζητώ  συγνώμη εκ των προτέρων   για  την ανάρτηση  εδώ  , αλλά δεν  ήξερα πού να την κάνω . Προ  ολίγων ημερών έμαθα  ( και κατόπιν το  διαπίστωσα μέσω  του ιστορικού στο  e-syntag)  ότι  διατηρεί  ιδιωτικό ιατρείο  ακτινοθεραπευτής -ογκολόγος  που συνταγογραφεί  ως παθολόγος /γενικός ιατρός. Επιτρέπεται  αυτό?

Ίσως έτσι δικαιολογούνται κάποιοι "περίεργοι" μέσοι όροι ειδικοτήτων που δημοσιεύτηκαν επί πλαφόν,  π.χ.  ιατροδικαστές με  5 χιλιάδες ευρώ ανά μήνα.
Αφού μπορείς να δεις το ιστορικό στο e-synt, τι τίτλο ειδικότητας γράφει στις συνταγές  του πάνω αριστερά;
Αν γράφει "ακτινοθεραπευτής-ογκολόγος" τότε έχει "τρύπα"  το σύστημα.
Με την ίδια λογική μπορούν όλοι οι ειδικευμένοι εργαστηριακοί (π.χ. μικροβιολόγοι,  κυτταρολόγοι κλπ)  να ασκούν ιατρείο ΠΦΥ γράφοντας τα πάντα  όλα.
Βέβαια  με αφορμή τις διαθεσιμότητες ανακαλύψαμε πλήθος ιατρών άνευ ειδικότητας  που απασχολούνταν στο ΙΚΑ, μερικές μάλιστα θέσεις άνευ ειδικότητας συστάθηκαν και σε νοσοκομεία για τους γιατρούς του  ΙΚΑ που μετακινήθηκαν σ' αυτά!
Ανάλογα ο καθένας μπορεί  να "αποποιείται" την ειδικότητά του και να ανοίγει (μέσω  της άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος που έχει) ένα ιατρείο άνευ ειδικότητας και να εξετάζει και να γράφει τα πάντα (ίσως και με κατά φαντασίαν γνωματεύσεις ειδικευμένων).
Θεωρητικά  παρέχεται η δυνατότητα και σ' έναν ειδικευμένο να πάρει αγροτικό επί θητεία,  επομένως να βλέπει τα πάνταΤο  έχω  ελέγξει εξαρχής. Ακτινοθεραπευτής -ογκολόγος  γράφει.  Και  μου είπαν ότι μόνο συνταγογράφηση  σε χρονιως πάσχοντες  μέσω  φαρμακείων κάνει. Δεν εξετάζει ποτέ  ασθενείς.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 10 Μαΐου 2014, 21:52:18
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
μόνο συνταγογράφηση  σε χρονιως πάσχοντες μέσω  φαρμακείων κάνει. Δεν εξετάζει ποτέ  ασθενείς

Nα λοιπόν πως προκύψανε οι μέσοι όροι των 2,500 και 5,000 ευρώ σε ακτινολόγους και ιατροδικαστές.
Είναι φάουλ και κίτρινη κάρτα (τουλάχιστον).

Βέβαια, μπορεί να ισχυριστεί: "Αφού το σύστημα μου το επιτρέπει, καλά κάνω και εκδίδω συνταγές".
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 10 Μαΐου 2014, 22:12:32
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Θεωρητικά  παρέχεται η δυνατότητα και σ' έναν ειδικευμένο να πάρει αγροτικό επί θητεία,  επομένως να βλέπει τα πάντα

Πολύ σωστή η παρατήρηση του Διαμαντή που τα λέει όλα σχετικά με την άποψη που έχει το επίσημο κράτος για το θέμα που συζητάμε.
Δεν είναι λίγες οι φορές που όταν συμφέρει τις κρατικές δομές, οι γιατροί "όλα τα σφάζουν κι όλα τα μαχαιρώνουν".
Αν βέβαια πρόκειται για κανένα ουρολογικό σκεύασμα από ειδικό γενικής ιατρικής, προκύπτει μείζον θέμα.
Ουαί τοις υποκριταίς...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: medicus στις 12 Μαΐου 2014, 10:31:04
(http://s24.postimg.org/l9bevs051/image.jpg)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 12 Μαΐου 2014, 12:05:18
Το επιχείρημα με τον αριθμό των παραπεμπτικών και τις συγκρίσεις με τον πληθυσμό της χώρας πρέπει να σταματήσει! Πρέπει να βρεθούν υπεύθυνοι των φορέων να το αντικρούσουν με στοιχεία.
Όταν για αιματολογικό έλεγχο και υπερηχογραφικό θες τουλάχιστον 3 παραπέμπτικά είναι λογικό να έχεις αυξημένα παραπεμπτικά.
Γιατί δε βγάζουν κάτι ανάλογο με τον αριθμό των συνταγών και τον πληθυσμό της χώρας;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: medicus στις 12 Μαΐου 2014, 12:19:06
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Το επιχείρημα με τον αριθμό των παραπεμπτικών και τις συγκρίσεις με τον πληθυσμό της χώρας πρέπει να σταματήσει! Πρέπει να βρεθούν υπεύθυνοι των φορέων να το αντικρούσουν με στοιχεία.
Όταν για αιματολογικό έλεγχο και υπερηχογραφικό θες τουλάχιστον 3 παραπέμπτικά είναι λογικό να έχεις αυξημένα παραπεμπτικά.
Γιατί δε βγάζουν κάτι ανάλογο με τον αριθμό των συνταγών και τον πληθυσμό της χώρας;

Πρέπει κάποια στιγμή να παραδεχτούμε την κατάσταση. Μόνο έτσι μπορεί να αλλάξει κάτι.

Συμφωνώ ότι δεν αντιστοιχεί 1 προς 1 τα παραπεμπτικά με τους κατοίκους. Ρωτάω όμως, ακόμη και 10 προς 1 να είναι η αντιστοιχία, δικαιολογείται; Το 10 προς 1, που το γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να ισχύει, σημαίνει 1 εκατομμύριο κόσμος κάθε μήνα κάνει εξετάσεις. Δηλαδή, 12.000.000 το έτος. Δηλαδή ΟΛΟΙ ΜΑΣ, από 0 έως 100+ ετών 1,2 φορές το χρόνο νοσούμε σε βαθμό που να χρειαζόμαστε 12(!!!!!!!) παραπεμπτικά παρακλινικών εξετάσεων ετησίως!!! Συγγνώμη, αλλά κάτι τέτοιο, στατιστικά και πρακτικά είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 12 Μαΐου 2014, 12:58:13
Αγαπητέ Medicus,
συμφωνώ ότι υπάρχει υπερβολή.
Αν τα βάλουμε κάτω και δούμε τι πληθυσμός χρειάζεται/δικαιούται κατ' έτος προληπτική αιματολογική εξέταση (το  γράφει άλλωστε και ο κανονισμός του ΕΟΠΥΥ), πόσα παραπεμπτικά  χρειάζεται γι'  αυτή την εξέταση. Να βάλουμε και άλλες προληπτικές εξετάσεις (μαστογραφία, test PAP,  κολονοσκόπηση)  και πόσα παραπεμπτικά χρειάζονται γι'  αυτές.
Να βάλουμε τους οξέος νοσούντες και τα παραπεμπτικά που αντιστοιχούν.
Να βάλουμε  τους χρόνια βαριά νοσούντες και τις τακτικές παρακολουθήσεις που χρειάζονται. (π.χ. κάποιος  που κάνει κάθε 15 μέρες γενική αίματος  επιβαρύνει το σύστημα το ίδιο με 48 ξεχωριστά άτομα που θα έκαναν γενική αίματος  σε ένα χρόνο)
Μέσα στα  παραπεμπτικά είναι και οι φυσικοθεραπείες που δεν ξέρω τι παίζεται σ' αυτό τον τομέα.
Να βγάλουν όσα  παραπεμπτικά πραγματικά  χρειάζονται, να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων  και μετά να μας πουν με στοιχεία: "Ορίστε, αυτές είναι περιττές εξετάσεις". Όπως κάθε 4  μήνες χοληστερίνη και ηπατικά για να "δούμε  που βρισκόμαστε  κι αν το χάπι της χοληστερίνης μας πείραξε το συκώτι".
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: medicus στις 12 Μαΐου 2014, 13:03:49
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αγαπητέ Medicus,
συμφωνώ ότι υπάρχει υπερβολή.
Αν τα βάλουμε κάτω και δούμε τι πληθυσμός χρειάζεται/δικαιούται κατ' έτος προληπτική αιματολογική εξέταση (το  γράφει άλλωστε και ο κανονισμός του ΕΟΠΥΥ), πόσα παραπεμπτικά  χρειάζεται γι'  αυτή την εξέταση. Να βάλουμε και άλλες προληπτικές εξετάσεις (μαστογραφία, test PAP,  κολονοσκόπηση)  και πόσα παραπεμπτικά χρειάζονται γι'  αυτές.
Να βάλουμε τους οξέος νοσούντες και τα παραπεμπτικά που αντιστοιχούν.
Να βάλουμε  τους χρόνια βαριά νοσούντες και τις τακτικές παρακολουθήσεις που χρειάζονται.
Μέσα στα  παραπεμπτικά είναι και οι φυσικοθεραπείες που δεν ξέρω τι παίζεται σ' αυτό τον τομέα.
Να βγάλουν όσα  παραπεμπτικά πραγματικά  χρειάζονται, να δημιουργήσουν μια βάση δεδομένων  και μετά να μας πουν με στοιχεία: "Ορίστε, αυτές είναι περιττές εξετάσεις". Όπως κάθε 4  μήνες χοληστερίνη και ηπατικά για να "δούμε  που βρισκόμαστε  κι αν το χάπι της χοληστερίνης μας πείραξε το συκώτι".

Συμφωνώ απόλυτα αλλά, για να είμαστε σωστοί, θα πρέπει να αφαιρέσουμε και όσους με τον ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ τρόπο ζωής τους (π.χ. υπερφαγία, κάπνισμα, κακή οδήγηση κλπ κλπ) επιβαρύνουν με οξέα, χρόνια και επείγοντα περιστατικά το σύστημα υγείας.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 12 Μαΐου 2014, 13:15:03
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Συμφωνώ απόλυτα αλλά, για να είμαστε σωστοί, θα πρέπει να αφαιρέσουμε και όσους με τον ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ τρόπο ζωής τους (π.χ. υπερφαγία, κάπνισμα, κακή οδήγηση κλπ κλπ) επιβαρύνουν με οξέα, χρόνια και επείγοντα περιστατικά το σύστημα υγείας.
Μακάρι να μπορούσα να σου βάλω 10 "συμφωνώ" όμως ανοίγεις ένα θέμα που καίει και οι κοινωνία δεν μπορεί και η  πολιτεία δεν θέλει να αποδεχθεί.
Όταν κάποτε τόλμησα σε συζήτηση με άλλους, με αφορμή δυστύχημα -με  δική του υπαιτιότητα- νεαρού με μηχανάκι χωρίς κράνος και δίπλωμα, να υποστηρίξω ότι τα έξοδα διακομιδής, περίθαλψης και αποκατάστασης έπρεπε να επιβαρύνουν την οικογένειά του (αν έχει την οικονομική δυνατότητα) κι όχι όλους μας, κόντεψαν να με διώξουν με τις κλωτσιές επισημαίνονταν μάλιστα πώς  μπορεί ένας γιατρός να υποστηρίζει κάτι τέτοιο!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 12 Μαΐου 2014, 16:52:06
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/2410-dhlwseis-meta-th-synanthsh-toy-ypoyrgoy-ygeias-k-adwni-gewrgiadh-me-ekproswpoys-toy-panellhnioy-iatrikoy-syllogoy-twn-idiwtikwn-ergasthriwn-kai-twn-diagnwstikwn-kentrwn
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 12 Μαΐου 2014, 18:06:51
Εγώ για δυο εξετάσεις σήμερα (μια γεν.αίματος και μια CRP) έδωσα δύο παραπεμπτικά. Έτσι βγαίνουν τα στοιχεία? Με  τόσο μπακαλίστικο τρόπο? Τρία παραπεμπτικά, όπως λέμε τρία ψωμιά. Πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι η μονάδα σύγκρισης. Αριθμός εξετάσεων ανά ασθενή ανά μήνα ή κόστος εξετάσεων ανά ασθενή. Eπισημαίνεται, και το έχουμε πει και σε άλλο σημείο του forum, οι απλοί δείκτες, όπως ο αριθμός παραπεμπτικών, δεν αποτελούν καλά μεγέθη σύγκρισης.  Θέλετε να μιλάμε ως επιστήμονες ή ως δημοσιογράφοι?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: medicus στις 12 Μαΐου 2014, 18:50:52
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εγώ για δυο εξετάσεις σήμερα (μια γεν.αίματος και μια CRP) έδωσα δύο παραπεμπτικά. Έτσι βγαίνουν τα στοιχεία? Με  τόσο μπακαλίστικο τρόπο? Τρία παραπεμπτικά, όπως λέμε τρία ψωμιά. Πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι η μονάδα σύγκρισης. Αριθμός εξετάσεων ανά ασθενή ανά μήνα ή κόστος εξετάσεων ανά ασθενή. Eπισημαίνεται, και το έχουμε πει και σε άλλο σημείο του forum, οι απλοί δείκτες, όπως ο αριθμός παραπεμπτικών, δεν αποτελούν καλά μεγέθη σύγκρισης. Θέλετε να μιλάμε ως επιστήμονες ή ως δημοσιογράφοι?

Αφού θεωρείται ότι μιλάμε ως δημοσιογράφοι και όχι ως επιστήμονες, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα παρακάτω:

- πρώτον, τον έλεγχο τυχαιότητας, με το στατιστικό κριτήριο των ροών(Wlad-Wolfowitz) εφαρμοσμένο σε αριθμητικά δεδομένα, με τη μέθοδο της Norusis.
- Δεύτερον, το τεστ Tukey για τη μη-προσθετικότητα, χωρίς άρση των ανισοτήτων.
- Και τρίτον, τον συντελεστή ενδοταξικής συσχέτισης.

Βάσει των παραπάνω, "μπακαλίστικων", στατιστικών δοκιμασιών το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει ΜΕΡΟΛΗΨΙΑ, ή με απλά λόγια ΑΠΑΤΗ. Και όσο συνεχίζουμε, ως ιατροί, την ίδια πορεία τότε μαζί με την ΑΠΑΤΗ θα προσθέσουμε και τον ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΣΜΟ.

Συγγνώμη για τον τόνο και την στάση μου αλλά καλό είναι πρώτα να μετράμε και να τεκμηριώνουμε και μετά να λαϊκίζουμε.

Ευχαριστώ... και ο νοών νοείτω!!!  
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 12 Μαΐου 2014, 19:07:13
Αυτό λέμε. Το θέμα δηλαδή είναι ΠΩΣ μετράμε. Με ποιο τρόπο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: medicus στις 12 Μαΐου 2014, 19:16:57
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αυτό λέμε. Το θέμα δηλαδή είναι ΠΩΣ μετράμε. Με ποιο τρόπο.

Σωστή η ερώτηση. Γι'αυτό υπέδειξα τις κατάλληλες στατιστικές δοκιμασίες. Το πρόβλημά μας όμως δεν είναι η αδυναμία μέτρησης. Το πρόβλημά μας είναι η αδυναμία παραδοχής των αποτελεσμάτων. Ή όπως είπε κάποτε ο Rosling(ιατρός επιδημιολόγος παγκοσμίου φήμης) κάποιες φορές δεν έχει σημασία πως μετράμε αλλά ποιους μετράμε.

Από παλιότερες αναρτήσεις σου, ΑΡΗ, αδυνατώ να πιστέψω ότι στρουθοκαμηλίζεις. Όπως αδυνατώ να πιστέψω ότι σε πείθουν διάφοροι συνάδελφοί μας για τα "αγνά" τους κίνητρα κατά την άσκηση της ιατρικής. Ας κάνουμε το πρώτο βήμα και να παραδεχτούμε τα σφάλματά "μας"(ως κλάδος). Εν συνεχεία να αναζητήσουμε ΤΙΜΙΟΥΣ τρόπους αναθεώρησης των επαγγελματικών μεθόδων μας.

Πιστεύω να συμφωνείς. Και πάλι συγγνώμη για τον τρόπο μου, πριν.

 
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 12 Μαΐου 2014, 19:41:21
Σας φαίνεται ότι στρουθοκαμηλίζω επειδή αμφισβητώ, ως τρόπο απόδειξης της υψηλής παραπεμπτικογραφίας, τον αριθμό φύλλων παραπεμπτικών? Δεν αμφισβήτησα ότι υπάρχει υψηλός βαθμός συνταγογράφησης παραπεμπτικών, αλλά χωρίς να μπορώ να το αποδείξω, αποτελεί πεποίθηση. Επιστημονικό θεωρείται κάτι που μπορεί να αποδειχτεί με το σωστό τρόπο. Και σίγουρα, σχετικά με το θέμα που συζητάμε, δεν αποτελεί μέθοδος απόδειξης ο αριθμός φύλλων παραπεπτικών.

Και μια απορία που μου γεννήθηκε γράφοντας τα παραπάνω. Γνωρίζουμε πόσο είναι το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλουν όλοι οι ασφαλισμένοι (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι)  στην Ελλάδα για τον κλάδο υγείας? Ποιο  χρήσιμος θα μου φαινόταν ένας δείκτης του τύπου Ποσοστό δαπανών φαρμάκων ή εργαστηριακών εξετάσεων ανά ασφαλισμένο, ως ποσοστό δαπάνης υγείας σε σχέση με τις εισφορές του.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: medicus στις 12 Μαΐου 2014, 19:55:26
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σας φαίνεται ότι στρουθοκαμηλίζω;
...
...δεν αποτελεί μέθοδος απόδειξης ο αριθμός φύλλων παραπεπτικών.

Αποτελεί όμως σοβαρή ένδειξη. Για την απόδειξη χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι που ανέφερα.

Όσο για τον αν στρουθοκαμηλίζεις, θεωρώ πως ΟΧΙ. Ακριβώς αυτό εννοούσα, ότι ΔΕΝ στρουθοκαμηλίζεις ούτε "πείθεσαι". Είναι απόλυτα ορθή η άποψή σου σχετικά με την τεκμηρίωση. Την αφίσα, που έβαλα, την τεκμηριώνω άνετα σε όποιον το ζητήσει, ακόμη και επίσημα. Η "καλλιτεχνική" απόδοση της κατάστασης σίγουρα δεν αποτελεί τεκμήριο. Εξάλλου, την αφίσα, δεν την έβαλα ως αποδεικτικό στοιχείο αλλά ως σημείο προβληματισμού.

Οπότε για να μην μακρηγορούμε, μιας και δεν διαφωνούμε επί της ουσίας, πιστεύεις ότι υπάρχει ένδειξη ΑΠΑΤΗΣ ή όχι; Και εάν ναι, δεν θεωρείς απαραίτητο να πιέσουμε για την τεκμηρίωση, βάσει των πραγματικών δεδομένων, αυτής της άποψης; Δεν πρέπει να πιέσουμε για την αποπομπή και καταδίκη ΟΛΩΝ των συναδέλφων ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ(εφόσον φυσικά αποδειχτεί), όσοι και αν είναι αυτοί;  
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 12 Μαΐου 2014, 20:05:19
Ας μη βιαστούμε να καταδικάσουμε συναδέλφους πριν βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αν ο σκοπός μας είναι να καταδικάσουμε, πολύ φοβάμαι ότι θα αναζητηθούν και οι κατάλληλες στατιστικές μέθοδοι. Και η στατιστική είναι μια επιστήμη που δυστυχώς αναλόγως με τι αποτέλεσμα θέλεις να βγάλεις, μπορείς να επιλέξεις και κατάλληλα δεδομένα και στοιχεία. Γι΄ αυτό πρέπει να καταλήξουμε επιστημονικά, ποιες θα είναι οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιήσουμε, ποιοι θα είναι οι κατάλληλοι δείκτες για αντικειμενικούς και αμερόληπτους δείκτες. Και για να γίνει αυτό πρέπει να γνωρίζουμε πολλά στοιχεία.

Η αρχή μπορεί να γίνει με τη γνώση των εισφορών των ασφαλισμένων για τον κλάδο υγείας. Πόσο είναι αυτό το ποσό? Πόσο από αυτό το ποσό δαπανάται για φάρμακα και πόσο για εξετάσεις. Περισσότερο  από ότι εισπράτεται συνολικά? Λιγότερο? Το δεύτερο θα ήταν και το πιο ενδιαφέρον.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: medicus στις 12 Μαΐου 2014, 20:12:58
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
...
Η αρχή μπορεί να γίνει με τη γνώση των εισφορών των ασφαλισμένων για τον κλάδο υγείας. Πόσο είναι αυτό το ποσό? Πόσο από αυτό το ποσό δαπανάται για φάρμακα και πόσο για εξετάσεις. Περισσότερο  από ότι εισπράτεται συνολικά? Λιγότερο? Το δεύτερο θα ήταν και το πιο ενδιαφέρον.

Απόλυτα σωστό και λογικό. Το θέμα είναι, ποιος κινείται με την λογική και όχι την τσέπη. Για αυτό μιλάω για ΑΠΛΗΣΤΙΑ!!! Πάντως, σε ευχαριστώ για την εποικοδομητική συζήτηση που είχαμε. Σίγουρα κάτι καινούργιο μάθαμε, τουλάχιστον εγώ.

Εν αναμονή εξελίξεων και ας ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο... για όλους!!!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: timex στις 12 Μαΐου 2014, 23:18:24
Να ρωτήσω κάτι... τελικά το πλαφόν ισχύει και για τους νοσοκομειακούς γιατρούς και τους γιατρούς των ΚΥ και των ΠΙ;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 13 Μαΐου 2014, 09:35:28
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Να ρωτήσω κάτι... τελικά το πλαφόν ισχύει και για τους νοσοκομειακούς γιατρούς και τους γιατρούς των ΚΥ και των ΠΙ;
   Όταν θα βγουν οι Υπ. Αποφάσεις θα μάθουμε για ποιον κληρώνει και πόσο... Και, είπα, μάλλον μετά τις εκλογές (ες αύριον τα σπουδαία; ).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 13 Μαΐου 2014, 22:20:40
Ρίχνοντας μια ματιά στα clusters της ΗΔΙΚΑ και στην απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ συνειδητοποίησα ότι απλά τα έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους.
Αναρωτιέμαι πως σε cluster των DPP4 χωρίς γενόσημα το 90% σου θα πρέπει να είναι γενόσημα...... Έλεος με την ανικανότητα τους....
Είμαι απίστευτα πιεσμένος αλλά θα προσπαθήσω να το βγάλω στην αυριανή ομιλία στο Πανελλήνιο....
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 14 Μαΐου 2014, 11:00:06
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Να ρωτήσω κάτι... τελικά το πλαφόν ισχύει και για τους νοσοκομειακούς γιατρούς και τους γιατρούς των ΚΥ και των ΠΙ;
   Όταν θα βγουν οι Υπ. Αποφάσεις θα μάθουμε για ποιον κληρώνει και πόσο... Και, είπα, μάλλον μετά τις εκλογές (ες αύριον τα σπουδαία; ).

Οφείλει οπωσδήποτε να ισχύσει, αλλιώς καταστρατηγείται το ίδιο το μέτρο και οι ιατροί του ΕΣΥ και ΠΕΔΥ μετατρέπονται officially σε πλύστες, αφού οι υπόλοιποι ιατροί θα λένε: "Έχω συμπληρώσει το πλαφόν, τράβα να σ' τα γράψει ένας του ΕΣΥ, που δεν έχουνε πλαφόν".
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 14 Μαΐου 2014, 11:18:25
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Να ρωτήσω κάτι... τελικά το πλαφόν ισχύει και για τους νοσοκομειακούς γιατρούς και τους γιατρούς των ΚΥ και των ΠΙ;
  Όταν θα βγουν οι Υπ. Αποφάσεις θα μάθουμε για ποιον κληρώνει και πόσο... Και, είπα, μάλλον μετά τις εκλογές (ες αύριον τα σπουδαία; ).

Οφείλει οπωσδήποτε να ισχύσει, αλλιώς καταστρατηγείται το ίδιο το μέτρο και οι ιατροί του ΕΣΥ και ΠΕΔΥ μετατρέπονται officially σε πλύστες, αφού οι υπόλοιποι ιατροί θα λένε: "Έχω συμπληρώσει το πλαφόν, τράβα να σ' τα γράψει ένας του ΕΣΥ, που δεν έχουνε πλαφόν".

Μα τι ψάχνουμε...
Ψυχίατροι μπορούν να γράψουν κολλύρια αρκεί να είναι γενόσημα,
καρδιολόγοι μπορούν να παρακολουθούν εγκύους και μαιευτήρες καρδιοπαθείς,
δερματολόγοι μπορούν να χορηγήσουν ελεύθερα βρογχοδιασταλτικά...
http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,1947.msg48677.html#msg48677
Α, ρε Ελλάδα...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 14 Μαΐου 2014, 12:12:38
Πλαφόν σε αξία συνταγών προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον στο ΦΕΚ που αναφερόμαστε. Μιλάμε για ποσοστά συνταγογράφησης γενοσήμων και μόνο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 14 Μαΐου 2014, 12:19:52
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πλαφόν σε αξία συνταγών προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον στο ΦΕΚ που αναφερόμαστε. Μιλάμε για ποσοστά συνταγογράφησης γενοσήμων και μόνο.
Ακριβώς!
Με τέτοια διάθεση για νομικά παραληρήματα, τι ψάχνουμε για (σχετικά εύλογες) απορίες;
Οι άνθρωποι είναι οι μαιτρ του χάους.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 14 Μαΐου 2014, 16:57:45
Δηλώσεις μετά τη συνάντηση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με εκπροσώπους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, των ιδιωτικών εργαστηρίων και των διαγνωστικών κέντρων (http://www.farmakopoioi.blogspot.gr/2014/05/blog-post_1382.html)

Γραφείο Τύπου Υπουργού

Αθήνα, 14 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσία του Υφυπουργού, κ. Αντώνη Μπέζα και του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, κ. Δημήτρη Κοντού, είχε σήμερα ευρεία συνάντηση με εκπροσώπους του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, των ιδιωτικών εργαστηρίων και των διαγνωστικών κέντρων.

Μετά το πέρας της συνάντησης έγιναν οι εξής δηλώσεις:

Άδωνις Γεωργιάδης: H επίσχεση έληξε. Θέλω να ευχαριστήσω -και το λέω με χαρά- προσωπικά τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ. Βλασταράκο, αλλά και όλους τους γιατρούς οι οποίοι υπό αντίξοες συνθήκες προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ασφαλισμένων μας. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των διαγνωστικών κέντρων γιατί είχαμε ένα τριήμερο έντονο διάλογο, ο οποίος κατέληξε στο να μπορούμε να πορευθούμε από κοινού χωρίς να ταλαιπωρούμε τους ασφαλισμένους.

Τι έχουμε αποφασίσει. Άμεσα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θα παραδώσει στο Υπουργείο τις συνταγογραφικές οδηγίες, όπως αυτές υπηρετούν τα διεθνή πρότυπα και εξασφαλίζουν την υγεία των ασθενών, βάσει των οποίων και εντός αυτών θα είναι υποχρεωμένα τα διαγνωστικά κέντρα να εκτελούν τις ιατρικές εξετάσεις. Έξω από αυτές τις οδηγίες δεν θα έχουν αυτή την υποχρέωση ??? . Δεύτερον, είμαστε σε μία συζήτηση για το πώς θα γίνει η κατανομή του προϋπολογισμού. Να ξεκαθαρίσω ότι εγώ έχω δεσμευτεί να υλοποιήσω, με τον κ. Μπέζα, την κοινή τους πρόταση. Η κοινή τους πρόταση εκφράζεται προς το Υπουργείο μέσω του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Στην παρούσα φάση αυτό που ισχύει σήμερα είναι ένας συνδυασμός κατανομής του ποσού ανά γεωγραφική περιφέρεια και ανά πάροχο. Αλλά επαναλαμβάνω, εφόσον ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καταλήξει σε κάτι διαφορετικό -άμεσα φυσικά για να μπορούμε προχωρή-σουμε στο σχεδιασμό- θα αλλάξουμε το μοντέλο.

Δημοσιογράφος: Το διαφορετικό ποιο θα είναι;

Άδωνις Γεωργιάδης: Έχουν μια μεταξύ τους διαφωνία. Δεν θέλω να επεκταθώ. Δεν αφορά το Υπουργείο. Τους αφορά μεταξύ τους και επαναλαμβάνω ότι εγώ θέλω να έχω μια κοινή πρόταση γιατί θέλω να έχω καλές σχέσεις με όλους τους ανθρώπους και ηρεμία στον κλάδο αυτό.

Δημοσιογράφος: Οπότε το κλειδί είναι αυτό, το πλαφόν πώς θα οριστεί; Εκεί τα βρήκατε;

Άδωνις Γεωργιάδης: Όχι μόνο αυτό. Θέλω να πω ότι, όπως είχαμε πει από την αρχή, την τελευταία εβδομάδα εκάστου μηνός θα υπάρχει, για όσους παρόχους έχουν ξεπεράσει τα όρια, δυνατότητα ??? ??? να μην εκτελούν και να πηγαίνει ο ασφαλισμένος σε κάποιον άλλον ??? ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το σχετικό πλαφόν. Να πω, επίσης, ότι θα συστήσουμε άμεσα τριμελή ομάδα από 5-6 άτομα που θα παρακολουθεί τη ροή πληρωμής των ληξιπροθέσμων. Κοινή μας βούληση είναι να πληρωθούν τα λεφτά αυτά όσο το γίνεται πιο γρήγορα. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό μου, κ. Μπέζα, που ήταν ο κύριος διαπραγματευτής όλης αυτής της περιόδου και βεβαίως, τον κ. Βλασταράκο, που έδειξε - θέλω να το πω αυτό- πολύ εποικοδομητικό πνεύμα. Χωρίς την ενεργό παρουσία του ιατρικού κόσμου δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί αυτή η συμφωνία.

Δημοσιογράφος: Κε Βλασταράκο, μέχρι πρόσφατα σας ακούγαμε που λέγατε ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να αυξηθεί.

Μιχάλης Βλασταράκος (Πρόεδρος Π.Ι.Σ): Επιμένω και ο Υπουργός έχει υποσχεθεί εδώ και καιρό. Μαζί θα καταβάλλουμε προσπάθειες, παρά τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν για τη χώρα μας και τις αναλογιζόμαστε, ώστε ο προϋπολογισμός να αυξηθεί διότι αυτό επιβάλουν οι ανάγκες των ασφαλισμένων. Δεχτήκαμε την αναπλήρωση του πρώτου πενταμήνου μέσα από τον ίδιο τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ, διότι επιβαρύνθηκαν οι ιδιωτικοί πάροχοι Πρωτοβάθμιας Φροντίδας από τη μη λειτουργία των δομών του ΕΟΠΥΥ και την υπόσχεση του Υπουργείου να καταβάλει προσπάθειες στην αναπλήρωση αυτή.

Δέχτηκε το Υπουργείο τις προτάσεις μας σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες των διαγνωστικών εξετάσεων, τις υποχρεωτικές, τις οποίες αναλαμβάνει, με βαριά ευθύνη, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος να διεκπεραιώσει. Ότι το κάθε παραπεμπτικό που εκτελείται θα πρέπει να αμείβεται με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε καθορίσει και η ύπαρξη του clawback να είναι δυνητική, μέσα από ένα μηχανισμό. Ότι η εξόφληση των οφειλομένων άρχισε ήδη και ο Υπουργός έδωσε την εντολή να εξοφληθεί ο Φεβρουάριος μήνας του τρέχοντος έτους για τους εργαστηριακούς αλλά και συστήθηκε κοινή επιτροπή από το Υπουργείο και τον ΠΙΣ, ώστε να παρακολουθούμε και την εξόφληση των οφειλομένων, καθώς και επίσης την παρακολούθηση της εφαρμογής των κατευθυντηρίων οδηγιών και τη δυνητική εκτέλεση του προϋπολογισμού, για να παρεμβαίνουμε όπου υπάρχουν παθογένειες και αδυναμίες.

Η απόφαση –και ευχαριστώ όλους τους παρόχους υγείας- της Πανελλήνιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης των φορέων, των παρόχων, ήταν ομόφωνη, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε το κοινωνικό σύνολο, τους ασφαλισμένους μας, οι οποίοι έχουν υποστεί πολλές δοκιμασίες, να αναστείλουμε την επίσχεση εργασίας, να συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Υγείας, για να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν από εδώ και πέρα για την εκτέλεση όλων όσων συμφωνήθηκαν. Και να εγγυηθούμε, ο Υπουργός εγγυήθηκε και θα εκδοθούν σύντομα υπουργικές αποφάσεις μέσα από τη στενή συνεργασία.

Θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου – το έκανε και ο Υπουργός- το ιατρικό σώμα για τη μεγάλη και αγόγγυστη προσφορά του προς το κοινωνικό σύνολο, μέσα από τις δυσκολίες που τους επέβαλλαν τα περιοριστικά μέτρα.

Γιώργος Βουγιούκας (Πρόεδρος ΠΑΣΙΔΙΚ): Σταματήσαμε την επίσχεση. Αποφασίσαμε αναστολή της επίσχεσης, κατανοώντας την αδυναμία του Υπουργείου και του Υπουργού για αύξηση του άκρως ελλειμματικού προϋπολογισμού λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βρίσκεται η χώρα μας και για το γεγονός ότι ξεκινήσαμε αυτή την επίσχεση σε μια προεκλογική περίοδο που δεν θέλαμε να εκληφθεί ως εκβιαστικό μέτρο στο πρόσωπο του Υπουργού.

Από εκεί και πέρα έχουμε μια σημαντική διαφωνία, όσον αφορά στην εφαρμογή του πλαφόν, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να διασφαλιστεί στον ασφαλισμένο το δικαίωμά του να επιλέγει τον γιατρό της προτίμησής του και, δεύτερον, το κίνητρο στους παρόχους να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες υγείας. Για εμάς αυτά τα δύο, που συντείνουν στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι επιθυμεί κάθε καλόπιστος άνθρωπος και κυρίως ο Υπουργός, ο οποίος θέλει να εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού με τον καλύτερο τρόπο.

Δημοσιογράφος: Οπότε αυτό που σας έκανε να σταματήσετε την επίσχεση τι είναι;

Γιώργος Βουγιούκας: Σε όλα τα άλλα συμφωνήσαμε. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι για το πρώτο πεντάμηνο θα βρει τα χρήματα που χρειάζονται για να αναπληρώσει τα χρήματα που εμείς κάναμε για τους ασφαλισμένους που εξυπηρετήσαμε.

Δημοσιογράφος: Οπότε δε θα τα επιβαρυνθείτε αυτά…

Γιώργος Βουγιούκας: Ακριβώς. Μπαίνουν τα πολύ σκληρά όρια συνταγογράφησης ??? Ποιός θα τα εποπτεύει; τα οποία θα φέρουν τις πραγματικές εξετάσεις στην πραγματική τους ζήτηση και έχει μείνει να συμφωνήσουμε στον ΠΙΣ, εμείς και οι άλλοι πάροχοι, στο πώς θα εφαρμοστεί αυτό το πλαφόν.

Άδωνις Γεωργιάδης: Να πω κάτι ακόμη. Με τον κ. Μπέζα διαχειριστήκαμε τις τελευταίες τρεις ημέρες μια κρίση στο σύνολο των παρόχων του ΕΟΠΥΥ. Θέλω να ενημερώσω τους ασφαλισμένους μας ότι δεν υπάρχει επίσχεση από καμιά κατηγορία παρόχων. Ακουγόταν σήμερα το πρωί ότι έχουν οι κλινικές. Ούτε οι μεγάλες ούτε οι υπόλοιπες κλινικές έχουν επίσχεση. Ούτε τα διαγνωστικά, ούτε οι ψυχιατρικές, ούτε κανένας.

Δημοσιογράφος: Έχετε βρει λύση με τις κλινικές; Γιατί λένε ότι δε θα κάνουν από σήμερα, θα κάνουν από Παρασκευή και ότι είστε σε διαπραγματεύσεις.

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει καμία Παρασκευή. Δεν υπάρχει επίσχεση από κανέναν σήμερα.

Δημοσιογράφος: Έχουν βγάλει δελτίο τύπου.

Άδωνις Γεωργιάδης: Για ποιους, για τις κλινικές;

Δημοσιογράφος: Ναι.

Άδωνις Γεωργιάδης: Ξαναλέω. Δεν υπάρχει επίσχεση από κανέναν. Θέλω να πω στους ασφαλισμένους μας, δε θα πάνε σε καμία κλινική που θα τους πει «πλήρωσε και θα πας να πάρεις τα λεφτά από τον ΕΟΠΥΥ», γιατί ο ΕΟΠΥΥ δε θα πληρώσει κανενός τη χρέωση. Το έχουμε ξεκαθαρίσει: Όποιος πάρει λεφτά από τον ασφαλισμένο μας, δεν είναι συμβεβλημένος μαζί μας. Άρα θα πρέπει ο ασθενής, αν ακούσει από μια κλινική ότι του ζητά επιπλέον λεφτά, γιατί ο ΕΟΠΥΥ δήθεν δεν τον πληρώνει ή τίποτα άλλο, αυτομάτως να αλλάξει κλινική :o. Άρα επίσχεση δεν υπάρχει από καμία κατηγορία παρόχων του ΕΟΠΥΥ –σας παρακαλώ πολύ, για να μη γίνεται παρεξήγηση.

 
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 14 Μαΐου 2014, 17:47:09
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
.....Άδωνις Γεωργιάδης: H επίσχεση έληξε. Θέλω να ευχαριστήσω -και το λέω με χαρά- προσωπικά τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ. Βλασταράκο, αλλά και όλους τους γιατρούς οι οποίοι υπό αντίξοες συνθήκες προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ασφαλισμένων μας.  
....Δημοσιογράφος: Κε Βλασταράκο, μέχρι πρόσφατα σας ακούγαμε που λέγατε ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να αυξηθεί.
Μιχάλης Βλασταράκος (Πρόεδρος Π.Ι.Σ): Επιμένω και ο Υπουργός έχει υποσχεθεί εδώ και καιρό. Μαζί θα καταβάλλουμε προσπάθειες, παρά τις δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν για τη χώρα μας και τις αναλογιζόμαστε, ώστε ο προϋπολογισμός να αυξηθεί διότι αυτό επιβάλουν οι ανάγκες των ασφαλισμένων.
.....
Η απόφαση –και ευχαριστώ όλους τους παρόχους υγείας- ??? της Πανελλήνιας Επιτροπής Διαπραγμάτευσης των φορέων, των παρόχων, ήταν ομόφωνη, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε το κοινωνικό σύνολο, τους ασφαλισμένους μας, οι οποίοι έχουν υποστεί πολλές δοκιμασίες, να αναστείλουμε την επίσχεση εργασίας, να συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Υγείας, για να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν από εδώ και πέρα για την εκτέλεση όλων όσων συμφωνήθηκαν. Και να εγγυηθούμε, ο Υπουργός εγγυήθηκε και θα εκδοθούν σύντομα υπουργικές αποφάσεις μέσα από τη στενή συνεργασία.
....
Γιώργος Βουγιούκας (Πρόεδρος ΠΑΣΙΔΙΚ): Σταματήσαμε την επίσχεση. Αποφασίσαμε αναστολή της επίσχεσης, κατανοώντας την αδυναμία του Υπουργείου και του Υπουργού για αύξηση του άκρως ελλειμματικού προϋπολογισμού λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που βρίσκεται η χώρα μας και για το γεγονός ότι ξεκινήσαμε αυτή την επίσχεση σε μια προεκλογική περίοδο που δεν θέλαμε να εκληφθεί ως εκβιαστικό μέτρο στο πρόσωπο του Υπουργού.
  Αν και είμαστε σε λάθος θέμα (το μεταφέρω και στο σωστό).... Υπάρχει κανείς που αμφιβάλλει οτι ο αγώνας ξεπουλήθηκε; Η κόκκινη γραμμή της αύξησης του προϋπολογισμού ξεθώριασε σε 3 μέρες.... Και στο κάτω-κάτω δεν έπρεπε να μεταφέρουν τις προτάσεις του άρχοντα στη βάση (στους τοπικούς συλλόγους) για να βγεί κάποια απόφαση. Ο πρόεδρος του ΠΙΣ δεν είναι εργαστηριακός, δεν ιδρωνει και το αυτί του, με τα λεφτά των άλλων παίζει.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Θέλω να πω ότι, όπως είχαμε πει από την αρχή, την τελευταία εβδομάδα εκάστου μηνός θα υπάρχει, για όσους παρόχους έχουν ξεπεράσει τα όρια, δυνατότητα ??? ??? να μην εκτελούν και να πηγαίνει ο ασφαλισμένος σε κάποιον άλλον ??? ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το σχετικό πλαφόν.
  Τι θα συμβεί την τρίτη βδομάδα και θα κρατήσει το πλαφόν μέχρι τότε; Δηλαδή άμα τελειώσει το πλαφόν μετά την πρώτη εβδομάδα τι γίνεται; (απ. υπουργού: δουλεύετε τζάμπα, τί δεν καταλαβαίνετε; ).


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Γιώργος Βουγιούκας: Σε όλα τα άλλα συμφωνήσαμε. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι για το πρώτο πεντάμηνο θα βρει τα χρήματα που χρειάζονται για να αναπληρώσει τα χρήματα που εμείς κάναμε για τους ασφαλισμένους που εξυπηρετήσαμε.
Δημοσιογράφος: Οπότε δε θα τα επιβαρυνθείτε αυτά…
Γιώργος Βουγιούκας: Ακριβώς.
  Απο πότε ο τηλεβιβλιοϋπουργός έγινε αξιόπιστος συνομιλητής; Δεσμεύτηκε; Για να μην τον αδικώ αυτός όντως δεσμεύτηκε. Είπε (το διάβασα) ότι θα υπολογίσει τι έξοδα έκαναν τα εργαστήριια του ΕΟΠΥΥ το περσινό τετράμηνο (Ιαν-Απρ) -φυσικά ακτινογραφίες γενικές αίματος και μερικά ζάχαρα (ορμόνες δεν έκαναν) δλδ φραγκοδίφραγκα- και θα τους τα δώσει. Απο clawback 70% θα πάνε στο συμβολικό 69%.

Είπα πολλά μάλλον... Η ιστοσελίδα παρακολουθείται και πιθανόν να μου κόψουν τη σύμβαση.
Μην απαντήσετε εδώ αλλά στην κατηγορία: Ενημέρωση κατάστασης Εργαστηριακού Τομέα (συμβεβλημένου με ΕΟΠΥΥ): http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,5490.msg48723/topicseen.html#msg48723
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 14 Μαΐου 2014, 18:03:59
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Θέλω να πω ότι, όπως είχαμε πει από την αρχή, την τελευταία εβδομάδα εκάστου μηνός θα υπάρχει, για όσους παρόχους έχουν ξεπεράσει τα όρια, δυνατότητα ??? ??? να μην εκτελούν και να πηγαίνει ο ασφαλισμένος σε κάποιον άλλον ??? ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει το σχετικό πλαφόν.
  Τι θα συμβεί την τρίτη βδομάδα και θα κρατήσει το πλαφόν μέχρι τότε; Δηλαδή άμα τελειώσει το πλαφόν μετά την πρώτη εβδομάδα τι γίνεται; (απ. υπουργού: δουλεύετε τζάμπα, τί δεν καταλαβαίνετε; ).

Δεν νομίζω ότι θα δουλεύουν τσάμπα (https://www.youtube.com/watch?v=fYtMgr6Ow1I). Θα ζητούνε να πληρωθούν κας από τον ασφαλισμένο.
Έτσι, ο ασφαλισμένος που έχει την ατυχία να μην προλάβει το πλαφόν του συγκεκριμένου παρόχου, είτε θα αποδυθεί σε έναν αγώνα εξεύρεσης παρόχου που να διαθέτει ακόμη υπόλοιπο πλαφόν είτε θα προσπαθήσει να αναβάλλει τη διενέργεια της εξέτασης για τον επόμενο μήνα, όταν θα ξανα-ανοίξει το πλαφόν.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 14 Μαΐου 2014, 19:19:03
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Θα ζητούνε να πληρωθούν κας από τον ασφαλισμένο.
Έτσι, ο ασφαλισμένος που έχει την ατυχία να μην προλάβει το πλαφόν του συγκεκριμένου παρόχου, είτε θα αποδυθεί σε έναν αγώνα εξεύρεσης παρόχου που να διαθέτει ακόμη υπόλοιπο πλαφόν είτε θα προσπαθήσει να αναβάλλει τη διενέργεια της εξέτασης για τον επόμενο μήνα, όταν θα ξανα-ανοίξει το πλαφόν.
   Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά ο Άδων άλλα λέει (ότι δηλαδή το πρώτο 21ήμερο πληρώνεις μόνο συμμετοχή). Φυσικά και θα γίνει ότι λέτε. Κυρίως στις ακριβές εξετάσεις θα γίνεται μετάθεση για το άλλο μήνα. Τα ψιλά (ακτινογραφίες, ζάχαρα, γενικές) θα είναι πληρωτέα επί τη εμφανίσει στο εργαστήριο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GAD2 στις 22 Μαΐου 2014, 10:58:49
και ξαφνικα σήμερα η ριφαξιμίνη αναγνωρίζεται και καλύπτεται από το κρατος μόνο σε περίπτωση κλωστηριδιακής λοίμωξης και ΟΧΙ για την ηπατική εγκεφαλοπάθεια.....και οι κιρρωτικοί ας πεθάνουν αξιοπρεπώς κατά τα άλλα......
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: theodos στις 27 Μαΐου 2014, 18:36:18

Τι έγινε τελικά με το πλαφόν σ/γ ?.  Στα '' Στοιχεία Δαπάνης Ιατρού ΕΟΠΠΥ''  φαίνεται να μετράει πάλι το κοντερ για τον Μαίο
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: theodos στις 27 Μαΐου 2014, 18:44:04
 Δεν είχε εξαφανισθεί απλά είχε σταματήσει να μετράει!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: samsok στις 27 Μαΐου 2014, 18:45:41
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είχε εξαφανισθεί απλά είχε σταματήσει να μετράει!
ετοιμαζονται για να το επαναφερουν...ποιος ξερει ομως σε τι μορφη.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 6 Ιουνίου 2014, 19:35:14
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ετοιμαζονται για να το επαναφερουν...ποιος ξερει ομως σε τι μορφη.
   Το πλαφόν επιστρέφει αλλά το άνω ερώτημα (σε τι μορφή) παραμένει: Απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για πλαφόν συνταγογράφησης. (http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/2487-apofash-toy-ypoyrgoy-ygeias-k-adwni-gewrgiadh-gia-plafon-syntagografhshs)
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Θέμα: «Απόφαση Υπουργού Υγείας για πλαφόν συνταγογράφησης»
 
     Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, καθορίζονται τα ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών που δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας καθώς και το όριο δαπάνης συνταγογράφησης φαρμάκων.
    Συγκεκριμένα, με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται ανά ιατρό τα μηνιαία ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται μοναδικές. Τα όρια αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η ΗΔΙΚΑ ενσωματώνει τα όρια αυτά στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το οποίο με τη σειρά του δεν επιτρέπει στον ιατρό να συνταγογραφεί φάρμακα που τον κατατάσσουν κάτω από το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό συνταγογράφησης φαρμάκων με δραστική ουσία εκτός προστασίας.
    Επίσης, καθορίζονται όρια στην φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί, την Περιφερειακή Ενότητα της χώρας όπου έχει έδρα και τον μήνα του έτους (εποχικότητα). Τα εν λόγω όρια αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η ΗΔΙΚΑ ενσωματώνει τα όρια αυτά στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ενημερώνει καθημερινά τον ιατρό για την ύπαρξη ή όχι υπέρβασης, καθώς και το ποσοστό αυτής, υπολογίζοντας σε ημερήσια βάση τον αριθμό των διαφορετικών ασθενών και τον προκαθορισμένο μέσο όρο δαπάνης αυτών. Σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης ο ιατρός καλείται από τον ΕΟΠΥΥ για να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του, γεγονός που δύναται να επισύρει διοικητικές κυρώσεις στον ιατρό σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης και ποινές, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των ορίων και του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.
    Επισημαίνεται ότι, κατά την εκτέλεση των συνταγών οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρμακο με την χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμετοχής που του αντιστοιχεί. Εφόσον ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, πληρώνει  τη διαφορά και ο φαρμακοποιός οφείλει πριν την εκτέλεση της συνταγής να ενημερώσει τον ασθενή για το σύνολο της συμμετοχής του.

ΥΓ: Εγώ, προσωπικά, δεν κατάλαβα την χρησιμότητα του άνω ΔΤ. Αυτά περίπου έλεγε ο νόμος που ψηφίστηκε προ διμήνου, δεν θα μας πουν κάτι συγκεκριμένο. Και, αναφέρει, ότι η ΥΑ (γιατί δεν έχει μια παραπομπή) αφορά ποσοστιαία όρια γενοσήμων. Άμα δεν γράφεις γενόσημα δεν θα γράφεις πρωτότυπα; (ελπίζω ανεξάρτητα απο το τι θα δώσει ο φμφ)  ??? ???
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 6 Ιουνίου 2014, 20:49:23
Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία που διασφαλίζει ότι γενόσημο που συνταγογραφεί ένας γιατρός και που φαίνεται ως επιλογή στη συνταγή θα φτάσει να δοθεί κι όλας από το φαρμακοποιό, εφόσον ο ασθενής έχει δικαίωμα να επιλέξει πρωτότυπο έτσι ώστε ο γιατρός να είναι "ευπειθής" και "ευάρεστος" καθώς "πιάνει" το στόχο των γενοσήμων;
Θα παίζουμε δηλαδή με τις συσκευασίες; Κάτι λιγότερο υποκριτικό μήπως;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 25 Ιουνίου 2014, 13:16:19
(Η Άχρηστη δημοσιογραφική πληροφορία της ημέρας): Έρχονται mail προειδοποίησης για τους γιατρούς που υπερσυνταγογραφούν! Πως θα τιμωρούνται (http://www.iatropedia.gr/articles/read/6842)
Ένα νέο σύστημα προειδοποίησης για όσους γιατρούς περνούν το όριο συνταγογράφησης θα αρχίζει να εφαρμόζεται σε λίγες ημέρες.
Της Δήμητρας Ευθυμιάδου
   Μετά την απόρριψη του πλαφόν στα φάρμακα από το ΣτΕ που είχε επιβάλει ο Άδωνις Γεωργιάδης και είχε προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, ένα άλλο σύστημα τίθεται σε ισχύ.
    Όσοι γιατροί ξεπερνούν το όριο που έχει τεθεί (ποιο τέθηκε και πότε; ) για τη χορήγηση φαρμάκων θα δέχονται ένα προειδοποιητικό mail από την ΗΔΙΚΑ (κάπως έτσι ΕΔΩ) (http://www.imdb.com/title/tt0128853/) στο οποίο θα τονίζεται ότι πρέπει να διακόψουν τις συνταγές διαφορετικά είναι πιθανό να πρέπει να απολογηθούν και ενδεχομένως να διακόψουν και τη σχέση τους με τον ΕΟΠΥΥ αν κριθεί ότι είναι …πρωταθλητές στα φάρμακα.
     Η ΗΔΙΚΑ η εταιρεία που χειρίζεται την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ενσωμάτωσε (μπράβο αλλα θα μας το πει και εμάς; )  ένα άλλο σύστημα για να ελέγχει τους γιατρούς. Μετά την απόρριψη του πλαφόν από τη δικαιοσύνη κατά το οποίο το ηλεκτρονικό σύστημα δεν επέτρεπε στους γιατρούς αν το ξεπερνούσαν να γράψουν άλλα φάρμακα, πλέον θα μπορούν να συνταγοργαφούν αλλά με τη σχετική προειδοποίηση.
    Πολλοί είναι αυτοί πάντως που θεωρούν ότι το συγκεκριμένο μέτρο δε θα είναι αποτελεσματικό για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης καθώς οι γιατροί θα συνεχίζουν να γράφουν κανονικά φάρμακα.
    Ήδη μετά την απόρριψη του πλαφόν η δαπάνη ξέφυγε μέσε σε ένα δίμηνο κατά 30 εκατ. ευρώ γεγονός που ανησυχεί και τη νυν ηγεσία του υπουργείου Υγείας.
    Να σημειωθεί πως το πλαφόν που είχε θέσει σε εφαρμογή από τον Άδωνι Γεωργιάδη απερρίφθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας με το σκεπτικό ότι πλήττεται η δημόσια υγεία ενώ η ρύθμιση δεν είχε λάβει και τη σχετική έγκριση από τη Βουλή.

ΥΓ: το περίφημο πλαφόν ανα πάθηση και ασφαλισμένο που νομοθετήθηκε σε γενικές γραμμές απο τον άδωνι προ μηνός τι έγινε;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 3 Ιουλίου 2014, 11:22:44
Ξέρει κανείς, την εποχή που ίσχυε το πλαφόν, αν τα φάρμακα για μεταμοσχευμένους εξαιρούνταν του πλαφόν;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 3 Ιουλίου 2014, 12:30:41
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ξέρει κανείς, την εποχή που ίσχυε το πλαφόν, αν τα φάρμακα για μεταμοσχευμένους εξαιρούνταν του πλαφόν;
   Μου φαίνεται ότι πράγματι εξαιρούνταν (δεν έγραψα βέβαια - δεν έτυχε λόγω ειδικότητας). Αν τσέκαρες κατηγορία με 0% συμμετοχή (Περιπτώσεις Μηδενικής Συμμετοχής για όλη τη συνταγή) δεν προστίθενται στο πλαφόν...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 3 Ιουλίου 2014, 13:19:20
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
 Το πλαφόν επιστρέφει αλλά το άνω ερώτημα (σε τι μορφή) παραμένει: Απόφαση του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, για πλαφόν συνταγογράφησης. (http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/2487-apofash-toy-ypoyrgoy-ygeias-k-adwni-gewrgiadh-gia-plafon-syntagografhshs)
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Θέμα: «Απόφαση Υπουργού Υγείας για πλαφόν συνταγογράφησης»
   Μας προκύπτει αιφνιδίως και έτερο πλαφόνι, δημοσιευμένο μερικώς σε ΦΕΚ: Τα νέα όρια στην συνταγογράφηση του ΕΟΠΥΥ με μπόνους  ??? στους γιατρούς  (http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/asfalish/33871/ta-nea-oria-stin-syntagografisi-tou-eopyy-me-bonous-stous-giatroys) (να ρωτήσω πως κλίνεται το μπονους, σε -ος όπως ο τοίχος δλδ ο μπόνος του μπόνου ...τους μπόνους  ???)

Με απόφαση του υπουργού Υγείας κ. Βορίδη κΚαθορίζονται ανά ιατρό τα μηνιαία ελάχιστα ποσοστιαία όρια για την συνταγογράφηση φαρμάκων δραστικών ουσιών από του συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται μοναδικές. Η απόφαση κάνει γνωστό ότι οι γιατροί των οποίων η δαπάνη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο τέλος έκαστου μήνα υπολείπεται του προκαθορισμένου μέγιστου ορίου θα λαμβάνουν ''μπόνους''.
    Τα όρια αυτά ,όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση, έχουν προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων συνταγογράφησης του έτους 2013 και την προοπτική απεικόνιση της διαμόρφωσης του στόχου συνταγογράφησης για το έτος 2014, με βάση τη διαθεσιμότητα φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας.
    Tα όρια αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η ΗΔΙΚΑ ενσωματώνει τα όρια αυτά στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, το οποίο με τη σειρά του δεν επιτρέπει στον ιατρό να συνταγογραφεί φάρμακα που τον κατατάσουν κάτω από το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό συνταγογράφησης φαρμάκων με δραστική ουσία εκτός προστασίας. Ο ΕΟΠΥΥ, δύναται να καθορίσει σύστημα ανταμοιβών για τους ιατρούς των οποίων η μηνιαία συνταγογράφηση υπερκαλύπτει τα καθορισμένα ελάχιστα όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας.
    Επίσης καθορίζονται όρια στην φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί, την Περιφερειακή Ενότητα της χώρας όπου έχει έδρα και το μήνα του έτους (εποχικότητα). Τα όρια αυτά έχουν προκύψει από την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από την έκδοση των συνταγών του έτους 2013 σε ολόκληρη την επικράτεια, ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει και την επισκεψιμότητα τον αντίστοιχο μήνα του έτους.
    Τα παραπάνω όρια αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Η ΗΔΙΚΑ ενσωματώνει τα όρια αυτά στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ενημερώνει καθημερινά τον ιατρό για την ύπαρξη ή όχι υπέρβασης, καθώς και το ποσοστό αυτής, υπολογίζοντας σε ημερησία βάση τον αριθμό των διαφορετικών ασθενών και τον προκαθορισμένο μέσο όρο δαπάνης αυτών. Σε περίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης ο ιατρός καλείται από τον ΕΟΠΥΥ για να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του, γεγονός που δύναται να επισύρει διοικητικές κυρώσεις στον ιατρό σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγησης και ποινές, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των ορίων και του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.
    Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καθορίσει σύστημα ανταμοιβών (ΜΠΟΝΟΥΣ αχα, δωράκι) για τους ιατρούς των οποίων η δαπάνη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο τέλος έκαστου μήνα υπολείπεται του προκαθορισμένου μέγιστου ορίου.
    Από την εφαρμογή της παρούσης εξαιρείται η συνταγογράφησή που αφορά σε χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), σε καρδιοπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), σε μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων, σε καρκινοπαθείς, σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και σε πάσχοντες από κυστική ίνωση. Εξαιρούνται επίσης τα φάρμακα των οποίων την χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών του. Με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, δύνανται να εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσης, επιπλέον κατηγορίες ασθενών και ειδικές κατηγορίες ιατρών, μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 12449/7.2.2013 (ΦΕΚ Β/256/7.2.2014) υπουργικής απόφασης. (Τα εμβόλια τα ξέχασαν; )
    Κατά την εκτέλεση των συνταγών οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρμακο με την χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμετοχής που του αντιστοιχεί. Εφόσον ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, πληρώνει τη διαφορά και ο φαρμακοποιός οφείλει πριν την εκτέλεση της συνταγής να ενημερώσει τον ασθενή για το σύνολο της συμμετοχής του. Το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών προσαρμόζεται από την ΗΔΙΚΑ ώστε ο ΕΟΠΥΥ να ελέγχει σε Μηνιαία βάση τα δεδομένα εκτέλεσης συνταγών ανά φαρμακοποιό, να προβαίνει σε συγκριτικές αναλύσεις στην βάση προκαθορισμένων δεικτών και να θεσπίζει κίνητρα και αντικίνητρα για τους φαρμακοποιούς για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού.
    Παράλληλα η απόφαση κάνεςι γνωστό ότι τα όρια μπορούν να επαναπροσδιορίζονται τα όρια σε εξαιρετικές και αιτιολογικές περιπτώσεις οι οποίες αξιολογούνται κατά περίπτωση» .
 
δείτε εδώ τα ανώτατα όρια (http://www.dikaiologitika.gr/images/pdf/eopyy.pdf) Είναι μόνο το παράρτημα και όχι όλο το ΦΕΚ   ???. Έχει αρχικά κάποια ακατανόητα ποσοστά φαρμάκων σε κατηγορίες της ΗΔΙΚΑ (θεραπευτικές κατηγορίες) και μετά κάτι άσχετα όρια ανα ειδικότητα. Ακριβέστατα: ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΜΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΗΝΑ
Ορθοπεδική ΛΑΡΙΣΗΣ     34,01 (ΙΑΝ)    30,50 (ΦΕΒ)     31,17(ΜΑΡΤ)    29,56 (ΑΠΡΙ) κλπ
Αναρωτιέμαι αν έπρεπε πχ τον Ιανουάριο να έγραφα 34 ευρά ανα ασθενή (200 ασθενείς=6800 ευρά !!!) ή ανα μήνα ???  
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GirousisN στις 3 Ιουλίου 2014, 14:22:43
Τα ποσοστά αναφέρονται στον στόχο χορήγησης γενόσημων ανά θεραπευτική κατηγορία. Τα υπόλοιπα αναφέρονται σε ποσά / ΑΜΚΑ / μήνα.
Το ερώτημα είναι αν έχει κάποιος ας πούμε 1000 ασθενείς ιδιωτικά το μήνα έχει συνολικό πλαφόν 34.000 Ε αν είναι ορθοπεδικός ή 274.000 Ε αν είναι νεφρολόγος ?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 3 Ιουλίου 2014, 17:13:37
Τα ανά μήνα ποσά ανά ΑΜΚΑ φαντάζομαι είναι αφαιρουμένης της συμμετοχής και των διαφορών....
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 3 Ιουλίου 2014, 18:19:41
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Τα ποσοστά αναφέρονται στον στόχο χορήγησης γενόσημων ανά θεραπευτική κατηγορία.
   Ενα ΦΕΚ οφείλει να εξηγεί επακριβώς για να μην αφήνει αμφιβολια (λέμε τώρα...). Αν ρωτήσουμε τον υπογράφοντα Μ. Βορίδη τι σημαίνει: B010 100,00% B01AC Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)  θα ήθελα να ξέρω τι θα απαντήσει (θα πει: υπάρχει κάπου μια κατηγορία με κάτι φάρμακα απο το στόμα που θα είναι όλα γενόσημα).
   Άσε που τα περισσότερα είναι 100% !!!!
   Για το παλφόνι τι να πω. Με το παλιό είχα 2800 πλαφόν... Τώρα μπορώ να φτάσω τις 7 χήνες  :laugh: (ή και περισσότερο με τους εκτός ΕΟΠΥΥ ασθενείς). Ειναι σίγουρο ότι λειτουργεί έτσι (φαντάζομαι μέσος όρος) και ότι θα καταεβάσει τη φαρμακευτική δαπάνη; Τώρα αμα βγαίνει αι η συμμετοχή ή υπολογίζεται η ασφαλιστική τιμή... αυξάνεται η δυνατότητα συνταγογράφησης (αρκεί και οι φμφ να δίνουν γενόσημο).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 3 Ιουλίου 2014, 18:25:41
Αν δεν περαστούν στην ΗΔΙΚΑ για να ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο μέσος όρος μας αυτή τη στιγμή, μάλλον είναι δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις. Επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται με τις 3μηνες συνταγές, που πολλές φορές εκτελούνται 2 στον ίδιο μήνα. Κοντός ψαλμός......
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: md στις 3 Ιουλίου 2014, 18:59:37
Απο την πολη ερχομαι και στη κορφη κανελλα....νομιζω θα μπορουσα να παραθεσω πολλες ακομα ρησεις!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: D-Michalis στις 3 Ιουλίου 2014, 19:05:19
Συγνώμη παιδιά μήπως ξέρει κανείς σε ποιά σχολή πρέπει να γραφτώ για να εκπαιδευτώ στις ανάγκες της συνταγογράφησης / υπολογισμού πλαφόν, ελιγμών για προσαρμογή στα προβλεπόμενα πλαφόν και "πρωτόκολλα", ερμηνείας βορίδειων/ΗΔΙΚιων χρισμών κ.λπ?
Ή έστω, τί είδους εκπαίδευση πρέπει να έχει ένας βοηθός να τον προσλάβω?

