Forum Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Θέματα Εργασίας => Εργασία στο δημόσιο τομέα => Μήνυμα ξεκίνησε από: Γ.Κτιστάκης στις 11 Δεκεμβρίου 2010, 20:31:43

Τίτλος: Δήλωση περιουσιακής κατάστασης!
Αποστολή από: Γ.Κτιστάκης στις 11 Δεκεμβρίου 2010, 20:31:43
Γνωρίζει κάποιος εάν είναι υποχρεωτική η δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατά τον διορισμό σε θέση Ιατρού ΕΣΥ? Εμένα  μου την ζητούν στο Κ.Υ βάσει του αρθρου 28 του 2683/1999 που λεει οτι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δήλωσης ν 1599/86.

Έχω την εντύπωση ότι είναι μόνο για τους διευθυντές, αφορά το λεγόμενο πόθεν έσχες,  αν και κάποια εγκύκλιος λέει για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους.

http://www.gspa.gr/%285607229029097253%29/eCportal.asp?id=857&nt=18&pID=235&p2ID=835&lang=1&lang=1

Υπάρχει και ο Ν 3213/2003 που λέει:

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003)
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών
και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών
προσώπων.

*** Με την παρ.5α άρθρ.14 Ν.2810/2000,η οποία προστέθηκε
με το άρθρ.6 Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005,ορίζεται ότι:
"5Α. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α') έχουν εφαρμογή και για τον
Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., καθώς
και για τους Προέδρους και τους Γενικούς Διευθυντές και όπου δεν υπάρχουν
τους Διευθυντές των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού που
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ."Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Υπόχρεοι σε δήλωση

1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των
ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:

α. Ο Πρωθυπουργός.

β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

γ. Οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουργοί

δ. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές.

ε. Όσοι διαχειρίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3023/2002 (Φ.Ε.Κ
146 Α), τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων.

στ. Οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων και της Βουλής, ο γενικός
γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, οι γενικοί γραμματείς περιφερειών,
καθώς και οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί
υπάλληλοι, οι οποίοι διορίζονται με πράξη μονομελούς ή συλλογικού
κυβερνητικού οργάνου.

ζ. Οι πρόεδροι των διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι νομάρχες, οι
βοηθοί νομάρχες, οι πρόεδροι των νομαρχιακών επιτροπών, καθώς, επίσης, οι
πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
και των αμιγών ή μεικτών επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.

η. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη των δημαρχιακών επιτροπών, καθώς
και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω
Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων.

θ. Οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι γενικοί
διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων,
δημοσίων
οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τη διοίκηση των
οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.


ι. Οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις προμήθειες των κρατικών υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων και των προμηθειών των ενόπλων δυνάμεων, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50%
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, των δημόσιων επιχειρήσεων και
των δημόσιων οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα
χιλιάδων (150.000) ευρώ, καθώς επίσης οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και οι κατέχοντες αντίστοιχες
θέσεις στο Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς. Την ίδια
υποχρέωση υπέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και
αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, στους ανωτέρω φορείς
και υπό τον ίδιο περιορισμό ποσού, καθώς και οι πρόεδροι και τα μέλη των
επιτροπών διαγωνισμού και εισηγήσεων ανάθεσης έργων των φορέων, οι οποίοι
διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α) και του π.δ. 609/1985
(Φ.Ε.Κ 223 Α), εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) ευρώ.

ια. Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί

ιβ. Οι πρόεδροι, οι διοικητές, οι υποδιοικητές και οι γενικοί διευθυντές
πιστωτικών ιδρυμάτων.

ιγ. Οι μέτοχοι και εταίροι κάθε μορφής εταιρειών, οι οποίες κατέχουν άδεια
λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής
συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και λειτουργίας ραδιοφωνικών
σταθμών.

ιδ. Οι μέτοχοι και εταίροι κάθε μορφής εταιρειών, οι οποίες εκδίδουν
ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας.

