Forum Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Γενικά => Νομικά θέματα => Μήνυμα ξεκίνησε από: anastasios theodoridis στις 5 Νοεμβρίου 2015, 11:50:19

Τίτλος: Η σωματική βλάβη
Αποστολή από: anastasios theodoridis στις 5 Νοεμβρίου 2015, 11:50:19
   Οι σωματικές βλάβες ανάλογα με το είδος, την έκταση και την εντόπισή τους, τον τρόπο, καθώς και το μέσο προκλήσεως τους διακρίνονται σε απλές, επικίνδυνες, βαριές και τέλος θανατηφόρες σωματικές βλάβες.
   Ο Ποινικός Κώδικας, στο δέκατο έκτο κεφάλαιο και τα άρθρα 308, 308Α, 309, 310 και 311, ορίζει το πότε το αδίκημα της σωματικής βλάβης χαρακτηρίζεται απλή, επικίνδυνη, βαριά ή θανατηφόρα καθώς και την επιβολή ποινών στον κατηγορούμενο που προκάλεσε τη βλάβη.
Τίτλος: Απ: Η σωματική βλάβη
Αποστολή από: anastasios theodoridis στις 5 Νοεμβρίου 2015, 11:55:36
Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 308

Απλή σωματική βλάβη

1. Όποιος με πρόθεση προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Αν η κάκωση ή η βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι όλως ελαφρά τιμωρείται με κράτηση έως έξι (6) μήνες ή με πρόστιμο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

2. Η  σωματική  βλάβη  της  παρ.  1  δεν  είναι  άδικη,  όταν επιχειρείται  με  τη  συναίνεση  του παθόντος  και δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη.

3. Ο υπαίτιος της πράξης της παρ. 1 είναι δυνατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή αν παρασύρθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση εξαιτίας μιας αμέσως προηγούμενης πράξης που τέλεσε ο  παθών  εναντίον του ή ενώπιόν του και που ήταν ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση.


Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 308Α

Απρόκλητη σωματική βλάβη
1. Με  φυλάκιση  τουλάχιστον  έξι  μηνών  τιμωρείται  η  απλή σωματική βλάβη (άρθρο 308 παρ.  1, εδ. α) αν έγινε χωρίς πρόκληση  από τον παθόντα.

2. Αν  η  πράξη της προηγούμενης παραγράφου έχει το χαρακτήρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρο 309) ή αν σ` αυτήν συμμετείχαν δύο ή περισσότεροι, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
 
3. Ο υπαίτιος της πράξεως της παραγράφου 1 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και ο υπαίτιος της πράξεως της παραγράφου 2 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, εάν ενήργησαν με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.


   Σύμφωνα λοιπόν με τον Ποινικό Κώδικα το αδίκημα χαρακτηρίζεται ως απλή σωματική βλάβη αν η κάκωση αφορά περιορισμένη έκταση του δέρματος και τους μαλακούς μόνο ιστούς, χωρίς να περιλαμβάνονται οστά, αρθρώσεις, σημαντικά αγγεία ή νεύρα ή όργανα αισθητήρια ή σπλάχνα και επομένως θα έχει ως συνέπεια τη βραχύχρονη νόσηση, χωρίς σοβαρή παρακώλυση στη χρήση του σώματος και της διάνοιας και χωρίς πιθανότατα να απομείνει οποιαδήποτε πάθηση ή αναπηρία. Στην περίπτωση μάλιστα που δεν υπάρξει καμία παρακώλυση στην χρήση του σώματος ή δεν χρειαστεί καμία θεραπευτική αγωγή, η πράξη χαρακτηρίζεται, αντίστοιχα, ως πρόκληση όλως ελαφράς σωματικής βλάβης ή και ασήμαντης.
Τίτλος: Απ: Η σωματική βλάβη
Αποστολή από: anastasios theodoridis στις 5 Νοεμβρίου 2015, 12:01:27
Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 309

Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Αν η πράξη του άρθρου 308 τελέστηκε με τρόπο που  μπορούσε  να προκαλέσει  στον  παθόντα  κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική του βλάβη (άρθρ. 310  παρ.  2),  επιβάλλεται  φυλάκιση  τουλάχιστον  τριών μηνών.