Σαν πολύ έχει τραβήξει αυτή η αυνανιστική σεζόν.

Νομίζω έφτασε ο καιρός να κατεβάσουμε τα μολύβια / πληκτρολόγια για να τους θυμίσουμε ότι αυτό δεν είναι ούτε οργάνωση ούτε διαχείριση προβλημάτων αλλά έντεχνο σερβίρισμα ταλαιπωρίας ημών και των ασθενών.

Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 3 Ιουλίου 2014, 19:14:01
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Συγνώμη παιδιά μήπως ξέρει κανείς σε ποιά σχολή πρέπει να γραφτώ για να εκπαιδευτώ στις ανάγκες της συνταγογράφησης / υπολογισμού πλαφόν, ελιγμών για προσαρμογή στα προβλεπόμενα πλαφόν και "πρωτόκολλα"?
Ή έστω, τί είδους εκπαίδευση πρέπει να έχει ένας βοηθός να τον προσλάβω?

Σαν πολύ έχει τραβήξει αυτή η αυνανιστική σεζόν.

Νομίζω έφτασε ο καιρός να κατεβάσουμε τα μολύβια / πληκτρολόγια για να τους θυμίσουμε ότι αυτό δεν είναι ούτε οργάνωση ούτε διαχείριση προβλημάτων αλλά έντεχνο σερβίρισμα ταλαιπωρίας ημών και των ασθενών.Η φαινομενική ανοργανωσιά και η απαράδεκτη πολυπλοκότητα, ακόμη και για θέματα που αντιμετωπίζονται εύκολα με την κοινή λογική, είναι ένας καλός τρόπος για να αποδιοργανώσεις, να παραλύσεις και άρα να θέσεις υπό έλεγχο τον καθένα. Αν είναι αυτός ο σκοπός της πολιτικής που εφαρμόζεται, τότε μάλιστα, είναι πετυχημένη. Όσο για τα πληκτρολόγια, συμφωνώ, αλλά είναι πολύ αργά. Υπάρχουν πάρα πολλά - και ολοένα λιγότερη διάθεση να χρησιμοποιηθούν. Βλέπετε τι γίνεται. Προκηρύσσουν θέσεις έτους και εξαμήνου με ξεφτιλισμένες αμοιβές σε σχέση με υπέρογκες απαιτήσεις και μετά κατηγορούν τους γιατρούς που δεν ξεσπιτώνονται για να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 3 Ιουλίου 2014, 19:14:56
Στην δική μου περιοχή δίνουν 42 ευρώ/ΑΜΚΑ/μήνα μέσο όρο. Έχω ασθενείς που η θεραπεία τους είναι 10-15 ευρώ , έχω κι άλλους πχ ΧΑΠ, ΣΔ, ΨΥΧΩΣΕΙΣ που έχουν συνταγές αξίας 100-200 ευρώ το μήνα. Θα χρειαστώ σίγουρα βοηθό, ο οποίος θα πρέπει να ξέρει πολύ καλά στατιστική για να μου λέει σε ποιους θα γράφω και σε ποιους όχι. Ποιους θα παραπέμπω σε Πνευμονολόγο και Ψυχίατρο και ποιους όχι. Ποιος προβλέπεται να είναι ο μέσος όρος μήνα με βάση τυχαία δειγματοληψία από τις αρχές του ημερολογιακού μήνα. Πως θα επηρεάσει το μέσο όρο μια 3ημηνη συνταγή που θα εκτελεστεί στις 3 και στις 29 του ίδιου μήνα. Εγώ όλα αυτά τα δεδομένα δεν μπορώ να τα διαχειριστώ δυστυχώς, οπότε θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ.Μιχάλη. Θα χρειαστώ γραμματέα
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 3 Ιουλίου 2014, 19:25:37
Το ΦΕΚ με τα ευρώ που δικαιούται σε φάρμακα το κάθε ΑΜΚΑ ανά μήνα, ανά ειδικότητα, ανά περιοχή της χώρας.
(Το έχει ανεβάσει παραπάνω με link o @Ορθοπαιδικός)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: D-Michalis στις 3 Ιουλίου 2014, 21:07:17
Από μία γρήγορη ματιά είδα ότι όσα αντιστοιχούν σε ένα παθολόγο ή Γ.Γ. ή Καρδιολόγο, τα ίδια αντιστοιχούν και σε ένα δερματολόγο.
Δηλαδή το σύνολο των αγωγών για τη βασική γκάμα είναι ίδιο με την αγωγή για δερματολογικές παθήσεις !!

Τέτοιο ερασιτεχνισμό, τέτοια ασχετίλα αλλά σερβιρισμένη με τόσο κομπασμό, δεν περίμενα ότι θα την βίωνα.

Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι έχουμε χάσει την μπάλα.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 3 Ιουλίου 2014, 21:10:32
Με βάση το medisto είμαι 5 ευρω πάνω/ασθενή. Εν αναμονή και της ΗΔΙΚΑ.....
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 3 Ιουλίου 2014, 23:04:02
Παραθέτω και το link του σχετικού ΦΕΚ 1796   01/07/2014.

http://www.nomotelia.gr/photos/File/1796b-14.pdf
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GAD2 στις 3 Ιουλίου 2014, 23:12:03
να θεωρήσω λοιπόν ότι τώρα υποχρεωτικά θα γράφω σε όλους μηνιαία συνταγή???????????και όλα τα ακριβά φάρμακα να τα διοχετέυω για πλύσιμο???????????
αντιπρόσωποι ασθενων υπάρχουν μεταξύ των συμβούλων καρκελοκένταυρων ή όλοι είναι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές όντες απολύτως υγιείς???
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 3 Ιουλίου 2014, 23:24:43
Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καθορίσει σύστημα ανταμοιβών για τους ιατρούς των οποίων η δαπάνη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο τέλος έκαστου μήνα υπολείπεται του προκαθορισμένου μέγιστου ορίου.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: kdiwavvou στις 4 Ιουλίου 2014, 00:10:03
Παράθεση
να θεωρήσω λοιπόν ότι τώρα υποχρεωτικά θα γράφω σε όλους μηνιαία συνταγή?Huh?Huh?Huh??και όλα τα ακριβά φάρμακα να τα διοχετέυω για πλύσιμο?Huh?Huh?Huh??
αντιπρόσωποι ασθενων υπάρχουν μεταξύ των συμβούλων καρκελοκένταυρων ή όλοι είναι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές όντες απολύτως υγιείς???

σιντρομ και ρυθμιση απο γενικο ιατρο αντι για αναστολεις παραγοντων 5,10,pradaxa
aMEA αντι για σαρτανες
αμοξιλ και τετρακυκλινες αντι για κινολονες οπου εχουν ενδειξη
ασπιρινη αναβραζουσα αντι σαλοσπιρ
οπου δεν υφισταται κωλυμα καρωτιδων οχι κλοπιδογρελη
οι ειδικοι μπορουν να καμουν τριμηνες και εξαμηνες, δικο τους θεμα αν πρεπει να περιοριστουν σε 500 ασθενεις και οχι σε 2,500 με ορντινατζα τον συμβεβλημενο ειτε δημοσιο υπαλληλο γενικο ιατρο

σε οστεοπενια βιταμινη δ και οχι αγωγη οστεοπορωσης
σε τελικο σταδιο αννοιας οχι εμπλαστρα
υπαρχουν και τα τρυκικλικα που ειναι φθηνα και σε μικρες δοσεις εχουν θεαματικο οφελος
ινσουλινη και οχι ευ~ κρεας

και πολλα αλλα υποθετω
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Περιθωριακός στις 4 Ιουλίου 2014, 01:02:20
Προσωπικα εχω σταματησει να ασχολουμαι με τετοια θεματα στα σοβαρα. Μαλλον εχω καει (burn out) απο τις απειρες απειλες περι γενοσημων (ας θυμηθουμε λοβερδο και οποιος γραφει πρωτοτυπα θα απωλειεται), απο τις απειρες αλλαγες του κ@λου που εξαφανιζονται σε 15 μερες το πολυ (πραζολες οχι απο γενικους, πλαφον ανα ιατρο, καταλογος γενοσημων ανα ουσια σε καθε συνταγη κτλ)... Επισης προσπαθω που και που να θυμηθω οτι αντι για απειρα φεκ με ανοησιες θα επρεπε καθε βραδυ, στον ελαχιστο χρονο που εχω για διαβασμα, να διαβαζω τις εξελιξεις της ιατρικης και ΟΧΙ πως να συνταγογραφω, μονο ΤΙ, ΠΟΤΕ και γιατι.
Ας κοψουν αυτοι λοιπον τα εξτρα ευρω/ασθενη που θα γραφω, ας αναγκασουν αυτοι τον κοσμο να ζητησει αλλαγες στο κοστος των συνταγων του, εγω ΔΕΝ θα αλλαξω τιποτα σε κανεναν, ουτε καν θα το προτεινω. Και αν με αποκλεισουν απο την κολαση που λεγεται συνταγογραφηση μεσω ΗΔΙΚΑ χαρη θα μου κανουν. Και αν ακομη με διωξουν απο αυτη τη δουλεια, παλι χαρη θα τους χρωσταω.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: D-Michalis στις 4 Ιουλίου 2014, 09:21:16
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Προσωπικα εχω σταματησει .. .. παλι χαρη θα τους χρωσταω.


Αν και δεν θα συμφωνήσω απόλυτα, θα πώ ότι είναι απόλυτα κατανοητή η στάση αυτή και αποδεικνύει μάλιστα το τι μπορούν να πετύχουν με όλες αυτές τις ασχετιλες / ερασιτεχνισμούς /τραμπουκισμούς: Την απαξίωση κάθε φιλότιμης προσπάθειας για συμβολή στο νοικοκύρεμα. Από πρόθυμους συνεργάτες στην αλλαγή σελίδας μας μετατρέπουν σε αγανακτισμένους αντιστασιακούς.

Και εν τέλει αναδεικνύει γλαφυρά το ότι από επιστήμονες γιατρούς -μελετητές προσπαθούν να μας κάνουν μίζερους αναζητητές χρισμών μέσα από αλληλοαναιρούμενα βροχιδόν πίπτοντα ΦΕΚ
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 4 Ιουλίου 2014, 09:37:08
Το δυσάρεστο είναι ότι το ΦΕΚ είναι σαφές αναφέροντας συγκεκριμένα νούμερα. Ούτε πιστεύω σε επαναστάσεις, όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιο κράτος. Αν δεν καταπέσει δικαστικά , θα εφαρμοστεί
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: D-Michalis στις 4 Ιουλίου 2014, 10:29:30
Σαφές μπορεί να είναι. Εξ' άλλου εγώ μίλησα για "αλληλοαναιρούμενα βροχιδόν πίπτοντα ΦΕΚ"
Η σαφήνειά του δεν διασφαλίζει την βιωσιμότητά του.
Δεν νομίζω ότι θα καταπέσει δικαστικά.
Όμως, θα καταπέσει γιατί είναι ανεφάρμοστο και θα καταπέσει εξ' εαυτού.
Ως τότε όμως δυστυχώς θα έχει καταταλαιπωρήσει ιατρική κοινότητα και ασθενείς, ενώ στη θέση του θα φέρουν και πάλι ένα άλλο έκτρωμα για να συνεχιστεί ο φαύλος κύκλος.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 4 Ιουλίου 2014, 10:40:27
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μαλλον εχω καει (burn out) απο τις απειρες απειλες περι γενοσημων (ας θυμηθουμε λοβερδο και οποιος γραφει πρωτοτυπα θα απωλειεται), απο τις απειρες αλλαγες του κ@λου που εξαφανιζονται σε 15 μερες το πολυ (πραζολες οχι απο γενικους, πλαφον ανα ιατρο, καταλογος γενοσημων ανα ουσια σε καθε συνταγη κτλ)...

Στις μεταρρυθμίσεις του πωπού που κατέπεσαν αμέσως, συγκαταλέγονται επίσης:

- τα 50,000 ΑΜΚΑ του Σαλμά που θα εδικαιούντο δωρεάν όλα τα φάρμακά τους
- το Health Voucher του ΕΟΠΥΥ
- η μία (1) παρτίδα free εξετάσεων για τους ανασφάλιστους (μια ανασφάλιστη είχε πάρει α/α ΟΜΣΣ την προηγούμενη μέρα και όταν την επόμενη πήγα να της βγάλω τεστ παπ έφαγα άκυρο από το σύστημα)


Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 4 Ιουλίου 2014, 11:05:50
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Το δυσάρεστο είναι ότι το ΦΕΚ είναι σαφές αναφέροντας συγκεκριμένα νούμερα.
Διαφωνώ, το μισό ΦΕΚ είναι ασαφές. Τα σχετικά με τα γενόσημα και τα A019 86,67% A04AA εγώ δεν τα κατάλαβα καθόλου.
   Όσο για τα δικαστήρια. Το νέο (αλλά όχι ωραίο) πλαφόνι είναι ανά περιοχή, ανα ειδικότητα, ανα μηνιαία νοσηρότητα και "ανά" αριθμό ασθενών οπότε είναι σχετικά εξατομικευμένο και όχι οριζόντιο. Αυτές είναι οι αιτίες που είχε καταπέσει το προηγούμεονο πλαφόν. Ο χρόνος θα δείξει...
   Βλέπω ότι τις πρώτες μέρες, λόγω όγκου ακριβής (σχετικά, φαρμάκων οστεοπόρωσης) συνταγογράφησης, είμαι και εγώ οριακά... Ίσως το ξεπερνώ και λίγο. Να δούμε πως θα το υπολογίζουν (ελπίζω σε διάστημα πάνω απο εβδομάδα και καλύτερα σε όλο το μήνα).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 4 Ιουλίου 2014, 11:18:17
Ας μην αποκλείσουμε πάντως, να μείνει απλά ένα ακόμα ΦΕΚ και να μην περάσει στο σύστημα. Προς το παρόν δεν βλέπω να έχει φορτώσει κάτι η ΗΔΙΚΑ. Αν μπει, ο Αύγουστος θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός μήνας κυρίως για τους ασθενείς και για μας που θα πρέπει να εξηγούμε τα ανεξήγητα στον κόσμο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 4 Ιουλίου 2014, 17:38:41
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ας μην αποκλείσουμε πάντως, να μείνει απλά ένα ακόμα ΦΕΚ και να μην περάσει στο σύστημα....
   Πιστεύω θα μπει σύντομα, καλοκαίρι είναι, βοηθάει (τα μπάνια του λαού και λιγότερη γκρίνια). Εξάλλου ο σκοπός του πλαφονιού δεν είναι για να μην ξεφύγει η φαρμακευτική δαπάνη, αυτή είναι καθορισμένη. Οι φμφ θα πάρουν τα λεφτά τους. Είναι για να μην αναγκαστούν να πάρουν claw back απο τις φαρμακευτικές εταιρίες. Για αυτούς έγινε το νομοσχέδιο. Ενώ για τα παραπεμπτικά (που το καπελώνονται γιατροί το clawback) ποιος νοιάζεται...
   Πάντως πως είναι δυνατόν να έχουν οι ορθοπαιδικοί τόσο μεγάλο πλαφόν ανά ασθενή; ΓΙ 50, Κ/Δ ~45,    Δερμ ~48    ορθ ~33, οφθ ~28, π/θ 55 κλπ...  ουπς ΠΑΘΑΝ 35!!  Πυρινικοί 37 !!  Δυστυχώς δεν εχει μικροβιολόγους και κυτταρολόγους  ::)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 6 Ιουλίου 2014, 18:59:56
Ήδη, οι γνωστοί "θιγόμενοι" κατέφυγαν στο ΣτΕ:

Προσφυγή φαρμακευτικών στο ΣτΕ κατά του πλαφόν στα γενόσημα (http://www.capital.gr/News.asp?id=2057889)

Tweet Εκτύπωση σελίδαςΑποθήκευση σελίδαςΑποστολή με e-mailΠροσθήκη στο αρχείοΜέγεθος κειμένου
Του Παναγιώτη Στάθη

Βλάβες στη δημόσια υγεία και έλλειψη επιστημονικών κριτηρίων, επικαλείται ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων που ξιφουλκεί κατά του ανώτατου πλαφόν συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων ανά γιατρό, το οποίο θεσπίστηκε με απόφαση του πρόεδρου του ΕΟΠΥΥ.

Με προσφυγή του στο Συμβούλιο Επικρατείας ο ΣΦΕΕ χαρακτηρίζει παράνομη και αντισυνταγματική την απόφαση με την οποία για λόγους δημοσίων οικονομικών τίθενται συγκεκριμένα όρια δαπάνης των φαρμάκων που μπορεί να γράφει ένας γιατρός ανά ασφαλισμένο κάθε μήνα και, τα οποία εξαρτώνται από την ειδικότητά του και την περιφερειακή ενότητα της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται.

Π.χ. ένας καρδιολόγος στην Αττική δεν πρέπει τον ερχόμενο Αύγουστο να ξεπεράσει τα 36,12 ευρώ και τον Σεπτέμβριο τα 38,24 ευρώ. Στη Θεσσαλονίκη το όριο δαπάνης ανά ασφαλισμένο για έναν καρδιολόγο είναι τον Αύγουστο 36,15 ευρώ και τον Σεπτέμβριο 37,17 ευρώ, στο Ηράκλειο Κρήτης 36,45 ευρώ (Αύγουστο) και 34,23 ευρώ (Σεπτέμβριο) και στην Καβάλα 41,70 ευρώ και 40,98 ευρώ αντίστοιχα.

Οικονομικά καλό, επιστημονικά κακό

Οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν πως το μέτρο που ‘έγινε για βελτίωση των οικονομικών του κράτους προκαλεί βλάβη της υγείας μεγάλης ομάδας πληθυσμού και πως δεν υπάρχουν τα επιστημονικά-ιατρικά κριτήρια για τον καθορισμό των ορίων συνταγογράφησης των γενοσήμων.Πηγή:www.capital.gr
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 6 Ιουλίου 2014, 19:43:26
Πότε πρόλαβαν;; Προχθές βγήκε το ΦΕΚ και η απόφαση του Υπουργού ακόμη δεν μπήκε σε εφαρμογή. Έτοιμη την είχαν την προσφυγή;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 7 Ιουλίου 2014, 16:51:01
Στο λογαριασμό μας στην E-syntagografisi, εδώ και λίγη ώρα, το μηνιαίο όριο και ο τρέχων μέσος όρος. Προλαβαίνετε δεν προλαβαίνετε να ακυρώσετε τις 3μηνες που γράψατε τον Μαιο και τον Ιούνιο......Με γεια μας!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 7 Ιουλίου 2014, 16:57:01
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Στο λογαριασμό μας στην E-syntagografisi, εδώ και λίγη ώρα, το μηνιαίο όριο και ο τρέχων μέσος όρος. Προλαβαίνετε δεν προλαβαίνετε να ακυρώσετε τις 3μηνες που γράψατε τον Μαιο και τον Ιούνιο......Με γεια μας!

Αυτά που εγώ βλέπω όταν πηγαίνω "Τα στοιχεία μου" και από εκεί "Στοιχεία δαπάνης ΕΟΠΥΥ Ιατρού"
είναι 4 στήλες: Η πρώτη γράφει "Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη" η δεύτερη στήλη γράφει "Όριο μηνιαίας δαπάνης ΕΟΠΥΥ" η τρίτη "Μήνας" και η τέταρτη  "Έτος".

Αυτά μπορούσε να τα δει κανείς και τους προηγούμενους μήνες. Δεν είναι κάτι καινούριο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 7 Ιουλίου 2014, 16:59:07
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Στο λογαριασμό μας στην E-syntagografisi, εδώ και λίγη ώρα, το μηνιαίο όριο και ο τρέχων μέσος όρος. Προλαβαίνετε δεν προλαβαίνετε να ακυρώσετε τις 3μηνες που γράψατε τον Μαιο και τον Ιούνιο......Με γεια μας!

Αυτά μπορούσε να τα δει κανείς και τους προηγούμενους μήνες. Δεν είναι κάτι καινούριο.

Αργύρη, στην καρτέλα "Επίσκεψη" δες πάνω αριστερά. Μέσος όρος δαπάνης ανά ασθενή
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: thepap στις 7 Ιουλίου 2014, 16:59:41
Εάν σε κάθε ασθενή που βλέπουμε και δεν χρειάζεται να του συνταγογραφήσουμε κάτι, βάλουμε ένα zyloric (π.χ.) μειώνουμε το μ.ο. ανά ασθενή?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 7 Ιουλίου 2014, 17:00:07
Εγώ πλέον εκεί που πάω ν΄ανοίξω μια Νέα Επίσκεψη, βλέπω σταθερά για όλους τους ασφαλισμένους το παρακάτω ακατάληπτο μήνυμα:

"Όριο μηνιαίας δαπάνης ΕΟΠΥΥ ανά ασφ/νο: 44€ - Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη ανά ασφ/νο: 27€"    :o Αγνό χάος
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 7 Ιουλίου 2014, 17:02:46
Είναι ο μέσος όρος ανά ασθενή το καινούριο στοιχείο και αφορά τη νέα πλέον μορφή του πλαφόν. Κάθε φορά που εκτελείται μία συνταγή είτε σημερινή είτε παλιά 3μηνη αυτό θα ενημερώνεται.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 7 Ιουλίου 2014, 17:04:19
το να γράψουμε ένα zyloric salospir, δυστυχώς δεν είναι λύση! πρέπει η συνταγή να εκτελεστεί για να μετρήσει!!!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 7 Ιουλίου 2014, 17:06:23
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εάν σε κάθε ασθενή που βλέπουμε και δεν χρειάζεται να του συνταγογραφήσουμε κάτι, βάλουμε ένα zyloric (π.χ.) μειώνουμε το μ.ο. ανά ασθενή?
Σωστός. Αρκεί όμως να εκτελεστεί η συνταγή...........

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εγώ πλέον εκεί που πάω ν΄ανοίξω μια Νέα Επίσκεψη, βλέπω σταθερά για όλους τους ασφαλισμένους το παρακάτω ακατάληπτο μήνυμα:

"Όριο μηνιαίας δαπάνης ΕΟΠΥΥ ανά ασφ/νο: 44€ - Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη ανά ασφ/νο: 27€"    :o Αγνό χάος
Διακομιστή είσαι ωραίος! Πολύ κάτω από το μέσο όρο. Να σου στείλω μερικά ΑΜΚΑ να γράψεις καμιά συνταγή αφού έχεις τράτο;


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Είναι ο μέσος όρος ανά ασθενή το καινούριο στοιχείο και αφορά τη νέα πλέον μορφή του πλαφόν. Κάθε φορά που εκτελείται μία συνταγή είτε σημερινή είτε παλιά 3μηνη αυτό θα ενημερώνεται.
Τώρα θα δείτε τα ακριβά φάρμακα! Μπαλάκι.........

Αλήθεια, όταν ξεπεράσουμε το μέσο όρο, τι γίνεται;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 7 Ιουλίου 2014, 17:10:04
Προσοχή στις 3μηνες! Είναι μεγάλη παγίδα! Αν εκτελεστούν 2 τον ίδιο μήνα, θα τινάξουν προς τα πάνω τη δαπάνη.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: thepap στις 7 Ιουλίου 2014, 17:11:35
Τα κεφάλια μέσα να σκεφτούμε . Ως γνήσιοι Ελληνάρες θα την βρούμε την άκρη.

Εμένα ο μ.ο. είναι 48. εσάς ?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 7 Ιουλίου 2014, 17:14:21
Το όριο το ξέρουμε από προχθές με το ΦΕΚ. Στους Γ.Ι στην Κοζάνη είναι 42 ευρουλάκια. Εμένα μου δείχνει 33
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αναγνώστου Ι. στις 7 Ιουλίου 2014, 17:16:11
Όριο μηνιαίας δαπάνης ΕΟΠΥΥ ανά ασφ/νο: 51€ - Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη ανά ασφ/νο: 34€
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: thepap στις 7 Ιουλίου 2014, 17:17:42
Ο καλύτερος φίλος πλέον του Γ.Ι. σε Κ.Υ.  πρέπει να είναι ο Διοικητικός Υπάλληλος που κατανέμει τους ασθενείς στα Ιατρεία.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 7 Ιουλίου 2014, 17:21:10
Χοντρικα:  Αντιψυχωσικά, αντιεπιληπτικά, αντι-παρκινσονικά, ρευματολογικά, pradaxa, ranexa κλπ ομοειδή, ΧΑΠ, ακριβά αντιδιαβητικά κλπ, ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ για γράψιμο στους αντίστοιχους ειδικούς!!!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 7 Ιουλίου 2014, 17:27:19
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Αλήθεια, όταν ξεπεράσουμε το μέσο όρο, τι γίνεται;

Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση Διαμαντή για τους Ιατρούς που εργάζονται στο ΕΣΥ / ΠΕΔΥ.

Δηλαδή αν ξεπεράσετε το όριο θα σας πει να καθήσετε στα σπίτια σας ενώ ο μισθός σας, τρέχει;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: thepap στις 7 Ιουλίου 2014, 17:28:25
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Αλήθεια, όταν ξεπεράσουμε το μέσο όρο, τι γίνεται;

Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση Διαμαντή για τους Ιατρούς που εργάζονται στο ΕΣΥ / ΠΕΔΥ.

Δηλαδή αν ξεπεράσετε το όριο θα σας πει να καθήσετε στα σπίτια σας ενώ ο μισθός σας τρέχει;
 

απο το σχετικό ΦΕΚ


Σε πε−
ρίπτωση επανειλημμένης υπέρβασης ο ιατρός καλείται
από τον ΕΟΠΥΥ για να δικαιολογήσει τη συνταγογρά−
φησή του, γεγονός που δύναται να επισύρει διοικητι−
κές κυρώσεις στον ιατρό σε περίπτωση μη επαρκούς
αιτιολόγησης και ποινές, σύμφωνα με την υφιστάμενη
νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των
ορίων και του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ. 
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 7 Ιουλίου 2014, 17:29:53
Τι ποινές δηλαδή;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 7 Ιουλίου 2014, 17:40:22
Καλύτερα να μην μπλέξει κάποιος με δαύτους και να χρειάζεται να δώσει εξηγήσεις. Και μόνο που θα πέσεις στο στόμα ....τους φτάνει! Το μόνο βέβαιο είναι, ότι αφού σου έχουν δώσει πλέον το όριο, μπορείς να κατηγορηθείς για υπερσυνταγογράφηση, με ότι αυτό συνεπάγεται.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 7 Ιουλίου 2014, 17:41:23
Το νέο σύστημα είναι "δυσκολότερο" από το προηγούμενο με το μηνιαίο πλαφόν.
Π.χ. μπορεί να έχεις πολύ κάτω από το μηνιαίο πλαφόν αλλά ο μέσος όρος ανά ασθενή να είναι μεγάλος. Οπότε αναγκάζεσαι να περιορίσεις τη δαπάνη ανά ασθενή κι όχι π.χ. να κόψεις "ταχύτητα" προς το τέλος του μήνα όταν έβλεπες ότι πήγαινες να ξεπεράσεις το μηνιαίο πλαφόν!

Άραγε στον υπολογισμό μετράει επισκέψεις ανά μήνα (που μπορεί ένας ασθενής να έχει 2+ επισκέψεις το μήνα) ή ΑΜΚΑ ανά μήνα οπότε η δεύτερη, τρίτη κλπ εκτέλεση (π.χ τρίμηνη μέσα τον ίδιο μήνα όπως αναφέρθηκε σωστά παραπάνω) ανεβάζουν δραματικά τη μηνιαία δαπάνη ανά ασθενή;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 7 Ιουλίου 2014, 17:44:43
Κανείς δεν ξέρει, αλλά υη υπουργική απόφαση μιλάει για ΑΜΚΑ. Επομένως δεν παίζει ρόλο πόσες φορές θα έρθει κάποιος σε ένα μήνα, αλλά τι αξία θα έχουν τα φάρμακα που θα εκτελέσει με τη δική σου σφραγίδα. Υποθέτω ότι μία δεύτερη εκτέλεση 3μηνης συνταγής στον ίδιο μήνα, θα τινάξει.....τη μπάνκα στον αέρα!!!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 7 Ιουλίου 2014, 18:01:03
Γενικά πάντως νομίζω ότι το νέο σύστημα υπολογισμού του πλαφόν ( δαπάνη ΑΜΚΑ/μήνα) είναι πιο δίκαιο από το προηγούμενο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: spyros στις 7 Ιουλίου 2014, 18:17:22
Εγώ με το καλημέρα είδα "Προειδοποίηση: Έχετε ξεπεράσει το όριο μηνιαίας δαπάνης του ΕΟΠΥΥ ανά ασφαλισμένο." (Όριο μηνιαίας δαπάνης 57€ - Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη 57€)!

Αλήθεια, εκείνο που συζητούσαμε ότι θα είναι "ανάλογα με τις παθήσεις, τις διαγνώσεις κτλ" τι έγινε; Τους ασθενείς με πολλαπλά προβλήματα πρέπει να τους διώχνουμε δηλαδή;

Και αυτοί που εξετάζουμε αλλά δεν τους γράφουμε τίποτα και δίνουμε μόνο οδηγίες (πχ. υγρά και αντιπυρετικά, παρόλο που μπορεί να ζητάνε "μια αντιβίωση"), δεν θα φαίνονται πουθενά; Θα ήμασταν καλύτεροι για το σύστημα αν τους γράφαμε την αντιβίωση που ζητάνε (εφόσον είναι πιο φτηνή από 57 ευρώ);;;

Τι να πω...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: samsok στις 7 Ιουλίου 2014, 18:22:49
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Γενικά πάντως νομίζω ότι το νέο σύστημα υπολογισμού του πλαφόν ( δαπάνη ΑΜΚΑ/μήνα) είναι πιο δίκαιο από το προηγούμενο.
αν το καταλαβαιναμε  κιολας θα ηταν καλυτερα!!!επισης ,ακουσατε πουθενα στις ειδησεις να βγαινει κανενας υπουργος να να λεει στους πολιτες οτι θα εχουν δικαιωμα να γραφουν φαρμακ αξιας  πχ μεχρι 40 ευρω /μηνα  ? εγω οχι και προβλεπω να γινεται χαμος ....παλι εμεις το τρωμε το μπαλακι.
Ειλικρινα δεν εχω καταλαβει πως πρεπει να υπολογιζω  και τι....πχ αν ισχυει το δαπανη/ΑΜΚΑ/μηνα , γιατι υπαρχει ακομα το συνολικο πλαφον συνταγογραφησης/μηνα στα στοιχεια μας???
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 7 Ιουλίου 2014, 18:26:36
Τα ΑΜΚΑ (επισκέψεις) χωρίς όμως συνταγογράφηση (που ρίχνουν δραματικά το μέσο όρο) μετράνε;  ;) ;) ;)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 7 Ιουλίου 2014, 18:28:24
Ο ασθενής φίλε μου samsok, δεν έχει όριο πόσα φάρμακα θα πάρει. Έχει όριο σε ότι αφορά εσένα. Μπορεί κάλιστα το απόγευμα να πάρει το βιβλιαράκι του και να πάει να γράψει spiriva, janumet και ότι άλλο θέλει κάπου αλλού.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: spyros στις 7 Ιουλίου 2014, 18:42:01
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Τα ΑΜΚΑ (επισκέψεις) χωρίς όμως συνταγογράφηση (που ρίχνουν δραματικά το μέσο όρο) μετράνε;  ;) ;) ;)

Απ' ό,τι λένε και οι συνάδελφοι παραπάνω, μάλλον όχι (θα πρέπει να υπάρχει συνταγή και να εκτελεστεί).
Η άποψη αυτή ενισχύεται και από το ότι κάνοντάς το, δεν βλέπω καμία μεταβολή στο μέσο όρο μου. Παρόλα αυτά, ακόμα και σημερινές συνταγές που εκτελούνται, πάλι δεν βλέπω να μεταβάλλουν το μέσο όρο, οπότε δεν ξέρω... Ίσως ο υπολογισμός δεν είναι real-time, αλλά πχ κάθε 24/ωρο;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: samsok στις 7 Ιουλίου 2014, 18:45:12
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ο ασθενής φίλε μου samsok, δεν έχει όριο πόσα φάρμακα θα πάρει. Έχει όριο σε ότι αφορά εσένα. Μπορεί κάλιστα το απόγευμα να πάρει το βιβλιαράκι του και να πάει να γράψει spiriva, janumet και ότι άλλο θέλει κάπου αλλού.
εχει ομως οριο σε ποσους ιδιωτες γιατρους μπορει να παει να πληρωσει αλλα και σε ποσες εργασιμες ημερες/μηνα (ή ημερες μη εργασιμες αλλα με μετακινηση πολλων χιλιομετρων καθε φορα) να χασει  περιμενοντας στις ουρες των ΚΥ ή πολυιατρειων ΠΕΔΥ....
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 7 Ιουλίου 2014, 18:51:19
Ναι δυστυχώς έτσι είναι, όμως δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό είναι το πλαφόν και προς το παρόν έτσι θα κινηθούμε. Στα όρια που ορίζει ο νόμος. Μακάρι αύριο πρωί να καταργηθεί ή να υπάρξουν εξαιρέσεις και να γλιτώσουν όλοι την ταλαιπωρία.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Πατρωνάκης Μάνος στις 7 Ιουλίου 2014, 18:53:19
Απο τηλεφώνημα στην ΗΔΙΚΑ τα νούμερα είναι ενδεικτικά, δηλ. το όριο μηνιαίας δαπάνης ΕΟΠΥΥ ανά ασφ/νο καθορίζεται ανά νομό, Ειδικότητα και βάσει
της απάντησης που πήρα ότι πέφτει μέσα στο σύστημα, κάθε μέρα δηλ. θα βλέπουμε να αλλάζουν τόσο ο δικός μας μέσος όρος όσο και ο δικός τους,
με τη προυπόθεση ότι έχουν απ' αυτό. Ενα είναι σίγουρο, απ' αύριο κομμένες οι δίμηνες. Α και κάτι άλλο καθησυχαστικό, το μήνυμα είναι καθαρά ενημερωτικό,
προς το παρόν.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 7 Ιουλίου 2014, 18:58:22
Το όριο πως θα αλλάξει, αφού έχει καθοριστεί με ΦΕΚ και είναι σταθερό για τον καθέναν μας. Ο τρέχων μέσος όρος προφανώς θα αυξομειώνεται
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: spyros στις 7 Ιουλίου 2014, 19:03:03
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
... κάθε μέρα δηλ. θα βλέπουμε να αλλάζουν τόσο ο δικός μας μέσος όρος όσο και ο δικός τους...

Ο δικός τους δεν είναι καθορισμένος βάσει ΦΕΚ; Πώς θα αλλάζει; Μάλλον δεν το έπιασα...

ΥΓ: Ουπς, με πρόλαβε ο Ioannis
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: samsok στις 7 Ιουλίου 2014, 19:05:36
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Απο τηλεφώνημα στην ΗΔΙΚΑ τα νούμερα είναι ενδεικτικά, δηλ. το όριο μηνιαίας δαπάνης ΕΟΠΥΥ ανά ασφ/νο καθορίζεται ανά νομό, Ειδικότητα και βάσει
της απάντησης που πήρα ότι πέφτει μέσα στο σύστημα, κάθε μέρα δηλ. θα βλέπουμε να αλλάζουν τόσο ο δικός μας μέσος όρος όσο και ο δικός τους,
με τη προυπόθεση ότι έχουν απ' αυτό. Ενα είναι σίγουρο, απ' αύριο κομμένες οι δίμηνες. Α και κάτι άλλο καθησυχαστικό, το μήνυμα είναι καθαρά ενημερωτικό,
προς το παρόν.
πως θα αλλαζει ο δικος τους μεσος ορος απο την στιγμη που εχουν δημοσιοποιησει ξεκαθαρο αριθμο ανα ΑΜΚΑ/ΜΗΝΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ?
προσωπικα απο αυριο θα βαλω μια ανακοινωση στο ιατρειο που θα γραφει οτι μπηκε ξανα πλαφον και επισης θα πρεπει να εφαρμοσω και καποια αλλα μετρα:

1)σταματω να γραφω τα νεας γενιας αντιπηκτικα & πολλα απο τα νευρολογικα
2)τριμηνες μονο σε αυτους που εχουν χαμηλου κοστους αγωγη
3)ακομα και σε αυτους που ερχονται με μια απλη ιωσουλα και μεχρι τωρα ελεγα κανενα depon  & υγρα ,σκεφτομαι σοβαρα (αν δεν παιρνουν αλλη μηνιαια θεραπεια) να βαζω ως αντιπυρετικο ιβουπροφενη που συνταγογραφειτε....

ΥΓ:τελικα ολοι την ιδια απορια εχουμε αλλα μαλλον και αυτοι δεν ξερουν τι τους γινεται....
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: samsok στις 7 Ιουλίου 2014, 19:25:33
και κατι αλλο...το πλαφον αναφερεται στις Α.Τ ή στις Λ.Τ ?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 7 Ιουλίου 2014, 19:37:37
Πιθανολογώ ότι δεν είναι λιανικές τιμές αλλά ασφαλιστικές που αφαιρείται και η συμμετοχή του ασθενή. Αλλά καλού-κακού μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, θα θεωρώ ότι ειναι λιανικές.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 7 Ιουλίου 2014, 19:49:17
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πιθανολογώ ότι δεν είναι λιανικές τιμές αλλά ασφαλιστικές που αφαιρείται και η συμμετοχή του ασθενή. Αλλά καλού-κακού μέχρι να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, θα θεωρώ ότι ειναι λιανικές.
Λογικά (μεγάλη κουβέντα λέω για τη λογική) το κράτος το απασχολεί το ποσό που βγαίνει από το ταμείο του (ΕΟΠΥΥ) επομένως αναφέρεται στην ασφαλιστική τιμή αφού αφαιρεθεί η συμμετοχή του ασθενούς. Άλλωστε έχει αποδείξει ότι δεν το νοιάζει η τσέπη του ασφαλισμένου αφού ορίζει αμφιβόλου προσδιορισμού (με ανύπαρκτα φάρμακα κλπ) χαμηλές ασφαλιστικές τιμές που απέχουν υπερβολικά από τις λιανικές.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: DrGar στις 7 Ιουλίου 2014, 20:11:36
Ελλας  το μεγαλειο σου!  Πηγαν να κανουν κατι  σωστο   για μια  φορα   και ετσι , οπως το εφαρμοσαν,  ειναι  σαν να καταδικαζεις  εις  θανατον  τους πολιτες  3ης ηλικιας. Πού είναι η πρόνοια   για τους  ασθενεις με συμπαρομαρτουντα νοσηματα?  Τις  ιδιες  αναγκες  εχει ενας 20χρονος  με  ενα  70χρονο? Ας δωσουν τα  52 ευρω  χ12 στον ασθενη μου  να  τα διαχειριζεται  , οπως  θελει  εκεινος,  το ιδιο και για τις επισκεψεις , να  εχει  το αντιστοιχο πλαφον στη διάθεσή του και να επισκεπτεται το γιατρο της επιλογης του .


ΥΓ 1 Η τρεχουσα μηνιαια δαπανη βασει  ποιων δεδομένων υπολογίστηκε?  Των 7 ημερών του Ιουλίου  ή του Ιουνιου?
ΥΓ 2  Τα ΦΥΚ που χορηγούνται από τα κρατικά φαρμακεία,  προσμετρώνται  κατά τον υπολογισμό της μέσης  μηνιαίας δαπάνης?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 7 Ιουλίου 2014, 21:14:11
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ΥΓ 1 Η τρεχουσα μηνιαια δαπανη βασει  ποιων δεδομένων υπολογίστηκε?  Των 7 ημερών του Ιουλίου  ή του Ιουνιου?
ΥΓ 2  Τα ΦΥΚ που χορηγούνται από τα κρατικά φαρμακεία,  προσμετρώνται  κατά τον υπολογισμό της μέσης  μηνιαίας δαπάνης?
   Τα ΦΥΚ απο κρατικά φαρμακεία δεν υπολογίζονται...
   Διαιρώντας την τρέχουσα δαπάνη (που φαίνεται στα στοιχέια ιατρού) με τη Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη ανά ασφ/νο βρήκα ότι το πλήθος των ασθενών που συμπίπτει περίπου (διαφέρει κατα 1) με τον αριθμό συνταγών που εξέδωσα (βέβαια σπάνια δίνω πάνω απο μια συνταγή σε ασθενή, λόγω ειδικότητας). Επειδή μέσα σε αυτές υπάρχουν και 5 συνταγές που δεν εκτελέστηκαν ακόμα, πιθανολογώ ότι για να βγεί η Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη ανά ασφ/νο διαιρείται η ΤΡΕΧΟΥΣΑ μηνιαια δαπάνη (στα Στοιχεία δαπάνης ΕΟΠΥΥ ιατρού) δια του αριθμού των εκδοθείσων συνταγών (και όχι απαραίτητα εκτελεσμένων).
   Αν έχει διάθεση και κάποιος άλλος να το ελέγξει (επειδή τα νούμερα μου είναι μικρά μπορεί να κάνω λάθος).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Kyroula στις 7 Ιουλίου 2014, 21:30:12
H τρέχουσα μηνιαία δαπάνη(από τα στοιχεία δαπάνης εοπυυ ιατρού) έχω την εντύπωση οτι ούτως ή άλλως αφορά τις εκτελεσμένες συνταγές.
Οπότε "λογικά" συνόλο δαπάνης απο εκτελεσθείσες συνταγές/αριθμός ασφαλισμένων.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 7 Ιουλίου 2014, 21:44:22
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
H τρέχουσα μηνιαία δαπάνη(από τα στοιχεία δαπάνης εοπυυ ιατρού) έχω την εντύπωση οτι ούτως ή άλλως αφορά τις εκτελεσμένες συνταγές.
Οπότε "λογικά" συνόλο δαπάνης απο εκτελεσθείσες συνταγές/αριθμός ασφαλισμένων.
   Συμφωνώ ότι η συνολική τρέχουσα δαπάνη είναι απο τις εκτελεσμένες. Το ανα ασθενή όμως δεν μου βγαίνει απο τις εκτελεσμένες αλλά απο όλες (απο όλο τον αριθμό συνταγών). Το δοκιμάσατε; Μια διαίρεση και μια μέτρηση είναι...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 7 Ιουλίου 2014, 21:55:23
Αν ανοίγω επισκέψεις με ΑΜΚΑ ασθενών που δεν θέλουν συνταγογράφηση, ρίχνω τον μέσο όρο?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 8 Ιουλίου 2014, 00:13:35
Τέλειο σύστημα πλαφόν δεν υπάρχει,όπως και να το δει κανείς. Το προηγούμενο, αδικούσε πολλούς συναδέλφους, το καινούριο αδικεί ενδεχομένως πολλούς αρρώστους που θα βρεθούν να γράφουν φάρμακα σε 2, 3 ή και 4 γιατρούς. Θα συμφωνήσω και ότι είναι πιο δύσκολο για το Γιατρό αλλά και ότι είναι σαφώς πιο δίκαιο από το παλιό, αφού τουλάχιστον είσαι ελέυθερος μέσα στο μήνα να δεις απεριόριστο αριθμό αρρώστων. Μία διαχείριση των περιστατικών στα πλαίσια της λογικής αλλά και της ανθρωπιάς, νομίζω πως θα κάνει το πλαφόν υποφερτό τελικά. Εννοείται ότι στον υπέργηρο ασθενή μου θα γράψω όλα του τα φάρμακα χωρίς διακρίσεις, εννοείται ότι ο νεότερος θα χρειαστεί να επισκεφθεί και άλλους συναδέλφους. Προσωπικά δεν μπορώ να κάνω οριζόντιες περικοπές, αλλά θα το δω κατά περίπτωση. Θα μου πάρει 2-3 μήνες.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 8 Ιουλίου 2014, 00:27:26
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αν ανοίγω επισκέψεις με ΑΜΚΑ ασθενών που δεν θέλουν συνταγογράφηση, ρίχνω τον μέσο όρο?
   Όχι, πιστεύω πρέπει να εκδωθεί τουλάχιστο συνταγή (ίσως να μη χρειάζεται η εκτέλεση της - δεν ξέρω αν ακυρωθούν όμως τι θα ισχυεί...):
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
......, πιθανολογώ ότι για να βγεί η Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη ανά ασφ/νο διαιρείται η ΤΡΕΧΟΥΣΑ μηνιαια δαπάνη (στα Στοιχεία δαπάνης ΕΟΠΥΥ ιατρού) δια του αριθμού των εκδοθείσων συνταγών (και όχι απαραίτητα εκτελεσμένων).
   Αν έχει διάθεση και κάποιος άλλος να το ελέγξει (επειδή τα νούμερα μου είναι μικρά μπορεί να κάνω λάθος).
   Έχω αρκετούς ασθενείς μόνο με κλινική εξέταση ή μονο με ακτινογραφία αλλά το κατ' ασθενή δεν μειώνεται με αυτούς...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Γ.Κτιστάκης στις 8 Ιουλίου 2014, 01:10:29
Ο μέσος Όρος ανά ασθενή / μήνα, εγώ με βάσει τα στοιχεία της e-syntag τον βγάζω (κοντά αλλά  χαμηλότερα με αυτόν που αναφέρεται από το σύστημα) με βάσει  την τρέχουσα μηνιαία δαπάνη ιατρού (φάρμακα και εξετάσεις) εάν διαιρεθεί με τον αριθμό των ασθενών στους οποίους συνταγογρ/καν αυτά. Άρα (εάν ισχύει όπως το υπολόγισα) σε κάθε ασθενή γράφοντας ένα πολύ φτηνό φάρμακο ή εξέταση(και ας μην είναι απολύτως αναγκαία) ρίχνεις κατά πολύ τον μέσο όρο, για να αυξήσεις το περιθώριο σε επόμενο ασθενή να του γράψεις αυτά που κρίνεις. Δηλαδή αυξάνεται η συνολική ετήσια δαπάνη του ΕΟΠΥΥ , αλλά αυξάνεται πολύ περισσότερο ο αριθμός των παραπεμπτικών και των ασθενών που θα χορηγούνται για να πιάσουμε έναν μέσο όρο ανά ασθενή.(Εκτός και αν βάλουν και πλαφόν στον αριθμό των συνταγών-παραπεμπτικων / ασθενή/μήνα!!!!!!!! )
Και όλες αυτές οι αλχημείες για να μην γίνει το  απλό, στο οποίο  διαφωνώ,  (το ανέφερε συνάδελφος παραπάνω) να δώσουν στην τελική ένα πόσο σε κάθε ασθενή /μήνα/ περιοχή/κατηγορία προβλημάτων, με βάσει τι ποσό θα διανεμηθεί από τον κλειστό προϋπολογισμό και να μην χρειάζεται ούτε η ΗΔΙΚΑ (και τα εκατομμύρια για αυτήν) ούτε να συνταγογραφούν οι γιατροί (υπερσυνταγογραφία τέλος), ούτε να γίνονται κομπίνες με τα φαρμακεία, τα εργαστήρια, τις κλινικές κτλ εις βάρος των ταμείων, ούτε, ούτε, ούτε…… Με αυτόν τον απλό τρόπο εφαρμόζεις πράγματι κλειστό προϋπολογισμό και το αντισταθμιστικό ‘όφελος από το μέτρο το αποδίδεις στον ασθενή. (το ξαναλέω δεν συμφωνώ με αυτά, αλλά λέω με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να κάνουν αυτά που κάνουν, χωρίς να ζαλίζουν όλους εμάς τους πολίτες με κάτι τέτοιες αηδίες που κάνουν!!!!!)
ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΛΛΑΔΑ με τις διάνοιες που έχεις να σε κυβερνάνε!!!!!!!!!!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 8 Ιουλίου 2014, 07:39:05
Όταν έχεις 800 χρόνιους ασθενείς κάθε μήνα, το να γράψεις κάτι πολύ φτηνό σε 5-10 από αυτούς, θα επηρεάσει ελάχιστα έως καθόλου τον μέσο όρο. Εκτός αυτού, σε ένα Περιφερειακό Ιατρείο είναι βέβαιο ότι όλο και κάτι άλλο θα λαμβάνουν οι υποτιθέμενοι αυτοί ασθενείς για κάποιο άλλο νόσημα. Μία τέτοια συζήτηση θα είχε νόημα σε κάποιους ιδιώτες συναδέλφους που βλέπουν κάθε μήνα και κάποια καινούρια άτομα. Εγώ έχω 3.000 πληθυσμό, επισκεψιμότητα 800 άτομα, το 90% με χρόνια νοσήματα. Μάλλον αντίθετο αποτέλεσμα θα έχει να γράψω ένα lonarid σε ένα οξύ εμπύρετο, αφού σε 10 μέρες θα ξανάρθει να πάρει μια συνταγή των 80 ευρώ για ΣΔ.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Μαρία Χόρτη στις 8 Ιουλίου 2014, 08:47:55
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εγώ με το καλημέρα είδα "Προειδοποίηση: Έχετε ξεπεράσει το όριο μηνιαίας δαπάνης του ΕΟΠΥΥ ανά ασφαλισμένο." (Όριο μηνιαίας δαπάνης 57€ - Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη 57€)!


Kι εγω τα ίδια: "Προειδοποίηση: Έχετε ξεπεράσει το όριο μηνιαίας δαπάνης του ΕΟΠΥΥ ανά ασφαλισμένο." (Όριο μηνιαίας δαπάνης 50€ - Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη 56€)!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 8 Ιουλίου 2014, 09:19:20
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Όταν έχεις 800 χρόνιους ασθενείς κάθε μήνα, το να γράψεις κάτι πολύ φτηνό σε 5-10 από αυτούς, θα επηρεάσει ελάχιστα έως καθόλου τον μέσο όρο. Εκτός αυτού, σε ένα Περιφερειακό Ιατρείο είναι βέβαιο ότι όλο και κάτι άλλο θα λαμβάνουν οι υποτιθέμενοι αυτοί ασθενείς για κάποιο άλλο νόσημα. Μία τέτοια συζήτηση θα είχε νόημα σε κάποιους ιδιώτες συναδέλφους που βλέπουν κάθε μήνα και κάποια καινούρια άτομα. Εγώ έχω 3.000 πληθυσμό, επισκεψιμότητα 800 άτομα, το 90% με χρόνια νοσήματα. Μάλλον αντίθετο αποτέλεσμα θα έχει να γράψω ένα lonarid σε ένα οξύ εμπύρετο, αφού σε 10 μέρες θα ξανάρθει να πάρει μια συνταγή των 80 ευρώ για ΣΔ.

Πολύ σωστή η επισήμανση. Επομένως, αυτό που μετράει -και πρέπει να βάλουμε σαν στόχο- είναι πλέον τα ΑΜΚΑ των υγιών ασφαλισμένων, αυτών δλδ που δεν παίρνουν μέχρι τώρα κανένα φάρμακο.
Αν καταφέρουμε για κάθε φορτωμένο ΑΜΚΑ (π.χ. του παππού) να γράφουμε και ένα Πονστάν στην εγγονή, διαιρούμε ουσιαστικά δια δύο το budget του παππού και το εξουδετερώνουμε.

Επομένως, όποιος θέλει φάρμακα που υπερβαίνουν τον μ.ο. μας, πρέπει να φέρνει μαζί του και κάνα-δυο ΑΜΚΑ υγιών ασφαλισμένων για να τους φορτώνουμε μια Bactroban ή κάνα Ponstan, ώστε να ρίχνουμε αυτοστιγμεί τον μ.ο. για να μην έχουμε προβλήματα και ψαχνόμαστε αργότερα.

Από όλους τους τρόπους ελέγχου του ύψους της φαρμακευτικής δαπάνης, βρήκαν τον χειρότερο για εμάς και ίσως τον λιγότερο οδυνηρό για τον ασφαλισμένο και τον φμφ.

Σκέφτομαι να αναρτήσω την παρακάτω ανακοίνωση:

Φίλε ασφαλισμένε

Ο τρόπος που συνταγογραφώ τα φάρμακά σου, άλλαξε δραματικά από τον Ιούλιο του 2014.

Αν η αξία των φάρμακων σου υπερβαίνει τα 44 ευρώ το μήνα, πρέπει να μου φέρεις και ένα δεύτερο ΑΜΚΑ ασφαλισμένου, τέτοιο που ο μέσος όρος των φαρμάκων σας να πέσει κάτω από 44 ευρώ. Αν δεν τα καταφέρεις με δεύτερο, πρέπει να φέρεις και τρίτο, κ.ο.κ.

Λυπούμαι για την ταλαιπωρία, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να συνεχίσω να συνταγογραφώ τα φάρμακά σου χωρίς καμιά περικοπή ή έκπτωση.

Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Μαραγκος Μ στις 8 Ιουλίου 2014, 09:40:04
Όριο μηνιαίας δαπάνης ΕΟΠΥΥ ανά ασφ/νο: 42€ - Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη ανά ασφ/νο: 41€
Και τώρα τι κάνουμε???? Το κλείνουμε για τον υπόλοιπο μήνα???

Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GAD2 στις 8 Ιουλίου 2014, 09:41:58
και μόλις ξεπέρασα το όριο.....
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 8 Ιουλίου 2014, 10:04:03
Ξέρουμε αν στον μέσο όρο που αναφέρεται υπολογίζονται και τα παραπεμπτικά ή είναι μόνο τα φάρμακα;
Τροποποίηση.
Μήνυμα στη σελίδα σύνδεσης: "Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 7/7/2014 εμφανίζεται στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ενημερωτικό μήνυμα με τον μέσο όρο της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης του ιατρού ανά ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ, καθώς και το όριο μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης ανά ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ που έχει ορίσει ο ΕΟΠΥΥ ανάλογα με τον μήνα, την ειδικότητα του ιατρού και τον νομό συνταγογράφησης."
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 8 Ιουλίου 2014, 10:04:51
Εμείς στο ΚΥ έχουμε και παθολόγο, με μ.ο. 52 ευρώ.
Έτσι, ο ασφαλισμένος μπορεί να γράψει μέχρι 44 ευρώ σε ΓΙ, και κατόπιν να επισκεφτεί τον παθολόγο (στη διπλανή ακριβώς πόρτα) και να φορτώσει κι εκεί άλλα 52 ευρώ, χωρίς πρόβλημα.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 8 Ιουλίου 2014, 10:09:07
Έστω ο ασφαλισμένος πάει στις αρχές του μήνα σε έναν ΓΙ και γράφει εκεί 44 ευρώ.  Μπορεί στο τέλος του ίδιου μήνα πάει σε άλλο ΓΙ (στον ίδιο Νομό ή σε άλλο Νομό) και να ξαναγράψει κι άλλα 44 ευρώ;

Πώς θα ξέρει ο δεύτερος ΓΙ ότι ο ασφαλισμένος έχει ήδη ξοδέψει τα ευρώ του σε άλλο ΓΙ νωρίτερα μέσα στο μήνα;

Γενικώς, γίνεται να αλλάζει ο ασφαλισμένος Νομό για να βρίσκει ιατρό της ίδιας ειδικότητας;
Τίτλος: Απ: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 8 Ιουλίου 2014, 10:21:08
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Έστω ο ασφαλισμένος πάει στις αρχές του μήνα σε έναν ΓΙ και γράφει εκεί 44 ευρώ.  Μπορεί στο τέλος του ίδιου μήνα πάει σε άλλο ΓΙ (στον ίδιο Νομό ή σε άλλο Νομό) και να ξαναγράψει κι άλλα 44 ευρώ;

Πώς θα ξέρει ο δεύτερος ΓΙ ότι ο ασφαλισμένος έχει ήδη ξοδέψει τα ευρώ του σε άλλο ΓΙ νωρίτερα μέσα στο μήνα;

Γενικώς, γίνεται να αλλάζει ο ασφαλισμένος Νομό για να βρίσκει ιατρό της ίδιας ειδικότητας;

Προς το παρόν οι "λύσεις" για ΑΜΚΑ  με ακριβά (στο σύνολο) φάρμακα είναι το "σπάσιμο" τους με επισκέψεις σε 2 ή περισσότερους γιατρούς π.χ. στον ένα το Inegy ή το Pradaxa και στον άλλο το Eucreas. (σχετικά εύκολο σε δημόσιες μονάδες που συνταγογραφούν διαφορετικοί γιατροί, δύσκολο για ιδιώτες)
ΑΜΚΑ με μονήρη ακριβά φάρμακα π.χ. το Arvekap 11,25 που (αντ)έγραψα χτες με ασφαλιστική τιμή 180 ευρώ θα έχουν πρόβλημα. Τι να του πω όμως; "Πήγαινε στον ουρολόγο σου (που είναι στην Αθήνα) να σου το γράψει" ;

"Λύση" και στις δύο περιπτώσεις είναι η χρήση ΑΜΚΑ υγιών που θα συνταγογραφούνται (και θα εκτελούνται όμως) φθηνά φάρμακα (ponstan, salospir, zyloric, T4 κλπ).

Φυσικά λύση σε βάθος χρόνου είναι η μείωση της άχρηστης δαπάνης σε πολλούς ασφαλισμένους π.χ. η πραζόλη γιατί παίρνει πολλά φάρμακα κλπ
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GAD2 στις 8 Ιουλίου 2014, 10:26:02
παίρνει ινσουλίνη και ατορβαστατίνη 40....και φάρμακα πίεσης...τι κάνουμε?του βάζω σιμβαστίνη που δεν του έκανε τίποτε?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: spyros στις 8 Ιουλίου 2014, 10:34:48
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Όριο μηνιαίας δαπάνης ΕΟΠΥΥ ανά ασφ/νο: 42€ - Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη ανά ασφ/νο: 41€
Και τώρα τι κάνουμε???? Το κλείνουμε για τον υπόλοιπο μήνα???Αντιθέτως. Συνεχίζετε να βλέπετε ασθενείς, αλλά φροντίζετε (μη με ρωτάτε πώς) να τους συνταγογραφείτε λιγότερα από 42 ευρώ στον καθένα...

Παρεμπιπτόντως, σήμερα ο μ.ο. μου έπεσε, οπότε η "προειδοποίηση" που είχα χθες εξαφανίστηκε (προσωρινά φαντάζομαι).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: timex στις 8 Ιουλίου 2014, 10:38:44
Σε εμένα δε  φαίνεται ο μέσος όρος ανα ασθενή. Μήπως επειδή δεν έχω πολύ καιρό που έχω αρχίσει να συνταγογραφώ πάλι;;;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 8 Ιουλίου 2014, 11:01:54
   Σήμερα το ξαναέλεγξα και δυστυχώς μάλλον έκανα λάθος χθες βράδυ. Μετράνε οι εκτελεσμένες συνταγές. Οπότε δεν φτάνει να γράφουμε se "παρθένα" ΑΜΚΑ μόνο Zyloric (που, με την ευκαιρία, κοστίζει περισσότερο αν γραφεί μόνο του στη συνταγή) αλλά πρέπει να εκτελεστεί κιόλας.
   Συμπερασματικά δεν πρέπει να λες σε ασθενή με απλή μυαλγία πάρε μια παρακεταμόλη αλλά πρέπει να του γράφεις ενα LONARID για να κρατάς και το πλαφόνι σου χαμηλά. Έτσι μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη....
   Νομίζω είναι πολύ καλή  η συμβουλή του Διακομιστή για όσους έχουν πρόβλημα:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
......   Επομένως, όποιος θέλει φάρμακα που υπερβαίνουν τον μ.ο. μας, πρέπει να φέρνει μαζί του και κάνα-δυο ΑΜΚΑ υγιών ασφαλισμένων για να τους φορτώνουμε μια Bactroban ή κάνα Ponstan, ώστε να ρίχνουμε αυτοστιγμεί τον μ.ο. για να μην έχουμε προβλήματα και ψαχνόμαστε αργότερα.
....
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Μαραγκος Μ στις 8 Ιουλίου 2014, 11:03:16
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εγώ με το καλημέρα είδα "Προειδοποίηση: Έχετε ξεπεράσει το όριο μηνιαίας δαπάνης του ΕΟΠΥΥ ανά ασφαλισμένο." (Όριο μηνιαίας δαπάνης 57€ - Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη 57€)!


Kι εγω τα ίδια: "Προειδοποίηση: Έχετε ξεπεράσει το όριο μηνιαίας δαπάνης του ΕΟΠΥΥ ανά ασφαλισμένο." (Όριο μηνιαίας δαπάνης 50€ - Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη 56€)!

και τώρα τι κάνεις?? γράφεις ή οχι??
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ZArk στις 8 Ιουλίου 2014, 11:04:58
Ισως το συστημα να ειναι πιο χαζο απο οτι νομίζουμε.  ;D

Για δοκιμάστε να χρεώσετε 2 επισκέψεις ανα ασθενή με αρκετά φάρμακα .... δηλαδή 2 συνταγές και κλείσιμο επίσκεψης , νεα επίσκεψη με το ιδιο αμκα και συνέχιση συνταγογράφησης!!!! Δεν πιστεύω οτι γίνεται διασταύρωση αμκα αλλα μόνο υπολογισμός συνόλου επισκέψεων!!!!!


Το υπέροχο με τον Έλληνα ειναι οτι έχει μυαλό αλεξίπτωτο ( ειναι ανοικτό και βρίσκει λυση σε κάθε πρόβλημα).

Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 8 Ιουλίου 2014, 11:05:51
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
   Σήμερα το ξαναέλεγξα και δυστυχώς μάλλον έκανα λάθος χθες βράδυ. Μετράνε οι εκτελεσμένες συνταγές. Οπότε δεν φτάνει να γράφουμε se "παρθένα" ΑΜΚΑ μόνο Zyloric (που, με την ευκαιρία, κοστίζει περισσότερο αν γραφεί μόνο του στη συνταγή) αλλά πρέπει να εκτελεστεί κιόλας.
   Συμπερασματικά δεν πρέπει να λες σε ασθενή με απλή μυαλγία πάρε μια παρακεταμόλη αλλά πρέπει να του γράφεις ενα LONARID για να κρατάς και το πλαφόνι σου χαμηλά. Έτσι μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη....
   Νομίζω είναι πολύ καλή  η συμβουλή του Διακομιστή για όσους έχουν πρόβλημα:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
......   Επομένως, όποιος θέλει φάρμακα που υπερβαίνουν τον μ.ο. μας, πρέπει να φέρνει μαζί του και κάνα-δυο ΑΜΚΑ υγιών ασφαλισμένων για να τους φορτώνουμε μια Bactroban ή κάνα Ponstan, ώστε να ρίχνουμε αυτοστιγμεί τον μ.ο. για να μην έχουμε προβλήματα και ψαχνόμαστε αργότερα.
....

Αν εκεί που δε γράφαμε φάρμακα, αναγκαζόμαστε να γράφουμε έστω και ένα salospir ή lonarid σε παρθένα ΑΜΚΑ προκειμένου να ρίξουμε το πλαφόν μας, το κέρδος του ΕΟΠΥΥ ελαττώνεται και αυτοαναιρείται η εφαρμογή του μέτρου. Δεν το σκέφτηκαν αυτό? Δεν έχει λογική.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: panos papadopoulos στις 8 Ιουλίου 2014, 11:07:03
Δηλαδη εγω που συνταγογραφησα forsteo σε οστοπορωτικη ασθενη την πατησα?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 8 Ιουλίου 2014, 11:11:48
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Όριο μηνιαίας δαπάνης ΕΟΠΥΥ ανά ασφ/νο: 42€ - Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη ανά ασφ/νο: 41€
Και τώρα τι κάνουμε???? Το κλείνουμε για τον υπόλοιπο μήνα???
   Γράφεις λίγες πιο φθηνές συνταγές που θα εκτελεστούν σήμερα και περιμένεις αύριο. Σίγουρα απόφυγε τις μεγαλύτερες του ατομικού πλαφόν...

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ισως το συστημα να ειναι πιο χαζο απο οτι νομίζουμε.  ;D
Για δοκιμάστε να χρεώσετε 2 επισκέψεις ανα ασθενή με αρκετά φάρμακα .... δηλαδή 2 συνταγές και κλείσιμο επίσκεψης , νεα επίσκεψη με το ιδιο αμκα και συνέχιση συνταγογράφησης!!!! Δεν πιστεύω οτι γίνεται διασταύρωση αμκα αλλα μόνο υπολογισμός συνόλου επισκέψεων!!!!!
   Όχι σύνολου επισκέψεων αλλά σύνολου εκτελεσμένων συνταγών. Δυστυχώς σπάνια γράφω πάνω απο μια συνταγή σε ασθενή οπότε οι διπλές (στο ίδιο ΑΜΚΑ) δεν ξέρω αν μετράν σαν μία ή 2....

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αν εκεί που δε γράφαμε φάρμακα, αναγκαζόμαστε να γράφουμε έστω και ένα salospir ή lonarid σε παρθένα ΑΜΚΑ προκειμένου να ρίξουμε το πλαφόν μας, το κέρδος του ΕΟΠΥΥ ελαττώνεται και αυτοαναιρείται η εφαρμογή του μέτρου. Δεν το σκέφτηκαν αυτό? Δεν έχει λογική.
Συμφωνώ απόλυτα, αλλά τι έχει λογική; Και στο κάτω-κάτω, η (κάθε) θεία μου χρειάζεται το LONARID! (τι να κάνουν, να απαγορέψουν να γράφεις φθηνά φάρμακα; ).

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δηλαδη εγω που συνταγογραφησα forsteo σε οστοπορωτικη ασθενη την πατησα?
   Όχι, είναι φάρμακο ΕΟΠΥΥ (ΦΥΚ) και μάλλον δεν μετράει...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Μαρία Χόρτη στις 8 Ιουλίου 2014, 11:14:17
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εγώ με το καλημέρα είδα "Προειδοποίηση: Έχετε ξεπεράσει το όριο μηνιαίας δαπάνης του ΕΟΠΥΥ ανά ασφαλισμένο." (Όριο μηνιαίας δαπάνης 57€ - Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη 57€)!
Kι εγω τα ίδια: "Προειδοποίηση: Έχετε ξεπεράσει το όριο μηνιαίας δαπάνης του ΕΟΠΥΥ ανά ασφαλισμένο." (Όριο μηνιαίας δαπάνης 50€ - Τρέχουσα μηνιαία δαπάνη 56€)!
και τώρα τι κάνεις?? γράφεις ή οχι??

φυσικά και γράφω, ιδιώτης είμαι. Εδω παλεύουμε να βρούμε ασθενείς, θα τους διώξουμε τωρα;
Παρεπιπτόντως, κι εμενα έπεσε στο 50%. Προφανώς αλλάζει καθημερινά; Βλέποντας και κάνοντας.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 8 Ιουλίου 2014, 11:58:07
Έχω παραπέμψει μέχρι στιγμής 6 άτομα για συμπληρωματική συνταγογράφηση σε συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Κανείς τους δεν διαμαρτηρήθηκε ιδιαίτερα, δύο μάλιστα εξέφρασαν και ικανοποίηση γιατί επιτέλους μπαίνει τάξη!! Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών!!!
Τίτλος: Απ: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 8 Ιουλίου 2014, 12:08:59
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Προς το παρόν οι "λύσεις" για ΑΜΚΑ  με ακριβά (στο σύνολο) φάρμακα είναι το "σπάσιμο" τους με επισκέψεις σε 2 ή περισσότερους γιατρούς π.χ. στον ένα το Inegy ή το Pradaxa και στον άλλο το Eucreas.

Επειδή όμως το πλαφόν μπήκε ανά Ειδικότητα, πρέπει το σπάσιμο να γίνεται σε ιατρούς διαφορετικής ειδικότητας (διορθώστε με αν κάνω λάθος).

Επίσης, υπάρχει και το εξής πρόβλημα: Ένας ΓΙ εξετάζει έναν ασθενή και του γράφει π.χ. Κλαρισίντ και Συμπικόρτ (+ εσομεπραζόλη), εξαντλώντας το πλαφόνι. Όμως, μετά από ξερωγώ 10 μέρες, εντός του ίδιου μήνα, ο ίδιος ασφαλισμένος πάει και εκτελεί μια τρίμηνη που είχε βγάλει από ιατρό επίσης ΓΙ. Οι δυο συνταγές (του κρυολογήματος συν τα χρόνια της τρίμηνης) εκτινάσσουν αθροιστικά το πλαφόν του ασφαλισμένου (που μπορεί να αποσπάσει από Γενικούς Ιατρούς) στα ύψη. Ποιός από τους δυο ΓΙ είναι αυτός που χρεώνεται την υπέρβαση;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 8 Ιουλίου 2014, 12:14:34
Και με το 5ευρω τι γίνεται? Ο ασθενής πάει σήμερα στον Γενικό Ιατρό να γράψει τα φάρμακά του και μετά από 3 μέρες στον επισκέπτη νευρολόγο του κέντρου υγείας και ξαναπληρώνει 5ευρω και σε μια βδομάδα που θα έχει το κέντρο υγείας επισκέπτη ορθοπεδικό ξανά 5ευρω, ενώ πριν με ένα πεντάευρω τα έγραφε όλα?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 8 Ιουλίου 2014, 12:20:25
Γειά σας. Είμαι ΓΙ σε ΚΥ.

Αν ένας ασφαλισμένος πάρει από μένα ένα πλαφόνι, μπορεί μετά να πάει στο συνάδελφό μου ΓΙ στη διπλανή πόρτα και να πάρει άλλο ένα;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Medicine Man στις 8 Ιουλίου 2014, 12:29:26
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Γειά σας. Είμαι ΓΙ σε ΚΥ.

Αν ένας ασφαλισμένος πάρει από μένα ένα πλαφόνι, μπορεί μετά να πάει στο συνάδελφό μου ΓΙ στη διπλανή πόρτα και να πάρει άλλο ένα;
Μπορεί να πάει σε όσους Γ.Ι θέλει και να γράψει ότι θέλει.Το πλαφόν είναι του ιατρού και όχι του ασφαλισμένου.Θα έχει ο ασφαλισμένος πλαφόν για υπηρεσίες υγείας, μόνο άν εφαρμοστεί η ατομική κάρτα υγείας.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 8 Ιουλίου 2014, 12:35:06
Ευχαριστώ. Θα γράφουμε επομένως μέχρι 44 ευρώ και θα στέλνουμε τον ασφαλισμένο να συνεχίσει αλλού τα υπόλοιπα φάρμακά του.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GAD2 στις 8 Ιουλίου 2014, 12:37:54
Να βγει ανακοίνωση από τον υπουργό υγείας ή τον ΕΟΠΥΥ στα κανάλια για να μη τα λέμε εμείς λέω εγώ...δεν έχω όρεξη να πλακώνομαι τζάμπα για ....ίες άλλων
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: panos papadopoulos στις 8 Ιουλίου 2014, 12:42:34
Τρεις λαλουν και δυο χορευουν! Αμα βγάλουμε άκρη γράψτε μου!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: george fagogenis στις 8 Ιουλίου 2014, 13:11:06
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Έχω παραπέμψει μέχρι στιγμής 6 άτομα για συμπληρωματική συνταγογράφηση σε συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Κανείς τους δεν διαμαρτηρήθηκε ιδιαίτερα, δύο μάλιστα εξέφρασαν και ικανοποίηση γιατί επιτέλους μπαίνει τάξη!! Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών!!!

εμένα κόντεψε να με δείρει ένας γιατί, όπως λέει "δεν μπορεί να πηγαίνει ΚΑΙ σε παθολόγο"....
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 8 Ιουλίου 2014, 16:47:27
Έχει κανείς καμιά ιδέα για το πότε ενημερώνει η ΗΔΙΚΑ αυτό το κατασκεύασμα; Εμένα από το πρωί το ίδιο δείχνει
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 8 Ιουλίου 2014, 17:00:00
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Έχει κανείς καμιά ιδέα για το πότε ενημερώνει η ΗΔΙΚΑ αυτό το κατασκεύασμα; Εμένα από το πρωί το ίδιο δείχνει
   Μάλλον το βράδυ ή ενδεχομένως δις  ημερησίως (ωσαν αντιβίωση)...

   Άλλο πρόβλημα: γνωστή μου παιδίατρος, ιδιώτης, με πεσμένη (αναμενόμενα) νοσηρότητα το καλοκαίρι, έχει μόνο εμβόλια αυτές τις 8 μέρες... Στα στοιχεία δαπάνης ιατρού έχει ευτελές ποσό (~15 ευρώ) αφού τα εμβόλια με Αδωνική απόφαση, δεν υπολογίζονταν στο παλιό πλαφόν. Όμως με 10 σχετικά ακριβά εμβόλια (όλο πρωτότυπα είναι). η δαπάνη κατ' ασθενή έχει ξεφύγει (εκεί υπολογίζονται τα εμβόλια). Ως ιδιώτης δεν μπορεί να γράψει μερικά Αλγκοφρένια για να κατεβάσει το μέσο όρο γιατί θα πρέπει να συνοδεύονται απο ΑΠΥ. Και ποσα δωρεάν ΑΠΥ να γράψεις (το ίδιο πρόβλημα βέβαια έχουν όλοι οι ιδιώτες εκτός απο τους ΕΟΠΥΥ-ΕΣΥ ιατρούς).
   Ο Αδων είχε κάνει δεκτό το αίτημα των παιδιάτρων (και μάλλον σωστά) να μην "μετράνε" τα εμβόλια στο πλαφόν. Πριν περάσουν 6 μήνες ο ...νέος υπουργός τα ξέχασε... Αναμένονται σύντομα διαμαρτυρίες απο τις παιδιατρικές εταιρίες.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 8 Ιουλίου 2014, 18:23:30
Απορία:
Εικάζουμε ότι τα φάρμακα υψηλού κόστους που εκτελούνται από τα φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ δεν μετρούν στον υπολογιζόμενο μέσο όρο.
Οι αιματολόγοι που κυρίως γράφουν φάρμακα που εκτελούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, γιατί έχουν μέσο όρο 650 ευρώ;
Μήπως τελικά μετρούν κι αυτά;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 8 Ιουλίου 2014, 18:24:10
Πάντως με το νέο σύστημα αναδείχθηκε το ότι κάποιοι συνάδελφοι, κατά μέσο όρο, υπήρξαν αρκετά πιο συγκρατημένοι. Άραγε, με το σύστημα του πλαφόν θα δοθεί κάποιο κίνητρο να συνεχίσουν να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ή θα αφεθούν να πλησιάσουν όσο μπορούν το Μ.Ο.;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GAD2 στις 8 Ιουλίου 2014, 18:45:36
Δεν άντεξα και τα έγραψα όλα σε μια ασθενή........τα πάντα....και ξέφυγα από το όριο....κατάρα
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ιορδάνης Καπάνταης στις 8 Ιουλίου 2014, 19:03:20
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν άντεξα και τα έγραψα όλα σε μια ασθενή........τα πάντα....και ξέφυγα από το όριο....κατάρα

Και εγώ το ίδιο εκανα σήμερα σε 2-3 ασθενείς μου (ειδικα 1 με φαρμακα που κοστιζουν 300 € --> Invega/Cymbalta κλπ. και 1 με Pradaxa), αλλα για να πω την αλήθεια δε θα σκασω κιόλας,ουτε θα διώξω & θα ταλαιπωρήσω παλιους ασθενείς μου εξαιτίας την ανεγκεφαλίασης του εκάστοτε ΒΟΛΕΥΤΗ υπουργού  >:(
Ναι το ξέρω οτι αυριο ο μεσος όρος μου θα εχει εκτοξευθει στα 80 €/ατομο απο τα 56 που είναι σήμερα (48 ειναι ο δικος μου μεγιστος), αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου,αι σιχτιρ πια................................................. >:( >:( >:(

Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Περιθωριακός στις 8 Ιουλίου 2014, 19:35:40
Η συζητηση εδω, με ολο το σεβασμο προς ολους,  δειχνει οτι αυτοι τους οποιους συχνα αποκαλουμε αχρηστους, ανοητους, ασχετους κτλ., χτυπανε παλαμακια και εμεις χορευουμε. Αν διαφωνουμε με το πλαφον αυτου του τυπου ας μην δωσουμε σημασια. Το 80% απο εμας θα το ξεπερασει και οι κυρωσεις θα αφορουν σχεδον ολους τους γιατρους της χωρας. Μαζικες κυρωσεις δεν ειναι ευκολα εφαρμοστεες. Αλλα ακομα και να υποστουμε κυρωσεις... περιμενουμε να αλλαξουμε οτιδηποτε, εντελως αζημιωτα? Οσο προσπαθουμε εναγωνιως να βρουμε τροπους να πειθαρχισουμε σε ανοησιες, με τροπο μαλιστα που αναιρει το σκοπο υπαρξης του (γραφοντας λοναριντ σε παρθενα αμκα απλα ανεβαζουμε τελικα τη δαπανη συνολικα, γλιτωνουμε ομως τον κ@λαρικο μας) θα ειμαστε απολυτως αξιοι της μοιρας μας, το οτι δηλαδη απο γιατροι γιναμε μιζεροι μπακαληδες...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 8 Ιουλίου 2014, 20:02:43
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Το 80% απο εμας θα το ξεπερασει και οι κυρωσεις θα αφορουν σχεδον ολους τους γιατρους της χωρας. Μαζικες κυρωσεις δεν ειναι ευκολα εφαρμοστεες.

Κι όμως θα διαφωνήσω. Οι φμφ με τα ριμπέτια που πλερώνουν ξέρουν από μαζικές τιμωρίες και σε ανάλογο καθεστώς πάνε να εντάξουν κι εμάς.

Άρα, γράφουμε φάρμακα στον ασθενή κατά σειρά σπουδαιότητας (ενδεικτικά: καρδιά>ψυχολογικά>χαπ>προστάτης>ορθοπεδικά ) μέχρι το ύψος του πλαφονιού (44 ευρώ εγώ), και από κει και πέρα αφήνουμε τον ασφαλισμένο να πάει να πάρει κι άλλα πλαφόνια από άλλους συναδέλφους.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Περιθωριακός στις 8 Ιουλίου 2014, 20:28:14
Μα αγαπητε διακομιστη, εδω υπαρχει μεγαλη διαφορα απο τα ριμπετια των εμπορων. Και ειναι πρωτιστως ηθικη. Οταν στελνεις τον παππου απο το χωριο στο διπλα χωριο για να γραψει τα υπερ του πλαφονιου σου φαρμακα, το κανεις για να σωσεις τον εαυτο σου και κανεναν αλλον. Γινεσαι οργανο του κρατους, σε κατι που διακυρησεις οτι διαφωνεις, για να προστατεψεις τον μισθο σου. Το κρατος πετυχε παλι να κανει τη βρωμοδουλεια του στις πλατες σου και η κοινωνια καταλαβαινει.
Αν δεχτουμε ολοι μαζι αποκλεισμο απο τη συνταγογραφιση, επειδη δεν θελαμε να σερνουμε τον παππου απο χωριο σε χωριο, το κρατος χανει ηθικα και εμεις δεν φαινομαστε για αλλη μια φορα ως τα ακαρδα οργανα της καταπιεσης. Ταυτοχρονα ο παππους δεν μπορει να γραψει πουθενα τα φαρμακα του(εχουμε δεχτει κυρωσεις) και αρχιζει η πιεση του κοσμου προς το κρατος ομως πια, και οχι προς τα εμας οπως οταν υπακουμε τυφλα. Και αυτο ειναι μια αρχη για αλλαγες στην ξεφτιλα μας. Αλλιως ας παραδεχτουμε οτι ειμαστε επιστημονες του κ@λου που για τον μισθο μας θα πουλησουμε τα παντα, μιας και η αξιοπρεπεια πρεπει να στολιζει καθε επιστημονα.
Σε αυτη την περιπτωση, συγχαιρω τους κυβερνωντες που μας φερονται με αυτον τον τροπο, τροπο που αρμοζει σε φουφουτους...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 8 Ιουλίου 2014, 21:29:01
Υποθέτω ότι οι σύλλογοι σύντομα θα προσφύγουν στο ΣτΕ και το θέμα θα λυθεί θετικά ή αρνητικά. Επειδή προφανώς και αυτό το πλαφόν δεν μας αρέσει, όπως και το προηγούμενο, τώρα διαβάζω ιδέες και για πλαφόν ανά πάθηση. Γράφουμε ας πούμε ΣΔ με κωδικό Ε11 και το πλαφόν ποιο θα είναι; από 1 μέχρι 250 ευρώ υποθέτω. Αντιστοίχως στην υπέρταση, στην καρδιακή ανεπάρκεια κλπ. Γιατί δε λέμε εξ αρχής ότι δεν θέλουμε καθόλου πλαφόν να τελειώνουμε; Και αυτό που λέει ο ΙΣΑ ότι είναι πάντα υπέρ του ελέγχου τι εννοεί. Θα φτιαξουμε επιτροπές που θα ελέγχουν μία-μία εκατομμύρια συνταγές για να κρίνουν αν μια αγωγή είναι εκτός ενδείξεων; και πως θα ελέγχεται ένας Γιατρός, με βάση ποιο σημείο αναφοράς; Πως θα προστατευτεί ένας Γιατρός από το να κατηγορηθεί από τον κάθε ανώμαλο γραφειοκράτη για υπερσυνταγογράφηση; Τι θα απαντήσει σε κάποιον έλεγχο αν τον ρωτήσουν γιατί το 80% των διαβητικών ασθενών του παίρνει DPP-4; Πραγματικά από το 2011 που διορίστηκα βαρέθηκα κάθε τρεις και λίγο με τον κάθε περίεργο γραμματέα, Υπουργό, ή ότι άλλο είναι τελοσπάντων. Σε ότι με αφορά μέχρι να λυθεί το ζήτημα θα τηρήσω το όριο που μου αντιστοιχεί. Τα υπόλοιπα ας τα δούνε οι υπεύθυνοι.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Δημήτρης Μακρέας στις 8 Ιουλίου 2014, 21:35:10
-Πως τοποθετείται ο κάθε ένας από μας απέναντι στο ρόλο του στην παροχή ΠΦΥ?
-Τι νοείται ως μονάδα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, ποιος ο ρόλος και ποιες οι υποχρεώσεις απέναντι στους ανθρώπους?
Είναι λογικό ή παράλογο κάθε άνθρωπος να μπορεί να συνταγογραφεί στη μονάδα αναφοράς του, είτε είναι ιδιώτης συμβεβλημένος, είτε ΠΙ, είτε ΚΥ, είτε ΠΕΔΥ , το σύνολο της τεκμηριωμένης συνταγογραφίας?
-Ποια είναι η ευθύνη μας απέναντι σε αυτή την τεκμηρίωση και τι κάμουμε όταν θεωρούμε ότι υπάρχει  πρόβλημα τεκμηρίωσης?
-Η τεκμηρίωση προκύπτει ή όχι από τη συνεργασία γιατρών διαφίρων ειδικοτήτων και βαθμίδων?
-Αρνούμαστε τη συνταγογράφηση όταν δε φτάνει το μπάτζετ ή όταν η τεκμηρίωση μπάζει? Συνταγογραφούμε όταν μπάζει ,αρκεί να μην κοστίζει?

Νομίζω ότι αν δεν απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα ,δύσκολα θα έχουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι στους ασθενείς, στο κράτος ,αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό.
Αυτό που φοβάμαι περισσότερο είναι ότι εισάγεται ένας (ακόμα) παράγοντας φθοράς της θεραπευτικής σχέσης.
Φοβάμαι ότι θα καταντήσουμε να αντιμετωπίζουμε με θυμό και αγανάκτηση τους πλέον επιβαρημένους σωματικά, ψυχικά και κοινωνικά ασθενείς, αντί να τους περιβάλλουμε με την αγάπη και τη φροντίδα που αντιστοιχεί στα προβλήματα υγείας τους. Αν δεν έχουμε ξεκάθαρα οριοθετήσει το ρόλο μας θα καταντήσουμε αντί θεραπευτές, παράγοντας επιπλέον νοσηρότητας.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Γ.Κτιστάκης στις 9 Ιουλίου 2014, 01:22:18
Ετσι για να κεντρισω καποιους, λεω ΟΧΙ στα πλαφον!!!!!!! Να καταργηθουν!!!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: panos papadopoulos στις 9 Ιουλίου 2014, 07:48:25
Πάντα εμείς οι γιατροί είμασταν τα καλά παιδιά των κυβερνήσεων. Μας ξεφτιλήσανε σε βαθμό που δεν πάει άλλο. Ακόμα και προ κρίσεως οι μισθοί μας αποτελούσαν μια ξεφτίλα επιπέδου θυρωρού ή ακομα και χειρότερα. Ποτέ δεν μιλήσαμε ή απεργήσαμε σοβαρά. Φτάσαμε δε επι κρίσης η επίσκεψη στον γιατρό να είναι 6 ευρώ. Το πάρκινγκ που θα πλρωσει ο ασθενής μας για να ερθει σε εμάς μπορει να ειναι ακριβότερο από την επίσκεψη στον γιατρό(το πάρκινγκ τα παιρνει και επί τόπου). Τρεξαμε όμως πολλοί να κάνουμε τις σωτήριες συμβάσεις της ξεφτίλας μην και μείνουμε έξω από το παιχνίδι. Και πόσοι ακόμα αυτή τη στιγμή παρακαλούν ή θα παρακαλούσαν για σύμβαση. Πότε ενωθήκαμε σαν μια γροθιά να πουμε σθεναρα όχι? ΠΟΤΕ!!! Γιατί απλά ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Συνεχίζουνε να μας ξεφτιλίζουνε κατηγορώντας μας ως διεφθαρμένους, υπεσυνταγογράφους, μας επιβάλουν πλαφόν και εμείς κοιταμε πως θα βρούμε μπακαλίστικες μεθόδους για να συνεχίσουμε να κανουμε ΤΙ? Να μπορούμε απλά να γράφουμε τα φάρμακα στους ασθενείς μας!!!! Η χώρα όντως παιρνάει μια ατελείωτη κρίση και αυτοί αντί να ανοίξουνε καμία λιστα Λαγκάρντ να βρουνε ποιοι τρώγανε με χρυσά κουτάλια εις βάρος μας, αντί να κυνηγήσουνε κανά ορθοπαιδικό που εχει κάνει εκατομύρια από τις μίζες των μοσχευμάτων, αντί να δούνε πόσα στέντ έχουνε μπεί χωρίς λόγο, ξεφτιλίζουνε το σύνολο της ιατρικής κοινότητας και επιβάλουν 51 ευρώ πλαφόν να μας κάνουνε και τη ζωη δύσκολη και την δική μας και των ταλαίπωρων ασθενών μας που αγωνιούν πως θα κρα;τηθούν στην ζωή παίρνοντας τα φαρμακάκια τους! Άισχος για εμάς, αίσχος για αυτούς!
Αν λέω όχι στο πλαφόν? Εννοείται πως ΝΑΙ!!!!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 9 Ιουλίου 2014, 09:09:10
Αν το ερώτημα είναι "θέλουμε εμείς οι γιατροί τον έλεγχο;" τότε θεωρώ ότι η συνισταμένη θα κλίνει υπέρ του "ναι".
Μπορεί το πλαφόν με την παρούσα μορφή να είναι ένας κακός έλεγχος, αλλά ωστόσο είναι έλεγχος.
Ο έλεγχος πάντα αποβαίνει υπέρ όσων δουλεύουν ευσυνείδητα με κέντρο βάρους τον ασθενή τους.
Συνεπώς, ο αγώνας μας, που πρέπει να υπάρχει και να είναι συντονισμένος το κατά δύναμιν, καλό είναι να εστιάζει όχι στην ύπαρξη ελέγχου, αλλά στη μορφή και την ποιότητα αυτού.
Εξάλλου αν είχαμε, ως ιατρικό σώμα, υιοθετήσει οι ίδιοι έλεγχο, δε θα υπήρχε κανένας ΕΟΠΥΥ και κανένα υπουργείο να τολμήσει να παρεισφρύσει σε τόσο ευαίσθητο τομέα όπως το ιατρικό λειτούργημα.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 9 Ιουλίου 2014, 10:23:03
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μα αγαπητε διακομιστη, εδω υπαρχει μεγαλη διαφορα απο τα ριμπετια των εμπορων. Και ειναι πρωτιστως ηθικη. Οταν στελνεις τον παππου απο το χωριο στο διπλα χωριο για να γραψει τα υπερ του πλαφονιου σου φαρμακα, το κανεις για να σωσεις τον εαυτο σου και κανεναν αλλον. Γινεσαι οργανο του κρατους, σε κατι που διακυρησεις οτι διαφωνεις, για να προστατεψεις τον μισθο σου. Το κρατος πετυχε παλι να κανει τη βρωμοδουλεια του στις πλατες σου και η κοινωνια καταλαβαινει.
Αν δεχτουμε ολοι μαζι αποκλεισμο απο τη συνταγογραφιση, επειδη δεν θελαμε να σερνουμε τον παππου απο χωριο σε χωριο, το κρατος χανει ηθικα και εμεις δεν φαινομαστε για αλλη μια φορα ως τα ακαρδα οργανα της καταπιεσης. Ταυτοχρονα ο παππους δεν μπορει να γραψει πουθενα τα φαρμακα του(εχουμε δεχτει κυρωσεις) και αρχιζει η πιεση του κοσμου προς το κρατος ομως πια, και οχι προς τα εμας οπως οταν υπακουμε τυφλα. Και αυτο ειναι μια αρχη για αλλαγες στην ξεφτιλα μας. Αλλιως ας παραδεχτουμε οτι ειμαστε επιστημονες του κ@λου που για τον μισθο μας θα πουλησουμε τα παντα, μιας και η αξιοπρεπεια πρεπει να στολιζει καθε επιστημονα.
Σε αυτη την περιπτωση, συγχαιρω τους κυβερνωντες που μας φερονται με αυτον τον τροπο, τροπο που αρμοζει σε φουφουτους...

Xθες ξύπνησα με μ.ο. 27 και μετά τα γκολ της Γερμανίας είχα μ.ο. 30.
Αν νομίζετε ότι είναι δύσκολο να κρίνουν τις εξηγήσεις μας ανεπαρκείς και να μας επιβάλλουν ένα ξεγυρισμένο rebate, ρωτήστε τον φμφ της διπλανής σας πόρτας. Και τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε όχι τις αποδοχές μας, αλλά και αυτά που είχαμε πριν μπούμε στην ιατρική.

Ο μόνος τρόπος για να καταπέσει άμεσα το πλαφόν, είναι η μαζική λαϊκή αντίδραση. Και για να την επιτύχουμε, πρέπει το μέτρο να γίνει αισθητό και να βγάλει στο δρόμο όχι τον ιατρό, αλλά τον ασφαλισμένο.
Επομένως, όποιος ιατρός λέει ΟΧΙ στο πλαφόν, το εφαρμόζει  - ενώ όποιος επιθυμεί τη διατήρησή του, συνεχίζει να συνταγογραφεί σαν να μη συμβαίνει τίποτε.
Τίτλος: Απ: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: panos papadopoulos στις 9 Ιουλίου 2014, 10:54:03
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μα αγαπητε διακομιστη, εδω υπαρχει μεγαλη διαφορα απο τα ριμπετια των εμπορων. Και ειναι πρωτιστως ηθικη. Οταν στελνεις τον παππου απο το χωριο στο διπλα χωριο για να γραψει τα υπερ του πλαφονιου σου φαρμακα, το κανεις για να σωσεις τον εαυτο σου και κανεναν αλλον. Γινεσαι οργανο του κρατους, σε κατι που διακυρησεις οτι διαφωνεις, για να προστατεψεις τον μισθο σου. Το κρατος πετυχε παλι να κανει τη βρωμοδουλεια του στις πλατες σου και η κοινωνια καταλαβαινει.
Αν δεχτουμε ολοι μαζι αποκλεισμο απο τη συνταγογραφιση, επειδη δεν θελαμε να σερνουμε τον παππου απο χωριο σε χωριο, το κρατος χανει ηθικα και εμεις δεν φαινομαστε για αλλη μια φορα ως τα ακαρδα οργανα της καταπιεσης. Ταυτοχρονα ο παππους δεν μπορει να γραψει πουθενα τα φαρμακα του(εχουμε δεχτει κυρωσεις) και αρχιζει η πιεση του κοσμου προς το κρατος ομως πια, και οχι προς τα εμας οπως οταν υπακουμε τυφλα. Και αυτο ειναι μια αρχη για αλλαγες στην ξεφτιλα μας. Αλλιως ας παραδεχτουμε οτι ειμαστε επιστημονες του κ@λου που για τον μισθο μας θα πουλησουμε τα παντα, μιας και η αξιοπρεπεια πρεπει να στολιζει καθε επιστημονα.
Σε αυτη την περιπτωση, συγχαιρω τους κυβερνωντες που μας φερονται με αυτον τον τροπο, τροπο που αρμοζει σε φουφουτους...

Xθες ξύπνησα με μ.ο. 27 και μετά τα γκολ της Γερμανίας είχα μ.ο. 30.
Αν νομίζετε ότι είναι δύσκολο να κρίνουν τις εξηγήσεις μας ανεπαρκείς και να μας επιβάλλουν ένα ξεγυρισμένο rebate, ρωτήστε τον φμφ της διπλανής σας πόρτας. Και τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε όχι τις αποδοχές μας, αλλά και αυτά που είχαμε πριν μπούμε στην ιατρική.

Ο μόνος τρόπος για να καταπέσει άμεσα το πλαφόν, είναι η μαζική λαϊκή αντίδραση. Και για να την επιτύχουμε, πρέπει το μέτρο να γίνει αισθητό και να βγάλει στο δρόμο όχι τον ιατρό, αλλά τον ασφαλισμένο.
Επομένως, όποιος ιατρός λέει ΟΧΙ στο πλαφόν, το εφαρμόζει  - ενώ όποιος επιθυμεί τη διατήρησή του, συνεχίζει να συνταγογραφεί σαν να μη συμβαίνει τίποτε.
Αν όμως αγαπητέ συνάδεδλφε το εφαρμόζει τηρώντας το εκάστοτε όριο, απλά πάει με τα νερά τους και για αυτούς ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αν όμως είμασταν συννενοημένοι να το αγνοήσουμε όλοι μαζί, τότε τι θα μας κάνανε? ΤΙΠΟΤΑ!!!!! Αν λοιπόν περιμένεις να ξεσηκωθεί ο 90χρονος συνταξιούχος μάλλον εχεις φρούδες ελπίδες. Μιλάμε οτι ζούμε σε μια χώρα με σχεδόν όλους τους νεους να είναι  άνεργοι και αυτοί οι ίδιοι δεν πανε κάν να ψηφίσουν. Αντίθετα κύριοι την  ευθύνη του ξεσηκωμου την εχουν οι άνθρωποι των τεχνων και των γραμμάτων. ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΕΙΣ!!!!!
Τίτλος: Απ: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 9 Ιουλίου 2014, 11:12:14
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αν όμως αγαπητέ συνάδεδλφε το εφαρμόζει τηρώντας το εκάστοτε όριο, απλά πάει με τα νερά τους και για αυτούς ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αν όμως είμασταν συννενοημένοι να το αγνοήσουμε όλοι μαζί, τότε τι θα μας κάνανε? ΤΙΠΟΤΑ!!!!! Αν λοιπόν περιμένεις να ξεσηκωθεί ο 90χρονος συνταξιούχος μάλλον εχεις φρούδες ελπίδες. Μιλάμε οτι ζούμε σε μια χώρα με σχεδόν όλους τους νεους να είναι  άνεργοι και αυτοί οι ίδιοι δεν πανε κάν να ψηφίσουν. Αντίθετα κύριοι την  ευθύνη του ξεσηκωμου την εχουν οι άνθρωποι των τεχνων και των γραμμάτων. ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΕΙΣ!!!!!

Χωρίς καμία διάθεση αντιδικίας (άλλωστε είμαστε όλοι σύμμαχοι στον αγώνα κατά του πλαφόντος), θα ήθελα να επισημάνω πως η τοποθέτησή σας έχει δυο βασικά defects:
1. Bασίζεται στην αυθαίρετη παραδοχή ότι δεν θα μας πειράξουν αν υπερβούμε το πλαφόν
2. Δεν παρουσιάζει σχέδιο διαφυγής (caveat) σε περίπτωση που δεν ισχύσει το παραπάνω

Επίσης, δεν είναι ανάγκη να βγει στο δρόμο ο 90χρονος (πού τον θυμηθήκατε, καλή του ώρα) αλλά ο γιός του και φροντιστής του, όπως και όλοι οι ασφαλισμένοι που θίγονται άμεσα από το πλαφόνι. Το θέμα του πλαφόν προσφέρεται για πολύ λαϊκισμό και πολιτική σπέκουλα αλλά ακόμη δεν έχει αναδειχτεί όσο θα έπρεπε επειδή το κουκουλώνουμε και δεν το έχουμε αναδείξει εμείς. Και ο καλύτερος τρόπος υπόθαλψης και ενδυνάμωσης του, είναι  να ακολουθούμε  τη στρατηγική της υποτέλειας, του στρουθοκαμηλισμού και σιωπηρής αποδοχής, δηλαδή τη μη εφαρμογή του (που προτείνει παραπάνω ο εκλεκτός συνάδελφος @panos papadopoulos).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 9 Ιουλίου 2014, 11:18:00
Επιπλέον, αν διαμαρτυρηθούμε εμείς κατά του πλαφονιού, ο μάκης ο βορίδης και οι συν αυτώ δημοσιοκάφροι, θα το πλασάρουν στην κοινή γνώμη σαν ένα ακόμη συντεχνιακό αίτημα των ιατρών και θα βαλτώσει στο βούρκο της συζήτησης για το φακελάκι, τα ράντζα, τις μίζες στα υλικά, την υπερσυνταγογράφηση κ.λπ.

Επομένως, κατά του πλαφονιού πρέπει να αγωνιστούν οι ασφαλισμένοι και όχι οι ιατροί, οι οποίοι αν θέλουν να το πολεμήσουν, πρέπει απλά να το εφαρμόσουν.
Τίτλος: Απ: Απ: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: panos papadopoulos στις 9 Ιουλίου 2014, 11:22:18
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αν όμως αγαπητέ συνάδεδλφε το εφαρμόζει τηρώντας το εκάστοτε όριο, απλά πάει με τα νερά τους και για αυτούς ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αν όμως είμασταν συννενοημένοι να το αγνοήσουμε όλοι μαζί, τότε τι θα μας κάνανε? ΤΙΠΟΤΑ!!!!! Αν λοιπόν περιμένεις να ξεσηκωθεί ο 90χρονος συνταξιούχος μάλλον εχεις φρούδες ελπίδες. Μιλάμε οτι ζούμε σε μια χώρα με σχεδόν όλους τους νεους να είναι  άνεργοι και αυτοί οι ίδιοι δεν πανε κάν να ψηφίσουν. Αντίθετα κύριοι την  ευθύνη του ξεσηκωμου την εχουν οι άνθρωποι των τεχνων και των γραμμάτων. ΔΗΛΑΔΗ ΕΜΕΙΣ!!!!!

Χωρίς καμία διάθεση αντιδικίας (άλλωστε είμαστε όλοι σύμμαχοι στον αγώνα κατά του πλαφόντος), θα ήθελα να επισημάνω πως η τοποθέτησή σας έχει δυο βασικά defects:
1. Bασίζεται στην αυθαίρετη παραδοχή ότι δεν θα μας πειράξουν αν υπερβούμε το πλαφόν
2. Δεν παρουσιάζει σχέδιο διαφυγής (caveat) σε περίπτωση που δεν ισχύσει το παραπάνω

Επίσης, δεν είναι ανάγκη να βγει στο δρόμο ο 90χρονος (πού τον θυμηθήκατε, καλή του ώρα) αλλά ο γιός του και φροντιστής του, όπως και όλοι οι ασφαλισμένοι που θίγονται άμεσα από το πλαφόνι. Το θέμα του πλαφόν προσφέρεται για πολύ λαϊκισμό και πολιτική σπέκουλα αλλά ακόμη δεν έχει αναδειχτεί όσο θα έπρεπε επειδή το κουκουλώνουμε και δεν το έχουμε αναδείξει εμείς. Και ο καλύτερος τρόπος συγκάλυψης και διατήρησής του, είναι  να ακολουθούμε  τη στρατηγική της υποτέλειας, του στρουθοκαμηλισμού και σιωπηρής αποδοχής, δηλαδή τη μη εφαρμογή του (που προτείνει παραπάνω ο εκλεκτός συνάδελφος @panos papadopoulos).
1)Γιατί ποιός δεν το εφαρμόζει? ποιός τολμάει? Αυτό ακριβώε λέω. Όλοι υποτακτικότατα το εφαρμόζουμε!
2) Ποιός να ξεσηκωθεί? Ογιός του 90 χρονου?  Αυτος δεν παει να ψηφίσει κάν! Εδω ο γιός του ειναι άνεργος έχει παιδία, χρωστάει, φιλοξενείται από τους γονείς του. ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΚΟΥΒΕΝΤΟΥΛΑ. Περιμένεις να ξεσηκωθεί για το πλαφόν? ΚΑΤΣΙΧΛΩΜΟ!!! Και δεν είναι θεμα λαικισμού, είναι νομίζω θέμα ξεκάθαρης πραγματικότητας. Οτι μας επιβαλλουν, απλά και εύκολα το κανουμε ΤΟΥΜΠΕΚΙ και εμείς και αυτοί! Και γιαυτον τον λόγο το βαρέλι δεν έχει πάτο. Είμαστε απλά ΚΑΛΟΨΕΚΑΣΜΕΝΟΙ ΡΑΓΙΑΔΕΣ!!!!!!!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Μαραγκος Μ στις 9 Ιουλίου 2014, 11:44:16
Παιδιά πριν απο λίγο τηλεφώνησα στο υπουργείο... Δεν ξέρω πώς και γιατί ,αλλά όλοι τους ήταν πολύ ευγενικοί και εξυπηρετικοί. Μόλις λοιπόν αναφέρθηκα στο θέμα του πλαφονιού, απο μόνοι τους μου είπαν να κάνω υπομονή και να διαχειριστώ όσο καλύτερα μπορώ τους ασθενείς και μέχρι το βράδυ θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από όλη την Ελλάδα από γιατρούς και ηλικιωμένους. Για δοκιμάστε να τηλεφωνήσετε και εσείς....
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GirousisN στις 9 Ιουλίου 2014, 11:55:37
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Παιδιά πριν απο λίγο τηλεφώνησα στο υπουργείο... Δεν ξέρω πώς και γιατί ,αλλά όλοι τους ήταν πολύ ευγενικοί και εξυπηρετικοί. Μόλις λοιπόν αναφέρθηκα στο θέμα του πλαφονιού, απο μόνοι τους μου είπαν να κάνω υπομονή και να διαχειριστώ όσο καλύτερα μπορώ τους ασθενείς και μέχρι το βράδυ θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από όλη την Ελλάδα από γιατρούς και ηλικιωμένους. Για δοκιμάστε να τηλεφωνήσετε και εσείς....
Tο πρόβλημα που δημιούργησε το ίδιο το υπουργείο για να μη ξεχνιόμαστε. Όπως και σε τόσες άλλες μπαρούφες που ανακοίνωσαν ,το πιο πιθανό είναι αρχίσουν την αναδίπλωση με εξαιρέσεις όπως και στην προηγούμενη απόπειρα του Φεβρουαρίου. Στην τακτική του διαιρώ και βασιλεύω η κυβέρνηση είναι άσος.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 9 Ιουλίου 2014, 11:56:04
Τώρα μόλις διάβασα απόφαση του ΕΟΠΥΥ στο ygeia360.gr συμφωνα με την οποία όποιος Γιατρός έχει θέμα πρέπει να στείλει επιστολή σε μία επιτροπή για να εξετάσει το αίτημα του
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 9 Ιουλίου 2014, 12:09:17
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Τώρα μόλις διάβασα απόφαση του ΕΟΠΥΥ στο ygeia360.gr συμφωνα με την οποία όποιος Γιατρός έχει θέμα πρέπει να στείλει επιστολή σε μία επιτροπή για να εξετάσει το αίτημα του

Eίναι η γνωστή τριμελής επιτροπή από 5-6 άτομα, με επικεφαλής τον Felaini Βαμβακούλα. Συνέρχεται εκτάκτως το μήνα που δεν έχει Σάββατα.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 9 Ιουλίου 2014, 12:41:16
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Eίναι η γνωστή τριμελής επιτροπή από 5-6 άτομα, με επικεφαλής τον Felaini Βαμβακούλα. Συνέρχεται εκτάκτως το μήνα που δεν έχει Σάββατα.
Ε, όχι είναι επταμελής... Ιδού:  (http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/11941-eopyy-dynatothta-gia-epipleon-exaireseis-giatrwn-kai-asthenwn-apo-to-plafon)
 .... μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής  της υπ' αριθμ. οικ. 12449/7.2.2014 (ΦΕΚ Β/256/7.2.2014) υπουργικής απόφασης.Σε εφαρμογή των παραπάνω ιατροί ή σύλλογοι ασθενών που κρίνουν ότι πρέπει να εξαιρεθούν από το μέτρο πρέπει να απευθύνουν συστημένη επιστολή προς την Ειδική Επταμελή Επιτροπή (Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι, ΤΚ 151 23), όπου θα αιτιολογούν εμπεριστατωμένα τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εξαιρεθούν.»......

ΥΓ:  όσοι πιστοί, σαλιώστε γραμματόσημα... (ούτε ένα mail; ). Και, παρακαλώ, χειρόγραφη επιστολή με καλλιγραφικούς χαρακτήρες...
Ερώτηση: γιατί τις ανακοινώσεις του εΟΠΥΥ τις έχει το Υγεία360 ή έτερη ιστοσελίδα και όχι ο ΕΟΠΥΥΥς;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 9 Ιουλίου 2014, 12:59:58
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Eίναι η γνωστή τριμελής επιτροπή από 5-6 άτομα, με επικεφαλής τον Felaini Βαμβακούλα. Συνέρχεται εκτάκτως το μήνα που δεν έχει Σάββατα.
Ε, όχι είναι επταμελής... Ιδού:  (http://www.ygeia360.gr/el/health-politics/item/11941-eopyy-dynatothta-gia-epipleon-exaireseis-giatrwn-kai-asthenwn-apo-to-plafon)
 .... μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής  της υπ' αριθμ. οικ. 12449/7.2.2014 (ΦΕΚ Β/256/7.2.2014) υπουργικής απόφασης.Σε εφαρμογή των παραπάνω ιατροί ή σύλλογοι ασθενών που κρίνουν ότι πρέπει να εξαιρεθούν από το μέτρο πρέπει να απευθύνουν συστημένη επιστολή προς την Ειδική Επταμελή Επιτροπή (Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι, ΤΚ 151 23), όπου θα αιτιολογούν εμπεριστατωμένα τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εξαιρεθούν.»......

ΥΓ:  όσοι πιστοί, σαλιώστε γραμματόσημα... (ούτε ένα mail; ). Και, παρακαλώ, χειρόγραφη επιστολή με καλλιγραφικούς χαρακτήρες...
Ερώτηση: γιατί τις ανακοινώσεις του εΟΠΥΥ τις έχει το Υγεία360 ή έτερη ιστοσελίδα και όχι ο ΕΟΠΥΥΥς;

Μήπως είναι η (πάλι 7μελης) επιτροπή (http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,5293.msg46964.html#msg46964) που είχε συγκροτηθεί για να εξετάζει τις αιτήσεις για το πλαφόν/μήνα που έμεινε χωρίς έργο μετά τη γείωση του ΣτΕ; (και πριν το ΣτΕ πάλι χωρίς έργο ήταν αλλά λέμε τώρα)
Και το αλησμόνητο mail plafoniatroi@eopyy.gov.gr καταργήθηκε; γιατί δε φτιάχνουν ένα mesosorosiatroi@eopyy.gov.gr για να στέλνουμε εκεί μηνύματα που θα μένουν αδιάβαστα;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 9 Ιουλίου 2014, 17:03:29
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Παιδιά πριν απο λίγο τηλεφώνησα στο υπουργείο... Δεν ξέρω πώς και γιατί ,αλλά όλοι τους ήταν πολύ ευγενικοί και εξυπηρετικοί. Μόλις λοιπόν αναφέρθηκα στο θέμα του πλαφονιού, απο μόνοι τους μου είπαν να κάνω υπομονή και να διαχειριστώ όσο καλύτερα μπορώ τους ασθενείς και μέχρι το βράδυ θα έχει λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από όλη την Ελλάδα από γιατρούς και ηλικιωμένους. Για δοκιμάστε να τηλεφωνήσετε και εσείς....

Λύθηκε. Βάλαν και δεκαδικά.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: bpikou στις 9 Ιουλίου 2014, 17:19:34
και άλλο:
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ.αρ.Υ9/οικ. 53768 (ΦΕΚ Β’ 1796/1-7-14) από σήμερα Τετάρτη 9/7/2014 ελέγχονται κατά την συνταγογράφηση ανά ιατρό τα μηνιαία ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και δεν είναι επιτρεπτή η συνταγογράφηση κάτω από το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό. Επίσης κατόπιν απόφασης του ΕΟΠΥΥ έχουν τεθεί περιορισμοί (SPC) ηλικιακοί και διαγνώσεων στη συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμάκων καθώς και ενημερωτικά μηνύματα.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 9 Ιουλίου 2014, 17:25:50
Είδατε που οι αντιδράσεις σύσσωμου του ιατρικού κόσμου και του λαού έπιασαν τόπο μέσα σε μια μέρα;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GAD2 στις 9 Ιουλίου 2014, 17:35:38
Χαρτοπόλεμος κομφετί ανακοινώσεων και video game..είναι πραγματικά αστείο να έχω το κομπιουτεράκι πάνω στο γραφείο και να υπολογίζω συνολάκια....θα βάλω κυτίο παραπόνων και από πάνω τα τηλέφωνα του MEGA-ANT1-ΣΚΑΙ.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 9 Ιουλίου 2014, 17:39:53
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Λύθηκε. Βάλαν και δεκαδικά.

?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GAD2 στις 9 Ιουλίου 2014, 17:42:37
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Λύθηκε. Βάλαν και δεκαδικά.

?
Στο μέσο όρο καθημερινά οι αριθμοί μας δεν είναι ακέραιοι πλέον
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 9 Ιουλίου 2014, 18:03:52
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
και άλλο:
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ.αρ.Υ9/οικ. 53768 (ΦΕΚ Β’ 1796/1-7-14) από σήμερα Τετάρτη 9/7/2014 ελέγχονται κατά την συνταγογράφηση ανά ιατρό τα μηνιαία ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και δεν είναι επιτρεπτή η συνταγογράφηση κάτω από το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό. Επίσης κατόπιν απόφασης του ΕΟΠΥΥ έχουν τεθεί περιορισμοί (SPC) ηλικιακοί και διαγνώσεων στη συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμάκων καθώς και ενημερωτικά μηνύματα.

Ποιο είναι το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 9 Ιουλίου 2014, 18:11:58
Σε περίπτωση που μισθωτός ιατρός του δημοσίου θα έχει μονίμως ένδειξη ΄΄Τρέχουσα μηνιαία φαρμ. δαπάνη ανά ασφ/νο: 0,00€΄΄, θα έχει κάποια επίπτωση?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: panos papadopoulos στις 9 Ιουλίου 2014, 18:44:28
Ρε παιδιά είναι η ασφαλιστική ή λιανική τιμή που υπολογίζεται?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 9 Ιουλίου 2014, 18:49:24
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ποιο είναι το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό?
  Τα αναγκαία ελάχιστα ποσοστά (που όλα σχεδόν είναι 70-100%) ειναι τα ακατάλυπτα νούμερα (B010 100,00% B01AC Από του στόματος χορήγηση) που έγραψα παραπάνω στο http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,5579.msg49662.html#msg49662 . Ψάξτε, βρέστε τις φαρμακευτικές κατηγορίες και καλό λογαριασμό. Και φυσικά οι φμφ τη δουλειά τους να δίνουν (εις βάρος μας) πρωτότυπα...
   Μάλλον θα αρχίσω σε μέγιστο ποσοστό τα on patent.... (έχω όμως πρόβλημα στην οστεοπόρωση)

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σε περίπτωση που μισθωτός ιατρός του δημοσίου θα έχει μονίμως ένδειξη ΄΄Τρέχουσα μηνιαία φαρμ. δαπάνη ανά ασφ/νο: 0,00€΄΄, θα έχει κάποια επίπτωση?
Τις ευχαριστίες του ΕΟΠΥΥΥ και μία απόλυση απο το ΕΣΥ;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 9 Ιουλίου 2014, 19:09:54
Ποιος θα απολύσει αυτούς που επιδιώκουν συνταξιοδότηση στα 67?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 9 Ιουλίου 2014, 19:18:02
Λοιπόν σας παρακολουθώ αλλά νομίζω ότι έχετε λίγο ξεφύγει..... Και παρακάλεσα και τους υπεύθυνους από την ΗΔΙΚΑ να βγάλουν κάποια ανακοίνωση να μας πουν τι υπολογίζουν αλλά τίποτα...

Κατ αρχήν, επειδή είμαι ένα από τα βαριά χαρτιά σε πλαφόν δεν μπορεί ο μέσος όρος μου σήμερα να έπεσε από τα 36€ χθες στα 34.5€ σήμερα.  Αυτό είναι ντροπή που δεν την δέχομαι. Και δεν τους κόβω να είναι τόσο έξυπνοι να υπολογίζουν μέσο μηνιαίο κόστος ανά ασθενή. Αν το κάνουν, πως υπολογίζουν τις δίμηνες; τις μοιράζουν και στον επόμενο μήνα;
Πιστεύω λοιπόν, και επειδή θυμάμαι ότι η ειδικότητα μας ο μέσος όρος συνταγής ήταν κάτι λιγότερο από 50€, ότι απλά υπολογίζουν μέσο κόστος συνταγής...
Τώρα, εάν δεν κόβουν κανένα από το να γράψει αλλά κρέμεται από πάνω του ο πέλεκυς ότι θα "ελεγχθεί" μάλλον κανένα δικαστήριο δεν το βγάλει αντισυνταγματικό. Και ίσως κάνει και καλό σε αυτούς που κάνουν ιατρική και χρησιμοποιούν φάκελο ασθενή. Γιατί αν ξέρεις τον ασθενή σου και τον εξετάζεις και ξέρεις τι σου γίνεται άντε να σου βρουν ψεγάδι...
θα φανεί....
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: bpikou στις 9 Ιουλίου 2014, 19:19:03
Επειδή είμαι λίγο μπερδεμένος (μάλλον φταίνε τα πολλά ΦΕΚ, πρέπει να το κοιτάξω  :) ) , να ρωτήσω κάτι; Τα απίστευτα αυτά ποσοστά συνταγογράφησης (περίπου 82%) αφορούν μόνο στα off patent φάρμακα, σωστά;
Δηλαδη πρακτικά θα έχω "πρόβλημα" με Lipitor, Solosa ενώ δεν θα έχω με Januvia, Galvus ; (συγγνώμη για τις εμπορικές ονομασίες, είναι ενδεικτικές προφανώς)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 9 Ιουλίου 2014, 19:27:27
Κανείς όμως δεν ξέρει τα τρέχοντα ποσοστά του σε γενόσημα στις επίμαχες κατηγορίες. Και μάλλον δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Όταν πάμε να γράψουμε ένα σκεύασμα τότε θα κόβεται και θα μας λέει επιλέξτε γενόσημο. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι οι συσκευασίες δεν είναι ίδιες. Για παράδειγμα αν επιλέξεις γενόσημο inspra, που υπάρχει πλέον, δεν μπορεί να πάρει το πρωτότυπο. Έχω μεγάλη περιέργεια για τους ηλικιακούς κόφτες!!! Θα το δούμε τις επόμενες μέρες
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: theodos στις 9 Ιουλίου 2014, 19:35:54
Στην καρτέλα  ''Τα Στοιχεία μου" αφαίρεσαν τα δεδομένα  του μηνιαίου πλαφόν και των ποσών που είχαμε γράψει ανά μήνα απο τον Ιανουάριο 2014
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: samsok στις 9 Ιουλίου 2014, 19:48:15

ως νεοτερος θα ηθελα να ρωτησω κατι τους παλαιοτερους συναδελφους ,ειδικα αυτους με την μεγαλυτερη εμπειρια: εχετε ξαναζησει στο παρελθον ως επαγγελματιες τετοιο μπαχαλο με ΦΕΚ που καθοριζουν την επαγγελματικη δραστηριοτητα σας να βγαινουν /μηνα
Υ.Γ να δω ποτε θα βγει κανενας δικος μας εκπροσωπος να ανακοινωσει στον κοσμο τι σημαινει το πλαφον και ποσο μας δυσκολευουν απο το υπουργειο καθε μερα...σημερα αρκετοι οταν  τους ανεφερα  το πλαφον μου απαντησαν: μα δεν ακουσαμε τιποτα στις ειδησεις!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 9 Ιουλίου 2014, 20:18:23
Αποψινό μήνυμα στη σελίδα σύνδεσης:
"Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ.αρ.Υ9/οικ. 53768 (ΦΕΚ Β’ 1796/1-7-14) από σήμερα Τετάρτη 9/7/2014 ελέγχονται κατά την συνταγογράφηση ανά ιατρό τα μηνιαία ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και δεν είναι επιτρεπτή η συνταγογράφηση κάτω από το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό. Επίσης κατόπιν απόφασης του ΕΟΠΥΥ έχουν τεθεί περιορισμοί (SPC) ηλικιακοί και διαγνώσεων στη συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμάκων καθώς και ενημερωτικά μηνύματα."
Τι θέλει να πει ο ποιητής;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: DrGar στις 9 Ιουλίου 2014, 20:48:06
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Στην καρτέλα  ''Τα Στοιχεία μου" αφαίρεσαν τα δεδομένα  του μηνιαίου πλαφόν και των ποσών που είχαμε γράψει ανά μήνα απο τον Ιανουάριο 2014


Μολις  διαπίστωσα  το ίδιο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: D-Michalis στις 9 Ιουλίου 2014, 23:03:10
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

ως νεοτερος θα ηθελα να ρωτησω κατι τους παλαιοτερους συναδελφους ,ειδικα αυτους με την μεγαλυτερη εμπειρια: εχετε ξαναζησει στο παρελθον ως επαγγελματιες τετοιο μπαχαλο με ΦΕΚ που καθοριζουν την επαγγελματικη δραστηριοτητα σας να βγαινουν /μηνα
Υ.Γ να δω ποτε θα βγει κανενας δικος μας εκπροσωπος να ανακοινωσει στον κοσμο τι σημαινει το πλαφον και ποσο μας δυσκολευουν απο το υπουργειο καθε μερα...σημερα αρκετοι οταν  τους ανεφερα  το πλαφον μου απαντησαν: μα δεν ακουσαμε τιποτα στις ειδησεις!


Όχι, δε ζήσαμε. Είναι η πρώτη φορά (επί μήνες δηλαδή τώρα) που μας δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξουμε αν έχουμε ανάστημα και αποδείξαμε ότι έχουμε άκρατο ραγιαδισμό (γιατροί και πολίτες).
Όσο για "τις ειδήσεις" πράγματι το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, ότι δεν το ακούει στις ειδήσεις, δυσπιστεί να το αποδεχτεί.
Αυτό το πρωτογνώρισα στην Αμερική πρίν πολλά χρόνια(*) και σκεφτόμουν "νά τι είναι αμερικανάκια" γιατί στην πατρίδα μας ήταν αδιανόητη μία τέτοια προσέγγιση τότε.
Τώρα πιά, είμαστε αμερικανάκια και με το παραπάνω.

 Λέτε να είναι τυχαίο που η "αδέσμευτη δημοσιογραφία μας" δεν έχει κάνει καμία αναφορά ούτε σε αυτό, ούτε στο παραπλανητικό "ασφαλιστική τιμή" που οδηγάει τη συμμετοχή από 10 ή 25 % σε πολλαπλάσια ποσοστά?

(*) Προσπαθούσα να πείσω ένα ανιψάκι μου για κάτι ιατρικό. Εκείνος μου απαντούσε "μα, άκουσα στις ειδήσεις τον τάδε γι΄ αυτό το θέμα και είπε ότι έχει έτσι και έτσι" Αφού το είπε στις ειδήσεις ο αδιαμφισβήτητος εκφωνητής, ήταν το σωστό, ακόμη και όταν ένας γιατρός -συγγενής του που σίγουρα δεν θα είχε λόγο να τον παραπλανήσει- του έλεγε κάτι διαφορετικό.
Αδύνατον να δεχτεί την ανάγκη να βάλει σε κρίση αυτά που άκουσε από την TV.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 9 Ιουλίου 2014, 23:21:50
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αποψινό μήνυμα στη σελίδα σύνδεσης:
"Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ.αρ.Υ9/οικ. 53768 (ΦΕΚ Β’ 1796/1-7-14) από σήμερα Τετάρτη 9/7/2014 ελέγχονται κατά την συνταγογράφηση ανά ιατρό τα μηνιαία ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και δεν είναι επιτρεπτή η συνταγογράφηση κάτω από το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό. Επίσης κατόπιν απόφασης του ΕΟΠΥΥ έχουν τεθεί περιορισμοί (SPC) ηλικιακοί και διαγνώσεων στη συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμάκων καθώς και ενημερωτικά μηνύματα."
Τι θέλει να πει ο ποιητής;

Μήπως ξέρει κι αυτός;
Νομοθετικός υπερρεαλισμός...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 10 Ιουλίου 2014, 00:18:46
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μήπως ξέρει κι αυτός;
Νομοθετικός υπερρεαλισμός...
   Αυτός (ο ΕΟΠΠΥΥΥς) δεν ξέρει και δικαιολογείται απόλυτα κατά τη γνώμη μου. Αυτός που υπέγραψε την ΥΑ μήπως θα έπρεπε να μας εξηγήσει τι υπόγραψε και νομοθέτησε. Και να μας εξηγήσει πως, γράγοντας τη δραστική ουσία, είμαστε υπεύθυνοι για κάθε χορήγηση πρωτότυπου απο τον φαρμακοποιό. Γινόμαστε γραφικοί και επαναλαμβανόμενοι...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: pzogr στις 10 Ιουλίου 2014, 02:45:59
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

ως νεοτερος θα ηθελα να ρωτησω κατι τους παλαιοτερους συναδελφους ,ειδικα αυτους με την μεγαλυτερη εμπειρια: εχετε ξαναζησει στο παρελθον ως επαγγελματιες τετοιο μπαχαλο με ΦΕΚ που καθοριζουν την επαγγελματικη δραστηριοτητα σας να βγαινουν /μηνα
Υ.Γ να δω ποτε θα βγει κανενας δικος μας εκπροσωπος να ανακοινωσει στον κοσμο τι σημαινει το πλαφον και ποσο μας δυσκολευουν απο το υπουργειο καθε μερα...σημερα αρκετοι οταν  τους ανεφερα  το πλαφον μου απαντησαν: μα δεν ακουσαμε τιποτα στις ειδησεις!


Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση που επικρατούσε πάντα. Τώρα απλά γίνεται σε μεγαλύτερη κλίμακα κι αγγίζει κι εμάς, γι'αυτό και γίνεται περισσότερο αντιληπτή.
Μια ματιά στον όγκο και στη συχνότητα κυκλοφορίας εγκυκλίων για ιατρικά θέματα από τον ΟΑΕΕ θα πείσει και τον πιο δύσπιστο.
Όταν δημιουργήθηκε ο ΕΟΠΥΥ απλά συνεχίστηκε η βροχή εγκυκλίων.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 11 Ιουλίου 2014, 00:43:26
09-07-2014

Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ για το πλαφόν συνταγογράφησης.