ιε. Οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων ενώσεων συντακτών, καθώς και όσοι
παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε
ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5α άρθρ.14 Ν.2810/2000,η οποία προστέθηκε
με το άρθρ.6 Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005,ορίζεται ότι:
"5Α. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (Φ.Ε.Κ 309 Α') έχουν εφαρμογή και για τον
Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., καθώς
και για τους Προέδρους και τους Γενικούς Διευθυντές και όπου δεν υπάρχουν
τους Διευθυντές των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού που
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ."


"2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε
ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους ή
την απόκτηση της άδειας ή την έναρξη της επιχείρησης ή του επαγγέλματός
τους."
Επίσης, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας,
της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων
και για τρία (3) χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο την
30ή Ιουνίου κάθε έτους.

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4α
άρθρου 13 Ν.3242/2004,ΦΕΚ Α 102/24.5.2004.


3. Το Φεβρουάριο κάθε έτους διαβιβάζεται, κατά περίπτωση, στην Επιτροπή του
άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 (Φ.Ε.Κ 146 Α) ή στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου
3 του παρόντος νόμου, κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων. Ο κατάλογος
συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλής για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α' έως και ε' της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, από τον αρμόδιο
υπουργό, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ', θ', ι, ια', από
τους γενικούς γραμματείς περιφερειών για τα πρόσωπα των περιπτώσεων ζ και η',
από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης του πιστωτικού ιδρύματος για τα
πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση ιβ' και από τον πρόεδρο της οικείας
ένωσης για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ιγ', ιδ' και ιε'.

4. Αμφισβητήσεις ως προς την ιδιότητα του υπόχρεου στις περιπτώσεις στ' έως
και ιε' της παρ. 1 επιλύονται με πράξη της πενταμελούς Επιτροπής της παρ. 2
του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από
την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου ή των οργάνων, που είναι
αρμόδια να υποβάλλουν την κατά την προηγούμενη παράγραφο, του παρόντος
άρθρου, κατάσταση υπόχρεων.


Τίτλος: Απ: Δήλωση περιουσιακής κατάστασης!
Αποστολή από: Clemence στις 30 Απριλίου 2016, 12:22:08
Εμάς στο νοσοκομείο μας, μας κοινοποίησαν την υποχρέωση αυτή πριν περίπου ένα μήνα, σε όλους τους γιατρούς, κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς πώς πρέπει να γίνει αυτή η δήλωση και προς ποιον. Έχει γίνει και σε άλλα νοσοκομεία κάτι ανάλογο;
Τίτλος: Απ: Δήλωση περιουσιακής κατάστασης!
Αποστολή από: ippocrate στις 1 Μαΐου 2016, 23:28:41
Νομίζω και εγώ ότι είναι μόνο για τους διευθυντές.
Τίτλος: Απ: Δήλωση περιουσιακής κατάστασης!
Αποστολή από: timex στις 3 Μαΐου 2016, 20:15:10
Όταν διορίστηκα δε μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο.
Μήπως πρέπει να απευθυνθώ στο γραφείο προσωπικού ή να μη τα ανακατέψω;
Τίτλος: Απ: Δήλωση περιουσιακής κατάστασης!
Αποστολή από: Αρχίατρος στις 3 Μαΐου 2016, 23:48:56
Αν γύριζαν το πόθεν έσχες κάποια χρονια πίσω, θα είχε ενδιαφέρον να εξηγήσουν κάποιοι διευθυντάδες ΕΣΥ τις βίλες στο Κεφαλάρι, τα εξοχικά με πισίνες στα νησιά κτλ. αλλά πολύ αμφιβάλλω αν θα κυνηγήσουν τελικά τέτοια ψάρια.
 
Άντε κάτσε τώρα εσύ και δήλωνε τα 1000-2000€που διατηρείς στην number26 για αγορές "μεγαλοκαταθέτη" γιατρέ... χο