   Παρατηρούμε λοιπόν ότι για να χαρακτηριστεί το αδίκημα ως επικίνδυνη σωματική βλάβη δεν είναι αρκετό μόνο το αποτέλεσμα, αλλά ελέγχεται ο τρόπος και το μέσο που το προκάλεσε καθώς και η επικινδυνότητα του τρόπου που επέφερε τη βλάβη.
   Ένα άοπλο χέρι για παράδειγμα το πιθανότερο είναι να προκαλέσει ελαφρές κακώσεις, ένα οπλισμένο χέρι με μαχαίρι το πιθανότερο είναι να βλάψει βαριά.
   Επομένως, ακόμα κι αν η βλάβη είναι ελαφρά, όπως μία επιπόλαιη μαχαιριά, βάσει του συγκεκριμένου άρθρου του Ποινικού Κώδικα, η πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο μια βαρύτερης βλάβης που θα μπορούσε να εκδηλωθεί με τη χρήση του όπλου.
Τίτλος: Απ: Η σωματική βλάβη
Αποστολή από: anastasios theodoridis στις 7 Νοεμβρίου 2015, 00:16:43
Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 310

Βαριά σωματική βλάβη


1. Αν η πράξη του άρθρου 308 είχε επακόλουθο τη βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση του παθόντος, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Ο υπαίτιος της πράξεως του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών, αν ενήργησε με καλυμμένα ή αλλοιωμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

2. Βαριά σωματική ή διανοητική πάθηση υπάρχει ιδίως αν η πράξη προξένησε στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και μακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασμό ή αν τον εμπόδισε σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το σώμα ή τη διάνοιά του.

3. Αν ο υπαίτιος επιδίωκε το αποτέλεσμα που προξένησε, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα μία βλάβη χαρακτηρίζεται ως βαριά σωματική βλάβη όταν:
• Κινδυνεύει η ζωή του ατόμου
Ο κίνδυνος θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με το συγκεκριμένο βλαπτικό παράγοντα.
• Το άτομο νοσήσει βαριά και μακροχρόνια, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται για μεγάλο διάστημα να χρησιμοποιεί το σώμα του και τη διάνοιά του.
Μία πάθηση χαρακτηρίζεται σοβαρή και απαιτεί μακροχρόνια νοσηλεία όταν εκδηλώνεται με συνεχή έντονα συμπτώματα που δεν υποχωρούν εύκολα, εμφανίζουν συχνές επιπλοκές και η θεραπευτική τους αντιμετώπιση είναι καθημερινή και μακροχρόνια.
• Υπάρξει ακρωτηριασμός με αποτέλεσμα την μόνιμη αναπηρία.
Βλάβες με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά είναι τα κατάγματα των οστών, οι τραυματισμοί των αρθρώσεων, οι τραυματισμοί των μεγάλων αγγείων και των νεύρων, οι ακρωτηριασμοί κ.α.
Τίτλος: Απ: Η σωματική βλάβη
Αποστολή από: anastasios theodoridis στις 7 Νοεμβρίου 2015, 00:18:41
Ποινικός Κώδικας - Άρθρο 311

Θανατηφόρα βλάβη

Αν η σωματική βλάβη είχε επακόλουθο το θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Αν ο υπαίτιος επιδίωκε τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη.


Όταν μετά από τραυματισμό επέρχεται ο θάνατος και αποδεικνύεται επιστημονικά ότι το αποτέλεσμα, εδώ ο θάνατος, έχει σχέση με την αρχική αιτία, τον τραυματισμό, τότε βάσει του ποινικού κώδικα η σωματική βλάβη χαρακτηρίζεται θανατηφόρα.
Η συσχέτιση των γεγονότων δεν πρέπει να είναι χρονική μόνο αλλά να βασίζεται στην απόδειξη ότι η βλάβη ήταν τέτοια που κατέληξε σε θάνατο.
Για να γίνει παραδεκτή η αιτιώδης συνάφεια πρέπει τα γεγονότα να αποτελούν την ενδεχόμενη συνέπεια του προηγούμενου και όχι τη σπάνια εξαίρεση.