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94.%CE%A4.%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%86%CF%8C%CE%BD%20%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%2009-07-2014.pdf
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 11 Ιουλίου 2014, 10:41:07
Έστω συνάδελφος που έχει σημαντικά μικρότερη δαπάνη σε σχέση με το Μ.Ο. αλλά γράφει μη-πρωτότυπα λιγότερο από τα "υποχρεωτικά όρια" με βάση το ΦΕΚ (1796/τ Β'/1-7-2014).
Δεν εξετάζουμε ότι ο ασθενής μπορεί (υποκινούμενος η όχι από το φμφ) να επιλέξει πρωτότυπο.
Εξετάζουμε την ουσία του θέματος, που ελπίζουμε να είναι η βέλτιστη αγωγή σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση πόρων προς όφελος του Δημοσίου.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν ο συνάδελφος αυτός θα είναι έκθετος έναντι του Νόμου.
Το ερώτημα ισχυροποιείται επί της ουσίας αν λάβει κανείς τις απαράδεκτα υψηλές τιμές γενοσήμων σε σχέση με άλλες χώρες (http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,4432.msg49912.html#msg49912).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 11 Ιουλίου 2014, 21:49:50
Εξαιρέθηκαν λέει με απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ(την οποία παρεπιπτόντως δεν βρήκα κάπου αναρτημένη) τα εμβόλια από το πλαφόν των παιδιάτρων. Ας τους ενημερώσει κάποιος ότι και οι Γ.Ι γράφουν εμβόλια και μάλιστα ουκ ολίγα.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 11 Ιουλίου 2014, 22:48:07
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εξαιρέθηκαν λέει με απόφαση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ(την οποία παρεπιπτόντως δεν βρήκα κάπου αναρτημένη) τα εμβόλια από το πλαφόν των παιδιάτρων.\

Aπόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ για την εξαίρεση των παιδικών εμβολίων από τον υπολογισμό του ορίου συνταγογράφησης (http://www.farmakopoioi.blogspot.gr/2014/07/a.html)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Gatekeeper στις 12 Ιουλίου 2014, 02:41:31
Αυτό που συμβαινει στην Ελλαδα ειναι απίστευτο.
Βαζουν πλαφον στη συνταγογραφηση επιτρεπουν να πετιουνται στα σκουπιδια κουτια φαρμάκων επειδή.... περισσευουν.

Η λυση ειναι generics και dispensing  στο γνωστο μπουκαλακι, ας αφησουν οι ιθυνοντες τις αλχημείες...

(http://www.rasmussen.edu/images/blogs/1314899301-pharmacy-technician-at-work.jpg)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: DrGar στις 14 Ιουλίου 2014, 10:38:49
Τελικά,  η  ΗΔΙΚΑ   πώς υπολογίζει τη μέση μηνιαία  δαπάνη?  Ανά  ΑΜΚΑ  ασθενούς ή ανά φύλλο συνταγής ?  Γιατί  αυτήν  την αίσθηση  έχω  μετά από τόσες  ημέρες  ισχύος του μέτρου....
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 14 Ιουλίου 2014, 11:32:23
Θεωρητικά είναι ανά ΑΜΚΑ, αυτό λέει και η υπουργική απόφαση άλλωστε. Τώρα τι κάνουν στην πράξη, μόνο αυτοί ξέρουν. Σε μένα λόγω 3μηνων συνταγών πάντως, ανεβαίνει 1 ευρώ κάθε μέρα από την προηγούμενη Τετάρτη, παρά τις παραπομπές που έκανα για συνταγογράφηση σε άλλους συναδέλφους.
Τίτλος: Ανακοίνωση της Ενωσης Νοσοκομειακών ιατρών Λασιθίου
Αποστολή από: Πατρωνάκης Μάνος στις 14 Ιουλίου 2014, 20:32:10
 Από 7ης 7ου νέα φιρμάνια περίμεναν τους γιατρούς που πρασπάθησαν να συνταγογραφήσουν στο διαδικτυότοπο της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.
 Δεν έφτασε που η πρώτη εφαρμογή πλαφόν κρίθηκε αντισυνταγματική από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ακυρώθηκε, το πιάτο ξαναζεστάθηκε και
προσφέρθηκε εκ νέου αυτή τη φορά με σάλτσα ΦΕΚ.
 Ας δούμε τι είναι τέλος πάντων αυτά τα πλαφόνια ανά γιατρό σε τι στόχο/ους αποσκοπούν και το βασικό; Ποιες είναι οι συνέπειες για το ίδιο τον ασθενή.
Με το καινούργιο λοιπόν πλαφόν καθορίστηκε σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα των προηγουμένων ετών όπως μήνας, πλήθος επισκέψεων ανά γιατρό,
νομός και ειδικότητα ο μέσος μηνιαίος όρος της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για κάθε ασθενή. Το όριο αυτό λοιπόν το οποίο προφανώς
αναπροσαρμόσθηκε προς τα κάτω ο γιατρός ουκ δύναται να υπερβεί ειδ' άλλως η δαμόκλειος σπάθη επισείεται αμείλικτος.
 Θα μας πείτε τώρα, καλά όλοι πια αυτοί οι γιατροί είναι υπερσυνταγογράφοι; Σε παρένθεση ο κατά κόρον ανακοινούμενος από τα ''κανάλια'' όρος
''υπεσυνταγογράφος/φηση'' είναι κατά βάση ένα από τα κύρια επιχειρήματα της παραπλάνησης της κοινής γνώμης ενάντια στο Iατρικό λειτούργημα.
Αναμφισβήτητα υπήρξαν στο παρελθόν όπως και σε κάθε κλάδο φαινόμενα διαφθοράς όπως υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Η πλειοψηφεία όμως του
Ιατρικού κόσμου πασχίζει καθημερινά να ανταπεξέλθει στο λειτούργημα για το οποίο τάχθηκε. Ούτε και είναι οι γιατροί υπεύθυνοι στο ότι τα νέα φάρμακα
σε κυκλοφορία είναι σε δυσθεώρητα ύψη σε σχέση με τη σύνταξη του ηλικωμένου ασθενή μας, ούτε στο ότι ακόμα και τα γενόσημα φάρμακα παραμένουν
προκλητικά ακριβά σε σύγκριση με άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Αντίθετα το σύνολο των γιατρών έχει πλήρη επίγνωση τόσο των δυνατοτήτων του ασθενή όσο
και της οικονομικής συγκυρίας της χώρας μας όταν επιλέγει μια θεραπεία. Γι αυτό λοιπόν τα διάφορα τερτίπια ας τα πουλήσουν αλλού. Ο ασθενής εξακολουθεί
να δίνει πολλά και δεν είναι υπεύθυνοι οι γιατροί για αυτό.
 Θα ήταν επίσης δείγμα υπευθυνότητας προ της εφαρμογής του νέου πλαφόν κάποιος εκ της ηγεσίας του ΕΟΠΠΥ να ενημερώσει δημόσια τους
ασφαλισμένους του και όχι να επιρρίπτει την ευθύνη της παραπομπής του αρρώστου σε άλλο συνάδελφο στους γιατρούς. Επίσης δείγμα ευθύνης θα ήταν να
σκεφτούν ότι οι δίμηνες συνταγές - διπλασιάζουν τη φαρμακευτική δαπάνη, όπως επίσης ότι στις τρίμηνες συνταγές η δεύτερη συνταγή μπορεί να συμπέσει στον
ίδιο μήνα με τη τρίτη. Θα παρακαλούσαμε λοιπόν σε κάθε τέτοια ανάλογη περίπτωση οι συνάδελφοι Φαρμακοπιοί να καθυστερούν κατά το δυνατόν την εκτέλεση
της τελευταίας ούτως ώστε να μη συμπίπτει τον ίδιο μήνα με τη δεύτερη. Δυστυχώς με το νέο μέτρο οι γιατροί θα αναγκασθούν να παραπέμψουν σε συνάδελφο
ειδικά αν πρόκειται για ακριβά φάρμακα όπως ψυχιατρικά και μερικά καρδιολογικά.
 Ποιο το όφελος λοιπόν; Ο ασθενής παραπέμπεται και ταλαιπωρείται σε τελική ανάλυση.
 Ο χρόνος της επίσκεψης στο γιατρό, μειώνεται εις βάρος της ιατρικής εκτίμησης του ασθενούς και της αγωγής του για λογιστικούς υπολογισμούς οικονομικού
κόστους, δαπάνη για την οποία ούτως ή άλλως οι γιατροί δεν είναι αδιάφοροι.
 Ιδιου αμφιβόλου αποτελέσματος ήταν και η εφαρμογή πρωτοκόλλων σε διάφορες παθήσεις όπως δυσλιπιδαιμία και οστεοπόρωση. Προ της εφαρμογής ενός
μέτρου χρήσιμο είναι να συμψηφίζονται όλοι οι παράγοντες και όχι μόνο το ενδεχόμενο οικονομικού οφέλους του φορέα ασφάλισης του ασθενούς.
 Στα προηγμένα κοινωνικώς κράτη κυρίως της βόρειας Ευρώπης η συνταγογράφηση χρόνιας επαναλαμβανόμενης φαρμακευτικής αγωγής εκτελείται από ειδικά
εκπαιδευμένο Νοσηλευτικό προσωπικό.
 Θα παρακαλούσαμε εν τέλει το Φορέα ΕΟΠΠΥ να εκδώσει μια εγκύκλιο να μας εξηγήσει το δυσκατανόητο ''ελέγχονται κατά την συνταγογράφηση ανά ιατρό
τα μηνιαία ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και δεν είναι επιτρεπτή
η συνταγογράφηση κάτω από το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό''

Από: http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=44185
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: thepap στις 14 Ιουλίου 2014, 21:26:23
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

 Θα παρακαλούσαμε εν τέλει το Φορέα ΕΟΠΠΥ να εκδώσει μια εγκύκλιο να μας εξηγήσει το δυσκατανόητο ''ελέγχονται κατά την συνταγογράφηση ανά ιατρό
τα μηνιαία ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και δεν είναι επιτρεπτή
η συνταγογράφηση κάτω από το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό''Αυτή η παράγραφος είναι όλα τα λεφτά ...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 15 Ιουλίου 2014, 13:10:55
Η μη εφαρμογή του dispensing και η δυνατότητα του φμφ να αλλάζει τα γενόσημα σε πρωτότυπα, οδήγησαν πάλι σε εκτίναξη και εκτροχιασμό τη φαρμακευτική δαπάνη.

Ξεφεύγει πάλι επικίνδυνα η φαρμακευτική δαπάνη (http://www.capital.gr/News.asp?id=2063915)
 
Εκτός ελέγχου κινδυνεύει να βρεθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο προϋπολογισμός του φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ. Μόνο κατά τους πρώτους έξι μήνες η υπέρβαση που καταγράφεται στις δαπάνες του φαρμάκου αγγίζει ήδη, σύμφωνα με πηγές από το χώρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων, τα 150 εκατ. ευρώ, όσο δηλαδή ήταν η απόκλιση όλης της περσινής χρονιάς.

Όπως επισημαίνουν γνώστες της αγοράς φαρμάκου, ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να τηρηθεί το επόμενο εξάμηνο, καθώς λόγω της κυκλοφορίας νέων - καινοτόμων σκευασμάτων (η τιμή των οποίων είναι πιο υψηλή σε σύγκριση με αυτά που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια) η υπέρβαση εκτιμάται ότι θα φτάσει ακόμη και τα 250 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας συνολικά «μαύρη τρύπα» ύψους 400 εκατ. στα ταμεία του Οργανισμού.

Αν συνυπολογιστούν και τα 100 εκατ. ευρώ που προβλέπονται για την φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών, τότε το έλλειμμα εκτιμάται –και μάλιστα με συντηρητικούς υπολογισμούς- ότι θα φτάσει στο μισό δισ. μέχρι το τέλος του χρόνου... ποσό το οποίο θα κληθούν για ακόμη μια φορά να καλύψουν οι επιχειρήσεις του φαρμάκου με τη μορφή clawback (μηχανισμός αυτόματων επιστροφών της επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ).

Για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, όπως σημειώνουν στο Capital.gr φορείς της αγοράς, ο νέος εκτροχιασμός των δαπανών φαρμάκου ήταν αναμενόμενος, με τις εταιρείες να έχουν επισημάνει από την αρχή του 2014 πως ο στόχος των 1,91 δισ. ευρώ (ή 2 δισ. ευρώ  συμπεριλαμβανομένων των εμβολίων) ήταν ανέφικτος, δεδομένου πως πρόκειται για το μικρότερο προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το φάρμακο τα τελευταία δέκα χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, το φετινό «ψαλίδι» στο φάρμακο αγγίζει συνολικά τα 450 εκατ. ευρώ, καθώς πέρσι το ταβάνι της δαπάνης είχε οριστεί στα 2,371 δισ., ποσό το οποίο ήδη θεωρούνταν ανεπαρκές για την κάλυψη της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων.

Οι εταιρείες είχαν τότε ζητήσει επιμόνως το ύψος των δαπανών για το φάρμακο να παραμείνει στα περσινά επίπεδα, πρόταση η οποία τελικά δεν εισακούστηκε. Δεν είχαν υπολογίσει ωστόσο ότι στον προϋπολογισμό των 2 δισ. ευρώ θα εντασσόταν τελικά και το κονδύλι για τους ανασφάλιστους, γεγονός που αναμένεται να ανατρέχει τις ήδη ευαίσθητες ισορροπίες στον κλάδο του φαρμάκου. Και αυτό γιατί, όπως τονίζουν φορείς του χώρου, το μέτρο για τη φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πάρθηκε ουσιαστικά την τελευταία στιγμή και υπό τις ασφυκτικές πιέσεις της τρόικας, οπότε δεν υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο πλην της ένταξης του ποσού στις δαπάνες για το 2014.Πηγή:www.capital.gr
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: στις 15 Ιουλίου 2014, 17:36:33

1.) generics και dispensing σημαίνουν και refill. Η δημόσια δαπάνη πέφτει κόβοντας και πολλές δεκάδες χιλιάδες δεκάευρα σε συνταγογράφους (πολλοί, πάρα πολλοί, ούτε καν εξετάζουν απλά εκτυπώνουν συνταγές)

2.)  στην ελεύθερη αγορά που πλασάρεται ως σύγχρονη θρησκεία, ένα από τα δόγματα είναι πως ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ μπορεί να καταναλώνει ότι θέλει.
'Οσον αφορά τα σκευάσματα, είναι χωρισμένα από τον ΕΟΦ σε ομοειδείς κατηγορίες , όσον αφορά τη δαπάνη θα πληρώσει ο ασφαλισμένος τη διαφορά μεταξύ ασφαλιστικής και λιανικής τιμής. Ουδεμία επιβάρυνση στη δημόσια δαπάνη από την επιλογή πρωτοτύπου. Πχ η Sanofi βγάζει γενόσημη κλοπιδογρέλη του plavix. 'Αμα ο κυρ Μήτσος συνεχίζει να θέλει να πάρει plavix και να πληρώσει τη διαφορά πως αυξάνεται η δαπάνη;

Αυτό που είναι αξιοπερίεργο είναι μάλλον

α) γιατί δεν είναι διαθέσιμα δεδομένα από τις μελέτες βιοισοδυναμίας μεταξύ πρωτοτύπων και γενοσήμων, ώστε φαρμακοποιοί και γιατροί να μπορούν εμπεριστατωμένα να προτείνουν/κάνουν κάποια εκτίμηση πάνω την σχετική δραστικότητα (δεν είναι σοβαρό αλλά και ούτε ασφαλές, να ενθαρρύνεται η εναλλαγή σκευασμάτων να γίνεται με μόνο κριτήριο το κόστος)

β) εφόσον δεν είναι διαθέσιμα τέτοια δεδομένα, που βασίζεται η εμμονή κάποιων κατά τόπους γιατρών σε συγκεκριμένα κατά καιρούς γενόσημα.

Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Kyroula στις 16 Ιουλίου 2014, 13:49:42
 ''ελέγχονται κατά την συνταγογράφηση ανά ιατρό τα μηνιαία ελάχιστα ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης φαρμάκων δραστικών ουσιών οι οποίες δεν τελούν υπό καθεστώς προστασίας και δεν είναι επιτρεπτή η συνταγογράφηση κάτω από το καθορισμένο ελάχιστο ποσοστό''
Δηλαδή δεν σου επιτρέπει το σύστημα να καταχώρησεις καν το σκεύασμα εαν είναι πρωτοτυπο?
Είμαι σίγουρη πως είμαι αρκετά κάτω απο τον στόχο σε κάποιες κατηγορίες και εντουτοις μπορω να συνταγογραφησω ο,τι επιλέξω.
Εχει κάποιος διαφορετική εμπειρία?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Medicine Man στις 17 Ιουλίου 2014, 11:49:11
Πώς και έτσι; Μέχρι τώρα για τα πάντα υπεύθυνοι είναι οι ιατροί...χρεώνονται και στο πλαφόν τις επιλογές του φμφ. Θα μου τους αγχώσουν.

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=616212

Αντιμέτωποι με κυρώσεις θα βρεθούν οι φαρμακοποιοί που δεν θα ακολουθήσουν τον αυστηρό καθορισμό των ορίων συνταγογράφησης φαρμάκων που έχει επιβάλει το υπουργείο Υγείας.
 
Απόφαση του υπουργού Υγείας Μάκη Βορίδη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει πως οι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν ως απόθεμα και να χορηγούν το φαρμακευτικό προϊόν με την χαμηλότερη λιανική τιμή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρμακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με την απόφαση, κατά την εκτέλεση των συνταγών οι φαρμακοποιοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασθενή, για κάθε συνταγή συγκεκριμένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρμακο με την χαμηλότερη τιμή και το ποσό συμμετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο φάρμακο.

Όπως διευκρινίζεται, εάν ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρμακο, πληρώνει τη διαφορά που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και ο φαρμακοποιός υποχρεούται, πριν την εκτέλεση της συνταγής, να ενημερώσει τον ασθενή για το σύνολο της συμμετοχής του και την διαφορά που προκύπτει, εφόσον δεν επιλέγει το φθηνότερο φάρμακο.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο ασθενής οφείλει να υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της συνταγής ότι επιθυμεί να λάβει το ακριβότερο φάρμακο και το γεγονός αυτό θα καταχωρείται επίσης στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, το οποίο θα αναπροσαρμοστεί κατάλληλα από την ΗΔΙΚΑ για τα περιλαμβάνει τα ανωτέρω.

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθαρίζει στην απόφασή του πως ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να ελέγχει σε μηνιαία βάση τα δεδομένα εκτέλεσης συνταγών του κάθε φαρμακοποιού, να προβαίνει σε συγκριτικές αναλύσεις στη βάση προκαθορισμένων δεικτών και να επιβάλει κυρώσεις σε φαρμακοποιούς που παραβιάζουν τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Οι κυρώσεις θα είναι οι προβλεπόμενες από τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ και θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σύμβασης συνεργασίας των φαρμακοποιών με τον οργανισμό για χρονικό διάστημα ανάλογο με την παράβαση.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: thepap στις 26 Ιουλίου 2014, 08:27:15
Αναστολή πλαφόν απο το Σ.Τ.Ε.


http://www.ygeianet.gr/box/cal/44353.pdf (http://www.ygeianet.gr/box/cal/44353.pdf)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 29 Ιουλίου 2014, 09:50:01
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αναστολή πλαφόν απο το Σ.Τ.Ε.
http://www.ygeianet.gr/box/cal/44353.pdf (http://www.ygeianet.gr/box/cal/44353.pdf)

Ο έγκριτος νομομαθής και διαπρεπής δικηγόρος κ. Βορίδης, δεν παρατά τον αγώνα και καταθέτει αίτηση αναστολής της αναστολής του πλαφόντος.
Θυμίζουμε ότι ο ίδιος έχει καταγάγει σημαντικές νομικές νίκες, όπως η πρόσφατη αποφυλάκιση του πελάτη του (φερόμενου ως) καταχραστή της Energa.

Αίτηση ανάκλησης της αναστολής του πλαφόν συνταγογράφησης φαρμάκων κατέθεσε στο ΣτΕ ο Βορίδης (http://farmakopoioi.blogspot.gr/2014/07/blog-post_58.html)

Αίτηση για την ανάκληση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία αναστέλλεται η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης του Μάκη Βορίδη για την καθιέρωση πλαφόν στην δαπάνη για την συνταγογράφηση φαρμάκων κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας 28 Ιουλίου στο ΣτΕ ο υπουργός Υγείας.

Σύμφωνα με τα ειωθότα, απόφαση για την αίτηση ανάκλησης την οποία κατέθεσε ο Μάκης Βορίδης θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα εντός της τρέχουσας εβδομάδας.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 2 Αυγούστου 2014, 12:58:19
Κάπου διάβασα ότι ο ΕΟΠΥΥ ζήτησε από την ΗΔΙΚΑ να αποσυρθεί το πλαφόν μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ επί της αίτησης του Υπουργείου Υγείας. Πάντως μπαίνοντας σήμερα από περιέργεια στον λογαριασμό μου, είδα ότι συνεχίζει και γράφει κανονικά το κοντέρ! Και για τον Αύγουστο. Τελικά τι γίνεται; Ισχύει ή όχι;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: elide στις 2 Αυγούστου 2014, 14:00:34
χθές το πρωί επικοινώνησα με το τμήμα φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ 2106871718 και ο υπάλληλος μου είπε με σιγουριά οτι το πλαφόν δεν ισχυεί και απλά ο ΗΔΙΚΑ δεν έχει αλλάξει τα δεδομένα
Εδώ και τρεις μέρες έρχονται στο ιατρείο ασθενείς που έχουν εξεταστεί σε ιδιωτικά ιατρεία από Ορθοπεδικό και από νευρολόγο,  έχουν πληρώσει κανονικά την επίσκεψη και έχουν λάβει μόνο χειρόγραφη συνταγή διότι οι ιδικοί που τους εξέταζαν είχαν ξεπεράσει το πλαφόν ανά ασθενή .
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 2 Αυγούστου 2014, 15:11:25
Εδώ και μέρες έρχονται στο ιατρείο καταγόμενοι από την περιοχή που διαμένουν τον υπόλοιπο έτος στην Αθήνα. Στην πρότασή μου να τους γράψω τρίμηνη συνταγή μένουν έκπληκτοι γιατί οι γιατροί στη Αθήνα είτε είναι συμβεβλημένοι με ΕΟΠΥΥ (που όμως κάθε φορά πληρώνονται επίσκεψη γιατί κάθε φορά, κατά δήλωσή τους, έχουν συμπληρώσει πλαφόν επισκέψεων) είτε δεν έχουν σύμβαση με ΕΟΠΥΥ, τους λένε ότι οι τρίμηνες έχουν καταργηθεί!!

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Κάπου διάβασα ότι ο ΕΟΠΥΥ ζήτησε από την ΗΔΙΚΑ να αποσυρθεί το πλαφόν μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ επί της αίτησης του Υπουργείου Υγείας. Πάντως μπαίνοντας σήμερα από περιέργεια στον λογαριασμό μου, είδα ότι συνεχίζει και γράφει κανονικά το κοντέρ! Και για τον Αύγουστο. Τελικά τι γίνεται; Ισχύει ή όχι;
Και το πλαφόν ευρώ/μήνα είχε γειωθεί από το ΣτΕ από τον Απρίλιο αλλά στο σύστημα το είχαν μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Άστο να γράφει λοιπόν.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 2 Αυγούστου 2014, 17:20:55
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
χθές το πρωί επικοινώνησα με το τμήμα φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ 2106871718 και ο υπάλληλος μου είπε με σιγουριά οτι το πλαφόν δεν ισχυεί και απλά ο ΗΔΙΚΑ δεν έχει αλλάξει τα δεδομένα
Εδώ και τρεις μέρες έρχονται στο ιατρείο ασθενείς που έχουν εξεταστεί σε ιδιωτικά ιατρεία από Ορθοπεδικό και από νευρολόγο,  έχουν πληρώσει κανονικά την επίσκεψη και έχουν λάβει μόνο χειρόγραφη συνταγή διότι οι ιδικοί που τους εξέταζαν είχαν ξεπεράσει το πλαφόν ανά ασθενή .

Αν δεν έλαβαν απόδειξη, υπήρχε δόλος. Αν έλαβαν, άγνοια.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 3 Αυγούστου 2014, 08:13:58
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Κάπου διάβασα ότι ο ΕΟΠΥΥ ζήτησε από την ΗΔΙΚΑ να αποσυρθεί το πλαφόν μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ επί της αίτησης του Υπουργείου Υγείας. Πάντως μπαίνοντας σήμερα από περιέργεια στον λογαριασμό μου, είδα ότι συνεχίζει και γράφει κανονικά το κοντέρ! Και για τον Αύγουστο. Τελικά τι γίνεται; Ισχύει ή όχι;

Δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα να συνεχίσει να υπάρχει το κοντέρ ακόμη και αν καταργηθεί το πλαφόν.

http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,1543.0.html
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: mvakas στις 4 Αυγούστου 2014, 06:07:32
Από σήμερα, για μία ακόμα φορα, πλαφόν τέλος...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Dott.diMG στις 7 Αυγούστου 2014, 14:35:44
ΠΙΣ: εκδικάζεται σήμερα στο ΣτΕ  (http://www.ygeianet.gr/keimeno.php?id=44507)η αίτηση αναστολής του ΠΙΣ για το πλαφόν συνταγογράφησης φαρμάκων.

Συμφωνία (?)  (http://www.ygeianet.gr/box/cal/44498.pdf)για έλεγχο της συνταγογράφησης παραπεμπτικών.
(Μεταξύ Βορίδη-ΠΙΣ-Ιδιωτών ΠΦΥ και Εργαστηριακών)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 7 Αυγούστου 2014, 20:18:33
Προσωπική μάχη δίνει ο Μ. Βορίδης μαζί με πανίσχυρη νομική ομάδα για να επαναφέρει το πλαφόν. Η εκδίκαση της αντι-προσφυγής του, θα συνεχιστεί την Δευτέρα.

Ξεκίνησε η εκδίκαση της αίτησης αναστολής της αναστολής του πλαφόν συνταγογράφησης που κατέθεσε ο Υπουργός (http://farmakopoioi.blogspot.gr/2014/08/wwwcapitalgr.html)

Συνεκδικάστηκαν σήμερα σε μια πολύωρη διαδικασία οι αιτήσεις αναστολής που κατέθεσε ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) για την αναστολή της Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίζεται πλαφόν στην συνταγογράφηση φαρμάκων.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στην εκδίκαση της υποθέσεως παρεστάθη αυτοπροσώπως ο υπουργός Υγείας κ. Μάκης Βορίδης και ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτριος Κοντός μετά των νομικών τους συμβούλων και  εξέφρασαν τις απόψεις τους οι αιτούντες, ήτοι ο πρόεδρος του ΠΙΣ και του ΙΣΑ.

Ο κ. Πατούλης ανέδειξε τα προβλήματα που δημιουργεί η εφαρμογή αυτού του μέτρου τόσο για τους ιατρούς όσο και για τους ασθενείς. Κατά πρώτον ανέφερε ότι το πλαφόν αυτό είναι πολύ πιο επαχθές σε σχέση με το προηγούμενο, κατ’ επίφαση μόνο ηπιότερο. Στερείται και πάλι επιστημονικού ερείσματος και τιμωρεί κάθε γιατρό ανεξάρτητα από τυχόν εξειδίκευση του και τις ειδικότερες παθήσεις που αντιμετωπίζει ο ασθενής. Παρακωλύει τους ιατρούς από την απρόσκοπτη άσκηση της ιατρικής καθότι βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία και δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση με την ατομική περίπτωση κάθε ιατρού. Ο Πρόεδρος του ΙΣΑ εγχείρισε έγγραφες διαμαρτυρίες ιατρών και ασφαλισμένων που έχουν αποσταλεί στον ΙΣΑ και ενημέρωσε για περιπτώσεις ασφαλισμένων συνταξιούχων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις όπως ΧΑΠ οι οποίοι οφείλουν να πληρώσουν 250 ευρώ μηνιαίως.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, "ο ΙΣΑ ΔΕΝ είναι ενάντια στον έλεγχο εν γένει, είναι όμως ενάντια όταν ο έλεγχος στηρίζεται ΜΟΝΟ σε λογιστικά στοιχεία. Ο εξορθολογισμός και η εξυγίανση της υγείας θα επιτευχθεί θέτοντας πρωτίστως τους πυλώνες του ελέγχου, υλοποιώντας την συνταγογράφηση βάσει διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) και την θέσπιση πρωτοκόλλων διαγνωστικών – θεραπευτικών, έτσι ώστε να καθιστά αδύνατη την μετακύληση του βάρους στον ίδιο τον ασθενή της επιλογής του φαρμάκου του".

Ο πρόεδρος του ΣτΕ έδωσε προθεσμία στους διαδίκους να καταθέσουν συμπληρωματικό υπόμνημα μέχρι τις 10π.μ. της Δευτέρας 11 Αυγούστου.

Από την όλη ακροαματική διαδικασία φάνηκε να γίνεται κατανοητή η τροχοπέδη που επιβάλλεται στην άσκηση του ιατρικού έργου αλλά και η επικινδυνότητα που δημιουργεί η διαρκής μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.

Παρών ήταν η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ κ. Παπαευαγγέλου, ο γενικός γραμματέας του ΙΣΑ κ. Τσούκαλος, ενώ από την πλευρά του ΠΙΣ ο πρόεδρος κ. Βλασταράκος και ο δικηγόρος κ. Πολίτης.

Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 18 Αυγούστου 2014, 20:41:20
18/08/2014
του Βασίλη Βενιζέλου


Βορίδης στο ygeia360.gr: Με ικανοποιεί η απόφαση του ΣτΕ για την επαναφορά του πλαφόν συνταγογράφησης!Την ικανοποίησή του για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία γίνονται δεκτά τα επιχειρήματα του υπουργείου Υγείας για τον καθορισμό πλαφόν στην δαπάνη συνταγογράφησης φαρμάκων, ανά γιατρό, ειδικότητα και γεωγραφική περιοχή, εκφράζει την Δευτέρα 18 Αυγούστου στο ygeia360.gr ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης.

 

Συγκεκριμένα, ο Μάκης Βορίδης δηλώνει χαρακτηριστικά στο ygeia360.gr για το θέμα:

 

"Με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το πλαφόν στην δαπάνη συνταγογράφησης φαρμάκων επανέρχεται. Πρόκειται για σημαντική απόφαση, η οποία δείχνει μία 'στροφή' στη θέση του ΣτΕ. Θα δούμε στην καθαρογραμμένη απόφαση τις σκέψεις του ΣτΕ για το ελάχιστο όριο συνταγογράφησης γενοσήμων. Πρέπει να δηλώσω ότι είμαι κατ' αρχήν ικανοποιημένος από την συγκεκριμένη εξέλιξη".

http://www.ygeia360.gr/el/news/item/12598-boridhs-sto-ygeia360gr-me-ikanopoiei-h-apofash-toy-ste-gia-thn-epanafora-toy-plafon-syntagografhshs
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Πατρωνάκης Μάνος στις 18 Αυγούστου 2014, 22:04:05
 Αλλο τόσο θα είμασταν και εμείς ικανοποιημένοι αν ''κατέχαν να μοιράσουν δυο βουγιώ άχερα'' κατά που λέμε και στη Κρήτη, με την έννοια ότι το κόστος
της δίμηνης συνταγής διαιρείται δια δύο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Αυγούστου 2014, 08:12:18
18/08/2014
από το Γραφείο Τύπου του Υπουργού Υγείας.


Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το πλαφόν.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το πλαφόν.

Σχετικά με την άρτι εκδοθείσα απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά την επιβολή πλαφόν στη συνταγογράφηση επισημαίνονται ότι, μετά την απόφαση αυτή αίρεται η αναστολή που είχε επιβληθεί με προσωρινή διαταγή στο πλαφόν και το πλαφόν στη συνταγογράφηση επανέρχεται σε ισχύ, απορριπτομένων των σχετικών αιτημάτων των ιατρικών συλλόγων.

Αυτό αποτελεί καταρχήν μια θετική εξέλιξη στην προσπάθεια της Πολιτείας, αφενός για να μειωθεί ο όγκος συνταγογράφησης και αφετέρου να ενισχυθεί η συνταγογράφηση γενόσημων φαρμάκων αυτονοήτως, χωρίς να διακυβεύεται η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς.

Περαιτέρω το ΣτΕ έκρινε ότι έπρεπε να ανασταλεί η υπουργική απόφαση κατά το μέρος της, που επέβαλε υποχρεωτικό ελάχιστο όριο συνταγογράφησης γενόσημων φαρμάκων.  

Για το θέμα ο Υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης δήλωσε:

«Με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το πλαφόν στη δαπάνη συνταγογράφησης φαρμάκων επανέρχεται. Πρόκειται για σημαντική απόφαση, η οποία δείχνει μία ‘στροφή’ στη θέση του ΣτΕ. Θα δούμε στην καθαρογραμμένη απόφαση τις σκέψεις του ΣτΕ για το ελάχιστο όριο συνταγογράφησης γενοσήμων. Πρέπει να δηλώσω ότι είμαι κατ΄ αρχήν ικανοποιημένος από τη συγκεκριμένη εξέλιξη».   

http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/2688-h-apofash-toy-symboylioy-ths-epikrateias-gia-to-plafon
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: panos papadopoulos στις 19 Αυγούστου 2014, 09:52:14
Ανεβασαν το μισθουδακο των δικαστικων και ξαφνικα το πλαφον ειναι καλο! Η τυφλη δικαιοσυνη πηγε στον οφθαλμιατρο, φορεσε γυαλια και τελικα ειδε πως το συμφερον μας μετραει πανω απο ολα! Τελικα η μονη σωτηρια για τους Ελληνες ειναι η μεταναστευση! Αυτο το κρατος δεν υπαρχει περιπτωση να συνελθει ΠΟΤΕ!!!! Συμβουλιο της αποιοκιορατιας!!!!!!!!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 19 Αυγούστου 2014, 10:54:13
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
........Για το θέμα ο Υπουργός Υγείας, Μάκης Βορίδης δήλωσε:

«Με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας το πλαφόν στη δαπάνη συνταγογράφησης φαρμάκων επανέρχεται. Πρόκειται για σημαντική απόφαση, η οποία δείχνει μία ‘στροφή’ στη θέση του ΣτΕ. Θα δούμε στην καθαρογραμμένη απόφαση τις σκέψεις του ΣτΕ για το ελάχιστο όριο συνταγογράφησης γενοσήμων. Πρέπει να δηλώσω ότι είμαι κατ΄ αρχήν ικανοποιημένος από τη συγκεκριμένη εξέλιξη»....
   Και μαζί του σχεδόν πανηγυρίζει και ο ΙΣΑ:
Για δεύτερη φορά το ΣτΕ δικαιώνει   ??? τον αγώνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (http://www.isathens.gr/syllogos/arxeio-drasewn-isa/arxeio-syndikalistiko/4353-defteri-fora-ste-dikaiwnei-isa.html)
    Με την ΣτΕ ΕΑ (Ολομ) 274/2014 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας, συνεκδικάζοντας την αίτηση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του ΠΙΣ για την αναστολή εκτελέσεως της νεότερης υπουργικής αποφάσεως με την οποία καθορίστηκε πλαφόν συνταγογράφησης, δέχτηκε αυτές εν μέρει. Θυμίζουμε ότι το Δικαστήριο με την 59/2014 απόφασή του που εκδόθηκε επί αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως του ΙΣΑ είχε αναστείλει την εφαρμογή της προγενέστερης υπουργικής απόφασης.
   Σύντομα θα ενημερώσουμε τα μέλη μας για την νέα κρίση του Δικαστηρίου με την οποία τα αιτήματά μας έγιναν εν μέρει αποδεκτά κατά το μέρος που αφορά στον καθορισμό κατωτάτου, ελαχίστου ορίου στη συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων εκτός προστασίας, ανά γιατρό.
   Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επαγγελματική ελευθερία και την ελευθερία της επιστημονικής κρίσης των γιατρών και την άσκηση της ιατρικής σύμφωνα με κανόνες, με γνώμονα το πραγματικό συμφέρον του ασθενή και της υγείας του.
   Θυμίζουμε τέλος ότι η αίτηση ακυρώσεως θα εκδικαστεί τον Νοέμβριο του 2014.
 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  (οι γνωστοί...)

   Ο ΠΙΣ κράτησε πιο ήρεμη γραμμή: Δεκτή εν μέρει έκρινε το ΣτΕ την αίτηση αναστολής του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για το πλαφόν συνταγογράφησης φαρμάκων (http://www.pis.gr/?MDL=pages&SiteID=645) και πιστεύω σωστότερα. Παρα φυσικά τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις το αποτέλεσμα είναι ίδιο και το πλαφόν σύντομα κοντά σας (Ραντεβού τον Σεπτέμβρη; - μπά, μάλλον νωρίτερα).  Εξάλλου το πλαφόν στα γενόσημα ούτε εφαρμόστηκε ακόμα, ούτε γνώριζαν πως θα εφαρμοστεί (μήπως όλα τα πρωτότυπα στην αρνητική λίστα; )...
     Πάντως συμφωνώ με:
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
......Ανεβασαν το μισθουδακο των δικαστικων και ξαφνικα το πλαφον ειναι καλο! Η τυφλη δικαιοσυνη πηγε στον οφθαλμιατρο, φορεσε γυαλια και τελικα ειδε πως το συμφερον μας μετραει πανω απο ολα! ......
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ioannis thessaloniki στις 19 Αυγούστου 2014, 12:11:59
Ας λέμε τα πράγματα ως έχουν. Το πλαφόν ενίκησε! Το υπουργείο ενίκησε! Τα υπόλοιπα περί στόχου γενοσήμων κοκ είναι ιστορίες για αγρίους. Αυτό που απομένει τώρα είναι το εξής: το εφαρμόζεις οπότε ως Γενικός Γιατρός στέλνεις όλα τα ακριβά σε άλλες ειδικότητες, ή γράφεις όλες τις χρόνιες αγωγές των ασθενών σου και καλείσαι σε 3-4 μήνες να εξηγήσεις τα ανεξήγητα;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Αυγούστου 2014, 13:47:39
ΦΕΚ Β' 2243/18-08-2014

Μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων.

http://www.scribd.com/fullscreen/237199354?access_key=key-OHWEbmDNVFxSo176SkL3&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 19 Αυγούστου 2014, 16:54:09
ΕΟΠΥΥ: Πλαφόν και στις διαγνωστικές εξετάσεις ανά νομό και ανά πάροχο (http://www.farmakopoioi.blogspot.gr/2014/08/blog-post_63.html)

Με νέα υπουργική απόφαση κατανέμεται ο προυπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για τις διαγνωστικές εξετάσεις ανά νομό και ανά πάροχο σε όλη την χώρα. Τα κριτήρια κατανομής είναι αναλογικά, ανά πληθυσμό- ανάγκες αλλά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε παρόχου την προηγούμενη χρονιά.

«Η υπουργική απόφαση για το όριο συνταγογράφησης των διαγνωστικών εξετάσεων στοχεύει στην διαχείριση των κλειστών προϋπολογισμών του ΕΟΠΥΥ και στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων που διατίθενται ανά κατηγορία παρόχων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, στην ίδια υπουργική απόφαση εισάγονται κατευθυντήριες οδηγίες που προέκυψαν μέσα από εκτεταμένο διάλογο με εκπροσώπους της ιατρικής κοινότητας και εδράζονται στην ελληνική και διεθνή ιατρική βιβλιογραφία.

Ο ΕΟΠΥΥ σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι «όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι η εποχή των ανοιχτών ανεξέλεγκτων προϋπολογισμών στην υγεία έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Η εποχή δηλαδή που κάθε γιατρός ανεξάρτητα από ειδικότητα συνταγογραφούσε όσες εξετάσεις ήθελε σε όσους ασθενείς επιθυμούσε και μάλιστα σε αριθμούς ιλιγγιώδεις, πρέπει να αποτελέσει γρήγορα παρελθόν.

Η πρακτική αυτή οδήγησε σε τεράστια ελλείμματα τους κλάδους υγείας των ταμείων αλλά και του ΕΟΠΥΥ στην συνέχεια, μετά την ενοποίηση τους.

Σήμερα εισάγουμε κατευθυντήριες οδηγίες, αναδρομικό κλινικό έλεγχο, κατανομή πλαφόν ανά νομό και ανά πάροχο και όπου απαιτείται εκπτώσεις (rebate) και επιστροφή (clawback) έτσι ώστε να τηρηθεί ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ.

Αύριο εγκαθιστούμε διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, κλινικό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο και κλειστούς προϋπολογισμούς χωρίς rebate και clawback».

Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 19 Αυγούστου 2014, 19:02:48
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ΦΕΚ Β' 2243/18-08-2014

Μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων.

http://www.scribd.com/fullscreen/237199354?access_key=key-OHWEbmDNVFxSo176SkL3&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll

Κάνει εντύπωση, για άλλη μια φορά, που προβλέπονται εξετάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ (περίπτωση αντιπυρηνικών αντισωμάτων: Anti-SSA, Anti-Jo1, Anti-Sm, Anti-RNP, Anti-SSB, Anti-Scl70, Αντικεντρομεριδιακά αντισώματα). Εφόσον ακολουθούνται οι περιορισμοί του ΦΕΚ, θα πρέπει οι εν λόγω εξετάσεις να κοστολογηθούν ώστε να μπορούν να γίνουν μέσω ταμείου.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 20 Αυγούστου 2014, 00:20:45
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ΦΕΚ Β' 2243/18-08-2014

Μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων.

http://www.scribd.com/fullscreen/237199354?access_key=key-OHWEbmDNVFxSo176SkL3&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll
   Κατάλαβε κανείς πως δουλεύουν τα όρια εξετάσεων παραπεμπτικού ανα ειδικότητα. Είδα πολλά 0,1,2 ... μέχρι 10 αλλά δεν κατάλαβα πως ακριβως θα λειτουργεί το σύστημα. Χωρίζει τις εξετάσεις σε 55 κατηγορίες (η 51η θα είναι μάλλον οι πιο κοινές) αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω ποιες είναι αυτές...
    Προβλέπω νέες αγωγές. Φτωχέ Πατούλη πάλι θα τρέχεις....
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Kyroula στις 20 Αυγούστου 2014, 02:39:30
Μηπως αφορουν τις κατηγοριες που αναφερονται σε αυτο το εγγραφο ;

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20-%20Manuals/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91.pdf

Οπότε υπάρχει αριθμητικό όριο ανά κατηγορία και ανά παραπεμπτικό για την συγκεκριμενη ημερομηνια και για 4 ημερες μετά όπως αναφέρει.Εικάζω...οπότε αν είναι έτσι,για εμένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία 11 με τις εξετασεις αιματολογικες-αιμοδοσιας-elisa που περιλαμβανει τις πιο κοινές εξετάσεις και ο αριθμός συνταγογραφησης που επιτρέπεται σε όλες τις ειδικότητες είναι μικρός.
Τίτλος: Απ: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 20 Αυγούστου 2014, 13:35:45
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μηπως αφορουν τις κατηγοριες που αναφερονται σε αυτο το εγγραφο ;

...... εμένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία 11 με τις εξετασεις αιματολογικες-αιμοδοσιας-elisa που περιλαμβανει τις πιο κοινές εξετάσεις και ο αριθμός συνταγογραφησης που επιτρέπεται σε όλες τις ειδικότητες είναι μικρός.
   Αν είναι έτσι, είναι σφαγή. Πως θα δώσω προεγχειρητικό έλεγχο με 5 εξετάσεις. Επιστυημονικά κριτήρια επικαλούνται;  Ή μήπως θεωρούν ότι θα γίνοντι όλα στο νοσοκομείο; Και για τους π/θ 5 εξετάσεις μου φαίνεται προβλέπει.... Η πλάκα είναι ότι μοιάζει να έχετε δίκιο γιατί λείπει η κατηγορία 26 και 52 και στα δύο έγγραφα.... Και το 51 που είδα εγω όλο χαρά που είναι 10 ... ειναι οι φυσικοθαραπείες... Θα πέσει πολύ γέλιο.
    Αυτό για την αυτοπαραπομπή με έκπτωση 60% δεν το σχόλιασε κανείς (πιστεύω υπερβολικό αφού βάζουν και πλαφόν - κανένας έτσι δεν θα φθάνει το πλαφόνι...).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: samsok στις 20 Αυγούστου 2014, 15:03:13
η κατηγορια 11 επιτρεπει μονο 2 εξετασεις /ασθενη για γενικο ιατρο και δεδομενου οτι για την απλη γενικη αιματος χρησιμοποιουν διαφορετικο κωδικο για καθε δεδομενο(Hb,Hct,PLT,MCV,WBC κλπ) εγω θα πρεπει να διαλεξω κατι απο ολα αυτα????δεν μπορω δηλαδη να ζητω και αιματοκριτη και αιμοσφαιρινη και λευκα αλλα μονο 2 απο αυτα????
ειμαι και πλεονεκτης βλεπετε!!!
Οσο το κοιταζω τοσο περισσοτερες ομορφιες βλεπω......στους Γενικους ιατρους λοιπον απαγορευεται να συνταγογραφουν φυσικοθεραπειες(οι Π/Θ εχουν 5).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 20 Αυγούστου 2014, 15:16:03
Ένα παράδειγμα για να καταλάβω βρε παιδιά...

Στο (04)-Ακτινολογία, έχει "2" για τον Γ.Ι. Τί σημαίνει αυτό; Ότι στον ίδιο άθρωπο μπορώ να παραγγείλω μέχρι 2 ακτινογραφίες; Την ημέρα; Την επόμενη π.χ. μπορώ να του παραγγείλω άλλες δύο;
Ή μήπως σημαίνει ότι μπορώ να παραγγείλω 2 ακτινογραφίες όλες κι όλες μέσα σε μία ( ; ) μέρα, ανεξάρτητα από το πλήθος των ασθενών μου; Ή σημαίνει κάτι άλλο;
Τίτλος: Απ: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: samsok στις 20 Αυγούστου 2014, 15:23:56
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ένα παράδειγμα για να καταλάβω βρε παιδιά...

Στο (04)-Ακτινολογία, έχει "2" για τον Γ.Ι. Τί σημαίνει αυτό; Ότι στον ίδιο άθρωπο μπορώ να παραγγείλω μέχρι 2 ακτινογραφίες; Την ημέρα; Την επόμενη π.χ. μπορώ να του παραγγείλω άλλες δύο;
Ή μήπως σημαίνει ότι μπορώ να παραγγείλω 2 ακτινογραφίες όλες κι όλες μέσα σε μία ( ; ) μέρα, ανεξάρτητα από το πλήθος των ασθενών μου; Ή σημαίνει κάτι άλλο;
αν καταλαβα καλα εννοει 2/ασθενη/ημερα (για την ακριβεια για 4 ημερες) ...αλλα μιλαμε για ΕΟΠΥΥ & Ελληνικο κρατος οποτε κραταμε και μια ....πισινη!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αρχίατρος στις 20 Αυγούστου 2014, 15:36:09
Να ενημερώσω ότι στην Χειρουργική Κλινική που εργάζομαι υπάρχει Τμήμα Μαστού και από χθες το άτομο που έχει επιφορτιστεί με την καταχώρηση των παραπεμπτικών (όχι ιδιαίτερα υψηλού κόστους: μαστογραφίες και υπέρηχοι) αντιμετωπίζει το φαινόμενο του να είναι ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ συγκεκριμένων ασθενών, όπερ μεθηρμηνεόμενον, έχει ξεπεραστεί το πλαφόν και το σύστημα ΑΥΤΟΜΑΤΑ δεν επιτρέπει την καταχώρηση άλλων εξετάσεων...

Άρχισαν τα όργανα ή the party begins ! ! !
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 20 Αυγούστου 2014, 15:50:18
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ
Άρχισαν τα όργανα ή the party begins ! ! !

PURE CHAOS!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 20 Αυγούστου 2014, 16:31:27
Στην σελίδα 28025 (Παραρτημα Γ ) που γράφει "αριθμητικό όριο συνταγογράφησης ανά κατηγορία Ιατρικής πράξης από κάθε ειδικότητα",
κατάλαβε κανείς ποιες είναι αυτές η κατηγορίες Ιατρικών πράξεων; Που περιγράφονται;
Επίσης τι εννοεί στη στήλη των σχολίων με τα αρχικά "ΚΑΕ";
Τίτλος: Απ: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Elisavet στις 20 Αυγούστου 2014, 17:31:16
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ένα παράδειγμα για να καταλάβω βρε παιδιά...

Στο (04)-Ακτινολογία, έχει "2" για τον Γ.Ι. Τί σημαίνει αυτό; Ότι στον ίδιο άθρωπο μπορώ να παραγγείλω μέχρι 2 ακτινογραφίες; Την ημέρα; Την επόμενη π.χ. μπορώ να του παραγγείλω άλλες δύο;
Ή μήπως σημαίνει ότι μπορώ να παραγγείλω 2 ακτινογραφίες όλες κι όλες μέσα σε μία ( ; ) μέρα, ανεξάρτητα από το πλήθος των ασθενών μου; Ή σημαίνει κάτι άλλο;
αν καταλαβα καλα εννοει 2/ασθενη/ημερα (για την ακριβεια για 4 ημερες) ...αλλα μιλαμε για ΕΟΠΥΥ & Ελληνικο κρατος οποτε κραταμε και μια ....πισινη!

Ετσι ακριβως το καταλαβαινω και εγω.
Αλλα να ρωτησω και εγω: Αν γραψεις πχ 3 α/φιες,  ο γιατρος "ελεγχεται-εχει ευθυνη" που ξεπερασε το οριο των 2? ???Η "απλα" ο ασθενης πληρωνει την 3η? (Δεν ειναι απλα αλλα καταλαβαινετε το πνευμα μου)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 20 Αυγούστου 2014, 17:33:23
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Να ενημερώσω ότι στην Χειρουργική Κλινική που εργάζομαι υπάρχει Τμήμα Μαστού και από χθες το άτομο που έχει επιφορτιστεί με την καταχώρηση των παραπεμπτικών (όχι ιδιαίτερα υψηλού κόστους: μαστογραφίες και υπέρηχοι) αντιμετωπίζει το φαινόμενο του να είναι ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ συγκεκριμένων ασθενών, όπερ μεθηρμηνεόμενον, έχει ξεπεραστεί το πλαφόν και το σύστημα ΑΥΤΟΜΑΤΑ δεν επιτρέπει την καταχώρηση άλλων εξετάσεων...
   Η ΥΑ ειναι προχθεσινή και αποκλείεται (ε,σχεδόν) να έχει σχέση με το "φαινόμενο". Τι είναι οι ""ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ "". Η ΥΑ λέει ότι όταν οι εξετάσεις ξεπερνούν το όριο γίνονται (δωρεάν) στο ΠΕΔΥ (ε, λέμε τώρα...) ή στα νοσοκομεία αλλά όχι σε ιδιώτες (εμφανίζεται σχετική εκτύπωση). Δεν λέει ότι δεν μπορείς να εκδώσεις παραπεμπτικό. Κάτια άλλο συμβαίνει


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
.... δεδομενου οτι για την απλη γενικη αιματος χρησιμοποιουν διαφορετικο κωδικο για καθε δεδομενο(Hb,Hct,PLT,MCV,WBC κλπ) εγω θα πρεπει να διαλεξω κατι απο ολα αυτα????...
   Στη Λάρισα, εγώ τουλάχιστον, γράφω γενική αίματος και την κάνουν κανονικά. Μερικά εργαστηρια ξέρω βλέπουν και πλακάκι. Δεν ΄χω ζητήσει ποτέ Ht, Hb Λ-Τ κλπ. Μήπως είναι εύρημα των εργαστηρίων της περιοχής σας για να παίρνουν περισσότερα; (και μάλλον πρέπει να κοπεί). Θα ρωτήσω Μ/Β για να σιγουρευτώ πάντως.

Χα, αν τα πράγματα είναι έτσι γράφω μόνο 2 ακτινογραφίες για ιδιώτες. Το θεωρώ απαράδεκτο. Αντίθετα η μία μαγνητική δεν με πειράζει καθόλου...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 20 Αυγούστου 2014, 17:54:22
Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι τα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων που περιγράφονται στο ΦΕΚ 22 43, 18/08/2014 κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Οι ξένες κατευθυντήριες οδηγίες στις οποίες βασίζονται είναι σοβαρές.

Έχω όμως ένα ερώτημα:

Από πότε η παρακολούθηση του Υποθυρεοειδισμού είναι δουλειά του Ειδικού Ενδοκρινολόγου, όπως υπονοείται στην σελίδα 28006;

Στην Σουηδία όπου εργάζομαι κατά καιρούς ως Γενικός Ιατρός, η παρακολούθηση του Υποθυρεοειδισμού είναι σχεδόν αποκλειστικά δουλειά των Γενικών Ιατρών.

Το ίδιο και στην Αγγλία:
BMJ, 27 March 2009.
Diagnosis and treatment of primary hypothyroidism,
………….
…………………….
Primary hypothyroidism or underactivity of the thyroid gland is common and is usually managed in primary care.
…………………………………..
http://www.bmj.com/content/338/bmj.b725

Δηλαδή τι πρέπει να κάνει ο ασθενής που έχει υποθυρεοειδισμό και ζει στην Λήμνο. Να παίρνει το καράβι (5 ώρες δρόμο), και να έρχεται στον ιδιώτη Ενδοκρινολόγο στην Καβάλα για να του παραγγείλει π.χ. TSH; ( Δημόσιος Ενδοκρινολόγος δεν υπάρχει ούτε στην Καβάλα).

Έτσι θα φτιάξουμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα;

Και μη μου πει κανείς ότι χρειάζεται να κάνουμε υπερηχογραφικούς ελέγχους σε όλους όσους έχουν υποθυρεοειδισμό, (αυτό κοντεύει να γίνει θεσμός στην Ελλάδα για ευνόητους λόγους), γιατί όσοι έχουν εργαστεί στην Βόρεια Ευρώπη θα γελάσουν συγκαταβατικά.

(Αντίθετα πρέπει να πούμε ότι ο Υπερθυρεοειδισμός είναι όντως δουλειά ειδικού Ενδοκρινολόγου).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 20 Αυγούστου 2014, 20:47:03
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι τα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων που περιγράφονται στο ΦΕΚ 22 43, 18/08/2014 κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Οι ξένες κατευθυντήριες οδηγίες στις οποίες βασίζονται είναι σοβαρές....
    Για τα πρωτόκολλα (το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) δεν θα διαφωνήσω ιδιαίτερα αλλά σίγουρα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν και ιδιαιτερότητες της χώρας όπως αυτό που αναφέρετε. Εξάλλου μπορείτε να "παραβείτε" (να παραβούμε) το πρωτόκολλο αρκεί να είστε (είμαστε) έτοιμοι να το διακιολογήσουμε (επιστημονικά; ή τοπογραφικά). Η ΥΑ λέει: 
""Η μη τήρηση των κατευθυντηρίων οδηγιών από τους θεράποντες ιατρούς αποτελεί για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ένδειξη για τη διενέργεια στοχευμένου ελέγχου των παραπεμπτικών για τις διαγνωστικές πράξεις που συνταγογράφησε ο συγκεκριμένος ιατρός, ο οποίος υποχρεούται να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα της διαγνωστικής πράξης. Επίσης και των ICD−10 που συνταγογραφήθηκαν από τον ιατρό και τα οποία κοινοποιούνται υποχρεωτικά από την ΗΔΙΚΑ στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο εν λόγω ιατρός υποχρεούται να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα της διαγνωστικής πράξης σε σχέση με τo ICD−10.""
   Βέβαια κανείς δεν θέλει να μπλέξει και να εξηγεί. Αλλά αν είναι πράγματι κάποιες φορές ανάγκη...
   Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ το θεωρώ λογιστικό και απαράδεκτο σε πολλά σημεία...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 21 Αυγούστου 2014, 15:58:20
   Τα άνω (στο ΦΕΚ) πρωτόκολλλα-guidelines τα ανάρτησε ξεχωριστά ο ΕΟΠΥΥΥς ως ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ (http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα%20ΕΟΠΥΥ/Νέα%20-%20Ανακοινώσεις%20-%20Δελτία%20Τύπου/ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ%20ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ%20ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ%2021-08-2014.pdf)  και διατάζει άμεση εφαρμογή τους:
21/08/2014     ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
       Στα πλαίσια της σύννομης και αναγκαίας παραπομπής ασθενών για διαγνωστικές πράξεις και μέχρι την ολοκλήρωση των διαγνωστικών πρωτοκόλλων θεσπίζονται άμεσα οι κατευθυντήριες οδηγίες. Η μη τήρηση των κατευθυντηρίων οδηγιών από τους θεράποντες ιατρούς αποτελεί για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ένδειξη για τη διενέργεια στοχευμένου ελέγχου των παραπεμπτικών για τις διαγνωστικές  πράξεις που συνταγογράφησε ο συγκεκριμένος ιατρός, ο οποίος υποχρεούται να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα της διαγνωστικής πράξης. Ο εν λόγω ιατρός υποχρεούται να αιτιολογήσει την αναγκαιότητα της διαγνωστικής πράξης σε σχέση με τo ICD-10

Το αρχείο δεν γίνεται επικόλληση... το επισυναπτω... Μάλλον όμως πρέπει να ανοιχτεί νέο θέμα.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Kyroula στις 21 Αυγούστου 2014, 17:04:52
Ξέρει κανείς πως γίνεται ,ενώ βρισκομαι διακοπές και δεν έχω συνταγογραφήσει αρκετές ημέρες,να εμφανίζεται  μέσος όρος φαρμακευτικής δαπάνης και μάλιστα αρκετά υψηλός από σήμερα;Συνέχιζε να τρέχει το πλαφόν και απλά δεν εμφανιζόταν μέχρι σήμερα ή συμβαίνει κάτι άλλο που δεν γνωρίζω;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 21 Αυγούστου 2014, 17:10:33
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ξέρει κανείς πως γίνεται ,ενώ βρισκομαι διακοπές και δεν έχω συνταγογραφήσει αρκετές ημέρες,να εμφανίζεται  μέσος όρος φαρμακευτικής δαπάνης και μάλιστα αρκετά υψηλός από σήμερα;Συνέχιζε να τρέχει το πλαφόν και απλά δεν εμφανιζόταν μέχρι σήμερα ή συμβαίνει κάτι άλλο που δεν γνωρίζω;

Μήπως εκτελέστηκαν παλαιότερες τρίμηνες;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 21 Αυγούστου 2014, 17:21:03
Αυτό που εμφανίζεται είναι ο μέσος όρος ανά ασθενή των συνταγών σου που έχουν εκτελεστεί τον Αύγουστο, επομένως το ότι βρίσκεσαι σε διακοπές δεν παίζει κανένα ρόλο.
Είναι οι συνταγές που είχες γράψει όταν ήσουν στη δουλειά (εκτός αν είσαι διακοπές όλο τον Αύγουστο, οπότε σε ζηλεύω) και οι συνταγές σου (τρίμηνες ή μη) που εκτελέστηκαν κατά το διάστημα των διακοπών σου.
Αυτό που είχα παρατηρήσει, τουλάχιστον σε μένα, κατά τον Ιούλιο ήταν ότι ξεκίνησα με κάποιο μέσο όρο, στη συνέχεια είχε πτωτική πορεία και την τελευταία βδομάδα παρουσίασε ραγδαία άνοδο προφανώς λόγω των τρίμηνων που εκτελέστηκαν 2 φορές μέσα στον ίδιο μήνα (αρχές και τέλος του μήνα). Όπως έγραψε και ο Μάνος κάπου, δεν μπορούν οι "υπεύθυνοι" να δουν το αυτονόητο με τις τρίμηνες και τις δίμηνες που προκαλούν πλασματική άνοδο του μέσου όρου!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 21 Αυγούστου 2014, 17:36:58
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
.....Συνέχιζε να τρέχει το πλαφόν και απλά δεν εμφανιζόταν μέχρι σήμερα ή συμβαίνει κάτι άλλο που δεν γνωρίζω;
   Και σε μένα η δαπάνη που εμφανίζεται (ο ΜΟ) δεν μοιάζει με τη σημερινή συνταγογραφία μου. Μάλλον συνέχιζε να μετράει απο την αρχή του μήνα και απλά δεν εμφανιζόταν...
   Για τις δίμηνες και τρίμηνες ο Διαμαντής έχει δίκιο... Θα έπρεπε κάπως να γίνει επιμερισμός. Ίσως  ;D έκδοση τριμήνων μόνο απο 8-23 του μηνός (ώστε να μην μπορούν να εκτελεστούν τον ίδιο μήνα).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Kyroula στις 21 Αυγούστου 2014, 17:38:04
Κατάλαβα,σας ευχαριστώ...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 21 Αυγούστου 2014, 21:34:25
Τα ποσά που ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ ότι θα διαθέτει ανά νομό για εργαστηριακές εξετάσεις περιλαμβάνουν και όσες γίνονται στις δομές του ΠΕΔΥ και ΕΣΥ ή μόνο σε ιδιώτες;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 21 Αυγούστου 2014, 23:23:37
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Τα ποσά που ανακοίνωσε ο ΕΟΠΥΥ ότι θα διαθέτει ανά νομό για εργαστηριακές εξετάσεις περιλαμβάνουν και όσες γίνονται στις δομές του ΠΕΔΥ και ΕΣΥ ή μόνο σε ιδιώτες;
   Νομίζω πως όχι. Οι κωδικοί είναι για ιδιωτικά κέντρα. Μέχρι προ λίγων μηνών δεν υπολογίζονταν στον κωδικό ούτε τα παραπεμπτικα που εκτελούνταν σε εργαστήρια κλινικών (έμπαιναν μαζί με τα νοσήλεια - τώρα όχι βέβαια).
    Στη Λάρισα στο ΠΕΔΥ όταν έκανε κάποιος ακτινογραφία το πόρισμα μου επιστρεφόταν πάνω στο παραπεμπτικό μου. Σίγουρα δεν τα υπέβαλαν πουθενά...
   Τα νοσοκομεία ούτως ή άλλως λεφτά δεν παίρνουν... Τι σημασία έχουν λίγα παραπεμπτικά παραπάνω.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 21 Αυγούστου 2014, 23:29:27
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Στη Λάρισα στο ΠΕΔΥ όταν έκανε κάποιος ακτινογραφία το πόρισμα μου επιστρεφόταν πάνω στο παραπεμπτικό μου. Σίγουρα δεν τα υπέβαλαν πουθενά...
Το γεγονός ότι παίρνεις πόρισμα είναι σημαντικό! Εδώ στον ΕΟΠΥΥ έδιναν πόρισμα σε δικό τους χαρτί (όταν είχαν ακτινολόγο, γιατί όταν έγινε το ΠΕΔΥ ο ακτινολόγος δεν μπήκε) ενώ στο νοσοκομείο το πόρισμα είναι: "Δείξε την ακτινογραφία στο γιατρό που τη ζήτησε"!
Το ότι το πόρισμα ήταν γραμμένο πάνω στο παραπεμπτικό σου είναι εντυπωσιακό!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: samsok στις 21 Αυγούστου 2014, 23:57:27
οποτε αν εχω καταλαβει σωστα
1)το πλαφον για τα φαρμακα εχει ηδη ξεκινησει
2)το πλαφον για τις εξετασεις δεν εχει ξεκινησει(?)
3)η εφαρμογη των κατευθυντηριων οδηγιων για τις εξετασεις εφαρμοζεται αμεσα(πχ δεν μπορουμε να γραψουμε θυρ/κο ελεγχο)

τα λεω καλα?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: papadnefeli στις 24 Αυγούστου 2014, 21:10:52
Tι εννοεί στο ΦΕΚ με τα όρια ιατρικών πράξεων ανα ειδικότητα;
Οι κωδικοι πχ (01), (02) κλπ στα οποία έχω πχ διπλα το 0 ή το 8 ή το 2 σε ποια κατηγορία εξετάσεων αναφέρονται;
Δεν καταλαβαίνω!!!!!!!!!!!!!!!!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 25 Αυγούστου 2014, 12:11:45
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Tι εννοεί στο ΦΕΚ με τα όρια ιατρικών πράξεων ανα ειδικότητα;
Οι κωδικοι πχ (01), (02) κλπ στα οποία έχω πχ διπλα το 0 ή το 8 ή το 2 σε ποια κατηγορία εξετάσεων αναφέρονται;
Δεν καταλαβαίνω!!!!!!!!!!!!!!!!
   Αν κοιτάξετε στην προηγούμενη σελίδα τις αναφέρει η Kyroula στο http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,5579.msg50583.html#msg50583
.
    Θα το δούμε πάντως (ξαφνικά) όταν εφαρμοστεί... Και σε κάθε κατηγορία θεωρητικά θα μπορείται να γράφετε τόσες εξετάσεις ανα ασθενή ανα πενθήμερο... (πχ 8 εξετάσεις βιοχημικών για ΓΙ).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Πατρωνάκης Μάνος στις 25 Αυγούστου 2014, 14:46:58
 Δείτε το συνημμένο παρακάτω:
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: md στις 26 Αυγούστου 2014, 21:55:10
Με CT και MRI εγκεφαλου τι γινεται?Γιατι δεν αναφερονται πουθενα?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 27 Αυγούστου 2014, 00:05:09
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Με CT και MRI εγκεφαλου τι γινεται?Γιατι δεν αναφερονται πουθενα?
   Πολλές εξετάσεις δεν αναφέρονται. Ή δεν είναι πολλές (οι μαγνητικές εγκεφάλου και κάτι άλλες τύπου ΑΟΚ είναι πάντως πολλές) ή απλά δεν ηρθε ακόμα η ώρα τους. Όσο δεν υπάρχει τίποτα απο απαγόρευση χρησιμοποιούμε, αν θέλουμε, τις γνώσεις μας και τη διεθνή πρακτική...
    Πάντως οι διαμαρτυρίεσ πέφτουν κατα ριπάς... Πρωτόκολλα ζητούσαμε εδώ και 2 χρόνια αλλά όχι όψιμα...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 27 Αυγούστου 2014, 08:51:15
Ο ΕΟΠΥΥς αποφάσισε να καθιερώσει και να ακολουθεί μια policy ως προς το τί θα αποζημιώνει και τί όχι, τόσο σε φάρμακα όσο και σε εξετάσεις.
Αυτό όχι μόνο είναι θεμιτό, αλλά και απαραίτητο, αλλιώς ο κλειστός (πλέον) προϋπολογισμός του θα εξαντλούνταν μέχρι τις αρχές Απριλίου κάθε έτους και μετά δεν θα μπορούσε ν΄αποζημιώσει ούτε ένα Sintrom, φεσώνοντας όλους τους παρόχους. To θέμα επομένως δεν είναι γιατί μπήκαν οι περιορισμοί.

Το θέμα είναι ότι ο ΕΟΠΥΥς παραμένει ως αποκλειστικός-μονοπωλιακός φορέας περίθαλψης στη χώρα και ο κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος με το στανιό να πληρώνει εισφορές γι' αυτόν, χωρίς να έχει δικαίωμα να φύγει από τον ΕΟΠΥΥ και να πάει κάπου αλλού, σε έναν άλλο φορέα υγειονομικής κάλυψης, ο οποίος ενδεχομένως θα έχει μια policy για τον κάθε εργαζόμενο πιο συμφέρουσα, στην καλύτερη περίπτωση tailor-made κατά τα πρότυπα των πακέτων κινητής τηλεφωνίας.

Επομένως, όλες οι προσφυγές των διαφόρων ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΠΦΣ, ΦΣΑ κ.λπ. δεν θα πρέπει να στρέφονται κατά της policy του ΕΟΠΥΥ αλλά κατά του μονοπωλιακού χαρακτήρα του και της δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά υπηρεσιών υγείας και της υποχρεωτικής υπαγωγής κάθε εργαζόμενου σ' αυτόν.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 27 Αυγούστου 2014, 10:28:04
Μέχρι τώρα είσασταν υπέρ του μονοψωνίου του ΕΟΠΥΥ.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 27 Αυγούστου 2014, 11:14:26
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μέχρι τώρα είσασταν υπέρ του μονοψωνίου του ΕΟΠΥΥ.
   Με πρόλαβε ο ΑΡΗΣ... έκανα αναζήτηση για να βρω παλιότερες ρήσεις: πχ: http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,1584.msg41992.html#msg41992 (μεταφορά βεβαια είναι, αν θέλετε μπορώ να το ψάξω...)
   Τελικά είμαστε (και είσαστε) υπέρ του ενός μεγάλου ή των πολλών μικρών ταμείων;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αρχίατρος στις 27 Αυγούστου 2014, 12:04:36
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Με CT και MRI εγκεφαλου τι γινεται?Γιατι δεν αναφερονται πουθενα?

Απορία: ποιά η χρησιμότητα της MRI εγκεφάλου στην ΠΦΥ κι γιατί να την ζητήσει ο Γ.Ι ;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 27 Αυγούστου 2014, 13:59:00
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πρωτόκολλα ζητούσαμε εδώ και 2 χρόνια αλλά όχι όψιμα...

Περιορισμοί και μάλιστα ατάκτως ερριμμένοι, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο παράρτημα Γ' του ΦΕΚ 2243/τ.Β'/18-8-2104, δεν είναι διαγνωστικά πρωτόκολλα.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: kefalidisg στις 28 Αυγούστου 2014, 11:21:43
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Με CT και MRI εγκεφαλου τι γινεται?Γιατι δεν αναφερονται πουθενα?

Απορία: ποιά η χρησιμότητα της MRI εγκεφάλου στην ΠΦΥ κι γιατί να την ζητήσει ο Γ.Ι ;

 Είναι αλήθεια ότι η χρησιμότητα της MRI εγκεφάλου δεν χρησιμεύει στην ΠΦΥ, έλα όμως που ο ασθενής έρχεται με ένα κατεβατό εξετάσεων στο απομακρυσμένο ΚΥ, που οι ειδικοί τους έχουν δώσει σ΄ενα απλό χαρτάκι γιατί τους είναι  δύσκολο να γράψουν ηλεκτρονικά η γιατί απλώς τους το είπαν από το τηλέφωνο.......ή κάποιοι πρέπει να διανύσουν περισσότερα από 100km για να δουν τον ειδικό. Δεν είναι μόνο η Αθήνα Ελλάδα, γιατί εκεί μπορεί κάποιος να πληρώσει μια επίσκεψη και να γίνει η δουλειά του, μακρυά από αυτήν όμως ο ασθενής ψάχνει έναν γιατρό απλώς να του 'γράψει' την εξέταση για να μην την πληρώσει..
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: pzogr στις 28 Αυγούστου 2014, 14:56:34
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Με CT και MRI εγκεφαλου τι γινεται?Γιατι δεν αναφερονται πουθενα?

Απορία: ποιά η χρησιμότητα της MRI εγκεφάλου στην ΠΦΥ κι γιατί να την ζητήσει ο Γ.Ι ;

 Είναι αλήθεια ότι η χρησιμότητα της MRI εγκεφάλου δεν χρησιμεύει στην ΠΦΥ, έλα όμως που ο ασθενής έρχεται με ένα κατεβατό εξετάσεων στο απομακρυσμένο ΚΥ, που οι ειδικοί τους έχουν δώσει σ΄ενα απλό χαρτάκι γιατί τους είναι  δύσκολο να γράψουν ηλεκτρονικά η γιατί απλώς τους το είπαν από το τηλέφωνο.......ή κάποιοι πρέπει να διανύσουν περισσότερα από 100km για να δουν τον ειδικό. Δεν είναι μόνο η Αθήνα Ελλάδα, γιατί εκεί μπορεί κάποιος να πληρώσει μια επίσκεψη και να γίνει η δουλειά του, μακρυά από αυτήν όμως ο ασθενής ψάχνει έναν γιατρό απλώς να του 'γράψει' την εξέταση για να μην την πληρώσει..


Γιατί δεν υπάρχουν ενδείξεις;
http://www.helrad.org/images/diagnwstika%20prwtokolla.pdf
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: DrGuni στις 29 Αυγούστου 2014, 10:22:58
Καλημέρα. Σήμερα  προσπάθησα  να συνταγογραφήσω  Thyrohormone, αλλά φευ, εμφανιζόταν   μήνυμα  πως  το συγκεκριμένο φάρμακο  δε  συνταγογραφείται.   Έχετε  ανάλογο πρόβλημα?   
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 29 Αυγούστου 2014, 10:37:57
28/08/2014.

Γενικοί Ιατροί προς Υπουργό Υγείας για όρια και ελέγχους συνταγογραφούμενων εξετάσεων.

http://medispin.blogspot.gr/2014/08/blog-post_433.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Medispin+%28MEDISPIN%29&utm_content=FaceBook
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: fanisgp στις 29 Αυγούστου 2014, 11:01:08
ειναι εκτος λιστας τουλαχιστον 1.5 χρονο
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: DrGuni στις 29 Αυγούστου 2014, 12:51:13
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ειναι εκτος λιστας τουλαχιστον 1.5 χρονο

ευχαριστω  πολυ! Μεχρι τώρα  έγραφα  T4. Και υπέθεσα  ότι  ενεργοποιήθηκε  αποκλεισμός  συνταγογράφησης  στο πλαίσιο των τελευαταίων αλλαγών.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Dott.diMG στις 29 Αυγούστου 2014, 13:36:26
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
ειναι εκτος λιστας τουλαχιστον 1.5 χρονο

ευχαριστω  πολυ! Μεχρι τώρα  έγραφα  T4. Και υπέθεσα  ότι  ενεργοποιήθηκε  αποκλεισμός  συνταγογράφησης  στο πλαίσιο των τελευαταίων αλλαγών.

Βγήκαν οι συσκευασίες με 50 και 100 χάπια.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Elisavet στις 31 Αυγούστου 2014, 23:36:21
Καλησπερα σε ολες/ολους! Επαναδιατυπωνω μια ερωτηση που δεν μου εχει απαντηθει.
Αν ξεπερασουμε
1) το μηνιαιο πλαφον στα φαρμακα
2) το "ανα 4ημερο" πλαφον ανα κατηγορια εξετασεων (πχ 14 βιοχημικες αντι για 9)

                           τι γινεται??? Στη 1η περιπτωση μας στελνουν "απειλητικο" μειλ? Μας καλουν σε απολογια?
                                              Στη 2η περιπτωση ο ασθενης πληρωνει τις επιπλεον εξετασεις? Ελεγχεται και ο γιατρος γιατι ξεπερασε το οριο?

Ευχαριστω πολυ!

Edit: Δηλαδη αν γραψω ενα συνηθη προληπτικο βιοχημικο ελεγχο με: ουρια, κρεατινινη, γλυκοζη, ουρικο, SGOT, SGPT, Να, Κ, χοληστερολη, τριγλυκεριδια ειμαι ηδη στις 10!
Εσεις τι κανετε???
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 31 Αυγούστου 2014, 23:57:33
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Καλησπερα σε ολες/ολους! Επαναδιατυπωνω μια ερωτηση που δεν μου εχει απαντηθει.
Αν ξεπερασουμε
1) το μηνιαιο πλαφον στα φαρμακα
2) το "ανα 4ημερο" πλαφον ανα κατηγορια εξετασεων (πχ 14 βιοχημικες αντι για 9)

                           τι γινεται??? Στη 1η περιπτωση μας στελνουν "απειλητικο" μειλ? Μας καλουν σε απολογια?
                                              Στη 2η περιπτωση ο ασθενης πληρωνει τις επιπλεον εξετασεις? Ελεγχεται και ο γιατρος γιατι ξεπερασε το οριο?

Ευχαριστω πολυ!
1) Ναι, κάπως έτσι. Δεν εφαρμόστηκε για να το δούμε στην πράξη. Γενικά "μπαίνεις" στο μάτι του ΕΟΠΥΥ και μπορεί να γίνει έλεγχος, να ζητηθούν (με μέιλ ίσως) εξηγήσεις και να κληθείτε σε απολογιά.
2) Υποτίθεται όταν εφαρμοστεί (αύριο 1/9/14; ) ότι το παραπεμπτικό θα γράφει ποιές εξετάσεις είναι με συμμετοχή και ποιές δεν καλύπτονται σε ιδιώτες πάροχους (και ή θα τις κάνει -όλες; - στο ΕΣΥΠΕΔΥ ή θα πληρώσει ο παθών). Αν οι εξετάσεις είναι εντός ειδικότητας (πχ ως Π/Θ δεν ζητάτε ...ψευδοχοληνεστεράση - εντάξει υπερβολή - ή έστω MRI γόνατος) όπως αναφέρει το ΦΕΚ δεν πρέπει να έχετε καμιά επίπτωση. Αν είναι εκτός ειδικότητας (ότι σημαινει αυτό) μπορεί να κληθείτε σε απολογία 
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Elisavet στις 1 Σεπτεμβρίου 2014, 00:24:46
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Καλησπερα σε ολες/ολους! Επαναδιατυπωνω μια ερωτηση που δεν μου εχει απαντηθει.
Αν ξεπερασουμε
1) το μηνιαιο πλαφον στα φαρμακα
2) το "ανα 4ημερο" πλαφον ανα κατηγορια εξετασεων (πχ 14 βιοχημικες αντι για 9)

                           τι γινεται??? Στη 1η περιπτωση μας στελνουν "απειλητικο" μειλ? Μας καλουν σε απολογια?
                                              Στη 2η περιπτωση ο ασθενης πληρωνει τις επιπλεον εξετασεις? Ελεγχεται και ο γιατρος γιατι ξεπερασε το οριο?

Ευχαριστω πολυ!
1) Ναι, κάπως έτσι. Δεν εφαρμόστηκε για να το δούμε στην πράξη. Γενικά "μπαίνεις" στο μάτι του ΕΟΠΥΥ και μπορεί να γίνει έλεγχος, να ζητηθούν (με μέιλ ίσως) εξηγήσεις και να κληθείτε σε απολογιά.
2) Υποτίθεται όταν εφαρμοστεί (αύριο 1/9/14; ) ότι το παραπεμπτικό θα γράφει ποιές εξετάσεις είναι με συμμετοχή και ποιές δεν καλύπτονται σε ιδιώτες πάροχους (και ή θα τις κάνει -όλες; - στο ΕΣΥΠΕΔΥ ή θα πληρώσει ο παθών). Αν οι εξετάσεις είναι εντός ειδικότητας (πχ ως Π/Θ δεν ζητάτε ...ψευδοχοληνεστεράση - εντάξει υπερβολή - ή έστω MRI γόνατος) όπως αναφέρει το ΦΕΚ δεν πρέπει να έχετε καμιά επίπτωση. Αν είναι εκτός ειδικότητας (ότι σημαινει αυτό) μπορεί να κληθείτε σε απολογία 

Σας ευχαριστω πολυ! Ειμαι μια ...μαλλον νεα (και φοβαμαι αρκετα απειρη σε ολα αυτα) ιδιωτης Παθολογος και το να ΜΗΝ γραψω πχ χοληστερολη η HDL  γιατι δεν "χωρεσε" στις 9 βιοχημικες μαλλον θα εξαγριωσει τον ανθρωπο απεναντι μου...Και ως μη συμβεβλημενη με τον ΕΟΠΥΥ θα πρεπει να του ζητησω και χρηματα απο πανω, αφου αυτο ειναι το μοναδικο μου εισοδημα... Για υτο και ρωταω πως το "χειριζεσθε" εσεις οι παλαιοτεροι συναδελφοι!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GAD2 στις 1 Σεπτεμβρίου 2014, 14:37:41
γράφοντας σήμερα εξετάσεις δεν έχω δει επί του παρόντος κάποιο κόφτη ή ενημέρωση....και οι μικροβιολόγοι της περιοχής το ίδιο....κάποια άλλη ιδέα για το τι ισχύει?
επίσης για κάποιο λόγο δεν τρέχει το πλαφόν μου...εκτελούνται συνταγές και αυτό μένει ακίνητο σαν ταφος
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 1 Σεπτεμβρίου 2014, 14:45:21
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
γράφοντας σήμερα εξετάσεις δεν έχω δει επί του παρόντος κάποιο κόφτη ή ενημέρωση....και οι μικροβιολόγοι της περιοχής το ίδιο....κάποια άλλη ιδέα για το τι ισχύει?
επίσης για κάποιο λόγο δεν τρέχει το πλαφόν μου...εκτελούνται συνταγές και αυτό μένει ακίνητο σαν ταφος
α) δεν ολοκλήρωσαν την εφαρμογη ακόμα. Θα γίνει λογικά τις επόμενες μέρες, δεν θα μας ξεχάσουν. Εξάλλου ο υπουργός μοίρασε υποσχέσεις βελτίωσης...
β) Το πλαφόνι αυτό των μέσων όρων αλλάζει στο τέλος της (κουραστικής) μέρας (η τώρα το μεσημέρι) και όχι συνεχώς. Υπομονή αύριο και δεν θα (το) χάσετε...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Γ Παπαγεωργίου στις 4 Σεπτεμβρίου 2014, 11:31:29
Αριθ. Πρωτ.: 9024
Πάτρα: 4/9/2014

Προς
τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Δια νόμου, τίθενται σε εφαρμογή οι Υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 2243 Β και 2247 Β, που επιφέρουν μεγάλη αλλαγή στον τρόπο συνταγογράφησης και αποζημίωσης εξετάσεων και ιατρικών πράξεων. Στο παράρτημα Γ του ΦΕΚ 2243Β (σελ 28025) αναγράφεται το ανώτατο όριο συνταγογράφησης μέσω αποζημίωσης ΕΟΠΥΥ ανά κωδικό που αντιστοιχεί αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:
 
01 ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ
.......
.......
55 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ - 0% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
 
Η συνταγογράφηση εργαστηριακών εξετάσεων εκτός ορίου κάλυψης από τον ΕΟΠΥΥ θα μεταφέρονται σε δεύτερο παραπεμπτικό που δεν θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ παρά μόνο στις δημόσιες δομές (ΠΕΔΥ, ΕΣΥ). Για τις εξετάσεις αυτές το παραπεμπτικό αναφέρει "δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιώτη πάροχο".
 
Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών έχει προβεί σε έντονη διαμαρτυρία γραπτώς και προφορικώς για τις νομοθετικές ρυθμίσεις που:

    εισάγουν συνταγογραφικές οδηγίες του παραρτήματος Β’ (ΦΕΚ 2243 Β’), οι οποίες χαρακτηρίζονται ως αναχρονιστικές και αντιεπιστημονικές. Από την τηλεφωνική επαφή με τον κ. Ρηγάτο Θεοφάνη, ο τελευταίος ανέφερε ότι είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές.
    προκαλούν περιορισμό ασφαλιστικής κάλυψης κατά τη συνταγογράφηση, ιδίως όσον αφορά τον απόλυτο αποκλεισμό κάλυψης των εξετάσεων (μηδενική δυνατότητα) που αναπτύσσονται στο παράρτημα Γ του ΦΕΚ 2243 Β’ και
     επιβάλλουν πολλαπλά «κουρέματα» στην αποπληρωμή των δεδουλευμένων ιατρικών πράξεων και αναδρομικό πλαφόν από 01-01-2014.

 
Μετά από παρέμβαση της Προέδρου και συνομιλία με τον κ. Πλεύρη Αθανάσιο και με τον Πρόεδρο του ΠΙΣ, ο οποίος είχε την προηγούμενη Παρασκευή το μεσημέρι ιδιαίτερη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Βορίδη, ασκούνται συστηματικά πιέσεις για μεγάλες διορθώσεις της πρόσφατης νομοθεσίας:
 

    Αναφέρθηκε ότι η ραγδαία μείωση της ασφαλιστικής κάλυψης,  οφείλεται στην εξάντληση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ και στην έλλειψη επαρκών πόρων χρηματοδότησης, καθώς και στο μεγάλο έλλειμμα του ταμείου.
    Ο απόλυτος αποκλεισμός της ασφαλιστικής κάλυψης του πληθυσμού  για ορισμένες ειδικότητες και ανά κατηγορία κωδικού ιατρικών εξετάσεων και πράξεων, δημιουργεί δυνητικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
    Επισημάνθηκαν οι αστοχίες των Υπουργικών αποφάσεων και διαμηνύθηκε στο Υπουργείο ότι δεν είναι εφικτή καμία εξυπηρέτηση ασφαλισμένου μετά τη συμπλήρωση του ανώτατου ατομικού ορίου, διότι οδηγεί σε clawback 100%.
    Αναδείχθηκαν λεπτομερώς τα παράδοξα της εφαρμογής των πολλαπλών «κουρεμάτων» (rebates) που οδηγούν στο να μη καλύπτεται το κόστος των ιατρικών πράξεων και εξετάσεων. Το τελευταίο έγινε κατανοητό από το Υπουργείο, το οποίο δεσμεύτηκε σε άμεσες βελτιώσεις και τροποποιήσεις.
    Δεδομένου ότι ο κύριος όγκος των ασφαλισμένων απευθύνεται στον ιδιωτικό τομέα, εξετάζεται σοβαρά από το Υπουργείο το πάγιο αίτημα για αύξηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το διαγνωστικό τομέα, με το ελάχιστο ποσό των 100 εκατομμυρίων. Ο Υπουργός παραδέχτηκε επίσημα για πρώτη φορά την ύπαρξη σοβαρής υποχρηματοδότησης του ταμείου.
    Υπήρξε εισήγηση για άμεση αποπληρωμή του Απριλίου του 2014 για τις ιατρικές πράξεις και εξετάσεις, ώστε να ανατραπούν οι συνθήκες οικονομικής ασφυξίας όπου έχουν φέρει σε απελπιστική κατάσταση τους συνεργαζόμενους ιατρούς. 
    Έχουν εξαντληθεί τα όρια ανοχής στους χειρισμούς του Υπουργείου όσον αφορά τη συστηματική προσπάθεια υφαρπαγής δεδουλευμένων αμοιβών, λογιστικού περιορισμού της συνταγογράφησης και ανορθόδοξης παρέμβασης στο ιατρικό έργο.

 
Διευκρινίσεις δόθηκαν σχετικά με τα ακόλουθα ερωτήματα:

    Η συνταγογραφική δυνατότητα του κλινικού ιατρού δεν περιορίζεται με τα αριθμητικά ανώτατα όρια. Ο ιατρός θα συνταγογραφεί κατά την κρίση του, αλλά λόγω περιορισμένου κονδυλίου του ΕΟΠΥΥ, δε θα αποζημιώνεται όλο το εύρος των εξετάσεων από το ταμείο στον ιδιωτικό τομέα.
    Επισημάνθηκε ότι η εξυπηρέτηση ασφαλισμένων για την εκτέλεση ιατρικών πράξεων και εξετάσεων στον ιδιωτικό τομέα, μετά το ανώτατο ατομικό όριο είναι ουσιαστικά αδύνατη, για επιστημονικούς και οικονομικούς λόγους. Η άποψη του Υπουργείου είναι ότι με τους περιορισμούς στην ασφαλιστική κάλυψη της συνταγογράφησης από τους κλινικούς ιατρούς, πολλοί ασφαλισμένοι θα απευθύνονται στο δημόσιο τομέα και δεν θα εξαναγκαστούν οι συνεργαζόμενοι ιατροί του διαγνωστικού τομέα να υπεισέρχονται στη ζώνη του clawback.
    Διαμηνύθηκε η πρόθεση του Ι. Σ. Πατρών να προβεί σε ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που εκκρεμούν από το 2010. Δόθηκε η διευκρίνιση ότι το Υπουργείο έχει προβεί στην νομοθετική κάλυψη της ανάληψης υποχρέωσης και της αποδέσμευσης του υπόλοιπου ποσού που αγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής που λήγει στις 31/12/2014.
    Απαιτητή είναι η άμεση ατομική προειδοποίηση για το ανώτατο όριο εκτέλεσης ανά πάροχο και η δημοσιοποίηση των στοιχείων του προϋπολογισμού του 2013 για τον κάθε νομό.

 
Μέχρι να ανακοινωθεί το ανώτατο όριο εκτέλεσης, αυτό θα υπολογίζεται περίπου στο 50% του περσινού αιτούμενου ποσού προς τον ΕΟΠΥΥ. Απαραίτητη για τον έλεγχο της μη υπέρβασης του ορίου από τη διαγνωστική μονάδα είναι η ημερήσια διαχείριση των ασφαλισμένων με ραντεβού, όπου θα υπολογίζεται η αξία του παραπεμπτικού, ώστε να ελέγχεται η υπέρβαση του πλαφόν.
Σημειωτέον ότι από το τρέχον μήνα, προβλέπεται από το νόμο να τεθεί σε εφαρμογή το ανώτατο όριο συνταγογράφησης στους κλινικούς ιατρούς, από την ΗΔΙΚΑ. Επομένως με την έναρξη της εφαρμογής, μερικά παραπεμπτικά του ΕΟΠΥΥ δεν θα εκτελούνται στον ιδιωτικό τομέα, παρά μόνο με ιδιωτική δαπάνη ή εκτέλεση στο δημόσιο τομέα (ΠΕΔΥ, ΕΟΠΥΥ).
Η ενημέρωση του πολίτη για τη νέα κατάσταση από τους κλινικούς / κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς είναι απαραίτητη ώστε να μην προκύπτουν τριβές, λόγω της δυσαρέσκειας και της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.
 
Επισυνάπτεται σύντομη ενημέρωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών προς τους ασφαλισμένους που μπορεί να χρησιμεύσει και ως ανάρτηση στα ιατρεία και εργαστηριακές μονάδες.
 
Καθώς μπορεί να υπάρχουν βελτιώσεις ή διαφοροποιήσεις στην εφαρμογή του μέτρου, θα σας κρατήσουμε ενήμερους.
 
 
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Elisavet στις 4 Σεπτεμβρίου 2014, 21:19:08
 Η συνταγογραφική δυνατότητα του κλινικού ιατρού δεν περιορίζεται με τα αριθμητικά ανώτατα όρια. Ο ιατρός θα συνταγογραφεί κατά την κρίση του, αλλά λόγω περιορισμένου κονδυλίου του ΕΟΠΥΥ, δε θα αποζημιώνεται όλο το εύρος των εξετάσεων από το ταμείο στον ιδιωτικό τομέα.
Αρα, δεν εχει καποια "κυρωση" η/ο ιατρος. Μπορει να συνταγογραφησει οτι κρινει, "απλα" (οχι απλα αλλα... καταλαβαινετε) ο ασθενης επιβαρυνεται περαιτερω. Σωστα το καταλαβα?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: evanvoul123 στις 4 Σεπτεμβρίου 2014, 21:43:59
Μέχρι στιγμής το σύστημα δεν έχει κλειδώσει. Εκδίδονται λοιπόν κανονικά παραπεμπτικά. Το πρόβλημα είναι ότι εκδίδονται όλοι οι κωδικοί μαζί. Το ιδιωτικό εργαστήριο δεν μπορεί να εκτελεί όσες εξετάσεις είναι εκτός των αριθμητικών ορίων που έχει θέσει ο ΕΟΠΥΥ. Το ΦΕΚ έχει ισχύ απο 1/9/2014 οπότε από αυτή την ημερομηνία ξεκινούν τα προβλήματα. Είναι δυσκολο για τους εργαστηριακούς να εξηγήσουν στο κόσμο τι έχεί συμβεί, όπως είναι και δυσκόλο να τους κόβουμε προς το παρόν τις επιπλέον εξετάσεις. Πως θα βάλεις ένα ανθρωπο που δεν ξέρει να διαλέξει ποιές 9 βιοχημικές θέλει να κάνει? Όμως αν εκτελεστουν δεν θα αποζημιώνονται.
Αυτό που δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα είναι τα guidelines που έχουν εκδοθεί. Θα σας αναφέρω  μερικά για να καταλάβετε τι εννοω. T3 T4 καταργούνται, μονο TSH απο παθολόγους, παραπομπή για fT4 fT3 anti TG anti TPO μόνο απο ενδοκρινολόγο, PSA όχι στους <45 >75 και μόνο από ουρολόγο...έχει και άλλα, αλλα κανείς δεν έχει καταλάβει πόσο δεσμευτικά είναι για τους κλινικούς και αν θα υπαρχουν κυρώσεις.
Αν φτιάξουν το σύστημα εγκαίρως, τοτε ναι θα γράφει ό θεράπων ότι κρίνει αλλα ότι υπερβαίνει το αριθμητικό όριο που έχει τεθεί θα γίνεται μόνο σε δομές του ΕΟΠΥΥ. Πρακτικά αυτό σημαίνει οτι ο ασφαλισμένος είτε θα κάνει καποιες  με συμμετοχή στα ιδιωτικά εργαστήρια και τις υπολοιπες θα τις πληρώνει, ή θα κάνει κάποιες με συμμετοχή στα ιδιωτικά εργαστήρια και τις άλλες στις δομές του ΕΟΠΥΥ ή θα τις κάνει όλες στις δομές του ΕΟΠΥΥ.
Αν θελετε την γνώμη μου μέχρι να κλειδώσει το σύστημα λίγη προσοχή τι γράφετε για να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής, να μην δημιουργούνται προστριβές και να δουμε τι θα συμβεί.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 4 Σεπτεμβρίου 2014, 22:47:58
Άντε και κάνεις όσες εξετάσεις σου αφήνει το σύστημα σε συμβεβλημένο ιδιώτη. Οι υπόλοιπες; Το να κάνεις μη προγραμματισμένες εξετάσεις σε δομές του ΠΕΔΥ και του ΕΣΥ το εκλαμβάνω ως ανέκδοτο τη στιγμή που η αναμονή στα ραντεβού στο νοσοκομείο της περιοχής μου ξεπερνά το 1 έτος. Επομένως βλέπω πιθανότερο με μια αιμοληψία να γίνονται αμφότερες οι εξετάσεις στο ιδιώτη με σημαντική επιβάρυνση της τσέπης του ασθενή στα πλαίσια της ψυχολογίας "Άντε να τελειώνουμε. Κομμάτια να γίνει. Που να τρέχω πάλι να με ξανατρυπάνε." Θα κάνουν και οι εργαστηριακοί μια καλύτερη τιμή στο πακέτο κι όλα καλά (για τους εργαστηριακούς και τον ΕΟΠΥΥ)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Kyroula στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, 15:07:23
Παράθεση
Αν θελετε την γνώμη μου μέχρι να κλειδώσει το σύστημα λίγη προσοχή τι γράφετε για να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής, να μην δημιουργούνται προστριβές και να δουμε τι θα συμβεί

Καταλαβαίνω την τοποθέτηση της συναδέρφου-μικροβιολόγου και την σέβομαι,απλά δεν είναι εύκολο να γίνει μέχρι να ενημερωθεί το σύστημα.Κοιτάζοντας τα λίγο,διαπίστωσα πως η tsh για παραδειγμα εντάσσεται στην κατηγορία ορμονολογικές-elisa(κατηγορία 16 και κατηγορία 48) και όχι στο απλό βιοχημικό(κατηγορία 13),η ποσοτική crp στην κατηγορία 13(βιοχημείας) και η ποιοτική  crp στην κατηγορία
15(μικροβιολογικές) όπως και η γενική ούρων.Είναι δύσκολο και πολύ χρονοβόρο (αν εφαρμοστεί με αυτόν τον τρόπο τελικά) να τα υπολογίζουμε.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 5 Σεπτεμβρίου 2014, 15:21:00
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μέχρι στιγμής το σύστημα δεν έχει κλειδώσει. Εκδίδονται λοιπόν κανονικά παραπεμπτικά. Το πρόβλημα είναι ότι εκδίδονται όλοι οι κωδικοί μαζί. Το ιδιωτικό εργαστήριο δεν μπορεί να εκτελεί όσες εξετάσεις είναι εκτός των αριθμητικών ορίων που έχει θέσει ο ΕΟΠΥΥ. Το ΦΕΚ έχει ισχύ απο 1/9/2014 οπότε από αυτή την ημερομηνία ξεκινούν τα προβλήματα. Είναι δυσκολο για τους εργαστηριακούς να εξηγήσουν στο κόσμο τι έχεί συμβεί, όπως είναι και δυσκόλο να τους κόβουμε προς το παρόν τις επιπλέον εξετάσεις. Πως θα βάλεις ένα ανθρωπο που δεν ξέρει να διαλέξει ποιές 9 βιοχημικές θέλει να κάνει? Όμως αν εκτελεστουν δεν θα αποζημιώνονται.
Αυτό που δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα είναι τα guidelines που έχουν εκδοθεί. Θα σας αναφέρω  μερικά για να καταλάβετε τι εννοω. T3 T4 καταργούνται, μονο TSH απο παθολόγους, παραπομπή για fT4 fT3 anti TG anti TPO μόνο απο ενδοκρινολόγο, PSA όχι στους <45 >75 και μόνο από ουρολόγο...έχει και άλλα, αλλα κανείς δεν έχει καταλάβει πόσο δεσμευτικά είναι για τους κλινικούς και αν θα υπαρχουν κυρώσεις.
Αν φτιάξουν το σύστημα εγκαίρως, τοτε ναι θα γράφει ό θεράπων ότι κρίνει αλλα ότι υπερβαίνει το αριθμητικό όριο που έχει τεθεί θα γίνεται μόνο σε δομές του ΕΟΠΥΥ. Πρακτικά αυτό σημαίνει οτι ο ασφαλισμένος είτε θα κάνει καποιες  με συμμετοχή στα ιδιωτικά εργαστήρια και τις υπολοιπες θα τις πληρώνει, ή θα κάνει κάποιες με συμμετοχή στα ιδιωτικά εργαστήρια και τις άλλες στις δομές του ΕΟΠΥΥ ή θα τις κάνει όλες στις δομές του ΕΟΠΥΥ.
Αν θελετε την γνώμη μου μέχρι να κλειδώσει το σύστημα λίγη προσοχή τι γράφετε για να μην ταλαιπωρείται ο ασθενής, να μην δημιουργούνται προστριβές και να δουμε τι θα συμβεί.

Με την υπουργική απόφαση από 1.9.2014 ορίζεται ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες που περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση στο άρθρο 3 πρέπει να τηρούνται από τους ιατρούς.
Θα ήθελα σας παρακαλώ να μου πείτε που ορίζεται ότι τα σχετικά όρια με τον αριθμό των εξετάσεων ανά κατηγορία και πριν υποστηρίξει κάτι τέτοιο το σύστημα εφαρμόζονται από την 1.9.2014.
Επίσης, που ορίζεται ότι αυτή τη δουλειά θα την κάνει ο μικροβιολόγος ή ο γιατρός και όχι το σύστημα όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση.

Προσωπικά, εάν σε ασθενή μου, μικροβιολόγος, ακτινολόγος, ή διαγνωστικό κέντρο αποφασίσει να θέσει όρια σε αριθμό εξετάσεων χωρίς είναι εμφανώς από το σύστημα κάτι τέτοιο στο παραπεμπτικό, ή αποφασίσει ότι κάποιες εξετάσεις δεν προβλέπονται από την ειδικότητα μου χωρίς αυτό να αναφέρεται ευκρινώς από τις επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες, θα τον καταγγείλω επώνυμα στον ΕΟΠΥΥ.

Αν νομίζετε ότι μπορείτε να στηρίξετε αντίθετη άποψη με τις υπάρχουσες υπουργικές αποφάσεις ή τον κανονισμό/εγκυκλίους του ΕΟΠΥΥ θα σας παρακαλούσα να το τεκμηριώσετε.
Τίτλος: Ποιές εξετάσεις καταργεί ο ΕΟΠΥΥ
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 6 Σεπτεμβρίου 2014, 19:58:49
Στην απενεργοποίηση από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συγκεκριμένων κωδικών εξετάσεων που αφορούν τουλάχιστον οκτώ ειδικότητες, προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ, με στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων.

Έπειτα από μελέτη του σχετικού καταλόγου κωδικοποίησης, ο οργανισμός «έβγαλε» από το σύστημα κωδικούς εξετάσεων, για τις οποίες έχει παρατηρηθεί ότι υπήρχαν συχνά διπλές καταχωρήσεις της ίδιας εξέτασης, κάποιες περιλαμβάνονται σε άλλες εξετάσεις, άλλες είναι παρωχημένες και δεν χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη ιατρική πράξη, ενώ αρκετές περιλαμβάνονται στην ιατρική επίσκεψη και δεν τιμολογούνται μεμονωμένα.

Η απόφαση του ΕΟΠΥΥ στηρίχθηκε στο πόρισμα πενταμελούς επιτροπής, που συστάθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Ιατρών Βιοπαθολόγων- Κυτταρολόγων- Παθολογοανατόμων.

Επίσης, παρατηρήσεις και προτάσεις έγιναν και από επιστημονικές εταιρείες (Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών και Καρδιολόγων Ελλάδας, Ωτορινολαρρυγγολογική εταιρεία, Οφθαλμολογική εταιρεία, Ενδοκρινολογική εταιρεία, Νευρολογική εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας).

Οι πρωτοβουλίες του ΕΟΠΥΥ για τον εξορθολογισμό του πλαισίου αποζημίωσης διαγνωστικών εξετάσεων με την εισαγωγή κανόνων και οδηγιών θα συνεχιστούν, όπως ενημερώνει ο οργανισμός.

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που περιλαμβάνονται στον κατάλογο δεν θα αποζημιώνονται στο εξής, καθώς έχουν ήδη εξαιρεθεί από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Οι εξετάσεις που δεν καλύπτονται πλέον είναι οι εξής:

1 Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων 110000039 3,43

2 Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων 110000042 4,49

3 Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων 110000100 2,88

4 Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια ανά 110000102 2,26

5 Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) 110000113 9,51

6 Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) 110000114 14,23

7 THROMBOTEST 110000129 7,16

8 Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα ανά 110000131 4,75

9 Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια 110000132 2,23

10 Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων 110000136 581,07

11 Πρωτεϊνες οξείας φάσεως (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) 110000269 4,4

12 Βασική πρωτεΐνη μυελίνης στο ΕΝΥ 120000072 20,54

13 α-Μαννοσιδάση (λευκά) 130000021 5,02

14 Προσδιορισμός κινητικού ιξώδους 130000053 4,49

15 Εξέταση κοπράνων πλήρως δι" αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon 130000087 5,22

16 α-Mαννοσιδάση πλάσματος 130000130 11,89

17 Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων 130000131 14,23

18 Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα) 130000132 11,89

19 Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών με ALGIAN BLUE 130000163 123,26

20 Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα 130000192 4,75

21 Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) με συμπύκνωση 130000194 4,75

22 Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών 150000011 2,88

23 Αναζήτηση σπειροχαίτης δι΄ υπερμικροσκοπίου 150000016 8

24 Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης 150000035 2,88

25 Αντίδραση Zondek – Friedman 150000039 14,23

26 Ενοφθαλμισμός ζώων για κοινά μικρόβια εκτός της αξίας των μυών 150000040 5,22

27 Ενοφθαλμισμός ζώων για Koch εκτός της αξίας των μυών 150000041 8,01

28 Παρασκευή αυτεμβολίων 150000055 8,63

29 Για εξέταση κηλίδων σπέρματος, πύου, μηκωνίου κοπράνων, διαφόρων ιστών του σώματος 150000068 2,88

30 Για εξέταση κηλίδων αίματος δια των χρωματικών κρυσταλλογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για κάθε μια ξεχωριστά 150000069 7,63

31 Για εξέταση αίματος προς καθορισμό της φύσεως αυτού (Ulenbruhen Ricret κ.λ.π.) 150000070 1,76

32 Τιτλοποΐηση αντισωμάτων εγκύων 150000073 42,67

33 Waler Rose 150000080 4,17

34 Δοκιμασία Latex 150000086 7,16

35 Ames Ona 150000102 4,75

36 Prolk – m 150000103 3,43

37 DERMO TEST 150000105 8,28

38 Ιολογικός Έλεγχος 150000108 5,22

39 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση 150000122 4,75

40 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα 150000123 9,51

41 Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος 150000124 9,51

42 Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση 150000125 1,76

43 Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων 120000496 9,51

44 Α1? Μικροσφαιρίνη ούρων 120000497 12,38

45 Οιστρόνη αίματος (E1) 160000097 12

46 Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος 160000127 9,51

47 Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA) 120000097 8,28

48 Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων 160000004 22

49 Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου 160000007 12,38

50 Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου 160000008 41,03

51 Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO ) ανα δείγμα: 160000013 16,46

52 Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου 160000014 4,75

53 Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου 160000015 10

54 Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου, ανά 160000039 15,85

55 Πρεγναδιόλη 160000043 12,38

56 Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη 160000051 12,38

57 Αγγειοτονίνη Η 160000053 6,66

58 Προσδιορισμός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO) 160000063 10

59 Διαχωρισμός κλασματικός 17 κετοστερινοειδών 160000064 20

60 Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών ορμονών 160000065 6,66

61 Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3) 160000067 18,99

62 Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) 160000084 9,51

63 Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) 160000089 9,51

64 Αντιδιουρητική ορμόνη – ADH 160000093 28,47

65 Οπισθοβολβικές ενέσεις οινοπνεύματος κ.λ.π. 400000021 1,76

66 Κορεπραξία δια φωτοπηξίας 400000025 21,72

67 Εξέταση δι" Adaptometre προσαρμογή στο σκότος 400000035 4,49

68 Οφθαλμοδυναμομέτρηση 400000039 2,26

69 Τονογράφημα 400000041 2,26

70 Ηλεκτροτανογραφία 400000042 5,46

71 Τονομέτρηση (ΠΔ 157/74) 400000045 2,26

72 Οπτικός νυσταγμός 400000058 2,41

73 Ορθοπτική άσκηση 400000060 2,41

74 Προσαρμογή στο σκότος 400000062 3,17

75 Τεστ υδροποσίας 400000067 2,91

76 Λογοπεδική εξέταση 540043002 4,75

77 Εξαίρεση σιελογόνων ενδοστομικώς (σιελολιθεία) 540043006 6,63

78 Αφαίρεση αλλότριου σώματος φάρυγγας 540043007 2,88

79 Έλξη υπερώας και οπίσθια ρινοσκόπηση 540043008 2,88

80 Βρογχιακά συρίγγια 540046001 19,81

81 Τραχειοβρογχοσκόπηση 540046002 6,63

82 Βιοψία βρόγχων 540046005 8,01

83 Έμμεσος λαρυγγοσκόπηση μετά εξάλειψης αντανακλαστικών 540048001 2,88

84 Πλύση ωτός απλή 540050006 2,26

85 Εξαίρεση βύσματος μιας πλευράς 540050007 2,26

86 Εξαίρεση βύσματος εκατέρωθεν 540050008 2,88

87 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ" οίκον προ κόπωσης 220000002 5,22

88 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ" οίκον μετά κόπωση 220000003 5,22

89 Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο μετά κόπωση (με ή χωρίς Laser) 220000005 4,05

90 Ορθοδιάγραμμα καρδιάς 220000007 4,05

91 Βαλληστοκαρδιογράφημα 220000010 4,05

92 Φωνοκαρδιογράφημα 220000012 2,88

93 Σφυγμογράφημα 220000013 3,43

94 Κινηματοαγγειογραφία 220000016 12,33

95 Ανυσματοκαρδιογράφημα 220000026 5,02

96 Κορυφοκαρδιογράφημα 220000027 2,96

97 Καρωτιδογράφημα 220000028 2,96

98 Ψυχοθεραπεία: α) Ναρκοανάλυση 270000016 4,05

99 Ηλεκτροσόκ: α) Στο ιατρείο 270000018 4,05

100 Ηλεκτροσόκ: β) Στο σπίτι 270000019 4,05

101 Θεραπεία νόσου του Parkinson δια κρυοπηξίας 270000022 128,48

102 Υπνοθεραπεία 270000023 4,49

103 Κοιλιογραφία εγκεφάλου 270000025 5,46

104 Ηλεκτρομυογραφική εξετάση – Δοκιμασία DESMEDT: γ) Ηχοεγκεφαλογράφημα 270000030 5,46

105 Ρεογράφημα – Ρεοεγκεφαλοφράφημα 270000033 5,46

106 Ινσουλινοθεραπεία 270000034 4,49

107 Χαρτογράφηση εγκεφάλου 270000040 35,22

108 Ανάλυση μυϊκού έργου ισχύος 270000047 78,47

109 Ανάλυση κίνησης αυχενικής μοίρας 270000048 87,84

110 Ανάλυση κίνησης οσφυϊκής μοίρας 270000049 87,84

111 Αφαίρεση επιδέσμου μικρού 380000001 0,65

112 Αφαίρεση επιδέσμου μεγάλου 380000002 1,2

113 Τοποθέτηση γύψου Πυελο-Μηρο-Κνημο-Ποδικού 380007001 15,55

114 Συνεχής έκταση άμεση ή έμμεση 380007002 6,63

115 Τοποθέτηση γύψου Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού 380009002 5,22

116 Άμεση ή έμμεση συνεχής έκταση 380019002 5,22

117 Αναίμακτη θεραπεία καταγμάτων και παθήσεων οστών λεκάνης 380023001 8,01

118 Τοποθέτηση γύψινου στηθοδέσμου επί παθήσεων σπονδυλικής στήλης 380041001 12,97

119 Ανάταξη καταγμάτων κλειδός 380047001 6,63

120 Ανάταξη καταγμάτων ωμοπλάτης 380047002 8,01

121 Ανάταξη καταγμάτων πλευρών 380047003 2,88

122 Τοποθέτηση γύψου Θωρακο-Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού 380049001 5,22

123 Συνεχής έκταση επί καταγμάτων ωμικής ζώνης 380049002 4,05
Τίτλος: Απ: Ποιές εξετάσεις καταργεί ο ΕΟΠΥΥ
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, 17:24:43
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Στην απενεργοποίηση από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης συγκεκριμένων κωδικών εξετάσεων που αφορούν τουλάχιστον οκτώ ειδικότητες, προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ, με στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος αποζημίωσης των διαγνωστικών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων......
   Αυτό έχει γίνει απο διμήνου περίπου. Οι εξετάσεις αυτές (τουλάχιστον οι ορθοπαιδικές) δεν υπάρχουν στο esyntagografisi. Αν δεν κάνω λάθος είχε αναφερθεί και στο forum...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, 22:33:45
Από αύριο οι πρώτες περικοπές σε διαγνωστικές εξετάσεις κάλυψης ΕΟΠΥΥ (http://farmakopoioi.blogspot.gr/2014/09/blog-post_46.html)

Ως εκ τούτου, πολλοί ασφαλισμένοι θα αναγκαστούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη αν δεν πληρούν τα αυστηρά συνταγογραφικά κριτήρια.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις νέες συνταγογραφικές οδηγίες, το τεστ Παπανικολάου δεν δικαιολογείται σε γυναίκες μικρότερες των 21 ετών και σε γυναίκες άνω των 65 ετών, ενώ ενδείκνυται έλεγχος κάθε τριετία. Έως σήμερα, όλες οι γυναίκες από την έναρξη της σεξουαλικής τους ζωής μπορούσαν να κάνουν τεστ και να αποζημιωθούν από τον ΕΟΠΥΥ.


Η δε εξέταση για καρκίνο του προστάτη δεν θα δικαιολογείται πλέον σε άνδρες κάτω των 40 ετών και άνω των 75 και σε όσους έχουν βαριές συνυπάχουσες νόσους. Θα δικαιολογείται σε άνδρες άνω των 50 ετών, σε άνδρες μεταξύ 45 και 50 ετών εφόσον έχουν πατέρα ή αδελφό που έχει προσβληθεί από καρκίνο του προστάτη σε ηλικία κάτω των 65 ετών και σε άνδρες 40 με 45 ετών εφόσον έχουν πολλαπλούς συγγενείς που έχουν προσβληθεί από καρκίνο του προστάτη σε ηλικία κάτω των 65 ετών.

Πρώτη εξέταση σε κάθε περιπτωση χρόνιας αυχεναλγίας ακόμη και με ιστορικό κακοήθειας ή προηγηθείσας χειρουργικής επέμβασης ειναι η κλασσική ακτινογραφία και οχι η μαγνητική.

Η μαστογραφία δικαιολογείται σε γυναίκες άνω των 40 ετών μια φορά το χρόνο και για όσο δεν πάσχουν από βαρέα και χρόνια νοσήματα.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διαφωνεί με αυτές τις συνταγογραφικές οδηγίες και τονίζει ότι είναι εκτός των κανόνων που επιτάσσει η σύγχρονη επιστήμη.

Το πλαφόν στις διαγνωστικές εξετάσεις περιλαμβάνει και την υποβολή συγκεκριμένου ποσού ανά μήνα που θα δικαιολογεί το κάθε διαγνωστικό κέντρο και εργαστήριο, ανάλογα με τον πληθυσμό, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που είχε το προηγούμενο έτος.

Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να ρωτούν τα διαγνωστικά κέντρα, αν μπορούν να τους δεχτούν ή αν έχουν συμπληρώσει το πλαφόν.

www.ethnos.gr
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, 23:08:48
Που βρίσκουμε σε ποιες ιατρικές πράξεις αντιστοιχούν οι κωδικοί (01), (02) κλπ του ΦΕΚ 2243/2014?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: KERASIDISN στις 8 Σεπτεμβρίου 2014, 07:20:19
http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20-%20Manuals/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91.pdf (http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82%20-%20Manuals/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%20%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%91%20%CE%95%CE%99%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91.pdf)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 8 Σεπτεμβρίου 2014, 12:49:55
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Που βρίσκουμε σε ποιες ιατρικές πράξεις αντιστοιχούν οι κωδικοί (01), (02) κλπ του ΦΕΚ 2243/2014?
   Οι κατηγορίες είναι αυτές που ανέφερε ο KERASIDISN παραπάνω. Πάντως δεν έχει αξία ακόμα να "ψάχνετε" που ανήκει η κάθε εξέταση (η φεριτίνη είναι αιματολογική ή βιοχημική; η CRP είναι μικροβιολογική; κλπ) γιατί όπως λέει η ΥΑ η ΗΔΙΚΑ πρέπει να προσαρμόσει το σύστημα και όχι εμείς να μετράμε τις εξετάσεις. Συμμερίζομαι  την άποψη του κ. Κουναλάκη: http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,5579.msg50982.html#msg50982 αλλά, προσωπικά, προσπαθώ να μην επεκτείνομαι πολύ στις (λίγες βέβαια) εξετάσεις που συνταγογραφώ. Οι μικροβιολογοί είναι ιδιαίτερα πιεσμένοι (μιά γνωστή μου έδειχνε την Παρασκευή παραπεμπτικά με 15-20 εξετάσεις και με Β12-Τ3-Τ4 που δεν ήξερε τι να τα κάνει...) κα προσπαθώ να μην "τους φορτώνω άγχος" (μιλάω εκ τους ασφαλούς βέβαια γιατί σπάνια θέλω εργαστηριακά εκτός ακτινογραφιών). Στις ακτινογραφίες δεν κάνω οικονομία (γράφω πάνω απο 2) αφού περισσότερα παίρνουν απο τις "συμμετοχές" παρά απο το κρατικό τιμολόγιο...
   Και ακόμα φυσικά τπτ... ούτε πλαφόνι... (δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι προγραμματιστικά βέβαια).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 9 Σεπτεμβρίου 2014, 18:33:57
Διαβάζοντας την ανάρτηση που έκανε ο συμφορουμίστας @Ορθοπαιδικός (http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,3000.msg51086.html#msg51086), η οποία σωστά κατά τη γνώμη μου σχολιάζει τον περιορισμό στις ακτινογραφίες σε σχέση με τη μειωμένη τιμή, σκέφτομαι ότι δεν είναι δυνατόν το κράτος να θέλει να περιστείλει τον αριθμό των CT και MRI (ιδίως των δεύτερων) και να μην προχωράει σε δύο στοιχειώδη βήματα:
1) Την αναπροσαρμογή των τιμών στις οποίες αποζημιώνονται οι απλές ακτινογραφίες και
2) Τον αριθμό αυτών, ιδιαίτερα για ειδικότητες που τις χρησιμοποιούν ως καθημερινό διαγνωστικό εργαλείο.
Με την τωρινή κατάσταση και τα διαγνωστικά εργαστήρια να ζητούν συμπληρωματικά χρήματα για απλές ακτινογραφίες με διάφορες προφάσεις (δικαίως πρακτικά και αδίκως ηθικά), ο ασθενής καλείται να πληρώνει (η εναλλακτική είναι να πηγαινοέρχεται μεταξύ γιατρών και εργαστηρίων, περιμένοντας στο μεταξύ και τέσσερις ημέρες στην καλύτερη περίπτωση).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: elide στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, 02:21:29
Στο συνημμενο (σ.σ. διαχειριστή: Μπορεί να βρει κανείς τις εξετάσεις ανά κωδικό)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: giota στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, 07:37:20
Καλημέρα! δηλαδή εμείς οι GP ποιες εξετάσεις μπορούμε να γράψουμε σε προληπτικό αιματολογικό έλεγχο!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, 12:07:59
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Καλημέρα! δηλαδή εμείς οι GP ποιες εξετάσεις μπορούμε να γράψουμε σε προληπτικό αιματολογικό έλεγχο!
   Οι καθαρά προληπτικές εξετάσεις (που έχουν συμμετοχή 0% - αλλα να τσεκαριστεί το προληπτικές στη συνταγογράφηση) αναφέρονται στο άρθρο 6 του ΕΚΠΥ (Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.).pdf (http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα%20ΕΟΠΥΥ/Κανονισμός%20-%20Νομοθεσία/ΦΕΚ%20B%201233%20Τροποποίηση%20της%20υπ’%20αριθμ.%20Φ.90380-25916-3294-3.11.2011%20(Β΄%202456)%20%20Ενιαίος%20Κανονισμός%20Παροχών%20Υγείας%20(Ε.Κ.Π.Υ.).pdf)). Βέβαια με την ΥΑ προ μηνός έγιναν τροποποιήσεις (απο 21/8/14 τα πρωτόκολλα σε PSA, ΠΑΠ, φεριτίνη κλπ (http://www.eopyy.gov.gr/Έγγραφα%20ΕΟΠΥΥ/Νέα%20-%20Ανακοινώσεις%20-%20Δελτία%20Τύπου/ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ%20ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ%20ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ%2021-08-2014.pdf)) αλλά και στον αριθμό των εξετάσεων που κάθε φορά συνταγογραφούνται (αν είναι να εκτελεστούν ιδιωτικά - στο ΕΣΥ ή ΠΕΔΥ δεν πειράζει ο αριθμός).
   Τι ακριβώς εννοείτε  όμως προληπτικός αιματολογικός έλεγχος;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Elisavet στις 14 Σεπτεμβρίου 2014, 23:39:54
Συναδελφος Παθολογος χρησιμοποιει τις προληπτικες εξετασεις που μας επιτρεπεται να γραψουμε ωστε να "πεταξει εκει" τις χοληστερολες και να "κερδισει" ετσι αλλες 4 βιοχημικες για το πανελ ελεγχου του. Ειναι δοκιμο? Το εφαρμοζετε?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, 00:00:31
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Συναδελφος Παθολογος χρησιμοποιει τις προληπτικες εξετασεις που μας επιτρεπεται να γραψουμε ωστε να "πεταξει εκει" τις χοληστερολες και να "κερδισει" ετσι αλλες 4 βιοχημικες για το πανελ ελεγχου του. Ειναι δοκιμο? Το εφαρμοζετε?


Οι προληπτικές εξετάσεις χρησιμοποιούνται σε άτομα που δε λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054 Β/2012) στ) Για την πρόληψη των καρδιοπαθειών, εξετάσεις χοληστερόλης, ολικής και κλασμάτων υψηλής και χαμηλής πυκνότητας, καθώς και τριγλυκεριδίων με σκοπό τη διάγνωση δυσλιπιδαιμιών, κάθε πέντε χρόνια σε άνδρες
και γυναίκες από 15 έως 30 ετών και κάθε τρία χρόνια σε άνδρες και γυναίκες άνω των 30 ετών
.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Elisavet στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, 00:17:48
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Συναδελφος Παθολογος χρησιμοποιει τις προληπτικες εξετασεις που μας επιτρεπεται να γραψουμε ωστε να "πεταξει εκει" τις χοληστερολες και να "κερδισει" ετσι αλλες 4 βιοχημικες για το πανελ ελεγχου του. Ειναι δοκιμο? Το εφαρμοζετε?


Οι προληπτικές εξετάσεις χρησιμοποιούνται σε άτομα που δε λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 3054 Β/2012) στ) Για την πρόληψη των καρδιοπαθειών, εξετάσεις χοληστερόλης, ολικής και κλασμάτων υψηλής και χαμηλής πυκνότητας, καθώς και τριγλυκεριδίων με σκοπό τη διάγνωση δυσλιπιδαιμιών, κάθε πέντε χρόνια σε άνδρες
και γυναίκες από 15 έως 30 ετών και κάθε τρία χρόνια σε άνδρες και γυναίκες άνω των 30 ετών
.

Αα μαλιστα...Ευχαριστω πολυ! :)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, 19:22:37
ΕΟΠΥΥ: εφιαλτική η αύξηση των μαγνητικών & αξονικών στην Ελλάδα (http://www.onmed.gr/eopyy/item/318974-eopyy-efialtiki-i-ayksisi-ton-magnitikon--aksonikon-stin-ellada#ixzz3DOw4iygR)

Καμία από τις προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις δεν περικόπτεται από τον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με διευκρίνιση του γραφείου τύπου του Οργανισμού, αντίθετα όλες οι εξετάσεις είναι διαθέσιμες και αποζημιώνονται για τους ασφαλισμένους. Την ίδια ώρα, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, επαναλαμβάνει όπως έκανε και την περασμένη εβδομάδα στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στην Βουλή, ότι ο Οργανισμός είναι ανοιχτός στο διάλογο και σε προτάσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες για την βελτίωση του πλαισίου των κατευθυντήριων οδηγιών.
Αυτό διασφαλίζεται και από τον ισχύοντα Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) αλλά και από το προσχέδιο του νέου ΕΚΠΥ που έχει τεθεί από την Πέμπτη 11/9 σε δημόσια διαβούλευση, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά.

Η διοίκηση του Οργανισμού πάντως, χαρακτηρίζει εφιαλτική την αύξηση των αξονικών και μαγνητικών εξετάσεων, όχι μόνο για τα οικονομικά της υγείας, αλλά και για την δημόσια υγεία.
Και συνεχίζει η διοίκηση του Οργανισμού στην ανακοίνωσή της:
«Η Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα, δικαίωσε το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες. Συγκεκριμένα ο καθηγητής Κυτταρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Πέτρος Καρακίτσος επιβεβαίωσε ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες τεκμηριώνονται επιστημονικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε δηλώσεις του σημείωσε «...η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που ορίζει ως έναρξη το 21ο έτος ηλικίας για το τεστ ΠΑΠ όταν οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες ορίζουν το 25ο έτος...».
Τονίζοντας ότι «...αν μιλάμε για πρόληψη χωρίς συμπτωματολογία η επανάληψη ανά τρία χρόνια τεκμηριώνεται πλήρως επιστημονικά σε παγκόσμιο επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι εκτελείται ανά τρία χρόνια...». Παράλληλα υπογράμμισε ότι «...στην Ελλάδα η μικρότερη ηλικία εμφάνισης καρκίνου της μήτρας είναι το 29ο έτος...».
Ο ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και αποζημιώνει τα τεστ ΠΑΠ για όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας μία φορά το χρόνο. Κι αυτό γιατί σέβεται τις απόψεις αρκετών ιατρών στην Ελλάδα που προτείνουν την συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση κάθε χρόνο.
Σε κάθε περίπτωση όπως δηλώθηκε και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής ο ΕΟΠΥΥ είναι ανοιχτός στο διάλογο και σε προτάσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες για την βελτίωση του πλαισίου των κατευθυντήριων οδηγιών».

Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ, συνεχίζει η ανακοίνωση, έχουν θέσει σε υψηλή προτεραιότητα την πρόληψη και ενθαρρύνουν την επέκταση τους σε μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού. Κι αυτό γιατί τα στοιχεία που παραθέτουμε δείχνουν ότι είναι μικρός ακόμη ο αριθμός των γυναικών που κάνει τεστ ΠΑΠ και μαστογραφία, όπως και οι άνδρες που κάνουν PSA για την πρόληψη του καρκίνου του προστάτη.

ΤΕΣΤ ΠΑΠ
Ποσότητα Δαπάνη
2012 142.411 948.457,26 ευρώ
2013 187.136 1.246.325,76 ευρώ
2014 (8μηνο) 129.820 864.601,20 ευρώ

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Ποσότητα Δαπάνη
2012 673.786 5.397.025,86 ευρώ
2013 815.349 6.530.945,49 ευρώ
2014(8μηνο) 479.784 3.843.069,84 ευρώ

PSA – Εξέταση για καρκίνο προστάτη
Ποσότητα Δαπάνη
2012 429.584 6.014.176 ευρώ
2013 617.351 8.642.914 ευρώ
2014(8μηνο) 426.281 5.967.934 ευρώ

Πρέπει να επαναλάβουμε και να τονίσουμε ότι στόχος μας δεν είναι να μειώσουμε και να περικόψουμε εξετάσεις που δεν έχουν άλλωστε και μεγάλο κόστος, όπως ψευδώς μας καταγγέλλουν κάποιοι, αλλά αντίθετα να ενισχύσουμε και να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα στον τομέα της πρόληψης.

Κανόνες και Όρια συνταγογράφησης διαγνωστικών εξετάσεων

Στην ίδια Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, εκτός από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, για πρώτη φορά στη χώρα μας εισάγουμε κανόνες και ρυθμίσεις για τον εξορθολογισμό της μεγάλης σπατάλης στις διαγνωστικές εξετάσεις.
Έτσι εισάγεται αριθμητικό όριο συνταγογράφησης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από κάθε ιατρική ειδικότητα. Τίθενται περιορισμοί στη δυνατότητα έκδοσης παραπεμπτικών , έτσι ώστε οι εξετάσεις να συνταγογραφούνται από ιατρούς συναφών ειδικοτήτων.
Για πρώτη φορά, δηλαδή, εισάγονται κανόνες για το πότε, από ποιους και σε ποιες περιπτώσεις θα γίνονται οι ακριβές διαγνωστικές εξετάσεις.
Η πρωτοβουλία αυτή είναι πολύ σημαντική αφού οι διαγνωστικές εξετάσεις και κυρίως οι πιο ακριβές έχουν ξεπεράσει κάθε επιτρεπτό όριο.
Ενδεικτικά, οι αξονικές, οι μαγνητικές τομογραφίες και τα triplex έχουν ανοδική εξέλιξη το δωδεκάμηνο Αύγουστος 2013- Ιούλιος 2014.
Φαινόμενο διαχρονικό που κυρίως οφείλεται στην προκλητή ζήτηση και στην χωρίς κανόνες συνταγογράφησή τους.
Σε σύνολο έτους από τον Αύγουστο 2013 ως τον Ιούλιο 2014 οι αξονικές ανήλθαν σε 1.011.358, δαπάνης 51.941.837 ευρώ, οι μαγνητικές έφτασαν τις 581.242, ύψους 92.544.373 ευρώ και τα triplex σε 639.699, δαπάνης 25.698.276 ευρώ. Τα συγκεκριμένα στοιχεία δείχνουν μία εφιαλτική εικόνα.
Οι τόσες πολλές απεικονιστικές εξετάσεις δεν αποτελούν μόνο αιτία εκτροχιασμού των οικονομικών της υγείας αλλά συνιστούν και μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας.
Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ θα λάβουν όσα μέτρα χρειάζονται ώστε η κατάσταση αυτή, να εξορθολογισθεί και να αποκτήσει κανονικά μεγέθη και χαρακτηριστικά. Η προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και η διασφάλιση των Δημόσιων και Κοινωνικών Εσόδων είναι πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, 19:52:53
Σε λίγο καιρό στα ελληνικά βιβλία ιατρικής θα εξαλειφθεί ο εργαστηριακός έλεγχος ως βήμα πριν τη διάγνωση.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, 20:36:23
- Αν εκδοθεί παραπεμπτικό που θα εκτελεστεί στις δημόσιες δομές και υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό εξετάσεων, εκτελείται κανονικά αλλά ο γιατρός που το εξέδωσε γίνεται υποψήφιος για στοχευμένο έλεγχο;
- Οι εξετάσεις που εκτελούνται σε δημόσιες δομές σε εξωτερικούς ασθενείς υποτίθεται ότι ΘΑ πληρωθούν κάποτε από τον ΕΟΠΥΥ; Βάσει ποιου προϋπολογισμού;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, 20:41:27
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
- Αν εκδοθεί παραπεμπτικό που θα εκτελεστεί στις δημόσιες δομές και υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό εξετάσεων, εκτελείται κανονικά αλλά ο γιατρός που το εξέδωσε γίνεται υποψήφιος για στοχευμένο έλεγχο;
Ναι.

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
- Οι εξετάσεις που εκτελούνται σε δημόσιες δομές σε εξωτερικούς ασθενείς υποτίθεται ότι ΘΑ πληρωθούν κάποτε από τον ΕΟΠΥΥ; Βάσει ποιου προϋπολογισμού;
Επειδή ακριβώς υποτίθεται, μπορεί ο ασφαλισμένος να τις κάνει - στον ιδιωτικό τομέα που οι εξοφλήσεις είναι πιο ανελαστικές, δεν μπορεί.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 15 Σεπτεμβρίου 2014, 23:26:09
Μα καλά τι λέτε;
Από 1/9/2014 είναι σε ισχύ τα διαγνωστικά πρωτόκολλα που υπάρχουν στην υπουργική απόφαση και αφορούν συγκεκριμένες εξετάσεις.
Όταν το σύστημα φτιαχτεί και εάν δεν υπάρξει κάποια υπουργική απόφαση που να τα αλλάζει όλα στο μεταξύ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και όχι ο ιατρός ή ο μικροβιολόγος θα τυπώνει δύο παραπεμπτικά: ένα με τις καλυπτόμενες από τον ΕΟΠΥΥ εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα και ένα που θα τις πληρώνει ο ασθενής ή θα τις κάνει δωρεάν σε νοσοκομείο. Μέχρι να γίνει αυτό το σύστημα συνεχίζει να δουλεύει όπως πριν. ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ.

Και αν κρίνω από το κόστος των εξετάσεων στην Σουηδία, θεωρώ ότι το αγόρι μας είναι θεόχαζο να υπογράφει τέτοιες υπουργικές αποφάσεις, όταν θα μπορούσε να κατεβάσει τις τιμές των εξετάσεων στην διπλή τιμή από ότι έχουν στη Σουηδία και να λήξει το θέμα πολύ απλά. Ούτε clawback, ούτε περιορισμούς θα χρειάζεται μετά. Θα έχει χαθεί το κίνητρο. Δηλαδή πρέπει να του το πει η τρόικα για να το κάνει;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Xouzouris στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, 09:48:28
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Μα καλά τι λέτε;
Από 1/9/2014 είναι σε ισχύ τα διαγνωστικά πρωτόκολλα που υπάρχουν στην υπουργική απόφαση και αφορούν συγκεκριμένες εξετάσεις.
Όταν το σύστημα φτιαχτεί και εάν δεν υπάρξει κάποια υπουργική απόφαση που να τα αλλάζει όλα στο μεταξύ, ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και όχι ο ιατρός ή ο μικροβιολόγος θα τυπώνει δύο παραπεμπτικά: ένα με τις καλυπτόμενες από τον ΕΟΠΥΥ εξετάσεις στον ιδιωτικό τομέα και ένα που θα τις πληρώνει ο ασθενής ή θα τις κάνει δωρεάν σε νοσοκομείο. Μέχρι να γίνει αυτό το σύστημα συνεχίζει να δουλεύει όπως πριν. ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ.

Και αν κρίνω από το κόστος των εξετάσεων στην Σουηδία, θεωρώ ότι το αγόρι μας είναι θεόχαζο να υπογράφει τέτοιες υπουργικές αποφάσεις, όταν θα μπορούσε να κατεβάσει τις τιμές των εξετάσεων στην διπλή τιμή από ότι έχουν στη Σουηδία και να λήξει το θέμα πολύ απλά. Ούτε clawback, ούτε περιορισμούς θα χρειάζεται μετά. Θα έχει χαθεί το κίνητρο. Δηλαδή πρέπει να του το πει η τρόικα για να το κάνει;

Κι εγω αυτο εχω καταλαβει με τα φτωχα μου Ελληνικα. Παρ'ολα αυτα, οι εργαστηριακοι φωναζουν οτι τους εχει ξεκαθαριστει οτι οι πλεοναζουσες των αριθμητικων οριων του παρ. Γ εξετασεις δεν θα αποζημιωθουν και μερικοι εχουν αρχισει τις ματσακονιες που αναφερθηκαν κι εδω (να εκτελουν δηλαδη με τον ΕΟΠΥΥ μεχρι το αριθμητικο οριο και ιδιωτικα μετα απο αυτο).

Στην ερωτηση βεβαια αν τους καταγγειλει καποιος τι θα κανουν (δεδομενου οτι δεν υπαρχει παραπεμπτικο που να αναφερει οτι εκτελειται μονο σε δημοσιες δομες) δεν απαντα κανεις, οπως κανεις δεν απαντα στην ερωτηση πως ειναι σιγουροι οτι θα αποζημιωθουν και οι εντος του οριου εξετασεις δεδομενου οτι το ατομικο πλαφον δεν εχει ανακοινωθει ακομα.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, 10:30:55
Και σε μας ισχύει αυτό που περιγράφει ο συνάδελφος @Xouzouris.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Gatekeeper στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, 10:43:43
Γενικά το σύστημα είναι λάθος.
Το χρήμα και το πλαφόν πρέπει να ακολουθεί τον "καταναλωτή"-ασφαλισμένο και όχι τον παροχο.
Μόνο τότε οι "καταναλωτές" θα έχουν διαπραγματευτική δύναμη και οι παροχοι κινητρο για ποιοτικότερες υπηρεσίες.
Η εποχή του πατερουλη ΕΟΠΥΥ που αποφασίζει για τα παιδία του πρεπει να μπει οριστικά στο σοβιετικό χρονοντούλαπο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, 12:22:10
O Βορίδης τολμά να πει αυτό που δεν θέλει να πει κανείς: ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ απολαμβάνουν πιο πολλές παροχές από αυτές που τους αναλογούν με βάση τις δυνατότητες του ασφαλιστικού τους φορέα.

Προβληματισμός Βορίδη για την επιστροφή (claw back) στον ΕΟΠΥΥ (http://farmakopoioi.blogspot.gr/2014/09/claw-back.html)

Υπάρχει θέμα με την ηθική βάση του εν λόγω μηχανισμού, καθώς οι ασφαλισμένοι παίρνουν υπηρεσίες, τις οποίες στο τέλος ο Οργανισμός δεν πληρώνει...

Τον προβληματισμό του για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (claw back) σε περίπτωση υπέρβασης του κλειστού προϋπολογισμού στον ΕΟΠΥΥ, εκφράζει ο υπουργός Υγείας.

Το claw back είναι η υποχρεωτική επιστροφή ποσού πάνω από τον ετήσιο προϋπολογισμό, την οποία υποχρεούνται να καταβάλλουν οι πάροχοι του Οργανισμού.

Για παράδειγμα, στην περίπτωση που η ετήσια φαρμακευτική δαπάνη ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ (προϋπολογισμός 2014) και ανέλθουν στα 2,2 δισ., οι εταιρείες θα κληθούν να επιστρέψουν στον ΕΟΠΥΥ 200 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, υπάρχει θέμα με την ηθική βάση του εν λόγω μηχανισμού, καθώς οι ασφαλισμένοι παίρνουν υπηρεσίες, τις οποίες στο τέλος ο Οργανισμός δεν πληρώνει.
Το claw back θεσπίστηκε το 2012 και – από τότε – οι πάροχοι έχουν κληθεί να καταβάλουν τα εξής ποσά:
Οι φαρμακευτικές εταιρείες, πλήρωσαν 78,9 εκατομμύρια το 2012, 152,4 εκατομμύρια το 2013 και για το πρώτο εξάμηνο του 2014 θα κληθούν να πληρώσουν 131,2 εκατομμύρια ευρώ.
Πάροχοι
Το συνολικό ποσό που έχει καταλογιστεί ως επιστροφή για το σύνολο των παρόχων το 2013 είναι 13,5 εκατομμύρια για τους συμβεβλημένους γιατρούς, 119,2 εκατομμύρια για τα διαγνωστικά κέντρα και 179 εκατομμύρια για τις ιδιωτικές κλινικές.
Για τις ψυχιατρικές κλινικές, η επιστροφή ήταν 19 εκατομμύρια, τα κέντρα αποκατάστασης 33 εκατομμύρια, τις κλινικές χρονίως πασχόντων 10 εκατομμύρια και τους φυσικοθεραπευτές 3,2 εκατομμύρια ευρώ.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 16 Σεπτεμβρίου 2014, 13:05:23
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
O Βορίδης τολμά να πει αυτό που δεν θέλει να πει κανείς: ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ απολαμβάνουν πιο πολλές παροχές από αυτές που τους αναλογούν με βάση τις δυνατότητες του ασφαλιστικού τους φορέα.....
Σύμφωνα με τον κ. Βορίδη, υπάρχει θέμα με την ηθική βάση του εν λόγω μηχανισμού, καθώς οι ασφαλισμένοι παίρνουν υπηρεσίες, τις οποίες στο τέλος ο Οργανισμός δεν πληρώνει.
....
   Μπα, δεν τολμά να πει κάτι τέτοιο. Ίσως να το υπονοήσει πολύ-πολύ εμμέσως. Και για τα προβλήματα ηθικής  :laugh: :laugh: :laugh: που έχει (ακόμα γελάω  :laugh: πως το λένε οι μικρότεροι: rofl),  υπάρχει η γνωστή ρήση συναδέρφου του: Είναι νόμιμο (αφού υπάρχει ως νόμος του κράτους) οπότε είναι και ηθικό.


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Γενικά το σύστημα είναι λάθος.
Το χρήμα και το πλαφόν πρέπει να ακολουθεί τον "καταναλωτή"-ασφαλισμένο και όχι τον παροχο...
   Τι ακριβώς εννοείτε; Θα μπορούσατε να φέρετε κάποιο παράδειγμα; Μου θυμίζει νεοφιλεύθερες απόψεις (των ΗΠΑ; ) που είναι καλές για τους γιατρούς αλλά όχι για το κοινωνικό σύνολο (κατά τη γνώμη μου βέβαια).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: fanisgp στις 17 Σεπτεμβρίου 2014, 16:07:15
Τι ωραια επιστημη η στατιστικη....!βλεποντας τα στοιχεια που δινουν στην δημοσιοτητα για τις μαστογραφιες
τριπλεξ αξονικες  μαγνητικες ας μας πουν ποσοι ασφαλισμενοι ανηκουν στον ΟΓΑ  που μεχρι τοτε τις πληρωναν
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 18 Σεπτεμβρίου 2014, 10:30:31
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Που βρίσκουμε σε ποιες ιατρικές πράξεις αντιστοιχούν οι κωδικοί (01), (02) κλπ του ΦΕΚ 2243/2014?
   Όπως διαπίστωσα αρκετά καθυστερημένα (πολλοί θα το έχουν δει ήδη) οι θεραπευτικές κατηγορίες φαίνοντια στα 2 πρώτα ψηφία του κωδικού εξέτασης του εκτυπωμένου παραπεμπτικού. Δυστυχώς δεν φαίνονται κατά την επιλογή όπως θα έπρεπε (τουλάχιστον μέχρι να γίνει η περίφημη προσαρμογή του συστήματος απο τηυν ΗΔΙΚΑ...).
   Οι μικροβιολόγοι της Λάρισας κοιτούν τους κωδικούς και συγκρίνουν με τη λίστα που έχουν των εξετάσεων ανα ειδικότητα. Αν υπερβαίνουν τον αριθμό (πχ αν εγώ γράψω πάνω απο 5 βιοχημικά) επιλέγουν και χρεώνουν στον ΕΟΠΥΥΥν τον σωστό αριθμό των εξετάσεων (συνήθως τις πιο ακριβές) και ζητάν τις υπόλοιπες να πληρωθούν απο τον ασθενή (ή να τις ξαναγράψει...). Μπορεί να είναι και παράνομο (συμφωνώ με τον κ. Κουναλάκη) αλλά ακολουθούν με κάποιο τρόπο την ΥΑ...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 22 Σεπτεμβρίου 2014, 00:42:11
Κοινό Υπόμνημα ΕΛΕΓΕΙΑ - ΕΝΩΣΗΣ προς Υπουργό Υγείας (για το πλαφόν).

http://www.elegeia.gr/latest-news/announcements/292-ypomnima?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GAD2 στις 23 Σεπτεμβρίου 2014, 11:22:17
Παράθεση
http://www.asco.org/sites/www.asco.org/files/breast_surveillance_flow_sheet_9.21.12_0.pdf
συγγνώμη που το παραθέτω εδώ, αλλά βλέποντας τα guidelines για την παρακολουθηση των νεοπλασματικών νόσων από αυτό το site που δεν απαιτεί και εγγραφή και μπορούμε να ψάχνουμε όλοι, διαπιστώνουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εξετάσεων που γράφουμε για λογαριασμό άλλων συναδέλφων είναι μάλλον άχρηστη
δεν θέλω να υπερθεματίσω για τον ΕΟΠΥΥ, απλά κάνω μια ιατρική παρατήρηση
εγώ λοιπόν τα τυπώνω και τα δίνω στους ασθενείς...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 27 Σεπτεμβρίου 2014, 22:34:55
Επισυνάπτω πίνακα που περιγράφει συνοπτικά τους περιορισμούς ανά ειδικότητα.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: kakalos στις 22 Οκτωβρίου 2014, 13:04:14
Τελικά test pap καθε ποτε δικαιολογει το ταμειο?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 22 Οκτωβρίου 2014, 13:32:58
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Τελικά test pap καθε ποτε δικαιολογει το ταμειο?
Κάθε τρία χρόνια προληπτικά και όποτε το κρίνει ο γιατρός επί κλινικών ενδείξεων.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: kakalos στις 22 Οκτωβρίου 2014, 15:24:42
Σιγουρα?
Θυμαμαι τον υπουργό να ανακοινωνει οτι τελικα θα χορηγείται κάθε έτος .
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 22 Οκτωβρίου 2014, 18:59:42
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σιγουρα?
Θυμαμαι τον υπουργό να ανακοινωνει οτι τελικα θα χορηγείται κάθε έτος .

Δεν είδα κάτι που να το γράφει, όμως.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αναγνώστου Ι. στις 22 Οκτωβρίου 2014, 19:25:25
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σιγουρα?
Θυμαμαι τον υπουργό να ανακοινωνει οτι τελικα θα χορηγείται κάθε έτος .

Δεν είδα κάτι που να το γράφει, όμως.
.......Ο ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και αποζημιώνει
τα τεστ ΠΑΠ για όλες τις γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας μία φορά το χρόνο.
Κι αυτό γιατί σέβεται τις απόψεις αρκετών ιατρών στην Ελλάδα
που προτείνουν την συγκεκριμένη διαγνωστική εξέταση κάθε χρόνο.....

http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94.%CE%A4.%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD%2016-09-2014.pdf
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: kakalos στις 22 Οκτωβρίου 2014, 20:01:51
Ευχαριστώ.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 22 Οκτωβρίου 2014, 21:36:48
Επομένως ένα δελτίο τύπου του ΕΟΠΥΥ είναι αρκετό για να ακυρώσει μια υπουργική απόφαση δημοσιευμένη σε ΦΕΚ (2243/Β/18-8-2014)!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Helengeo στις 26 Οκτωβρίου 2014, 22:29:40
Γνωρίζει μήπως κάποιος εάν είναι μπορούν οι παθολόγοι να γράφουν την εξέταση PSΑ μία φορά τον χρόνο;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 26 Οκτωβρίου 2014, 23:58:53
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Γνωρίζει μήπως κάποιος εάν είναι μπορούν οι παθολόγοι να γράφουν την εξέταση PSΑ μία φορά τον χρόνο;

Το μόνο που απαγορεύει ρητά το ΦΕΚ είναι όχι ο έλεγχος, αλλά ο επανέλεγχος του PSA, επί διαπιστωθείσας αυξημένης τμής, ο οποίος μπορεί να γίνεται μόνο από ειδικό ουρολόγο. Από κει και πέρα - δυστυχώς - τα πάνα είναι θέμα ερμηνείας του εκάστοτε εργαστηριακού.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Helengeo στις 27 Οκτωβρίου 2014, 23:23:23
Το ίδιο ακριβώς ήξερα κι εγώ αλλά είχα διαφωνία με μικροβιολόγο. Σας ευχαριστώ.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Elisavet στις 9 Νοεμβρίου 2014, 20:53:12
Καλησπερα σε ολες/ολους! Σε χθεσινοβραδυνη συζητηση μετα απο ομιλιες συνεδριου, διαπιστωσα οτι μικρο μονο ποσοστο συναδελφων ανεφερε πως εφαρμοζει τον "περιορισμο" των εργαστηριακων εξετασεων, ως προς το αριθμητικο σκελος.
Οι περισσοτεροι γραφουν οσες πχ βιοχημικες κρινουν.
Αλλοι απλα ενημερωνουν τον ασθενη οτι ισως χρειαστει να πληρωσει "κατι παραπανω" απ' οτι παλιωτερα.
 Μερικοι εφαρμοζουν το οριο των 9 βιοχημικων αν ο ασθενης ζητησει απλα "ενα προληπτικο ελεγχο", αλλα αν υπαρχει πραγματικο θεμα υγειας γραφουν κατα την κριση τους.
Αλλοι μενουν αυστηρα εντος κανονισμων.

Αντιθετα διαπιστωσα σχετικη ομοφωνια ως προς τον πιο "ποιοτικο" περιορισμο, δηλ FT4 και αντισωματα μονο ενδοκρινολογος, PSA συμφωνα με τις νεες οδηγιες κλπ

Γενικα τι κανετε εσεις? Μετρατε μια μια τις βιοχημικες μεχρι να φτασουμε στο οριο, και μετα τι? Λεμε στον ασθενη να φερει τα πρωτα για να γραψουμε και τα ...υπολοιπα???
Νομιζω εχει ενδιαφερον να ακουστει τι πρακτικη ακολουθειται
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 9 Νοεμβρίου 2014, 21:08:45
Στον γενικό έλεγχο, δίνω τα εξής 6:

- Glu
- Cr
- ολική Chol
- HDL
- Tgl
- SGOT

από κεί και πέρα, μπορεί να δώσω μέχρι τις 9 ανάλογα με το προφίλ του ασφαλισμένου κάτι από: Γενική αίματος, Urea, Uric acid, SGPT, CPK, Κ, HBA1c.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ΑΡΗΣ στις 9 Νοεμβρίου 2014, 21:12:30
Ο γενικός προσυμπτωματικός έλεγχος είναι συγκεκριμένος και ορίζεται από το ΦΕΚ η συχνότητά του.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 9 Νοεμβρίου 2014, 22:27:22
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Στον γενικό έλεγχο, δίνω τα εξής 6:

- Glu
- Cr
- ολική Chol
- HDL
- Tgl
- SGOT

από κεί και πέρα, μπορεί να δώσω μέχρι τις 9 ανάλογα με το προφίλ του ασφαλισμένου κάτι από: Γενική αίματος, Urea, Uric acid, SGPT, CPK, Κ, HBA1c.

Κάνω όπως ακριβώς ο διακομιστής μόνο που προσθέτω και την Γενική αίματος και επίσης αντί για την SGOT ζητώ την SGPT.

Η SGPT (= ALAT) είναι η εξέταση που αποδίδει με μεγαλύτερη ακρίβεια εάν υπάρχει παρεγχυματική βλάβη του ήπατος.

Larsson A and Tryding N. Is It Necessary to Order Aspartate Aminotransferase with Alanine Aminotransferase in Clinical Practice? Clin Chem 2001 47: 1133-1135. Dufour DR responds.
There is no consensus in liver function tests. A comparison between 19 countries yielded 17 different combinations of liver function test panels. The tradition of routine ordering of aspartate aminotransferase with alanine aminotransferase in health care is discussed. In primary health care ALT is sufficient to diagnose liver injury without AST. Dr Dufour responds and argues for AST in special cases. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11375313&dopt=Abstract See also: Dufour DR et al. Diagnosis and monitoring of hepatic injury. I. Performance characteristics of laboratory tests. Clin Chem. 2000 Dec;46(12):2027-49. Review. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11106349&dopt=Abstract And: Dufour DR et al. Diagnosis and monitoring of hepatic injury. II. Recommendations for use of laboratory tests in screening, diagnosis, and monitoring. Clin Chem. 2000 Dec;46(12):2050-68. Review. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11106350&dopt=Abstract


..........................
......................................
 In liver disease, the AST increase is usually less than the ALT increase. However, in liver disease caused by alcohol use, the AST increase may be two or three times greater than the ALT increase.
................................................
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Liver+function+tests

http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,5495.msg47467.html#msg47467
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 10 Νοεμβρίου 2014, 00:16:57
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Καλησπερα σε ολες/ολους! Σε χθεσινοβραδυνη συζητηση μετα απο ομιλιες συνεδριου, διαπιστωσα οτι μικρο μονο ποσοστο συναδελφων ανεφερε πως εφαρμοζει τον "περιορισμο" των εργαστηριακων εξετασεων, ως προς το αριθμητικο σκελος.
Οι περισσοτεροι γραφουν οσες πχ βιοχημικες κρινουν.
Αλλοι απλα ενημερωνουν τον ασθενη οτι ισως χρειαστει να πληρωσει "κατι παραπανω" απ' οτι παλιωτερα.
 Μερικοι εφαρμοζουν το οριο των 9 βιοχημικων αν ο ασθενης ζητησει απλα "ενα προληπτικο ελεγχο", αλλα αν υπαρχει πραγματικο θεμα υγειας γραφουν κατα την κριση τους.
Αλλοι μενουν αυστηρα εντος κανονισμων.

Αντιθετα διαπιστωσα σχετικη ομοφωνια ως προς τον πιο "ποιοτικο" περιορισμο, δηλ FT4 και αντισωματα μονο ενδοκρινολογος, PSA συμφωνα με τις νεες οδηγιες κλπ

Γενικα τι κανετε εσεις? Μετρατε μια μια τις βιοχημικες μεχρι να φτασουμε στο οριο, και μετα τι? Λεμε στον ασθενη να φερει τα πρωτα για να γραψουμε και τα ...υπολοιπα???
Νομιζω εχει ενδιαφερον να ακουστει τι πρακτικη ακολουθειται

Κατ' αρχήν αναφέρω ότι υπάρχει μία εκκρεμότητα ως προς το διαχωρισμό των εξετάσεων για την εκτέλεση των οποίων μπορούν να αποζημιωθούν ιδιώτες πάροχοι, μία διαδικασία δηλαδή που προβλέπεται από το ΦΕΚ 2243/τ.Β'/18-8-2014 (Αριθ. Υ9/οικ.70521 Απόφαση Υπουργού Υγείας, Άρθρο 3: ...Κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από τον συνταγογραφούντα ιατρό, το σύστημα ενημερώνει τον ιατρό για το κατά πόσον οι εξετάσεις που συνταγογραφεί βρίσκονται εντός του επιτρεπόμενου αριθμητικού ορίου. Όσες εξετάσεις υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο αριθμό διενεργούνται δωρεάν στις δημόσιες δομές, χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, αλλά δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ εφόσον διενεργηθούν σε ιδιώτες παρόχους. Για τις εξετάσεις αυτές το παραπεμπτικό αναφέρει "δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΠΥ σε ιδιώτη πάροχο"....).
Προσωπικά θεωρώ ότι ως προς τους ιατρούς που εκδίδουν παραπεμπτικά δεν υπάρχει καμία ασάφεια, αφού μπορούν και οφείλουν τα το κάνουν σύμφωνα με το νόμο. Αντίθετα, οι γιατροί που εκτελούν παραπεμπτικά, στην περίπτωση παραπεμπτικού με υπέρβαση (τεκμαιρόμενη με βάση τα όσα αναφέρονται στο Παράρτημα Γ της ίδιας απόφασης και όχι ρητώς αναφερόμενη με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία που παρατέθηκε ανωτέρω), έχουν το εξής δίλημμα:
- Αν εκτελέσουν κανονικά όλες τις εξετάσεις, θεωρώντας ότι θα έπρεπε τα παραπεμπτικά να διαχωρίζονται όπως προβλέπεται από το Νόμο, προφανώς με ευθύνη της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (βλέπε αλγόριθμο Υπουργείου και εκτέλεση ΗΔΙΚΑ), κινδυνεύουν να μην πληρωθούν για τις υπερβάσεις.
- Αν εκτελέσουν μερικώς το παραπεμπτικό μέχρι τον αριθμό εξετάσεων που προβλέπεται από το Παράρτημα Γ, έχουν την ευθύνη της επιλογής: ποιες εξετάσεις να εκτελέσουν; Τις πρώτες κατά σειρά, τις ακριβότερες, τις φθηνότερες, τυχαία; Κι αν, όποιος κι αν είναι ο δικός τους αλγόριθμος, ο ασθενής αποφασίσει ότι δεν μπορεί να διαθέσει άλλα χρήματα, αλλά ωστόσο ο κλινικός τις έχει συστήσει, ποιος θα αναλάβει το κόστος της διελκυστίνδας σε περίπτωση αρνητικής τροπής στο περιστατικό;
Για τους πιο πάνω λόγους επέλεξα τα εξής:
1) Προσπαθώ να σέβομαι τα όρια του νόμου όσον αφορά τις προληπτικές εξετάσεις, κάνοντας κάποιες εξαιρέσεις όταν υπάρχει κλινική υποψία από ατομικό/οικογενειακό ιστορικό ή ασαφή συμπτώματα τα οποία ο ασθενής δεν αξιολογεί και για τα οποία δεν προσέρχεται. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μία υποσημείωση: Όλοι οι μικροβιολόγοι στην πόλη μου (την Ξάνθη) - δεν ξέρω αλλού - δε δέχονται το PSA ως προληπτικό έλεγχο από Γ.Ι. και παθολόγο, παρόλο που το ΦΕΚ αναφέρει ως περιορισμό αναφορικά με την ειδικότητα (μόνο ουρολόγοι) μόνο την περίπτωση της επανεκτίμησης.
2) Όταν απαιτείται κλινικός έλεγχος που υπερβαίνει το όριο εξηγώ το ΦΕΚ στον ασθενή, κάτι που δεν παίρνει παραπάνω από 15-20 δευτερόλεπτα. Δηλαδή του εξηγώ ότι γράψουμε όλα όσα κρίνω ότι πρέπει να κάνει, αν δε θέλει να πληρώσει, θα πρέπει να απευθυνθεί σε κρατικές δομές, ειδάλλως, ή πληρώνει ένα μέρος, ή περιμένει να δω ένα βασικό έλεγχο και μετά από τέσσερις ημέρες να εκδόσω συμπληρωματικό έλεγχο. Μάλιστα, σε περίπτωση που θέλει να πληρώσει, εκδίδω το παραπεμπτικό με τις ακριβότερες από όσες εξετάσεις επιτρέπονται και με υποσημείωση τις υπόλοιπες.
Καλό είναι, πάντως, να έχουμε γνώμες και από άλλους συναδέλφους, αφού το θέμα που έθιξε η συνάδελφος @Elisavet είναι πολύ σημαντικό από κάθε άποψη.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 10 Νοεμβρίου 2014, 08:29:38
Αν το σπάσεις σε δύο παραπεμπτικά και εκτελέσουν το δεύτερο στο σύστημα μετά από τέσσερις ημέρες έχουν πρόβλημα; Τις κάνουν όλες;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 10 Νοεμβρίου 2014, 08:49:59
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αν το σπάσεις σε δύο παραπεμπτικά και εκτελέσουν το δεύτερο στο σύστημα μετά από τέσσερις ημέρες έχουν πρόβλημα; Τις κάνουν όλες;
Έχουν πρόβλημα γιατί η ημερομηνία έκδοσης είναι η ίδια. Τυπικά, λοιπόν, είναι προβληματική διαδικασία με βάση το ΦΕΚ. Στην ουσία, φυσικά, είναι το ίδιο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Elisavet στις 11 Νοεμβρίου 2014, 16:04:58
Ειναι δικο μου λαθος που "περιορισα" το θεμα στις βιοχημικες.
Ας παρουμε ενα καθημερινο παραδειγμα. Γυναικα 75 ετων με αναιμια σε προ ετους ελεγχο θελει να "δει τι γινεται" γιατι αισθανεται πολυ κουρασμενη.
Δικαιουμε να στειλω 2 Αιματολογικες (ως Παθολογος)
Δεν θα στειλω Γεν. αιματος, ΔΕΚ, ΤΚΕ, φεριτινη ? Και τιποτα αλλο να μην ελεγξω αυτες ειναι 4!!!
Πως το "χειριζεσθαι" εσεις? Και αν η ασθενης , αφου ενημερωθει, συμφωνησει να πληρωσει τις παραπανησιες, εχουμε και παλι ευθυνη οτι "παραβιαζουμε " την Υπ. Αποφαση και να μας...κυνηγανε? ???
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: ZArk στις 11 Νοεμβρίου 2014, 16:34:18
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ειναι δικο μου λαθος που "περιορισα" το θεμα στις βιοχημικες.
Ας παρουμε ενα καθημερινο παραδειγμα. Γυναικα 75 ετων με αναιμια σε προ ετους ελεγχο θελει να "δει τι γινεται" γιατι αισθανεται πολυ κουρασμενη.
Δικαιουμε να στειλω 2 Αιματολογικες (ως Παθολογος)
Δεν θα στειλω Γεν. αιματος, ΔΕΚ, ΤΚΕ, φεριτινη ? Και τιποτα αλλο να μην ελεγξω αυτες ειναι 4!!!
Πως το "χειριζεσθαι" εσεις? Και αν η ασθενης , αφου ενημερωθει, συμφωνησει να πληρωσει τις παραπανησιες, εχουμε και παλι ευθυνη οτι "παραβιαζουμε " την Υπ. Αποφαση και να μας...κυνηγανε? ???


Νομίζω απο ότι έχω καταλάβει οτι μπορείς να στείλεις και τις 4 εξετάσεις συνάδελφε, απλά πρέπει να εκτελεσθούν σε δημόσιο ίδρυμα ( Νοσοκομείο ή ΚΥ) για να μην πληρώσει τις εξετάσεις η ασθενής σου.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: bpikou στις 11 Νοεμβρίου 2014, 17:20:45
http://peebi.gr/400-plafon7
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Γιώργος Κανελλόπουλος στις 11 Νοεμβρίου 2014, 18:56:08
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ειναι δικο μου λαθος που "περιορισα" το θεμα στις βιοχημικες.
Ας παρουμε ενα καθημερινο παραδειγμα. Γυναικα 75 ετων με αναιμια σε προ ετους ελεγχο θελει να "δει τι γινεται" γιατι αισθανεται πολυ κουρασμενη.
Δικαιουμε να στειλω 2 Αιματολογικες (ως Παθολογος)
Δεν θα στειλω Γεν. αιματος, ΔΕΚ, ΤΚΕ, φεριτινη ? Και τιποτα αλλο να μην ελεγξω αυτες ειναι 4!!!
Πως το "χειριζεσθαι" εσεις? Και αν η ασθενης , αφου ενημερωθει, συμφωνησει να πληρωσει τις παραπανησιες, εχουμε και παλι ευθυνη οτι "παραβιαζουμε " την Υπ. Αποφαση και να μας...κυνηγανε? ???


Χωρίς να ξέρουμε αν υπάρχει αναιμία, προχωρούμε σε μια βασική διερεύνηση αναιμίας. Όλοι πάνω κάτω αυτό κάνουμε, προς εξυπηρέτηση του ασθενή. Εκεί προσπαθούν να χτυπήσουν τη σπατάλη και δεν έχουν άδικο, αλλά έτσι θα χρειάζεται πάνω από μία επίσκεψη του ασθενή. Σκεφτείτε να μπορούσαμε να συντάσσουμε το παραπεμπτικό με κάποιους fixed αλγορίθμους, π.χ.:
Διερεύνηση πιθανής αναιμίας: αν χαμηλή αιμοσφαιρίνη -> φερριτίνη+ΔΕΚ+...
Αλγόριθμος καλλιέργειας: αν θετική καλλιέργεια+παθογόνο μικρόβιο -> αντιβιόγραμμα
Reflex test (εφαρμοζόμενος στην Αμερική αλγόριθμος από κυτταρολόγους στο τεστ παπ) : αν ASCUS -> HPV typing
Θα μπορούσαμε να προσθέτουμε εξετάσεις (από πριν ή κατά την εμφάνιση των πρώτων αποτελεσμάτων) στους αλγορίθμους, ή ζητώντας πολύ καλά κλινικά στοιχεία να αφήνει το σύστημα κάποιες παρεμβάσεις στον εργαστηριακό γιατρό.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 11 Νοεμβρίου 2014, 20:16:43
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ειναι δικο μου λαθος που "περιορισα" το θεμα στις βιοχημικες.
Ας παρουμε ενα καθημερινο παραδειγμα. Γυναικα 75 ετων με αναιμια σε προ ετους ελεγχο θελει να "δει τι γινεται" γιατι αισθανεται πολυ κουρασμενη.
Δικαιουμε να στειλω 2 Αιματολογικες (ως Παθολογος)
Δεν θα στειλω Γεν. αιματος, ΔΕΚ, ΤΚΕ, φεριτινη ? Και τιποτα αλλο να μην ελεγξω αυτες ειναι 4!!!
Πως το "χειριζεσθαι" εσεις? Και αν η ασθενης , αφου ενημερωθει, συμφωνησει να πληρωσει τις παραπανησιες, εχουμε και παλι ευθυνη οτι "παραβιαζουμε " την Υπ. Αποφαση και να μας...κυνηγανε? ???


Αν δεν υπάρχει κάποια κλινική υπόνοια, ξεκινώ με το MCV, άρα έχω βάση μία απλή γενική αίματος. Εφόσον υπάρχει πλακάκι, επιδιώκω να βλέπω, μήπως έχω κάποια καλή ιδέα από το επίχρισμα. Αν κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος με το επίχρισμα, μπορεί να ζητήσει το μικροβιολόγο να το δει. Δίνει, εκτός της γενικής αίματος, και την εξέταση "Μορφολογία ερυθρών" με κωδικό e-dapy 110000074.
Αν είναι μακροκυττάρωση, τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Αν δεν είναι υποθυρεοειδισμός, έλλειψη Β12/φυλλικού, τοξικότητα αλκοόλ, σημαντική αιμόλυση με αντιρρόπηση ή πρόσφατη αιμορραγία, τότε θέλει μυελόγραμμα.
Αν είναι υπόχρωμη και δεν είναι σιδηροπενική, θα δεις ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης. Αν κι εκεί δεν έχουμε κάτι ή αν δεν είσαι σίγουρος (όπως π.χ. στην περίπτωση διπλής α και β ετερόζυγης θαλασσαιμίας που δεν είναι τόσο σπάνια), τότε στείλτο σε αιματολόγο. Ο αιματολόγος θα κάνει και μυελό για να δει χρώση σιδήρου, δηλαδή να εξετάσει άμεσα αν υπάρχουν κοκκία σιδήρου στο μυελό. Επίσης κάποιες κουφές καταστάσεις όπως η PNH κάνουν μικροκυττάρωση αλλά είναι κάπως βαθειά νερά.
Αν είναι ορθοκυτταρική, είναι ο τάφος του παθολόγου (και του ΓΙ). Γενικά εδώ τα ΔΕΚ είναι χρήσιμα. Επίσης μπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονες ελλείψεις (πολύ συχνό), όπως π.χ. σίδηρος και Β12, σίδηρος και φυλλικό και να μη γίνεται μακροκυττάρωση. Από κει και έπειτα, χρόνιες φλεγμονές, υποτροπιάζουσες λοιμώξεις (ιδιαίτερα ενδοκυττάριες), αυτοάνοσα νοσήματα και νεοπλάσματα (δηλαδή όλη η παθολογία) είναι μπροστά μας.
Η ταχύτητα είναι ελάχιστα υποβοηθητική και στην καλύτερη περίπτωση θα σε κατατοπίσει σε αναιμίες χρόνιων νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλές τιμές ΤΚΕ (π.χ. γιγαντοκυτταρική αρτηριίτιδα, Waldenstrom). Από κει και πέρα, σχεδόν πάντα η φερριτίνη παίζει σε καλό και χαμηλό MCV.
Τίτλος: Απ: Φλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 13 Νοεμβρίου 2014, 10:23:45
Εκτός πλαφόν συνταγογράφησης φάρμακα για τους διαβητικούς (http://pharmateam.blogspot.gr/2014/11/blog-post_37.html#axzz3Iw45Fetj)

Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του ygeia360.gr, την εξαίρεση σειράς φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση του διαβήτη από το πλαφόν συνταγογράφησης, με κυριότερες τις ινσουλίνες, αναμένεται να ανακοινώσει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου σε ειδική συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας Μάκης Βορίδης, με βάση την σχετική απόφαση την οποία έχει λάβει από αρκετές ημέρες η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας του πλαφόν συνταγογράφησης φαρμάκων, η οποία λειτουργεί στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

www.ygeia360.gr
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 15 Νοεμβρίου 2014, 14:16:25
Πώς μπορώ να ξέρω, αν ο γιατρός του ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ μου λέει αλήθεια ή ψέμματα για τα διαθέσιμα ραντεβού του;

«Συμπλήρωσα το πλαφόν των 200 επισκέψεων για αυτόν τον μήνα»  σας λέει ο γιατρός του ΠΕΔΥ. Μπορείτε να ξέρετε αν λέει αλήθεια; ΝΑΙ μπορείτε! Δείτε πώς:

Κάθε μέρα όσοι έχουν ανάγκη από μια Ιατρική εξέταση αντιμετωπίζουν τα γνωστά σε όλους προβλήματα τόσο με την ανεύρεση Γιατρού όσο και με την γενικευμένη τακτική των συμβεβλημένων Γιατρών του ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ ότι «Συμπλήρωσα το πλαφόν των 200 επισκέψεων για αυτόν τον μήνα» , που σημαίνει πως για την Ιατρική εξέταση θα πρέπει ο ασθενείς να πληρώσει.

Ακολουθήστε δύο πολύ χρήσιμα για την περίπτωση links:

Στο πρώτο βρίσκουμε τους συμβεβλημένους Γιατρούς
κλικ εδώ (http://www.odigostoupoliti.eu/simvevlimeni-eopii/#sthash.MF57OJ7v.pnmOiJS9.dpbs)
και στο δεύτερο πόσες εξετάσεις έχει κάνει ο Γιατρός (αυτόν) τον μήνα.
κλικ εδώ (http://www.odigostoupoliti.eu/simvevlimeni-eopii/#sthash.MF57OJ7v.pnmOiJS9.dpbs)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 15 Νοεμβρίου 2014, 16:41:37
Τι γίνεται με τους αμελείς(; ) που εμφανίζονται συνεχώς στο 200/200;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 15 Νοεμβρίου 2014, 17:51:25
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
και στο δεύτερο πόσες εξετάσεις έχει κάνει ο Γιατρός (αυτόν) τον μήνα.
κλικ εδώ (http://www.odigostoupoliti.eu/simvevlimeni-eopii/#sthash.MF57OJ7v.pnmOiJS9.dpbs)
   Οι συνδέσεις οδηγούν στη γνωστή ιστοσελιδα του ΕΟΠΥΥ. Το δεύτερο (οι διαθέσιμες επισκέψεις) είναι ίδιο με το πρώτο και δε δουλεύει για το σκοπό αυτό (για τις διαθέσιμες).
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Τι γίνεται με τους αμελείς(; ) που εμφανίζονται συνεχώς στο 200/200;
   Αυτοί έχουν κόψει τη σύμβαση και ο ΕΟΠΥΥ αργεί να τους βγάλει απο τη λίστα ή λένε πως την έχουν κόψει. Γενικά το 200/200 δεν πρέπει να ενθαρρύνει τους ασθενείς μετά τις 2-3 πρώτες ημέρες του μήνα (εκτός αν ξέρουν ότι ο γιατρός έχει άδεια).
    Στη Λάρισα μια ορθοπαιδικός εμφανίζεται με 200 διαθέσιμες και εδώ και 1 έτος (λέει ότι) έχει κόψει τη σύμβαση.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Elisavet στις 1 Δεκεμβρίου 2014, 23:29:14
Καλησπερα σε ολες/ολους :)
Ως Πιστοποιημενη Π/Θ ξερω οτι δικαιουμαι να γραφω 2 συνταγες το μηνα σε καθε ασθενη.
Αυτο που θα ηθελα να ρωτησω ειναι αν μια τριμηνη πχ τον προηγουμενο μηνα "μειωνει" τα περιθωρια για τον επομενο. Πχ αν γραψω μια τριμηνη συνταγη (με τρια φαρμακα) τον Νοεμβριο, τον Δεκεμβριο (που θα εκτελεσθει η δευτερη απο τις 3 συνταγες) δικαιουμαι ακομα μια η δυο?
Ευχαριστω πολυ! :)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 2 Δεκεμβρίου 2014, 00:55:15
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Καλησπερα σε ολες/ολους :)
Ως Πιστοποιημενη Π/Θ ξερω οτι δικαιουμαι να γραφω 2 συνταγες το μηνα σε καθε ασθενη.
Αυτο που θα ηθελα να ρωτησω ειναι αν μια τριμηνη πχ τον προηγουμενο μηνα "μειωνει" τα περιθωρια για τον επομενο. Πχ αν γραψω μια τριμηνη συνταγη (με τρια φαρμακα) τον Νοεμβριο, τον Δεκεμβριο (που θα εκτελεσθει η δευτερη απο τις 3 συνταγες) δικαιουμαι ακομα μια η δυο?
Ευχαριστω πολυ! :)

Δεν έχω συναντήσει καμία επίσημη απάντηση για αυτό που ρωτάτε. Τυπικά πρέπει να είναι δύο συνταγές κάθε μήνα. Κανείς βέβαια δεν εξηγεί τι συμβαίνει όταν οι αγωγές είναι 4 εβδομάδων και όχι 30 ημερών. Επίσης δεν υπάρχει επίσημη απάντηση για φάρμακα που υποχρεωτικά γράφονται σε ξεχωριστή συνταγή χωρίς να σημειώνεται υπερβαση του αρθμού των 6 σκευασμάτων (φάρμακα ΙΦΕΤ, εμβόλια κ.λ.π.).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 2 Δεκεμβρίου 2014, 13:18:01
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Ως Πιστοποιημενη Π/Θ ξερω οτι δικαιουμαι να γραφω 2 συνταγες το μηνα σε καθε ασθενη.
Αυτο που θα ηθελα να ρωτησω ειναι αν μια τριμηνη πχ τον προηγουμενο μηνα "μειωνει" τα περιθωρια για τον επομενο. Πχ αν γραψω μια τριμηνη συνταγη (με τρια φαρμακα) τον Νοεμβριο, τον Δεκεμβριο (που θα εκτελεσθει η δευτερη απο τις 3 συνταγες) δικαιουμαι ακομα μια η δυο?
   Προσωπικά πιστεύω (αν και συμβεβλημένος οπότε δεν έχω τέτοιο πρόβλημα) ότι ο άνω κανόνας των 2 συνταγών είναι μάλλον ενδεικτικός. Σίγουρα δεν πρέπει κανείς να το διακινδυνεύει (να τραβήξει την προσοχή σε κάποιο έλεγχο) και να γράφει σε πολλούς πολλές συνταγές (δεν νομίζω ότι ελέγχεται απο το σύστημα αυτόματα και αν γράψετε και καμιά παραπάνω κανείς δεν θα δώσει σημασία). Σίγουρα στην περίπτωση που αναφέρεστε (πιστεύω) δεν υπάρχει πρόβλημα (όπως και στις "γκρίζες ζώνες" που ανέφερε ο κ. Παπαδόπουλος).
   Τον κανόνα των 2 τον έβαλε (προφορικά; - θα ψάξω να το βρω) ο Λόβερ για να πεί ότι έβαλε και κάποιο περιορισμό στους πιστοποιημένους... Δεν αναφέρετε στην ΥΑ του ΕΟΠΥΥ. Ξέρετε κάποιος να τιμωρήθηκε γιατί έγραψε πάνω απο 2 συνταγές; (δεν εννοώ ότι θα πρέπει να το κάνετε βέβαια).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Elisavet στις 2 Δεκεμβρίου 2014, 19:43:54
Ευχαριστω για τις απαντησεις!
Την εποχη Λοβερδου ημουν ακομη ...ειδικευομενη :D, και δεν τα εχω ζησει απο πρωτο χερι. Ειναι πραγματι περιοριστικο και ελαφρως ...παραλογο να σου πιανει ενα εμβολιο τη μια συνταγη, οποτε να εχεις μια μονο  για τα φαρμακα του ασθενους...
Οπως πολυ σωστα επισημανθηκε δεν αναφερεται στην τελευταια ΥΑ για ΕΟΠΥΥ.
Δεν ξερω και κανεναν να κληθηκε σε απολογια, αλλα οσο να ναι προβληματιζεται κανεις...

Πως μπορει κανεις να εξακριβωσει τι ισχυει? Ε mail στον ΕΟΠΥΥ? Επικοινωνια με Ιατρικο Συλλογο? Υπαρχει καποιο συλλογικο οργανο πιστοποιημενων Ιατρων?
Και παλι ευχαριστω πολυ!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ιορδάνης Καπάνταης στις 3 Δεκεμβρίου 2014, 09:40:12
Σχέδιο Νόμου: Πρόστιμα έως 5000 ευρώ για υπερσυνταγογράφηση (υπέρβαση 20% επί τρεις συνεχόμενους μήνες)

http://medispin.blogspot.gr/2014/12/5000-20.html
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 13 Αυγούστου 2015, 00:17:18
Με αφορμή το rebate και το clawback, ακτινολογικά εργαστήρια έχουν αρχίσει εδώ και καιρό να προγραμματίζουν ασθενείς με ραντεβού.
Τα ραντεβού που δίνονται σε πολλές φορές ξεπερνούν το εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο θα μπορούσε να αναμένει κανείς, ιδιαίτερα όταν υπάρχει υποψία σοβαρού νοσήματος.
Η εναλλακτική λύση είναι βεβαίως γνωστή: Εν τη παλάμη και βοήσωμεν.
Στα πλαίσια μάλιστα αυτής υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις καλύτερες τιμές.
Δεν μπορεί εύκολα να προσάψει κανείς κάτι στους συναδέλφους που ακολουθούν αυτήν την πρακτική, διότι σε πολλές περιπτώσεις η έλλειψη ρευστότητας από την ελλιπή ανταπόκριση των υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ σε συνδυασμό με τις υπερβολικές απαιτήσεις της Εφορίας έχουν καταστήσει την εξίσωση επιβίωσης δυσεπίλυτη.
Αυτό όμως που διερωτώμαι είναι γιατί να μην εφαρμόζεται ο περιορισμός σε αυτούς που εκδίδουν τα παραπεμπτικά των ακτινολογικών εξετάσεων, σε μας δηλαδή τους κλινικούς γιατρούς, με βάση την ειδικότητά μας και τον αριθμό των ασθενών που εξετάζουμε.
Δεν μπορεί να είναι στην ίδια μοίρα ένας που βλέπει 100 ασθενείς το μήνα και γράφει MRI στους 20 και ένας που βλέπει 500 και γράφει στο σύνολο 5 (το παράδειγμα είναι τελείως σχηματικό).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 3 Νοεμβρίου 2015, 01:34:37
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σχέδιο Νόμου: Πρόστιμα έως 5000 ευρώ για υπερσυνταγογράφηση (υπέρβαση 20% επί τρεις συνεχόμενους μήνες)

http://medispin.blogspot.gr/2014/12/5000-20.html
  Ένα απο τα ίδια στο νέο ΦΕΚ Β' 2332 30/10/2015 Καθιέρωση νέων ελάχι­στων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων. Περισσότερα εδώ: http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,6508.msg58199.html#msg58199   ή στην κάτω παράθεση:

Παράθεση
3.Την αντικατάσταση της παραγράφου 2 της υπ' αριθμ. Υ9/οικ. 53768/14 απόφασης (ΦΕΚ 1796/Β'/2014)  ως εξής:
 «Καθορίζονται τα όρια στη φαρμακευτική δαπάνη εκά­στου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί, την περιφε­ρειακή ενότητα της χώρας όπου έχει έδρα και το μήνα του έτους (εποχικότητα) σύμφωνα με το Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Τα όρια αυτά έχουν προκύψει από την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων από την έκδοση των συ­νταγών του προηγούμενου έτους σε ολόκληρη την Επι­κράτεια, ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την Περιφερειακή Ενότητα που εδρεύει και την επισκεψιμό-τητα για τον αντίστοιχο μήνα του έτους. Τα παραπάνω όρια αφορούν κάθε ιατρό που συνταγογραφεί για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ και του γνωστοποιούνται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογρά-φησης. Η ΗΔΙΚΑ ενσωματώνει τα όρια αυτά στο σύστη­μα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ενημερώνει καθημερινά τον ιατρό για την ύπαρξη ή όχι υπέρβασης, καθώς και το ποσοστό αυτής, υπολογίζοντας σε ημε­ρήσια βάση τον αριθμό των διαφορετικών ασθενών και τον προκαθορισμένο μέσο όρο δαπάνης αυτών.

Από την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου εξαι­ρείται η συνταγογράφησή που αφορά σε χρόνιους νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), σε καρδι­οπαθείς τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου, μεταμόσχευση καρδιάς), σε ασθενείς που πάσχουν από ηπατική ανεπάρκεια (ηπατική ανε­πάρκεια τελικού σταδίου, μη αντιρροπούμενη κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), σε μεταμοσχευθέντες ρευστών ή συμπαγών οργάνων, σε καρκινοπαθείς, σε πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, σε πάσχοντες από κυστική ίνωση και σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση. Εξαι­ρούνται επίσης τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους, και τα φάρμακα των οποίων τη χρήση προεγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των επιτροπών του. Τέλος εξαιρούνται τα φάρμακα για τα οποία θα τεθεί κλειστός προϋπολογισμός καθώς και τα φάρμακα για τα οποία θα επιτευχθούν συμφερότερες τιμές αποζημίωσης μέσω της Επιτροπής Διαπραγμά­τευσης. Με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, δύνα­νται να εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσης επιπλέον κατηγορίες ασθενών και ειδικές κατηγορίες ιατρών, μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής της υπ' αριθμ. οικ. 12449/7-2-2014 (ΦΕΚ 256/ Β'/2014) υπουργικής απόφασης.

4.Σε περίπτωση επανειλημμένης και αδικαιολόγητης απόκλισης από τα όρια που προβλέπονται στα παραρ­τήματα 1 και 2 της παρούσης (υστέρηση στην παράγρα­φο 1 και υπέρβαση στην παράγραφο 2):

α) σε ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20 %) αθροι­στικά για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες (ή 6,7 % / μήνα) γίνεται έγγραφη σύσταση στον ιατρό για την τήρηση των προβλεπόμενων ορίων.
β) σε ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (20 %) αθροιστικά για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες, ο ιατρός καλείται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ που διαπιστώνει την υπέρβαση να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του. Σε περίπτωση μη επαρκούς αιτιολόγη­σης της απόκλισης, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να επιβάλει διοι­κητικές κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα επιβάλλεται:
Πρόστιμο ύψους έως 1000 € σε περίπτωση αδικαιολό­γητης αθροιστικής απόκλισης από 20% έως 25% από το στόχο για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες.
Πρόστιμο ύψους έως 3000 € σε περίπτωση αδικαιο­λόγητης αθροιστικής απόκλισης από 25,01 % έως 30 % από το στόχο για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες.
Πρόστιμο ύψους έως 5000 € σε περίπτωση αδικαιο­λόγητης αθροιστικής απόκλισης πάνω από 30,01 % από το στόχο για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες.
Στην παραπομπή έχει και το ΦΕΚ με τα όρια...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 7 Μαρτίου 2016, 17:26:05
Νέος τρόπος επισήμανσης της υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εξετάσεων ανά κατηγορία προ της έκδοσης ηλεκτρονικών παραπεμπτικών.
Η υπέρβαση σημειώνεται όπως φαίνεται στη συνημμένη εικόνα.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 7 Μαρτίου 2016, 19:23:45
Επομένως, τέλος το "παραθυράκι" που γράφαμε λιγότερες από τα επιμέρους όρια μικροβιολογικές και αιματολογικές, περισσότερες από το επιμέρους όριο βιοχημικές αλλά στο σύνολο ήμασταν εντός ορίων και δεν έβγαζε το μήνυμα ότι έχουμε υπερβεί το όριο και εκτελείται μόνο σε  δημόσιες δομές.
Δεν αποκλείω να κόψουν εκτελεσμένα παραπεμπτικά που είχαν γραφτεί με τον παραπάνω τρόπο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 7 Μαρτίου 2016, 20:49:53
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Νέος τρόπος επισήμανσης της υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εξετάσεων ανά κατηγορία προ της έκδοσης ηλεκτρονικών παραπεμπτικών....
   Πράγματι ικανοποιητική δουλειά επιτέλους. Διαπιστώνω ότι με τη φασαρία της πρόσφατης επίσχεσης (που στη Λάρισα έληξε άδοξα) έγινε τάχιστα (σε 1-2 εβδομάδες) αυτή η προσαρμογή στην παραπεμπτικογραφία, την οποία την ζητούσαν οι Μ/Β και όφειλε να την κάνει η ΗΔΙΚΑ εδώ και 1,5 έτος. Η καθυστέρηση αυτή, προσωπική μου πάντα άποψη, δεν ήταν τυχαία. Η ασάφεια που υπήρχε βοηθούσε σε ακύρωση και μη πληρωμή εξετάσεων σε κάθε έλεγχο...
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Επομένως, τέλος το "παραθυράκι" που γράφαμε λιγότερες από τα επιμέρους όρια μικροβιολογικές και αιματολογικές, περισσότερες από το επιμέρους όριο βιοχημικές αλλά στο σύνολο ήμασταν εντός ορίων και δεν έβγαζε το μήνυμα ότι έχουμε υπερβεί το όριο και εκτελείται μόνο σε  δημόσιες δομές.
Δεν αποκλείω να κόψουν εκτελεσμένα παραπεμπτικά που είχαν γραφτεί με τον παραπάνω τρόπο.
   Τα παραπεμπτικά αυτά αν γίνει ποτέ έλεγχος (και δεν πιάσει καμιά φωτιά να τα κάψει όλα τα ΕΟΠΥΥοχαρτα όπως έχουν πνίξει τα πάντα) θα κοπούν στα σίγουρα. Από τις ελεγκτικές εταιρίες για το 2013 είχαν κοπεί εξετάσεις για ανόητες δικαιολογίες, εδώ που βασίζονται σε ΥΑ δεν θα κόψουν;
   Οι Μ/Β στη Λάρισα απο την αρχή δεν δέχονταν παραπεμπτικά με διαφορετικά όρια απο την ΥΑ και ζητούσαν παραπάνω πληρωμή απο τον ασθενή (καλώς ή κακώς) και φυσικά ερχόντουσαν συχνά σε ρήξη μαζί του. Τώρα πλέον η κατάσταση είναι πιο καθαρή.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 7 Μαρτίου 2016, 20:52:47
Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση στην είσοδο της "συνταγογράφησης" :
""Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα 7/3/2016 εφαρμόστηκαν στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης τα όρια διαγνωστικών εξετάσεων ανά υποκατηγορία για τις κατηγορίες Βιολογικά υλικά 1 και Βιολογικά υλικά 2. Λόγω τροποποιήσεων στην κατηγοριοποίηση, ορισμένες εξετάσεις έχουν μεταφερθεί από τη μία κατηγορία στην άλλη. Η ισχύουσα κατηγοριοποίηση των εξετάσεων βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο του ΕΟΠΥΥ (http://www.eopyy.gov.gr -> Εφαρμογές -> eΔΑΠΥ -> Ιατρικές πράξεις ανά ειδικότητα).""

ΥΓ: πολύ σωστά η CRP, φερριτίνη, υδροξυπρολίνη μεταφέρθηκαν στην πρώτη κατηγορία...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 7 Μαρτίου 2016, 21:15:44
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Οι Μ/Β στη Λάρισα απο την αρχή δεν δέχονταν παραπεμπτικά με διαφορετικά όρια απο την ΥΑ και ζητούσαν παραπάνω πληρωμή απο τον ασθενή (καλώς ή κακώς) και φυσικά ερχόντουσαν συχνά σε ρήξη μαζί του. Τώρα πλέον η κατάσταση είναι πιο καθαρή.

Αυτό που με προβλημάτιζε ήταν που η Βιοϊατρική έπαιρνε παραπεμπτικά εντός συνολικού ορίου αλλά εκτός επιμέρους ορίων, χωρίς κανένα πρόβλημα. Εκτός αν ξέρουν ότι οι περικοπές θα γίνουν στα μικρά ψάρια.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 7 Μαρτίου 2016, 22:19:55
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Οι Μ/Β στη Λάρισα απο την αρχή δεν δέχονταν παραπεμπτικά με διαφορετικά όρια απο την ΥΑ και ζητούσαν παραπάνω πληρωμή απο τον ασθενή (καλώς ή κακώς) και φυσικά ερχόντουσαν συχνά σε ρήξη μαζί του. Τώρα πλέον η κατάσταση είναι πιο καθαρή.

Αυτό που με προβλημάτιζε ήταν που η Βιοϊατρική έπαιρνε παραπεμπτικά εντός συνολικού ορίου αλλά εκτός επιμέρους ορίων, χωρίς κανένα πρόβλημα. Εκτός αν ξέρουν ότι οι περικοπές θα γίνουν στα μικρά ψάρια.

Υπάρχει και το ενδεχόμενο της ανάληψης του ρίσκου για να μη χαθεί ο πελάτης - η Βιοϊατρική παρέχει και άλλες υπηρεσίες από τις οποίες προφανώς προσδοκά απόσβεση του όποιου ρίσκου. Κάτι ανάλογο δεν ισχύει για τα μεμονωμένα βιοπαθολογικά εργαστήρια.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 11 Μαρτίου 2016, 22:09:11
Σημερινή ανακοίνωση και μάλιστα με ώρα 9:49 Μ.Μ.
Παράθεση
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συνεννόησης με το Υπ. Υγείας αναστέλλεται η εφαρμογή των ορίων εξετάσεων στις υποκατηγορίες των Βιολογικών υλικών Ι και ΙΙ. Το σύστημα επανέρχεται στην κατάσταση προ της Δευτέρας 7/3/2016 ενόψει νέων οδηγιών όπου θα διορθωθούν άμεσα αστοχίες στα όρια που προέκυψαν από την εφαρμογή της προηγούμενης υπ. Απόφασης του 2014.
Απ' ότι είδα, προς το παρόν, αθροίζονται όλα (Αιματολογικά, Βιοχημικά, Μικροβιολογικά). CRP και Φερριτίνη επέστρεψαν στο πεδίο 2.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: kefalidisg στις 11 Μαρτίου 2016, 22:50:23
Δεν καταλαβαίνω τι έγινε; μετά από ενάμιση χρόνο και την εφαρμογή του νόμου κατάλαβαν ότι αυτός δεν είναι σωστός ή κάτι αλλο τρέχει; Στο σημείο αυτό εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς τι γίνεται με όλους αυτούς που παρεβαίνουν τα όρια που υποδυκνείει ο νόμος αν κληθούν να δώσουν εξηγήσεις.......δεν είναι παράνομοι;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 11 Μαρτίου 2016, 23:14:52
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σημερινή ανακοίνωση και μάλιστα με ώρα 9:49 Μ.Μ.
Παράθεση
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συνεννόησης με το Υπ. Υγείας αναστέλλεται η εφαρμογή των ορίων εξετάσεων στις υποκατηγορίες των Βιολογικών υλικών Ι και ΙΙ. Το σύστημα επανέρχεται στην κατάσταση προ της Δευτέρας 7/3/2016 ενόψει νέων οδηγιών όπου θα διορθωθούν άμεσα αστοχίες στα όρια που προέκυψαν από την εφαρμογή της προηγούμενης υπ. Απόφασης του 2014.
Απ' ότι είδα, προς το παρόν, αθροίζονται όλα (Αιματολογικά, Βιοχημικά, Μικροβιολογικά). CRP και Φερριτίνη επέστρεψαν στο πεδίο 2.

"κατόπιν συνεννόησης";
Με τον τρόπο αυτό αναστέλλεται η εφαρμογή ΦΕΚ;


Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 12 Μαρτίου 2016, 13:05:05
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
..... μετά από ενάμιση χρόνο και την εφαρμογή του νόμου κατάλαβαν ότι αυτός δεν είναι σωστός ή κάτι αλλο τρέχει; .......
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Υπάρχει και το ενδεχόμενο της ανάληψης του ρίσκου για να μη χαθεί ο πελάτης - η Βιοϊατρική παρέχει και άλλες υπηρεσίες από τις οποίες προφανώς προσδοκά απόσβεση του όποιου ρίσκου....
   Είναι δίκο μου συμπέρασμα και όχι κατηγορία: Μάλλον κάποιοι εκτελώντας τα πάντα δεν αναλαμβάνουν κανένα ρίσκο. Παίζουν πάντα εκ του ασφαλούς. Το παιχνίδι και εδώ είναι στημένο και στα μέτρα τους (το ξέραμε βέβαια ήδη). Όλα θέατρο... Να δούμε τι θα πει ο ΠΙΣ :laugh:, η ΠΟΣΙΠΥ  :laugh: :laugh:, η ΠΑΣΙΔΙΚ :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
   Η κατάντια της χώρας σε ηθικο πρώτα απο όλα επίπεδο δεν μπορεί να περιγραφεί... Και το πισωγύρισμα αυτό ούτε νόμιμο είναι ούτε ηθικό....
   Και τα παπαγαλάκια ξεκίνησαν (ξημερώματα Παρασκευής, να προλάβουμε) τα ρεπορτάζ καταστροφής για μία ΥΑ που ισχύει εδώ και 1.5 έτος (δλδ επιβραβεύει τους ως τώρα παράνομους):

Μετά το μπλόκο στις εξετάσεις... ήρθαν και τα προβλήματα (http://www.capital.gr/story/3110779) 
   Ορατά είναι ήδη τα πρώτα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, λίγες μόλις ημέρες μετά την εφαρμογή νέου ??? (εδώ και 19 μήνες) αυστηρού πλαφόν στις εργαστηριακές εξετάσεις και την επιβολή αριθμητικών ορίων συνταγογράφησης και εκτέλεσης ανά κατηγορία εργαστηριακών εξετάσεων, ανάλογα με την ειδικότητα που έχει κάθε γιατρός. Τα όρια άρχισαν να εφαρμόζονται τη Δευτέρα, οπότε και ξεκίνησαν τα εμπόδια στη χορήγηση παραπεμπτικών από τους γιατρούς, ειδικά σε ότι αφορά τους χρονίως πάσχοντες και τους ασφαλισμένους που είναι απαραίτητο να διενεργούν σε τακτά χρονιά διαστήματα αιματολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.
   Σύμφωνα μάλιστα με την ομοσπονδία ατόμων σε σακχαρώδη διαβήτη, όλο και περισσότεροι ασθενείς την εβδομάδα αυτή διαπιστώνουν πως ο θεράπων γιατρός τους αδυνατεί να συνταγογραφήσει εξαιτίας του πλαφόν όλες τις απαιτούμενες εργαστηριακές εξετάσεις, στις οποίες υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την παρακολούθηση της πάθησης τους.
   Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην ειδικότητα των ενδοκρινολόγων, όπου ο θεράπων ιατρός δεν μπορεί να συνταγογραφήσει περισσότερες από έξι εργαστηριακές εξετάσεις (αιματολογικές, βιοχημικές, μικροβιολογικές). Και όλα αυτά την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ασθενείς, για τη σωστή παρακολούθηση του σακχαρώδη διαβήτη κάθε ασθενής θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχει μια σειρά από τιμές (όπως για παράδειγμά σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, LDL, HDL, γλυκοζυλιωμένη, ουρία, κρεατινίνη, αλβουμίνη αίματος και ούρων, γενική ούρων, τρανσαμινάσες).
   Αλλά και τα εργαστήρια, μαζί με τα διαγνωστικά κέντρα ??? (για ποια εργαστήρια μιλάμε, αυτά που εκτελούν παράνομα παραπεμπτικά; ) αναφέρουν πως ειδικά για τους ασφαλισμένους με χρόνιες παθήσεις, η επιβολή πλαφόν έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην παρακολούθησή τους, συμπληρώνοντας πως πλέον πολλοί ασθενείς θα είναι αναγκασμένοι να επισκεφτούν  κάποιον άλλο γιατρό που δεν θα έχει υπερβεί τα όρια, προκειμένου να καλύψουν τις απαιτήσεις της πάθησης για έλεγχο. Προειδοποιούν μάλιστα για μεγάλο "αλαλούμ” στους ασφαλισμένους, που εκτός από το να ρωτούν αν ο γιατρός που θέλουν να επισκεφτούν έχει συμπληρώσει το όριο των μηναίων ραντεβού, θα πρέπει να ρωτούν και αν έχει τη δυνατότητα να γράψει τις συγκεκριμένες εξετάσεις.
   Σύμφωνα με πρόσφατη :laugh: (ε, ναι μπροστά στη αιωνιότητα είναι πρόσφατη) απόφαση του υπουργείου Υγείας κάθε γιατρός, ανάλογα με την ειδικότητα του, μπορεί να συνταγογραφεί συγκεκριμένες εξετάσεις σε συγκεκριμένο αριθμό. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνδυασμό με το "άγριο μαχαίρι” στις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων που ανακοινώθηκε στα τέλη της χρονιάς που πέρασε, το οποίο μεταφράζεται σε μείωση της τιμής κατά 43% μεσοσταθμικά για τις  51 εξετάσεις με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ.
   Η νέα κατάσταση έχει προκαλέσει τεράστιες αρρυθμίες στον κλάδο των διαγνωστικών κέντρων (Γλώσσα λανθάνουσα τ΄ αληθή λέγει), που από τη μία βλέπουν τον τζίρο τους να μειώνεται εξαιτίας των περικοπών στις τιμές, και από την άλλη να δημιουργείται μεγάλη αναστάτωση με τη χορήγηση παραπεμπτικών από τους γιατρούς. Τα δύσκολα εντούτοις δεν τελειώνουν  εδώ για τις επιχειρήσεις των διαγνωστικών, καθώς όπως έχει προειδοποιήσει η τρόικα, αν δεν καταστεί δυνατό να συγκρατηθεί ο προϋπολογισμός για τις εξετάσεις (που φέτος είναι στα 302 εκατ. ευρώ), τότε δεν αποκλείονται και νέες, ακόμη μεγαλύτερες περικοπές στην αποζημίωσή τους από τον ΕΟΠΥΥ. (που φυσικά θα γίνει -η υπέρβαση και μετά η περικοπή- μέχρι να μείνουν 1-2 βασικοί "παίκτες")
Βασιλική Κουρλιμπίνη
vicky.kourlibini@capital.gr
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 12 Μαρτίου 2016, 13:49:24
Παράθεση
Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο στην ειδικότητα των ενδοκρινολόγων, όπου ο θεράπων ιατρός δεν μπορεί να συνταγογραφήσει περισσότερες από έξι εργαστηριακές εξετάσεις (αιματολογικές, βιοχημικές, μικροβιολογικές). Και όλα αυτά την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ασθενείς, για τη σωστή παρακολούθηση του σακχαρώδη διαβήτη κάθε ασθενής θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχει μια σειρά από τιμές (όπως για παράδειγμά σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, LDL, HDL, γλυκοζυλιωμένη, ουρία, κρεατινίνη, αλβουμίνη αίματος και ούρων, γενική ούρων, τρανσαμινάσες).

Τσ, τσ, τσ! Τι λες βρε παιδί μου.
Κατ' αρχάς οι ενδοκρινολόγοι έχουν 2 αιματολογικές, 6 βιοχημικές και 2 μικροβιολογικές. Σύνολο 10.
Όμως οι εξετάσεις ελέγχου που γράφει το άρθρο για το σακχαρώδη διαβήτη είναι 13. Άρα και με το ισχύον καθεστώς της "σούμας" αιματολογικών+βιοχημικών+μικροβιολογικών, πάλι ξεπερνούσαν το όριο των 10 εξετάσεων. Πώς έγραφαν παραπεμπτικά μέχρι τώρα; Έκαναν εκπτώσεις στις απαραίτητες εξετάσεις; Δεν μπορώ να το διανοηθώ!

Πάντως, το πλαφόν "κλειδώνει" ανά ασθενή κι όχι ανά γιατρό. Σε ασθενή είχα συμπληρώσει παραπεμπτικό με τον μέγιστο αριθμό εξετάσεων (συνολικά) στο πεδίο Ι. Τον έστειλα σε συνάδελφο να συμπληρώσει κάποιες, αλλά το σύστημα έβγαζε στον άλλο γιατρό ότι δεν μπορούσε να γράψει ούτε αυτός παραπάνω εξετάσεις, με παραπεμπτικό που θα εκτελούνταν σε ιδιωτικό πάροχο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 12 Μαρτίου 2016, 17:50:26
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
....   Και τα παπαγαλάκια ξεκίνησαν (ξημερώματα Παρασκευής, να προλάβουμε) τα ρεπορτάζ καταστροφής ...Μετά το μπλόκο στις εξετάσεις... ήρθαν και τα προβλήματα (http://www.capital.gr/story/3110779) 
   Ορατά είναι ήδη τα πρώτα προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, λίγες μόλις ημέρες μετά την εφαρμογή νέου ??? (εδώ και 19 μήνες) αυστηρού πλαφόν στις εργαστηριακές εξετάσεις και την επιβολή αριθμητικών ορίων συνταγογράφησης και εκτέλεσης ανά κατηγορία εργαστηριακών εξετάσεων, ανάλογα με την ειδικότητα που έχει κάθε γιατρός......
   Από τη άλλη αν και ανέστειλε κάπως (αποφασίζομεν και διατάσσομεν; ) ο ίδιος (φαντάζομαι) την υπάρχουσα περιοριστική ΥΑ, ο πρόεδρος του ΕΕΕΕΟΠΥΥΥ ονειρεύεται περισσότερους περιορισμούς... Η πλάκα συνεχίζεται...

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Όλα τα οριστικά «κουρέματα» σε εξετάσεις και επισκέψεις γιατρών από τον ΕΟΠΥΥ!
 (http://www.healthreport.gr/αποκλειστικο-όλα-τα-οριστικά-κουρέμ/)  Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου 
 Άγρια κουρέματα σε εξετάσεις που δικαιούνται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ αναμένεται να εφαρμόσει μέσα στους επόμενους δύο μήνες ο Οργανισμός.

Το HealthReport.gr παρουσιάζει όλη την αναλυτική πρόταση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ Σωτήρη Μπερσίμη με τίτλο: «Καθορισμός κανόνων εφαρμοζόμενων στις συνταγογραφικές οδηγίες για διαγνωστικές εξετάσεις στην e-συνταγογράφηση», προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η οποία και θα θα θα θα ενσωματωθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, εφόσον προηγηθεί υπουργική απόφαση.

Τα νέα μέτρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του HealthReport.gr, περιλαμβάνουν περιορισμό στον αριθμό των εξετάσεων που μπορεί να κάνει κάθε ασφαλισμένος από τη στιγμή που του διαγνώσθηκε μία ασθένεια.

Ο «κουρεμένος» αριθμός των εξετάσεων ανά ΑΜΚΑ

Ειδικότερα οι διαγνωστικές εξετάσεις για τον εντοπισμό μίας νόσου, που αποκαλούνται «Αρχικής Διερεύνησης», θα επιτρέπονται μια (1) φορά το εξάμηνο ανά ΑΜΚΑ, ενώ οι εξετάσεις παρακολούθησης της νόσου θα επιτρέπονται τρεις (3) φορές το εξάμηνο ανά ΑΜΚΑ.  (μα τι θα κάνουν οι ενδοκρινολόγοι που αναφέρθηκαν παραπάνω; )

Ωστόσο υπάρχουν και εκείνες οι διαγνωστικές εξετάσεις που θα απαγορεύονται στους ασφαλισμένους εκτός βεβαίως κι αν ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη και χρονοβόρος διαδικασία. Οι…απαγορευμένες εξετάσεις που αποκαλούνται «Μη Επιλέξιμες» θα επιτρέπονται μόνο ύστερα από ενδελεχή τεκμηρίωση τους. (και 'ισως μόνο σε ορισμένα Διαγνωστικά Κέντρα)

Όμως όταν ένας γιατρός θα ξεπερνά στη συνταγογράφηση το επιτρεπόμενο όριο των εξετάσεων κατά 5%, θα ενημερώνεται ο ΕΟΠΥΥ και θα αναλαμβάνει τη διερεύνηση του θέματος η ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο ΕΟΠΥΥ προτείνει στο υπουργείο Υγείας αν ένας γιατρός ή ασθενής θέλει να γίνει μία εξέταση που θεωρείται «Μη επιλέξιμη» δηλαδή ουσιαστικά απαγορευμένη, θα μπορούσε να επιτρέπεται η συνταγογράφηση της με χρέωση του ασφαλισμένου! (μα, το πληρωμένο, βλογημένο, λογικό δεν είναι... άκου αίσθηση...)

Με το σταγονόμετρο οι ακριβές εξετάσεις

Απαγορευμένες θα θεωρούνται όμως μετά την εφαρμογή των μέτρων οι ακριβότερες εξετάσεις καθώς για να τις πραγματοποιήσει κανείς με την κάλυψη του ΕΟΠΥΥ θα περνάει από….κόσκινο.

Με βάση το σχέδιο του ΕΟΠΥΥ που διαθέτει το HealthReport.gr, η ομάδα των διαγνωστικών εξετάσεων που θεωρούνται ακριβές ??? θα γίνεται αποκλειστικά ύστερα από έλεγχο του συστήματος της συνταγογράφησης και ύστερα από ενδελεχή τεκμηρίωση τους στον ελεγκτή γιατρό.

Μάλιστα όταν για έναν γιατρό το ποσοστό της υπέρβασης στη συνταγογράφηση των ακριβών αυτών εξετάσεων κατά 10%, θα ενημερώνεται ο ΕΟΠΥΥ και θα αναλαμβάνει τη διερεύνηση του θέματος επίσης η ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Επισκέψεις στους γιατρούς με…μέτρο

Οι νέοι περιορισμοί που θα επιβάλει ο ΕΟΠΥΥ στους ασφαλισμένους του μέσα στους επόμενους δύο μήνες, περιλαμβάνουν και κουρέματα στις δωρεάν επισκέψεις σε γιατρούς. Συγκεκριμένα ένας ασφαλισμένος με βάση το ΑΜΚΑ του, δεν μπορεί να επισκεφθεί στον μήνα περισσότερες από 2 φορές την ίδια ειδικότητα γιατρού.

Ταυτόχρονα με βάση τις αποκλειστικές πληροφορίες του HealthReport.gr, έχει οριστικοποιηθεί πια ότι ένας ασθενής (ΑΜΚΑ) δεν μπορεί να επισκεφθεί την ίδια ημέρα περισσότερες από 2 ειδικότητες γιατρών.  ??? :laugh: :laugh: :laugh: (και τι θα κάνουν οι συνταξιούχοι που την πρώτη του μηνός μετακινόντουσαν ωσαν μελισσες; )

Έλεγχος επί …παραπεμπτικού για τους γιατρούς

Τα νέα μέτρα θέτουν αυστηρούς περιορισμούς και στον ιατρικό κόσμο, καθώς για τους γιατρούς θα υπολογίζεται συνεχώς το μέσο παραπεμπτικό ανά ειδικότητα. Δηλαδή οι γιατροί θα πρέπει κατά τη συνταγογράφηση εξετάσεων να λαμβάνουν υπ όψιν τους τι ακολουθείται από την ειδικότητά τους ώστε να προσαρμόζονται στα αριθμητικά όρια.

Κάθε φορά που ένας γιατρός συγκεκριμένης ειδικότητας θα ξεπερνά κατά 20% το μέσο παραπεμπτικό, θα καταγράφεται υπέρβαση. Εφόσον το ποσοστό των υπερβάσεων ξεπεράσει το 5%, θα ενημερώνεται ο ΕΟΠΥΥ και θα αναλαμβάνει τη διερεύνηση του θέματος η ΥΠΕΔΥΦΚΑ.

Κούρεμα και στις τιμές των απεικονιστικών

Έγκυρες πηγές του HealthReport.gr σημειώνουν ότι ήδη έχουν κατηγοριοποιηθεί οι διαγνωστικές εξετάσεις αναλυτικά, ώστε να δοθεί στη δημοσιότητα η σχετική λίστα με τις ομάδες των εξετάσεων.

Σε κάθε ομάδα η πρώτη εξέταση που θα επιλέγεται θα έχει το 100% της τιμής, η 2η εξέταση θα έχει αυτόματα έκπτωση 50%, η 3η εξέταση θα έχει αυτόματα έκπτωση 75% και από την 4η και μετά θα λαμβάνει έκπτωση 100%.  ??? (εννοεί μάλλον άν γράψουμε 4 υπέρηχους ή MRI -που εγώ ούτως ή άλλως δεν μπορώ- το 4ο θα είναι τζάμπα για τον ΕΟΠΥΥ, όχι μάλλον για τον ασθενή)

Στην πράξη αυτό σημαίνει πως όταν ένας ασθενής υποβάλλεται σε μία απεικονιστική εξέταση εστιασμένη σε πολλά σημεία του σώματος, το διαγνωστικό κέντρο ή εργαστήριο δε θα αμείβεται καθόλου από τον ΕΟΠΥΥ από την 4η εξέταση και μετά.

Πάντως δεν είναι τυχαία η επιτάχυνση των διαδικασιών για την εφαρμογή των νέων περιοριστικών μέτρων. Οι δανειστές εδώ και καιρό έχουν διαμηνύσει ότι αν δεν μειωθεί η δαπάνη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο θα ζητήσουν νέες άγριες περικοπές.

Γι’ αυτό και οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ τις τελευταίες ημέρες (αφού κατάργησανιδία βουλήσει την ΥΑ) έχουν ξεκινήσει τη λεπτομερή ανάλυση των οικονομικών δεδομένων ιδιαιτέρως του Ιανουαρίου. Να σημειωθεί ότι ο τελικός έλεγχος για τις δαπάνες του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου που θα κρίνουν και τις αποφάσεις της τρόικας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 20 Μαρτίου  :laugh: :laugh: :laugh: (εδώ δεν έγινε ο τελικός έλεγχος του 2012, και τον Φεβρουάριο μπορεί να τον καταθέσει κάποιος στις 20/3) οπότε και όλα τα εργαστήρια και τα διαγνωστικά κέντρα θα πρέπει να αποστείλουν στον ΕΟΠΥΥ τις οικονομικές απαιτήσεις που έχουν από τον Οργανισμό για εξετάσεις και υπηρεσίες που παρείχαν.
 
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: DrGuni στις 16 Μαρτίου 2016, 15:55:07
Καλησπέρα  . ΘΑ ήθελα να ρωτήσω  εάν στους   καρκινοπαθείς    δύνανται  να συνταγογραφηθούν όλα  τα φάρμακα  με  μηδενική συμμετοχή ή μόνο όσα  έχουν σχέση με τη βασική νόσο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 16 Μαρτίου 2016, 16:26:25
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Καλησπέρα  . ΘΑ ήθελα να ρωτήσω  εάν στους   καρκινοπαθείς    δύνανται  να συνταγογραφηθούν όλα  τα φάρμακα  με  μηδενική συμμετοχή ή μόνο όσα  έχουν σχέση με τη βασική νόσο.
Τι μας θύμησες τώρα! Εποχές που "μηδενίζαμε" τα πάντα στους καρκινοπαθείς!
Τα φάρμακα της υπέρτασης με 10% (ΣΝ)
Δύνανται να συνταγογραφηθούν (αφού το επιτρέπει το πρόγραμμα συνταγογράφησης) αλλά δεν είναι σύννομο.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 16 Μαρτίου 2016, 19:07:56
Δυνάμεθα να βάλουμε μέχρι και ΕΚΑΣ σε ασφαλισμένο που δεν το δικαιούται.  ;D

Με 0% είναι μόνο τα αντινεοπλασματικά φάρμακα.

Έτσι, ασφαλισμένος με ca προστάτη θα πάρει το Όμνικ Τόκας με 25%, καθώς το φάρμακο αυτό δεν είναι αντινεοπλασματικό.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 11 Απριλίου 2016, 00:07:36
Την προηγούμενη εβδομάδα έτυχε να εκδώσω ένα παραπεμπτικό μέσα στα όρια των επιτρεπόμενων στην ειδικότητά μου εξετάσεων (χωρίς νεοπλασματικούς δείκτες) σε ένα ασθενή που πριν δύο μέρες είχε επισκεφθεί τον ουρολόγο του και είχε λάβει από αυτόν παραπεμπτικό για PSA. Ο μικροβιολόγος δε δέχθηκε να εκτελέσει το δικό μου παραπεμπτικό θεωρώντας ότι παραβίαζε τον κανόνα των τεσσάρων ημερών (σα να μη δικαιούται να πάει κανείς σε άλλο γιατρό μέσα σε αυτό το διάστημα), κάτι το οποίο με άφησε σε απορία αφού αυτός θεωρώ ότι ισχύει μόνο εφόσον παραβιάζεται το όριο εξετάσεων ανάλογα με την ειδικότητα. Σας έχει τύχει κάτι ανάλογο;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 11 Απριλίου 2016, 00:52:32
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Την προηγούμενη εβδομάδα έτυχε να εκδώσω ένα παραπεμπτικό μέσα στα όρια των επιτρεπόμενων στην ειδικότητά μου εξετάσεων (χωρίς νεοπλασματικούς δείκτες) σε ένα ασθενή που πριν δύο μέρες είχε επισκεφθεί τον ουρολόγο του και είχε λάβει από αυτόν παραπεμπτικό για PSA. Ο μικροβιολόγος δε δέχθηκε να εκτελέσει το δικό μου παραπεμπτικό θεωρώντας ότι παραβίαζε τον κανόνα των τεσσάρων ημερών (σα να μη δικαιούται να πάει κανείς σε άλλο γιατρό μέσα σε αυτό το διάστημα), κάτι το οποίο με άφησε σε απορία αφού αυτός θεωρώ ότι ισχύει μόνο εφόσον παραβιάζεται το όριο εξετάσεων ανάλογα με την ειδικότητα. Σας έχει τύχει κάτι ανάλογο;

Ό,τι να 'ναι ο μικροβιολόγος.
Αν είχε φτάσει σε εκείνον μόνο το δικό σου παραπεμπτικό, δε θα το εκτελούσε; Τώρα, επειδή έφτασαν σε εκείνον και τα δύο παραπεμπτικά, είδε τις ημερομηνίες και επικαλείται το 4ημερο χωρίς να έχει δίκιο.
Άλλωστε το σύστημα μπλοκάρει από μόνο του την έκδοση παραπεμπτικών αν επισκεφθείς άλλο γιατρό εντός του 4ημέρου. Συνέβη σε μένα, έγραψα τις εξετάσεις μέχρι το όριο που μου επιτρέπεται και παρέπεμψα σε συνάδελφο γενικό γιατρό να συμπληρώσει κάποιες. Με την πρώτη εξέταση που έβαλε έβγαλε ότι ο ασθενής έχει ξεπεράσει το όριο (μετρούσε και τις δικές μου), οπότε το παραπεμπτικό που θα έβγαζε θα είχε την ένδειξη ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί σε ιδιωτικό πάροχο.
Δεν μπορώ να ξέρω αν το μπλοκάρισμα έγινε στην κατηγορία εξετάσεων ή στην ειδικότητα. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν πήγαινε (μέσα στο 4ημερο) σε ένα παθολόγο που θα επιχειρούσε να γράψει εξετάσεις στην ίδια κατηγορία.
Πάντως στη δική σου περίπτωση είναι προφανές ότι ο μικροβιολόγος έχει λάθος. Και διαφορετικές ειδικότητες και διαφορετικές εξετάσεις!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 11 Απριλίου 2016, 12:39:41
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Την προηγούμενη εβδομάδα έτυχε να εκδώσω ένα παραπεμπτικό μέσα στα όρια των επιτρεπόμενων στην ειδικότητά μου εξετάσεων (χωρίς νεοπλασματικούς δείκτες) σε ένα ασθενή που πριν δύο μέρες είχε επισκεφθεί τον ουρολόγο του και είχε λάβει από αυτόν παραπεμπτικό για PSA. Ο μικροβιολόγος δε δέχθηκε να εκτελέσει το δικό μου παραπεμπτικό θεωρώντας ότι παραβίαζε τον κανόνα των τεσσάρων ημερών (σα να μη δικαιούται να πάει κανείς σε άλλο γιατρό μέσα σε αυτό το διάστημα), κάτι το οποίο με άφησε σε απορία αφού αυτός θεωρώ ότι ισχύει μόνο εφόσον παραβιάζεται το όριο εξετάσεων ανάλογα με την ειδικότητα. Σας έχει τύχει κάτι ανάλογο;

Ό,τι να 'ναι ο μικροβιολόγος.
Αν είχε φτάσει σε εκείνον μόνο το δικό σου παραπεμπτικό, δε θα το εκτελούσε; Τώρα, επειδή έφτασαν σε εκείνον και τα δύο παραπεμπτικά, είδε τις ημερομηνίες και επικαλείται το 4ημερο χωρίς να έχει δίκιο.
Άλλωστε το σύστημα μπλοκάρει από μόνο του την έκδοση παραπεμπτικών αν επισκεφθείς άλλο γιατρό εντός του 4ημέρου. Συνέβη σε μένα, έγραψα τις εξετάσεις μέχρι το όριο που μου επιτρέπεται και παρέπεμψα σε συνάδελφο γενικό γιατρό να συμπληρώσει κάποιες. Με την πρώτη εξέταση που έβαλε έβγαλε ότι ο ασθενής έχει ξεπεράσει το όριο (μετρούσε και τις δικές μου), οπότε το παραπεμπτικό που θα έβγαζε θα είχε την ένδειξη ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί σε ιδιωτικό πάροχο.
Δεν μπορώ να ξέρω αν το μπλοκάρισμα έγινε στην κατηγορία εξετάσεων ή στην ειδικότητα. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν πήγαινε (μέσα στο 4ημερο) σε ένα παθολόγο που θα επιχειρούσε να γράψει εξετάσεις στην ίδια κατηγορία.
Πάντως στη δική σου περίπτωση είναι προφανές ότι ο μικροβιολόγος έχει λάθος. Και διαφορετικές ειδικότητες και διαφορετικές εξετάσεις!

Όλο το μπέρδεμα που γίνεται μεταξύ κλινικών και εργαστηριακών (ειδικά βιοπαθολόγων, αφού στα υπόλοιπα είναι λίγο-πολύ ξεκαθαρισμένο το τοπίο) οφείλεται στη μη ορθή εφαρμογή του κόφτη σε επίπεδο έκδοσης παραπεμπτικών. Αν αυτό γινόταν σωστά, δε θα υπήρχε καμία ταλαιπωρία, καμία διπλοχρέωση, καμία διαφωνία.
Αλλά πού...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 11 Απριλίου 2016, 12:59:39
Το μήνυμα συνεχίζει να βγαίνει στη σελίδα σύνδεσης
Παράθεση
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συνεννόησης με το Υπ. Υγείας αναστέλλεται η εφαρμογή των ορίων εξετάσεων στις υποκατηγορίες των Βιολογικών υλικών Ι και ΙΙ. Το σύστημα επανέρχεται στην κατάσταση προ της Δευτέρας 7/3/2016 ενόψει νέων οδηγιών όπου θα διορθωθούν άμεσα αστοχίες στα όρια που προέκυψαν από την εφαρμογή της προηγούμενης υπ. Απόφασης του 2014.

Όταν το "άμεσα" μεταφράζεται σε 1 μήνα και συνεχίζουμε.........
Βέβαια, όπως ομολογεί το κείμενο, η απόφαση του 2014 εφαρμόστηκε το 2016, οπότε ο 1 μήνας φαντάζει πολύ σύντομος για τους ρυθμούς τους!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 11 Απριλίου 2016, 15:33:29
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Το μήνυμα συνεχίζει να βγαίνει στη σελίδα σύνδεσης
Παράθεση
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συνεννόησης με το Υπ. Υγείας αναστέλλεται η εφαρμογή των ορίων εξετάσεων στις υποκατηγορίες των Βιολογικών υλικών Ι και ΙΙ. Το σύστημα επανέρχεται στην κατάσταση προ της Δευτέρας 7/3/2016 ενόψει νέων οδηγιών όπου θα διορθωθούν άμεσα αστοχίες στα όρια που προέκυψαν από την εφαρμογή της προηγούμενης υπ. Απόφασης του 2014.

Όταν το "άμεσα" μεταφράζεται σε 1 μήνα και συνεχίζουμε.........
Βέβαια, όπως ομολογεί το κείμενο, η απόφαση του 2014 εφαρμόστηκε το 2016, οπότε ο 1 μήνας φαντάζει πολύ σύντομος για τους ρυθμούς τους!

Μπορεί να αναφέρεται όχι στο χρόνο αλλά τον τρόπο - σε αντιδιαστολή με το "έμμεσα". Ποτέ δεν ξέρεις.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 11 Απριλίου 2016, 18:41:49
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Το μήνυμα συνεχίζει να βγαίνει στη σελίδα σύνδεσης
Παράθεση
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συνεννόησης με το Υπ. Υγείας αναστέλλεται η εφαρμογή των ορίων εξετάσεων στις υποκατηγορίες των Βιολογικών υλικών Ι και ΙΙ. Το σύστημα επανέρχεται στην κατάσταση προ της Δευτέρας 7/3/2016 ενόψει νέων οδηγιών όπου θα διορθωθούν άμεσα αστοχίες στα όρια που προέκυψαν από την εφαρμογή της προηγούμενης υπ. Απόφασης του 2014.
Όταν το "άμεσα" μεταφράζεται σε 1 μήνα και συνεχίζουμε.........
Βέβαια, όπως ομολογεί το κείμενο, η απόφαση του 2014 εφαρμόστηκε το 2016, οπότε ο 1 μήνας φαντάζει πολύ σύντομος για τους ρυθμούς τους!
   Άλλη μια ένδειξη ότι μας "διαβάζουν". Το άνω μήνυμα, ενώ το πρωί όντως υπήρχε, σήμερα το απόγευμα (μετά την παρατήρηση του Αδαμάντιου) εξαφανίστηκε.
   Τα όρια βέβαια παραμένουν ασαφή (αντίθετα με ότι ορίζει η παλιά ΥΑ του 2014) και νέα ΥΑ δεν βγήκε (μάλλον) ακόμα.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 11 Απριλίου 2016, 19:19:47
Πράγματι, το μήνυμα εξαφανίστηκε άμεσα!
Όμως στην αρχική σελίδα, στα δεξιά, στα "Νέα-Ανακοινώσεις" συνεχίζουν να υπάρχουν: 9 Μαρτίου η ανακοίνωση της εφαρμογής των ορίων και στις 11 Μαρτίου η ανακοίνωση της αναστολής έως ότου γίνει η "άμεση" διόρθωση.
Για να δούμε, θα διορθωθεί κι αυτό;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GirousisN στις 21 Απριλίου 2016, 07:57:31
Βγήκε το ΦΕΚ με τα χρονικά όρια εργαστηριακών εξετάσεων ανά ΑΜΚΑ και τα αριθμητικά όρια συνταγογράφη−
σης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από κάθε ιατρική ειδικότητα.

http://www.ispatras.gr/wp-content/uploads/2016/04/%CE%A6%CE%95%CE%9A-1115_19-4-2016-%CF%84%CE%92%CE%84.pdf (http://www.ispatras.gr/wp-content/uploads/2016/04/%CE%A6%CE%95%CE%9A-1115_19-4-2016-%CF%84%CE%92%CE%84.pdf)

Υ.Γ. Σε σχόλια μικροβιολόγων στο Medispin αναφέρεται ότι ταυτόχρονα τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης ανά ειδικότητα καταργήθηκαν. ???
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 21 Απριλίου 2016, 13:40:28
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Υ.Γ. Σε σχόλια μικροβιολόγων στο Medispin αναφέρεται ότι ταυτόχρονα τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης ανά ειδικότητα καταργήθηκαν. ???
   Δεν μπορώ να καταλάβω (στο MEDISPIN στα σχόλια) (http://medispin.blogspot.gr/2016/04/1115.html) πως έβγαλαν το συμπέρασμα ότι καταργούνται τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης και μπορεί να γράφει όποιος θέλει ότι θέλει (πχ εγώ να συστήσω PSA). Αυτό που διαπίστωσα απο το άνω ΦΕΚ είναι ότι καταργεί τη διάκριση σε αιματολογικά-βιοχημικά κλπ που είχε το ΦΕΚ Βορίδη (8/2014) και επιτρέπει γενικά ένα ποσό εξετάσεων απο τα Εργαστηριακά 1 και 2 ανα ειδικότητα.
   Με το ΦΕΚ περιορίζεται η επανάληψη εξετάσεων σε 20 μέρες μετά (εργάσιμες ή μη; μάλλον ημερολογιακές αφού δεν διευκρινίζεται) εκτός απο κάποιες απλές που αναφέρει που επιτρέπεται η επανάληψη στις 5 μέρες... Μένει να δούμε τι θα κάνει η ΗΔΙΚΑ (αν και όταν).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 4 Ιουνίου 2016, 15:46:38
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πράγματι, το μήνυμα εξαφανίστηκε άμεσα!
Όμως στην αρχική σελίδα, στα δεξιά, στα "Νέα-Ανακοινώσεις" συνεχίζουν να υπάρχουν: 9 Μαρτίου η ανακοίνωση της εφαρμογής των ορίων και στις 11 Μαρτίου η ανακοίνωση της αναστολής έως ότου γίνει η "άμεση" διόρθωση.
Για να δούμε, θα διορθωθεί κι αυτό;


Εκείνη η αναστολή για άμεση διόρθωση που αναφέρεται παραπάνω από 11 Μαρτίου, ήδη μετράει 3 μήνες αναμονής........
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: pzogr στις 5 Ιουνίου 2016, 02:32:24
Αυτό που παρατήρησα είναι ότι ο μέγιστος αριθμός εξετάσεων περιλαμβάνει και τις εξετάσεις των τελευταίων 20 ημερών και τις εξετάσεις που συνταγογραφεί κανείς εκείνη τη στιγμή.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 6 Ιουνίου 2016, 12:21:25
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εκείνη η αναστολή για άμεση διόρθωση που αναφέρεται παραπάνω από 11 Μαρτίου, ήδη μετράει 3 μήνες αναμονής........
   Διορθώθηκε όντως στο ΦΕΚ σχετικά με τον "ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,2465.msg61049.html#msg61049)" και πιο ειδικά στο Φ.Ε.Κ. 1115Β/2016 (Μορφή pdf) (http://www.posipy.gr/images/stories/DOCS/sintag21042016.pdf). Εκεί αν δεις στο παράρτημα έχει (πχ για παθολόγο) Εξετάσεις Βιολογ. υγρών 1: 20 αλλα τα επιμέρους (αιματολογικά -βιοχημικά) έχουν παύλες.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: samsok στις 14 Ιουνίου 2016, 20:43:56
ψάχνω να βρω το ΦΕΚ που περιγράφει κάθε πότε μπορουμε να συνταγογραφουμε προληπτικές εξετάσεις σε ασθενείς μας και δεν το βρίσκω στο site EOPYY, ξέρει κάνεις πως μπορώ να το βρω( λόγω διαφωνίας με ασθενή θελω να του δείξω τις επισημες οδηγιες ΕΟΠΥΥ) ?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 14 Ιουνίου 2016, 23:22:17
Αυτό εδώ (http://www.eopyy.gov.gr/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B1%20%CE%95%CE%9F%CE%A0%CE%A5%CE%A5/%CE%9D%CE%AD%CE%B1%20-%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20-%20%CE%94%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1%20%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3%20%CE%95%CE%9E%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%97%CE%A3.pdf) κάνει;
Αναφέρεται βέβαια σε προγενέστερο ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. Όμως και στο σύνδεσμο"Ενιαίος κανονισμός παροχών ΕΟΠΥΥ (τελευταία τροποποίηση 18-11-12) " (http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,2465.msg34635.html#msg34635) που υπάρχει στην αρχική σελίδα του φόρουμ  και παραπέμπει στο ΦΕΚ,   στο άρθρο 6, νομίζω γράφει πάλι τα ίδια.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: samsok στις 15 Ιουνίου 2016, 13:51:42
μαλλον κανει  ,εψαξα για τιποτα πιο προσφατο αλλα δεν βρισκω οποτε αυτο θα χρησιμοποιησω, ευχαριστω
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Dermitza στις 15 Ιουνίου 2016, 17:22:06
http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=703eb73b-6022-43f1-948a-ff2dffcb8f21
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 16 Ιουνίου 2016, 12:34:05
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=703eb73b-6022-43f1-948a-ff2dffcb8f21
   Ανακοίνωση απο τον ΕΟΠΥΥ δίμηνο μετά την κυκλοφορία του ΦΕΚ. Καλά είναι....
   Αν μας διάβαζε καλύτερα, θα το ήξερε νωρίτερα...   8)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 16 Ιουνίου 2016, 13:11:46
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=703eb73b-6022-43f1-948a-ff2dffcb8f21
   Ανακοίνωση απο τον ΕΟΠΥΥ δίμηνο μετά την κυκλοφορία του ΦΕΚ. Καλά είναι....
   Αν μας διάβαζε καλύτερα, θα το ήξερε νωρίτερα...   8)

Τουλάχιστον ασχολείται με την αρχιτεκτονική των κήπων - είδα μία ενδιαφέρουσα ανακοίνωση με τίτλο "Δημόσια Διαβούλευση για Τεχνικές Προδιαγραφές Συντήρησης Κήπου" (http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=0ea83eb2-e2b7-417d-bd30-2db258cc9d1e).
Τίτλος: 18/07/2016 ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 2221. Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Ιουλίου 2016, 14:18:30
18/07/2016

http://www.nomotelia.gr/photos/File/2221b-16.pdf
Τίτλος: Απ: 18/07/2016 ΦΕΚ. Αρ. Φύλλου 2221. Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων.
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 19 Ιουλίου 2016, 15:15:58
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
18/07/2016

http://www.nomotelia.gr/photos/File/2221b-16.pdf

Παράθεση
Επιπροσθέτως, θα υπολογίζεται συνεχώς το μέσο παραπεμπτικό ανά ειδικότητα και ICD-10, όπου ως μέσο παραπεμπτικό ορίζεται ο μέσος όρος της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ για τα παραπεμπτικά της ίδιας ειδικότητας και για το ίδιο ICD-10.
Όταν ένα παραπεμπτικό έχει 2 ή και περισσότερες διαγνώσεις ICD-10, σε ποιο ICD-10 θα χρεώνονται οι εξετάσεις; Αν γράψω τις μισές εξετάσεις σε ένα παραπεμπτικό μόνο με Ε11 και τις άλλες μισές σε άλλο παραπεμπτικό με Ε78 θα είμαι μάγκας αφού θα έχω μισό μέσο όρο ανά ICD-10;

Παράθεση
Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχει την υποχρέωση υλοποίησης της υπουργικής απόφασης ως διαχειριστής της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κατόπιν οδηγιών που οφείλει να λάβει από τον ΕΟΠΥΥ. Η εφαρμογή των κανόνων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το αργότερο μέχρι 20/07/2016. Η ισχύς έναρξης της παρούσας είναι η 21/07/2016.
Το ΦΕΚ έχει ημερομηνία 18/07/2016 και δίνουν περιθώριο στην ΗΔΙΚΑ να προσαρμοστεί σε 2 μέρες! Τελικά έχουν χιούμορ οι νομοθέτες!

Διαβάζοντας αρκετά σημεία του μεγάλου πίνακα, παρατήρησα ότι σε όλες τις εξετάσεις αναφέρει ότι μπορούν να τις συνταγογραφούν ανειδίκευτοι (αγροτικοί, ειδικευόμενοι) τη στιγμή που το σύστημα δεν τους επιτρέπει συνταγογράφηση πολλών απ' αυτές π.χ. αξονικών και μαγνητικών!!!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 19 Ιουλίου 2016, 19:11:02
Πρόκειται για ένα ΦΕΚ που περιγράφει διαγνωστικά πρωτόκολλα σε σύνδεση με συγκεκριμένους κωδικούς ICD-10 και συγκεκριμένα:
- Μ54.2 Αυχεναλγία
- Ι25.1 Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια
- Ν18 Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
- Μ54.5 Οσφυαλγία
- R10 Κοιλιακό και πυελικό άλγος
- E78.0 Αμιγής υπερχοληστερολαιμία
- E78.5 Υπερλιπιδαιμία, μη καθορισμένη
- Ζ00.0 Γενική ιατρική εξέταση
- R42 Ζάλη και ίλιγγος
- C50 Νεόπλασμα μαστού
- D64 Άλλες αναιμίες
- Ζ10 Γενικές εξετάσεις ρουτίνας συγκεκριμένων υποπληθυσμών
- D50 Σιδηροπενική αναιμία
- R53 Αίσθημα κακουχίας και κόπωσης
- D50.9 Σιδηροπενική αναιμία, μη καθορισμένη
- Ε11 Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ

Τα διαγνωστικά πακέτα που επιτρέπει ανά ειδικότητα έρχονται σε αντίθεση με το παράρτημα Β' του ΦΕΚ 2243/τ.Β'/18-08-2014 (Υ.Α. σχετικά με τα "Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων».
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: iceman στις 19 Ιουλίου 2016, 19:56:14
Τα παραπεμπτικό που έχουν ήδη εκδοθεί αλλά θα εκτελεστούν μετά τις 21/07 θα έχουν κάποιο πρόβλημα στην εκτέλεση αραγε αν δεν συμφωνούν με τις νέες οδηγίες?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Ιουλίου 2016, 21:16:43
Και μια περίληψη από το medispin:

Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων - ΦΕΚ 2221 Β' 18-07-16.

http://medispin.blogspot.gr/2016/07/2221-18-07-16.html?spref=fb

αλλά και από το virus.com :

http://virus.com.gr/egchiridio-chrisis/

και από το www.thetoc.gr

http://www.thetoc.gr/koinwnia/article/ti-allazei-sta-parapemptika-twn-diagnwstikwn-eksetasewn-apo-21-iouliou
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 20 Ιουλίου 2016, 09:13:20
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Τα παραπεμπτικό που έχουν ήδη εκδοθεί αλλά θα εκτελεστούν μετά τις 21/07 θα έχουν κάποιο πρόβλημα στην εκτέλεση αραγε αν δεν συμφωνούν με τις νέες οδηγίες?
   Σύμφωνα με το ΦΕΚ ελέγχει τον κλινικό (εκδότη) ιατρό και όχι τον εκτελούντα. Οπότε λογικά όχι....

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
....
Το ΦΕΚ έχει ημερομηνία 18/07/2016 και δίνουν περιθώριο στην ΗΔΙΚΑ να προσαρμοστεί σε 2 μέρες! Τελικά έχουν χιούμορ οι νομοθέτες!.....
   Ακόμα γελάω. Αν πάνε να εφαρμοστούν αυτά σήμερα και αύριο ξεχάστε τη Συνταγογράφηση...

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πρόκειται για ένα ΦΕΚ που περιγράφει διαγνωστικά πρωτόκολλα σε σύνδεση με συγκεκριμένους κωδικούς ICD-10 και συγκεκριμένα:,,,,
   Άρα αρκεί να αποφεύγει κανείς τους συγκεκριμένους κωδικούς (πχ να βάλει οσφυαλγία με ισχιαλγία και όχι σκέτο οσφυαλγία). Το ερώτημα βέβαια που παραμένει είναι αυτό που έγραψε ο Αδαμάντιος, δλδ τι θα γίνει αν υπάρχουν περισσότεροι ICD κωδικοί στο παραπεμπτικό (ή άν μοιράζονται σε περισσότερη χαρτούρα, εμ, σε 2 παραπεμπτικά με διαφορετικό κωδικό).

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
....
Τα διαγνωστικά πακέτα που επιτρέπει ανά ειδικότητα έρχονται σε αντίθεση με το παράρτημα Β' του ΦΕΚ 2243/τ.Β'/18-08-2014 (Υ.Α. σχετικά με τα "Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων».
    Την οποία ΥΑ την μνημονεύει το παρόν ΦΕΚ σε 3-4 σημεία στα αρχικά "Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ΄Έχοντας υπόψη: ...". Μπορεί βέβαια να μην το έχουν διαβάσει και ας το επικαλούνται.


   άλλες παρατηρήσεις:
   Ελπίζω ότι θα πάρουν υπ' όψιν ότι οι ακτινογραφίες ΑΜΣΣ και ΟΜΣΣ  είναι 2 κάθε φορά, ότι οι τρανσαμινάσες επίσης είναι 2, τα Κ, Να, Ρ είναι 3 κλπ... Δυστυχώς ο συντάκτης είναι μικροβιολόγος και δεν τα ξέρει αυτά....
   Στο C50 σε γνωστούς μου είθισται η CT ΑΟΚ ανα εξάμηνο (απο το νοσοκομείο). Πάει αυτό;
   Σε  Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ εξέταση Σακχάρου για παρακολούθηση κάθε 6 μήνες!!! Βέβαια στο  R53 και σε πολλά άλλα η αντίστοιχη εξέταση (και πολλές άλλες) επιτρέπονται μόνο στη διάγνωση και ποτέ ξανά (εφ' όρου ζωής; ).
   Κάθε πότε μπορεί να γίνει η διάγνωση μιας απο τις συγκεκριμένες παθήσεις; Πχ αν σε 8 μήνες ξαναπονέσει η μέση και ο δύστυχος ασθενής δεν μπορεί να κουνηθεί μπορούμε να κάνουμε ακτινογραφία; (με την ένδειξη διάγνωση)

Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 20 Ιουλίου 2016, 09:41:31
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
   άλλες παρατηρήσεις:
   Ελπίζω ότι θα πάρουν υπ' όψιν ότι οι ακτινογραφίες ΑΜΣΣ και ΟΜΣΣ  είναι 2 κάθε φορά, ότι οι τρανσαμινάσες επίσης είναι 2, τα Κ, Να, Ρ είναι 3 κλπ... Δυστυχώς ο συντάκτης είναι μικροβιολόγος και δεν τα ξέρει αυτά....
Το πρόβλημα εμφανίζεται καθώς οι διπλά αναγραφόμενοι κωδικοί που αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία εξετάσεις (π.χ. κάλιο/νάτριο/φωσφόρος - τρανσαμινάσες - ολική ανοσοσφαιρίνη IgG/IgM/IgA κ.λ.π.) αντιμετωπίζονται από τις ελεγκτικές εταιρείες (λανθασμένα) ως επανάληψη της αυτής εξέτασης (τουλάχιστο αυτό λένε οι συνάδελφοι μικροβιολόγοι και δεν έχουμε λόγο να μην τους πιστέψουμε). Ως εκ τούτου, συνήθως ο ασθενής χρεώνεται τις εξετάσεις αυτές (τη δεύτερη τρανσαμινάση, το νάτριο αν γραφεί μαζί με κάλιο, τις δύο ανοσοφαιρίνες αν ζητηθούν και οι τρεις κ.λ.π.).

Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σε  Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙ εξέταση Σακχάρου για παρακολούθηση κάθε 6 μήνες!!!
Ναι, αλλά ανά 3μηνο μπορείς να κάνεις γλυκοζυλιωμένη!
Τίτλος: Φιάσκο με τον έλεγχο των διαγνωστικών εξετάσεων!
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 20 Ιουλίου 2016, 22:15:11
20/07/2016
Αιμίλιος Νεγκής.


Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι από το ΦΕΚ με τις νέες οδηγίες για τη συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων, σας αποκαλύπτω ότι μιλάμε για πρωτοφανές φιάσκο. Η εφαρμογή τους αναβάλλεται τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο, καθώς μαθαίνω τόσο χρόνο χρειάζεται η ΗΔΙΚΑ για να ενσωματώσει τις οδηγίες στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης!

Οι επίσημες ανακοινώσεις για την αναβολή αναμένονται σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και ειδικά ο κ. Π. Πολάκης είναι σε έξαλλη κατάσταση με τη διοίκηση της ΗΔΙΚΑ, καθώς το σχέδιο με τις νέες οδηγίες είχε παραδοθεί στην ΗΔΙΚΑ για να προετοιμαστεί από το Φεβρουάριο!

Οι νέες οδηγίες και κανόνες για την ηλεκτρονική παραπομπή των διαγνωστικών εξετάσεων είχαν δημοσιευτεί προχθές με απόφαση του κ. Πολάκη: http://virus.com.gr/egchiridio-chrisis/. Κρίθηκαν αναγκαίες καθώς οι σχετικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται ραγδαία, παρά το γεγονός ότι το Δεκέμβριο είχαμε μείωση των τιμών σε αρκετές διαγνωστικές εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι κανόνες αυτοί ήταν για πρώτη φορά προϊόν διαλόγου και διαβούλευσης με τους ιατρικούς και επιστημονικούς φορείς. Και το πιο σημαντικό: Εκτιμήσεις του ΕΟΠΥΥ ανάφεραν ότι η εφαρμογή τους θα ήταν σε θέση να συμβάλει στην εξοικονόμηση του 15% της ετήσιας δαπάνης για διαγνωστικές εξετάσεις, ήτοι περίπου 50-60 εκατ. ευρώ.

Αν λοιπόν οι νέοι κανόνες εφαρμόζονταν από αύριο, τότε θα δίνονταν η δυνατότητα να υπήρχε εξοικονόμηση περίπου 25-30 εκατ. μέχρι τα τέλη του χρόνου. Τώρα εφόσον τα νέα μέτρα δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν νωρίτερα από τον Νοέμβριο, είναι σαφές ότι θα πάει χαμένη όλη η χρονιά… Μιλάμε για φιάσκο ολκής, που αν μη τι άλλο δεν αποκλείεται να συνοδευτεί από παραιτήσεις στελεχών!http://virus.com.gr/fiasko-ton-elegcho-ton-diagnostikon-exetaseon/
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 20 Ιουλίου 2016, 22:20:56
Κι όμως το ΦΕΚ ισχύει, άσχετα με το αν μπορέσει η ΗΔΙΚΑ να προσαρμόσει την εφαρμογή στα δεδομένα του.
Προσωπικά σκέφτομαι να το ακολουθήσω, στο μέτρο που με αφορά, ιδίως επειδή πιστεύω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Τίτλος: Απ: Φιάσκο με τον έλεγχο των διαγνωστικών εξετάσεων!
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 20 Ιουλίου 2016, 22:52:46
Παράθεση
Μιλάμε για φιάσκο ολκής, που αν μη τι άλλο δεν αποκλείεται να συνοδευτεί από παραιτήσεις στελεχών!

Λέγαμε ότι έχει χιούμορ ο νομοθέτης που έδινε 2 μέρες στην ΗΔΙΚΑ για την εφαρμογή αλλά και ο παραπάνω συντάκτης δεν πάει πίσω από χιούμορ.
Άκου παραιτήσεις στελεχών!!! Σιγά μην τραβήξουν και κανένα χαρακίρι! Που νομίζει ότι βρισκόμαστε; Στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου;

Θυμάστε το ανέκδοτο που κυκλοφορούσε πριν τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004;
Κλιμάκιο της ΔΟΕ κάνει έλεγχο στα εργοτάξια, βρίσκει τους εργάτες με τις φραπεδιές και τα τσιγάρα, τα έργα να μην προχωράνε.
- "Μα τι κάνετε; Σε 2 μήνες πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Στις 13 Αυγούστου έχουμε την τελετή έναρξης!
- "Στις 13 Αυγούστου το πρωί ή το βράδυ;"
- "Το βράδυ"
- "Εντάξει τότε! Προλαβαίνουμε!"
Τίτλος: Απ: Φιάσκο με τον έλεγχο των διαγνωστικών εξετάσεων!
Αποστολή από: Δ. Κουναλάκης στις 21 Ιουλίου 2016, 10:06:45
Αγαπητέ κ. Παυλος Πολακης,
εγώ δεν το θεωρώ φιάσκο από την Η.ΔΙ.Κ.Α. α.ε. [(πρώην)-Κ.Η.Υ.Κ.Υ], εγώ το θεωρώ φιάσκο από τον Εοπυυ.
Κατ αρχήν, η μειωμένη αποζημίωση σε πακέτα αξονικών & μαγνητικών μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και δεν χρειάζεται την ΗΔΙΚΑ, ούτε βέβαια και πολύ μυαλό για να δεις το πάρτυ που γίνεται.
Δεύτερο, και πολύ εύκολο να εφαρμοστεί, είναι να τροποποιηθεί το ήδη υπάρχον σύστημα που λειτουργεί, οι ήδη υπάρχοντες περιορισμοί σε εξετάσεις το τελευταίο 4ήμερο και κάποιες εξετάσεις να πρέπει να αιτιολογήσεις την επανεξέταση τους χωρίς να χρειάζεται να πατάς κουμπάκια "Διάγνωση" & "παρακολούθηση". πχ γιατί υπέρηχος καρδιάς κάθε 4ημερο χωρίς αιτιολόγηση; κάντε το εξάμηνο. Γιατί γλυκοζυλιωμένη κάθε 4ημερο; κάντε το 3μηνο.
Η υπουργική απόφαση μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και να αποδώσει και για πολύ περισσότερες εξετάσεις με ελάχιστες αλλαγές στο σύστημα. Φαντάζομαι ότι ο Tassos Tagaris καταλαβαίνει τι λέω. Αυτοί εκεί στον εοπυυ γιατί κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν;
Επίσης, αν νομίζεις αγαπητέ κ. υφυπουργέ ότι όσοι σου χαϊδεύουν τα αυτιά και ταυτίζονται με τα ιδεολογικά σου πιστεύω είναι οι καλύτεροι, να ξέρεις ότι έτσι την πάτησαν κι άλλοι.
Τα χαιρετίσματα μου στο σύντροφο.


Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
20/07/2016
Αιμίλιος Νεγκής.


Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι από το ΦΕΚ με τις νέες οδηγίες για τη συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων, σας αποκαλύπτω ότι μιλάμε για πρωτοφανές φιάσκο. Η εφαρμογή τους αναβάλλεται τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο, καθώς μαθαίνω τόσο χρόνο χρειάζεται η ΗΔΙΚΑ για να ενσωματώσει τις οδηγίες στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης!

Οι επίσημες ανακοινώσεις για την αναβολή αναμένονται σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και ειδικά ο κ. Π. Πολάκης είναι σε έξαλλη κατάσταση με τη διοίκηση της ΗΔΙΚΑ, καθώς το σχέδιο με τις νέες οδηγίες είχε παραδοθεί στην ΗΔΙΚΑ για να προετοιμαστεί από το Φεβρουάριο!

Οι νέες οδηγίες και κανόνες για την ηλεκτρονική παραπομπή των διαγνωστικών εξετάσεων είχαν δημοσιευτεί προχθές με απόφαση του κ. Πολάκη: http://virus.com.gr/egchiridio-chrisis/. Κρίθηκαν αναγκαίες καθώς οι σχετικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται ραγδαία, παρά το γεγονός ότι το Δεκέμβριο είχαμε μείωση των τιμών σε αρκετές διαγνωστικές εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι κανόνες αυτοί ήταν για πρώτη φορά προϊόν διαλόγου και διαβούλευσης με τους ιατρικούς και επιστημονικούς φορείς. Και το πιο σημαντικό: Εκτιμήσεις του ΕΟΠΥΥ ανάφεραν ότι η εφαρμογή τους θα ήταν σε θέση να συμβάλει στην εξοικονόμηση του 15% της ετήσιας δαπάνης για διαγνωστικές εξετάσεις, ήτοι περίπου 50-60 εκατ. ευρώ.

Αν λοιπόν οι νέοι κανόνες εφαρμόζονταν από αύριο, τότε θα δίνονταν η δυνατότητα να υπήρχε εξοικονόμηση περίπου 25-30 εκατ. μέχρι τα τέλη του χρόνου. Τώρα εφόσον τα νέα μέτρα δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν νωρίτερα από τον Νοέμβριο, είναι σαφές ότι θα πάει χαμένη όλη η χρονιά… Μιλάμε για φιάσκο ολκής, που αν μη τι άλλο δεν αποκλείεται να συνοδευτεί από παραιτήσεις στελεχών!http://virus.com.gr/fiasko-ton-elegcho-ton-diagnostikon-exetaseon/
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ρηγάκης Αντώνης στις 21 Ιουλίου 2016, 12:53:18
Καλησπέρα.

Να ρωτήσω κάτι αν ξέρει κάποιος φίλος από εδώ μέσα...
Για το πλαφόν των αξονικών/μαγνητικών που αναφέρει το ΦΕΚ, το ποσοστό έκπτωσης της αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ και το ποσοστό έκπτωσης της συμμετοχής του ασθενούς πως υπολογίζεται;

Α) Ανά παραπεμπτικό;
Β) Ανά ημερολογιακό μήνα της εκτέλεσης του παραπεμπτικού;
Γ) Ανά ημερολογιακό μήνα έκδοσης του παραπεμπτικού;

Αν είναι το Α', είναι σαφές.
Αν δεν είναι, τότε πως μπορεί ο συμβαλλόμενος με τον ΕΟΠΥΥ να γνωρίζει πόσα παραπεμπτικά έχει εκδώσει η ΗΔΙΚΑ στον ασθενή (για το Γ΄) ή πόσα παραπεμπτικά έχει εκτελέσει ο ασθενής σε άλλα διαγνωστικά κέντρα (για το Β');

Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GirousisN στις 22 Ιουλίου 2016, 11:11:31
Τον Οκτώβριο θα ισχύσουν οι περιορισμοί στις διαγνωστικές εξετάσεις - Εκτεθειμένο υπ. Υγείας & ΗΔΙΚΑ.

Τροποποιητική απόφαση για την εφαρμογή νέων περιοριστικών κανόνων που αφορούν στις διαγνωστικές εξετάσεις, ετοιμάζει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, καθώς το σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν είναι έτοιμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο του κ. Πολάκη, το νέο καθεστώς των κανόνων παραπομπής, θα ισχύσει τελικά από τον ερχόμενο Οκτώβριο, ενώ κανονικά θα ξεκινούσε από σήμερα Πέμπτη 21 Ιουλίου.

http://www.onmed.gr/eopyy/story/345644/ton-oktovrio-tha-isxysoyn-oi-periorismoi-stis-diagnostikes-exetaseis-ektetheimeno-yp-ygeias-hdika (http://www.onmed.gr/eopyy/story/345644/ton-oktovrio-tha-isxysoyn-oi-periorismoi-stis-diagnostikes-exetaseis-ektetheimeno-yp-ygeias-hdika)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: kdiwavvou στις 24 Ιουλίου 2016, 01:10:32
άσχετο,
με το εκασ τι προβλέπεται;
χορηγούμε με 10% ?? δεν έχω βρει πουθενά οδηγία
αναφέρομαι όχι σε αυτούς που το έχασαν από 1/6 και εξής αλλά για αυτούς στους οποίους θα κοπεί . μεχρι το 2019 [year 6565 ?? ]
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: EzeΤΡΟΛ στις 24 Ιουλίου 2016, 09:29:43
Ναι, πλέον υπάρχουν 3 κατηγορίες συνταξιούχων:

- Με Εκας και 10%

- Χωρίς Εκας και 10%

- Χωρίς Εκας και 25%
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GirousisN στις 24 Ιουλίου 2016, 11:24:19
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
άσχετο,
με το εκασ τι προβλέπεται;
χορηγούμε με 10% ?? δεν έχω βρει πουθενά οδηγία
αναφέρομαι όχι σε αυτούς που το έχασαν από 1/6 και εξής αλλά για αυτούς στους οποίους θα κοπεί . μεχρι το 2019 [year 6565 ?? ]

http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,1478.msg62394.html#msg62394 (http://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,1478.msg62394.html#msg62394)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GirousisN στις 4 Ιανουαρίου 2017, 11:06:25
Κόφτες σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις.

Αυστηρά πλαφόν σε όλες τις κατηγορίες διαγνωστικών εξετάσεων βάζει το υπουργείο Υγείας, σφίγγοντας ακόμη περισσότερο τον κλοιό σε δαπάνες και ασφαλισμένους.
Ειδικότερα, οι εργαστηριακές εξετάσεις αρχικά θα χωριστούν σε δύο μεγάλες υποκατηγορίες: στις εξετάσεις βιολογικών υλικών (αιματολογικές), για τις οποίες θα προβλέπεται το 60% του συνολικού κονδυλίου, δηλαδή ετησίως 210 εκατ. ευρώ, και στις απεικονιστικές που θα απορροφήσουν το υπόλοιπο 40%, περίπου 140 εκατ. ευρώ.
Για τη δεύτερη ομάδα, ο "επιμερισμός” των κονδυλίων θα είναι ακόμη πιο εξονυχιστικός. Πιο συγκεκριμένα, θα τεθούν ξεχωριστά χρηματικά όρια για αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες,  για υπερηχογραφήματα (απλά και triplex), για απλές ακτινογραφίες, μετρήσεις οστικής πυκνότητας, εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής, ιατρικές πράξεις (όπως για παράδειγμα οι γαστροσκοπήσεις), για ραδιοφάρμακα και για PET SCAN (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων για τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση του καρκίνου). Σκοπός του υπουργείου Υγείας είναι να μπορέσει ο ΕΟΠΥΥ να παρακολουθεί σε ποια είδη διαγνωστικών εξετάσεων καταγράφεται εκτροχιασμός της δαπάνης, ο οποίος στη συνέχεια θα καλύπτεται από τις επιχειρήσεις υπό τη μορφή αναγκαστικών επιστροφών (claw back).
Είναι άλλωστε ενδεικτικό πως τη χρονιά που πέρασε, παρά τις σαρωτικές μειώσεις που έγιναν στις τιμές αποζημίωσης των εξετάσεων (πέρσι τον Ιανουάριο οι τιμές των 51 διαγνωστικών εξετάσεων με τη μεγαλύτερη δαπάνη μειώθηκαν μεσοσταθμικά σε ποσοστό 43%, ενώ οι υπόλοιπες εργαστηριακές κατά 9%), το 2016 έκλεισε με υπέρβαση άνω των 70 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πως οι επιχειρήσεις, όπως αναφέρουν, θα κληθούν να επιστρέψουν το 45% του τζίρου τους στον ΕΟΠΥΥ για να καλύψουν την τρύπα στον προϋπολογισμό (πρόσφατη μελέτη της Infobank Hellastat έδειξε άλλωστε ότι τα τελευταία 3 χρόνια τα έσοδα του κλάδου εμφανίζουν καθοδική πορεία, καθώς η επιβολή των οριζόντιων μέτρων του rebate και του claw back υποχρέωσε πολλές μονάδες να επιστρέψουν περίπου το 35%-50% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους).

http://www.capital.gr/epikairotita/3181457/koftes-se-oles-tis-diagnostikes-exetaseis (http://www.capital.gr/epikairotita/3181457/koftes-se-oles-tis-diagnostikes-exetaseis)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 4 Ιανουαρίου 2017, 20:10:36
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Κόφτες σε όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις.
...
Ειδικότερα, οι εργαστηριακές εξετάσεις αρχικά θα χωριστούν σε δύο μεγάλες υποκατηγορίες: στις εξετάσεις βιολογικών υλικών (αιματολογικές), για τις οποίες θα προβλέπεται το 60% του συνολικού κονδυλίου, δηλαδή ετησίως 210 εκατ. ευρώ, και στις απεικονιστικές που θα απορροφήσουν το υπόλοιπο 40%, περίπου 140 εκατ. ευρώ.
Για τη δεύτερη ομάδα, ο "επιμερισμός” των κονδυλίων θα είναι ακόμη πιο εξονυχιστικός.....
   Ο τίτλος παραπλανητικός όπως πάντα. Οι "κόφτες" δεν άλλαξαν, το πλαφόν επιμερίστηκε και μάλλον σωστότερα. Αυτό αποτελούσε πάγιο αίτημα των Μ/Β που θεωρούσαν ότι η υπέρβαση του (ενιαίου) πλαφόν γινόταν κυρίως από CT-MRI. Τώρα που είναι χωρισμένο θα υπάρξει διαφοροποίηση clawback ανά εξέταση. Φυσικά οι γκρίνιες δεν θα λείψουν (γιατί μας κατέβασες εμάς το πλαφόν και το έδωσες στους Μ/Β κλπ...)
Τίτλος: Νέα όρια συνταγογράφησης για τους γιατρούς στο πολυνομοσχέδιο.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 15 Μαΐου 2017, 15:36:55
15/05/2017

Όρια συνταγογράφησης των γιατρών βάζει το πολυνομοσχέδιο με την εισαγωγή κλειστών προϋπολογισμών που θα διαφοροποιούνται  ανάλογα με την ιατρική  ειδικότητα, τους στόχους, τους περιορισμούς, τον αριθμό των ασθενών, τα δημογραφικά δεδομένα, τα χαρακτηριστικά των παθήσεων
 
Συγκεκριμένα στο άρθρο 93 ορίζονται ελάχιστοι ποσοστιαίοι στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων κατά όγκο σε συσκευασίες. Οι στόχοι προσδιορίζονται από τα στατιστικά συνταγογραφησης προηγουμένων ετών, βάσει διαθεσιμότητας γενοσήμων και καταναλώσεις ανά θεραπευτική κατηγορία, με υπουργική απόφαση.
 
Τα όρια ανά γιατρό θα κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε ημερήσια βάση. Ο στόχος είναι  η συνταγογράφηση γενοσήμων να αυξηθεί στο 60% κατ΄ όγκο ως το Μάρτιο του 2018. Στα όρια αυτά συμπεριλαμβάνονται και τα εκτός πατέντας φάρμακα που έχουν λιανική τιμή ίση ή χαμηλότερη των γενοσήμων.

Από τους στόχους αυτούς εξαιρούνται ασθενείς με σοβαρές παθήσεις, όπως νεφροπαθείς και καρδιοπαθείς τελικού σταδίου, μεταμοσχευθέντες, ηπατοπαθείς, καρκινοπαθείς, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, κυστική ίνωση, πνευμονική υπέρταση.
 
Εξαιρούνται επίσης  τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, ενώ προβλέπεται η προσθήκη άλλων ευπαθών ομάδων ασθενών ή μεμονωμένων ασθενών με τον ΑΜΚΑ τους, με υπουργική απόφαση.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων από τους γιατρούς κατά 10% καλούνται να δικαιολογήσουν τις αποφάσεις τους, εγγράφως στον ΕΟΠΥΥ  εντός 10ημέρου.

Σε υπέρβαση από 10-20% προβλέπεται πρόστιμο 2.000 ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τις φορές της υπέρβασης. Στην τρίτη υπέρβαση προβλέπεται και αποκλεισμός από τη συνταγογράφηση 2-6 μηνών.

Τα αντίστοιχα ισχύουν για υπέρβαση από 20-30% με πρόστιμο 3.000 ευρώ, και αποκλεισμό 6-12 μηνών, και για υπέρβαση από 30% και πάνω πρόστιμο 5.000, και μετά την τρίτη φορά οριστική καταγγελία της σύμβασης ή οριστικό αποκλεισμό από την συνταγογράφηση του ΕΟΠΥΥ .


Η συνταγογραφική συμπεριφορά του γιατρού θα κρίνεται από τον αριθμό των συνταγών που εκδίδει, από το μέσο πλήθος συνταγών ανά ασφαλισμένο, τη μέση δαπάνη ανά συνταγή, το ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών, ανά δραστική ουσία ή θεραπευτική κατηγορία, το ποσοστό συνταγογράφησης εκτός ενδείξεων, το ποσοστό τεμαχίων ανά φαρμακευτική εταιρία, το ποσοστό εκτέλεσης ανά φαρμακείο και το ποσοστό δαπάνης των 5 πιο δαπανηρών ασφαλισμένων ως προς το σύνολο της δαπάνης συνταγογράφησης.

Αν υπάρχει υπέρβαση πάνω από 10% για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια, ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου με την ακρόαση με πρόστιμα και εξαίρεση των αποκλεισμών από την συνταγογράφηση.

Αν η υπέρβαση 10% σε τρία από τα παραπάνω κριτήρια, ακολουθείται πλήρως η παραπάνω διαδικασία ελέγχου.

Ο έλεγχος αφορά και τα φαρμακεία, τα οποία ελέγχονται για τις συνταγές συγκεκριμένου γιατρού, τεμαχίων ανά φαρμακευτική εταιρία και ποσοστό γενοσήμων.

Υπέρβαση πάνω από 10% οδηγεί σε έλεγχο, ακρόαση και πρόστιμα όπως παραπάνω. Το πρόστιμο θα παρακρατείται από τον ΕΟΠΥΥ  από την πληρωμή επόμενων συνταγών που έχουν εκτελεσθεί.

Οι διοικητικές κυρώσεις επιδέχονται προσφυγή στον Υπουργό Υγείας εντός 30 ημερών και ο υπουργός μπορεί να αποφασίσει αιτιολογημένα και να ακυρώσει την πράξη επιβολής κυρώσεων ολόκληρη ή μέρος αυτής, επίσης εντός 30 ημερών.

http://www.weekihealth.gr/medicine-policy/3856/-Nea-oria-suntagografisis-gia-tous-giatrous-sto-polunomoschedio-/ (http://www.weekihealth.gr/medicine-policy/3856/-Nea-oria-suntagografisis-gia-tous-giatrous-sto-polunomoschedio-/)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: fanisgp στις 15 Μαΐου 2017, 16:31:39
Ναί ΟΚ τρέμουμε τώρα .συνταγογράφηση καρδιολόγου στην περιοχή μας.οξεία λοίμωξη αναπνευστικού και τρίμηνη με spiriva!πόσα  duodart χρωστάτε 2; γράφει 2 διαφορετικές συνταγές με την ίδια ημερομηνία και είστε έτοιμος. Μέχρι και το φαρμακείο αρνήθηκε να την εκτελέσει την τελευταία συνταγή όχι βεβαια και την τρίμηνη που του φάνηκε πιό νορμάλ....!Αμήν και πότε να ξεκινήσει κάποιος ελεγχος
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 15 Μαΐου 2017, 16:57:02
Παράθεση
Η συνταγογραφική συμπεριφορά του γιατρού θα κρίνεται από τον αριθμό των συνταγών που εκδίδει, από το μέσο πλήθος συνταγών ανά ασφαλισμένο, τη μέση δαπάνη ανά συνταγή, το ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών, ανά δραστική ουσία ή θεραπευτική κατηγορία, το ποσοστό συνταγογράφησης εκτός ενδείξεων, το ποσοστό τεμαχίων ανά φαρμακευτική εταιρία, το ποσοστό εκτέλεσης ανά φαρμακείο και το ποσοστό δαπάνης των 5 πιο δαπανηρών ασφαλισμένων ως προς το σύνολο της δαπάνης συνταγογράφησης.

Αν υπάρχει υπέρβαση πάνω από 10% για κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια, ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου με την ακρόαση με πρόστιμα και εξαίρεση των αποκλεισμών από την συνταγογράφηση.

Αν η υπέρβαση 10% σε τρία από τα παραπάνω κριτήρια, ακολουθείται πλήρως η παραπάνω διαδικασία ελέγχου.
Το μέτρο για την υπέρβαση ποιο θα είναι;
Τα δεδομένα του ίδιου του γιατρού; (δηλαδή αν ανεβάζει αριθμό συνταγών με αύξηση ασθενών θα ελέγχεται; )
Ο μέσος όρος των γιατρών; (κάποιος γράφει 1000 συνταγές το μήνα και κάποιος 200. Μέσος όρος 600. Δηλαδή αυτός που γράφει 1000 συνταγές λόγω πελατείας, πληθυσμιακής κάλυψης κλπ θα ελέγχεται; )

Αδυνατώ επίσης να καταλάβω τις παραμέτρους
- μέσο πλήθος συνταγών ανά ασφαλισμένο (δηλαδή όσοι έχουν πολλά φάρμακα ή δεν θα βρίσκουν γιατρό να τους αναλάβει ή θα ψάχνουν γιατρούς για να "σπάσουν" τις συνταγές)
- μέση δαπάνη ανά συνταγή (γιατί όχι μέση δαπάνη ανά ασφαλισμένο; )

Επίσης από τη στιγμή που η τελική επιλογή σκευάσματος (όπου υπάρχουν off patent και γενόσημα) είναι επιλογή του ασφαλισμένου και του φαρμακοποιού δεν υπάρχει κανένας λόγος να ελέγχεται ο γιατρός

Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 15 Μαΐου 2017, 17:17:17
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Τα όρια ανά γιατρό θα κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε ημερήσια βάση.

Η πληροφόρηση είναι το βασικό προαπαιτούμενο για να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί. Πολλές φορές στο forum μιλήσαμε για την αναγκαιότητα πρόσβασης στα στατιστικά - εύχομαι ο νυν ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ που επίσταται του αντικειμένου να μπορέσει να προσφέρει στην πράξη αυτή τη δυνατότητα. Και μόνο το φιλότιμο (και όχι ο φόβος) φθάνει. Φυσικά όποιος είναι καθαρός δεν έχει να φοβάται τίποτε.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 15 Μαΐου 2017, 19:16:33
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Τα όρια ανά γιατρό θα κοινοποιούνται μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε ημερήσια βάση.
Η πληροφόρηση είναι το βασικό προαπαιτούμενο για να μπορέσει κάποιος να ανταποκριθεί. Πολλές φορές στο forum μιλήσαμε για την αναγκαιότητα πρόσβασης στα στατιστικά - εύχομαι ο νυν ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ που επίσταται του αντικειμένου να μπορέσει να προσφέρει στην πράξη αυτή τη δυνατότητα. Και μόνο το φιλότιμο (και όχι ο φόβος) φθάνει. Φυσικά όποιος είναι καθαρός δεν έχει να φοβάται τίποτε.
   Λυπάμαι αλλά δεν έχω καθόλου εμπιστοσύνη στον στατιστικό-πρόεδρο. Μας βλέπω εμάς λογιστές να υπολογίζουμε τι θα γράψουμε. Βέβαια θα συμφωνήσω ότι οι παρατυπίες είναι αρκετές....
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
...δηλαδή όσοι έχουν πολλά φάρμακα ή δεν θα βρίσκουν γιατρό να τους αναλάβει ή θα ψάχνουν γιατρούς για να "σπάσουν" τις συνταγές...
   Αυτό ακριβώς θα γίνει. Ήδη γίνεται μερικώς, θα επεκταθεί.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 15 Μαΐου 2017, 19:43:00
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
...δηλαδή όσοι έχουν πολλά φάρμακα ή δεν θα βρίσκουν γιατρό να τους αναλάβει ή θα ψάχνουν γιατρούς για να "σπάσουν" τις συνταγές...
   Αυτό ακριβώς θα γίνει. Ήδη γίνεται μερικώς, θα επεκταθεί.
Πάντως το να ασχοληθεί ο καθένας με την ειδικότητά του δεν είναι κατ' ανάγκη κακό. Τώρα που υπάρχουν 6μηνες είναι ακόμη πιο εφικτό.
Οπωσδήποτε όμως η εξαίρεση πρέπει να είναι ο ειδικός της Γενικής Ιατρικής, ο οποίος πρέπει να μπορεί να συνταγογραφήσει όλη την αγωγή και κατά την κρίση του να παραπέμπει για εκτίμηση. Τη θέση του Γ.Ι. θα πρέπει να μπορεί να τη λάβει και γιατρός άλλης ειδικότητας (κατά προτίμηση παθολόγος) μόνο σε περιπτώσεις γεωγραφικών κ.λ.π. περιορισμών.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 19 Μαΐου 2017, 10:52:22
Υπάρχουν πολλές "παραπομπές" γαστρεντερολόγων, χειρουργών κ.λ.π. σε παθολόγους για να εκδοθούν συμπληρωματικά παραπεμπτικά αξονικών τομογραφιών κοιλίας ασθενών τους με τη δικαιολογία ότι δεν μπορούν να γράψουν πάνω από 2 (γράφουν π.χ. CT άνω κοιλίας, ΟΠΧ και περισσεύει η CT κάτω κοιλίας). Αυτή η πρακτική όμως αναγκαστικά "σπάει" το πακέτο της CT κοιλίας και έτσι η μονή CT τιμολογείται πάλι με 71,11 (αντί για 17,78). Μία λύση που θα μπορούσε να δοθεί είναι να επιτραπεί να γράφουν οι πιο πάνω συνάδελφοι όλο το πακέτο της CT κοιλίας (έτσι θα βγαίνει τελικά πιο οικονομικά) ή να μπει ένας κωδικός για ενιαία CT κοιλίας με την τιμή του πακέτου.
Τίτλος: Πλαφόν Συνταγογράφησης - νέες big brother παρεμβάσεις...
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 26 Ιουνίου 2017, 19:57:41
Αξιολόγηση των γιατρών βάσει των συνταγών τους   ΠΕΝΝΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ (http://www.kathimerini.gr/915458/article/epikairothta/ellada/a3iologhsh-twn-giatrwn-vasei-twn-syntagwn-toys)

Ο αριθμός των συνταγών που εκδίδει κάθε γιατρός και ο μέσος αριθμός συνταγών ανά ασφαλισμένο περιλαμβάνονται στα στοιχεία που θα ελέγχει ο ΕΟΠΥΥ.

Υπό συνεχή παρακολούθηση τίθενται εφεξής οι γιατροί που συνταγογραφούν φάρμακα για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Στόχος είναι να περιοριστούν δραστικά φαινόμενα «ανορθολογικής» πρακτικής που οδήγησαν στο πανθομολογούμενο «πάρτι στον χώρο της Υγείας» και να ελεγχθούν τόσο η δαπάνη όσο κυρίως και ο όγκος των συνταγών που στα χρόνια της κρίσης έχει αυξηθεί από περίπου 5 εκατομμύρια συνταγές φαρμάκων τον μήνα που εκδίδονταν το 2011, σε περίπου 6 εκατομμύρια συνταγές τον μήνα σήμερα.

Οι περίπου 35.000 γιατροί που είναι πιστοποιημένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα αξιολογούνται εφεξής για το σύνολο της συνταγογραφικής τους συμπεριφοράς, από τον αριθμό των συνταγών που γράφουν συνολικά και ανά ασφαλισμένο, το μέσο κόστος των συνταγών που εκδίδουν, το πόσο γρήγορα «υιοθετούν» νέα –και σχεδόν πάντα πιο ακριβά– φάρμακα, έως και τις «προτιμήσεις τους» σε συγκεκριμένες φαρμακευτικές εταιρείες. Η συνταγογραφική τους συμπεριφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά θα συγκρίνεται με αυτή των γιατρών της ίδιας ειδικότητας και όσοι βρίσκονται στο «TOP 1%» με τις... υψηλότερες επιδόσεις θα καλούνται από τον ΕΟΠΥΥ να τεκμηριώσουν τη συμπεριφορά τους. Η διαδικασία, η οποία προβλέπεται και στον πρόσφατο νόμο για το 4ο μνημόνιο, θα γίνεται σε μηνιαία βάση αυτόματα, που σημαίνει ότι τέλος του μήνα όσοι γιατροί βρίσκονται «πρωταθλητές συνταγογράφησης» θα ελέγχονται από τον Οργανισμό. Μάλιστα, η πρόθεση της διοίκησης του ΕΟΠΥΥ είναι οι πρώτες κλήσεις για έλεγχο να φτάσουν στα χέρια των γιατρών τέλος Ιουνίου με αρχές Ιουλίου.

Ειδικότερα, τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογείται κάθε γιατρός σε μηνιαία βάση είναι τα εξής:

1. Ο αριθμός των συνταγών που εκδίδει.
2. Ο μέσος αριθμός συνταγών ανά ασφαλισμένο.
3. Η μέση δαπάνη ανά συνταγή.
4. Το ποσοστό συνταγογράφησης νέων δραστικών ουσιών.
5. Το ποσοστό συνταγογράφησης ανά δραστική ουσία για τις δέκα πρώτες δραστικές που συνταγογραφεί.
6. Το ποσοστό συνταγογράφησης ανά θεραπευτική ομάδα για τις πρώτες δέκα που συνταγογραφεί.
7. Το ποσοστό συνταγογράφησης εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και δοσολογίας.
8. Το ποσοστό των φαρμάκων που γράφει σε ασφαλισμένους ανά φαρμακευτική εταιρεία.
9. Το ποσοστό δαπάνης των πέντε πιο «δαπανηρών» ασφαλισμένων του.
10. Το ποσοστό συνταγών του γιατρού που εκτελούνται ανά φαρμακείο.

Τα στοιχεία θα απομονώνονται ανά ειδικότητα γιατρού για κάθε κριτήριο ξεχωριστά και όσοι έχουν το υψηλότερο 1% επί του συνόλου των γιατρών της ίδιας ειδικότητας θα ελέγχονται. Π.χ. για το κριτήριο Νο 2, οι γιατροί της ίδιας ειδικότητας θα κατατάσσονται αυτόματα σε μία λίστα ανάλογα με το πόσες συνταγές γράφουν κατά μέσον όρο ανά ασφαλισμένο. Από όσους βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, δηλαδή γράφουν τις περισσότερες συνταγές, το 1% θα ελέγχεται. Για το τελευταίο κριτήριο, η σύγκριση θα γίνεται επί του συνόλου των γιατρών όλων των ειδικοτήτων, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και γεωγραφικά δεδομένα.

Η λογική που διέπει το νέο σύστημα αξιολόγησης των γιατρών, είναι να γίνει συνείδηση των γιατρών ότι υπάρχει ένας μόνιμος «διαχρονικός» μηχανισμός παρακολούθησης συνολικά της συνταγογράφησής τους. Εως τώρα αυτόματη παρακολούθηση των γιατρών γίνεται κυρίως ως προς τη δαπάνη των φαρμάκων που γράφουν. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο έλεγχος γίνεται μόνο εάν εντοπιστεί κάτι υπερβολικό με το «μάτι» κατά την εκκαθάριση των συνταγών.

Όπως σχολίασε στην «Κ» ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κ. Σωτήρης Μπερσίμης, «ο στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι ο έλεγχος της συνταγογράφησης και ο εξορθολογισμός των δαπανών. Με γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος προς όφελος των πολιτών, ο Οργανισμός προχωρά σε καινοτόμες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες βασίζονται σε ανάλυση και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων. Αυτό που θέλουμε είναι να αφαιρέσουμε το περιττό και να ενισχύσουμε το αναγκαίο».

Αυτή η νέα παρέμβαση έρχεται ως μία συνέχεια των κανόνων που εφαρμόζονται από τον περασμένο Δεκέμβριο με περιοριστικά όρια στην έκδοση των παραπεμπτικών για διαγνωστικές εξετάσεις από τους γιατρούς. Τα αποτελέσματα αυτής της παρέμβασης είναι να μειωθεί η σχετική δαπάνη τους πρώτους μήνες εφαρμογής της κατά 20%: από 32 εκατομμύρια ευρώ που ήταν τον Νοέμβριο 2016 οι απαιτήσεις των διαγνωστικών κέντρων προς τον ΕΟΠΥΥ, σε 26,7 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο και στα 26 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2017.

Στο μικροσκόπιο και τα φαρμακεία

Στο «μικροσκόπιο» του ΕΟΠΥΥ μπαίνουν και τα ιδιωτικά φαρμακεία για τη σχέση τους με συγκεκριμένους γιατρούς και φαρμακευτικές εταιρείες αλλά και το ποσοστό των γενοσήμων που διαθέτουν στους ασφαλισμένους. Ετσι, για κάθε ιδιωτικό φαρμακείο θα προσδιορίζεται το ποσοστό των συσκευασιών φαρμάκων που διαθέτουν ανά φαρμακευτική εταιρεία. Εάν στη σύγκριση με τα υπόλοιπα φαρμακεία φανεί ότι έχει «προτίμηση» σε φάρμακα συγκεκριμένης εταιρείας, θα τίθεται σε έλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ.

Παρόμοια είναι και η διαδικασία σε σχέση με την εκτέλεση συνταγών συγκεκριμένων γιατρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «συνεργασία» γιατρών με φαρμακοποιούς για παράτυπη συνταγογράφηση φαρμάκων εν αγνοία των ασφαλισμένων είναι ένα από τα συνηθέστερα «ευρήματα» των ελέγχων της αρμόδιας υπηρεσίας του ΕΟΠΥΥ (ΥΠΕΔΥΦΚΑ). Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι γι’ αυτό το κριτήριο θα λαμβάνεται υπόψη και η γεωγραφική θέση του φαρμακείου, καθώς θεωρείται φυσιολογικό εάν βρίσκεται απέναντι από ιατρείο κάποιου γιατρού να εκτελεί πολλές από τις συνταγές του.

Αναφορικά με τα γενόσημα, σε κάθε φαρμακείο προσδιορίζεται το ποσοστό της αξίας πώλησης γενοσήμων σε σχέση με τη συνολική αξία πώλησης των φαρμάκων. Σε έλεγχο της συνταγογράφησης υποβάλλονται τα ιδιωτικά φαρμακεία τα οποία έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά πώλησης γενοσήμων (1% των χαμηλότερων ποσοστών πώλησης γενοσήμων).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Gatekeeper στις 26 Ιουνίου 2017, 20:34:19
Υπερβολες.
Δεν είναι αξιολόγηση , μόνο  risk analysis 😉
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: fanisgp στις 27 Ιουνίου 2017, 21:03:31
εχω πάθει σόκ!εγραψα ενα εισπνεόμενο και κατα λάθος τσέκαρα 8 τεμάχια...!Το σύστημα δεν έβγαλε τίποτα και με πήρε ο φαρμακοποιός αστειευόμενος οτι δεν το περίμενε απο μένα.Ηθελα να σχολιάσω  τον καρδιολόγο  στην περιοχή μου που ζωγράφισε πάλι.Διαγνωση αθηρ/κή καρδιοπάθεια και φάρμακα silodyx και jardiance!Aκόμη και τα φαρμακα της ειδικοτητάς του τα συνταγογραφεί χωρίς πρωτόκολλο.Μετά το δικό μου ατόπημα όμως δεν πρεπει να ξαναμιλήσω!ο έλεγχος έρχεται όπως η ανάπτυξη.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 28 Ιουνίου 2017, 12:50:16
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
εχω πάθει σόκ!εγραψα ενα εισπνεόμενο και κατα λάθος τσέκαρα 8 τεμάχια...!Το σύστημα δεν έβγαλε τίποτα και με πήρε ο φαρμακοποιός αστειευόμενος οτι δεν το περίμενε απο μένα.Ηθελα να σχολιάσω  τον καρδιολόγο  στην περιοχή μου που ζωγράφισε πάλι.Διαγνωση αθηρ/κή καρδιοπάθεια και φάρμακα silodyx και jardiance!Aκόμη και τα φαρμακα της ειδικοτητάς του τα συνταγογραφεί χωρίς πρωτόκολλο.Μετά το δικό μου ατόπημα όμως δεν πρεπει να ξαναμιλήσω!ο έλεγχος έρχεται όπως η ανάπτυξη.
   Αφού δεν έδωσε (φαντάζομαι) ο φμφ τα 8 κομμάτια δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Ο έλεγχος θα έρθει όντως όπως η ανάπτυξη μετά το 2020+ (ή 2062; ). Δεν πιστεύω η ανησυχία να είναι από συνταγογράφηση πνευμονολογικών φαρμάκων γενικότερα...
   
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
....συνταγογράφηση καρδιολόγου στην περιοχή μας.οξεία λοίμωξη αναπνευστικού και τρίμηνη με spiriva!πόσα  duodart χρωστάτε 2; γράφει 2 διαφορετικές συνταγές με την ίδια ημερομηνία και είστε έτοιμος. Μέχρι και το φαρμακείο αρνήθηκε να την εκτελέσει την τελευταία συνταγή όχι βεβαια και την τρίμηνη που του φάνηκε πιό νορμάλ....!Αμήν και πότε να ξεκινήσει κάποιος ελεγχος
   Με το γείτονα Κ/Δ μάλλον έχετε ένα θέμα. Άραγε τώρα πλέον (από 20/6) που τσεκάρεις πάθηση για το κάθε φάρμακο τι έβαλε στις άνω περιπτώσεις (silodyx και jardiance); Η μόνη διάγνωση ήταν καρδιοπάθεια;!!! Αν ναι, μπράβο του! Μπορεί και το κάνει, εγώ δεν θα μπορούσα. (ή έχει το ...ακαταλόγιστο ή γερό στήριγμα)
   Σε λίγο θα κλειδώσουν μάλλον τις διαγνώσεις για την κάθε ουσία (όπως τώρα γίνεται σε μερικές μόνο). Προβλέπεται τότε μεγάλο μπάχαλο. Και θα ταλαιπωρήσει και τον φίλο; σας καρδιολόγο...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: fanisgp στις 28 Ιουνίου 2017, 13:38:50
Η συνταγή του καρδιολόγου είναι με ημερ. 16-6-17.Το σκευασμα που έγραψα ήταν Βretaris αντιγραφή απο πνευμονολόγο.8 τεμ.  με 1χ1 δοσολογία! και το πήρε κανονικά.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: timex στις 14 Ιουλίου 2017, 16:25:00
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αμήν και πότε να ξεκινήσει κάποιος ελεγχος

Και έλεγχος να ξεκινήσει, πάντα θα υπάρχουν οι παλιές καραβάνες που δε φοβούνται τίποτα και όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: GirousisN στις 19 Ιουνίου 2018, 11:54:29
Τροποποίηση (3η) της με αριθ. πρωτ. Γ3γ/40426/05-07-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Κανόνες παραπομπής διαγνωστικών εξετάσεων».

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχει την υποχρέωση υλοποίησης της υπουργικής απόφασης ως διαχειριστής της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, και ως ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής της ορίζεται η 1η Ιουλίου τ.ε.

https://www.ygeianet.gr/images/site/1510/59305_large/parapomph.pdf
 (https://www.ygeianet.gr/images/site/1510/59305_large/parapomph.pdf)
Τίτλος: 13/6/18 Κανόνες Παραπομπής Διαγνωστικών Εξετάσεων ( τροποποίηση ).
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Ιουνίου 2018, 16:14:28
Δείτε σχετικό pdf που επισυνάπτω.

Σχετικό σχόλιο συναδέλφου Γενικού Ιατρού στο facebook που όμως δεν το επιβεβαίωσα ακόμη ότι ισχύει:

 Έχουμε και λέμε : 1.προγεννητικός έλεγχος μόνο γυναικολόγος, 2. Ca εντέρου μόνο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ,
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ,
3. Ca πνεύμονα μόνο ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ, Αλλά πήραμε φυσικοθεραπείες και TSH και fT4 και MRI κατά περίπτωση.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 20 Ιουνίου 2018, 04:40:16
30-01-2017


( δείτε το επισυναπτόμενο pdf στην σελίδα 7 )

Ο βασικός έλεγχος της θυρεοειδικής δυσλειτουργίας TSH (και το FT4 εφόσον
απαιτείται λόγω συνυπάρχουσας νόσου), μπορεί να συνταγογραφηθεί από όλες τις ειδικότητες.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, 21:56:48
Νομίζω το είχαμε αναφέρει και παλαιότερα σε αυτό το Φόρουμ αλλά μεταφέρω ενδιαφέρουσα παρατήρηση συμφορουμίστα στην ομάδα ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΝΕΑ στο facebook, στις 18/09/2018:

Στο πλαφόν μετράει το ποσό που πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ, άρα σε κάποιες περιπτώσεις που ο ΕΟΠΥΥ "μοιράζεται" τη διαφορά ασφαλιστικής - λιανικής με το λήπτη, τότε χρεωνόμαστε και αυτό.

Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Gatekeeper στις 18 Σεπτεμβρίου 2018, 22:23:40
Και δεν εχουμε δει τιποτα ακόμα.
Κάτσε να ερθουν τα αμερικανικα ασφαλιστικά κόλπα, τότε να δεις κλάμα.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, 12:11:28
«Στον προσδιορισμό της αξίας των συνταγών που αθροιζόμενα τα ποσά δίνουν το πλαφόν συνταγογράφησης, θα υπολογίζεται η αξία που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ και όχι η λιανική τιμή του φαρμάκου.»

https://pharmateam.blogspot.com/2018/09/blog-post_17.html (https://pharmateam.blogspot.com/2018/09/blog-post_17.html)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, 12:15:03
Πολύ σωστή παρατήρηση συναδέλφου σε Ιατρική Ομάδα του facebook στις 19/09/2018:

Στο Μεσο όρο καλό θα ήταν να προσμετράται και ο κόσμος που φεύγει από τα ιατρεία ΧΩΡΙΣ καμια ΣΥΝΤΑΓΗ. Σε λίγο θα αρχίσουν οι ιώσεις Κατα 90% αυτά τα περιστατικά δε χρειάζονται φάρμακα. Θα πρεπει λοιπόν να επιμερίζεται η ακριβή θεραπεία ενός Α ασθενούς με τον Β που δε στοιχίζει στον ΕΟΠΥΥ
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, 16:50:16
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πολύ σωστή παρατήρηση συναδέλφου σε Ιατρική Ομάδα του facebook στις 19/09/2018:

Στο Μεσο όρο καλό θα ήταν να προσμετράται και ο κόσμος που φεύγει από τα ιατρεία ΧΩΡΙΣ καμια ΣΥΝΤΑΓΗ. Σε λίγο θα αρχίσουν οι ιώσεις Κατα 90% αυτά τα περιστατικά δε χρειάζονται φάρμακα. Θα πρεπει λοιπόν να επιμερίζεται η ακριβή θεραπεία ενός Α ασθενούς με τον Β που δε στοιχίζει στον ΕΟΠΥΥ

Εξαιρετικά εύστοχο σχόλιο του συναδέλφου.
Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις προκρίνεται για καθαρά επιστημονικούς λόγους η επιλογή συνταγογραφούμενων φαρμάκων που είναι τόσο φθηνά ώστε η έκδοση και εκτέλεση αντίστοιχων συνταγών μπορεί να έχει αποτέλεσμα ως και την επιβάρυνση των ασφαλισμένων λόγω του τέλους συνταγής και της συμμετοχής/διαφοράς ασφαλιστικής και λιανικής τιμής ή/και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Παρότι αυτή η τακτική συνεισφέρει στην εξοικονόμηση πόρων από πλευράς ΕΟΠΥΥ, δε συνοδεύεται από κανένα κίνητρο για το γιατρό που θα την ακολουθήσει.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: stelika στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, 18:19:36
Πιστεύω να μην προσμετράται στον Μ.Ο του πλαφόν ανά ΑΜΚΑ και το κόστος των εμβολίων (0%), γιατί έχει κάτι εμβόλια με τριψήφια τιμή... Μάλλον όμως δεν θα προσμετράται...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, 22:25:31
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πιστεύω να μην προσμετράται στον Μ.Ο του πλαφόν ανά ΑΜΚΑ και το κόστος των εμβολίων (0%), γιατί έχει κάτι εμβόλια με τριψήφια τιμή... Μάλλον όμως δεν θα προσμετράται...


Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα προσμετρηθεί. Σε τελική ανάλυση αυτό που ενδιαφέρει τον ΕΟΠΥΥ είναι τι κοστίζει η συνταγογράφησή μας, και τα εμβόλια όχι απλά κοστίζουν αλλά παρακοστίζουν κιόλας.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, 22:39:44
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Πιστεύω να μην προσμετράται στον Μ.Ο του πλαφόν ανά ΑΜΚΑ και το κόστος των εμβολίων (0%), γιατί έχει κάτι εμβόλια με τριψήφια τιμή... Μάλλον όμως δεν θα προσμετράται...


Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα προσμετρηθεί. Σε τελική ανάλυση αυτό που ενδιαφέρει τον ΕΟΠΥΥ είναι τι κοστίζει η συνταγογράφησή μας, και τα εμβόλια όχι απλά κοστίζουν αλλά παρακοστίζουν κιόλας.

Χμμ...
Σε τέτοια περίπτωση θα φτάσουμε σε σοβαρό αντικίνητρο για εμβολιασμούς, ειδικά με τα ακριβά εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών (π.χ. έναντι HPV).
Πιστεύω ότι αν κάποιος γιατρός αρχίσει να τα μασάει για ένα εμβόλιο (που δυσκολεύεται να το γράψει λόγω κόστους), αργά ή γρήγορα η μπάλα θα συμπαρασύρει και άλλα ενισχύοντας γενικώς αντιεμβολιαστικές πεποιθήσεις και πρακτικές.
Τώρα, αν η αρμόδια επιτροπή πιστεύει ότι για κάποιο λόγο ένα εμβόλιο δεν είναι cost effective, ας το βγάλει.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, 23:40:34
Εξαιρούνται τα εμβόλια παιδιών και εφήβων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολισμών. Όχι όμως και ενηλίκων αφού δεν αναφέρει κάτι ανάλογο. Να υποθέσω λοιπόν ότι με ένα Prevenar 13 για ενήλικα, "τρως" μια 65αρα ευρώ στο κεφάλι και στο μέσο όρο σου; Και ότι κάθε αντιγριπικό προστίθεται στη δαπάνη του λήπτη, αφού οι περισσότεροι που το κάνουν παίρνουν και άλλα φάρμακα;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 20 Σεπτεμβρίου 2018, 23:48:27
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εξαιρούνται τα εμβόλια παιδιών και εφήβων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολισμών. Όχι όμως και ενηλίκων αφού δεν αναφέρει κάτι ανάλογο.
Την έκατσε το Zostavax  ;D ;D ;D
(πού πας με Λ.Τ. 162,70...)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, 00:14:40
Παιδιά πρέπει να καταλάβουμε ότι το ταμείον είναι μείον.

Φυσικά και κάνουν καλό τα εμβόλια αλλά όταν δεν υπάρχουν λεφτά (και δεν μπορείς να δανειστείς όπως δανειζόσουν) αργά ή γρήγορα το νιώθεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.


Το πιο πιθανό είναι ότι στα χαρτιά θα φαίνεται ότι υπάρχουν εμβόλια / φάρμακα, και ότι τα καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ, αλλά στην πράξη θα είναι εξαφανισμένα από την χώρα μας γιατί τις Φαρμακευτικές Εταιρείες δεν θα τις συμφέρει να πουλούν στην Ελλάδα λόγω clawback. (Με τον τρόπο αυτό οι Πολιτικοί μας θα βγάζουν την ουρά τους απέξω, και θα φταίνε τα όργανα του Καπιταλισμού, οι κακές Εταιρείες ... )


( "Θα έχετε εμβόλια / φάρμακα, αλλά θα είναι σαν να μην έχετε" ).
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, 09:16:19
Άραγε κοστίζει περισσότερο να αντιμετωπίζεις επιπτώσεις λόγω μη εμβολιασμού;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, 10:36:22
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Άραγε κοστίζει περισσότερο να αντιμετωπίζεις επιπτώσεις λόγω μη εμβολιασμού;
   Ειδικά για τον εμβολιασμό (αλλά και για τα περισσότερα της προληπτικής Ιατρικής) συμφωνώ ότι οι επιπτώσεις (από μη εφαρμογή) προκαλούν περισσότερα προβλήματα και κόστη.
    Αλλά άλλοι το βλέπουν κοντόφθαλμα. Υπήρξε και υπουργός που είπε ότι η Ελλάδα έχει πολλούς συνταξιούχους και δεν πεθαίνουν κιόλας. Αν δεν τους χορηγείς πχ φάρμακα (κατ΄αυτόν) βοηθάς το κράτος...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, 20:29:46
   Ένα από τα συνήθως ασαφή άρθρα και μελλοντολογικά της Δήμητρας:

Έρχεται αυστηρότερος έλεγχος στη συνταγογράφηση φαρμάκων! Τι σχεδιάζει το υπ.Υγείας  (http://www.healthreport.gr/%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD/) Γράφει: Δήμητρα Ευθυμιάδου

Αυστηρότερους ελέγχους στη συνταγογράφηση φαρμάκων ώστε να ελεγχθεί πλήρως η φαρμακευτική δαπάνη, σχεδιάζει το υπουργείο Υγείας.

Ήδη άλλωστε τα νέα κουρέματα στη συνταγογράφηση έχουν περιορίσει άρδην τη συνταγογράφηση σε όλες τις ειδικότητες των γιατρών με συνέπεια να δημιουργούνται και σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

Το επόμενο διάστημα πάντως οι οδηγίες που έχουν δοθεί και στην ΗΔΙΚΑ– όπως τονίζουν πληροφορίες του HealthReport.gr – είναι να περνούν από κόσκινο όλοι οι γιατροί που υπερσυνταγογραφούν ή επιδιώκουν με διάφορα κόλπα να ξεπεράσουν το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης που πλέον έχει αυστηρότατες δεσμεύσεις. Παρ αυτά φαίνεται ότι… δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν.

Στις περιπτώσεις πάντως που εντοπισθούν συνταγές για τις οποίες μπορεί να έχει παρακαμφθεί το σύστημα, είτε με την τμηματοποίηση των συνταγών είτε με την αξιοποίηση πολλών ασθενών για να ξεπεραστεί το πλαφόν, ο γιατρός θα καλείται άμεσα για απολογία στον ΕΟΠΥΥ.

Κατά τα άλλα η συνταγογράφηση φαρμάκων θα ελεγχθεί και μέσα από τα νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα που θα υιοθετηθούν. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός στο 2ο συνέδριο της Ναυτεμπορικής για την Υγεία, ήδη έχουν ενεργοποιηθεί 50 νέα εκσυγχρονισμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν γίνει 70 με 80, διευκολύνοντας τον έλεγχο της συνταγογράφησης.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 22 Σεπτεμβρίου 2018, 01:13:39
Παράθεση
συνταγές για τις οποίες μπορεί να έχει παρακαμφθεί το σύστημα, είτε με την τμηματοποίηση των συνταγών
Δηλαδή αν την ακριβή συνολική αγωγή ενός ασθενούς τη "σπάσω" σε 2-3 διαφορετικές επισκέψεις, αυτό θα παρακάμψει το μέσο όρο; Αφού αθροίζονται μηνιαία στον ίδιο ΑΜΚΑ!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 22 Σεπτεμβρίου 2018, 11:37:13
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Παράθεση
συνταγές για τις οποίες μπορεί να έχει παρακαμφθεί το σύστημα, είτε με την τμηματοποίηση των συνταγών
Δηλαδή αν την ακριβή συνολική αγωγή ενός ασθενούς τη "σπάσω" σε 2-3 διαφορετικές επισκέψεις, αυτό θα παρακάμψει το μέσο όρο; Αφού αθροίζονται μηνιαία στον ίδιο ΑΜΚΑ!
Μήπως εννοεί π.χ. ένα μέρος της αγωγής στο τέλος του μήνα και ένα μέρος στις αρχές του επόμενου;
Τέλος πάντων, όλες αυτές οι "υποψίες" θα έχουν και το αντίβαρό τους - ας μη φθάσουμε στο σημείο αντί να παρακολουθήσουμε έναν ασθενή και να δώσουμε συμπληρωματική αγωγή αν χρειαστεί να έχουμε στο μυαλό μας τι θα μπορούσε να χρειαστεί από την αρχή και να το συνταγογραφήσουμε, ή να αποφεύγουμε ιδιαίτερα οικονομικά φάρμακα μήπως κατηγορηθούμε ότι χρησιμοποούμε ΑΜΚΑ για μείωση του πλαφόν...
Ειδικά στο δεύτερο σημείο πιστεύω ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Πάρτε παράδειγμα τα σκευάσματα σιδήρου, όπου διαγκωνίζονται πολλές εταιρείες και θα καταλάβετε το γιατί. Όποιος π.χ. γράφει ένα Tardyferon που έχει 80mg στοιχειακού σιδήρου (και Λ.Τ. 2,89 ευρώ) κινδυνεύει να θεωρηθεί ύποπτος, ενώ αν έγραφε τριάντα σκονάκια των 37,5mg στοιχειακού σιδήρου (με Λ.Τ. 16,35 ευρώ) το μήνα θα ήταν μια χαρά.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης
Αποστολή από: iceman στις 22 Σεπτεμβρίου 2018, 21:56:59
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος


Στις περιπτώσεις πάντως που εντοπισθούν συνταγές για τις οποίες μπορεί να έχει παρακαμφθεί το σύστημα, είτε με την τμηματοποίηση των συνταγών είτε με την αξιοποίηση πολλών ασθενών για να ξεπεραστεί το πλαφόν, ο γιατρός θα καλείται άμεσα για απολογία στον ΕΟΠΥΥ.στο ν ΕΟΠΥΥ διαβαζουν σιγουρα τα φορουμ μας και βλεπουν τι "κολπα" συστηνουμε για να πεσει ο μεσος ορος των συνταγων!!!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 23 Σεπτεμβρίου 2018, 00:16:19
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος


Στις περιπτώσεις πάντως που εντοπισθούν συνταγές για τις οποίες μπορεί να έχει παρακαμφθεί το σύστημα, είτε με την τμηματοποίηση των συνταγών είτε με την αξιοποίηση πολλών ασθενών για να ξεπεραστεί το πλαφόν, ο γιατρός θα καλείται άμεσα για απολογία στον ΕΟΠΥΥ.στο ν ΕΟΠΥΥ διαβαζουν σιγουρα τα φορουμ μας και βλεπουν τι "κολπα" συστηνουμε για να πεσει ο μεσος ορος των συνταγων!!!
Καλά, δε χρειάζεται και πολύ μυαλό για να τα σκεφτεί κανείς αυτά.
Ιατρική τεκμηρίωση χρειάζεται και όχι μπακαλίστικα τερτίπια.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: fanisgp στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, 11:17:49
Τι ακριβώς θα κάνει ο ΕΟΠΥΥς;Για να μην ξεχνιόμαστε δείτε παραπεμπτικό  άλλου καρδιολόγου...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, 17:19:44
Στο παραπάνω παραπεμπτικό.
Αιτιολογία: y
yesssss
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: samsok στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, 00:52:27
Αρα φτανω στα εξης συμπερασματα 
1)ενηλικες που θελουν εμβολιασμο  και ασθενεις με μηδενικη συμμετοχη ( πχ XNN) ή και μειωμενη (ΣΔ ΙΙ πχ ) θα ειναι ανεπιθυμητοι στα ιατρεια
2) αυτοι με πολυνοσηροτητα καλυτερα να μην περνουν καθολου απο τα ιατρεια....
3)μαλλον θα πρεπει να αρχισουμε ως ιδιωτες να δημιουργουμε εταιριες οπου θα ειμαστε 2-3 συναδελφοι μαζι για να εξυπηρετουμε τους ασθενεις ενω στα ΚΥ θα πρεπει ο ιδιος ασθενης να περνα απο 2 γραφεια ταυτοχρονα για να μοιραζεται το κοστος( αλλα με διπλασια δουλεια απο εμας).


Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, 07:45:44
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Αρα φτανω στα εξης συμπερασματα 
1)ενηλικες που θελουν εμβολιασμο  και ασθενεις με μηδενικη συμμετοχη ( πχ XNN) ή και μειωμενη (ΣΔ ΙΙ πχ ) θα ειναι ανεπιθυμητοι στα ιατρεια
2) αυτοι με πολυνοσηροτητα καλυτερα να μην περνουν καθολου απο τα ιατρεια....
3)μαλλον θα πρεπει να αρχισουμε ως ιδιωτες να δημιουργουμε εταιριες οπου θα ειμαστε 2-3 συναδελφοι μαζι για να εξυπηρετουμε τους ασθενεις ενω στα ΚΥ θα πρεπει ο ιδιος ασθενης να περνα απο 2 γραφεια ταυτοχρονα για να μοιραζεται το κοστος( αλλα με διπλασια δουλεια απο εμας).

Τα εμβόλια ενηλίκων είναι ένα θέμα, τη στιγμή που το ίδιο το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης "τικάρει" το κουτάκι "Εκτός φαρμακευτικής δαπάνης ΕΟΠΥΥ"
Το νούμερο 3 μπορεί να βρεθεί εύκολα με στατιστική επεξεργασία των συνταγών. Π.χ. γιατί την ίδια μέρα γράφτηκαν συνταγές σε γιατρούς της ίδιας ειδικότητας;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: fanisgp στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, 16:02:30
Δεν άντεξα να μην ανεβάσω και αυτή την συνταγή απ΄τον συμβεβλημένο συνάδελφο...!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Gatekeeper στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, 18:01:13
Δείκτες ελέγχου συνταγογράφησης.

https://www.iatronet.gr/photos/enimerosi/elegxoi18.pdf
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, 19:33:43
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δείκτες ελέγχου συνταγογράφησης
   Η άνω συνταγή δεν ελέγχεται με κανένα από αυτούς τους δείκτες.... Θα τη βγάλει λάδι.
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν άντεξα να μην ανεβάσω και αυτή την συνταγή απ΄τον συμβεβλημένο συνάδελφο...!
   Αφού ο ιατρός επικαλείται Altzheimer δικαιολογείται να γράψει τα πάντα :) Και να μην θυμάται και τίποτα...
   Πάντως έχετε ένα θέμα με τους καρδιολόγους...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: stelika στις 2 Οκτωβρίου 2018, 18:51:09
Βλέπω για τον Οκτώβριο εδώ στη Θεσσαλονίκη μας ανέβασαν το πλαφόν ανά ασφαλισμένο στο 34,15 ευρώ. Μάλλον κάθε μήνα θα έχει και άλλο πλαφόν, με βάση τα στατιστικά από προηγούμενες χρονιές. Το χειμώνα λογικά θα είναι λίγο πιο πάνω, ελπίζω...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 3 Οκτωβρίου 2018, 23:43:13
Μαζί με το αντιγριππικό εμβόλιο συνήθως θυμόμαστε και το αντιπνευμονιοκοκκικό.
Πολλά τα περιστατικά που πρέπει να καλυφθούν, είτε με το 13-δύναμο, είτε με το 23-δύναμο.
Ειδικά το πρώτο, που προέχει και βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, έχει ένα σημαντικό κόστος (63,07 ευρώ).
Αυτό σημαίνει ότι ένας Παθολόγος ή ένας Γενικός Γιατρός, για να εμβολιάσει έναν ασθενή, θα πρέπει να υπολογίσει πολύ αν θα τον πάρει το πλαφόν στο τέλος του μήνα, το οποίο είναι περί τα 35 ευρώ/μήνα ανά ασθενή, σημαντικά πιο χαμηλά.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 4 Οκτωβρίου 2018, 00:14:56
Θέλω να πιστεύω ότι και τα εμβόλια ενηλίκων είναι εκτός υπολογισμού μέσου όρου παρά όσα γράφει το ΦΕΚ μόνο για παιδιά και ενήλικες.
Άλλωστε κατά τη συμπλήρωση της συνταγής με εμβόλιο ενηλίκων είναι "τικαρισμένο" το κουτάκι "εκτός φαρμακευτικής δαπάνης ΕΟΠΥΥ"*
Αν φυσικά υπολογίζονται, είναι ένα πολύ καλό επιχείρημα, θέλω να πιστεύω αλλά σημασία έχει τι θα πιστέψουν εκείνοι, σε μια κλήση για αιτιολόγηση.

* Λες και δεν πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ τελικά τη δαπάνη για τα εμβόλια!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Medicine Man στις 22 Οκτωβρίου 2018, 14:23:02
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Εξαιρούνται τα εμβόλια παιδιών και εφήβων που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολισμών. Όχι όμως και ενηλίκων αφού δεν αναφέρει κάτι ανάλογο.
Την έκατσε το Zostavax  ;D ;D ;D
(πού πας με Λ.Τ. 162,70...)
Σύμφωνα με τον φαρμακευτικό επισκέπτη της MSD, που του έθεσα το ερώτημα της καταγραφής ή όχι στο plafond μας του τόσο υψηλού κόστους εμβολίου που προωθεί, μου απάντησε ότι δεν καταγράφεται σε καμμία περίπτωση. Σε ερώτημα της εταιρείας (msd) για το ασαφές ΦΕΚ,  η ΗΔΙΚΑ απάντησε ότι δεν υπάρχει προς το παρών πρόθεση για διευκρινιστικό ΦΕΚ, εκτός άν δεχτεί μαζικά ερωτήματα από ιατρούς. Σκοπεύω να στείλω ένα mail με ερώτημα (και ελπίζω γραπτή απάντηση) για όλα τα εμβόλια των ενηλίκων που περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Γνωρίζει κάποιος που ακριβώς στην ΗΔΙΚΑ να απευθύνεται το mail; ωστε αν επιθυμούν και άλλοι συνάδελφοι να συντονιστούμε;
π.χ διαμέσου του http://www.idika.gr/contact
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 22 Οκτωβρίου 2018, 14:58:32
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος

Σύμφωνα με τον φαρμακευτικό επισκέπτη της MSD, που του έθεσα το ερώτημα της καταγραφής ή όχι στο plafond μας του τόσο υψηλού κόστους εμβολίου που προωθεί, μου απάντησε ότι δεν καταγράφεται σε καμμία περίπτωση.

Μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να μην λαμβάνει υπόψιν το κόστος των Zostavax κτλ τώρα,
αλλά μπορούν πολύ εύκολα στο μέλλον, με ένα πάτημα κουμπιού, να το υπολογίσουν για όλους μας.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Πατρωνάκης Μάνος στις 23 Οκτωβρίου 2018, 06:28:48
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Σύμφωνα με τον φαρμακευτικό επισκέπτη της MSD, που του έθεσα το ερώτημα της καταγραφής ή όχι στο plafond μας του τόσο υψηλού κόστους εμβολίου που προωθεί, μου απάντησε ότι δεν καταγράφεται σε καμμία περίπτωση. Σε ερώτημα της εταιρείας (msd) για το ασαφές ΦΕΚ,  η ΗΔΙΚΑ απάντησε ότι δεν υπάρχει προς το παρών πρόθεση για διευκρινιστικό ΦΕΚ, εκτός άν δεχτεί μαζικά ερωτήματα από ιατρούς. Σκοπεύω να στείλω ένα mail με ερώτημα (και ελπίζω γραπτή απάντηση) για όλα τα εμβόλια των ενηλίκων που περιλαμβάνονται στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού. Γνωρίζει κάποιος που ακριβώς στην ΗΔΙΚΑ να απευθύνεται το mail; ωστε αν επιθυμούν και άλλοι συνάδελφοι να συντονιστούμε;
π.χ διαμέσου του http://www.idika.gr/contact

d6.t4[at]eopyy.gov.gr
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 23 Οκτωβρίου 2018, 16:17:37
d6.t4[at]eopyy.gov.gr
Ένα mail που δηλώνει με την πρώτη ματιά το σκοπό του!

(που έχεις χαθεί Μάνο; Ελπίζω να είσαι καλά)
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: fanisgp στις 26 Ιουνίου 2019, 14:48:31
Καινούργια ένδειξη του Rafazil...στην ορθοπεδική!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 26 Ιουνίου 2019, 15:09:22
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Καινούργια ένδειξη του Rafazil...στην ορθοπεδική!

Και μπόρεσε να το περάσει από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση με τέτοια διάγνωση !!!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: fanisgp στις 28 Ιουνίου 2019, 16:17:46
Ξέρω ότι την χειρότερη συνταγογράφηση την έχουν οι καρδιολόγοι και το βλέπω καθημερινά.Θαυμάστε συνταγή...!Είναι διαφορετικός καρδιολόγος απ' αυτόν που συχνά πυκνά ανεβάζω συνταγές του και συνεχίζει ακάθεκτος βεβαίως.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 28 Ιουνίου 2019, 16:56:25
Δηλαδή προτίμησε να γράψει ουρολογική διάγνωση και να "κολλήσει" τα δικά του φάρμακα παρά το αντίθετο!
Πάντως πρέπει να είναι παλιά γιατί λογικά το xarelto τώρα θα ήθελε πρωτόκολλο
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 28 Ιουνίου 2019, 20:42:50
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Δηλαδή προτίμησε να γράψει ουρολογική διάγνωση και να "κολλήσει" τα δικά του φάρμακα παρά το αντίθετο!
Πάντως πρέπει να είναι παλιά γιατί λογικά το xarelto τώρα θα ήθελε πρωτόκολλο
   Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι τις περισσότερες φορές τις ανατριχιαστικές αυτές διαγνώσεις τις γράφουν γραμματείς παντελώς άσχετες με το αντικείμενο (και φυσικά με την Ιατρική). Παίρνουν μια λίστα από διαγνώσεις, βαριούνται να τις βάλουν όλες και διαλέγουν μια στη τύχη και δε βαριέσαι....
   Φυσικά και ο ιατρός δεν είναι άμοιρος ευθυνών αφού αυτός "υπογράφει". Ας πρόσεχε. Αλλά τίποτα κατά 90% δεν θα γίνει, κανείς δε νοιάζεται.... Μόνο εμείς εδώ καθόμαστε και σχολιάζουμε....
   Φάνη GP έχουν οι συνάδερφοι γραμματέα; Αν όχι, δεν ξέρω τι να πω.
   Βέβαια όταν ο ΕΟΠΥΥ στέλνει χαρτιά για κάποιες διαγνώσεις και ελέγχους όλοι (κυρίως οι ΙΣ) πέφτουν να τον φάνε (του τύπου "αφήστε τους γιατρούς να κάνουν τη δουλειά τους"). Μήπως κάποιες φορές έχει δίκιο;
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: fanisgp στις 28 Ιουνίου 2019, 23:11:25
Σωστό.Ο αγαπημένος μου όχι.Αυτός με τον προστάτη ναί.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: fanisgp στις 17 Ιουλίου 2019, 11:33:16
Αφού απέκλεισε την upopsia TIA θεράπευσε (πρόκειται για την ίδια ασθενή) την οξεία λοίμωξη...!
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: giorgosbr στις 31 Οκτωβρίου 2019, 18:17:31
καλησπέρα σας.

Υπάρχει συγκεκριμένο πλαφόν τι ποσό παρακλινικων/εργαστηριακων συνταγογραφεί ο ιατρος στον ΕΟΠΠΥ?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Denominator στις 31 Οκτωβρίου 2019, 18:57:20
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
καλησπέρα σας.

Υπάρχει συγκεκριμένο πλαφόν τι ποσό παρακλινικων/εργαστηριακων συνταγογραφεί ο ιατρος στον ΕΟΠΠΥ?
Οχι.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Αδαμάντιος Σκούφαλος στις 31 Οκτωβρίου 2019, 22:07:10
Σε συνολικό π.χ. μηνιαίο ποσό, όχι.
Εκτός αν εννοείτε το όριο που βγαίνει ανά ICD-10 που έχετε βγάλει στο παραπεμπτικό, οπότε εκεί, σε υπέρβαση, πρέπει να γράψετε μια αιτιολόγηση
Τίτλος: Η επιβάρυνση στο πλαφόν τ Ιατρού ν είναι ανεξάρτητη τ συμμετοχής τ ασθενούς.
Αποστολή από: Argirios Argiriou στις 9 Δεκεμβρίου 2019, 21:18:52
Αντιγράφω ανάρτηση συναδέλφου από το facebook στις 09/12/2019:

Ένα σοβαρό θέμα (σε σχέση με τις διώξεις και τα πρόστιμα του ΕΟΠΥΥ) που θα έπρεπε να δει ο ΠΙΣ αφορά το πως σχηματίζεται το πλαφόν του γιατρού:

Σήμερα, αν ένας ασθενής λαμβάνει συνολικά τα φάρμακα με 10% συμμετοχή (πχ λόγω ΕΚΑΣ) ή με 0% (λόγω ατομικού εισοδήματος (ανασφάλιστοι), κατηγορίας συνταγής ή διακοπής ΕΚΑΣ), τότε το πλαφόν του γιατρού επιβαρύνεται με όλη την δαπάνη του ΕΟΠΥΥ που είναι μεγαλύτερη από ότι αν ο ίδιος ασθενής ελάμβανε κανονικά τα φάρμακα με συμμετοχή 25%.
Αυτό ξεχωρίζει τον γιατρό που έχει τέτοιους ασθενείς (πχ σε κρατικές δομές) σε σχέση με τους υπόλοιπους και μπορεί να οδηγήσει τον γιατρό σε έλεγχο και σε πρόστιμα.

Από την ΗΔΙΚΑ προφορικά μου επιβεβαίωσαν αυτό το υπολογισμό, είναι γκρίζα ζώνη και δεν μπορεί να αλλάξει χωρίς σωστή οδηγία από το ΥΥΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ.

Με δεδομένο, ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν αφορούν επιλογές του γιατρού, αλλά καταστάσεις που ορίζονται από το κράτος, μήπως θα έπρεπε ο ΠΙΣ να ζητήσει από το ΥΥΚΑ να σταλεί οδηγία προς την ΗΔΙΚΑ που να ορίζει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις στο πλαφόν του γιατρού πρέπει να μπαίνει το πόσο που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ εάν ο ασθενής τα ελάμβανε με κανονική συμμετoχή.
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: giorgosbr στις 23 Μαΐου 2020, 01:03:18
Γνωρίζεται αν υπάρχει όριο πόσες παρακλινικές (px Τριπλεχ) μπορεί να συνταγογραφούμε ανα μήνα?
Υπάρχει όριο?
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 25 Μαΐου 2020, 14:17:21
Δεν είναι ορατοί οι σύνδεσμοι (links). Εγγραφή ή Είσοδος
Γνωρίζεται αν υπάρχει όριο πόσες παρακλινικές (px Τριπλεχ) μπορεί να συνταγογραφούμε ανα μήνα?
Υπάρχει όριο?
   Στον ίδιο ασθενή ή σε διαφορετικούς; Στον ίδιο ασθενή όσο σε αφήνει το "σύστημα Συνταγογράφησης". Κάποιες εξετάσεςι ξαναγράφονται σε λίγες μέρες (πχ σάκχαρο), κάποιες στο μήνα+ και κάποιες στο εξάμηνο ή έτος (της οστεοπόρωσης για εμάς, τα triplex μου φαίνεται δεν έχουν όριο αλλά δεν είναι λογικό φαντάζομαι να γίνονται πχ κάθε μήνα...).
   Σε διαφορετικούς ασθενείς ανάλογα με τις ενδείξεις. Από εκεί και πέρα δεν μπορείς να ξέρεις τι θα συμβεί. Μπορεί εύκολα να γίνει κάποιος έλεγχος και να σας ζητηθούν εξηγήσεις. Δηλαδή πχ αν έγραφα σε κάθε ασθενή μου μαγνητική τομογραφία (ενίοτε και διπλή) θα ήταν λογικό;
   Το Ε-prescription αφήνει γενικά πολλές καταχωρήσεις (ακόμα και αν το απαγορεύει μπορείς να το παρακάμψεις με εξήγηση-δικαιολόγηση). Καλό είναι να μην το "ξεσχίσουμε". Μπορεί να μπείτε στο μάτι κάποιου ελεγκτή* και να έχετε πρόβλημα (διακοπή συνταγογράφησης, πρόστιμο κλπ) .Αν κινείστε εντός ενδείξεων δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος.

   * Από την άλλη υπάρχουν συνάδερφοι που γράφουν ότι θέλουν ενίοτε και ανεξάρτητα ειδικότητας, φάρμακα με άσχετες διαγνώσεις, υπερβαίνουν τους μέσους όρους πολλάκις κλπ. Δεν ξέρω πως το κάνουν, προσωπικά προσέχω...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: Ορθοπαιδικός στις 1 Ιουλίου 2020, 14:04:30
   Νόμιζα ότι το πλαφόν αλλάζει σε κάθε αλλαγή 24ώρου, στις 12 τη νύχτα. Σήμερα 1/7/20 αν και ξεκίνησα με "" Τρέχουσα μηνιαία φαρμ. δαπάνη ανά ασφ/νο"" μηδενική, κάποια στιγμή κατα τις 12 το μεσημέρι διαπίστωσα ότι είχα ξεπεράσει κατά πολύ το πλαφόν (150+ ευρώ), προφανώς από ένα PROLIA που είχα γράψει χθες και εκτελέστηκε σήμερα...
   Μήπως θα γίνεται έλεγχος του πλαφόν το μεσημέρι ή ήταν τυχαίο. Θα δούμε και αύριο...
Τίτλος: Απ: Πλαφόν Συνταγογράφησης (και παραπεμπτικών)
Αποστολή από: fanisgp στις 27 Οκτωβρίου 2020, 20:21:58
Δεν άντεξα στον πειρασμό!